Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1984

Uredba Sveta (ES) št. 1984/2003 z dne 8. aprila 2003 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti

OJ L 295, 13.11.2003, p. 1–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 37 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 37 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 71 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1984/oj

32003R1984Uradni list L 295 , 13/11/2003 str. 0001 - 0042


Uredba Sveta (ES) št. 1984/2003

z dne 8. aprila 2003

o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Od 14. novembra 1997 in po sprejetju Sklepa Sveta 86/238/EGS [3] je Skupnost pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranjanje tunov v Atlantiku, podpisane v Rio de Janeiru 14. maja 1966, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic Konvencije, podpisane v Parizu 10. julija 1984 (v nadaljnjem besedilu "Konvencija ICCAT").

(2) Konvencija ICCAT zagotavlja okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju staležev tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih z ustanovitvijo Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku, v nadaljnjem besedilu "ICCAT", ki sprejme ohranjevalne ukrepe, ki postanejo zavezujoči za pogodbenice.

(3) ICCAT je sprejela priporočila o uvedbi programov statističnih dokumentov za veleokega tuna in mečarico kot del ukrepov za nadzor staležev veleokega tuna in mečarice, izboljšanje kakovosti in zanesljivosti statističnih podatkov ter nadzor nad širjenjem nezakonitega ribolova. Ker so ta priporočila postala zavezujoča za Skupnost, morajo začeti veljati.

(4) S Sklepom Sveta 95/399/ES [4] je odobren pristop Skupnosti k Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tune v Indijskem oceanu. Ta sporazum pomeni okvir za krepitev mednarodnega sodelovanja za ohranitev in smotrno rabo tunov iz Indijskega oceana in sorodnih vrst z ustanovitvijo Komisije za tune v Indijskem oceanu, v nadaljnjem besedilu "IOTC", ki sprejme resolucije o ohranjanju in upravljanju na območju pristojnosti IOTC, ki postanejo zavezujoče za pogodbenice.

(5) IOTC je sprejela resolucijo o vzpostavitvi programa statističnih dokumentov za veleokega tuna. Ker je ta resolucija postala zavezujoča za Skupnost, mora začeti veljati.

(6) Priporočila in resolucija o programu statističnih dokumentov za tune, ki jih je pred tem sprejela ICCAT, so bili z Uredbo Sveta (ES) št. 858/94 z dne 12. aprila 1994 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni (Thunnus thynnus) v Skupnosti [5] vključeni v zakonodajo Skupnosti. Da bi zagotovili berljivost in enotno uporabo določb o statističnih dokumentih, je treba razveljaviti Uredbo (ES) št. 858/94 in vse ustrezne določbe združiti v tej uredbi.

(7) Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Ta uredba določa za Skupnost splošna pravila in pogoje za uporabo:

(a) programov statističnih dokumentov za tune (Thunnus thynnus), mečarice (Xiphias gladius) in veleoke tune (Thunnus obesus), ki jih je sprejela "ICCAT";

(b) programa statističnih dokumentov za veleokega tuna (Thunnus obesus), ki ga je sprejela "IOTC".

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za tune, mečarice in veleoke tune iz člena 1:

(a) ki jih ulovi plovilo ali proizvajalec Skupnosti ali

(b) se uvozijo v Skupnost ali

(c) se izvozijo ali ponovno izvozijo iz Skupnosti v tretjo državo.

Ta uredba se ne uporablja za veleoke tune, ki so namenjeni za industrijo za konzerviranje in jih ujamejo plovila za ribolov s potegalko in čolni za ribolov z vabami na območjih, kjer se uporabljata Sporazum o ustanovitvi Komisije za tune v Indijskem oceanu (v nadaljnjem besedilu "Sporazum IOTC") in Konvencija ICCAT.

Člen 3

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) tun: riba vrste Thunnus thynnus, ki spada pod oznake TARIC, navedene v Prilogi I;

(b) mečarica: riba vrste Xiphias gladius, ki spada pod oznake TARIC, navedene v Prilogi II;

(c) veleoki tun: riba vrste Thunnus obesus, ki spada pod oznake TARIC, navedene v Prilogi III;

(d) ribolov: ulov katere koli ribe, ki sodi v eno od vrst, navedenih v členu 1, ki ga opravi plovilo z namenom iztovarjanja, pretovarjanja ali dajanja v kletko ali proizvajalec z uporabo mrežne pasti za tune;

(e) proizvajalec v Skupnosti: fizične ali pravne osebe, ki proizvajalna sredstva uporabljajo za pridobivanje ribiških proizvodov z namenom prvega dajanja v promet;

(f) uvoz: carinski postopki iz točk od 16(a) do 16(f) člena 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [7].

