Help Print this page 

Document 32004D0515

Title and reference
2004/515/ES:Sklep Sveta z dne 14. junija 2004 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino
  • No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2006; razveljavil 32006D0055
OJ L 221, 22.6.2004, p. 10–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/515/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/06/2004
  • Date of effect: 25/06/2004; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 09/02/2006; razveljavil 32006D0055
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Procedure
Relationship between documents
Text

22.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/10


SKLEP SVETA

z dne 14. junija 2004

o načelih, prednostnih nalogah in pogojih Evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino

(2004/515/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 533/2004 z dne 22. marca 2004 o vzpostavitvi evropskih partnerstev v okviru procesa stabilizacije in pridruževanja (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet v Solunu je 19. in 20. junija 2003 potrdil „Solunsko agendo za Zahodni Balkan: na poti k evropski integraciji“, kjer je oblikovanje evropskih partnerstev omenjeno kot eno od sredstev za krepitev procesa stabilizacije in pridruževanja.

(2)

Uredba (ES) št. 533/2004 določa, da Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije odloča o načelih, prednostnih nalogah in pogojih evropskih partnerstev, kot tudi o morebitnih naknadnih prilagoditvah. Prav tako določa, da bo spremljanje izvajanja evropskih partnerstev zagotovljeno z mehanizmi, vzpostavljenimi v okviru procesa stabilizacije in pridruževanja, predvsem z letnimi poročili.

(3)

Študija izvedljivosti, ki jo je leta 2003 izdelala Komisija, in redno poročilo za leto 2004 predstavljata analizo priprav Bosne in Hercegovine na nadaljnje vključevanje v Evropsko unijo in opredeljujeta vrsto prednostnih področij za nadaljnje delo.

(4)

Da bi se pripravila za nadaljnje povezovanje z Evropsko unijo, bi morala Bosna in Hercegovina pripraviti načrt s časovnim razporedom in podrobnostmi glede ukrepov, ki jih namerava sprejeti v ta namen –

SKLENIL:

Člen 1

V skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 533/2004 so načela, prednostne naloge in pogoji iz Evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino navedeni v Prilogi k temu sklepu, ki je njegov sestavni del.

Člen 2

Izvajanje Evropskega partnerstva se preverja z mehanizmi, vzpostavljenimi v okviru procesa stabilizacije in pridruževanja.

Člen 3

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. junija 2004

Za Svet

Predsednik

B. COWEN


(1)  UL L 86, 24.3.2004, str. 1.


PRILOGA

1.   UVOD

Solunska agenda opredeljuje načine in sredstva za krepitev procesa stabilizacije in pridruževanja (PSP), med drugim tudi uvedbo evropskih partnerstev.

Izhajajoč iz letnega poročila Komisije, je namen Evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino (BiH) določiti prednostne naloge za ukrepanje, da bi prizadevanja za približevanje Evropski Uniji podprli znotraj smiselno zaokroženega okvira. Te prednostne naloge so prilagojene posebnim potrebam in stopnji pripravljenosti BiH ter se bodo po potrebi posodabljale. Prednostne naloge upoštevajo tudi z njimi povezane politične zaveze, ki so jih prevzeli organi BiH, vključno s srednjeročno razvojno strategijo. Evropsko partnerstvo predvideva tudi usmeritve za finančno pomoč BiH.

Pričakuje se, da bo BiH sprejela načrt s časovnim razporedom in podrobnostmi glede svojega pristopa k prednostnim nalogam iz Evropskega partnerstva. V načrtu je treba navesti, kako naj bi se uresničevali solunska agenda, prednostne naloge v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, izpostavljene na konferenci v Londonu leta 2002 in na ministrskem srečanju v Bruslju 28. novembra 2003 v okviru Foruma EU-Zahodni Balkan, ter ukrepi, ki jih je predstavila vsaka od držav zahodnega Balkana na sestanku 5. novembra 2003 v Beogradu in pomenijo nadaljevanje ohridske konference o integriranem upravljanju mej.

2.   NAČELA

PSP ostaja okvir za evropsko usmeritev držav zahodnega Balkana do njihovega pristopa v prihodnosti..

