Help Print this page 

Document 32003R0003

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 3/2003 z dne 19. decembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 153/2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; razveljavil 32015R0941
OJ L 1, 4.1.2003, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 196 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 257 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 257 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 129 - 132

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/3/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/12/2002
  • Date of effect: 04/01/2003; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 14/07/2015; razveljavil 32015R0941
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: ACC 2002/0252
Relationship between documents
Text

32003R0003Uradni list L 001 , 04/01/2003 str. 0030 - 0033


Uredba Sveta (ES) št. 3/2003

z dne 19. decembra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 153/2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je v procesu sklepanja Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, ki je bil podpisan v Luksemburgu dne 9. aprila 2001 (v nadaljnjem besedilu "Stabilizacijsko –pridružitveni sporazum").

(2) Medtem je Svet 9. aprila 2001 sklenil Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani [1], ki predvideva predčasni začetek veljavnosti trgovinskih in s trgovino povezanih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (v nadaljnjem besedilu "Začasni sporazum"). Začasni sporazum je začel veljati 1. junija 2001.

(3) Uredba (ES) št. 153/2002 [2] določa nekatere postopke za uporabo nekaterih določb teh sporazumov. Seveda pa je treba določiti postopke za uporabo nekaterih dodatnih določb teh sporazumov.

(4) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [3].

(5) V zvezi z ukrepi trgovinske zaščite je ustrezno določiti posebne določbe glede splošnih pravil, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [4].

(6) Ta uredba bi se morala uporabljati tudi po začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (ES) št. 153/2002 se vstavijo naslednji členi:

"Člen 7a

Splošna zaščitna klavzula in klavzula o pomanjkanju

1. Kadar država članica zaprosi Komisijo za sprejem ukrepov, kakor je predvideno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in nadalje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, Komisiji, v podporo svoji zahtevi, predloži informacije, potrebne za njeno utemeljitev.

2. Komisiji pomaga Svetovalni odbor, ustanovljen s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 [5] (v nadaljnjem besedilu "Odbor").

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

5. Če Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo ugotovi, da so pogoji, določeni v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in nadalje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, izpolnjeni:

- o tem obvesti države članice in sicer takoj, če deluje na lastno pobudo, ali v petih delovnih dneh od prejema zahteve države članice, če se odziva na tako zahtevo,

- se posvetuje z Odborom o predlaganih ukrepih,

- hkrati obvesti Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in ji pošlje uradno obvestilo o začetku posvetovanj v okviru Sveta za sodelovanje in nadalje v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, kakor je predvideno v členu 24(4) in členu 25(3) Začasnega sporazuma in nadalje v členu 37(4) in členu 38(3) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma,

- hkrati Svetu za sodelovanje, in nadalje Stabilizacijsko-pridružitvenemu odboru, predloži vse potrebne informacije za ta posvetovanja, kakor je predvideno v členu 24(3) in členu 25(3) Začasnega sporazuma in nadalje v členu 37(3) in členu 38(3) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

6. Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, lahko Komisija po posvetu z Odborom sprejme sklep o ustreznih ukrepih, kakor je predvideno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in nadalje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

O tem sklepu se takoj uradno obvesti Svet; uradno se obvesti tudi Svet za sodelovanje in nadalje Stabilizacijsko-pridružitveni odbor.

Ta sklep se uporablja takoj.

7. Vsaka država članica lahko sklep Komisije iz odstavka 6 predloži Svetu v 10 delovnih dneh od prejema uradnega obvestila o njem.

Svet lahko s kvalificirano večino v roku dveh mesecev sprejme drugačen sklep.

8. Če Komisija sklene, da ne bo sprejela ukrepov, kakor je predvideno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in nadalje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, o tem ustrezno obvesti Svet v roku petih delovnih dni od prejema zahteve od države članice.

Vsaka država članica lahko navedeni sklep Komisije predloži Svetu v 10 delovnih dneh od prejema uradnega obvestila o njem.