POGLAVJE 2

STATISTIČNO SPREMLJANJE

Oddelek 1

Obveznosti držav članic v zvezi z uvozom

Člen 4

Statistični dokument za uvoz

1. Vsem količinam rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, uvoženim iz tretje države na ozemlje Skupnosti, je priložen statistični dokument, napisan v skladu z vzorcem, navedenim v:

- Prilogi IVa v primeru tuna,

- Prilogi V v primeru mečaric,

- Prilogi VI ali Prilogi VII v primeru veleokih tunov.

2. Statistični dokument:

(a) vsebuje vse informacije, opredeljene v ustreznih prilogah iz odstavka 1, in vse podpise, ki jih zahtevajo ustrezni subjekti, odgovorni za izjave v teh dokumentih;

(b) potrdi:

(i) kadar je ribolov opravilo plovilo: državni uradnik, ki ga uradno pooblasti država zastave plovila, ki opravi ribolov, ali katera koli druga oseba ali ustanova, ki jo ta država uradno pooblasti. V primeru tretjih držav, navedenih v Prilogi IVb, ga lahko potrdi ustanova, ki jo za ta namen prizna ta država;

(ii) kadar je ribolov opravljen s pomočjo mrežne pasti za tuna: državni uradnik, ki ga uradno pooblasti država, v katere teritorialnih vodah je bil opravljen ulov;

(iii) v primeru mečaric, tunov in veleokih tunov, ki jih ulovi plovilo, ki deluje v skladu s sporazumom o zakupu: državni uradnik ali katera koli druga oseba ali ustanova, ki jo uradno pooblasti država izvoznica;

(iv) v primeru veleokih tunov, ki jih ulovi eno od plovil, navedenih v prilogah VIIIa in VIIIb: japonski ali tajvanski državni uradnik ali katera koli druga oseba, ki jo v ta namen uradno pooblastita vladi teh držav.

3. Statistični dokument se odda pristojnim organom države članice, kamor se proizvod uvaža.

4. Države članice zagotovijo, da njihovi carinski organi in drugi pristojni uradniki pri uvozu rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, zahtevajo in preverijo vse dokumente, vključno s statističnim dokumentom.

Ti organi lahko preverijo tudi vsebino katerega koli tovora, da bi potrdili točnost informacij, ki jih vsebujejo ti dokumenti.

5. Uvoz rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, je prepovedan, kadar zadevnemu tovoru ni priložen statistični dokument za zadevni uvoz, potrjen in izpolnjen v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Oddelek 2

Obveznosti držav članic v zvezi z izvozom

Člen 5

Statistični dokument za izvoz

1. Vsem količinam rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, ki jih je ulovilo plovilo Skupnosti ali proizvajalec v Skupnosti, izvožene v tretjo državo, je priložen statistični dokument, napisan v skladu z vzorcem, navedenim v:

- Prilogi IVa v primeru tuna;

- Prilogi V v primeru mečaric;

- Prilogi VI ali Prilogi VII v primeru veleokega tuna.

2. Statistični dokument:

(a) vsebuje vse informacije, opredeljene v ustreznih prilogah iz odstavka 1, in vse podpise, ki jih zahtevajo ustrezni subjekti, ki so odgovorni za izjave v teh dokumentih;

(b) potrdijo:

(i) pristojni organi države članice zastave ali

(ii) pristojni organi druge države članice, v kateri se proizvodi iztovorijo, če se ustrezne količine z ozemlja te države članice izvozijo izven Skupnosti. Ta država članica državi članici zastave v roku dveh mesecev pošlje kopijo potrjenega statističnega dokumenta.

3. Države članice zagotovijo, da njihovi carinski organi in drugi pristojni uradniki pri izvozu vseh rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, zahtevajo in preverijo vse dokumente, vključno s statističnim dokumentom.

Ti organi lahko preverijo tudi vsebino katerega koli tovora, da bi potrdili točnost informacij, ki jih vsebujejo ti dokumenti.

4. Vsaka država članica Komisiji pošlje informacije v zvezi s svojimi pristojnimi organi iz odstavka 2(b). Komisija posreduje te informacije drugim državam članicam.

