EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0693

Uredba sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika

OJ L 99, 17.4.2003, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 112 - 118

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/693/oj

32003R0693Uradni list L 099 , 17/04/2003 str. 0008 - 0014


Uredba sveta (ES) št. 693/2003

z dne 14. aprila 2003

o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi pripravila pristop novih držav članic, mora Skupnost upoštevati posebne situacije, ki lahko nastanejo kot posledica širitve, in sprejeti ustrezno zakonodajo, da bi se v prihodnosti izognili problemom v zvezi s prehajanjem čez zunanjo mejo.

(2) Skupnost mora zlasti ukrepati v zvezi z novim položajem državljanov tretjih držav, ki morajo nujno prečkati ozemlje ene ali več držav članic, da bi lahko potovali med dvema deloma lastne države, ki se geografsko ne stikata.

(3) Za ta posebni primer tranzita po kopnem se uvedeta Poenostavljen tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljen železniški tranzitni dokumenta (FRTD).

(4) FTD/FRTD naj bi bila dokumenta z vrednostjo tranzitnih vizumov, ki svojim imetnikom dovoljujejo vstop z namenom prečkati ozemlja držav članic v skladu z določbami schengenskega pravnega reda v zvezi s prehajanjem prek zunanjih meja.

(5) Okoliščine in postopki za pridobitev teh dokumentov se morajo pospešiti v skladu z določbami schengenskega pravnega reda.

(6) V primeru zlorabe sistema je treba imetniku FTD/FRTD naložiti kazen, kot je predvidena v nacionalni zakonodaji.

(7) Ker cilja predlaganega ukrepa, namreč priznanja FTD/FRTD, ki ju izda ena od držav članic, s strani druge, zavezane z določbami schengenskega pravnega reda v zvezi s prehajanjem čez zunanjo mejo, države članice same ne morejo doseči v zadostni meri in ker ga je zato zaradi njegovega obsega mogoče v večji meri doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(8) Uredba (ES) št. 694/2003 [3] določa enotni format FTD in FRTD.

(9) Skupna konzularna navodila [4] in Skupni priročnik [5] je treba ustrezno spremeniti.

(10) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe in je ta uredba ne zavezuje in se zanjo ne uporablja. Glede na to, da ta uredba razvija schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te uredbe s strani Sveta odloči, ali jo bo prenesla v svojo nacionalno pravo.

(11) Glede Islandije in Norveške ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [6], ki spada v področje člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/EC z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma [7].

(12) Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Velika Britanija ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [8]; Velika Britanija torej ne sodeluje pri njenem sprejemanju in je ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(13) Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [9]; Irska torej ne sodeluje pri njenem sprejemanju in jo ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(14) Ta uredba je akt, ki razvija schengenski pravni red ali je drugače povezana z njim v smislu člena 3(2) akta o pristopu, in se bo zato začela uporabljati šele po odpravi kontrol na notranjih mejah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev

1. Ta uredba uvaja Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD) za namen olajšanega tranzita.

2. Olajšani tranzit pomeni specifični in neposredni tranzit po kopnem državljana tretje države, ki mora nujno prečkati ozemlje ene ali več držav članic, da bi lahko potoval med dvema deloma lastne države, ki se geografsko ne stikata.

Člen 2

Posebno dovoljenje (FTD/FRTD)

1. FTD je posebno dovoljenje, ki omogoča olajšani tranzit in ki ga lahko izdajo države članice za večkratni vstop na kakršen koli način prevoza po kopnem.

2. FRTD je posebno dovoljenje, ki omogoča olajšani tranzit in ki ga lahko izdajo države članice za en vstop in vrnitev z vlakom.

3. FTD/FRTD se izdata v enotnih formatih v skladu z Uredbo (ES) št. 694/2003.

Člen 3

Področje uporabe in veljavnost

1. FTD in FRTD imata enako vrednost kot tranzitni vizumi in sta ozemeljsko veljavna za državo članico izdajateljico in druge države članice, prek katerih poteka olajšani tranzit.

2. FTD je veljavna za obdobje, ki ni daljše od treh let. Tranzit na podlagi FTD ne sme presegati 24 ur.

3. FRTD je veljavna za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev. Tranzit na podlagi FRTD ne sme presegati šest ur.

POGLAVJE II

IZDAJANJE FTD/FRTD

Člen 4

Pogoji

Za pridobitev FTD/FRTD:

(a) mora imeti prosilec veljavno listino, ki mu dovoljuje prehod čez zunanje meje, kot je opredeljena v členu 17(3)(a) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, podpisane v Schengenu 19. junija 1990 [10];

(b) prosilec ne sme biti oseba, za katero je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa;

(c) prosilec ne sme predstavljati grožnje javnemu redu, nacionalni varnosti ali mednarodnim odnosom katere koli države članice. Vendar se v zvezi s FRTD predhodno posvetovanje v skladu s členom 17(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ne uporablja;

(d) prosilec za FTD mora imeti utemeljene razloge za pogosto potovanje med zadevnima dvema deloma ozemlja svoje države.

Člen 5

Postopek zaprositve

1. Prošnja za FTD se predloži konzularnemu organu države članice, ki je sporočila svojo odločitev o izdaji FTD/FRTD v skladu s členom 12. Če svojo odločitev o izdaji FTD sporoči več kot ena država članica, se prošnja predloži konzularnemu organu države članice prvega vstopa. Ta postopek določa predložitev, kjer je to ustrezno, dokazne dokumentacije o potrebi po pogostem potovanju, zlasti dokumentov v zvezi z družinskimi vezmi ali socialnimi, gospodarskimi ali drugimi motivi.

