Help Print this page 

Document 32003D0623

Title and reference
Odločba Komisije z dne 19. avgusta 2003 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces (notificirano pod dokumentarno številko K(2003)2983)
  • In force
OJ L 216, 28.8.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 542 - 543
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 166 - 167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/623/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/08/2003
  • Date of effect: 19/08/2003; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 19/08/2003
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
Text

32003D0623Uradni list L 216 , 28/08/2003 str. 0058 - 0059


Odločba Komisije

z dne 19. avgusta 2003

o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003)2983)

(2003/623/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES [2], in zlasti člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), ki spreminja direktive 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbo 90/424/EGS ter razveljavlja Odločbo 88/192/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [3], in zlasti člena 12 Odločbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o izdatkih v veterini [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003, in zlasti členov 37(2) in 37a(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 91/398/EGS z dne 19. julija 1991 o računalniškem omrežju za povezavo med veterinarskimi organi (Animo) določa načela, ki urejajo komunikacijsko omrežje za povezavo med veterinarskimi enotami.

(2) Odločba Komisije 92/563/EGS z dne 19. novembra 1992 o podatkovni bazi v zvezi z zahtevami Skupnosti za uvoz, predvidenih v projektu Shift [5], določa, da mora Komisija razviti ustrezne podatkovne baze.

(3) Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okvirnih pogojih Skupnosti za elektronsko podpisovanje [6] skuša zagotoviti varnost sredstev za elektronsko komuniciranje in zaupanje vanje ter nacionalnim organom in organom Skupnosti olajšati njihovo uporabo za komuniciranje med sabo ter z državljani in gospodarskimi subjekti.

(4) Točka 123 Poročila Evropskega parlamenta A5-0405/2002 o ukrepih za nadzor nad slinavko in parkljevko v Evropski uniji v letu 2001 in prihodnjih ukrepih za preprečevanje in nadzor nad boleznimi živali v Evropski uniji določa, da bi Komisija brez odloga morala sprejeti ukrepe za izboljšanje obstoječega sistema za spremljanje premikov živih živali v EU (sistem Animo).

(5) Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema [7] določa, da mora Komisija v drugi fazi razviti nov sistem Animo.

(6) Pri razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema morajo biti države članice čim bolj udeležene, da se optimizirajo funkcije in uporabniški vmesniki.

(7) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Poleg v Odločbi 2003/24/ES predvidene vzpostavitve enotne strukture, imenovane Traces, ki združuje funkcije sistemov Animo in Shift, Komisija razvije nov sistem Animo in ga da na voljo državam članicam.

Člen 2

Za razvoj novega sistema Animo iz člena 1 ima Komisija na voljo 300000 EUR.

Člen 3

Generalni direktor Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov se pooblasti za podpisovanje pogodb, potrebnih za izvajanje te odločbe, v imenu Komisije.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. avgusta 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 315, 19.11.2002, str. 14.

[3] UL L 243, 25.8.1992, str. 27.

[4] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[5] UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

[6] UL L 221, 9.8.1991, str. 30.

[7] UL L 361, 10.12.1992, str. 45.

--------------------------------------------------

Top