EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Direktiva 2003/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Direktive Sveta 86/609/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene nameneBesedilo velja za EGP.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; implicitno zavrnjeno 32010L0063

?: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065Uradni list L 230 , 16/09/2003 str. 0032 - 0033


Direktiva 2003/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 22. julija 2003

o spremembi Direktive Sveta 86/609/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 23. marca 1998 sprejel Sklep 1999/575/ES o sklenitvi, s strani Skupnosti, Evropske konvencije za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene [4] (v nadaljnjem besedilu Konvencija).

(2) Direktiva Sveta 86/609/EGS [5] je izvedbeni pravni akt Konvencije, saj vključuje enake cilje kot Konvencija.

(3) Priloga II k Direktivi 86/609/EGS, ki zajema smernice za oskrbo in bivališča živali, nadomesti dodatek A h Konvenciji. Določbe dodatka A h Konvenciji in priloge navedene direktive so tehnične narave.

(4) Treba je zagotoviti usklajenost prilog Direktive 86/609/EGS z najnovejšim znanstvenim in tehničnim razvojem ter izsledki raziskav na področjih, ki jih ta pokriva. Trenutno je mogoče sprejeti spremembe prilog le z dolgotrajnim postopkom soodločanja, kar povzroči, da vsebina sprememb zaostaja za najnovejšimi razvojnimi dosežki.

(5) Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, morajo biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/486/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvajanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(6) Zato je treba Direktivo 86/609/EGS ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Direktivo 86/609/EGS se vstavijo naslednji členi:

"Člen 24a

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, ki se nanašajo na spodaj navedena področja, se sprejmejo v skladu z regulatornim postopkom iz člena 24b(2):

- priloge k tej direktivi.

Člen 24b

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 16. septembra 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 25 E, 29.1.2002, str. 536.

[2] UL C 94, 18.4.2002, str. 5.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 17. marca 2003 (UL C 113 E, 13.5.2003, str. 59) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2003 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 222, 24.8.1999, str. 29.

[5] UL L 358, 18.12.1986, str. 1.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top