5. Izvoz rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, je prepovedan, kadar zadevnemu tovoru ni priložen statistični dokument za zadevni izvoz, potrjen in izpolnjen v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Oddelek 3

Obveznosti držav članic v zvezi s ponovnim izvozom

Člen 6

Potrdila o ponovnem izvozu

1. Potrdilo o ponovnem izvozu je priloženo vsem količinam rib, ki sodijo v eno izmed vrst iz člena 1, ki se:

(a) po uvozu v Skupnost ponovno izvozijo iz Skupnosti v tretjo državo ali

(b) uvozijo na ozemlje Skupnosti iz tretje države, potem ko so bile ponovno izvožene iz te tretje države.

Potrdila o ponovnem izvozu se sestavijo v skladu z vzorcem, navedenim v:

(a) Prilogi IX v primeru tuna;

(b) Prilogi X v primeru mečaric;

(c) Prilogi XI ali Prilogi XII v primeru veleokega tuna.

2. Potrdila o ponovnem izvozu:

(a) vsebujejo vse informacije, opredeljene v zadevnih prilogah iz drugega pododstavka odstavka 1, in vse podpise, ki jih zahtevajo ustrezni subjekti, odgovorni za izjave v teh dokumentih;

(b) potrdijo pristojni organi države članice, iz katere se bo opravil ponovni izvoz, ali pristojni organi tretje države, iz katere je bil opravljen ponovni izvoz;

(c) spremlja pravilno potrjena kopija statističnega dokumenta za uvoz iz člena 4.

3. Države članice, ki overijo potrdila o ponovnem izvozu v skladu z odstavkom 2(b), zahtevajo od ponovnih izvoznikov, da predložijo potrebne dokumente, ki potrjujejo, da tovor ponovno izvoženih rib ustreza izvirnemu uvoženemu tovoru rib. Države članice na zahtevo predložijo kopijo potrdila državi zastave ali državi izvoznici.

4. To potrdilo o ponovnem izvozu se dostavi pristojnim organom države članice uvoza ali ponovnega izvoza.

5. Države članice zagotovijo, da njihovi carinski organi in drugi pristojni uradniki pri ponovnem izvozu rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, zahtevajo in preverijo vse dokumente, vključno s potrdilom o ponovnem izvozu.

Ti organi lahko preverijo tudi vsebino katerega koli tovora, da bi potrdili točnost informacij, ki jih vsebujejo ti dokumenti.

6. Ponovni izvoz in uvoz rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, po ponovnem izvozu je prepovedan, kadar zadevnemu tovoru ni priloženo ustrezno potrdilo, potrjeno in izpolnjeno v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 7

Ponavljajoči se ponovni izvoz

1. Vsem količinam rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, ponovno izvoženim potem, ko so že bile ponovno izvožene, je priloženo novo potrdilo o ponovnem izvozu, potrjeno in izpolnjeno v skladu s členom 6(1) in (2).

Uporablja se člen 6(3), (4), (5) in (6).

2. Novemu potrdilu iz odstavka 1 je priložena overjena kopija prejšnjih pravilno potrjenih potrdil o ponovnem izvozu, ki so bile priložene tovoru.

POGLAVJE 3

SPOROČANJE PODATKOV

Člen 8

Podatki o potrjevanju

Vsaka država članica najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe posreduje Komisiji vzorec svojih statističnih dokumentov in potrdil o ponovnem izvozu. Prav tako posreduje Komisiji vse potrebne informacije o potrjevanju, pravočasno pa tudi kakršne koli spremembe teh dokumentov in potrdil v skladu z:

(a) vzorcem ICCAT, navedenim v Prilogi XIII za tuna, mečarice in veleokega tuna;

(b) vzorcem IOTC, navedenim v Prilogi XIV za veleokega tuna.

Člen 9

Sporočanje podatkov

1. Države članice, ki uvažajo, izvažajo ali ponovno izvažajo ribe, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, posredujejo Komisiji pred 15. marcem za obdobje od 1. julija do 31. decembra prejšnjega leta in pred 15. septembrom za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta s pomočjo računalnika poročilo o:

(a) količinah vsake od trgovskih oblik ponudbe rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, uvoženih na njihovo ozemlje in razčlenjenih glede na tretjo državo porekla, kraj ulova in vrsto uporabljenega ribolovnega orodja;

(a) količinah vsake od trgovskih oblik ponudbe rib, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, uvoženih na njihovo ozemlje, potem ko jih je ponovno izvozila tretja država, in razčlenjenih glede na tretjo državo porekla, kraj ulova in vrsto uporabljenega ribolovnega orodja.

