EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1500

Uredba Sveta (ES) št. 1500/2003 z dne 18. februarja 2003 o upravljanju sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev glede izvoza nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Evropsko skupnostBesedilo velja za EGP.

OJ L 216, 28.8.2003, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 8 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 198 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 163 - 174

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1500/oj

32003R1500Uradni list L 216 , 28/08/2003 str. 0001 - 0016


Uredba Sveta (ES) št. 1500/2003

z dne 18. februarja 2003

o upravljanju sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev glede izvoza nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Evropsko skupnost

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi strani [1] je začel veljati 1. decembra 1997.

(2) Evropska skupnost in Ruska federacija sta se dogovorili, da za nekatere jeklene izdelke vzpostavita sistem dvojne kontrole za obdobje od 13. oktobra 1997 do 31. decembra 1999. Ta sporazum v obliki izmenjave pisem je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom 97/741/ES [2] Sistem je bil s Sklepom 2000/294/ES podaljšan za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2001 [3] bra 2001. Ustrezna izvedbena zakonodaja Skupnosti je bila sprejeta z Uredbo (ES) št. 2135/97 [4], ki je bila podaljšana z Uredbo (ES) št. 793/2000 [5].

(3) Po temeljiti preučitvi položaja glede uvoza nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Skupnost sta pogodbenici na podlagi zadevnih informacij, ki so jima bile predložene, sklenili Sporazum v obliki izmenjave pisem [6] o vzpostavitvi sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za obdobje od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2004, razen če se stranki dogovorita, da sistem prej prenehata uporabljati.

(4) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Za obdobje od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2004 se v skladu z določbami navedenega sporazuma v obliki izmenjave pisem za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov s poreklom iz Ruske federacije v Skupnost, naštetih v Dodatku I, zahteva predložitev listine o nadzoru, skladne z vzorcem iz Dodatka II, ki jo izdajo organi Skupnosti.

2. Za obdobje od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2004 se za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov s poreklom iz Ruske federacije v Skupnost, naštetih v Dodatku I, poleg tega zahteva izdaja izvozne listine, ki jo izdajo pristojni ruski organi. Izvozna listina mora biti skladna z vzorcem iz Dodatka III. Veljavna je za izvoz na celotnem carinskem območju Skupnosti. Uvoznik mora izvirnik izvozne listine predložiti najpozneje do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v listini.

3. Kot datum odpreme se šteje datum, na katerega je bilo blago naloženo na izvozno prevozno sredstvo.

4. Uvrščanje izdelkov, zajetih v tej uredbi, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Skupnosti (v nadaljevanju "KN"). Poreklo izdelkov, zajetih v tej uredbi, se določi v skladu z veljavnimi predpisi v Skupnosti.

5. Pristojni organi Skupnosti se zavežejo, da bodo obvestili Rusko federacijo o vseh spremembah KN, ki se nanašajo na izdelke, zajete v tej uredbi, pred datumom začetka veljavnosti teh sprememb v Skupnosti.

6. Blago, odpremljeno pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, je izključeno iz področja uporabe te uredbe.

Člen 2

1. Listino o nadzoru iz člena 1 izdajo pristojni organi držav članic avtomatično v petih delovnih dneh po predložitvi zahtevka uvoznika Skupnosti, ne glede na to, kje v Skupnosti ima sedež, in to brezplačno za vse zahtevane količine. Šteje se, da je pristojni nacionalni organ prejel zahtevek najkasneje tri delovne dni po njegovi oddaji, razen če se ne dokaže drugače.

2. Listina o nadzoru, ki jo izda eden od pristojnih nacionalnih organov, naštetih v Dodatku IV, je veljavna v vsej Skupnosti.

3. Zahtevek uvoznika za izdajo listine o nadzoru mora vsebovati naslednje podatke:

(a) ime in polni naslov vlagatelja (vključno s številko telefona in telefaksa ter morebitno identifikacijsko številko, ki jo uporabljajo pristojni nacionalni organi) in DDV registracijsko številko, če je zavezanec za DDV;

(b) če je primerno, ime in polni naslov deklaranta ali zastopnika vlagatelja (vključno s številko telefona in telefaksa);

(c) ime in polni naslov izvoznika;

(d) natančen opis blaga, vključno z:

- njegovim trgovskim imenom,

- oznako oziroma oznakami KN,

- državo porekla,

- državo odpreme;

(e) neto maso v kg in tudi količino v predpisani enoti, če se razlikuje od neto mase, po tarifnih številkah kombinirane nomenklature;

(f) vrednost blaga CIF na meji Skupnosti v evrih, po tarifnih številkah kombinirane nomenklature;

(g) podatek, ali so zadevni izdelki manj kakovosti izdelki in izdelki nestandardne kakovosti [8];

(h) predvideno obdobje in kraj carinjenja;

(i) podatek, ali se zahtevek nanaša na pogodbo, za katero je bil že pred tem vložen zahtevek;

(j) naslednjo izjavo, ki jo vlagatelj opremi z datumom in podpiše, z navedbo njegovega imena z velikim tiskanimi črkami:

"Spodaj podpisani potrjujem, da so podatki, vsebovani v tem zahtevku, resnični in dani v dobri veri, ter da imam sedež v Skupnosti."

