Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0061

Direktiva Komisije 2004/61/ES z dne 26. aprila 2004 o spremembah prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za določene pesticide, ki so prepovedani za uporabo v Evropski skupnostiBesedilo velja za EGP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 81–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 205 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 50 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 50 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/61/oj

32004L0061Uradni list L 127 , 29/04/2004 str. 0081 - 0091


Direktiva Komisije 2004/61/ES

z dne 26. aprila 2004

o spremembah prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za določene pesticide, ki so prepovedani za uporabo v Evropski skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora [1] in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [2], in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi Direktive Sveta 79/117/EGS [3], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo sveta (ES) št. 2003/807 [4], so živosrebrov oksid, živosrebrov klorid (kalomel), druge anorganske živosrebrove spojine, alkil živosrebrove spojine, alkoksialkil in aril živosrebrove spojine, aldrin, klordan, dieldrin, HCH, heksaklorobenzen, kamfeklor (toksafen), etilen oksid, nitrofen, 1,2- dibrometan, 1,2 – dikloretan, dinoseb in binapakril pesticidi, ki so prepovedani za uporabo in dajanje v promet v ES: Zaradi razpoložljivosti nekaterih od teh pesticidov na svetovnem trgu je preudarno določiti mejne vrednosti ostankov za vse proizvode na spodnji meji analiznega določanja. Nekaterih živosrebrnih spojin se ne da ločiti od živosrebrnih spojin iz okoljske kontaminacije.

(2) Kadar ni dovoljena uporaba pesticida in če se ostanki ne morejo tolerirati, je ustrezno da se MRL, določeni na ustrezni spodnji meji analiznega določanja za svež proizvod, uporabijo tudi na sestavljenih in predelanih proizvodih.

(3) Mnenja Znanstvenega odbora za rastline so bila upoštevana, zlasti njegov nasvet in priporočila glede metodologije, ki jo je treba upoštevati za varstvo potrošnikov kmetijskih proizvodov, tretiranih s pesticidi.

(4) Priloge k Direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se dodajo naslednje vrstice:

"Ostanki pesticidov | Mejne vrednosti v |

—Živosrebrove spojine | 0,01 Žita |

—Kamfeklor (klorirani camfen z 67-69 % klorina) | 0,1 Žita |

—1,2 -dibrometan | 0,01 Žita |

—1,2 dikloroetan | 0,01 Žita |

—Dinozeb | 0,01 Žita |

—Binapakril | 0,01 Žita |

—Nitrofen | 0,01 Žita |

—Etilen oksid (vsota etilen oksida in 2-kloroetanola, izražena kot etilen oksid) | 0,02 Žita |

Člen 2

Delu A Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se dodajo naslednje vrstice:

"Ostanki pesticidov | Mejna vrednost (mg/kg) |

Maščob v mesu, mesnih izdelkih, drobovini in živalskih maščob iz seznama Priloge I pod oznako KN št. 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 (i) (iv), | Za kravje mleko in polnomastno kravje mleko iz Priloge1 pod oznako KN št. 0401; za druga živila pod oznako KN št. 0401, 0402, 040500, 0406 v skladu z (ii) (iv) | Za sveža jajca brez lupin, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod oznakama KN 040700 in 0408 (iii) (iv) |

—Nitrofen | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

—Vsota živosrebrnih spojin | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

—Kamfeklor (vsota treh spojin Parlar št. 26, 50 and 62) | 0,05 razen perutnine | 0,01 | |

—1,2 dikloroetan | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

—Binapakril | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

—Etilen oksid (vsota etilen oksida in 2-kloroetanola, izražena kot etilen oksid) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

—Kaptafol | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Člen 3

V del B Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se dodata naslednji vrstici:

"Ostanki pesticidov | Mejna vrednost (mg/kg) |

Za meso, vključno z maščobo, proizvodi iz mesa, drobovino in živalsko mastjo, kakor so navedeni v Prilogi I pod oznakami KN 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | Za mleko in mlečne izdelke, navedene v Prilogi I pod oznakami KN 0401, 0402, 040500 in 0406 | Svežih jajc brez lupin, za ptičja jajca in rumenjaki iz seznama Priloge 1 pod postavkama št. 040700 in 0408 |

Dinozeb | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Člen 4

Mejne vrednosti ostankov, navedenih v seznamu Priloge k tej direktivi, se dodajo vrednostim, navedenim v Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS za omenjene pesticide.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje osem mesecev po sprejetju te direktive. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedilo teh določb in korelacijsko tabelo med temi določbami in direktivo.

Te določbe začnejo uporabljati v devetih mesecih po sprejetju te direktive.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/2/ES (UL L 14, 21.1.2004, str. 10).

[2] UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/2/ES.

[3] UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/2/ES.

