EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0003(01)

Sklep Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (ECB/2004/3)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 51 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 49 - 51

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/oj

32004D0003(01)Uradni list L 080 , 18/03/2004 str. 0042 - 0044


Sklep Evropske centralne banke

z dne 4. marca 2004

o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke

(ECB/2004/3)

(2004/258/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.3 Statuta,

ob upoštevanju Poslovnika Evropske centralne banke [1] in zlasti člena 23 Poslovnika,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Drugi pododstavek člena 1 Pogodbe o Evropski uniji utemeljuje pojem odprtosti, saj določa, da Pogodba označuje novo stopnjo v procesu oblikovanja vse tesnejše zveze med narodi Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo kar se da javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani. Odprtost povečuje legitimnost upravnih organov, učinkovitost in odgovornost ter tako krepi načela demokracije.

(2) V Skupni izjavi [2], ki se nanaša na Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [3], Evropski parlament, Svet in Komisija pozivajo druge institucije in telesa Unije, naj sprejmejo interne predpise o dostopu javnosti do dokumentov, ki upoštevajo načela in omejitve, določene v navedeni uredbi. Ureditev dostopa javnosti do dokumentov ECB, kakor je določena v Sklepu ECB/1998/12 z dne 3. novembra 1998 o dostopu javnosti do dokumentov in arhivov Evropske centralne banke [4], je treba ustrezno spremeniti.

(3) Dovoliti je treba širši dostop do dokumentov ECB, hkrati pa varovati neodvisnost ECB in nacionalnih centralnih bank (NCB), ki je predvidena v členu 108 Pogodbe in členu 7 Statuta, in zaupnost nekaterih zadev, specifičnih za izvajanje nalog ECB. Zaradi varstva učinkovitosti postopkov odločanja, vključno z notranjimi posvetovanji in pripravami, so zapisniki sestankov organov odločanja ECB zaupni, razen če se predmetni organ odloči za objavo rezultatov svojih posvetovanj.

(4) Nekatere javne in zasebne interese je treba varovati z izjemami. ECB mora prav tako varovati celovitost euro bankovcev kot plačilnega sredstva, kar vključuje, vendar ni omejeno na zaščitne elemente proti ponarejanju, tehnične specifikacije za proizvodnjo, fizično varovanje zalog in prevoz euro bankovcev.

(5) Kadar NCB obravnavajo zahteve za dokumente ECB, ki so v njihovi posesti, bi se morale posvetovati z ECB, da bi tako zagotovile polno uporabo tega sklepa, razen če je jasno, ali se dokument lahko razkrije ali ne.

(6) Da bi ECB dosegla večjo odprtost, bi morala dovoliti dostop ne samo do dokumentov, ki jih je sama sestavila, ampak tudi do dokumentov, ki jih je prejela, pri čemer bi hkrati morala varovati pravico zadevnih tretjih oseb, da izrazijo svoja stališča glede dostopa do dokumentov, ki izhajajo od njih.

(7) Da bi ECB zagotovila spoštovanje učinkovite upravne prakse, bi morala uporabljati dvofazni postopek –

SKLENIL:

Člen 1

Namen

Namen tega sklepa je opredeliti pogoje in omejitve, v skladu s katerimi ECB omogoči dostop javnosti do dokumentov ECB, in spodbujati učinkovito upravno prakso v zvezi z dostopom javnosti do teh dokumentov.

Člen 2

Upravičenci do dostopa in področje uporabe

1. Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v kateri od držav članic ima pravico dostopa do dokumentov ECB ob upoštevanju pogojev in omejitev, določenih s tem sklepom.

2. ECB lahko ob upoštevanju istih pogojev in omejitev odobri dostop do dokumentov ECB tudi kateri koli fizični ali pravni osebi, ki nima prebivališča ali sedeža v eni izmed držav članic.

