EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0822

Sklep Sveta z dne 17. novembra 2003 o pristopu Evropske skupnosti h Komisiji Codex Alimentarius

OJ L 309, 26.11.2003, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 666 - 673
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 110 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 110 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 40 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/822/oj

32003D0822Uradni list L 309 , 26/11/2003 str. 0014 - 0021


Sklep Sveta

z dne 17. novembra 2003

o pristopu Evropske skupnosti h Komisiji Codex Alimentarius

(2003/822/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 37, 95, 133 in 152(4) v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Cilj Komisije Codex Alimentarius je med drugim priprava in uskladitev zdravstvenih standardov na svetovni ravni ter izdaja smernic in priporočil o kmetijskih in ribiških proizvodih, živilih, živilskih dodatkih in onesnaževalih, krmilih, veterinarskih zdravilih, pesticidih, vključno z označevanjem, analiznimi metodami in metodami vzorčenja, etičnimi kodeksi in dobro kmetijsko prakso ter smernicami za higiensko prakso, z vidika varovanja zdravja potrošnikov in zagotavljanja dobrih običajev v mednarodni trgovini. Ti cilji so v skladu s cilji Evropske skupnosti glede ukrepov, sprejetih za varovanje življenja ali zdravja človeka, živali ali rastlin ali okolja in glede sorodnih mednarodnih trgovinskih ukrepov, ter glede uskladitve nacionalnih zakonodaj, zlasti na področju živil, živilskih dodatkov in onesnaževal, vključno z označevanjem ter analiznimi metodami in metodami vzorčenja, zaradi zagotavljanja prostega pretoka blaga na notranjem trgu in uvoza iz tretjih držav.

(2) Od leta 1994, ko so stopili v veljavo sporazumi STO, zlasti Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Sporazum SPS) in Sporazum o tehničnih trgovinskih ovirah (Sporazum TBT), so standardi, smernice in priporočila Codex Alimentarius pridobivali vedno večji pravni pomen zaradi sklicevanja na Codex Alimentarius v Sporazumih STO in predpostavljanja skladnosti, prenesene na ustrezne nacionalne predpise, kadar ti temeljijo na standardih, smernicah ali priporočilih, sprejetih s strani Komisije Codex Alimentarius.

(3) Evropska skupnost bi morala biti sposobna izvajati svojo pristojnost in sodelovati pri pripravi, pogajanjih in sprejetju standardov, smernic ali priporočil s strani Komisije Codex Alimentarius in njenih pomožnih organov. Pristop Evropske skupnosti, poleg njenih držav članic, kot polnopravne članice h Codex Alimentarius je bistvenega pomena za zagotovitev upoštevanja temeljnih zdravstvenih in drugih interesov Evropske skupnosti in njenih držav članic med pripravo, pogajanji in sprejetjem standardov, smernic ali priporočil in drugih določb s strani Komisije Codex Alimentarius.

(4) Pristop Evropske skupnosti kot polnopravne članice Codex Alimentarius lahko pomaga okrepiti skladnost med standardi, smernicami ali priporočili in drugimi določbami, sprejetimi s strani Komisije Codex Alimentarius, ter drugimi ustreznimi mednarodnimi obveznostmi Evropske skupnosti.

(5) Evropska skupnost je poleg njenih držav članic 26. novembra 1991 postala članica Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

(6) V skladu s členom 2 statuta Komisije Codex Alimentarius, ima Evropska skupnost, kot članica FAO, tudi pravico do polnopravnega članstva v Komisiji Codex Alimentarius.

(7) S Sklepom z dne 21. decembra 1993, je Svet pooblastil Komisijo, da se pogaja o pogojih in podrobnostih pristopa Evropske skupnosti kot polnopravne članice h Komisiji Codex Alimentarius na podlagi pristojnosti Evropske skupnosti, njenega položaja kot članice FAO in ob upoštevanju cilja in posebnosti Komisije Codex Alimentarius.

