EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0026

Uredba Komisije (ES) 26/200 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti

OJ L 5, 9.1.2004, p. 25–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 122 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 5 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2017; se razveljavijo in nadomestijo z 32017R0218 : This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/26/oj

32004R0026Uradni list L 005 , 09/01/2004 str. 0025 - 0035


Uredba Komisije (ES) 26/200

z dne 30. decembra 2003

o registru ribolovne flote Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [1], in zlasti člena 15(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za uporabo pravil skupne ribiške politike v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 2371/2002 mora vsaka država članica voditi evidenco plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, in Skupnost mora vzpostaviti register ribolovne flote Skupnosti na podlagi nacionalnih evidenc.

(2) Zato, da bi bil na voljo učinkovit in popoln instrument za izvajanje pravil skupne ribiške politike, je treba v register ribolovne flote Skupnosti vnesti vsa ribiška plovila Skupnosti, tudi tista, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

(3) Da bi imeli na voljo podatke, ki so bistveni za upravljanje zmogljivosti ribiških flot in njihovih aktivnosti, bi bilo treba določiti, katere podatke o značilnostih plovil je treba vnesti v evidenco za vsako državo članico v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(4) Treba je določiti postopke za prenos podatkov Komisiji iz evidenc držav članic, da se zagotovi redna posodobitev registra ribolovne flote Skupnosti.

(5) Značilnosti in zunanje oznake, evidentirane v evidenci vsake države članice je treba opredeliti skladno z Uredbo Sveta (EGS) 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o opredelitvi značilnosti za ribiška plovila [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3259/94 [3] in z Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil glede označevanja in dokumentacije ribiških plovil [4].

(6) Države članice morajo stalno spremljati količino podatkov, shranjenih v njihovih nacionalnih evidencah, in zagotoviti, da jih čim prej po prejetju pregleda Komisija.

(7) Da bi lahko spremljali gibanje plovil med državami članicami in da bi zagotovili nedvoumno povezavo med podatki, zbranimi v registru ribolovne flote Skupnosti in podatke iz drugih informacijskih sistemov, ki se nanašajo na ribiške aktivnosti, je pomembno, da se dodeli enotna identifikacijska številka vsakemu ribiškemu plovilu Skupnosti, ki se pod nobenimi pogoji ne sme prerazporediti ali spremeniti.

(8) Da bi zagotovili učinkovito uporabo te uredbe in poenostavili upravljanje podatkov, je treba opredeliti, katera komunikacijska orodja se naj uporabljajo med državami članicami in Skupnostjo.

(9) Predvideti je treba, da Komisija zagotovi dostop državam članicam do vseh podatkov v registru ribolovne flote Skupnosti v skladu z določbami, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta [5].

(10) Glede sprememb, ki jih je uvedel člen 15 Uredbe (ES) št. 2371/2002 pri načinu upravljanja evidenc ribiških plovil, je treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 2090/98 z dne 30. septembra 1998 o evidenci ribiških plovil Skupnosti [6], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 839/2002 [7].

(11) Ukrepi, predpisani s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

1. Ta uredba:

(a) določa minimalne podatke o značilnostih in aktivnostih plovil v evidenci, ki ga mora voditi vsaka država članica za ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo (v nadaljnjem besedilu "nacionalna evidenca");

(b) določa obveznosti držav članic glede zbiranja, validacije in prenosa podatkov iz njihove nacionalne evidence na Komisijo;

(c) določa obveznosti Komisije glede upravljanja registra ribolovne flote Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "register Skupnosti").

2. Podatki registra Skupnosti se uporabljajo kot referenčni podatki za uporabo pravil skupne ribiške politike.

Člen 2

Obseg

Ta uredba velja za vsa ribiška plovila Skupnosti vključno s tistimi, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu, kakor je opredeljeno v točki 2.2 Priloge III k Uredbi Sveta (ES) št. 2792/1999 [8].

Člen 3

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje definicije:

1. "dogodek": vsak vpis ali izpis iz flote plovil ali registracija ali sprememba ene od njenih značilnostih, opisanih v Prilogi I;

2. "prenos": digitalni prenos enega ali več dogodkov na telekomunikacijskem omrežju, vzpostavljenem med nacionalnimi upravnimi organi in Komisijo;

3. "zapisi": vsi dogodki, evidentirani za plovila flote države članice med datumom popisa iz Priloge I in datumom prenosa;

4. "osebni podatki": imena in naslovi zastopnikov in lastnikov ribiških plovil.

Člen 4

Zbiranje podatkov

Vsaka država članica nemudoma zbira podatke iz Priloge II za ribiška plovila Skupnosti, ki plujejo pod njeno zastavo.