Glavne prednostne naloge za BiH se nanašajo na njeno usposobljenost za izpolnjevanje meril, ki jih je določil Evropski svet leta 1993 v Kobenhavnu, in pogojev za PSP, predvsem pogojev, opredeljenih v sklepih Sveta 29. aprila 1997 ter 21. in 22. junija 1999, na vsebino sklepne izjave z zagrebškega vrha 24. novembra 2000 ter na Solunsko agendo.

3.   PREDNOSTNE NALOGE

Komisija je v svojem letnem poročilu ocenila doseženi napredek ter navedla področja, na katerih mora država še okrepiti svoja prizadevanja. Prednostne naloge v tem evropskem partnerstvu so bile izbrane na podlagi realističnih pričakovanj, da jih bo BiH lahko izpeljala ali pri njih dosegla bistven napredek v naslednjih letih. Razlikuje se med kratkoročnimi prednostnimi nalogami, ki naj bi bile opravljene v enem do dveh letih, in srednjeročnimi prednostnimi nalogami, ki naj bi bile opravljene v treh do štirih letih.

Evropsko partnerstvo navaja glavna prednostna področja za pripravo BiH na nadaljnje vključevanje v Evropsko unijo, ki temeljijo na analizi študije izvedljivosti in letnega poročila 2004.

Treba je opozoriti, da pri približevanju zakonodaje, vključevanje pravnega reda EU samo po sebi ne zadostuje; treba se je pripraviti tudi na njegovo polno izvajanje.

3.1.   KRATKOROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Politični položaj

Demokracija in pravna država

Priprava volitev– BiH bi morala prevzeti celotno organizacijsko in finančno odgovornost za občinske volitve 2004.

Učinkovitejše upravljanje– Izvajati Zakon o Svetu ministrov in Zakon o ministrstvih. Sklicevati sestanke Sveta ministrov in parlamenta dovolj redno, da se zagotovi hitro odvijanje vladnih poslov. Zagotoviti, da postanejo nova državna ministrstva in institucije, ustanovljeni leta 2002 z Zakonom o Svetu ministrov, dejansko operativni. V celoti izvajati „Akcijski načrt za prednostne reforme“ 2003-2004 in izdelati konsolidirani načrt dela vlade na državni ravni za leto 2004 (in naslednja), v katerem so prednostne naloge politike usklajene s proračunskimi sredstvi. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Nadaljevanje reform na področju varnosti– Izvajati Zakon o obrambi. Sprejeti Zakon o obveščevalno-varnostni agenciji in ga začeti izvajati.

Učinkovitejša javna uprava– Nadalje si prizadevati za vzpostavitev učinkovite javne uprave, vključno s pripravo obsežnega akcijskega načrta, skupaj z oceno stroškov, za reformo javne uprave z jasno delitvijo pristojnosti (na primer na področjih policije in zdravja). Financirati urade državne uprave na državni ravni in na ravni entitet ter z njimi sodelovati. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Učinkovito sodstvo– Sprejeti zakonodajo za vzpostavitev enega samega Visokega sveta za sodstvo in tožilstvo za BiH, s ciljem združiti pristojnosti imenovanja za pravosodne sisteme entitet in okrepiti neodvisnost sodstva v BiH. Zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo in sredstva za Državno sodišče. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Človekove pravice in varstvo manjšin

Učinkovite določbe o varstvu človekovih pravic– Sprejeti in uveljaviti manjkajočo zakonodajo za spodbujanje vračanja beguncev. Zlasti pripraviti, sprejeti in izvajati zakonodajo o Skladu za vračanje beguncev v BiH. Nadzor nad organi za človekove pravice dokončno prenesti na BiH. Zagotoviti, da se nerešeni primeri Senata za človekove pravice obravnavajo in da se njegove pristojnosti prenesejo na Ustavno sodišče. Zagotoviti ustrezno financiranje Sodišča. Prevzeti polno nacionalno odgovornost za varuha človekovih pravic države in doseči napredek pri združevanju funkcij varuhov človekovih pravic na državni ravni in na ravni entitet. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Regionalno in mednarodno sodelovanje

Spoštovati veljavne pogoje in mednarodne zaveze– v celoti sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, zlasti na strani Republike Srbije, zato da se obtoženi vojni zločinci privedejo pred Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. Zaključiti še preostale faze „programa napredka“. Spoštovati mirovne sporazume iz Daytona/Pariza. Sprejeti ukrepe za izvajanje „popristopnih meril“ Sveta Evrope za BiH, zlasti na področjih demokracije in človekovih pravic. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Gospodarski položaj

Obstoj prostega tržnega gospodarstva in strukturne reforme

Zagotoviti makroekonomsko stabilnost– Ohraniti stabilen makroekonomski okvir v kontekstu programa Mednarodnega denarnega sklada in dokazati upoštevanje pogojev mednarodnih finančnih institucij.

