EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0082

Direktiva Komisije 2003/82/ES z dne 11. septembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede standardnih besedil za posebna tveganja in varnostne ukrepe za fitofarmacevtska sredstvaBesedilo velja za EGP

OJ L 228, 12.9.2003, p. 11–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 18 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 33 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 33 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/82/oj

32003L0082

Direktiva Komisije 2003/82/ES z dne 11. septembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede standardnih besedil za posebna tveganja in varnostne ukrepe za fitofarmacevtska sredstvaBesedilo velja za EGP

Uradni list L 228 , 12/09/2003 str. 0011 - 0028
CS.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
ET.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
HU.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
LT.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
LV.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
MT.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
PL.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
SK.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35
SL.ES poglavje 3 zvezek 40 str. 18 - 35


Direktiva Komisije 2003/82/ES

z dne 11. septembra 2003

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede standardnih besedil za posebna tveganja in varnostne ukrepe za fitofarmacevtska sredstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

Ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/81/ES [2] in zlasti člena 16 in člena 18(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/59/ES [4], se zahteva, da se nevarne snovi ne morejo dati na trg, dokler na njihovih etiketah ni standardnih besedil za posebna tveganja (R stavkov) in standardnih besedil v zvezi z varno uporabo snovi (S stavkov).

(2) V Direktivi 91/414/EGS je predvidena registracija za vsako fitofarmacevtsko sredstvo na podlagi ocenjevanja, ki se opravi v vsaki državi članici. V skladu z navedeno direktivo morajo države članice tudi predpisati, da se aktivne snovi ne smejo dati na trg, če niso razvrščene, pakirane in označene v skladu z Direktivo 67/548/EGS.

(3) Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov [5], kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/60/ES [6], velja za fitofarmacevtska sredstva. V skladu z Direktivo 1999/45/ES morajo določbe navedene direktive veljati za pripravke, ki spadajo v področje uporabe Direktive 91/414/ES z dne 30. julija 2004.

(4) Direktiva 91/414/EGS določa, da mora vsa embalaža fitofarmacevtskih sredstev izpolnjevati nekatere zahteve glede označevanja; med drugim mora biti na embalaži prikazana narava vseh posebnih tveganj za ljudi, živali ali okolje s standardnimi besedili, ustrezno izbranimi med tistimi, ki so določeni v Prilogi IV k navedeni direktivi. Ker navedena priloga še ni bila sestavljena, je primerno vključiti seznam takšnih standardnih besedil v Prilogo IV k navedeni direktivi.

(5) Direktiva 91/414/EGS določa, da morajo biti na vsaki embalaži fitofarmacevtskih sredstev prikazani varnostni ukrepi za varstvo ljudi, živali ali okolje v obliki standardnih besedil, ustrezno izbranih med tistimi, ki so določeni v Prilogi V k navedeni direktivi. Ker navedena priloga še ni bila sestavljena, je primerno vključiti seznam takšnih standardnih besedil v Prilogo V k navedeni direktivi.

(6) Direktiva 1999/45/EGS določa, da se morajo splošna načela razvrščanja in označevanja pripravkov iz navedene direktive uporabljati v skladu z merili, določenimi v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS. Merila v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS, ki temeljijo na vsebovanih lastnostih snovi, morda ne omogočajo vedno zadostnega opisa posebnih tveganj, ki se lahko pojavijo pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v praksi. Zato bi morala standardna besedila za posebna tveganja in varnostne ukrepe, ki se morajo navesti v Prilogah IV in V k Direktivi 91/414/EGS, omogočati zadosten opis posebnih tveganj, ki se lahko pojavijo pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, in varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti.

