Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1192

Uredba Komisije ES) št. 1192/2003 z dne 3. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevozaBesedilo velja za EGP.

OJ L 167, 4.7.2003, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 71 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; implicitno zavrnjeno 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1192/oj

32003R1192Uradni list L 167 , 04/07/2003 str. 0013 - 0016


Uredba Komisije ES) št. 1192/2003

z dne 3. julija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza [1] in zlasti člena 3(2) in člena 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija lahko v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 91/2003 prilagodi opredelitve iz navedene uredbe.

(2) Dodatne opredelitve pojmov so potrebne zaradi zbiranja podatkov na podlagi skupnih opredelitev pojmov v vseh državah članicah, da se uskladijo statistični podatki o prevozih v železniškem prometu.

(3) Komisija lahko v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 91/2003 prilagaja vsebino prilog.

(4) Spremeniti je treba specifikacijo Preglednice H1, da se zagotovi jasen prikaz statističnih podatkov.

(5) Uredbo (ES) št. 91/2003 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ki je bil ustanovljen v skladu s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [2] -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 91/2003 se spremeni:

1. Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. "država poročevalka" pomeni državo članico, ki pošilja podatke Eurostatu;

2. "nacionalni organi" pomenijo nacionalne statistične inštitute in druge organe, ki so v vsaki državi članici pristojni za pripravo statističnih podatkov Skupnosti;

3. "železnica" pomeni komunikacijsko linijo sestavljeno iz tirov, ki je namenjena izključno železniškim (tirnim) vozilom;

4. "železniško vozilo" pomeni premično opremo, ki se premika izključno po tirih (tirno vozilo) na lastni pogon (vlečna vozila) ali je vlečena (potniški vagoni, vagoni modularnega motornika, pokriti tovorni vagoni in tovorni vagoni);

5. "prevoznik v železniškem prometu" pomeni vsakega javnega ali zasebnega prevoznika, ki zagotavlja prevoz blaga in/ali potnikov po železnici. Prevozniki, ki zagotavljajo prevoz potnikov z metrojem, tramvajem in/ali hitrim tramvajem so izključeni;

6. "železniški prevoz blaga" pomeni prevoz blaga ob uporabi železniških vozil med krajem nakladanja in krajem razkladanja;

7. "železniški prevoz potnikov" pomeni prevoz potnikov ob uporabi železniških vozil med krajem vstopa in krajem izstopa. Prevoz potnikov z metrojem, tramvajem in/ali hitrim tramvajem je izključen;

8. "metro" (znan tudi pod imenom "podzemeljska železnica") pomeni elektrificirana železnica za prevoz potnikov, za velik obseg prometa, z lastno traso, sestavljena iz več vagonov, z lastnostmi kot so visoka hitrost in hitro pospeševanje, kompleksne signalne naprave kakor tudi odsotnost nivojskih prehodov, kar omogoča visoko frekvenco vlakov in obremenitev perona. Značilnost metroja so tudi pogoste postaje, v medsebojni razdalji od 700 do 1200 metrov. "Visoka hitrost" se nanaša na primerjavo s tramvaji in hitrimi tramvaji in tukaj pomeni približno 30 do 40 km/h na krajših razdaljah in 40 do 70 km/h na daljših razdaljah;

9. "tramvaj" pomeni cestno vozilo za prevoz potnikov, namenjeno prevozu več kot devet oseb (vključno z voznikom), povezano z električnimi vodniki ali na dizelski motorni pogon, ki vozi po tiru;

10. "hitri tramvaj" pomeni železnico za prevoz potnikov, na kateri se pogosto uporabljajo elektrificirana tirna vozila, ki obratujejo samostojno ali v kratkih vlakovnih kompozicijah na fiksnih dvotirnih progah. Med postajami/postajališči je običajno krajša razdalja od 1200 metrov. V primerjavi z metrojem ima hitri tramvaj lažjo konstrukcijo, namenjen je manjšemu obsegu prometa in običajno vozi z nižjo hitrostjo. Včasih je težko z natančnostjo razlikovati hitri tramvaj od tramvaja; tramvaji običajno niso ločeni od cestnega prometa, medtem ko so hitri tramvaji lahko ločeni od drugih sistemov;

