Help Print this page 

Document 32003R1215

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1215/2003 z dne 7. julija 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 344/91 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih goved
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; implicitno zavrnjeno 32008R1249
OJ L 169, 8.7.2003, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 26 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 26 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1215/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/07/2003
  • Date of effect: 11/07/2003; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2008; implicitno zavrnjeno 32008R1249
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32003R1215Uradni list L 169 , 08/07/2003 str. 0032 - 0036


Uredba Komisije (ES) št. 1215/2003

z dne 7. julija 2003

o spremembi Uredbe (EGS) št. 344/91 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih goved

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1186/90 z dne 7. maja 1990 o razširitvi obsega lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih goved [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člena 1 in 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 344/91 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1993/95 [3], določata podrobna pravila za izvajanje, identifikacijo in preverjanje razvrščanja trupov odraslih goved.

(2) Da se lahko poleg neposrednega vizualnega ocenjevanja mesnatosti in zamaščenosti dovolijo dodatne metode, se lahko uvedejo sistemi za samodejno razvrščanje trupov, če temeljijo na statistično dokazanih metodah. Pred izdajo dovoljenja za uporabo sistema za samodejno razvrščanje bi morali biti izpolnjeni nekateri pogoji in zahteve ter jasno določena največja toleranca statistične napake pri razvrščanju.

(3) Obrati, ki pri določanju razreda mesnatosti in zamaščenosti uporabljajo sisteme za samodejno razvrščanje, bi morali zagotoviti, da je kategorija, v katero sodijo trupi, določena v skladu s členom 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslih goved [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1026/91 [5]. Zadevni obrati bi morali za določanje kategorije uporabljati sistem iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa.

(4) Če sistemi za samodejno razvrščanje trupa ne razvrstijo zaradi tehničnih težav, je treba omogočiti določeno prožnost, da se v takšnih primerih zadevni trupi razvrstijo in označijo pred koncem dnevnih klavnih postopkov.

(5) Predvideti je treba možnost spreminjanja tehničnih specifikacij sistemov za samodejno razvrščanje po izdaji dovoljenja zaradi izboljšanja njihove natančnosti. Vendar pa bi moralo biti za takšno spreminjanje potrebno predhodno dovoljenje pristojnih organov, ki bi morali oceniti ali te spremembe prinašajo večjo natančnost.

(6) Predvideti je treba redne preglede na kraju samem, pri katerih se preveri natančnost sistemov za samodejno razvrščanje z nekaterih specifičnih vidikov. Ti pregledi bi morali postati pogostejši zlasti v prvih dvanajstih mesecih po izdaji dovoljenja.

(7) Uredbo (EGS) št. 344/91 je treba zato ustrezno spremeniti.

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 344/91 se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) Odstavek 2 se spremeni:

(i) druga alinea se nadomesti z:

"— poleg zahtev iz odstavka 1 se mora označiti še registrska številka klavnice, identifikacijska ali klavna številka živali, datum zakola, masa trupa in način razvrščanja, kjer je bila razvrstitev izvedena s sistemom za samodejno razvrščanje;"

(ii) doda se naslednji pododstavek:

"Če se razvrstitev izvede s sistemom za samodejno razvrščanje, je obvezna uporaba označb.";

(b) v odstavku 2a, se doda naslednji pododstavek:

"Če sistem za samodejno razvrščanje trupov zataji, morajo biti ti trupi razvrščeni in identificirani pred zaključkom dnevnih klavnih dejavnosti."

2. Člen 3 se spremeni:

(a) za odstavkom 1 se dodajo naslednji odstavki 1a, 1b in 1c:

"1a. Države članice lahko dovolijo uporabo sistema za samodejno razvrščanje na njihovem ozemlju ali njegovem delu. Dovoljenje se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in minimalne zahteve za preskus ustreznosti, določen v Prilogi I. Države članice morajo najmanj dva meseca pred začetkom preskusa ustreznosti Komisiji predložijo podatke, navedene v delu A Priloge II. Države članice imenujejo neodvisni organ, ki analizira rezultate preskusa ustreznosti. Države članice v dveh mesecih po opravljenem preskusu ustreznosti Komisiji predložijo podatke iz dela B Priloge II.

Kjer se izda dovoljenje za uporabo sistema za samodejno razvrščanje na osnovi preskusa ustreznosti, pri katerem je bilo uporabljenih več različnih priprava trupa, razlike med temi pripravami trupa ne povzročijo razlik med rezultati razvrščanja.