2. V primeru FRTD lahko država članica praviloma sprejme prošnje, posredovane prek drugih organov ali tretjih strani.

3. Prošnja za FTD se predloži v obliki standardnega obrazca iz Priloge I.

4. Osebni podatki za FRTD se posredujejo na obrazcu za osebne podatke iz Priloge II. Ta obrazec za osebne podatke se lahko izpolni na vlaku pred pritrditvijo FRTD in v vsakem primeru pred vstopom na ozemlje države članice, preko katerega potuje vlak, pod pogojem, da se osnovni osebni podatki iz Priloge II elektronsko pošljejo organu v pristojni državi članici v trenutku, ko je dana zahteva za nakup železniške vozovnice.

Člen 6

Postopek izdaje

1. FTD/FRTD izdajo konzularni uradi države članice in se ne izda na meji. Odločitev o izdaji FRTD sprejme pristojni konzularni organ najkasneje 24 ur po elektronskem prenosu iz člena 5(4).

2. V potno listino, katere veljavnost je potekla, se FTD/FRTD ne pritrdi.

3. Rok veljavnosti potne listine, v katero se pritrdi FTD/FRTD, mora biti daljši od roka veljavnosti FTD/FRTD.

4. Če potna listina ne velja za katero koli od držav članic, se vanjo FTD/FRTD ne pritrdi. V tem primeru ga konzularni urad pritrdi na enotni format obrazcev za pritrjevanje vizuma v skladu z Uredbo (ES) št. 333/2002 [11]. Če potna listina velja samo za eno državo članico ali nekaj držav članic, se FTD/FRTD omeji na zadevno državo članico oz. države članice.

Člen 7

Upravni stroški za FTD/FRTD

1. Pristojbina, ki ustreza upravnim stroškom obdelave prošnje za FTD, je 5 EUR.

2. FRTD se izda brezplačno.

POGLAVJE III

SKUPNE DOLOČBE V ZVEZI S FTD/FRTD

Člen 8

Zavrnitev

1. Za postopke in pritožbo v primeru, da konzularno predstavništvo zavrne obravnavanje prošnje ali izdajo FTD/FRTD, velja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

2. Če je FTD/FRTD zavrnjen in nacionalna zakonodaja zahteva navedbo utemeljenih razlogov za tako zavrnitev, se razlog sporoči prosilcu.

Člen 9

Kazni

V primeru zlorabe sistema je treba imetniku FTD/FRTD naložiti kazen, kot je predvidena v nacionalni zakonodaji.

Take kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter morajo vključevati možnost preklica ali razveljavitve FTD/FRTD.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Ob upoštevanju posebnih pravil, določenih v tej uredbi, se določbe schengenskega pravnega reda v zvezi z vizumi uporabljajo tudi za FTD/FRTD.

Člen 11

1. Skupna konzularna navodila se spremenijo:

(a) Delu I se doda naslednja točka:

"2.5 Dokumenti z enako vrednostjo kot vizum, ki dovoljuje prehod čez zunanje meje: FTD/FRTD

Za olajšani tranzit se lahko izda FTD ali FRTD v skladu z Uredbama Sveta (ES) št. 693/2003 [*] UL L 99, 17.4.2003, str. 8. in (ES) št. 694/2003 [**] UL L 99, 17.4.2003, str. 15. (glej Prilogo 17)."

(b) Besedilo te uredbe in Uredbe (ES) št. 694/2003 se doda kot Priloga 17.

2. Skupni priročnik se spremeni:

(a) Delu I se doda naslednja točka:

"3.4 DOKUMENTI Z ENAKO VREDNOSTJO KOT VIZUM, KI DOVOLJUJE PREHOD ČEZ ZUNANJE MEJE: FTD/FRTD

Za olajšani tranzit se lahko izda FTD ali FRTD v skladu z Uredbama Sveta (ES) št. 693/2003 [*] UL L 99, 17.4.2003, str. 8. in (ES) št. 694/2003 [**] UL L 99, 17.4.2003, str. 15. (glej Prilogo 15)."

(b) Besedilo te uredbe in Uredbe (ES) št. 694/2003 se doda kot Priloga 15.

Člen 12

Izvajanje

1. Države članice, ki se odločijo za izdajanje FTD in FRTD, svojo odločitev sporočijo Svetu in Komisiji. Komisija odločitev objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začne na dan objave.

2. Če se države članice odločijo, da ne bodo več izdajale FTD in FRTD, svojo odločitev sporočijo Svetu in Komisiji. Komisija odločitev objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začne trideseti dan po objavi.

Člen 13

Poročilo

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju sistema olajšanega tranzita najkasneje tri leta po začetku veljavnosti prve odločitve iz člena 12(1).

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 14. aprila 2003

Za Svet

Predsednik

A. Giannitsis

[1] Še ni bil objavljen v Uradnem listu.

[2] Mnenje z dne 8. aprila 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 99, 17.4.2003, str. 15.

[4] UL L 313, 16.12.2002, str. 1. Navodila, kakor so bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 415/2003 (UL L 64, 7.3.2003, str. 1).

[5] UL C 313, 16.12.2002, str. 97.

[6] UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

[7] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

[8] UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

[9] UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

[10] UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom 2003/170/PNZ (UL L 67, 12.3.2003, str. 27).

[11] UL L 53, 23.2.2002, str. 4.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top