EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0124

Direktiva Komisije 2003/124/ES z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo in razkritjem notranjih informacij javnosti ter opredelitvijo tržne manipulacijeBesedilo velja za EGP.

OJ L 339, 24.12.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 17 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; razveljavil 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj

32003L0124Uradni list L 339 , 24/12/2003 str. 0070 - 0072


Direktiva Komisije 2003/124/ES

z dne 22. decembra 2003

o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo in razkritjem notranjih informacij javnosti ter opredelitvijo tržne manipulacije

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) [1] in zlasti drugega odstavka člena 1 ter prve, druge, tretje alinee člena 6(10) Direktive,

po posvetovanju z Odborom evropskih zakonodajnih organov s področja vrednostnih papirjev (CESR) [2], ki se nanaša na tehnično svetovanje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Razumni vlagatelji oblikujejo svoje naložbene odločitve na podlagi že razpoložljivih informacij, to pomeni na podlagi predhodno razpoložljivih informacij. Vprašanje, ali bi razumni vlagatelj pri sprejemanju naložbenih odločitev upošteval določeno informacijo, je zato treba ocenjevati na podlagi predhodno razpoložljivih informacij. Taka ocena mora upoštevati pričakovan vpliv informacij z vidika celote aktivnosti povezanimi z izdajateljem, zanesljivosti vira informacij in drugih tržnih spremenljivk, ki bi lahko vplivale na zadevni finančni instrument ali izvedeni finančni instrument, povezan z njim v danih okoliščinah.

(2) Naknadne informacije se lahko uporabijo za preverjanje domneve, da je bila predhodna informacija cenovno občutljiva, ne smejo pa se uporabiti za ukrepanje proti osebi, ki je oblikovala razumne zaključke iz predhodnih informacij, ki so ji bile na razpolago.

(3) Pravno varnost tržnih udeležencev je treba povečati z natančnejšo opredelitvijo dveh elementov bistvenih za opredelitev notranje informacije, namreč natančne značilnosti te informacije in pomembnosti možnega učinka te informacije na cene finančnih instrumentov ali na z njimi povezane izvedene finančne instrumente.

(4) Varstvo vlagateljev zahteva ne samo pravočasno razkritje notranjih informacij javnosti s strani izdajateljev, temveč zahteva tudi, da je taka objava čim hitrejša in čim bolj sočasna ko je to mogoče za vse kategorije vlagateljev v vseh državah članicah, v katerih je izdajatelj zahteval ali mu je že bil odobren sprejem njegovih finančnih instrumentov v trgovanje na urejenem trg, zato da bi na ravni Skupnosti zagotovili enak dostop vlagateljev do takih informacij in preprečili trgovanje na podlagi notranjih informacij. V ta namen lahko države članice uradno določijo mehanizme, ki jih je treba uporabiti za tako razkritje.

(5) Da bi zaščitili pravno utemeljene interese izdajateljev, mora biti dopustno, da se v natančno opredeljenih posebnih okoliščinah razkritje notranjih informacij javnosti odloži. Vendar pa varstvo vlagateljev v takih primerih zahteva, da se informacije obravnavajo kot zaupne, da se prepreči trgovanje na podlagi notranjih informacij.

(6) Da bi se usmerjalo tako tržne udeležence in pristojne organe, je treba pri preučevanju možnih manipulativnih obnašanj upoštevati signale.

(7) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Notranja informacija

1. Za uporabo točke 1 člena 1 Direktive 2003/6/ES se informacija šteje za natančno, če navaja serijo okoliščin, ki že obstajajo ali za katere se lahko razumno pričakuje, da bodo nastale v prihodnje, ali dogodek, ki je že nastopil ali za katerega se lahko razumno pričakuje, da bo nastopil v prihodnje, in je ta informacija dovolj določna, da omogoči oblikovanje zaključkov o možnem vplivu te serije okoliščin ali tega dogodka na cene finančnih instrumentov ali na z njimi povezane izvedene finančne instrumente.

2. Za uporabo točke 1 člena 1 Direktive 2003/6/ES "informacija, ki bi, če bi postala javna, verjetno imela pomemben učinek na cene finančnih instrumentov ali na z njimi povezane finančne instrumente" pomeni informacijo, ki bi jo razumen vlagatelj verjetno uporabil kot del osnove svojih naložbenih odločitev.