Če Svet s kvalificirano večino nakaže namen, da bo sprejel drugačen sklep, Komisija s tem takoj seznani Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in jo uradno obvesti o začetku posvetovanj v okviru Sveta za sodelovanje, in nadalje Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, kakor je predvideno v členu 24(3) in (4) ter členu 25(3) Začasnega sporazuma in nadalje v členu 37(3) in (4) ter členu 38(3) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

9. Svet lahko s kvalificirano večino v roku dveh mesecev od zaključka posvetovanj z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo v okviru Sveta za sodelovanje, in nadalje v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, sprejme drugačen sklep.

10. Šteje se, da so posvetovanja v okviru Sveta za sodelovanje, in nadalje v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, zaključena v 30 dneh po uradnem obvestilu iz odstavkov 5 in 8.

Člen 7b

Izjemne in kritične okoliščine

1. Če v smislu člena 24(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma, in nadalje člena 37(4)(b) in člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija nemudoma sprejme ukrepe, kakor je predvideno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma, in nadalje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Če Komisija prejme zahtevo države članice, o njej sprejme sklep v petih delovnih dneh od njenega prejema.

2. Komisija uradno obvesti Svet o svojem sklepu.

3. Vsaka država članica lahko sklep Komisije predloži Svetu v 10 delovnih dneh od prejema uradnega obvestila o Sklepu.

Svet lahko s kvalificirano večino v roku dveh mesecev sprejme drugačen sklep.

Člen 7c

Zaščitna klavzula za kmetijske in ribiške proizvode

Ne glede na postopke, določene v členih 7a in 7b, je potrebne ukrepe glede kmetijskih in ribiških proizvodov na podlagi členov 17 ali 24 Začasnega sporazuma, in nadalje členov 30 ali 37 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ali na podlagi določb v prilogah, ki zajemajo te proizvode, kakor tudi Protokola 3, mogoče sprejeti v skladu s postopki, predvidenimi z ustreznimi pravili o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov ali trgov za ribiške in kmetijske proizvode ali s posebnimi določbami, sprejetimi v skladu s členom 308 Pogodbe, ki se uporabljajo za proizvode, pridobljene s predelavo kmetijskih in ribiških proizvodov, pod pogojem da so izpolnjeni pogoji, določeni na podlagi člena 17 Začasnega sporazuma, in nadalje člena 30 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ali člena 24(3), (4) in (5) Začasnega sporazuma, in nadalje člena 37(3), (4) in (5) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Člen 7d

Damping

V primeru ravnanj, na podlagi katerih je Skupnost pooblaščena uporabiti ukrepe, predvidene v členu 23(1) Začasnega sporazuma, in nadalje člena 36(1) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, se o uvedbi protidampinških ukrepov odloča v skladu z določbami iz Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [6], in postopkom, predvidenim v členu 23(2) Začasnega sporazuma, in nadalje členu 36(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

Člen 7e

Konkurenca

1. V primeru ravnanj, na podlagi katerih je Skupnost pooblaščena uporabiti ukrepe, predvidene v členu 33 Začasnega sporazuma, in nadalje členu 69 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, Komisija po preučitvi primera na lastno pobudo ali na zahtevo države članice odloči, ali so taka ravnanja združljiva s Sporazumom. Kadar je to potrebno, predlaga sprejem zaščitnih ukrepov Svetu, ki deluje v skladu s postopki iz člena 133 Pogodbe, razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso države članice Evropske skupnosti [7], ko se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki, določenimi v navedeni uredbi. Ukrepi se sprejmejo samo pod pogoji, določenimi v členu 33(5) Začasnega sporazuma, in nadalje v členu 69(5) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

2. V primeru ravnanj, na podlagi katerih lahko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija proti Skupnosti uporabi ukrepe na podlagi člena 33 Začasnega sporazuma, in nadalje člena 69 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, Komisija po proučitvi primera odloči, ali so ta ravnanja združljiva z načeli, določenimi v Začasnem sporazumu, in nadalje v Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu. Kadar je to potrebno, sprejme ustrezne sklepe na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe členov 81, 82 in 87 Pogodbe.