3. Ta sklep ne posega v pravice dostopa javnosti do dokumentov ECB, ki bi izvirale iz instrumentov mednarodnega prava ali aktov, ki jih izvajajo.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

(a) "dokument" ali "dokument ECB" pomeni kakršno koli vsebino ne glede na to, kakšen je njen nosilec (napisana na papirju ali shranjena v elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis), ki jo je ECB sestavila ali jo hrani in je povezana z njeno politiko, dejavnostjo ali odločitvami, kakor tudi dokumente, ki izvirajo iz Evropskega monetarnega inštituta (EMI) in Odbora guvernerjev centralnih bank držav članic Evropske gospodarske skupnosti (Odbor guvernerjev);

(b) "tretja oseba" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali kateri koli subjekt zunaj ECB.

Člen 4

Izjeme

1. ECB zavrne dostop do dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo varstvo:

(a) javnega interesa, kar zadeva:

- zaupnost razprave organov odločanja ECB,

- finančno, denarno ali gospodarsko politiko Skupnosti ali države članice,

- notranje finance ECB ali NCB,

- varovanje celovitosti euro bankovcev,

- javno varnost,

- mednarodne finančne, denarne ali gospodarske odnose;

(b) zasebnosti in celovitosti posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti s področja varstva osebnih podatkov;

(c) zaupnosti informacij, ki so kot take zavarovane po pravu Skupnosti.

2. ECB zavrne dostop do dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo varstvo:

- poslovnih interesov fizičnih ali pravnih oseb, vključno z intelektualno lastnino,

- sodnih postopkov in pravnih nasvetov,

- namena inšpekcij, preiskav in revizij,

razen če prevlada javni interes za razkritje.

3. Dostop do dokumenta, ki vsebuje mnenja za interno rabo kot del razprav in predhodnih posvetovanj znotraj ECB ali z NCB, se zavrne tudi po tem, ko je bila odločitev sprejeta, razen če prevlada javni interes za razkritje.

4. Glede dokumentov tretjih oseb se ECB z zadevno tretjo osebo posvetuje, da bi presodila, ali se lahko uporabi izjema iz tega člena, razen če je jasno, ali naj se dokument razkrije ali ne.

5. Če velja katera od izjem le za nekatere dele zahtevanega dokumenta, se drugi deli dokumenta objavijo.

6. Izjeme, določene v tem členu, veljajo le za obdobje, ko je varstvo utemeljeno z vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo za največ 30 let, če Svet ECB posebej ne določi drugače. Pri dokumentih, za katere veljajo izjeme glede zasebnosti ali poslovnih interesov, lahko izjeme veljajo tudi po tem obdobju.

Člen 5

Dokumenti pri NCB

NCB lahko razkrije dokumente, ki so v njeni posesti in jih je sestavila ECB, kakor tudi dokumente, ki izvirajo iz EMI ali Odbora guvernerjev, le pod pogojem, da se prej posvetuje z ECB glede obsega dostopa, razen če je jasno, ali naj se dokument razkrije ali ne.

NCB lahko prošnjo tudi odstopi ECB.

Člen 6

Prošnje

1. Prošnja za dostop do dokumenta se vloži pri ECB [5] v kakršni koli pisni obliki, vključno z elektronsko, v enem od uradnih jezikov Unije in dovolj natančno, da ECB lahko ugotovi, za kateri dokument gre. Prosilec ni dolžan navesti razlogov za prošnjo.

2. Če prošnja ni dovolj natančna, ECB prosi prosilca, naj prošnjo razjasni, in mu pri tem pomaga.

3. Če se prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko dokumentov, se lahko ECB s prosilcem neuradno posvetuje o primerni rešitvi.

Člen 7

Obdelava začetnih prošenj

1. Prošnja za dostop do dokumenta se obravnava takoj. Prosilcu se pošlje potrdilo o prejemu. V 20 delovnih dneh od prejema prošnje ali ob prejemu pojasnil, zahtevanih v skladu s členom 6(2), generalni direktor Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat ECB odobri dostop do zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop v skladu s členom 9 ali pa v pisnem odgovoru navede razloge za popolno ali delno zavrnitev ter seznani prosilca s pravico do vložitve potrdilne prošnje v skladu z odstavkom 2.

