EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0096

Odločba Komisije z dne 28. januarja 2004 o pooblastitvi držav članic, da začasno dovolijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede rastlin Vitis L., razen plodov, z izvorom iz Švice (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 122)

OJ L 28, 31.1.2004, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 265 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/96(1)/oj

32004D0096Uradni list L 028 , 31/01/2004 str. 0026 - 0029


Odločba Komisije

z dne 28. januarja 2004

o pooblastitvi držav članic, da začasno dovolijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede rastlin Vitis L., razen plodov, z izvorom iz Švice

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 122)

(2004/96/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/116/ES [2], in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju zaprosila Francije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z Direktivo 2000/29/ES se rastline Vitis L., razen plodov, s poreklom iz tretjih držav, načelno ne smejo vnesti v Skupnost.

(2) Z odločbami Komisije 97/159/EC [3], 1999/166/ES [4], 2000/189/ES [5], 2001/5/ES [6], 2001/836/ES [7] in 2003/69/ES [8] so bile države članice pooblaščene, da za omejena obdobja in pod posebnimi pogoji dovolijo odstopanja od nekaterih določb Direktive 2000/29/ES za rastline Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Švice.

(3) Razmere, ki so upravičevale odstopanja, še vedno obstajajo in ni novih informacij, ki bi bile razlog za revizijo.

(4) Države članice je zato treba pooblastiti, da dovolijo odstopanja za omejeno obdobje in pod posebnimi pogoji, brez poseganja v Direktivo Sveta 68/193/EGS [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta [10], in kakršne koli izvedbene ukrepe.

(5) Pooblastilo za dodelitev odstopanj je treba odpraviti, če se ugotovi, da posebni pogoji, določeni v tej odločbi, bodisi ne zadoščajo, da bi preprečili vnos škodljivih organizmov v Skupnost, bodisi se ne upoštevajo.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno stanje rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice so pooblaščene, da dovolijo odstopanja od člena 4(1) Direktive 2000/29/ES glede na prepovedi iz točke 15 dela A Priloge III k navedeni direktivi za rastline Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Švice (v nadaljevanju "rastline").

Pooblastilo, predvideno v odstavku 1, ki dovoljuje odstopanja (v nadaljevanju "pooblastilo"), je poleg zahtev, določenih v prilogah I in II k Direktivi 2000/29/ES, odvisno od pogojev, predvidenih v Prilogi, in se uporablja samo za rastline, ki se vnesejo v Skupnost med 1. februarjem in 30. marcem 2004.

Člen 2

Države članice zagotovijo Komisiji in drugim državam članicam pred 30. novembrom uvoznega leta:

(a) informacije o količinah rastlin, uvoženih v skladu s to odločbo; in

(b) podrobno tehnično poročilo o uradnih pregledih iz točke 6 Priloge.

Prav tako priskrbi vsaka država članica, v kateri so cepiči rastlin cepljeni na podlage in v kateri so cepljene rastline posajene po uvozu, Komisiji in drugim državam članicam pred 30. novembrom uvoznega leta podrobno tehnično poročilo o uradnih pregledih iz druge alinee točke 9 Priloge.

Člen 3

Države članice nemudoma uradno obvestijo Komisijo in druge države članice, kadar se ugotovi, da pošiljke, vnesene na njihovo ozemlje skladno s to odločbo, ne izpolnjujejo pogojev te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 321, 6.12.2003, str. 36.

[3] UL L 62, 4.3.1997, str. 36.

[4] UL L 55, 3.3.1999, str. 16.

[5] UL L 59, 4.3.2000, str. 18.

[6] UL L 2, 5.1.2001, str. 22.

[7] UL L 312, 29.11.2001, str. 27.

[8] UL L 26, 31.1.2003, str. 72.

[9] UL L 93, 17.4.1968, str. 15.

[10] UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Posebni pogoji za rastline Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Švice, ki spadajo pod odstopanja, predvidena v členu 1 te odločbe

1. Pri rastlinah gre za sadilni material v obliki cepičev v mirujočem stanju:

(a) naslednjih sort:

- Amigne,

- Carminoir,

- Chasselas blanc,

- Cornalin,

- Diolinoir,

- Gamaret,

- Garanoir,

- Humagne blanc,

- Humagne rouge,

- Paien jaune,

- Petite Arvine,

- Pinot noir Valais,

- Sylvaner;

(b) pridelane so iz matičnih trsnic, ki so uradno registrirane. Seznami registriranih trsnic so dani na voljo državam članicam, ki izkoristijo odstopanje, in Komisiji do najpozneje 1. februarja 2004. Ti seznami vključujejo ime(-na) sort, število vrst, zasajenih s temi sortami, število rastlin na vrsto v vsaki od teh trsnic, če so rastline ustrezne za dobavo v Skupnost v letu 2004 po pogojih iz te odločbe;

(c) so ustrezno zapakirane in na embalaži označene z oznako, iz katere je razvidna registrirana trsnica in sorta;

(d) namenjene so za cepljenje v Skupnosti na gospodarstvih iz točke 7, na podlage, ki se pridelajo v Skupnosti.

2. Rastline spremlja fitosanitarno spričevalo, izdano v Švici v skladu s členom 13 Direktive 2000/29/ES, na podlagi tam določenega pregleda in zlasti potrjuje, da so rastline brez naslednjih škodljivih organizmov:

- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.,

- Grapevine Flavescence dorée MLO.

Pod "Dodatna izjava" v spričevalu je treba navesti: "Ta pošiljka izpolnjuje pogoje iz Odločbe Komisije 2004/96/ES".

3. Uradna švicarska organizacija za varstvo rastlin zagotavlja prepoznavnost cepičev v času od spravila iz odstavka (b) točke 1 do natovarjanja za izvoz v Skupnost.