2. Poročilo iz odstavka 1 vsebuje podatke, navedene v:

(a) Prilogi XV za tuna;

(b) Prilogi XVI za mečarice;

(c) Prilogi XVII ali Prilogi XVIII za veleokega tuna.

Člen 10

Nacionalno poročilo

Države članice, ki izvažajo ribe, ki sodijo v eno od vrst iz člena 1, preverijo, ali podatki o uvozu, ki jih pošlje Komisija, ustrezajo njihovim lastnim podatkom. O rezultatu takega navzkrižnega preverjanja obvestijo Komisijo v nacionalnem poročilu iz člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1936/2001 z dne 27. septembra 2001 o nadzornih ukrepih, ki veljajo za ribolov nekaterih staležev izrazito selivskih vrst rib [8].

POGLAVJE 4

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Sprememba prilog

Priloge k tej uredbi se lahko spremenijo v skladu z ohranjevalnimi ukrepi ICCAT in IOTC, ki postanejo zavezujoči za Skupnost, in v skladu s postopkom, določenim v členu 12(2).

Člen 12

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [9].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Razveljavitev

1. Uredba (ES) št. 858/94 se razveljavi.

2. Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razlaga kot sklicevanje na to uredbo in se bere skladno s preglednico preštevilčenja, navedeno v Prilogi XIX.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. aprila 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 128.

[2] Mnenje z dne 12. februarja 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti).

[3] UL L 162, 18.6.1986, str. 33.

[4] UL L 236, 5.10.1995, str. 24.

[5] UL L 99, 19.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1446/1999 (UL L 167, 2.7.1999, str. 1).

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

[8] UL L 263, 3.10.2001, str. 1.

[9] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PROIZVODI IZ ČLENA 3(a)

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature je besedilo označba blaga samo informativno. V okviru te priloge se oznake TARIC uporabljajo v takšni obliki, kot obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Oznaka TARIC

0301999060

0302351000

0302359000

0303451100

0303451300

0303451900

0303459000

0304103860

0304109850

0304204510

0304909770

0305200018

0305200074

0305200075

0305309030

0305498010

0305599040

0305699030

1604141120

1604141125

1604141620

1604141625

1604141820

1604141825

1604207030

1604207035

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PROIZVODI IZ ČLENA 3(b)

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature je besedilo opisa blaga samo informativno. V okviru te priloge se oznake TARIC uporabljajo v takšni obliki, kot obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Oznaka TARIC

0301999070

0302698700

0303798700

0304103870

0304109855

0304208700

0304906500

0305200019

0305200076

0305200077

0305309040

0305498020

0305599050

0305699050

1604199130

1604199820

1604209060

--------------------------------------------------

PRILOGA III

PROIZVODI IZ ČLENA 3(c)

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature je besedilo označba blaga samo informativno. V okviru te priloge se oznake TARIC uporabljajo v takšni obliki, kot obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Oznaka TARIC

0301999075

0302341000

0302349000

0303441100

0303441300

0303441900

0303449000

0304103875

0304109865

0304204520

0304909775

0305200021

0305200078

0305200079

0305309075

0305498060

0305599045

0305699040

1604141130

1604141135

1604141630

1604141635

1604141830

1604141835

1604207040

1604207045

--------------------------------------------------

PRILOGA IVa

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Priloga IVb

Tretje države, ki jih je priznala komisija ICCAT, za katere lahko statistični dokument potrdi ustanova, pooblaščena za ta namen, na primer gospodarska zbornica: Angola, Brazilija, Kanada, Kapverdski otoki, Kitajska, Slonokoščena obala, Hrvaška, Ekvatorialna Gvineja, Gabon, Gana, Gvineja Bissau, Gvineja-Conakry, Japonska, Koreja, Libija, Maroko, Rusija, Sao Tome in Principe, Južna Afrika, Tunizija, Urugvaj, ZDA, Venezuela.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VIIIa

Seznam plovil, ki sodelujejo pri japonskem programu razgradnje

Št. | Leto razgradnje | Država zastave | Ime plovila | Tonaža | Leto izdelave | Ribolovno območje |

