Help Print this page 

Document 32003D0761

Title and reference
Odločba Komisije z dne 15. oktobra 2003 o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Združenih arabskih emiratov (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3647)Besedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664
OJ L 273, 24.10.2003, p. 28–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 422 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 48 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 48 - 52

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/761/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/10/2003
  • Date of effect: 15/10/2003; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 08/12/2003; uporaba glej člen 6
  • Date of notification: 15/10/2003
  • Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Text

32003D0761Uradni list L 273 , 24/10/2003 str. 0028 - 0032


Odločba Komisije

z dne 15. oktobra 2003

o posebnih pogojih pri uvozu ribiških proizvodov iz Združenih arabskih emiratov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3647)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/761/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2], in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Združenih arabskih emiratih je bil v imenu Komisije opravljen inšpekcijski pregled, da bi preverili pogoje, pod katerimi se proizvajajo, skladiščijo in odpremljajo ribiški proizvodi v Skupnost.

(2) Zahteve v zakonodaji Združenih arabskih emiratov o zdravstveni inšpekciji ter spremljanju in nadzoru ribiških proizvodov se lahko štejejo za enakovredne tistim, ki so določene v Direktivi 91/493/EGS.

(3) Za učinkovito preverjanje izvajanja veljavne zakonodaje je usposobljen zlasti oddelek "Department for Food and Environmental Control (DFEC)" Generalnega sekretariata občin.

(4) DFEC je dal uradna zagotovila glede skladnosti s standardi za zdravstveni nadzor ter spremljanje ribiških proizvodov, kakor je določeno v poglavju V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, ki so enakovredne zahtevam, določenim v navedeni direktivi.

(5) Primerno je določiti podrobne določbe v zvezi z ribiškimi proizvodi, uvoženimi v Skupnost iz Združenih arabskih emiratov, v skladu z Direktivo 91/493/EGS.

(6) Treba je sestaviti tudi seznam odobrenih proizvodnih obratov, ladij za predelavo ali hladilnic ter seznam zamrzovalnih plovil, opremljenih v skladu z zahtevami Direktive Sveta 92/48/EGS z dne 16. junija 1992 o minimalnih higienskih pravilih, ki se uporabljajo za ulov ribiških proizvodov na krovu nekaterih plovil v skladu s členom 3(1)(a)(i) Direktive 91/493/EGS [3]. Ta dva seznama je treba sestaviti na podlagi obvestila, ki ga DFEC pošlje Komisiji.

(7) Primerno je, da se sedanja odločba začne uporabljati 45 dni po objavi, da bi se predvidelo potrebno prehodno obdobje.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Oddelek "Department for Food and Environmental Control (DFEC)" Generalnega sekretariata občin je pristojni organ, ki je bil v Združenih arabskih emiratih imenovan za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi, uvoženi v Skupnost iz Združenih arabskih emiratov, morajo izpolnjevati člene 3, 4 in 5.

Člen 3

1. Vsaki pošiljki se priloži oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, ki je skladno z vzorcem iz Priloge I in obsega en sam pravilno izpolnjen in podpisan list z navedenim datumom.

2. Spričevalo je sestavljeno v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri se opravljajo pregledi.

3. Na spričevalu morajo biti ime, delovno mesto in podpis predstavnika DFEC ter njegov uradni žig v barvi, ki se razlikuje od barve zaznamkov.

Člen 4

Ribiški proizvodi morajo prihajati iz odobrenih obratov, predelovalnih ladij ali hladilnic ali iz registriranih zamrzovalnih plovil, ki so našteti v Prilogi II.

Člen 5

Na vsaki embalaži morajo biti z neizbrisnimi črkami navedene besede "ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI" in številka odobritve/registracije izvornega obrata, ladje za predelavo rib, hladilnice ali zamrzovalnega plovila, razen pri zamrznjenih ribiških proizvodih v razsutem stanju in namenjenih pridelavi konzervirane hrane.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 8. decembra 2003.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL L 187, 7.7.1992, str. 41.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam obratov in ladij

Legenda:

PP : predelovalni obrat.

Št. odobritve | Ime | Mesto/regija | Kategorija |

001 | Asmak Seafood Processing Co | Dubaija | PR |

002 | Magenta Fish and Seafood Supply | Dubaija | PR |

003 | Gulf Seafood LLC | Dubaija | PR |

006 | Seville Products Ltd. | Šārdža | PR |

009 | Shaheen Fisheries and Meats LLC | Adžmāna | PR |

--------------------------------------------------

Top