Help Print this page 

Document 32004R0118

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 118/2004 z dne 23. januarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2004
OJ L 17, 24.1.2004, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 223 - 226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/118/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/01/2004
  • Date of effect: 27/01/2004; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 06/05/2004; glej 32001R2419
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32004R0118Uradni list L 017 , 24/01/2004 str. 0007 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 118/2004

z dne 23. januarja 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o vzpostavitvi integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti [1] in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V luči izkušenj, pridobljenih z uporabo pravil o upravnih kontrolah, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 2419/2001 [2], je treba uvesti nekatera pojasnila glede vrste kontrol, ki naj bi se izvajale, in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru dvomov po navzkrižnem preverjanju.

(2) Treba je določiti pojasnila in dodatne elemente glede na analizo tveganja.

(3) Obstoječa pravila Uredbe (ES) št. 2419/2001 o daljinskem zaznavanju naj se razširijo za zagotovitev pravilne uporabe daljinskega zaznavanja pri izvajanju kontrol s strani držav članic.

(4) V luči izkušenj naj se obstoječe določbe o časovnem razporedu in vsebini nekaterih kontrol na kraju samem glede premije za govedo spremenijo tako, da se zagotovi uravnotežen in enoten pristop.

(5) Obstoječe določbe za ovce in koze naj se vzpostavijo v luči praktične realnosti, saj je v obdobju obvezne reje živali potrebno včasih nadomestiti, s čimer se izognemo nepravičnemu kaznovanju v nekaterih primerih, ko nekateri nosilci kmetijskih gospodarstev redijo ovce in koze. Odlogi za nadomestitev, vpis nadomestitve v register in obveščanje pristojnega organa o nadomestitvi naj se določijo glede na dolžino obdobja obvezne reje in nujnosti učinkovitih kontrol.

(6) Da bi zaščitili finančne interese Skupnosti, so v naslovu IV Uredbe (ES) št. 2419/2001 navedene določbe za znižanje in izključitev pomoči Skupnosti ob nepravilnostih. Nekatere teh določb je treba tako spremeniti, da je ves čas zagotovljeno strogo razvrščanje znižanj in izključitev glede na stopnjo nepravilnosti.

(7) Uredba (ES) št. 2419/2001 je uvedla pravila o zastaranju pri vračilu neupravičeno izplačanih zneskov. Ta pravila se pod določenimi pogoji uporabljajo tudi pri zahtevkih za pomoč za tržna leta in/ali premijska obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2002.

(8) Uredba (ES) št. 2419/2001 bi se zato morala ustrezno spremeniti.

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora sklada –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2419/2001 se spremeni:

1. Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 16

Navzkrižno preverjanje

1. Upravne kontrole iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 3508/92 omogočajo avtomatsko odkrivanje nepravilnosti z uporabo računalniških postopkov, vključujoč zlasti:

(a) navzkrižno preverjanje prijavljenih enot rabe ali polj in živali, da bi se preprečila neupravičena večkratna odobritev iste pomoči za isto koledarsko ali tržno leto ter neupravičeno kopičenje pomoči, odobrene v okviru programov pomoči Skupnosti v zvezi s prijavljenimi površinami, kakor je navedeno v členu 9a Uredbe (EGS) št. 3508/92;

(b) navzkrižno preverjanje z računalniško zbirko podatkov, ali pri zahtevkih za pomoč na površino s katerimi koli drugimi računalniškimi postopki, da se preveri upravičenost do pomoči.

2. Podatki o nepravilnostih, ki so rezultat navzkrižnega preverjanja, se spremljajo z drugimi ustreznimi upravnimi postopki in, kadar je nujno, s kontrolo na kraju samem.".

2. Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 19

Izbor zahtevkov, ki se kontrolirajo na kraju samem

1. Pristojni organ izbere nosilce kmetijskih gospodarstev, pri katerih bo opravljena kontrola na kraju samem, na podlagi analize tveganja in elementa reprezentativnosti vloženih zahtevkov za pomoč. Učinkovitost parametrov analize tveganja, uporabljenih v predhodnih letih, se oceni vsako leto.

Zaradi zagotavljanja reprezentativnosti države članice izberejo naključno od 20 % do 25 % najmanjšega števila nosilcev kmetijskih gospodarstev, pri katerih se opravi kontrola na kraju samem, kakor določa člen 18(1).

2. Analiza tveganja upošteva:

(a) znesek pomoči;

(b) število enot rabe ali polj in površino ali število živali, za katere je bila zahtevana pomoč;

(c) spremembe glede na predhodno leto;

(d) ugotovitve kontrol, opravljenih v preteklih letih;

(e) primere kršitve Uredbe (ES) št. 1760/2000;

(f) nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so tik nad ali pod omejitvami, ki se upoštevajo pri odobritvi pomoči;

(g) nadomestitve živali skladno s členom 37;

(h) druge dejavnike, ki jih določijo države članice.