(7) Standardna besedila za posebna tveganja in varnostne ukrepe, ki jih je treba navesti v Prilogah IV in V k Direktivi 91/414/EGS, je treba dodeljevati z vidika ocene aktivne(ih) snovi v navedenih sredstvih s strani držav članic v skladu z navedeno direktivo. Zato je primerno, da se državam članicam omogoči, da imajo po vključitvi posamezne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS na razpolago dovolj časa, da pregledajo obstoječa dovoljenja in pri izdaji dovoljenj izvajajo določbe Prilog IV in V k navedeni direktivi.

(8) Usklajena besedila v Prilogi IV in V tvorijo podlago za dopolnilna in posebna navodila za uporabo v skladu s členom 16(1)(k), (l), (m) in (n).

(9) Usklajena shema naj se zagotovi tudi za razvrščanje in označevanje fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo mikrobiološke aktivne snovi.

(10) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi IV in V k Direktivi 91/414/ES se vstavita, kakor je navedeno v besedilu v Prilogah I in II k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1 te direktive, najpozneje do 30. julija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Države članice pregledajo registracije za vsako fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje izključno aktivne snovi, naštete v Prilogi III k tej direktivi.

Države članice izvajajo določbe Prilog IV in V k Direktivi 91/414/EGS za vsako od aktivnih snovi, naštetih v Prilogi III k tej direktivi, do ustreznega datuma za izvajanje, ki je določen v terminskem načrtu v navedeni prilogi.

Če fitofarmacevtska sredstva vsebujejo več aktivnih snovi, za katere veljajo različni datumi za izvajanje, je ustrezni datum zadnji datum.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. septembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 224, 6.9.2003, str. 29.

[3] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[4] UL L 225, 21.8.2001, str. 1.

[5] UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

[6] UL L 226, 22.8.2001, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

„PRILOGA IV

STANDARDNA BESEDILA ZA POSEBNA TVEGANJA ZA LJUDI ALI OKOLJE, KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 16

UVOD

V nadaljevanju so opredeljena dodatna standardna besedila za dopolnitev besedil, predvidenih v Direktivi 1999/45/ES, ki se uporablja za fitofarmacevtska sredstva. Določbe navedene direktive se uporabljajo tudi za fitofarmacevtska sredstva, ki kot aktivne snovi vsebujejo mikroorganizme ali viruse. Označevanje sredstev, ki vsebujejo te aktivne snovi, odraža tudi določbe v zvezi s poskusi senzibilizacije kože in dihal, ki so določeni v Prilogi IIb in Prilogi IIIb k Direktivi 91/414/EGS.

Usklajena besedila tvorijo podlago za dopolnilna in posebna navodila za uporabo in zato ne posegajo v druge elemente člena 16, zlasti člena 16(1)(k) do (n) in 16(4).

1. Standardna besedila za posebna tveganja

1.1 Posebna tveganja za ljudi (RSh)

RSh 1

ES : Tóxico en contacto con los ojos.

DA : Giftig ved kontakt med øjnene.

DE : Giftig bei Kontakt mit den Augen.

EL : Τοεικό όταν έρυει σε επαφή με τα μάτια.

EN : Toxic by eye contact.

FR : Toxique par contact oculaire.

IT : Tossico per contatto oculare.

NL : Giftig bij oogcontact.

PT : Tóxico por contacto com os olhos.

FI : Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV : Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES : Puede causar fotosensibilización.

DA : Kan give overfųlsomhed over for sollys/UV – stråling.

DE : Sensibilisierung durch Licht möglich.

EL : Μπορεί να προκαλέσει φωτοεναισνητοποίηση.

EN : May cause photosensitisation.

FR : Peut entraîner une photosensibilisation.

IT : Può causare fotosensibilizzazione.

NL : Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PT : Pode causar fotossensibilização.

FI : Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV : Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV – strålning.

RSh 3

ES : El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

DA : Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE : Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

EL : Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα

EN : Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR : Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT : Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

NL : Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PT : O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

FI : Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV : Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2 Posebna tveganja za okolje (RSe)

Jih ni.

2. Merila za določitev standardnih besedil za posebna tveganja

2.1 Merila za določitev standardnih besedil za ljudi

RSh 1

Strupeno v stiku z očmi.

