Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0053

Direktiva 2003/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o šestindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement)Besedilo velja za EGP.

OJ L 178, 17.7.2003, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/53/oj

32003L0053Uradni list L 178 , 17/07/2003 str. 0024 - 0027


Direktiva 2003/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 18. junija 2003

o šestindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Tveganja za okolje, ki jih predstavljata nonilfenol (NP) in nonilfenol etoksilat (NPE), so ocenjena v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi [4]. Ocena je pokazala na potrebo po zmanjšanju navedenih tveganj, Znanstveni odbor za strupenost, strupenost za ekosisteme in okolje (CSTEE) pa je v svojem mnenju z dne 6. in 7. marca 2001 to ugotovitev potrdil.

(2) V Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike [5] je NP razvrščen kot "prednostna nevarna snov". V skladu s členom 16(6) navedene direktive mora Komisija pripraviti predloge za omejevanje prenehanja ali postopne opustitve odvajanja, emisij in uhajanja takšnih snovi.

(3) V Priporočilu Komisije 2001/838/ES z dne 7. novembra 2001 o rezultatih ocenjevanja tveganja in strategij za zmanjševanje tveganja za snovi: akrilaldehid; dimetil sulfat; nonilfenol fenol; 4-nonil-, razvejan; terc-butil metil eter [6], ki je bilo sprejeto v okviru Uredbe (EGS) št. 793/93, se predlaga strategija za omejevanje tveganja za NP in NPE, zlasti pa se priporoča, da naj navedene omejitve veljajo za njuno trženje in uporabo.

(4) Da bi se zavarovalo okolje, je Komisija pozvana, da preuči spremembo Direktive Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja in zlasti tal pri uporabi odpadne gošče v kmetijstvu [7], da bi se določila mejna koncentracijska vrednost za NP in NPE v odpadni gošči, ki naj bi se raztresla po tleh.

(5) Da bi se okolje še bolj zavarovalo, je treba dajanje v promet in uporabo NP in NPE omejiti za posebne uporabe, ki imajo za posledico odvajanje, emisije in uhajanje v okolje. Vendar naj omejitve, ki zadevajo pomožne snovi v pesticidnih in biocidnih pripravkih, ne posegajo v veljavnost obstoječih nacionalnih dovoljenj za pesticide ali biocidne proizvode, ki vsebujejo NPE kot pomožno snov, ki so bila izdana pred začetkom veljavnosti te direktive, dokler ne potečejo.

(6) Znanstvene študije so tudi pokazale, da lahko pripravki iz cementa, ki vsebujejo krom VI, povzročijo alergijske reakcije v določenih okoliščinah, če gre za neposreden ali podaljšan stik s človeško kožo. Vse uporabe cementa pomenijo tveganje neposrednega in podaljšanega stika s človeško kožo razen nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih postopkov.

(7) CSTEE je za krom VI v cementu potrdil škodljive učinke za zdravje.

(8) Posamezni varnostni ukrepi so potrebni, vendar niso zadostni za preprečitev stika kože s cementom. Poleg tega mora, glede na hierarhijo varnostnih določb iz Direktive Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) [8], delodajalec prednostno zagotoviti, da se stopnja izpostavljenosti zniža na najnižjo možno stopnjo, kadar je zamenjava nemogoča, in da se posamezni varnostni ukrepi uporabijo le v primerih, kadar izpostavljenosti ni mogoče drugače preprečiti.

(9) Da bi se zavarovalo zdravje ljudi, je zato treba omejiti dajanje v promet in uporabo cementa. Še zlasti je treba omejiti dajanje v promet in uporabo cementa ali cementnih pripravkov, ki vsebujejo več kot 2 ppm kroma VI, in sicer pri dejavnostih, pri katerih lahko pride do stika s kožo. To ne velja za nadzorovane zaprte in v celoti avtomatizirane procese, zato je treba le-te izvzeti. Reducente je treba uporabiti v čim zgodnejši fazi, npr. med proizvodnjo cementa.

(10) Da bi se zdravje ljudi še bolj zavarovalo, je Komisija pozvana, da preuči spremembo k Prilogi I k Direktivi 98/24/ES, da bi se določila zavezujoča mejna vrednost izpostavljenosti za prah.

(11) Uporaba kroma VI je že prepovedana z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih [9] in z Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi [10]. Druge uporabe kroma VI se še preiskujejo, Komisija pa je pozvana, da čim prej predlaga ustrezno zakonodajo za reševanje katerih koli prepoznanih tveganj.