[4] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo mejne vrednosti ostankov | Vsota živosrebrovih spojin, izražena kot živo srebro | Kombiniran aldrin in dieldrin, izražen kot dieldrin | Klordan (vsota cis in trans-klordana) | HCH, seštevek izomerov, razen gama izomera | Heksaklorobenzen | Etilen oksid (vsota etilen oksida in 2- kloroetanola, izražena kot etilen oksid) | Nitrofen | 1,2-dikloro-etan |

1.Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; nuts | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

i)CITRUSI

Grenivke | | | | | | | | |

Limone | | | | | | | | |

Limete | | | | | | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi) | | | | | | | | |

Pomaranče | | | | | | | | |

Pomelo | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

ii)OREHI (olupljeni ali neolupljeni)

Mandeljni | | | | | | | | |

Brazilski oreščki | | | | | | | | |

Indijski orešček | | | | | | | | |

Kostanji | | | | | | | | |

Kokosovi orehi | | | | | | | | |

Lešniki | | | | | | | | |

Makadamija | | | | | | | | |

Pekan | | | | | | | | |

Pinjole | | | | | | | | |

Pistacije | | | | | | | | |

Orehi | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

iii)PEČKATO SADJE

Jabolka | | | | | | | | |

Hruške | | | | | | | | |

Kutine | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

iv)KOŠČIČASTO SADJE

Marelice | | | | | | | | |

Češnje | | | | | | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | | | | | | |

Slive | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

v)JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

a)Namizno grozdje in grozdje (za vino)

Namizno grozdje | | | | | | | | |

Grozdje (za vino) | | | | | | | | |

b)Jagode (ne gozdne) | | | | | | | | |

c)Rozgasto jagodičje (ne gozdno)

Robide | | | | | | | | |

Ostrožnice | | | | | | | | |

Loganove robide | | | | | | | | |

Maline | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

d)Drugi drobni sadeži in jagodičevje (ne gozdni)

Borovnice | | | | | | | | |

Brusnice | | | | | | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | | | | | | | | |

Kosmulje | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

e)Gozdno jagodičje in gozdni sadeži | | | | | | | | |

vi)MEŠANO

Avokado | | | | | | | | |

Banane | | | | | | | | |

Dateljni | | | | | | | | |

Smokve | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | |

Kumkvat | | | | | | | | |

Liči | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | |

Olive | | | | | | | | |

Pasijonke | | | | | | | | |

Ananas | | | | | | | | |

Granatna jabolka | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

2.Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali posušena | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

i)KORENINASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA

Rdeča pesa | | | | | | | | |

Korenček | | | | | | | | |

Zelena | | | | | | | | |

Hren | | | | | | | | |

Topinambur | | | | | | | | |

Pastinak | | 0,02 | | | | | | |

Peteršilj - koren | | | | | | | | |

Redkev | | | | | | | | |

Črni koren | | | | | | | | |

Sladki krompir | | | | | | | | |

Koleraba | | | | | | | | |

Vrtna repa | | | | | | | | |

Jam | | | | | | | | |

Drugo | | 0,01 | | | | | | |

ii)ČEBULASTA ZELENJAVA

Česen | | | | | | | | |

Čebula | | | | | | | | |

Šalotka | | | | | | | | |

Mlada čebula | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

iii)PLODOVKE

a)Razhudnikovke | | 0,01 | | | | | | |

Paradižnik | | | | | | | | |

Paprika | | | | | | | | |

Jajčevci | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

b)Bučnice – užitna lupina | | 0,02 | | | | | | |

Kumare | | | | | | | | |

Kumarice za vlaganje | | | | | | | | |

Bučke | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

c)Bučnice - neužitna lupina | | 0,03 | | | | | | |

Melone | | | | | | | | |

Buče | | | | | | | | |

Lubenice | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

d)Sladka koruza | | 0,01 | | | | | | |

iv)KAPUSNICE | | 0,01 | | | | | | |

a)Cvetoče kapusnice

Brokoli (vključno Calabrese) | | | | | | | | |

Cvetača | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

b)Glavnate kapusnice

Brstični ohrovt | | | | | | | | |

Glavnato zelje | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

c)Listne kapusnice

Kitajsko zelje | | | | | | | | |

Zeleni ohrovt | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

d)Kolerabice | | | | | | | | |

v)LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA | | 0,01 | | | | | | |

a)Zelena solata in podobno

Kreša | | | | | | | | |

Motovilec | | | | | | | | |

Solata | | | | | | | | |

Endivija (širokolistna endivija) | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

b)Špinača in podobno

Špinača | | | | | | | | |

Blitva | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

c)Vodna kreša | | | | | | | | |

d)Radič za siljenje (Witloof) | | | | | | | | |

e)Zelišča

Prava krebuljica | | | | | | | | |

Drobnjak | | | | | | | | |

Peteršilj | | | | | | | | |

Listi zelene | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

vi)ZELENJAVA - STROČNICE(presne) | | 0,01 | | | | | | |

Fižol (s stroki) | | | | | | | | |

Fižol (brez strokov) | | | | | | | | |

Grah (s stroki) | | | | | | | | |

Grah (brez strokov) | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | | 0,01 | | | | | | |

Beluši | | | | | | | | |

Kardij | | | | | | | | |

Listna zelena | | | | | | | | |

Komarček | | | | | | | | |

Artičoke | | | | | | | | |

Por | | | | | | | | |

Rabarbara | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

viii)GOBE | | 0,01 | | | | | | |

a)Gojene gobe | | | | | | | | |

b)Gozdne gobe | | | | | | | | |

3.ZRNA STROČNIC | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

Fižol | | | | | | | | |

Leča | | | | | | | | |

Grah | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

4.OLJNICE | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |

Lan | | | | | | | | |

Zemeljski oreški | | | | | | | | |

Makovo seme | | | | | | | | |

Sezamovo seme | | | | | | | | |

Sončnično seme | | | | | | | | |

Repično seme | | | | | | | | |

Soja | | | | | | | | |

Gorčično seme | | | | | | | | |

Seme bombaževca | | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | | |

5.KROMPIR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |

Zgodnji krompir | | | | | | | | |

Pozni krompir | | | | | | | | |

6.ČAJ (suhi listi in stebelca, fermentiran ali drugačen, Camellia sinensis) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |

7.HMELJ (sušeni), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |

--------------------------------------------------

Top