Izboljšati poslovno okolje– Nadaljevati privatizacijo podjetij. Sprejeti in izvajati reforme, znane pod „pobudo Buldožer“. Uveljaviti zakonodajo o upravljanju podjetij.

Zanesljive statistike– Izvajati Zakon o statistiki, z namenom vzpostavitve delujočega statističnega sistema z jasno določitvijo pristojnosti in koordinacijskih mehanizmov. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Upravljanje javnih financ

Proračunska zakonodaja– Sprejeti in začeti izvajati Zakon o proračunu, ki pokriva večletno proračunsko načrtovanje in napovedi, ter začeti sestavljati konsolidirani javnofinančni račun. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Proračunska praksa– Sprejeti ukrepe za zajetje vseh dohodkov javnih organov na posameznih vladnih ravneh, vključno z nepovratnimi sredstvi in drugimi oblikami mednarodne pomoči. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Standardi EU

Evropska integracija– Zagotoviti pravilno in polno delovanje Direkcije za evropsko integracijo, vključno z njeno sposobnostjo koordiniranja pomoči. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Notranji trg in trgovina

Spoštovati mednarodne standarde– Zagotoviti hitro, popolno in zanesljivo izvajanje vseh sklenjenih sporazumov o prosti trgovini.

Razviti enotni gospodarski prostor v BiH– Vzpostaviti Svet za konkurenco. Uvesti določbe o vzajemnem priznavanju izdelkov v pravni red BiH in v vsej državi izvajati dosleden in učinkovit sistem javnih naročil. Odpraviti vse dvojne zahteve o licencah, dovoljenjih in podobnih potrdilih ter ponudnikom storitev tako omogočiti (vključno s finančnimi institucijami) delovanje na celotnem območju BiH brez izpolnjevanja nepotrebnih upravnih zahtev. Uvesti enoten sistem registracije podjetij, ki bo priznan na celotnem območju BiH. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Dosledna trgovinska politika– Vzpostaviti skladno in obsežno trgovinsko politiko ter spremeniti obstoječo zakonodajo zaradi zagotovitve dosledne politike o prostih conah. Na ravni celotne države uvesti postopke certificiranja in druge postopke za izvoz živalskih proizvodov ter vzpostaviti fitosanitarni urad v skladu z zahtevami EU zaradi spodbujanja izvoza, vendar prav tako poostriti standarde in okrepiti enotni gospodarski prostor. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Carinska in davčna reforma– Nadaljevati izvajanje priporočil Komisije za posredne davke. Zagotoviti, da bodo v parlamentu sprejeti Zakon o Uradu za posredne davke in ustrezni izvedbeni predpisi. Zagotoviti izvajanje predpisov, vključno s tistimi o imenovanju direktorja Urada za posredne davke in delovanju novega carinskega organa. Dokazati napredek v pripravah uvajanja DDV z namenom pravočasnega začetka njegove uporabe. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Potrdila o poreklu– Zagotoviti zanesljivost vseh potrdil o poreklu, izdanih v BiH.

Sektorske politike

Integrirani energetski trg– Izvajati akcijske načrte entitet za prestrukturiranje trga z električno energijo. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Javna radiotelevizija– Sprejeti zakonodajo o sistemu javne radiotelevizije v skladu s standardi EU in mirovnim sporazumom iz Daytona/Pariza ter uvesti ukrepe za zagotovitev dolgoročne sposobnosti obstoja finančno in uredniško neodvisnega nacionalnega sistema javne radiotelevizije za BiH, v okviru katerega radijske ali televizijske postaje, ki ga sestavljajo, uporabljajo skupno infrastrukturo. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev

Boj proti kriminalu, zlasti organiziranemu kriminalu– Razviti sposobnost odkrivanja in pregona na državni ravni ter dodeliti potrebna sredstva in zmogljivosti za zagotavljanje polnega delovanja državne obveščevalne in varnostne službe in Ministrstva za varnost BiH. Nadaljevati strukturne reforme policije z namenom racionalizacije policijskih služb. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Azil in migracije– Zagotoviti vzpostavitev in delovanje ustreznih struktur za obravnavanje zadev v zvezi z azilom in migracijami. (Priporočilo študije izvedljivosti)

Boj proti terorizmu– Razširiti mednarodno sodelovanje in izvajati ustrezne mednarodne konvencije o boju proti terorizmu. Izboljšati sodelovanje in izmenjavo informacij med policijskimi in obveščevalnimi službami znotraj države in z drugimi državami. Preprečevati financiranje in pripravo terorističnih dejavnosti.

3.2.   SREDNJEROČNE PREDNOSTNE NALOGE

Politični položaj

Demokracija in pravna država

Pripraviti volitve– Prevzeti celotno organizacijsko in finančno odgovornost za volitve leta 2006 in druge volitve.

Prevzeti vladno odgovornost– Truditi se za polno nacionalno odgovornost pri oblikovanju politike, strateškem planiranju in odločanju. Vsa državna ministrstva bi morala biti ustrezno financirana in izdelani bi morali biti operativni načrti za institucije, potrebni za prihodnji Stabiliazcijsko pridružitveni sporazum in nadaljnjo evropsko integracijo. Zagotoviti koordinacijo pri oblikovanju politike na vseh vladnih ravneh.

Nadaljnje izboljšanje delovanja državne uprave– Izvajati konsolidirani Akcijski načrt o reformi državne uprave in izboljšati upravne postopke. Izboljšati sposobnosti oblikovanja politike in koordinacije ter omogočiti usposabljanje državnih uradnikov v BiH (vključno s tistimi, ki se ukvarjajo z vprašanji evropske integracije).

Nadaljnja krepitev sodstva– Na celotnem območju BiH zagotoviti enake standarde za imenovanje, napredovanje, kodeks vedenja ter usposabljanje sodnikov in tožilcev. Zagotoviti polni prevzem odgovornosti za Državno sodišče BiH, državno tožilstvo in Visoki svet za sodstvo in tožilstvo, in sicer s finančnega, administrativnega in kadrovskega vidika.

Pospešiti reformo policije– Izvajati priporočila glede funkcionalne in strateške revizije policije in zagotoviti sodelovanje med organi odkrivanja in pregona.

Izboljšati boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu– Doseči napredek v boju proti korupciji in dokazati skladnost z ustreznimi mednarodnimi zavezami. Sprejeti in izvajati protikorupcijsko strategijo, zagotoviti učinkovito izvajanje zakona o navzkrižju interesov in okrepiti sposobnost preiskovanja in preganjanja korupcije. Olajšati nameščanje oficirjev za zvezo, ki jih dodelijo države članice, v ustreznih državnih organih, ki se ukvarjajo z bojem proti organiziranemu kriminalu. Za EU pripraviti polletna poročila o dosežkih pri sodnem pregonu z organiziranim kriminalom povezanih dejavnosti, v skladu s Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, znano kot Palermska konvencija.

Človekove pravice in varstvo manjšin

Zagotoviti spoštovanje človekovih pravic– Zagotoviti raven varstva človekovih pravic, ki bo primerljiva ali boljša od ravni, dosežene pod mednarodnim nadzorom, in dokazati učinkovito varstvo pravic manjšin, tudi pravic Romov. Zagotoviti obsežno izvajanje zakona o pravicah narodnih manjšin.

Zaključiti vrnitev beguncev– Zaključiti proces vračanja beguncev, olajšati njihovo ponovno gospodarsko in socialno vključitev.

Okrepiti Urad varuha človekovih pravic– Zaključiti združitev uradov varuhov človekovih pravic na državni ravni in ravni entitet in zagotoviti delovanje novih institucij.

Regionalno in mednarodno sodelovanje

Zagotoviti učinkovito preganjanje vojnih zločinov– Dokazati uspehe pri aretaciji obtožencev Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in uničevanju mrež, ki podpirajo obtožene vojne zločince. Zagotoviti, da bo imelo Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo vedno na voljo vso potrebno dokumentacijo, materiale in priče zaradi tekočih preiskav in/ali pregonov. Prevzeti upravno in finančno odgovornost za Senat za vojne zločine Državnega sodišča.