Besedilo se doda, če je preskus draženja oči v skladu s točko 7.1.5 Priloge IIIA pokazal očitne znake sistemične toksičnosti (na primer v povezavi z inhibicijo holinesteraze) ali smrtnosti med poskusnimi živalmi, ki je lahko posledica absorbciji aktivne snovi preko očesne sluznice. Opozorilno besedilo se uporablja tudi, če obstajajo dokazi pri ljudeh o sistemski toksičnosti po stiku z očmi.

V teh primerih je treba določiti način zaščite oči, kakor je navedeno v splošnih določbah Priloge V.

RSh 2

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

To besedilo se doda, če sistemi poskusov ali dokumentirana človeška izpostavljenost jasno dokazujejo, da navedena sredstva povzročajo preobčutljivost na svetlobo. Besedilo se uporablja tudi za sredstva, ki vsebujejo dano aktivno snov ali dodatka pripravka, ki pokaže učinke preobčutljivosti na svetlobo za ljudi, če sredstvo vsebuje to fotosenzibilizacijsko komponento v koncentraciji 1 % (w/w) ali več.

V teh primerih je treba opredeliti osebne zaščitne ukrepe, kakor je navedeno v splošnih določbah Priloge V.

RSh 3

Stik s hlapi povzroči opekline kože in oči, stik s tekočino povzroči ozebline.

Besedilo se doda fitofarmacevtskim sredstvom, ki so v obliki utekočinjenega plina, kadar je to primerno (na primer pripravki metil bromida).

V teh primerih je treba opredeliti osebne zaščitne ukrepe, kakor je navedeno v splošnih določbah Priloge V.

Kadar se uporabi R34 ali 35 v skladu z Direktivo 1999/45/ES, se besedilo ne uporabi.

2.2 Merila za dodeljevanje standardnih besedil za okolje

Jih ni.“

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

„PRILOGA V

STANDARDNA BESEDILA ZA VARNOSTNE UKREPE ZA ZAŠČITO LJUDI ALI OKOLJA, KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 16

UVOD

V nadaljevanju so opredeljena dodatna standardna besedila za dopolnitev besedil, predvidenih v Direktivi 1999/45/ES, ki se uporablja za fitofarmacevtska sredstva. Določbe navedene direktive se uporabljajo tudi za fitofarmacevtska sredstva, ki kot aktivne snovi vsebujejo mikroorganizme ali viruse. Označevanje sredstev, ki vsebujejo te aktivne snovi, odraža tudi določbe v zvezi s poskusi draženja kože in dihal, ki so določene v Prilogi IIb in Prilogi IIIb k Direktivi 91/414/EGS.

Usklajena besedila tvorijo podlago za dopolnilna in posebna navodila za uporabo in zato ne posegajo v druge elemente člena 16, zlasti člena 16(1)(k) do (n) in 16(4).

1. Splošne določbe

Vsa fitofarmacevtska sredstva je treba označiti z naslednjim besedilom, ki ga je treba po potrebi dopolniti z besedilom v oklepajih:

SP 1

ES : No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

DA : Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [ Rens ikke sprųjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE : Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof – und Straßenabläufe verhindern.)

EL : Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημιτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμθυς.]

EN : Do not contaminate water with the product or its container. (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application prés des eaux de surface./Éviter la contamination via les systémes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT : Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimitą delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NL : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PT : Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

FI : Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha – ja maantieojien kautta.)

SV : Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2. Posebni varnostni ukrepi

2.1 Varnostni ukrepi za uporabnike (SPo)

Splošne določbe

1. Države članice lahko določijo ustrezno osebno zaščitno opremo za uporabnike in predpišejo posebne elemente te opreme (na primer kombinezone, predpasnik, rokavice, močne čevlje, gumijaste škornje, zaščito za obraz, ščitnik za obraz, tesno prilegajoča se zaščitna očala, kapo, kapuco ali posebno vrsto dihalne maske). Takšni dopolnilni varnostni ukrepi ne posegajo v standardna besedila, ki se uporabljajo v skladu z Direktivo 1999/45/ES.