Država članica lahko potem, ko obvesti Komisijo, izda dovoljenje za uporabo sistema za samodejno razvrščanje na svojem ozemlju ali njegovem delu, ne da bi izvedla preskus ustreznosti, če je bilo takšno dovoljenje že izdano za enak sistem za samodejno razvrščanje za drug del ozemlja zadevne države članice ali v drugi državi članici na osnovi preskusa ustreznosti z vzorcem trupov, za katerega menijo, da je enako reprezentativen glede kategorije, stopnje mesnatosti in zamaščenosti odraslih goved, zaklanih v zadevni državi članici ali njenem delu.

Razvrščanje s sistemom za samodejno razvrščanje je veljavno samo, če je priprava trupov identična kot priprava, ki je bila uporabljena med preskusom ustreznosti.

1b. Obrati, ki trupe razvrščajo s sistemom za samodejno razvrščanje:

- določanje kategorijo trupa; za ta namen se uporabi sistem za identifikacijo in registracijo govedi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000,

- vodijo evidenco dnevnih nadzornih poročil o delovanju sistema za samodejno razvrščanje, kjer zlasti navedejo ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe, ki jih po potrebi sprejmejo.

1c. Spremembe tehničnih specifikacij sistemov za samodejno razvrščanje, za katere je bilo izdano dovoljenje, se dovolijo samo po pridobitvi odobritve pristojnih organov zadevne države članice in ob predložitvi dokazila, da bo posledica teh sprememb večja natančnost, kot je bila ugotovljena med preskusom skladnosti.

Države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah, ki so jih odobrile";

(b) Odstavek 2 se spremeni:

(a) tretji pododstavek se nadomesti z:

"V vseh odobrenih obratih, ki trupe razvrščajo s sistemom za samodejno razvrščanje, mora biti opravljenih najmanj šest pregledov vsake tri mesece v prvih 12 mesecih po izdaji dovoljenja iz odstavka 1a. Po tem obdobju morajo biti pregledi opravljeni najmanj dvakrat vsake tri mesece v vseh odobrenih obratih, ki trupe razvrščajo s sistemom za samodejno razvrščanje. Vsak pregled mora vključevati najmanj 40 naključno izbranih trupov. Pri pregledih se preveri zlasti:

- kategorija trupa,

- natančnost sistema za samodejno razvrščanje in sicer s sistemom točk in omejitev iz Priloge I(3),

- priprava trupa,

- dnevno umerjanje ter vsi drugi tehnični vidiki sistemov za samodejno razvrščanje, ki zagotavljajo, da je stopnja natančnosti sistemov za samodejno razvrščanje najmanj takšna, kot je bila dosežena med preskusom ustreznosti,

- dnevna nadzorna poročila iz odstavka 1b.

Če je za preglede odgovoren isti organ, kot je odgovoren za razvrščanje in identifikacijo trupov ali če organ, odgovoren za preglede, ni v pristojnosti državnega organa, morajo biti pregledi, predvideni v drugem in tretjem pododstavku, opravljeni pod fizičnim nadzorom državnega organa pod enakimi pogoji in najmanj enkrat na leto. Državni organ mora biti redno obveščen o ugotovitvah organa, odgovornega za preglede.";

(b) v četrtem pododstavku se točka (b) nadomesti z:

"(b) dovoljenja iz odstavka 1 in 1a se lahko prekličejo."

3. Prilogi I in II k tej uredbi se dodata kot Priloga I in Priloga II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 119, 11.5.1990, str. 32.

[2] UL L 41, 14.2.1991, str. 15.

[3] UL L 194, 17.8.1995, str. 7.

[4] UL L 123, 7.5.1981, str. 3.

[5] UL L 106, 26.4.1991, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

„PRILOGA I

Pogoji in minimalne zahteve za izdajo dovoljenja za uporabo sistema za samodejno razvrščanje

1. Zadevna država članica organizira preskus ustreznosti z ocenjevalno komisijo, ki jo sestavlja najmanj pet izvedencev, ki imajo licenco za razvrščanje trupov odraslih goved. Dva člana ocenjevalne komisije sta iz države članice, ki opravi preskus. Ostali člani ocenjevalne komisije so vsak iz druge države članice. Ocenjevalno komisijo sestavlja neparno število izvedencev. Službe Komisije in izvedenci iz drugih držav članic so lahko pri preskusu ustreznosti navzoči kot opazovalci.

Člani ocenjevalne komisije so pri svojem delu neodvisni in anonimni.

Zadevna država članica bo imenovala koordinatorja preskusa ustreznosti, ki:

- ni član ocenjevalne komisije,

- ima ustrezno tehnično znanje in je povsem neodvisen,

- spremlja samostojnost in anonimnost članov ocenjevalne komisije pri njihovem delu,

- zbira rezultate razvrščanja članov ocenjevalne komisije in tiste, pridobljene s sistemom za samodejno razvrščanje,

- zagotavlja, da rezultati razvrščanja, pridobljeni s sistemom za samodejno razvrščanje, ves čas trajanja preskusa niso na voljo nobenemu članu ocenjevalne komisije in njihovi rezultati nobeni drugi zainteresirani strani,

- preveri in potrdi razvrstitve trupov in lahko iz objektivnih razlogov, ki jih navede, izloči trupe iz vzorca, ki se uporabi za analizo.