Nadaljevati regionalno sodelovanje– Prizadevati si za rešitev nerešenih bilateralnih vprašanj glede mej s sosednjimi državami.

Izvajati mednarodne zaveze– Spoštovati zaveze iz Soluna glede sodelovanja na področju sodstva in notranjih zadev, trgovine, energije, prometa in okolja.

Gospodarski položaj

Obstoj prostega tržnega gospodarstva in strukturne reforme

Spodbujati strukturno reformo– Nadalje izboljšati upravljanje podjetij, zmanjšati togost trga dela in zagotoviti, da trgovinska sodišča izvajajo stečajno zakonodajo. Omogočiti delovanje trga z manjšim vmešavanjem vlade in bolj uravnoteženim razmerjem med vladnimi odhodki in BDP.

Spodbujati podjetništvo, zlasti razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP) – Okrepiti koordinacijo politike MSP in nadaljevati izvajanje načel Evropske listine za mala podjetja.

Nadalje razvijati statistično usposobljenost na ravni države– Sestaviti in izvajati večletni Akcijski načrt za statistiko in pripravljati redne in zanesljive ocene nominalnega in realnega BDP, vključno z ustreznimi podatki o (ne)zaposlenosti, inflaciji, plačilni bilanci, plačah in industrijski proizvodnji. Zagotoviti sodelovanje z Eurostatom.

Upravljanje javnih financ

Zagotoviti vodenje konsolidiranega javnofinančnega računa– Zagotoviti, da se v državnem ministrstvu za finance vodi konsolidirani javnofinančni račun.

Razviti sposobnosti gospodarskega načrtovanja– Nadaljevati in utrditi postopek srednjeročnega gospodarskega okvira za vse proračunske porabnike. Zagotoviti pregledno izvrševanje proračuna in pripravo rednih finančnih poročil.

Nadalje izboljšati pripravo proračuna– Vključiti (sedanja) izvenproračunska sredstva v proračun in pripraviti smiselni proračun, ki bo temeljil na realnih napovedih prihodkov. Utrditi postopke priprave proračuna v vseh ministrstvih.

Obravnavati domači dolg– Izvajati obsežen načrt o domačem dolgu, dogovorjen z MDS.

Standardi EU

Evropska integracija– Izvajati strategijo o evropski integraciji. Razviti sposobnost za postopno usklajenost zakonodaje s pravnim redom EU in okrepiti vlogo BiH pri načrtovanju in izvajanju Pomoči Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo (CARDS) z dolgoročnim ciljem decentraliziranja pomoči.

Notranji trg in trgovina

Enotni trg in podjetja– Dokazati učinkovito delovanje Sveta za konkurenco in uradov entitet za politiko konkurence in politiko varstva potrošnikov. Nadalje okrepiti izvajanje doslednega in učinkovitega sistema javnih naročil, vključno z delovanjem Urada za javna naročila in revizijskega organa za javna naročila. Nadalje zagotavljati prosti pretok blaga in storitev v BiH. Zagotoviti polno delovanje inštitutov za standardizacijo, meroslovje in intelektualno lastnino ter olajšati povezavo in pretok informacij z javnimi in zasebnimi podjetji. Zagotoviti dosledno izvajanje ustrezne zakonodaje (predvsem o intelektualni lastnini).

Sposobnost upravljanja trgovinskih zadev– Okrepiti sposobnosti za načrtovanje politike in pogajanja v Ministrstvu za zunanjo trgovino in ekonomske odnose.

Trgovinski standardi– Nadalje razvijati zmogljivosti državnega veterinarskega urada in zagotoviti polno delovanje fitosanitarnega urada z namenom izpolnjevanja standardov EU. Vzpostaviti zakonodajno okolje za tehnične standarde ter pravice intelektualne in industrijske lastnine v skladu s standardi EU.