2. Države članice lahko poleg tega določijo posebne naloge, ki zahtevajo posebno zaščitno opremo, na primer mešanje, nakladanje ali rokovanje z nerazredčenim sredstvom, uporabo ali nanašanje razredčenega sredstva, rokovanje pred kratkim tretiranih rastlin ali tal, ali vstop na pred kratkim tretirana območja.

3. Države članice lahko dodajo posebne zahteve pri izvajanju postopkov, kot na primer:

- zaprt prenosni sistem mora biti uporabljen pri prenosu pesticida iz embalaže, v rezervoar škropilnice.

- izvajalec mora delati v zaprti kabini (s čiščenjem zraka s klimatsko napravo/zračnim filtrom).

- strojno upravljanje lahko nadomesti osebno zaščitno opremo, če zagotavlja enakovreden ali višji zaščitni standard.

Posebne določbe

SPo 1

ES : En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un pańo seco y después lávese la piel con agua abundante.

DA : Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE : Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

EL : Ύστερα από επαφή ρ το δέρμι, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν ρ ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δίρμι με άφθονο νερό.

EN : After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR : Après contact avec la peau, éliminer d’abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l’eau.

IT : Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

NL : Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PT : Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

FI : Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV : Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES : Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

DA : Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE : Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

EL : Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμισίες μετά τη χρήση. Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομικρυνθείτε αμέσο από την περιοχή

EN : Wash all protective clothing after use.

FR : Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT : Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego.

NL : Was alle beschermende kleding na gebruik.

PT : Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

FI : Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV : Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES : Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

DA : Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE : Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

EL : Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομικρυνθείτε αμέσο από την περιοχή

EN : After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR : Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT : Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

NL : Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PT : Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

FI : Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV : När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES : El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

DA : Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE : Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

EL : Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN : The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR : L’emballage doit être ouvert à l’extérieur par temps sec.

IT : L’imballaggio deve essere aperto all’esterno e in condizioni di tempo secco.

NL : De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PT : Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

FI : Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV : Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES : Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

DA : De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE : Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

EL : Να αερίσετε τους χώρους/τα νερμοκήπια όπου χρησιμοποιήνηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN : Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.

FR : Ventiler [à fond/ou durée ą préciser/jusqu’au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d’y accéder.

IT : Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all’essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

NL : Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PT : Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

FI : Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV : Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2 Varnostni ukrepi, ki so povezani z okoljem (SPe)

SPe 1

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

DA : For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel"…" oder andere… haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als… (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανκηβύς στο έδαφος] (ην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).

EN : To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified).

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

NL : Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequéncia a precisar).

FI : (Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV : För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

ES : Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos).

DA : For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE : Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανκηβύς] (ην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες).

EN : To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR : Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

IT : Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

NL : Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PT : Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo).

FI : (Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV : För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

SPe 3

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

DA : Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljųet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

EL : Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανκηβυς/(η στοχευόρνα φυτά/(η στοχευόμνα αρθρόποδα/έντομι] να αφήσετε μεαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) (έχρι [(η γεωργική γη/σώμιτα επιφανειακών υδάτων].

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d’eau].

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES : Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

DA : Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE : Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

EL : Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανκηβύς/(η στοχευό|να φυτά] να (ην χρησιμ>ποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμι, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες ρ υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN : To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR : Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT : Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

NL : Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PT : Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

FI : (Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV : För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

EL : Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN : To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR : Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES : Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

DA : For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE : Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

EL : ια να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μιζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN : To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR : Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT : Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

NL : Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PT : Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

FI : (Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES : No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

DA : Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE : Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

EL : Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN : Do not apply during the bird breeding period.