Uvoznik mora poleg tega predložiti tudi kopijo prodajne ali nakupne pogodbe, pro forma račun in/ali v primerih, v katerih blago ni kupljeno neposredno v državi proizvodnje, potrdilo o proizvodnji, ki ga izda jeklarna proizvajalka.

4. Listine o nadzoru se lahko uporabljajo samo toliko časa, dokler za zadevne transakcije veljajo dogovori o liberalizaciji uvoza. Brez poseganja v morebitne spremembe veljavnih uvoznih predpisov ali sklepov, sprejetih v okviru sporazuma ali upravljanja kvot, se:

- obdobje veljavnosti listine o nadzoru določi na štiri mesece,

- lahko neizkoriščene ali le delno izkoriščene listine o nadzoru podaljšajo za enako obdobje.

5. Uvoznik listine o nadzoru po izteku obdobja njihove veljavnosti vrne organu, ki jih je izdal.

Člen 3

1. Če se ugotovi, da cena na enoto, po kateri je izvedena transakcija, za manj kot 5 % presega ceno na enoto, navedeno v v uvozni listini, ali da skupna vrednost ali količina izdelkov predloženih za uvoz, za manj kot 5 % presega vrednost ali količino, navedeno v uvozni listini, to ne preprečuje sprostitve zadevnih izdelkov v prosti promet.

2. Zahtevki za uvozne listine kot tudi same listine so zaupni. Namenjeni so samo pristojnim organom in vlagatelju.

Člen 4

1. V prvih desetih dneh vsakega meseca države članice Komisiji sporočijo:

(a) podatke o količinah in vrednostih (v evrih), za katere so bile v prejšnjem mesecu izdane uvozne listine;

(b) podatke o uvozu v mesecu pred mesecem iz (a).

Podatki držav članic morajo biti razčlenjeni po izdelkih, oznakah KN in državah.

2. Države članice sporočijo vse morebitne nepravilnosti ali goljufije, ki jih odkrijejo, in po potrebi o razlogih, zaradi katerih so zavrnile izdajo uvozne listine.

Člen 5

Vsa obvestila, predvidena v tej uredbi, se naslovijo na Komisijo in pošljejo v elektronski obliki po integriranem omrežju, vzpostavljenem v ta namen, razen če je treba iz nujnih tehničnih razlogov začasno uporabljati druga komunikacijska sredstva.

Člen 6

Postopek Odbora

1. Komisiji pomaga odbor, sestavljen iz predstavnikov držav članic, ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. V primeru sklicevanja na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

Spremembe dodatkov, ki bodo morebiti potrebne, da se upoštevajo spremembe Priloge ali dodatkov k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo, kot tudi spremembe predpisov Skupnosti glede statistike, carinskih postopkov, skupnih pravil za uvoz ali nadzor uvoza se sprejme v skladu s postopkom iz člena 6(2).

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2003

Za Svet

Predsednik

N. Christodoulakis

[1] UL L 327, 28.11.1997, str. 3.

[2] UL L 300, 4.11.1997, str. 36.

[3] UL L 96, 18.4.2000, str. 44.

[4] UL L 300, 4.11.1997, str. 1.

[5] UL L 96, 18.4.2000, str. 1.

[6] UL L 216, 28.8.2003, str. 26.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] Po merilih iz Sporočila Komisije o merilih za opredeljevanje jeklenih izdelkov druge kvalitete iz tretjih držav, ki jih uporabljajo carinske službe držav članic (UL C 180, 11.7.1991, str. 4).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Dodatek I

Seznam izdelkov, za katere velja sistem dvojne kontrole brez količinskih omejitev

RUSKA FEDERACIJA

Hladno valjani trakovi širine ne več kot 500 mm

72112399

72112950

72112990

72119090

Zrnato neusmerjena elektropločevina

72112391

72251910

72251990

72261910

72261930

72261990

Zrnato usmerjena elektropločevina

72261190

Dodatek II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatek III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

APÉNDICE IVTILLÆG IVANLAGE IVΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IVAPPENDIX IVAPPENDICE IVAPPENDICE IVAANHANGSEL IVAPÊNDICE IVLISÄYS IVTILLÄGG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30210) 32 86094

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 91563 18 23/(34) 91349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil

F-75572 Paris

Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin

2

Ireland

Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, ,Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega da Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen

PL/PB 512

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

Faksi/Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham,,Cleveland

TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 53 35 57

--------------------------------------------------

Top