Člen 5

Shranjevanje podatkov v nacionalni evidenci

Vsaka država članica preveri podatke, zbrane skladno s členom 4, in jih hrani v nacionalni evidenci.

Člen 6

Redni prenos

Vsaka država članica prenese vsako leto Komisiji zapise na prvi delovni dan meseca marca, junija, septembra in decembra.

Člen 7

Shranjevanje podatkov v nacionalni evidenci

1. Po prejemu zapisov pregleda Komisija podatke in jih vnese v register Skupnosti. Ti zapisi nadomestijo prejšnje, če se ne ugotovi nobena napaka.

Če se ugotovijo napake, obvesti Komisija državo članico, ki opravi ustrezne popravke v svoji nacionalni evidenci in pošlje Komisiji nove zapise v roku 10 delovnih dni po obvestilu s strani Komisije.

2. Potem ko Komisija prejme in pregleda nove zapise, jih shrani ali zavrne, če podatki vsebujejo napake, ki niso združljive s pravilnim izvajanjem skupne ribiške politike. Če sprejeti zapisi še vedno vsebuje napake, se te sporočijo državi članici, ki se takoj zaveže, da jih popravi v skladu s postopkom iz člena 8.

3. Register Skupnosti je državam članicam na voljo 20 delovnih dni po rednem prenosu zapisov v skladu s pravili iz člena 11.

Člen 8

Vmesni prenos podatkov

1. Kadar izvajanje posebnih ukrepov v okviru skupne ribiške politike to zahteva, država članica, sama od sebe ali na zahtevo Komisije, nemudoma prenese posodobljene podatke za zadevna plovila iz svoje nacionalne evidence.

2. Preneseni podatki morajo za vsako plovilo vsebovati podrobne podatke vseh dogodkov od datuma vpisa v floto do datuma omenjenega prenosa.

3. Potem ko zapisi prispejo, Komisija pregleda podatke in jih nadomesti v registru Skupnosti.

Člen 9

Komunikacijska orodja med Komisijo in državami članicami

1. Prenos podatkov med Komisijo in državami članicami se izvaja z aplikacijo IT, ki jo je razvila Komisija.

2. Države članice imajo preko interneta dostop do registra Skupnosti in podatkov v zvezi s pregledi in spremljanjem prenosov.

Člen 10

Identifikacijska številka "CFR"

Številka CFR iz Priloge I opredeljuje ribiška plovila na enoten način. Pojavi se pri vseh prenosih podatkov med državami članicami in Komisijo v zvezi z značilnostmi in aktivnostmi ribiških plovil.

Številka se dokončno dodeli, ko se plovilo prvič vnese v nacionalno evidenco. Ne sme se spremeniti ali prerazporediti na drugo plovilo.

Člen 11

Dostop

1. Države članice imajo dostop do vseh podatkov v registru Skupnosti, če upoštevajo določbe, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001, in zlasti člen 8 Uredbe.

2. Javnosti je dostopna izvedenka registra Skupnosti, ki ne vsebuje osebnih podatkov.

3. Zahteve za dostop do osebnih podatkov v registru Skupnosti obravnava Komisija v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 12

Razveljavitev

Uredba Komisije (ES) št. 2090/98 se razveljavi.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 30. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

[2] UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

[3] UL L 339, 29.12.1994, str. 11.

[4] UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

[5] UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

[6] UL L 266, 1.10.1998, str. 27.

[7] UL L 134, 22.5.2002, str. 5.

[8] UL L 337, 30.12.1999, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

OPREDELITEV PODATKOV IN OPIS REGISTRACIJE

Ime cone | Največje število črk | Poravnava L(evo)/D(esn | Opredelitev in opombe |

Država registracije | 3 | — | Država članica (koda Alpha-3 ISO), v kateri je plovilo registrirano za ribolov skladno z Uredbo (ES) št. 2371/2002. Vedno dežela prijave |

CFR | 12 | — | (Community fleet register number) Številka registra flote Skupnosti. Enotna identifikacijska številka ribiškega plovila. Država članica (Koda Alpha–3 ISO), ki ji sledi identifikacijska serija (devet črk). Kadar ima serija manj kakor devet črk, je treba vstaviti dodatne ničle na levi strani. |

Koda dogodka | 3 | — | Koda, ki opredeljuje vrsto prijavljenega dogodka. (Razpredelnica 1) |

Datum dogodka | 8 | — | Datum (LLLLMMDD), ko se je dogodek zgodil |

Indikator dovoljenja | 1 | — | Plovilo z dovoljenjem za gospodarski ribolov skladno z Uredbo (ES) št. 3690/93: Y(Da)/N(Ne) |