FR : Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT : Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

NL : Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PT : Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

FI : Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV : Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES : Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

DA : Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

DE : Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

EL : Επικίνδυνο για τις (έλισσες. Για να προστατέψετε τις (έλισσες και άλλα έντομι επικονίασης (ην χρησμεβ-ποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την αννοφορία./Μην χρησ(οποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι (έλισσες συλλέγουν γύρη./Απομικρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) (τά τη χρήση./Μην χρησ(βποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομικρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησ(βποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).

EN : Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time).

FR : Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d’abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

IT : Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

NL : Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan).

PT : Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

FI : Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV : Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3 Varnostni ukrepi, povezani z dobro kmetijsko prakso

SPa 1

ES : Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

DA : For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE : Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

EL : Προκεμεένου να (ην αναπτυχθεί αντίσταση (ην χρησμεβποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN : To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).

FR : Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d’applications ou durée à préciser).

IT : Per evitare l’insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

NL : Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PT : Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar).

FI : Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV : För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4 Posebni varnostni ukrepi za rodenticide (SPr)

SPr 1

ES : Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

DA : Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE : Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

EL : Τα δολώμιτα να πρέπει να τοποθετηθούν ρ τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώμιτα έτσι ώστε να μν ριορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN : The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR : Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d’ingestion par d’autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu’ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT : Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

NL : De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PT : Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

FI : Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV : Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES : La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

DA : Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE : Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

EL : Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμ>ποιη9εί το προϊόν πρέπει να έχει σημιδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN : Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR : La zone de traitement doit faire l’objet d’un marquage pendant la période de traitement. Le risque d’empoisonnement (primaire ou secondaire) par l’anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT : Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all’anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

NL : De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PT : Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

FI : Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV : Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES : Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

DA : Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE : Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

EL : Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομικρύνονται κανημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να (ην τοποθετούνται σε κάδους απορριμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN : Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR : Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT : I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

NL : Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PT : Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

FI : Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV : Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

3. Merila za določitev standardnih besedil za posebne varnostne ukrepe

3.1 UVOD

Na splošno so fitofarmacevtska sredstva registrirana samo za določene uporabe, ki so sprejemljive na podlagi ocene v skladu z enotnimi načeli, določenimi v Prilogi VI k tej direktivi.

Če je primerno, naj posebni varnostni ukrepi odražajo rezultate takšni ocen v skladu z enotnimi načeli in naj se uporabljajo zlasti v primerih, kjer so potrebni ukrepi za ublažitev tveganja, da bi se preprečili nesprejemljivi učinki.

3.2 Merila za dodeljevanje standardnih besedil za varnostne ukrepe za izvajalce tretiranja

SPo 1

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

Besedilo se doda fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebujejo sestavine, ki lahko burno reagirajo z vodo, kot so soli cianidov ali aluminijev fosfid.

SPo 2

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

Besedilo se priporoča, če je za zaščito izvajalca tretiranja potrebna zaščitna obleka. Je obvezno za vsa fitofarmacevtska sredstva, razvrščena kot T ali T+.

SPo 3

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

Besedilo se lahko doda fitofarmacevtskim sredstvom, ki se uporabljajo kot fumiganti, pri katerih ni opozorila za uporabo dihalne maske.

SPo 4

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

Besedilo je treba dodati fitofarmacevtskim sredstvom, ki vsebujejo aktivne snovi, ki lahko burno reagirajo z vodo ali vlažnim zrakom, kot je na primer aluminijev fosfid, ali ki lahko povzročijo samovžig, kot so (alkilenebis-)ditiocarbamati. To besedilo se lahko doda hlapljivim sredstvom, razvrščenim kot R20, 23 ali 26. Mnenje izvedencev se mora uporabiti v posameznih primerih, da se oceni, ali so lastnosti pripravka in embalaže takšni, da škodijo uporabniku.

SPo 5

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/določi se čas/dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

Besedilo se lahko doda fitofarmacevtskim sredstvom, ki se uporabljajo v rastlinjakih ali drugih zaprtih prostorih, kot so na primer skladišča.