Člen 2

Sredstva in roki za razkritje notranjih informacij javnosti

1. Za uporabo člena 6(1) Direktive 2003/6/ES se uporabljata člen 102(1) in člen 103 Direktive 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta [3].

Poleg tega, države članice zagotovijo, da izdajatelj notranjo informacijo naredi za javno na način, ki omogoča hiter dostop do nje in celovito, pravilno in pravočasno oceno informacije s strani javnosti.

Države članice tudi zagotovijo, da izdajatelj ne kombinira na način, ki bi lahko zavajal, zagotavljanje notranjih informacij javnosti s trženjem svojih dejavnosti.

2. Države članice zagotovijo, da se šteje, da so izdajatelji izpolnili zahteve določb prvega pododstavka člena 6(1) Direktive 2003/6/ES, ko ob nastanku serije okoliščin ali dogodku, ki se zgodi, četudi ta serija okoliščin ali ta dogodek še ni formalen, o tem nemudoma obvestijo javnost.

3. Vse pomembne spremembe, ki zadevajo javnosti že razkrito notranjo informacijo, je treba razkriti javnosti takoj po nastanku teh sprememb, in sicer po istem kanalu, kot je bil uporabljen za razkritje originalne informacije javnosti.

4. Države članice zahtevajo od izdajateljev, da z utemeljeno skrbnostjo zagotovijo, da je razkritje notranjih informacij javnosti čim bolj sočasno vsem kategorijam vlagateljev v vseh državah članicah, v katerih so ti izdajatelji zahtevali ali jim je že bil odobren sprejem njihovih finančnih instrumentov v trgovanje na organiziran trg.

Člen 3

Pravni interes za odložitev razkritja javnosti in zaupnost

1. Za namene uporabe člena 6(2) Direktive 2003/6/ES se pravni interes lahko zlasti nanaša na naslednje primeroma navedene okoliščine:

(a) pogajanja v teku ali elementi povezani z njimi, kadar bi razkritje javnosti verjetno vplivalo na izid ali normalen potek teh pogajanj. Še zlasti kadar je finančna sposobnost preživetja izdajatelja v resni in v neposredni nevarnosti, četudi še ne v obsegu, za katerega se uporablja zakonodaja o plačilni nesposobnosti, se razkritje informacij javnosti lahko odloži za omejeno obdobje, če bi takšno razkritje javnosti resno ogrozilo interese obstoječih ali potencialnih delničarjev, s tem ko bi spodkopala zaključek določenih pogajanj, načrtovanih za zagotovitev dolgoročne finančne sanacije izdajatelja;

(b) odločitve sprejete ali pogodbe sklenjene s strani poslovodnega organ izdajatelja, za katere je potrebna odobritev drugega organa izdajatelja, da postanejo veljavni, če organiziranost takega izdajatelja zahteva ločitev med tema organoma, če se zagotovi, da bi razkritje informacij javnosti pred takšno odobritvijo skupaj z istočasno objavo, da postopek odobritve še ni končan, ogrozilo pravilno oceno informacij s strani javnosti.

2. Za namene uporabe člena 6(2) Direktive 2003/6/ES države članice zahtevajo od izdajatelja zaradi zmožnosti zagotavljanja zaupnosti notranjih informacij, da nadzoruje dostop do teh informacij, in zlasti, da:

(a) je izdajatelj vzpostavil učinkovit sistem za zavrnitev dostopa do takšnih informacij osebam, ki niso osebe, ki te informacije potrebujejo za izvajanje svojih nalog znotraj izdajatelja;

(b) je izdajatelj sprejel potrebne ukrepe za zagotovitev, da vsaka oseba, ki ima dostop do takih informacij, priznava iz tega izhajajoče pravne in predpisane dolžnosti ter se zaveda sankcij za zlorabo ali neprimerno širjenje takih informacij;

(c) ima izdajatelj vzpostavljene ukrepe, ki dopuščajo takojšnje razkritje javnosti v primeru, da izdajatelj ni uspel zagotoviti zaupnosti ustreznih notranjih informacij, ne glede na drugi pododstavek člena 6(3) Direktive 2003/6/ES.

