EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0673

Uredba Komisije (ES) št. 673/2003 z dne 14. aprila 2003 o spremembi uredb (ES) št. 1143/98, (ES) št. 1279/98, (ES) št. 1128/1999, (ES) št. 1247/1999 in (ES) št. 140/2003 glede nekaterih tarifnih kvot za proizvode iz govejega in telečjega mesa iz Poljske

OJ L 97, 15.4.2003, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 293 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 146 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 113 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/673/oj

32003R0673Uradni list L 097 , 15/04/2003 str. 0018 - 0021


Uredba Komisije (ES) št. 673/2003

z dne 14. aprila 2003

o spremembi uredb (ES) št. 1143/98, (ES) št. 1279/98, (ES) št. 1128/1999, (ES) št. 1247/1999 in (ES) št. 140/2003 glede nekaterih tarifnih kvot za proizvode iz govejega in telečjega mesa iz Poljske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2345/2001 [2], in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol, potrjen s Sklepom Sveta 2003/263/ES z dne 27. marca 2003, o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Poljsko na drugi, določa zaradi upoštevanja izidov pogajanj med strankami o medsebojnih kmetijskih koncesijah [3] nove medsebojne kmetijske koncesije v zvezi z uvozom nekaterih proizvodov iz govejega in telečjega mesa v okviru tarifnih kvot, uvedenih s tem sporazumom. Uporabljajo se od 1. aprila 2003.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1143/98 z dne 2. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za tarifno kvoto za krave in telice posebnih gorskih pasem s poreklom iz različnih tretjih držav, ki niso namenjene za zakol, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1012/98 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1096/2001 [5], Uredba Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz uredb Sveta (ES) št. 2290/2000, (ES) št 2433/2000, (ES) št. 2434/2000, (ES) št. 2851/2000 in (ES) št. 1408/2002 ter Sklepa Sveta 2003/18/ES v zvezi z Bolgarijo, Češko republiko, Slovaško, Romunijo, Republiko Poljsko in Republiko Madžarsko [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 529/2003 [7], Uredba Komisije (ES) št. 1128/1999 z dne 28. maja 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifne kvote za teleta s težo do 80 kilogramov s poreklom iz nekaterih tretjih držav [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 529/2003, Uredba Komisije (ES) št. 1247/1999 z dne 16. junija 1999 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za živo govedo, težko od 80 do 300 kilogramov in s poreklom iz nekaterih tretjih držav [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 529/2003, ter Uredba Komisije (ES) št. 140/2003 z dne 27. januarja 2003 o določitvi odstotka količine, ki se lahko dovoli v zvezi z zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženimi januarja 2003 v okviru kvot za goveje in telečje meso, določenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Republiko Poljsko, Republiko Madžarsko, Češko republiko, Slovaško, Bolgarijo in Romunijo [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 529/2003, bi se zaradi tega morale spremeniti z začetkom veljavnosti od 1. aprila 2003.

(3) Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1(1) Uredbe (ES) št. 1143/98 se preglednica nadomesti z:

"Zaporedna številka | Oznaka KN | Poimenovanje | Obseg kvote (št. glav) | Carina |

09.4563 | ex01029005ex01029029ex01029049ex01029059ex01029069 | Krave in telice, ki niso namenjene za zakol, naslednjih gorskih pasem: sivih, rjavih, rumenih, lisastih, simmental in pinzgau | 7000 | 6 % ad valorem |

Člen 2

Uredba (ES) št. 1279/98 se spremeni:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Uredba Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za vlaganje zahtevkov za tarifne kvote za goveje in telečje meso iz uredb Sveta (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000 in (ES) št. 1408/2002 ter sklepi Sveta 2003/18/ES in 2003/263/ES v zvezi z Bolgarijo, Češko republiko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Poljsko.";

2. Prvi odstavek člena 1 se nadomesti z:

"Za uvoz proizvodov s seznama v Prilogi I k tej uredbi v Skupnost v okviru kvot, določenih v uredbah Sveta (ES) št. 2290/2000 [13], (ES) št. 2433/2000 [14], (ES) št. 2434/2000 [15] in (ES) št. 1408/2002 [16] ter sklepih Sveta 2003/18/ES [17] in 2003/263/ES [18], je potrebno predložiti uvozno dovoljenje."