3.3 Merila za dodeljevanje standardnih besedil za varnostne ukrepe za okolje

SPe 1

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

Besedilo se dodeli fitofarmacevtskim sredstvom, za katera ocenjevanje po enotnih načelih za eno ali več označenih uporab pokaže, da so potrebni ukrepi ublažitve tveganja zaradi preprečitve kopičenja v tleh, učinkov na deževnike ali druge organizme, ki bivajo v tleh, ali na talno mikrofloro in/ali preprečitve onesnaženja podtalnice.

SPe 2

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

Besedilo se lahko doda kot ukrep za ublažitev tveganja, da se prepreči vsako morebitno onesnaženje podtalnice ali površinske vode pod občutljivimi pogoji (na primer v povezavi z vrsto tal, topografijo ali pri dreniranih tleh), če presoja po enotnih načelih za eno ali več označenih uporab pokaže, do so ukrepi za ublažitev tveganja potrebni za preprečitev nesprejemljivih učinkov.

SPe 3

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

Besedilo se dodeli zaradi zaščite neciljnih rastlin, neciljnih členonožcev in/ali vodnih organizmov, če presoja po enotnih načelih za eno ali več označenih uporab pokaže, da so ukrepi za ublažitev tveganja potrebni za preprečitev nesprejemljivih učinkov.

SPe 4

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

Glede na način uporabe fitofarmacevtskega sredstva lahko države članice dodajo besedilo za ublažitev nevarnosti odtekanja zaradi zaščite vodnih organizmov ali neciljnih rastlin.

SPe 5

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

Besedilo se doda fitofarmacevtskim sredstvom v obliki zrnc ali pelet, ki morajo biti vdelani v tla zaradi varstva ptic ali divjih sesalcev.

SPe 6

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

Besedilo se dodeli fitofarmacevtskim sredstvom, v obliki zrnc ali pelet, da jih ne bi zaužile ptice ali divji sesalci. Priporoča se za FFS v trdni obliki, ki se uporabljajo nerazredčena.

SPe 7

Ne tretirati v času valjenja ptic.

Besedilo se doda, če presoja po enotnih načelih pokaže, da je za eno ali več označenih uporab potrebno predpisati ukrepe za zmanjšanje tveganja

SPe 8

Nevarno za čebele/Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem/Ne tretirati v času paše čebel/Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje/Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela/Odstraniti plevel pred cvetenjem/Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje).

To besedilo se doda fitofarmacevtskim sredstvom, za katera presoja po enotnih načelih za eno ali več označenih uporab pokaže, da se morajo uporabiti ukrepi za ublažitev tveganja za varstvo čebel ali drugih žuželk opraševalk. Glede na način uporabe fitofarmacevtskega sredstva in druge ustrezne nacionalne predpise lahko države izberejo ustrezno besedilo za ublažitev tveganja za čebele in druge žuželke opraševalke ter njihov zarod.

3.4 Merila za dodeljevanje standardnih besedil za varnostne ukrepe za dobro kmetijsko prakso

SPa 1

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

Besedilo se doda, če se takšna omejitev zdi potrebna za zmanjšanje tveganja za razvoj odpornosti.

3.5 Merila za dodeljevanje standardnih besedil za posebne varnostne ukrepe za rodenticide

SPr 1

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

Da bi zagotovili ustrezno uporabo s strani izvajalcev, naj bodo besedila na etiketi na vidnem mestu, da se napačna uporaba, kolikor kje mogoče, izključi.

SPr 2

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

Besedilo naj bo na vidnem mestu na etiketi, da se, kolikor je mogoče, izključi nenamerna zastrupitev.