11. "nacionalni prevoz" pomeni železniški prevoz med dvema krajema v državi poročevalki (kraj nakladanja/vstopa in kraj razkladanja/izstopa). Vključuje lahko tranzitni prevoz prek druge države;

12. "mednarodni prevoz" pomeni železniški prevoz med krajem (nakladanja/vstopa ali razkladanja/izhoda) v državi poročevalki in krajem (nakladanja/vstopa ali razkladanja/izstopa) v drugi državi;

13. "tranzit" pomeni železniški prevoz prek države poročevalke med dvema krajema (kraj nakladanja/vstopa in kraj razkladanja/izstopa) zunaj države poročevalke. Prevozi, ki vključujejo nakladanje/vstop ali razkladanje/izstop blaga/potnikov na meji države poročevalke z ene vrste prevoza na drugo vrsto prevoza se ne štejejo kot tranzit;

14. "potnik v železniškem prometu" pomeni vsako osebo, razen vlakovnega osebja, ki opravi vožnjo po železnici. V statistične podatke o nesrečah so vključeni potniki, ki vstopajo na premikajoči vlak ali izstopajo s premikajočega vlaka;

15. "število potnikov" pomeni število voženj potnikov v železniškem prometu, pri čemer je vsaka vožnja opredeljena kot premik s kraja vstopa do kraja izstopa s prestopanjem z enega tirnega vozila na drugega ali brez takšnega prestopanja. Kadar potniki uporabljajo prevoze več kot enega prevoznika v železniškem prometu, se jih, če je mogoče, ne sme šteti več kot enkrat;

16. "potnik-km" pomeni mersko enoto, ki predstavlja prevoz enega potnika v železniškem prometu na razdalji en kilometer. Upošteva se samo razdalja na nacionalnem ozemlju države poročevalke;

17. "masa" pomeni količino blaga v tonah (1000 kilogramov). Teža, ki jo je treba upoštevati, vključuje poleg teže blaga v prevozu, tudi težo embalaže, taro težo zabojnikov, zamenljivih tovorišč, palet, kakor tudi težo cestnih vozil, ki so v prevozu po železnici v okviru kombiniranega prevoza. Kadar se pri prevozu blaga uporablja storitve več kot enega prevoznika v železniškem prometu, se teža blaga, če je mogoče, ne šteje več kot enkrat;

18. "tona-km" pomeni mersko enoto za prevoz blaga, ki predstavlja prevoz ene tone (1000 kilogramov) blaga po železnici na razdalji en kilometer. Upošteva se samo razdalja na nacionalnem ozemlju države poročevalke;

19. "vlak" pomeni eno tirno vozilo ali več tirnih vozil, ki jih vleče ena lokomotiva/več lokomotiv ali en modularni motornik/več modularnih motornikov, ali pa pomeni en modularni motornik, ki vožnjo opravlja sam pod določeno številko ali posebno označbo od začetne fiksne točke do končne fiksne točke. Prazna lokomotiva, t.j. lokomotiva, ki opravlja vožnjo sama, se ne šteje kot vlak;

20. "vlak-km" pomeni mersko enoto, ki predstavlja vožnjo vlaka v razdalji en kilometer. Razdalja, ki se uporablja, je dejanska razdalja opravljene vožnje, če je na voljo, sicer se uporablja standardna razdalja omrežja med odhodnim in namembnim krajem. Upošteva se samo razdalja na nacionalnem ozemlju države poročevalke;

21. "vlakovna pošiljka" pomeni vsako pošiljko, sestavljeno iz ene vagonske pošiljke ali več vagonskih pošiljk, ki je v istem času od istega pošiljatelja z iste postaje odposlana brez menjave vlakovne kompozicije na isto namensko postajo na naslov istega prejemnika;

22. "vagonska pošiljka" pomeni vsako pošiljko blaga, za katero se zahteva izključna uporaba vagona, ne glede na to ali se zapolnjena kapaciteta uporabi ali ne;

23. "TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)" pomeni standardno enoto, ki temelji na zabojniku ISO, dolžine 20 čevljev (6,10 m), ki se uporablja za statistično mero prometnega pretoka ali prometnih zmogljivosti. En standardni zabojnik ISO, serije 1, velikosti 40' (čevljev), ustreza 2 TEU Zamenljiva tovorišča, velikosti manj kot 20 čevljev ustrezajo 0,75 TEU, velikosti med 20 in 40 čevlji ustrezajo 1,5 TEU in velikosti nad 40 čevljev ustrezajo 2,25 TEU;