Člen 4

Manipulativno obnašanje v zvezi z lažnimi ali zavajajočimi signali in v zvezi z zagotavljanjem cene

Za uporabo točke 2(a) člena 1 Direktive 2003/6/ES in ne glede na primere iz drugega odstavka točke 2 direktive, države članice zagotovijo, da se upošteva naslednje neizčrpne signale – ki se jih same po sebi ne sme šteti, da predstavljajo tržno manipulacijo, kadar tržni udeleženci in pristojni organi preučujejo transakcije ali naročila za nakup oziroma prodajo:

(a) obseg, do katerega dana naročila za nakup oziroma prodajo ali transakcije, ki so se jih lotili, predstavljajo pomemben delež dnevnega obsega transakcij z zadevnim finančnim instrumentom na zadevnem organiziranem trgu, še zlasti kadar te dejavnosti vodijo do pomembnejše spremembe cene finančnega instrumenta;

(b) obseg, do katerega dana naročila za nakup oziroma prodajo ali transakcije, ki so se jih lotile osebe s pomembno nakupno ali prodajno pozicijo v finančnem instrumentu, vodi do pomembnejših sprememb cene tega finančnega instrumenta ali z njim povezanega izvedenega finančnega instrumenta ali izhodiščnega premoženja, ki so sprejeti v trgovanje na urejenem trgu;

(c) ali transakcije, ki so se pričele ali bile opravljene ne privedejo do spremembe upravičencev do lastništva, finančnega instrumenta, sprejetega v trgovanje na organiziranem trgu;

(d) obseg, do katerega dana naročila za nakup oziroma prodajo ali transakcije, ki so se jih lotili, vključujejo obrnjenost pozicij v kratkem obdobju in predstavljajo pomemben delež dnevnega obsega transakcij z zadevnim finančnim instrumentom na predmetnem organiziranem trgu ter bi lahko bili povezani s pomembnejšimi spremembami cene finančnega instrumenta, sprejetega v trgovanje na organiziranem trgu;

(e) obseg, do katerega so dana naročila za nakup oziroma prodajo ali transakcije, ki so se jih lotili, skoncentriran znotraj kratkega časovnega razpona znotraj dneva trgovanja in vodijo do spremembe cene, ki se posledično obrne;

(f) obseg, do katerega dana naročila za nakup oziroma prodajo spremenijo reprezentativnost najboljših cen povpraševanja ali ponudbe po finančnem instrumentu, sprejetem v trgovanje na urejenem trgu, ali splošneje spremenijo reprezentativnost knjige naročil, ki je na voljo tržnim udeležencem, ter se ta naročila odpravijo pred njihovo izvršitvijo;

(g) obseg, do katerega se naročila za nakup oziroma prodajo dajo ali transakcije lotijo na določen čas ali okrog določenega časa, ko se izračunajo referenčne cene, cene poravnave, in vrednotenja, ter to vodi do sprememb cen, ki vplivajo na takšne cene in vrednotenja.

Člen 5

Manipulativno obnašanje povezano z uporabo fiktivnih sredstev ali katero koli drugo obliko prevare ali zvijače

Za namene uporabe točke 2(b) člena 1 Direktive 2003/6/ES in ne glede na primere iz drugega odstavka točke 2 direktive, države članice zagotovijo, da se upošteva naslednje neizčrpne signale, ki se jih same po sebi ne sme nujno šteti, da predstavljajo tržno manipulacijo, kadar tržni udeleženci in pristojni organi preučujejo transakcije ali naročila za nakup oziroma prodajo:

(a) ali osebe dajo naročila za nakup oziroma prodajo ali se lotijo transakcij pred ali po tem, ko te iste osebe ali osebe, ki so z njimi povezane, razširijo lažne ali zavajajoče informacije;

(b) ali osebe dajo naročila za nakup oziroma prodajo ali se lotijo transakcij pred ali po tem, ko te iste osebe ali osebe, ki so z njimi povezane, izdelajo ali razširijo raziskave ali naložbena priporočila, ki so napačna ali izkrivljena ali nazorno pod vplivom materialnih interesov.

Člen 6

Prenos

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 12. oktobra 2004. Komisiji takoj sporočijo besedilo določb in primerjalno preglednico med navedenimi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

[2] CESR je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2001/527/ES (UL L 191, 13.7.2001, str. 43).

[3] UL L 184, 6.7.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top