Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0407

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2004 o spremembi členov 51 in 54 Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti

OJ L 132, 29.4.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 296M , 26.10.2006, p. 6–7 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 85 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/407(1)/oj

32004D0407Uradni list L 132 , 29/04/2004 str. 0005 - 0006


Sklep Sveta

z dne 26. aprila 2004

o spremembi členov 51 in 54 Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti

(2004/407/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega odstavka člena 245 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 160 Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. februarja 2003,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2004,

ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 10. novembra 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Točka 31 člena 2 Pogodbe iz Nice nadomešča člen 225 Pogodbe o ES z novo določbo, katere prvi pododstavek odstavka 1 določa:

"Sodišče prve stopnje je pristojno za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji o tožbah ali postopkih iz členov 230, 232, 235, 236 in 238, razen o tistih, ki so dodeljeni sodnemu oddelku, in tistih, ki so v skladu s Statutom pridržani za Sodišče. Statut lahko predvidi, da ima Sodišče prve stopnje pristojnost za druge vrste tožb ali postopkov."

(2) Pogodba o ESAE je bila na podoben način spremenjena s členom 3(13) Pogodbe iz Nice.

(3) Ta sprememba je bila upoštevana v začasnem osnutku besedila člena 51 Protokola o Statutu Sodišča, ki se je glasil:

"Kot izjema od pravila, določenega v členu 225(1) Pogodbe ES in členu 140a(1) Pogodbe ESAE, je Sodišče pristojno za tožbe, ki jih vložijo države članice, institucije Skupnosti in Evropska centralna banka".

(4) V skladu z besedilom in sistematiko novega člena 225 Pogodbe ES ter novega člena 140a Pogodbe ESAE, je treba pripraviti novo besedilo člena 51 Protokola o Statutu Sodišča zaradi natančne opredelitve tako pristojnosti Sodišča kot tudi Sodišča prve stopnje; ker je treba na Sodišče prve stopnje prenesti pomembne pristojnosti za odločanje na prvi stopnji in morajo biti merila za porazdelitev pristojnosti dovolj jasna, da bi jih lahko institucije in države članice jasno razumele.

(5) Ker je tožbe držav članic zoper akte Sveta, s katerim le-ta izvaja svoja izvedbena pooblastila v skladu s pravili iz tretje alinee člena 202 Pogodbe ES, treba uvrstiti v pristojnost Sodišča prve stopnje. Gre za primere, v katerih si je Svet bodisi pridržal pravico do izvajanja izvedbenih pooblastil bodisi ponovno pridobil pravico do izvajanja takšnih pooblastil v okviru "postopka v odboru".

(6) Določbe člena 54 Protokola o Statutu Sodišča glede primerov, v katerih Sodišče prve stopnje zadevo lahko odstopi Sodišču, je treba prilagoditi novim pristojnostim Sodišča prve stopnje. V primerih, v katerih Sodišče in Sodišče prve stopnje obravnavata sorodne zadeve, v katerih je lahko odločitev v eni zadevi odvisna od odločitve v drugi zadevi, se lahko Sodišče prve stopnje izreče za nepristojno –

SKLENIL:

Člen 1

1. člen 51 Protokola o Statutu Sodišča se nadomesti z naslednjim:

"Člen 51

Z odstopanjem od pravila iz člena 225(1) Pogodbe ES in člena 140a(1) Pogodbe ESAE je pristojnost za tožbe iz členov 230 in 232 Pogodbe ES in členov 146 in 148 Pogodbe ESAE pridržana za Sodišče, če jih države članice vložijo zoper:

(a) ukrepanje ali opustitev ukrepanja Evropskega parlamenta ali Sveta ali obeh institucij, kadar odločata skupaj, razen glede:

- odločb, ki jih Svet sprejme na podlagi tretjega pododstavka člena 88(2) Pogodbe ES,

- aktov Sveta, sprejetih na podlagi uredbe Sveta o ukrepih za zaščito trgovine v smislu člena 133 Pogodbe ES,

- aktov Sveta, s katerimi Svet uresničuje izvedbena pooblastila v skladu s tretjo alineo člena 202 Pogodbe ES;

(b) ukrepanje ali opustitev ukrepanja Komisije na podlagi člena 11a Pogodbe ES.

Sodišču je pridržana pristojnost tudi za tožbe na podlagi istih členov, ki jih vloži institucija Skupnosti ali Evropska centralna banka zoper ukrepanje ali opustitev ukrepanja Evropskega parlamenta in Sveta ali obeh, kadar odločata skupaj, ali Komisije ali ki jih vloži institucija Skupnosti zoper ukrepanje ali opustitev ukrepanja Evropske centralne banke.";

2. tretji odstavek člena 54 Protokola o Statutu Sodišča se nadomesti z naslednjim:

"Če so Sodišču in Sodišču prve stopnje predložene zadeve, kjer je predmet enak, kjer se postavlja enako vprašanje razlage ali odloča o veljavnosti istega akta, lahko Sodišče prve stopnje po zaslišanju strank postopek prekine, dokler Sodišče ne izda sodbe. V enakih okoliščinah lahko tudi Sodišče prekine postopek; v tem primeru se postopek pred Sodiščem prve stopnje nadaljuje.";

3. v člen 54 Protokola o Statutu Sodišča se doda naslednji nov odstavek:

"Če država članica in institucija Skupnosti izpodbijata isti akt, se Sodišče prve stopnje izreče za nepristojno, da bi lahko Sodišče razsodilo o teh tožbah.".

Člen 2

Zadeve, ki na podlagi tega sklepa sodijo v pristojnost Sodišča prve stopnje in ki so bile vložene na Sodišče do datuma začetka veljavnosti tega sklepa,

vendar

(a) je bil v zadevi postopek na ta datum v skladu z zadnjim stavkom tretjega odstavka člena 54 Protokola o Statutu Sodišča prekinjen;

ali

(b) v zadevi pisni del postopka, kot je opredeljen v členu 44 Poslovnika Sodišča, še ni bil končan,

se odstopijo Sodišču prve stopnje.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati prvi dan drugega meseca po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 26. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

B. Cowen

--------------------------------------------------

Top