4. Rastline se vnesejo v Skupnost samo prek vstopnih mejnih prehodov, ki jih določi država članica za namene tega odstopanja. Te vstopne mejne prehode ter ime in naslov pristojnega uradnega organa iz Direktive 2000/29/ES, pristojnega za vsak prehod, države članice pravočasno sporočijo Komisiji in dajo na voljo drugim državam članicam na njihovo prošnjo. V primerih, pri katerih se vnos v Skupnost opravi v katero drugo državo kakor v državo članico, ki uporablja to odstopanje, navedeni pristojni uradni organi države članice vnosa obvestijo pristojne uradne organe držav članic, ki uporabljajo to odstopanje in sodelujejo s temi organi, da zagotovijo skladnost z določbami te odločbe.

5. Pred vnosom v Skupnost je uvoznik uradno obveščen o pogojih iz točk 1 do 10; navedeni uvoznik pravočasno obvesti o podrobnostih vsakega vnosa pristojne uradne organe v državi članici vnosa in ta država članica nemudoma sporoči naslednje podrobnosti vnosa Komisiji:

(a) vrsta materiala;

(b) sorta in količina;

(c) navedeni datum vnosa in potrditev vstopnega mejnega prehoda;

(d) imena, naslove in lokacije gospodarstev iz točke 7, kjer bodo cepiči cepljeni in/ali kjer bodo cepljene rastline naknadno posajene.

Uvoznik seznani zadevne uradne organe o vseh spremembah zgornjih podrobnostih. takoj ko so znane.

Zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo o zgornjih podrobnostih in podrobnostih vsake spremembe.

6. Uradne preglede, vključno s preskušanjem, če je potrebno, zahtevane v skladu s členom 13 Direktive 2000/29/ES in v skladu z določbami iz te odločbe, opravijo pristojni uradni organi iz navedene direktive; v okviru teh uradnih pregledov opravi zdravstvene preglede država članica, ki uporablja to odstopanje in, če je potrebno, v sodelovanju z navedenimi organi države članice, v kateri se cepiči cepijo. Med navedenimi zdravstvenimi pregledi opravi(-jo) država(-e) članica(-e) tudi uradne preglede glede drugih škodljivih organizmov. Podvzorci se dajo na voljo za naknadni pregled s strani drugih držav članic.

Brez poseganja v spremljanje iz tretje alinee tretjega odstavka člena 21, prva možnost navedene direktive, Komisija določi, koliko se uradni pregledi iz tretje alinee tretjega odstavka člena 21, druga možnost navedene direktive, vključijo v program uradnih pregledov v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 5 člena 21 navedene direktive.

7. Cepiči se cepijo na podlage in cepljene rastline se naknadno sadijo samo na gospodarstvih:

(a) katerih imena, naslovi in lokacije osebe, ki namerava uporabiti cepiče, uvožene v skladu s to odločbo, se sporočijo prej navedenim organom države članice, v katerih so ta gospodarstva; in

(b) ki so uradno registrirana in odobrena za namen tega odstopanja.

Če je mesto cepljenja ali sajenja v drugi državi članici kakor v državi članici, ki uporablja to odstopanje, navedeni pristojni uradni organi obvestijo države članice, ki uporablja to odstopanje, pristojne organe države članice, v kateri se rastline cepijo ali sadijo, v trenutku prejema zgoraj navedenega vnaprejšnjega uradnega obvestila z navedbo imena, naslova in lokacije gospodarstev, v katerih se rastline cepijo ali posadijo.

8. Navedeni pristojni uradni organi zagotovijo, da se cepiči, ki se ne uporabljajo v skladu s točko 7, uničijo pod nadzorom navedenih pristojnih uradnih organov. Za Komisijo so na voljo evidence o številu uničenih rastlin.

9. Na gospodarstvih iz točke 7:

(a) se cepiči, ki so se izkazali kot neokuženi s škodljivimi organizmi iz točke 6, lahko potem uporabljajo za cepljenje, cepljene rastline pa se sadijo in gojijo na poljih, ki spadajo h gospodarstvu skladno s točko 7 in ostanejo na gospodarstvu, dokler se ne premestijo na namembni kraj zunaj Skupnosti v skladu s točko 10;

(b) morajo pristojni uradni organi države članice, v kateri se sadijo cepljene rastline, med rastno dobo, ki sledi uvozu, le-te v ustreznem času vizualno pregledati zaradi navzočnosti škodljivih organizmov ali znakov ali simptomov, ki jih povzročijo škodljivi organizmi, vključno z organizmom Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); za identificiranje škodljivih organizmov, ki so povzročili vizualne znake ali simptome, je treba opraviti ustrezne preskuse;

(c) je treba cepljene rastline, ki so pri uradnih pregledih ali preskusih iz prejšnjih alinej pokazale, da niso neokužene s škodljivimi organizmi, naštetimi v točki 2, ali da drugače odpirajo karantenske probleme, nemudoma uničiti pod nadzorom ustreznih pristojnih organov.

10. Vsaka cepljena rastlina, ki nastane iz uspešnega cepljenja z uporabo cepičev iz odstavka (a) točke 1, se šele v letu 2004 ali 2005 sprosti kot cepljena rastlina na namembnem kraju zunaj Skupnosti. Navedeni pristojni uradni organi zagotavljajo, da se rastline, ki niso premeščene na tak način, uničijo pod uradnim nadzorom. Komisiji je treba zagotoviti vpogled v evidence, v katerih se zabeleži število uspešno cepljenih rastlin, uradno uničenih in prodanih rastlin ter namembne države le-teh.

--------------------------------------------------

Top