Help Print this page 

Document 32004E0694

Title and reference
Skupno stališče Sveta 2004/694/SZVP z dne 11. oktobra 2004 o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2010; razveljavil 32010D0603
OJ L 315, 14.10.2004, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 465–466 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 44 - 46

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/694/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 11/10/2004
  • Date of effect: 11/10/2004; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 4
  • Date of end of validity: 06/10/2010; razveljavil 32010D0603
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupno stališče
Relationship between documents
Text

14.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/52


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/694/SZVP

z dne 11. oktobra 2004

o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 30. marca 2004 je Svet sprejel Skupno stališče 2004/293/SZVP (1) o podaljšanju ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) v obliki omejitve vstopa osebam, ki so vključene v dejavnosti, ki osebam na prostosti pomagajo pri njihovem nadaljnjem izogibanju pravici za kazniva dejanja, za katera jih je obtožilo MKSJ, ali kako drugače ovirajo MKSJ pri učinkovitem izvajanju njegovega mandata.

(2)

Svet je ponovil potrebo po okrepitvi prizadevanja, da se Radovana Karadžića, Ratka Mladića in Anteja Gotovino privede pred MKSJ.

(3)

Za dopolnitev ukrepov, priporočenih v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1503, sprejeti 28. avgusta 2003, proti posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki pomagajo obtožencem na prostosti in ob upoštevanju dejstva, da ta resolucija od vseh držav zahteva, da okrepijo svoje sodelovanje z MKSJ, zlasti glede Radovana Karadžića, Ratka Mladića in Anteja Gotovine, Svet meni, da je primerno, da se zamrznejo sredstva teh posameznikov v okviru splošnih prizadevanj EU, da se jim prepreči kakršna koli pomoč in se jih privede pred MKSJ.

(4)

Svet bo bodisi podaljševal ali spreminjal te ukrepe, če bodo osebe, ki so predmet te zamrznitve sredstev, ostale na prostosti.

(5)

Za izvajanje teh ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Vsa sredstva in gospodarske vire, ki pripadajo fizičnim osebam, obtoženim pred MKSJ, ki so navedene v Prilogi, se zamrzne.

2.   Fizičnim osebam, navedenim v Prilogi, se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so možne za sredstva ali gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačili živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d)

potrebni za kritje izrednih stroškov.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripisovanje na zamrznjene račune:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na te račune; ali

(b)

plačil iz pogodb, dogovorov ali zavez, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet omejevalnih ukrepov,

pod pogojem, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet odstavka 1.

Člen 2

Svet na predlog države članice ali Komisije po potrebi sprejme spremembe seznama v Prilogi.

Člen 3

Z namenom zagotoviti kar največji učinek zgoraj navedenih ukrepov Evropska unija tretje države spodbuja k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih tem iz tega skupnega stališča.

Člen 4

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja. Uporablja se v obdobju 12 mesecev. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, lahko njegovo uporabo podaljša ali ga spremeni.

Člen 5

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 65.


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

1.

Radovan Karadžić

rojen 19.6.1945 v občini Savnik, Srbija in Črna gora

2.

Ratko Mladić

rojen 12.3.1942 v občini Kalinovik, Bosna in Hercegovina

3.

Ante Gotovina

rojen 12.10.1955 na otoku Pašman v občini Zadar, Republika Hrvaška


Top