24. "huda nesreča" pomeni vsako nesrečo, v kateri je udeleženo najmanj eno, premikajoče železniško vozilo, katere posledica je najmanj ena, smrtno ponesrečena ali hudo ranjena oseba, velika škoda na voznem parku, progi, drugih napravah, okolju ali večje motnje prometa. Nesreče v delavnicah, skladiščih in depojih so izključene;

25. "nesreča s hudimi telesnimi poškodbami" pomeni vsako nesrečo, v kateri je udeleženo vsaj eno, premikajoče železniško vozilo, katere posledica je vsaj ena, smrtno ponesrečena ali hudo ranjena oseba. Nesreče v delavnicah, skladiščih in depojih so izključene;

26. "smrtno ponesrečena oseba" pomeni vsako osebo, ki izgubi življenje takoj, ali za posledicami nesreče umre v 30 dneh po nesreči, pri čemer je samomor izključen;

27. "oseba s hudimi telesnimi poškodbami" pomeni vsako ranjeno osebo, ki je zaradi posledic nesreče hospitalizirana za več kot 24 ur, pri čemer je poskus samomora izključen;

28. "nesreča pri prevozu nevarnega blaga" pomeni vsako nesrečo ali dogodek, ki ga je treba obravnavati v skladu s točko 1.8.5 RID/ADR (Pravilnika o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)/(Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga);

29. "samomor" pomeni dejanje osebe, ki si prostovoljno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica je smrt, kakor to dejanje registrira in klasificira pristojni nacionalni organ;

30. "poskus samomora" pomeni dejanje osebe, ki si prostovoljno povzroči telesne poškodbe, katerih posledica so hude poškodbe ne pa smrt, kakor to dejanje registrira in klasificira pristojni nacionalni organ."

2. Priloga H se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2003

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 14, 21.1.2003, str. 1.

[2] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA H

STATISTIKA NESREČ

Seznam spremenljivk in merskih enot | število nesreč (Preglednice H1,H2)število smrtno ponesrečenih oseb (Preglednica H3)število hudo ranjenih oseb (Preglednica H4) |

Referenčno obdobje | Leto |

Pogostost | Vsako leto |

Seznam preglednic z razčlenitvijo za vsako preglednico | Preglednica H1: število hudih nesreč in število nesreč s hudimi telesnimi poškodbami (po izbiri), po vrsti nesrečePreglednica H2: število nesreč pri prevozu nevarnega blagaPreglednica H3: število smrtno ponesrečenih oseb, po vrsti nesreče in kategoriji osebePreglednica H4: število oseb s hudimi telesnimi poškodbami, po vrsti nesreče in kategoriji osebe |

Rok za posredovanje podatkov | Pet mesecev po koncu referenčnega obdobja |

Prvo referenčno obdobje | 2004 |

Opomba | 1.Vrsta nesreče je razčlenjena tako:trčenje (razen nesreč na nivojskem prehodu)iztirjenjenesreče na nivojskih prehodihnesreče, ki jih osebam povzročijo premikajoča vozilapožar v vozilihdrugoskupajVrsta nesreče se nanaša na prvotno nesrečo.2.Preglednica H2 ima naslednjo razčlenitev:skupno število nesreč v katerih je udeleženo najmanj eno tirno vozilo, ki vozi nevarno blago, kakor opredeljeno v seznamu blaga v Prilogi Kštevilo nesreč v katerih pride do razlitja/razsutja nevarnega blaga3.Kategorija osebe je razčlenjena tako:potnikiuslužbenci (vključno pogodbeni izvajalci)drugoskupaj4.Podatki v Preglednicah od H1 do H4 se dostavijo za vse železnice, zajete v tej uredbi.5.V prvih petih letih po začetku uporabe te uredbe lahko države članice o teh statističnih podatkih poročajo v skladu z nacionalnimi definicijami, če podatki z usklajenimi definicijami niso na razpolago (sprejeti v skladu s postopkom iz člena 11(2)). |

"

--------------------------------------------------

Top