Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0513

Odločba Komisije z dne 11. julija 2003 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 2312)Besedilo velja za EGP

OJ L 177, 16.7.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 302 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; razveljavil 32004D0453

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/513/oj

32003D0513Uradni list L 177 , 16/07/2003 str. 0022 - 0024


Odločba Komisije

z dne 11. julija 2003

o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 2312)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/513/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini med državami članicami ES z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta [2], in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 96/490/ES z dne 18. julija 1996 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih [3] je bila znatno spremenjena [4]. Zaradi jasnosti in racionalnosti se naj ta odločba kodificira.

(2) Gyrodactylus salaris je zunanji parazit salmonidov, ki lahko povzroči veliko umrljivost pri Salmo salar.

(3) Iz izkušenj je razvidno, da se lahko bolezen razširi iz okuženih regij na prej neokužene regije s trgovinskimi transakcijami lososa in drugih salmonidov. Bolezen se lahko širi tudi med rekami z naravno migracijo salmonidov.

(4) Treba je preprečiti širjenje bolezni iz regij v Skupnosti, ki so morebiti okužene z Gyrodactylus salaris.

(5) Vnos parazita v regije s staleži lososa, ki so zelo dovzetni za Gyrodactylus salaris, bi lahko povzročil velike izgube takih staležev. Zato je treba določiti ukrepe, potrebne za preprečitev takega vnosa.

(6) Treba je uvesti postopke za zaščito regij z zelo dovzetnimi staleži lososa ali predvidoma prostimi Gyrodactylus salaris.

(7) Države članice, za katere se uporabljajo zaščitni ukrepi glede Gyrodactylus salaris morajo uvesti program preskusov in nadzora glede Gyrodactylus salaris. Rezultate teh programov je treba redno sporočati Komisiji.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V regije, navedene v Prilogi I, ni dovoljen vnos živih salmonidov, ki izvirajo zunaj teh regij.

Člen 2

Pri vnosu iker salmonidov za vzrejo v regije, navedene v Prilogi I, ki izvirajo zunaj teh regij, je treba za ikre uporabiti dezinfekcijske postopke, ki zagotavljajo odpravo parazitov vrste Gyrodactylus salaris.

Člen 3

1. V primeru premikov živih salmonidov med regijami, navedenimi v Prilogi I, se potrditev zdravstvene ustreznosti iz točke VI listine o premiku, navedene v poglavju 1 Priloge E Direktive Sveta 91/67/EGS [5] dopolni z naslednjim stavkom:

"Ribe iz te pošiljke izvirajo iz ene od regij, navedenih v Prilogi I k Odločbi Komisije 2003/513/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih."

Premiki živih salmonidov iz enega varovalnega pasu, navedenega v točki 3 Priloge I, v druge regije, navedene v tej prilogi, niso dovoljeni.

2. V primeru vnosa iker salmonidov za vzrejo, ki izvirajo zunaj regij, navedenih v Prilogi I, v eno od teh regij, se potrditev zdravstvene ustreznosti iz točke VI listine o premiku, navedene v poglavju 1 Priloge E Direktive Sveta 91/67/EGS, dopolni z naslednjim stavkom:

"Ikre iz te pošiljke so bile dezinfecirane, kakor zahteva Odločba Komisije 2003/513/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih glede Gyrodactylus salaris pri salmonidih."

Člen 4

Pristojni organi držav članic, odgovorni za regije, navedene v Prilogi I, opravljajo stalni nadzor in laboratorijske preskuse na njihovem staležu salmonidov, da bi preverili odsotnost Gyrodactylus salaris, rezultate teh preverjanj pa vsako leto najpozneje 1. julija predstavijo Komisiji.

Člen 5

Odločba 96/490/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo veljajo kot sklicevanja na to odločbo in se berejo skladno s tabelo ujemanja iz Priloge III.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. julija 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 315, 19.11.2002, str. 14.

[3] UL L 202, 10.8.1996, str. 21.

[4] Glej Prilogo II.

[5] UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

REGIJE

1. Naslednje regije v Združenem kraljestvu: Velika Britanija, Severna Irska, otok Man, Gernsey.

2. Irska.

3. Naslednja povodja na Finskem: Tenojoki, Näätämönjoki (varovalni pas: Paatsjoki, Luttojoki, Uutuanjoki).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

RAZVELJAVLJENA ODLOČBA S SPREMEMBO

Odločba Komisije 96/490/ES | (UL L 202, 10.8.1996, str. 21) |

Odločba Komisije 98/24/ES | (UL L 8, 14.1.1998, str. 26) |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

TABELA UJEMANJA

Odločba 96/490/ES | Ta odločba |

členi 1 do 4 | členi 1 do 4 |

člen 5 | – |

člen 6 | – |

– | člen 5 |

člen 7 | člen 6 |

Priloga | Priloga I |

– | Priloga II |

– | Priloga III |

--------------------------------------------------

Top