(8) Pravice in obveznosti organizacij, članic FAO, se lahko smiselno uporabljajo za članstvo Evropske skupnosti v Komisiji Codex Alimentarius, ustrezni sklepi glede zahtevanih prilagoditev zadevnih določb poslovnika Komisije Codex Alimentarius in njenih pomožnih organov pa so bili že sprejeti.

(9) Ob upoštevanju interesov Evropske skupnosti in njenih držav članic ter posebnosti Komisije Codex Alimentarius, se rezultat pogajanj, ki jih je vodila Evropska komisija, šteje kot uspešen.

(10) Potrebno je določiti praktične modalitete glede udeležbe Evropske skupnosti in njenih držav članic pri delu Komisije Codex Alimentarius in njenih pomožnih organov na način, ki bi lahko Evropski skupnosti in njenim državam članicam zagotovil kar največjo korist zaradi pristopa Skupnosti h Codex Alimentarius.

(11) Glede na zgoraj navedene razloge je smiselno, da Evropska skupnost pristopi h Komisiji Codex Alimentarius.

(12) Generalni direktorji organizacij FAO in WHO so odobrili spremembe poslovnika, sprejetega na 26. seji Komisije Codex Alimentarius dne 30. junija 2003, ki omogoča, da postanejo regionalne organizacije za gospodarsko integracijo članice Codexa –

SKLENIL:

Člen 1

1. Evropska skupnost predloži zahtevo za pristop h Komisiji Codex Alimentarius in ji priloži formalno listino o pristopu, s katero sprejema obveznosti statuta Komisije Codex Alimentarius, v veljavi v času pristopa (Priloga I Sklepa), in splošno izjavo o izvajanju pristojnosti (Priloga II Sklepa).

2. Predsednik Sveta je odgovoren za izvedbo potrebnih ukrepov.

Člen 2

Dogovor med Svetom in Komisijo glede priprave sej, izjav in glasovalnih pravic Codex Alimentarius, ki je temu Sklepu dodan kot Priloga III, je zavezujoč za Komisijo, Svet in države članice.

V Bruslju, 17. novembra 2003

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] Mnenje z dne 7. novembra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Listina o pristopu h Komisiji Codex Alimentarius

Spoštovani,

v čast mi je, da vas lahko obvestim, da se je Evropska skupnost kot članica FAO odločila zaprositi za pristop h Komisiji Codex Alimentarius. Zaradi tega vas naprošam, da to listino, s katero Evropska skupnost sprejema spremenjen poslovnik Komisije Codex Alimentarius v skladu s Pravilom II poslovnika, in splošno izjavo Evropske skupnosti o izvajanju pristojnosti, sprejmete.

Evropska skupnost formalno in brez pridržka sprejema obveznosti, ki izhajajo iz njenega članstva v Komisiji Codex Alimentarius po statutu Komisije Codex Alimentarius, in se slovesno zavezuje, da bo vestno in prizadevno izpolnjevala obveznosti, ki so v veljavi v času njenega sprejema.

Sprejmite, gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Alessandro PIGNATTI

Vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropske unije

Predsedujoči Odbora stalnih predstavnikov

(Del 1)

Gospod Diouf

Generalni direktor

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo,

Via delle Terme di Caracalla

I- 00100 Rim

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Splošna izjava Evropske skupnosti o izvajanju pristojnosti v skladu s Pravilom VI poslovnika Komisije Codex Alimentarius

V tej izjavi je določeno izvajanje pristojnosti med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami v zadevah, zajetih z listinami o ustanovitvi Komisije Codex Alimentarius. Izjava glede Skupnosti in njenih držav članic ne vpliva na pravila komuniciranja.

Ta izjava se uporablja za vse seje Komisije Codex Alimentarius in njenih pomožnih organov, razen če Evropska skupnost ne sklene ali drug član Codex Alimentarius glede določene točke dnevnega reda pred sejo ne zaprosi podati posebno izjavo.