SPr 3

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti

Zaradi preprečitve sekundarne zastrupitve živali se besedilo dodeli vsem rodenticidom, ki vsebujejo kot aktivne snovi antikoagulante.“

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

TERMINSKI NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV V DRŽAVAH ČLANICAH ZA AKTIVNE SNOVI, REGISTRIRANE ZA UPORABO V FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH

Št. | Splošno ime | Vključitev v direktivo | Datum za izvajanje [1] |

1 | Imazalil | Direktiva Komisije 97/73/ES (UL L 353, 24. 12. 1997, str. 26) | 30. julij 2004 |

2 | Azoksistrobin | Direktiva Komisije 98/47/ES (UL L 191, 7. 7. 1998, str. 50) | 30. julij 2004 |

3 | Kresoksim-metil | Direktiva Komisije 1999/1/ES (UL L 21, 28. 1. 1999, str. 21) | 30. julij 2004 |

4 | Spiroksamin | Direktiva Komisije 1999/73/ES (UL L 206, 5. 8. 1999, str. 16) | 30 julij 2004 |

5 | Azimsulfuron | Direktiva Komisije 1999/80/ES (UL L 210, 10. 8. 1999, str. 13) | 30. julij 2004 |

6 | Fluroksipir | Direktiva Komisije 2000/10/ES (UL L 57, 2. 3. 2000, str. 28) | 1. december 2004 |

7 | Metsulfuron metil | Direktiva Komisije 2000/49/ES (UL L 197, 8. 8. 2000, str. 32) | 1. julij 2005 |

8 | Proheksadion kalcij | Direktiva Komisije 2000/50/ES (UL L 198, 4. 8. 2000, str. 39) | 30. julij 2004 |

9 | Triasulfuron | Direktiva Komisije 2000/66/ES (UL L 276, 28. 10. 2000, str. 35) | 1. avgust 2005 |

10 | Esfenvalerat | Direktiva Komisije 2000/67/ES (UL L 276, 28. 10. 2000, str. 38) | 1. avgust 2005 |

11 | Bentazon | Direktiva Komisije 2000/68/ES (UL L 276, 28. 10. 2000, str. 41) | 1. avgust 2005 |

12 | Lambda-cihalotrin | Direktiva Komisije 2000/80/ES (UL L 309, 9. 12. 2000, str. 14) | 1. januar 2006 |

13 | KBR 2738 (fenheksamid) | Direktiva Komisije 2001/28/ES (UL L 113, 24. 4. 2000, str. 5) | 30. julij 2004 |

14 | Amitrol | Direktiva Komisije 2001/21/ES (UL L 69, 10. 3. 2001, str. 17) | 1. januar 2006 |

15 | Dikvat | Direktiva 2001/21/ES | 1. januar 2006 |

16 | Piridat | Direktiva 2001/21/ES | 1. januar 2006 |

17 | Tiabendazol | Direktiva 2001/21/ES | 1. januar 2006 |

18 | Paecilomyces fumosoroseus | Direktiva Komisije 2001/47/ES (UL L 175, 28. 6. 2001, str. 21) | 30. julij 2004 |

19 | DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) | Direktiva Komisije 2001/49/ES (UL L 176, 29. 6. 2001, str. 61) | 30. julij 2004 |

20 | Acibenzolar-s-metil | Direktiva Komisije 2001/87/ES (UL L 276, 19. 10. 2001, str. 17) | 30. julij 2004 |

21 | Ciklanilid | Direktiva 2001/87/ES | 30. julij 2004 |

22 | Železov fosfat | Direktiva 2001/87/ES | 30. julij 2004 |

23 | Pimetrozin | Direktiva 2001/87/ES | 30. julij 2004 |

24 | Piraflufen-etil | Direktiva 2001/87/ES | 30. julij 2004 |

25 | Glifosat | Direktiva Komisije 2001/99/ES (UL L 304, 21. 11. 2001, str. 14) | 1. julij 2006 |

26 | Tifensulfuron-metil | Direktiva 2001/99/ES | 1. julij 2006 |

27 | 2,4-diklorofenoksi ocetna kislina (2,4-D) | Direktiva Komisije 2001/103/ES (UL L 313, 30. 11. 2001, str. 37) | 1. oktober 2006 |