Člen 7f

Goljufija ali nezagotavljanje upravnega sodelovanja

1. Za namene razlage člena 29 Začasnega sporazuma, in nadalje člena 42 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, se za nezagotavljanje upravnega sodelovanja, ki se zahteva pri preverjanju dokaza o poreklu, med drugim šteje:

- odsotnost upravnega sodelovanja, na primer, da se ne zagotovi imen in naslovov carinskih ali vladnih organov, odgovornih za izdajanje in preverjanje potrdil o poreklu, ali vzorcev žigov, ki se uporabljajo za overitev potrdil, ali se ne posodobi navedenih informacij, kadar je ustrezno,

- ponavljajoče se pomanjkljivo ali nezadostno ravnanje pri preverjanju statusa porekla izdelkov in pri izpolnjevanju drugih zahtev iz Protokola 4 Sporazuma ter pri prepoznavanju ali preprečevanju kršitev pravil o poreklu,

- ponavljajoče zavrnitve ali nepotrebno odlašanje pri izvajanju naknadnega preverjanja dokaza o poreklu na zahtevo Komisije in pri pravočasnem sporočanju rezultatov preverjanja,

- ponavljajoče zavrnitve ali nepotrebno odlašanje pri pridobivanju pooblastil za izvajanje misij upravnega in preiskovalnega sodelovanja v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, da bi se preverila verodostojnost dokumentov ali točnost informacij v zvezi s preferencialno obravnavo, odobreno po Sporazumih, ali pri izvajanju ali pripravi ustreznih preiskav za prepoznavanje ali preprečevanje kršitev pravil o poreklu,

- ponavljajoče neizpolnjevanje določb Protokola 5 o vzajemni upravni pomoči pri carinskih zadevah, če je ta ustrezna za uporabo trgovinskih določb Začasnega sporazuma, in nadalje Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

2. Če Komisija, na podlagi informacij, ki jih predloži država članica, ali na svojo pobudo, ugotovi, da so pogoji, določeni v členu 29 Začasnega sporazuma, in nadalje v členu 42 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, izpolnjeni:

- o tem obvesti Svet,

- nemudoma začne posvetovanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, da najde ustrezno rešitev, kot je predvideno v navedenih določbah.

Poleg tega lahko:

- pozove države članice, naj sprejmejo previdnostne ukrepe, ki so potrebni za zaščito finančnih interesov Skupnosti,

- v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi obvestilo, v katerem navede, da obstaja razlog za upravičen dvom glede uporabe določb v zvezi z uporabo člena 29 Začasnega sporazuma, in nadalje člena 42 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma.

3. Dokler se na posvetovanjih, določenih v odstavku 2, ne doseže vzajemno zadovoljiva rešitev, lahko Komisija odloči o drugih ustreznih ukrepih, ki se ji zdijo potrebni v skladu s členom 29 Začasnega sporazuma, in nadalje s členom 42 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kakor tudi s postopkom iz odstavka 5.

4. Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92 [8].

5. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

6. Odbor pripravi svoj poslovnik.

Člen 7g

Uradno obvestilo

Za uradno obvestilo Svetu za sodelovanje, in nadalje Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu oziroma Stabilizacijsko-pridružitvenem odboru, kakor zahteva Začasni sporazum, in nadalje Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, je odgovorna Komisija, ki deluje v imenu Skupnosti."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

L. Espersen

[1] UL L 124, 4.5.2001, str. 2.

[2] UL L 25, 29.1.2002, str. 16.

[3] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[4] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1972/2002 (UL L 305, 7.11.2002, str. 1).

[5] UL L 349, 31.12.1994, str. 53. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2474/2000 (UL L 286, 11.11.2000, str. 1).

[6] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1972/2002 (UL L 305, 7.11.2002, str. 1).

[7] UL L 288, 21.10.1997, str. 1. Uredba kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1973/2002 (UL L 305, 7.11.2002, str. 4).

[8] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

--------------------------------------------------

Top