Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0048

Sklep sveta 2003/48/PNZ z dne 19. decembra 2002 o izvajanju posebnih ukrepov za policijsko in pravosodno sodelovanje v boju proti terorizmu v skladu s členom 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP

OJ L 16, 22.1.2003, p. 68–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 87 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2005; razveljavil 32005D0671

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/48(1)/oj

32003D0048Uradni list L 016 , 22/01/2003 str. 0068 - 0070


Sklep sveta 2003/48/PNZ

z dne 19. decembra 2002

o izvajanju posebnih ukrepov za policijsko in pravosodno sodelovanje v boju proti terorizmu v skladu s členom 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 30, 31 in člena 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Španije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na izrednem sestanku 21. septembra 2001 je Evropski svet izjavil, da je terorizem resničen izziv za svet in Evropo in da bo boj proti njemu prednostni cilj Evropske unije.

(2) 28. septembra 2001 je Varnostni svet Združenih narodov sprejel Resolucijo 1373(2001) o obsežnih strategijah v boju proti terorizmu in zlasti v boju proti financiranju terorizma.

(3) 8. oktobra 2001 je Svet Evropske unije znova potrdil odločenost Evropske unije in njenih držav članic, da usklajeno sodelujejo v globalni koaliciji proti terorizmu pod pokroviteljstvom Združenih narodov.

(4) 19. oktobra 2001 je Evropski svet izjavil, da je odločen v svojem boju proti terorizmu v vsakršni obliki kjerkoli na svetu, in da bo nadaljeval s svojimi prizadevanji, za okrepitev koalicije mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu v vseh pojavnih oblikah, na primer z okrepljenim sodelovanjem med operativnimi službami, odgovornimi za boj proti terorizmu: Europol, Eurojust, obveščevalne službe, policijske službe in pravosodni organi.

(5) Člen 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov v boju proti terorizmu [3] predvideva, da si države članice s policijskim in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, v okviru naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, med seboj nudijo čim širšo pomoč pri preprečevanju in boju proti terorističnim dejanjem. Takšna pomoč temelji na in v celoti izkorišča obstoječa pooblastila držav članic v skladu z akti Evropske unije in drugimi mednarodnimi sporazumi, dogovori in konvencijami zavezujočimi za države članice. Pomoč se nudi v skladu z nacionalnim pravom držav članic, še zlasti tistim, ki se nanaša na tajnost kazenskih preiskav.

(6) Skupno stališče 2001/931/SZVP in dodatni ukrepi, ki pridejo v poštev po tem sklepu, se nanašajo zlasti na osebe, združenja in subjekte navedene v prilogi k Skupnemu stališču, ki se redno ažurira.

(7) Ker Skupno stališče 2001/931/SZVP določa nekatera jamstva, s katerimi naj se zagotovi, da so osebe, združenja in subjekti navedeni v seznamu samo, če obstajajo za to zadostni razlogi, sprejme Svet potrebne ukrepe, v kolikor bi sodišče države članice sprejelo dokončno sodbo ali začasno izvršljivo odredbo, ki ne bi bila v skladu s tem stališčem.

(8) Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava člen 6 Pogodbe o Evropski uniji. Nič v tem sklepu se ne sme razlagati kot dopuščanje kršitev pravne varnosti, ki jo v skladu z nacionalnim pravom uživajo osebe, združenja in subjekti, navedeni v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP –

SKLENIL:

Člen 1

Za namene tega sklepa:

(a) "v seznamu navedene osebe, združenja in subjekti" pomeni osebe, združenja in subjekte navedene v Prilogi k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP;

(b) "teroristična kazniva dejanja" pomenijo kazniva dejanja iz členov 1 do 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu [4];

(c) "Konvencija o Europolu" pomeni Konvencijo z dne 26. julija 1995 o ustanovitvi Evropskega urada za policijo [5];

(d) "Sklep o Eurojustu" pomeni Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala [6];

(e) "Skupne preiskovalne skupine" se razlagajo v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih enotah [7].

Člen 2

1. Vsaka država članica imenuje posebno službo v okviru svoje policijske službe, ki bo imela v skladu z njenim nacionalnim pravom dostop in pravico do zbiranja vseh potrebnih podatkov, ki izhajajo in se nanašajo na kazenske preiskave, opravljene s strani njenih organov pregona v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, pri katerih je udeležena katera od navedenih oseb, združenj ali subjektov.

2. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi, da se vsaj spodaj navedeni podatki, ki jih je zbrala posebna služba, posredujejo Europolu preko državne enote te države članice, v skladu z nacionalnim pravom in v kolikor je to dovoljeno z določbami Konvencije o Europolu, zato da se lahko podatki obdelajo v skladu s členom 10 in zlasti členom 10(6) te konvencije:

(a) podatki, s katerimi se ugotovi identiteta osebe, združenja ali subjekta;

(b) dejanja, ki se preiskujejo, in posebne okoliščine teh dejanj;

(c) povezave z drugimi relevantnimi primeri terorističnih kaznivih dejanj;

(d) uporaba komunikacijskih tehnologij;

(e) grožnja, ki jo predstavlja posedovanje orožja za množično uničevanje.

Člen 3

1. Vsaka država članica imenuje korespondenta Eurojusta za teroristične zadeve v skladu s členom 12 Sklepa o Eurojustu ali ustrezni pravosodni ali drugi pristojni organ, ali več kot en organ, če je to v skladu z njenim pravnim sistemom, in v skladu z njenim nacionalnim pravom zagotovi, da ima ta korespondent ali ustrezni pravosodni ali drugi pristojni organ dostop do in pravico zbirati vse potrebne podatke, ki izhajajo in se nanašajo na kazenske postopke, ki potekajo pred njegovimi sodnimi organi v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, v katerih je udeležena katera od navedenih oseb, združenj ali subjektov.

2. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev da se vsaj spodaj navedeni podatki, ki jih zbere nacionalni korespondent ali ustrezni pravosodni ali drugi pristojni organ, posredujejo Eurojustu v skladu z nacionalnim pravom in v skladu z določbami Sklepa o Eurojustu, zato da lahko opravi svoje naloge:

(a) podatki, s katerimi se ugotovi identiteta osebe, združenja ali subjekta;

(b) dejanja, ki se preiskujejo, in posebne okoliščine teh dejanj;

(c) povezave z drugimi relevantnimi primeri terorističnih kaznivih dejanj;

(d) obstoj vzajemnih zaprosil za pravno pomoč, vključno z zaprosili za pravno pomoč, ki so bila prejeta ali poslana drugi državi članici, ter rezultati takih zaprosil.

Člen 4

Države članice, če je to potrebno, sprejmejo potrebne ukrepe za ustanovitev skupnih preiskovalnih skupin, ki preiskujejo teroristična kazniva dejanja, v katerih je udeležena katera od navedenih oseb, združenj ali subjektov.

Člen 5

Države članice zagotovijo, da se lahko vsi potrebni podatki, ki jih sporočijo Europolu in Eurojustu v skladu s členoma 2 in 3 in ki se nanašajo na te osebe, združenja in subjekte, ali na kazniva dejanja, za katera se predvideva, da so jih ali jih bodo storili, izmenjujejo med Europolom in Eurojustom, če je to predvideno v dogovoru o sodelovanju, ki bo sklenjen med obema organoma v skladu s Konvencijo o Europolu in Sklepom o Eurojustu.

Člen 6

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se zaprosila drugih držav članic za medsebojno pravno pomoč in priznavanje in izvršitev sodb v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, v katerih je udeležena katera od navedenih oseb, združenj ali subjektov, šteje kot nujna zadeva in se obravnava prednostno.

Člen 7

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so relevantni podatki, vsebovani v dokumentu, spisu, podatku, predmetu ali drugemu dokaznemu sredstvu, ki so bili odvzeti ali zaseženi med kazensko preiskavo ali kazenskim postopkom v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji proti katerikoli od navedenih oseb, združenj ali subjektov, takoj dostopni ali dani neposredno na razpolago organom zainteresiranih držav članic v skladu z nacionalnim pravom in v skladu z ustreznimi mednarodnimi instrumenti, če se tam izvajajo ali bi se lahko začele izvajati preiskave proti navedenim osebam, združenjem ali subjektom v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji.

Člen 8

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 19. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

L. Espersen

[1] UL C 126, 28.5.2002, str. 22.

[2] Mnenje z dne 24. septembra 2002 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

[4] UL L 164, 22.6.2002, str. 3.

[5] UL C 316, 27.11.1995, str. 2.

[6] UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

[7] UL L 162, 20.6.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

Top