Registracijska številka | 14 | L | |

Zunanja oznaka | 14 | L | Skladno z Uredbo (EGS) št. 1381/87 |

Ime plovila | 40 | L | |

Pristanišče registracije | 5 | L | Nacionalna šifra |

Indikator IRCS | 1 | — | Plovilo z mednarodno radijsko napravo na krovu: Y(Da)/N(Ne)/U(Nepoznan) |

IRCS | 7 | L | (International radio call sign). Mednarodni radijski razpoznavni znak. |

Indikator VMS. | 1 | — | (Vessel monitoring system) Plovilo s satelitskim sistemom za spremljanje plovil skladno s členom 22 Uredbe (ES) št. 2371/2002: Y(Da)/N(Ne) |

Glavno ribolovno orodje | 3 | L | Koda glavnega ribolovnega orodja (Preglednica 3) |

Pomožno ribolovno orodje | 3 | L | Koda pomožnega ribolovnega orodja (Preglednica 3) |

LOA | 6 | D | (Length Over All) Dolžina preko vsega v metrih skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

LBP | 6 | D | (Length between perpendiculars) Dolžina med navpičnicama v metrih skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Tonaža BT | 8 | D | V BT skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Tonaža, drugi standardi | 8 | D | V tonah skladno s Konvencijo iz Osla ali skladno z opredelitvijo, ki jo določi država članica. |

BT | 7 | D | V BT, dovoljeno povečanje tonaže zaradi varnosti skladno s členom 11 Uredbe (ES) št. 2371/2002. |

Moč glavnega motorja | 8 | D | V kW, skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Moč pomožnega motorja | 8 | D | V kW. Vsa nameščena moč, ki ne spada pod "moč glavnega motorja". |

Material ladijskega trupa | 1 | — | Koda (Preglednica 4) |

Leto začetka obratovanja | 4 | — | Skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Mesec začetka obratovanja | 2 | — | Skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Dan začetka obratovanja | 2 | — | Skladno z Uredbo (EGS) št. 2930/86. |

Segment | 3 | — | Koda (Preglednica 5) |

Država uvoznica/izvoznica | 3 | — | Koda Alpha–3 ISO za države uvoznice ali izvoznice |

Vrsta izvoza | 2 | — | Koda (Preglednica 6) |

Koda za javno pomoč | 2 | — | Koda (Preglednica 7) |

Datum upravne odločbe | 8 | — | Datum (LLLLMMDD) upravne odločbe iz Uredbe (ES) št. 1438/2003, člen 6. |

Imenovani segment v upravni odločbi | 3 | — | Koda segmenta VLUP, ki jo je treba sporočiti skladno z Uredbo (EGS) št. 1438/2003. |

Leto izdelave | 4 | — | |

Kraj izdelave | 100 | L | Poljubno besedilo. Ime ladjedelnice, mesto in država, kjer je bil izdelan ladijski trup. |

Ime zastopnika | 100 | L | Pomorski agent: Fizična oseba: priimek, imePravna oseba: ime |

Naslov zastopnika | 100 | L | Poljubno besedilo. Naslov mora biti dovolj jasen, da se lahko navežejo stiki z agentom: ulica, številka, predal, poštna številka, mesto in država. |

Indikator lastnika | 1 | — | Plovilo, katerega agent je tudi lastnik Y(Da)/N(Ne) |

Ime lastnika | 100 | L | Lastnik plovila: Fizična oseba: priimek, imePravna oseba: ime |

Naslov lastnika | 100 | L | Poljubno besedilo. Naslov mora biti dovolj jasen, da se lahko navežejo stiki z lastnikom: ulica, številka, predal, poštna številka, mesto in država. |

Vpis v floto | Popis | CEN |

Novogradnja | CST |

Sprememba dejavnosti | CHA |

Uvoz med državami članicami Skupnosti, prenos | IMP |

V okviru flote | Sprememba | MOD |

Izpis iz flote | Razbitje, brodolom | DES |

Sprememba dejavnosti | RET |

Izvoz med državami članicami Skupnosti, prenos | EXP |

Preglednica 2 Datum popisa, ki ga določi država

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT | 1.1.1989 |

NLD | 1.9.1989 |

DEU, ESP | 1.1.1990 |

IRL | 1.10.1990 |

ITA | 1.1.1991 |

GRC | 1.7.1991 |

SWE, FIN | 1.1.1995 |

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN | 1.5.2004 |

Preglednica 3 Koda za ribolovno orodje

Kategorija | Orodje | Koda | Mirujoče (S) ali vlečno orodje (T) | Pelagično (P) ali pridneno (D) |