2. Pri popolni ali delni zavrnitvi lahko prosilec v 20 delovnih dneh od prejema odgovora ECB vloži potrdilno prošnjo, v kateri izvršilni odbor ECB zaprosi, da to stališče ponovno preuči. Če ECB ne odgovori v roku 20 delovnih dni, ki je predpisan za obravnavo začetne prošnje, ima prosilec pravico do vložitve potrdilne prošnje.

3. V izjemnih primerih, na primer kadar se prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko dokumentov ali kadar se zahteva posvetovanje s tretjo osebo, lahko ECB podaljša rok iz odstavka 1 za 20 delovnih dni, pod pogojem, da prosilca o tem vnaprej obvesti in navede podrobne razloge.

4. Odstavek 1 se ne uporablja v primeru pretiranih ali nerazumnih prošenj, zlasti če so ponavljajoče.

Člen 8

Obdelava potrdilne prošnje

1. Potrdilna prošnja se obravnava takoj. V 20 delovnih dneh od prejema take prošnje Izvršilni odbor odobri dostop do zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop v skladu s členom 9 ali pa v pisnem odgovoru navede razloge za popolno ali delno zavrnitev. V primeru popolne ali delne zavrnitve ECB seznani prosilca s pravnimi sredstvi, ki jih ima na voljo v skladu s členoma 230 in 195 Pogodbe.

2. V izjemnih primerih, na primer kadar se prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali na veliko dokumentov, lahko ECB podaljša rok iz odstavka 1 za 20 delovnih dni, pod pogojem, da prosilca o tem vnaprej obvesti in navede podrobne razloge.

3. Če ECB ne odgovori v predpisanem roku, se šteje, da je odgovor negativen, prosilec pa ima pravico, da sproži sodni postopek in/ali vloži pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic v skladu s členoma 230 oziroma 195 Pogodbe.

Člen 9

Dostop po prošnji

1. Prosilci lahko vpogledajo v dokumente, za katere je ECB odobrila dostop, bodisi v njenih prostorih bodisi tako, da prejmejo izvod, vključno z elektronskim izvodom, kadar je ta na voljo. Stroški izdelave in pošiljanja izvodov se lahko zaračunajo prosilcu. Ti stroški ne presegajo realnih stroškov izdelave in pošiljanja izvodov. Vpogled na kraju samem, izvodi, ki obsegajo manj kakor 20 strani formata A4, in neposreden dostop v elektronski obliki so brezplačni.

2. Če je ECB dokument že objavila in je zlahka dostopen, lahko ECB izpolni svojo obveznost odobritve dostopa do tega dokumenta tako, da prosilca seznani s tem, kako pridobi zahtevani dokument.

3. Dokumenti se pošljejo v obstoječi različici in formatu (vključno z elektronskim ali kakšnim drugim formatom), ki ga zahteva prosilec.

Člen 10

Razmnoževanje dokumentov

1. Dokumenti, dani na vpogled v skladu s tem sklepom, se ne smejo razmnoževati ali izkoriščati v poslovne namene brez predhodnega posebnega dovoljenja ECB. ECB lahko odkloni tako dovoljenje brez navedbe razlogov.

2. Ta sklep ne posega v obstoječe predpise o avtorskih pravicah, ki lahko omejijo pravico tretje osebe do razmnoževanja ali izkoriščanja dokumentov, danih na vpogled.

Člen 11

Končne določbe

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Sklep ECB/1998/12 se razveljavi.

V Frankfurtu na Majni, 4. marca 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude Trichet

[1] Sklep ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke. UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

[2] UL L 173, 27.6.2001, str. 5.

[3] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[4] UL L 110, 28.4.1999, str. 30.

[5] Naslovljeno na: European Central Bank, Secretariat Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Faks + 49 (69) 13446170. E-mail: ecb.secretariat@ecb.int.

--------------------------------------------------

Top