Carine in obdavčenje– Dokazati upravljanje prostih con v skladu s pravnim redom EU. Zaključiti združitev carinskih uprav in zagotoviti polno izvajanje načrta carinske reforme. Preoblikovati upravni odbor Urada za posredne davke v Davčni svet s pristojnostjo oblikovanja politike. Nadalje okrepiti upravno usposobljenost carinskih in davčnih organov. Spremljati izvajanje DDV na ravni države in nadalje razvijati strategije pobiranja in nadzora ter tako postopno zmanjšati davčne goljufije na področju neposrednega in posrednega obdavčenja.

Sektorske politike

Sistem javne radiotelevizije– V celoti izvesti načrt za prestrukturiranje in modernizacijo celotnega sistema, ki je v celoti skladen sporazumom Ministrskega predsednika. Ohraniti neodvisnost Regulativne agencije za komunikacije.

Integrirani energetski trg– Zagotoviti usklajenost zakonodajnega okvira za energetski sektor in vzpostavitev enotnega regulatornega organa na državni ravni, kar vključuje tudi izvajanje Zakona o ISO in TRANSCO. Izvajati zaveze iz Atenskega memoranduma o soglasju iz leta 2003.

Okolje– Okrepiti sposobnost na področju okolja na ravni države z zagotovitvijo polnega delovanja državne agencije za okolje.

Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev

Upravljanje mej– Izvajati mednarodne zaveze, prevzete maja 2003 na Ohridski regionalni konferenci o obmejni varnosti in upravljanju mej, ter ukrepe, predstavljene novembra 2003 na ministrskem Forumu EU-Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah. Odobriti in izvajati strategijo integriranega upravljanja mej. Olajšati regionalno sodelovanje in trgovino z izboljšanjem upravljanja mej in prevoznih zmogljivosti. Nadalje razvijati sodelovanje med državno službo za varovanje mej, carinsko službo, policijo in državnim tožilstvom za preprečevanje in pregon nedovoljene trgovine in drugega čezmejnega kriminala. Nadalje izvajati nacionalni načrt za boj proti nedovoljeni trgovini. Izboljšati upravno usposobljenost za izdajo vizumov, zlasti pri preverjanju zahtevkov za vizume.

Organizirani kriminal– Dokazati polno izvajanje vseh ukrepov, dogovorjenih v Akcijskem načrtu za boj proti organiziranemu kriminalu, predstavljenem na srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve novembra 2003 v Bruslju. Sodelovati na ustrezen način z mednarodno skupnostjo, vključno s Policijsko misijo Evropske unije na področju varnostnih zadev.

Migracije in azil– Dosledno izvajati zakon o gibanju in bivanju tujcev ter o azilu. Dokazati učinkovito državno upravljanje na področju azilne in migracijske politike ter zagotoviti spremljanje zadevnih ukrepov in poročanje. Nadaljevati in skleniti pogajanja o sporazumih o ponovnem sprejemu.

4.   PROGRAMIRANJE

Pomoč Skupnosti v okviru procesa stabilizacije in pridruževanja držav zahodnega Balkana bo zagotovljena z ustreznimi finančnimi instrumenti, zlasti z Uredbo Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (1), skladno s tem ta sklep ne bo imel finančnih posledic. Poleg tega bo imela BiH dostop do sredstev iz večdržavnih in horizontalnih programov. Da bi olajšala sofinanciranje projektov, povezanih s PSP, Komisija sodeluje z Evropsko investicijsko banko in mednarodnimi finančnimi institucijami, zlasti z Evropsko banko za obnovo in razvoj ter Svetovno banko.

5.   POGOJNOST

Pogoj za pomoč Skupnosti v okviru PSP držav zahodnega Balkana je nadaljnji napredek pri izpolnjevanju kobenhavenskih političnih meril. V primeru nespoštovanja omenjenih splošnih pogojev, bo Svet lahko na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 2666/2000 ustrezno ukrepal.

Pogoj za pomoč Skupnosti je tudi izpolnjevanje pogojev, ki jih je opredelil Svet v svojih sklepih z dne 29. aprila 1997, zlasti kar zadeva obvezo prejemnikov, da bodo ob upoštevanju prednostnih nalog evropskega partnerstva izvajali demokratične, gospodarske in institucionalne reforme.

6.   SPREMLJANJE

Spremljanje evropskega partnerstva se zagotavlja z mehanizmi, vzpostavljenimi v PSP, zlasti z letnim poročilom o PSP.


(1)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 2415/2001 (UL L 327, 12.12.2002, str. 3).


Top