3. Pristojni organ vodi evidenco o razlogih za izbor vsakega posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva za kontrolo na kraju samem. Inšpektor, ki bo izvajal kontrolo na kraju samem, mora biti o razlogih obveščen pred začetkom kontrole na kraju samem.".

3. V členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Površine enot rabe ali polj se ugotovijo s katerim koli primernim načinom, ki ga je predvidel pristojni organ, in ki zagotavlja meritve vsaj z enakovredno natančnostjo, kakor se zahteva za uradne meritve skladno z nacionalnimi določbami. Pristojni organ lahko določi toleranco meritve, ki ne sme presegati bodisi 5 % površine enote rabe ali polja bodisi meje 1,5 m glede na obseg enote rabe ali polja. Vendar maksimalno dovoljeno odstopanje pri posamezni enoti rabe ali polju v absolutnem smislu ne sme presegati 1,0 ha."

4. Člen 23 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 23

Daljinsko zaznavanje

1. Država članica lahko pri vzorcu iz člena 18(1)(a) namesto običajne kontrole na kraju samem uporablja daljinsko zaznavanje pod pogoji iz tega člena. Členi 17, 18, 19 in 20, prvi stavek člena 21 in člen 22 se uporabljajo, kadar je to primerno.

2. Območja, ki se bodo kontrolirala z daljinskim zaznavanjem, se izberejo na podlagi analize tveganja ali naključno.

V primeru izbora na podlagi analize tveganja države članice upoštevajo ustrezne dejavnike tveganja, zlasti naslednje:

(a) njihov finančni pomen v smislu pomoči Skupnosti;

(b) sestavo zahtevkov za pomoč;

(c) strukturo enot rabe ali polj in kompleksnost kmetijske krajine;

(d) pomanjkanje pokritosti v predhodnih letih;

(e) tehnične omejitve uspešne uporabe daljinskega zaznavanja glede opredelitve območja;

(f) ugotovitve kontrol, opravljenih v predhodnih letih.

3. Kontrole na kraju samem z daljinskim zaznavanjem zajemajo:

- bodisi vse zahtevke za pomoč, ki imajo vsaj 80 % površine, za katero je zahtevana pomoč po programih iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3508/92 v izbranem območju,

- ali zahtevke za pomoč, ki jih izbere pristojni organ na podlagi člena 19(2).

Zahtevki, izbrani naključno v skladu s členom 19(1), se lahko kontrolirajo z daljinskim zaznavanjem.

4. Ko je nosilec kmetijskega gospodarstva izbran za kontrolo na kraju samem skladno z odstavkom 3, je vsaj 80 % površine, za katero zahteva pomoč po programih pomoči iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3508/92, predmet kontrole na kraju samem z uporabo daljinskega zaznavanja.

5. Kadar država članica uporabi možnost izvedbe kontrole na kraju samem z uporabo daljinskega zaznavanja, se stori naslednje:

(a) izvede fotointerpretacija satelitskih ali letalskih posnetkov za vse enote rabe ali polja v zahtevku, ki jih je treba prekontrolirati skladno z odstavkom 4, da se identificira pokrovnost tal in izmeri površina;

(b) na terenu opravi fizični pregled vseh enot rabe ali polj, pri katerih s fotointerpretacijo ni mogoče potrditi točnosti prijave, ki bi bila zadovoljiva za pristojni organ.

6. Dodatne kontrole iz člena 18(2) se opravijo z običajnimi kontrolami na kraju samem, če jih v tekočem letu ni več mogoče izvesti z daljinskim zaznavanjem.".

5. V členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Pri programih pomoči iz Uredbe (ES) št. 1254/1999 se, razen pri tistih iz člena 4(6) in člena 11, opravi vsaj 60 % najmanjšega števila kontrol na kraju samem iz zadnjega stavka člena 18(1)(b) v obdobju obvezne reje. Preostali delež kontrol na kraju samem se opravi v obdobju obvezne reje za vsaj enega od zadevnih programov pomoči.".

6. V členu 32(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Če znaša razlika več kakor 50 %, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek za pomoč zavrne ter se znesek za razliko med prijavljeno površino in površino, ugotovljeno skladno s členom 31(2), odšteje od plačil pomoči v okviru katerega koli programa pomoči iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3508/92, do katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen v okviru zahtevkov, ki jih vloži v treh koledarskih letih, ki sledijo koledarskemu letu, ko je bilo dejstvo ugotovljeno. Če se zneska ne da v celoti poračunati s plačili pomoči, za preostali znesek dolžnost plačila preneha.".