3. V členu 3 (1) se drugi pododstavek nadomesti z:

"Skupina proizvodov v smislu točke (c) pomeni:

- proizvode iz obsega oznak KN 0201 ali 0202 s poreklom iz ene izmed držav s seznama v Prilogi I,

- ali proizvode iz obsega oznak KN 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 ali 02109990 s poreklom iz Madžarske,

- ali proizvode iz obsega oznak KN 02061095, 02062991, 021020 ali 02109951 s poreklom iz Romunije,

- ali proizvode iz obsega oznake KN 16025010 s poreklom iz Poljske,

- ali proizvode iz obsega oznake KN 160250 s poreklom iz Romunije.";

4. Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 1128/1999 se nadomesti z:

"2. Za količino iz odstavka 1 je carinska stopnja, kot sledi:

- znižana za 80 % za živali s poreklom iz Češke republike, Slovaške, Bolgarije, Estonije, Latvije in Litve,

- znižana za 90 % za živali s poreklom iz Madžarske in Romunije ter

- ukinjena za živali s poreklom iz Poljske."

Člen 4

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 1247/1999 se nadomesti z:

"2. Za količino iz odstavka 1 je carinska stopnja, kot sledi:

- znižana za 80 % za živali s poreklom iz Češke republike, Slovaške, Bolgarije, Estonije, Latvije in Litve,

- znižana za 90 % za živali s poreklom iz Madžarske in Romunije ter

- ukinjena za živali s poreklom iz Poljske."

Člen 5

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 140/2003, točka (c) se nadomesti z:

"(c) 4800 ton za goveje in telečje meso iz oznak KN 0201, 0202 in 16025010 s poreklom iz Poljske."

Člen 6

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. aprila 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 315, 1.12.2001, str. 29.

[3] UL L 97, 15.4.2003, str. 53.

[4] UL L 159, 3.6.1998, str. 14.

[5] UL L 150, 6.6.2001, str. 33.

[6] UL L 176, 20.6.1998, str. 12.

[7] UL L 78, 25.3.2003, str. 5.

[8] UL L 135, 29.5.1999, str. 50.

[9] UL L 150, 17.6.1999, str. 18.

[10] UL L 23, 28.1.2003, str. 6.

[13] UL L 262, 17.10.2000, str. 1.

[14] UL L 280, 4.11.2000, str. 1.

[15] UL L 280, 4.11.2000, str. 9.

[16] UL L 205, 2.8.2002, str. 9.

[17] UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

[18] UL L 97, 15.4.2003, str. 53.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA 1

Koncesije, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih proizvodov s poreklom iz nekaterih tretjih držav v Skupnost

(MFN = dajatve, ki se uporabljajo za države z največjimi ugodnostmi)

Država porekla | Zaporedna številka | Oznaka KN | Poimenovanje | Stopnja dajatve v uporabi (% MFN) | Letne količine od 1.7.2002 do 30.6.2003 (v tonah) | Letne količine od 1.7.2003 do 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje od 1.7.2004 (v tonah) |

Madžarska | 09.4707 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | Prosto | 13655 | 15020 | 1365 |

09.4774 | 02061095 | Užitni klavnični proizvodi iz živali vrste govedi, mišične in trebušne prepone | Prosto | 1000 | 1100 | 100 |

02062991 | Užitni klavnični proizvodi iz živali vrste govedi, drugo, zamrznjeni, mišične in trebušne prepone |

0210201002102090 | Meso, goveje, nasoljeno ali v slanici, sušeno ali prekajeno |

02109951 | Vezivni in mišični del trebušne prepone |

02109959 | Drugi užitni klavnični proizvodi iz živali vrste govedi |

02109990 | Užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov |

Poljska | 09.4824 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | Prosto | 19200 | 20800 | 1600 |

16025010 | Drugo pripravljeno in konzervirano meso ali klavnični proizvodi: iz živali vrste govedinekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov |

Češka republika | 09.4623 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | 20 | 3500 | 3500 | 0 |

Slovaška | 09.4624 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | 20 | 3500 | 3500 | 0 |

Romunija | 09.4753 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | Prosto | 3500 | 4000 | 0 |

09.4765 | 02061095 | Užitne mišične in trebušne prepone iz živali vrste govedi, sveže ali hlajene | Prosto | 50 | 100 | 0 |

02062991 | Užitne mišične in trebušne prepone iz živali vrste govedi, zamrznjene, |

021020 | Meso, goveje, nasoljeno ali v slanici, sušeno ali prekajeno |

02109951 | Užitne mišične in trebušne prepone iz živali vrste govedi |

09.4768 | 160250 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali klavnični proizvodi iz živali vrste govedi | Prosto | 250 | 500 | 0 |

Bolgarija | 09.4651 | 02010202 | Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | 20 | 250 | 250 | 0 |

"

--------------------------------------------------

Top