1 | 2002 | BOLIVIJA | YING CHIN HSIANG 66 | 379 | 1979 | INDIJSKI OCEAN |

2 | 2002 | KAMBODŽA | HUA CHENG 707 | 606 | 1980 | INDIJSKI OCEAN |

3 | 2002 | KAMBODŽA | HUA CHUNG 808 | 549 | 1980 | INDIJSKI OCEAN |

4 | 2002 | FILIPINI | CHEN FA 736 | 636 | 1979 | ATLANTIK |

5 | 2002 | BOLIVIJA | ZHONG I 85 | 437 | 1976 | TIHI OCEAN |

6 | 2002 | BELIZE | LIEN TAI | 491 | 1979 | ATLANTIK |

7 | 2003 | BELIZE | JEFFREY 131 | 597 | 1980 | TIHI OCEAN |

8 | 2003 | EKVATORIALNA GVINEJA | WIN FAR 236 | 672 | 1978 | INDIJSKI OCEAN |

9 | 2003 | EKVATORIALNA GVINEJA | WIN FAR 266 | 535 | 1979 | INDIJSKI OCEAN |

10 | 2003 | BOLIVIJA | CHIN I MING | 663 | 1979 | ATLANTIK |

11 | 2003 | BOLIVIJA | CHIN CHANG MING | 578 | 1980 | ATLANTIK |

12 | 2003 | BOLIVIJA | GOLDEN RICH (prej: ZHONG XIN 26) | 520 | 1974 | ATLANTIK |

13 | 2003 | BOLIVIJA | CHI MAN | 556 | 1982 | INDIJSKI OCEAN |

14 | 2003 | BOLIVIJA | HUNGYU 112 | 690 | 1981 | INDIJSKI OCEAN |

15 | 2003 | EKVATORIALNA GVINEJA | CHEN CHIANG 1 | 578 | 1988 | INDIJSKI OCEAN |

--------------------------------------------------

PRILOGA VIIIb

Seznam plovil, ki plujejo pod tajvansko zastavo in sodelujejo v programu ponovne registracije

Št. | Država zastave | Ime plovila | Tonaža | Ribolovno območje | Leto izdelave |

1 | EKVATORIALNA GVINEJA | YIH SHUEN NO 212 | 470 | INDIJSKI OCEAN | 1999 |

2 | SEJŠELI | SEYGEM | 573 | TIHI OCEAN | 1997 |

3 | SEJŠELI | SEYSTAR | 573 | TIHI OCEAN | 1998 |

4 | VANUATU | NINE LUCKY No 1 | 508 | TIHI OCEAN | 1998 |

5 | BELIZE | WIN FAR No 868 | 498 | TIHI OCEAN | 1999 |

6 | EKVATORIALNA GVINEJA | WEI CHING | 498 | ATLANTIK | 1997 |

7 | BELIZE | JUI YING No 666 | 498 | TIHI OCEAN | 1997 |

8 | BELIZE | CHEN FA No 1 | 550 | INDIJSKI OCEAN | 1997 |

9 | SEJŠELI | SEYPERAL | 680 | TIHI OCEAN | 1998 |

10 | BELIZE | PING YUAN No 201 | 706 | INDIJSKI OCEAN | 1996 |

11 | BELIZE | LIAN HORNG No 777 | 499 | TIHI OCEAN | 1998 |

12 | BELIZE | FONG KU No 36 | 521 | TIHI OCEAN | 1997 |

13 | BELIZE | SHYE SIN No 1 | 598 | INDIJSKI OCEAN | 1997 |

14 | BELIZE | HUNG YU No 212 | 470 | ATLANTIK | 1997 |

15 | BELIZE | HWA CHIN No 202 | 470 | ATLANTIK | 1997 |

16 | BELIZE | SUNG HUI | 573 | ATLANTIK | 1998 |

17 | BELIZE | HSIEN HUA 106 | 625 | TIHI OCEAN | 2000 |

18 | BELIZE | HSIEN HUA 107 | 625 | TIHI OCEAN | 2000 |

19 | BELIZE | FU YUAN No 66 | 683 | TIHI OCEAN | 1998 |

20 | BELIZE | LONG CHANG No 3 | 589 | ATLANTIK | 1997 |

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA X

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XIII

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XIV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XVI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XVII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XVIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XIX

Uredba (ES) št. 858/94 | Ta uredba |

–Člen 1 | –Člen 2 |

–Člen 2 | –Člen 4 |

–Člen 2a | –Člen 5 |

–Člen 3(1), (2) in (3) | –Člen 4 |

–Člen 3(4) | –Člen 6 |

–Člen 3a | –Člen 6 |

–Člen 4 | – |

–Člen 5 | –Člen 9 |

–Priloga I | –Priloga IVa |

–Priloga II | –Priloga IVb |

–Priloga III | –Priloga IX |

--------------------------------------------------

Top