7. V členu 33 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Kadar pa razlika znaša več kakor 20 % ugotovljene površine, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek za pomoč zavrne ter se znesek za razliko med prijavljeno površino in površino, ugotovljeno skladno s členom 31(2), odšteje od plačil pomoči v okviru katerega koli programa pomoči iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3508/92, do katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen v okviru zahtevkov, ki jih vloži v treh koledarskih letih, ki sledijo koledarskemu letu, ko je bilo dejstvo ugotovljeno. Če se zneska ne da v celoti poračunati s plačili pomoči, za preostali znesek dolžnost plačila preneha.".

8. V členu 34 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2. Če znaša razlika med prijavljeno površino in ugotovljeno površino skladno s členom 31(2) več kakor 50 %, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek za krmno površino zavrne ter se razlika med prijavljeno in ugotovljeno krmno površino odšteje v okviru zahtevkov, ki jih vloži v treh koledarskih letih, ki sledijo koledarskemu letu, ko je bilo dejstvo ugotovljeno. Če se izključene površine v tem obdobju ne da v celoti odšteti, se preostala izključena krmna površina ne odšteva več.".

9. V členu 37 se dodata naslednja odstavka:

"3. Kadar nosilec kmetijskega gospodarstva vloži zahtevek za pomoč za ovce in za koze in če ni razlike v višini pomoči, se ovca lahko nadomesti s kozo in koza z ovco. Ovce in koze, za katere je vložen zahtevek za pomoč skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 2529/2001, se v obdobju obvezne reje lahko nadomestijo v mejah, predvidenih s tem členom, ne da bi zato prišlo do izgube pravice do zahtevane pomoči.

4. Skladno z odstavkom 3 se nadomestitev izvede v desetih dneh po dogodku, ki zahteva nadomestitev, v register drobnice na gospodarstvu pa se vpiše najpozneje v treh dneh po nadomestitvi. Pristojnemu organu, pri katerem je bil vložen zahtevek, je potrebno nadomestitev sporoči to v petih delovnih dneh po nadomestitvi.".

10. Člen 38 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"Če znaša odstotek, ugotovljen skladno z odstavkom 3, več kakor 50 %, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek za pomoč zavrne ter se znesek za razliko med številom prijavljenih in ugotovljenih živali, skladno s členom 36(3), odšteje od plačil pomoči v okviru programov pomoči za govedo, do katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen v okviru zahtevkov, ki jih vloži v treh koledarskih letih, ki sledijo koledarskemu letu, ko je bilo dejstvo ugotovljeno. Če se zneska ne da v celoti poračunati s plačili pomoči, za preostali znesek dolžnost plačila preneha.";

(b) v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"Če znaša razlika, ugotovljena skladno z odstavkom 3, več kakor 20 %, se nosilcu kmetijskega gospodarstva zahtevek za pomoč zavrne ter se znesek za razliko med številom prijavljenih in ugotovljenih živali skladno s členom 36(3) odšteje od plačila pomoči v okviru programov pomoči za govedo, do katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen v okviru zahtevkov, ki jih vloži v treh koledarskih letih, ki sledijo koledarskemu letu, ko je bilo dejstvo ugotovljeno. Če se zneska ne da v celoti poračunati s plačili pomoči, za preostali znesek dolžnost plačila preneha.".

11. Člen 39 se spremeni:

(a) v odstavku 1, prvi pododstavek, se doda naslednji stavek:

"Vendar pa se znesek pomoči ne zniža za več kakor za 20 % skupnega zneska, do katerega je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen.";

(b) v odstavku 2 se razlaga za simbol

"b"

iz formule nadomesti z naslednjim besedilom:

"b = število goveda, prisotnega na kmetijskem gospodarstvu v času kontrole na kraju samem; to število ni nižje od 1."

12. V členu 40 se doda naslednji odstavek:

"7. Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki redijo tako ovce kot koze ki so upravičene do enake višine premije, se v primeru ko kontrola na kraju samem odkrije razliko v sestavi črede v smislu števila živali posamezne vrste, živali obravnavajo kakor da spadajo v isto skupino."

13. V naslovu VI se vstavi naslednji člen 52a:

"Člen 52a

Zastaranje pri zahtevkih za pomoč v zvezi s tržnimi leti in premijskimi obdobji, ki so se začela pred 1. januarjem 2002

Z odstopanjem od člena 54(2) in brez poseganja v ugodnejša pravila o rokih zastaranja, ki jih določijo države članice, se člen 49(5) uporablja tudi pri zahtevkih za pomoč za tržna leta in premijska obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2002, razen če je pristojni organ upravičenca že obvestil o neupravičenosti zadevnega plačila pred 1. februarjem 2004.".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 355, 05.12.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 495/2001 (UL L 72, 14.03.2001, str. 6).

[2] UL L 327, 12.12.2001, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2550/2001 (UL L 341, 22.12.2001, str. 105).

--------------------------------------------------

Top