(12) Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi določenih nevarnih snovi in pripravkov [11] je treba ustrezno spremeniti.

(13) Cilj te direktive je predstaviti usklajene določbe v zvezi z NP, NPE in cementom, s čimer se ob zagotavljanju visoke stopnje varstva zdravja in okolja, kakor zahteva člen 95 Pogodbe, ohranja notranji trg.

(14) Zaželeno je sprejetje usklajene preskusne metode za ugotavljanje vsebnosti kroma VI v cementu za uporabo te direktive, vendar to ne sme odložiti začetka veljave te direktive. Zato naj Komisija v skladu s členom 2a Direktive 76/769/EGS določi takšno metodo. Preskusno metodo naj po možnosti na evropski ravni razvije, če je tako ustrezno, Evropski odbor za standardizacijo (CEN).

(15) Ta direktiva ne vpliva na predpise Skupnosti, ki določajo minimalne zahteve za varovanje delavcev, kakor v Direktivi Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja delavcev pri delu [12] ter v posamičnih direktivah, ki so na njej zasnovane, zlasti v Direktivi Sveta 90/394/EGS z dne 28. junija 1990 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) [13] in v Direktivi 98/24/ES —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

2. Ta direktiva ne vpliva na veljavnost obstoječih nacionalnih dovoljenj za pesticide ali biocidne proizvode, ki vsebujejo NPE kot pomožno snov, ki so bila izdana pred začetkom veljavnosti te direktive, dokler ne potečejo.

Člen 2

Komisija sprejme usklajeno preskusno metodo za uporabo točke "47. cement" Priloge I k Direktivi 76/769/EGS v skladu s postopkom iz člena 2a navedene direktive.

Člen 3

Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 17. julija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedeni predpisi se uporabljajo od 17. januarja 2005.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] Predlog z dne 16. avgusta 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[2] UL C 311, 6.6.2003, str. 13.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. maja 2003.

[4] UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

[5] UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).

[6] UL L 319, 4.12.2001, str. 30.

[7] UL L 181, 4.7.1986, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[8] UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

[9] UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2002/525/ES (UL L 170, 29.6.2002, str. 81).

[10] UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

[11] UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 156, 25.6.2003, str 26).

[12] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[13] UL L 196, 26.7.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/38/ES (UL L 138, 1.6.1999, str. 66).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Točki 46 in 47 se dodata k Prilogi I Direktive 76/769/EGS:

"46 (1)Nonilfenol C6H4(OH)C9H19(2)Nonilfenol etoksilat (C2H4O)nC15H24O | Se ne smeta dajati v promet ali uporabljati kot snov ali sestavina pripravkov v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnih % za naslednje namene: (1)industrijsko in profesionalno čiščenje, razen:nadzorovanih zaprtih suhih kemijskih čistilnih sistemov, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge,čistilni sistemi s posebno obdelavo, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge;(2)čiščenje gospodinjstev;(3)tekstilno in usnjarsko predelavo, razen:predelave brez izpusta v odpadno vodo,sistemov s posebno obdelavo, kjer je tehnološka voda predhodno obdelana pred biološko obdelavo odpadne vode zaradi popolne odstranitve organske frakcije (razmaščevanje ovčje kože);(4)emulgatorji v kopelih za seske v kmetijstvu;(5)obdelava kovin, razen:uporaba v nadzorovanih zaprtih sistemih, pri katerih se čistilna tekočina reciklira ali sežge;(6)izdelava papirne kaše in papirja;(7)kozmetični proizvodi;(8)drugi proizvodi za osebno nego, razen:spermicidov;(9)pomožne snovi v sestavi spermicidov in biocidov. |

47.Cement | (1)Cement in pripravki, ki vsebujejo cement, se ne smejo uporabljati ali dajati v promet, če v hidratizirani obliki vsebujejo več kot 0,0002 % topnega kroma VI računano na skupno suho težo cementa.(2)Če so uporabljeni reducenti, se ne glede na izvajanje drugih določb Skupnosti o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov na pakirani cement in pripravke, ki vsebujejo cement, čitljivo in neizbrisno zapišejo podatki o datumu pakiranja ter o pogojih in dovoljenem času shranjevanja, ustreznem za ohranjanje učinkovanja reducenta in ohranjanje vsebnosti topnega kroma VI pod mejo, ki je določena v odstavku 1.(3)Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za dajanje v promet in uporabo pri nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih procesih, v katerih se cement in pripravki, ki vsebujejo cement, obdelujejo izključno s stroji in kjer stik s kožo ni mogoč." |

--------------------------------------------------

Top