2. Za preskus ustreznosti:

- se vsak razred mesnatosti in zamaščenosti nadalje razdeli na tri podrazrede,

- se zahteva vzorec najmanj 600 preverjenih in potrjenih trupov,

- odstotek napak lahko predstavlja največ 5 % trupov, primernih za razvrščanje s sistemom za samodejno razvrščanje.

3. Pri vsakem preverjenem in potrjenem trupu se kot njegova pravilna razvrstitev šteje mediana rezultatov članov ocenjevalne komisije.

Uspešnost sistema za samodejno razvrščanje se oceni tako, da se za vsak preverjen in potrjen trup rezultati stroja za samodejno razvrščanje primerjajo z mediano rezultatov ocenjevalne komisije. Natančnost sistema za samodejno razvrščanje se glede na rezultate določi s pomočjo sistema točk, ki se dodelijo na naslednji način:

| Mesnatost | Zamaščenost |

Ni napak | 10 | 10 |

Napaka za 1 enoto (npr. 1 podrazred višje ali nižje) | 6 | 9 |

Napaka za 2 enoti (npr. 2 podrazreda višje ali nižje) | – 9 | 0 |

Napaka za 3 enote (npr. 3 podrazredi višje ali nižje) | – 27 | – 13 |

Napaka za več kot 3 enote (npr. več kot 3 podrazredi višje ali nižje) | – 48 | – 30 |

Sistem za samodejno razvrščanje mora doseči najmanj 60 % vseh možnih točk tako pri mesnatosti kot pri zamaščenosti, da se lahko izda dovoljenje za njegovo uporabo.

Ob tem mora biti razvrstitev s sistemom za samodejno razvrščanje v naslednjih mejah:

| Mesnatost | Zamaščenost |

Izkrivljenost | ± 0,30 | ± 0,60 |

Naklon regresivne linije | 1 ± 0,15 | 1 ± 0,30 |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

„PRILOGA II

A. Podatki, ki jih morajo držav članice predložiti v zvezi z organizacijo preskusa ustreznosti za izdajo dovoljenja za uporabo sistema za samodejno razvrščanje

- datumi izvajanja preskusa ustreznosti,

- podroben opis trupov odraslih govedi, razvrščenih v zadevni državi članici ali njenem delu,

- statistične metode, uporabljene pri izbiranju vzorca trupov, ki bo reprezentativen glede kategorije, razredov mesnatosti in zamaščenosti odraslih goved, zaklanih v zadevni državi članici ali njenem delu,

- naziv in naslov klavnice(-), kjer bo potekal preskus ustreznosti, pojasnilo o organizaciji in delovanju predelovalne(-ih) linije(-), skupaj s hitrostjo na uro,

- priprava trupov, uporabljenih med preskusom ustreznosti,

- opis stroja za samodejno razvrščanje in njegove tehnične funkcije, zlasti zaščita stroja pred možnostjo kakršne koli manipulacije,

- imena izvedencev, ki jih je zadevna država članica imenovala za člane ocenjevalne komisije pri preskusu ustreznosti,

- ime koordinatorja preskusa ustreznosti ter dokazila o njegovem tehničnem znanju in popolni neodvisnosti,

- naziv in naslov neodvisnega organa, ki ga je zadevna država članica imenovala za analizo rezultatov preskusa ustreznosti.

B. Podatki, ki jih morajo države članice predložiti v zvezi z rezultati preskusa ustreznosti za izdajo dovoljenja za uporabo sistema za samodejno razvrščanje

- kopije poročil o razvrstitvi, ki so jih med preskusom ustreznosti izpolnili in podpisali člani ocenjevalne komisije in koordinator,

- kopije rezultatov razvrstitve, pridobljenih med preskusom s sistemom za samodejno razvrščanje, ki jih je podpisal koordinator,

- poročilo koordinatorja o organizaciji preskusa ustreznosti glede na pogoje in minimalne zahteve, določene v Prilogi I,

- količinska analiza, v skladu z metodologijo, ki jo določi Komisija, rezultatov preskusa ustreznosti, v kateri so navedeni rezultati razvrstitve posameznih izvedencev za razvrščanje in rezultati, pridobljeni s sistemom za samodejno razvrščanje. Podatki, ki se uporabijo za analizo, morajo biti predloženi v elektronski obliki, ki jo določi Komisija,

- natančnost sistemov za samodejno razvrščanje, ugotovljena v skladu z določbami Priloge I(3).“

"

--------------------------------------------------

Top