EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

Odločba Komisije z dne 2. decembra 2003 o zdravstvenih spričevalih za uvoz živalskih proizvodov iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4444)Besedilo velja za EGP

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863Uradni list L 325 , 12/12/2003 str. 0046 - 0058


Odločba Komisije

z dne 2. decembra 2003

o zdravstvenih spričevalih za uvoz živalskih proizvodov iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4444)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/863/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 98/258/ES z dne 16. marca 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi [1] ter zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 [3], in zlasti člena 11(2) in člena 22(2) Direktive ter ustreznih predpisov drugih direktiv o uvedbi sanitarnih pogojev in vzorcev spričeval za uvoz živih živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (v nadaljevanju "Sporazum") med drugim uvaja sanitarne ukrepe za sveže meso, mesne izdelke in nekatere druge živalske proizvode, ki so predmet trgovine z Združenimi državami, za katere je bila ugotovljena enakovrednost.

(2) Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za proizvode, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/721/ES [5], določa posebne zahteve glede certificiranja za živali in proizvode živalskega izvora, da bi preprečili širjenje bolezni živali in ljudi.

(3) Člen 10 Direktive 92/118/EGS zahteva, da morata biti želatina in kolagen za prehrano ljudi, ki sta namenjena za uvoz v Skupnost, opremljena z zdravstvenim spričevalom, ki ustreza vzorcu v poglavju 4 Priloge II.

(4) S Sklepom Komisije 2003/833/ES [6] o odobritvi, v imenu Evropske skupnosti, sprememb prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi so bila odobrena priporočila Skupnega upravnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom, v zvezi z enakovrednostjo standardov Združenih držav za želatino in kolagen in standardov Skupnosti ter bi morala biti uresničena; v skladu s tem bi bilo treba uvesti vzorčna spričevala za uvoz želatine in kolagena iz Združenih držav v Skupnost, ki zagotavljajo ustrezna jamstva.

(5) Primerno je, da Skupnost prizna enakovrednost, ki se tako Združenim državam prizna začasno, dokler Združene države ne potrdijo svoje odobritve sprememb Sporazuma.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz želatine in kolagena za prehrano ljudi iz Združenih držav pod pogojem, da sta opremljena z uradnim(-i) zdravstvenim(-i) spričevalom(-i) v skladu z ustreznimi vzorci iz Priloge A in Priloge B.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 15. decembra 2003.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 118, 21.4.1998, str. 1.

[2] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[3] UL L 122, 16.5.2003, str. 36.

[4] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[5] UL L 260, 11.10.2003, str. 21.

[6] UL L 316, 29.11.2003, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top