Če bi se obseg porazdelitve spodaj navedenih pristojnosti med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami spremenil, se bo to izjavo ustrezno prilagodilo.

1. PRISTOJNOST EVROPSKE SKUPNOSTI

Na splošno ima Evropska skupnost izključno pristojnost za točke dnevnega reda, ki se nanašajo na harmonizacijo standardov glede nekaterih kmetijskih proizvodov, živil, živilskih dodatkov, onesnaževal, veterinarskih zdravil, pesticidov, rib in ribjih proizvodov, vključno z označevanjem, analiznimi metodami in metodami vzorčenja, kakor tudi glede kodeksov in smernic dobre higienske prakse, v kolikor je bila zakonodaja Skupnosti na teh področjih v celoti ali v veliki meri usklajena, kakor tudi glede vprašanj mednarodne trgovine, če so povezani s cilji Komisije Codex Alimentarius, zlasti na področju varovanja zdravja potrošnikov in zagotavljanja poštenega ravnanja v trgovini z živili.

2. PRISTOJNOST DRŽAV ČLANIC

Države članice Evropske skupnosti so splošno pristojne za točke dnevnega reda, ki se nanašajo na organizacijske zadeve (npr. pravna ali proračunska vprašanja) in proceduralna vprašanja (npr. volitev predsedujočih, sprejetje dnevnega reda, sprejetje poročil).

3. PRISTOJNOST DRŽAV ČLANIC IN SKUPNOSTI

Evropska skupnost in njene države članice so načelno pristojne na naslednjih področjih, v kolikor spadajo predvideni ukrepi na teh področjih v obseg delovanja Codex Alimentarius in ima Skupnost pooblastilo za usklajevanje na teh področjih, vendar je bilo usklajevanje izvedeno le delno:

(a) kmetijska politika na splošno, vključno s harmonizacijo standardov za življenje in zdravje živali in rastlin (členi 32 do 38 Pogodbe o ES);

(b) prilagajanje zakonov in drugih predpisov držav članic na področjih, ki se nanašajo na varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin (člena 94 in 95 Pogodbe o ES);

(c) ukrepi javno-zdravstvene politike (člen 152 Pogodbe o ES) in ukrepi za varstvo potrošnikov (člen 153 Pogodbe o ES);

(d) politika na področju raziskav in tehnološkega razvoja (členi 163 do 173 Pogodbe o ES);

(e) okoljska politika (členi 174 do 176 Pogodbe o ES);

(f) razvojna politika (členi 177 do 181 Pogodbe o ES);

(g) druge politike Evropske skupnosti, ki se, čeprav samo delno, nanašajo na specifične dejavnosti Komisije Codex Alimentarius.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Dogovor med Svetom in Komisijo glede priprave sej Codex Alimentarius ter izjav in glasovalnih pravic

1. Področje uporabe usklajevalnega postopka

Usklajevalni postopki se uporabljajo za vse seje Komisije Codex Alimentarius ali njenih pomožnih organov, vključno z delovnimi skupinami, in za odgovore na okrožnice.

2. Okrožnice Codex Alimentarius

2.1 Da bi se lahko držala rokov za odgovor na okrožnice Codex Alimentarius, pošlje Komisija v rednih časovnih razmakih, ki niso daljši od dveh mesecev, državam članicam tabelo, v kateri so ločeno navedene vse pričakovane, napovedane in predvidene okrožnice, v kateri so opredeljene tiste okrožnice, za katere namerava pripraviti osnutek skupnega odgovora v imenu Skupnosti, in časovno obdobje, v katerem bo to storjeno, ter, kolikor je to mogoče, svoje mnenje o pristojnosti za vsako od njih.

2.2 Če Komisija navede, da je treba pripraviti skupni odgovor, se države članice odrečejo neposrednemu odgovoru na zadevne okrožnice Codex Alimentarius, vendar lahko Komisijo opozorijo na specifična vprašanja ali točke, ki jim povzročajo težave, in usmeritev, ki jo nameravajo sprejeti v odgovoru.