Obkroževalna mreža | Zaporna plavarica | PS | T | P |

Lampara | LA | T | P |

Potegalke | Obalna potegalka | SB | T | D/P |

Danska potegalka | SDN | T | D/P |

Škotska potegalka | SSC | T | D/P |

Potegalka, upravljana z dveh plovil | SPR | T | D/P |

Vlečna mreža | Vlečna mreža z gredjo | TBB | T | D |

Pridnena vlečna mreža s širilkami | OTB | T | D |

Pridnena vlečna mreža, upravljana z dveh plovil | PTB | T | D |

Pelagične vlečne mreže s širilkami | OTM | T | D/P |

Pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil | PTM | T | D/P |

Dvojne vlečne mreža s širilkami | OTT | T | D/P |

Strgača | Strgača za uporabo s plovila | DRB | T | D |

Ročna strgača, uporabljena na krovu plovila | DRH | T | D |

Mehanska strgača vključno s sesalno strgačo | HMD | T | D |

Dvižna mreža | Dvižna mreža za uporabo s plovila | LNB | S | P |

Nameščena obalna dvižna mreža | LNS | S | P |

Zabodna mreže in zapletne mreže | Stoječa (zasidrana) zabodna mreža | GNS | S | D |

Viseča mreža | GND | S | D/P |

Obkroževalna zabodna mreža | GNC | S | D/P |

Trislojna mreža | GTR | S | D/P |

Kombinirana trislojna in zabodna mreža | GTN | S | D/P |

Past | Vrša (past) | FPO | S | D |

Trnk in vrvica | Ročna ribiška vrvica in ribiška palica (ročna) | LHP | S | D/P |

Ročna ribiška vrvica in ribiška palica (mehanična) | LHM | S | D/P |

Stoječi parangal | LLS | S | D |

Parangal (viseči) | LLD | S | P |

Panula | LTL | T | P |

Nepoznano orodje | | NIC | | |

Brez orodja | | NO | | |

Les | 1 |

Kovina | 2 |

Steklena vlakna/plastika | 3 |

Drugo | 4 |

Nepoznano | 5 |

Dne 31.12.2002 dogodek pred | Kode VLUP |

Dne 1.1.2003 dogodek po | Matična flota | MFL |

Najbolj oddaljena regija | Francija | Koda VLUP IV |

Portugalska | Koda VLUP IV |

Španija | CAN1 do CANn |

Ribogojstvo | AQU |

Izvoz med državami članicami Skupnosti, prenos | EX |

Izvoz v okviru mešane družbe | SM |

Preglednica 7 Kode za javno pomoč

Pomoč brez delnega financiranja Skupnosti | AE |

Pomoč, ki jo delno financira Skupnost v skladu z Uredbo (ES) št. 2792/1999 | AC |

Ni javne pomoči | PA |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PODATKE, KI JE TREBA SPOROČITI GLEDE NA VRSTO DOGODKA IZ PRILOGE I, PREGLEDNICA I

| Vpis v floto | V okviru flote | Izpis iz flote |

| CEN | CST | CHA | IMP | MOD | DES | RET | EXP |

Država registracije | X | X | X | X | X | X | X | X |

CFR | X | X | X | X | X | X | X | X |

Koda dogodka | X | X | X | X | X | X | X | X |

Datum dogodka | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikator dovoljenja | X | X | X | X | X | X | X | X |

Registracijska številka | X | X | X | X | X | X | X | X |

Zunanja oznaka | X | X | X | X | X | X | X | X |

Ime plovila | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pristanišče registracije | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikator IRCS. | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indikator VMS | X | X | X | X | X | X | X | X |

Glavno ribolovno orodje | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pomožno ribolovno orodje | X | X | X | X | X | X | X | X |

LOA | X | X | X | X | X | X | X | X |

LBP | X | X | X | X | X | X | X | X |

Bruto tonaža BT | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tonaža, drugi standardi | X | X | X | X | X | X | X | X |

BT | X | X | X | X | X | X | X | X |

Moč glavnega motorja | X | X | X | X | X | X | X | X |

Moč pomožnega motorja | X | X | X | X | X | X | X | X |

Material ladijskega trupa | X | X | X | X | X | X | X | X |

Leto začetka obratovanja | X | | | | X | X | X | X |

Mesec začetka obratovanja | X | | | | X | X | X | X |

Dan začetka obratovanja | X | | | | X | X | X | X |

Segment | X | X | X | X | X | X | X | X |

Država uvoznica/izvoznica | – | – | – | X | – | – | – | X |

Vrsta izvoza 1 | – | – | – | – | – | – | – | X |

Koda za javno pomoč | – | X | X | X | | X | X | X |

Datum upravne odločbe | – | X | X | X | – | – | – | – |

Imenovani segment v upravni odločbi | – | X | X | X | – | – | – | – |

--------------------------------------------------

Top