Help Print this page 

Document 32004D0867

Title and reference
2004/867/ES: Odločba Sveta z dne 13. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2002/463/ES o sprejetju akcijskega programa za upravno sodelovanje na področju zunanjih meja, vizumov, azila in priseljevanja (program ARGO)
 • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
OJ L 371, 18.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 285–286 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/867/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
 • Date of document: 13/12/2004
 • Date of effect: 18/12/2004; uporaba datum objave glej člen 2
 • Date of effect: 21/12/2004; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 21/12/2004
 • Date of end of validity: 31/12/2006; glej 32002D0463
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Irsko, Ta akt se ne uporablja za Dansko, CNS 2004/0122
Relationship between documents
Text

18.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 371/48


ODLOČBA SVETA

z dne 13. decembra 2004

o spremembi Odločbe 2002/463/ES o sprejetju akcijskega programa za upravno sodelovanje na področju zunanjih meja, vizumov, azila in priseljevanja (program ARGO)

(2004/867/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glavni cilj Odločbe 463/2002/ES (3) je pospešiti upravno sodelovanje na področju zunanjih meja, vizumov, azila in priseljevanja.

(2)

V Sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 3. junija 2003 o razvoju skupne politike o nezakonitem priseljevanju, tihotapljenju in nezakoniti trgovini z ljudmi, zunanjih mejah in vračanju nezakonitih rezidentov je Komisija predlagala možnost revizije programa ARGO, ki nudi finančno pomoč nacionalnim projektom na področju zunanjih meja za reševanje posebnih strukturnih slabosti na strateških obmejnih točkah, ki bi se opredelile v dogovoru z državami članicami na osnovi nepristranskih meril.

(3)

Evropski svet je na zasedanju v Solunu pozval Komisijo, naj preuči možnost dodelitve sredstev na podlagi naslova 3 finančnega načrta, da se v obdobju 2004-2006 poskrbi za najbolj nujne strukturne potrebe in zajame večjo solidarnost, ki bi med drugim vključevala podporo Skupnosti pri upravljanju zunanjih meja.

(4)

Proračunski organ (4) je precej povečal proračunska sredstva za program ARGO v letu 2004, da bi se omogočilo boljše upravljanje zunanjih meja.

(5)

Za podporo splošnih ciljev programa ARGO bi bilo treba povečati število predlaganih dejavnosti na področju zunanjih meja in predvideti nove vrste dejavnosti.

(6)

Da bi bil program lažje dostopen nacionalnim upravam, naj bi države članice imele možnost predlagati dejavnosti, ki prispevajo k splošnim ciljem, čeprav ne vključujejo drugih držav članic, in podpirajo dejavnosti na področju zunanjih meja, kot je določeno v Odločbi 2002/463/ES.

(7)

Določiti je treba okvirno zgornjo mejo za dodeljena proračunska sredstva, ki so na voljo za dejavnosti le ene države članice.

(8)

Določbe o posvetovanju z Odborom ARGO iz Odločbe 2002/463/ES se morajo uskladiti z novo finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije (5).

(9)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe ter je potemtakem ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(10)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo uradno izrazilo željo sodelovati pri sprejetju in uporabi te odločbe.

(11)

V skladu s členom 1 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Irska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe. Brez poseganja v člen 4 omenjenega Protokola se zato določbe te odločbe ne uporabljajo za Irsko.

(12)

Odločbo 2002/463/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/463/ES se spremeni:

1.

v člen 10 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Dejavnosti iz člena 8, ki jih predlaga nacionalna agencija ene od držav članic, za izvajanje ene od dejavnosti s področja politike iz člena 4, so upravičene do sofinanciranja iz programa ARGO, pod pogojem:

(a)

da uresničujejo enega od splošnih ciljev iz člena 3; ter

(b)

prispevajo k usklajenemu upravljanju meja z reševanjem posebnih strukturnih slabosti na strateških mejnih točkah, ki so bile identificirane na podlagi objektivnih meril.“;

2.

člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavkih 3, 4 in 6 se „člena 10(1)“ nadomesti s „člena 10(1) in (1a).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Odločitve o dodelitvi sredstev Skupnosti za ukrepe iz člena 10(1) in (1a) so predmet sporazumov o dodelitvi sredstev med Komisijo in nacionalnimi agencijami, ki predlagajo dejavnosti. Izvajanje teh odločitev o dodelitvi sredstev in sporazumov je predmet finančnega nadzora Komisije in revizij Računskega sodišča.“

3.

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 3(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

pripravi letni delovni program, ki vsebuje posebne cilje, vsebinske prednostne naloge, objektivna merila iz člena 10(1a)(b), opredelitev okvirnega največjega deleža letnega proračuna, predvidenega za dejavnosti iz člena 10(1a), opis dejavnosti iz člena 10(3), ki jih namerava izvajati Komisija, in po potrebi tudi seznam drugih dejavnosti.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Letni delovni program, ki vključuje predlagane dejavnosti Komisije in posebne dejavnosti iz člena 9, se sprejme po postopku iz člena 13(2).

V zvezi z dejavnostmi iz člena 10(1) in (1a) se seznam izbranih dejavnosti sprejme po postopku iz člena 13(3).“

Člen 2

Ta odločba se uporablja od dneva objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  Mnenje podano dne 17.11.2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje podano dne 27.10.2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 161, 19.6.2002, str. 11.

(4)  Splošni proračun EU za proračunsko leto 2004 (UL L 53, 23.2.2004).

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


Top