2.3 Komisija pripravi osnutek skupnega odgovora ob upoštevanju stališč držav članic in osnutek zaradi nadaljnjih pripomb hitro posreduje državam članicam prek nacionalnih Codex kontaktnih točk ali prek drugih posebnih točk, ki jih imenujejo države članice. Komisija na podlagi prejetih pripomb pripravi popravljeno različico skupnega odgovora ob navedbi prejetih pripomb in, po potrebi, ob obrazložitvi, zakaj nekatere niso bile upoštevane.

2.4 Država članica lahko Komisijo opozori tudi na to, da je za določeno okrožnico potreben skupni odgovor. V takšnem primeru pripravi Komisija osnutek odgovora s tehnično podporo te države članice.

2.5 Če je Komisija mnenja, da je priprava skupnega odgovora nepotrebna, so države članice upravičene do neposrednega odgovora na Codex okrožnice, za katere ni predviden skupni odgovor. Vendar pa morajo v takšnem primeru države članice, ki imajo namen poslati pripombe neposredno, posredovati osnutek svojih pripomb drugim državam članicam in Komisji, še preden ga pošljejo na Codex Alimentarius, da bi na ta način ugotovile, da s strani Komisije in katere koli druge države članice ni nobenih ugovorov.

2.6 Komisija in države članice si po najboljših močeh prizadevajo čim prej doseči skupno stališče. Če je osnutek skupnega odgovora za države članice sprejemljiv, se ga pošlje sekretariatu Codex Alimentarius. Vendar pošlje Komisija v primeru znatnih mnenjskih razhajanj osnutek sekretariatu Sveta zaradi organiziranja usklajevalne seje, na kateri naj bi se odpravile preostale razlike, pri čemer se uporablja ustrezen postopek iz spodnjega oddelka 3.

3. Usklajevalni postopek v Svetu

3.1 Za pripravo vsake seje Codex Alimentarius se organizirajo usklajevalne seje:

- v Bruslju v okviru pristojne delovne skupine Sveta (običajno delovna skupina Codex Alimentarius) čim prej in kolikor krat je to potrebno pred sejo Codex Alimentarius, poleg tega pa

- na kraju samem, zlasti na začetku in, če je to potrebno, med sejo in po zaključku seje Codex Alimentarius, pri čemer se lahko med krogom sej po potrebi kadarkoli skliče nadaljnje usklajevalne seje.

3.2 Na usklajevalnih sejah se sklepa o izjavah, ki se podajo le v imenu Skupnosti ali v imenu Skupnosti in njenih držav članic. Izjave, ki jih je treba podati le v imenu držav članic, niso sestavni del usklajevanja Skupnosti kot takšnega, vendar pa so seveda lahko predmet usklajevanja na teh sejah, če se države članice s tem strinjajo.

O stališčih Skupnosti ali skupnih stališčih se običajno dogovarja v obliki pogajalskega izhodišča, izjave ali predloga izjave. Če se v tem dogovoru sklicuje na "izjavo", se to sklicevanje šteje tudi kot sklicevanje na druge oblike, v okviru katerih se dogovarja o stališču Skupnosti ali skupnem stališču.

3.3 Komisija pošlje po prejemu dnevni red vsake seje Codex Alimentarius sekretariatu Sveta v razpošiljanje državam članicam, skupaj z navedbo točk dnevnega reda, za katere naj bi se podala izjava, in če naj bi se ta izjava podala le v imenu Skupnosti ali v imenu Skupnosti in njenih držav članic.

V primeru točk dnevnega reda, glede katerih bi bilo morebiti treba sklepati s konsenzom ali z glasovanjem na seji Codex Alimentarius, Komisija navede, ali naj o njih glasujejo Skupnost ali njene države članice.