28 | Isoproturon | Direktiva Komisije 2002/18/ES (UL L 55, 30. 11. 2001, str. 29) | 1. januar 2007 |

29 | Etofumesat | Direktiva Komisije 2002/37/ES (UL L 117, 4. 5, 2002, str. 10) | 28. februar 2007 |

30 | Iprovalikarb | Direktiva Komisije 2002/48/ES (UL L 148, 6. 6. 2002, str. 19) | 30. julij 2004 |

31 | Prosulfuron | Direktiva 2002/48/ES | 30. julij 2004 |

32 | Sulfosulfuron | Direktiva 2002/48/ES | 30. julij 2004 |

33 | Cinidon-etil | Direktiva Komisije 2002/64/ES (UL L 189, 18. 7. 2002, str. 27) | 30. julij 2004 |

34 | Cihalofop butil | Direktiva 2002/64/ES | 30. julij 2004 |

35 | Famoksadon | Direktiva 2002/64/ES | 30. julij 2004 |

36 | Florasulam | Direktiva 2002/64/ES | 30. julij 2004 |

37 | Metalaksil-M | Direktiva 2002/64/ES | 30. julij 2004 |

38 | Picolinafen | Direktiva 2002/64/ES | 30. julij 2004 |

39 | Flumioksazin | Direktiva Komisije 2002/81/ES (UL L 276, 12. 10. 2002, str. 28) | 30. julij 2004 |

40 | Deltametrin | Direktiva Komisije 2003/5/ES (UL L 8, 14. 1. 2003, str. 7) | 31. oktober 2007 |

41 | Imazamoks | Direktiva Komisije 2003/23/ES (UL L 81, 28. 3. 2003, str. 39) | 31. december 2004 |

42 | Oksasulfuron | Direktiva 2003/23/ES | 31. december 2004 |

43 | Etoksisulfuron | Direktiva 2003/23/ES | 31. december 2004 |

44 | Foramsulfuron | Direktiva 2003/23/ES | 31. december 2004 |

45 | Oksadiargil | Direktiva 2003/23/ES | 31. december 2004 |

46 | Ciazofamid | Direktiva 2003/23/ES | 31. december 2004 |

47 | 2,4-DB | Direktiva Komisije 2003/31/ES (UL L 101, 23. 4. 2003, str. 3) | 31. december 2007 |

48 | Beta-ciflutrin | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

49 | Ciflutrin | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

50 | Iprodion | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

51 | Linuron | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

52 | Malein hidrazid | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

53 | Pendimetalin | Direktiva 2003/31/ES | 31. december 2007 |

54 | Propineb | Direktiva Komisije 2003/39/ES (UL L 124, 20. 5. 2003, str. 30) | 31. marec 2008 |

55 | Propizamid | Direktiva 2003/39/ES | 31. marec 2008 |

56 | Mekoprop | Direktiva Komisije 2003/70/ES (UL L 184, 23. 7. 2003, str. 9) | 31. maj 2008 |

57 | Mekoprop-P | Direktiva 2003/70/ES | 31. maj 2008 |

58 | Propikonazol | Direktiva 2003/70/ES | 31. maj 2008 |

59 | Trifloksistrobin | Direktiva Komisije 2003/68/ES (UL L 177, 16. 7. 2003, str. 12) | 31. marec 2005 |

60 | Karfentrazon etil | Direktiva 2003/68/ES | 31. marec 2005 |

61 | Mezotrion | Direktiva 2003/68/ES | 31. marec 2005 |

62 | Fenamidon | Direktiva 2003/68/ES | 31. marec 2005 |

63 | Isoksaflutol | Direktiva 2003/68/ES | 31. marec 2005 |

[1] Če fitofarmacevtska sredstva vsebujejo več aktivnih snovi, za katere veljajo različni datumi, se upošteva zadnji datum.

--------------------------------------------------

Top