3.4 Komisija pošlje osnutke izjav in dokumentov o stališčih sekretariatu Sveta v razpošiljanje državam članicam čim prej, vendar najmanj en teden pred usklajevalno sejo. Pri pripravi osnutkov izjav ali dokumentov o stališčih si Komisija pomaga s strokovnimi izkušnjami in znanjem držav članic. Sekretariat Sveta zagotovi, da se osnutke izjav nemudoma posreduje preko nacionalnih Codex kontaktnih točk ali katere koli specifične točke, ki jo imenujejo države članice.

3.5 Na usklajevalnih sejah se sklepa o izvajanju odgovornosti o izjavah in glasovanju glede vsake točke dnevnega reda seje Codex Alimentarius, o kateri se lahko poda izjavo ali glede katere je mogoče pričakovati glasovanje.

3.6 Komisija pred usklajevalnimi sejami obvesti države članice prek sekretariata Sveta o:

(a) njenih predlogih glede izvajanja odgovornosti za določeno vprašanje;

(b) njenih predlogih glede izjav o določenem vprašanju.

3.7 Če Komisija in države članice na usklajevalnih sejah v okviru pristojne delovne skupine Sveta ali na kraju samem glede vprašanj v zvezi s točko 3.6(a) in (b) tudi zaradi nesoglasja o porazdelitvi pristojnosti ne morejo skleniti dogovora o skupnem stališču, se zadeva predloži Odboru stalnih predstavnikov, ki na podlagi večine, določene v veljavnem pravu Skupnosti, odloča o obravnavanih vprašanjih.

3.8 Odločitve iz odstavka 3.7 ne posegajo v pristojnosti Skupnosti in njenih držav članic na obravnavanih področjih.

3.9 Če bi se izkazalo, da Komisija ne more pravočasno pripraviti izjav za usklajevalno sejo (ker nima na voljo dokumentacije Codex Alimentarius), obvesti Komisija države članice najmanj en teden pred sejo Codex Alimentarius o bistvenih točkah stališča Skupnosti in skupnega stališča kakor tudi o ustrezni izjavi. Če je v izjemnih okoliščinah to potrebno, se na usklajevalni seji na kraju samem te točke in izjavo ponovno preveri s predstavniki Komisije in držav članic, prisotnimi na seji.

3.10 Če se glede na razvoj ali dinamiko pogajanj v okviru sej Codex Alimentarius pojavi potreba, da predstavnik Skupnosti v imenu Skupnosti ali v imenu Skupnosti in njenih držav članic poda izjavo, se osnutek izjave uskladi na kraju samem, pri čemer se uporablja ustrezen del odstavka 3.9.

3.11 Da bi se med razpravami sej Codex Alimentarius lahko odzvale na predloge, ki jih dogovorjeno stališče Skupnosti ne zajema, predlagajo države članice in Komisija, po možnosti po ustrezni uskladitvi, predhoden odgovor in preverijo alternativne možnosti, ne da bi se s tem formalno zavezale. Komisija in države članice v vsakem pogledu upoštevajo potrjeno stališče Skupnosti in temeljnih argumentov in se na kraju samem čim prej uskladijo, da bi lahko potrdile ali spremenile začasna stališča.

4. Izjave in glasovanje na sejah Codex Alimentarius

4.1 Če se točka dnevnega reda nanaša na zadeve, ki so v izključni pristojnosti Skupnosti, govori in glasuje Komisija v imenu Skupnosti. Po predhodni uskladitvi, imajo lahko besedo tudi države članice, da bi podprle in/ali dopolnile stališče Skupnosti.

4.2 Če se točka dnevnega reda nanaša na zadeve, ki so v izključni nacionalni pristojnosti, imajo besedo in glasujejo države članice.

4.3 Če se točka dnevnega reda nanaša na zadeve, katerih sestavine spadajo tako v nacionalno kakor tudi pristojnost Skupnosti, izrazita Predsedstvo in Komisija skupno stališče. Po predhodni uskladitvi, imajo lahko besedo tudi države članice, da bi podprle in/ali dopolnile skupno stališče. Države članice oziroma Komisija glasujejo v imenu Skupnosti in njenih držav članic v skladu s skupnim stališčem. Odločitev o tem, kdo bo glasoval, se sprejme glede na prevladujoče pristojnosti (na primer prevladujoča pristojnost države članice ali Skupnosti).

4.4 Če se točka dnevnega reda nanaša na zadeve, katerih sestavine spadajo tako v nacionalno kakor tudi pristojnost Skupnosti in se Komisija in države članice v skladu s točko 3.7 niso dogovorile o skupnem stališču, lahko države članice govorijo in glasujejo o zadevah, ki nedvomno spadajo v njihovo pristojnost. V skladu s poslovnikom Codex Alimentarius, lahko Komisija govori in glasuje o zadevah, ki nedvomno spadajo v pristojnost Skupnosti in glede katerih je bilo sprejeto stališče Skupnosti.

4.5 V zadevah, pri katerih se Komisija in države članice niso sporazumele o porazdelitvi pristojnosti, ali ni bilo mogoče doseči večine, potrebne za stališče Skupnosti, si obe strani po najboljših močeh prizadevata razjasniti stanje ali doseči stališče Skupnosti. Do takrat in po predhodnem usklajevanju, bi lahko imele države članice in/ali Komisija pravico do besede pod pogojem, da je izraženo stališče v skladu s politikami Skupnosti in predhodnimi stališči Skupnosti ter s pravom Skupnosti.

4.6 V prvih dveh letih po pristopu Skupnosti h Komisiji Codex Alimentarius se rezultate usklajevalnih sej v pristojnih delovnih skupinah Sveta o izvajanju odgovornosti glede izjav in glasovanja, ki se nanašajo na vsako točko dnevnega reda seje Codex Alimentarius, posreduje sekretariatu Codex Alimentarius. Po začetnem obdobju dveh let se kot veljavna obravnava splošna izjava, razen če nek drug član Codex Alimentarius ne vloži posebnega zahtevka za pojasnilo ali če pristojna delovna skupina Sveta ne odloči drugače.

4.7 V okviru odstavkov 4.1 ali 4.3, ko ima država članica izjemno pomemben interes glede odvisnega področja in temu področju ni mogoče ugoditi s skupnim stališčem ali stališčem Skupnosti, obdrži omenjena država članica pravico do glasovanja in govora glede njenega odvisnega področja, pri čemer upošteva interese Skupnosti.

5. Skupine za pripravo osnutkov in delovne skupine

5.1 Države članice in Komisija imajo pravico prostovoljne udeležbe in govora v skupinah za pripravo osnutkov in v delovnih skupinah Codex Alimentarius, ki so tehnične neformalne seje, katerih se udeležujejo le nekateri člani Codex Alimentarius in na katerih se ne sprejema nobenih formalnih sklepov. Predstavniki držav članic in Komisije si po najboljših močeh prizadevajo doseči sporazumno stališče in ga zastopati med razpravami v skupinah za pripravo osnutkov in v delovnih skupinah.

5.2 Brez poseganja v vprašanje pristojnosti, Komisija in predstavniki držav članic, ki sodelujejo v skupinah za pripravo osnutkov in v delovnih skupinah, nemudoma obvestijo druge države članice o osnutkih poročil, ki jih sestavi poročevalec skupine in se z državami članicami uskladijo glede zavzetega stališča. Če se osnutkov poročil ne uskladi, Komisija ali predstavniki držav članic v skupinah za pripravo osnutkov ali v delovnih skupinah kot usmeritev uporabijo usklajene izjave in razprave usklajevalnih sej, kakor je navedeno v oddelku 4.

6. Proučitev ureditve

Na zahtevo države članice ali Komisije, se ureditev prouči ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med njeno uporabo.

--------------------------------------------------

Top