EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2251

Uredba Komisije (ES) št. 2251/2002 z dne 17. decembra 2002 o spremembah Uredbe (ES) št. 2759/1999 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti predpristopnim ukrepom kmetijstva in razvoja podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobjuBesedilo velja za EGP.

OJ L 343, 18.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2251/oj

32002R2251Uradni list L 343 , 18/12/2002 str. 0008 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 2251/2002

z dne 17. decembra 2002

o spremembah Uredbe (ES) št. 2759/1999 o pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti predpristopnim ukrepom kmetijstva in razvoja podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 z 21. junija 1999 o podpori Skupnosti predpristopnim ukrepom kmetijstva in razvoja podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju [1] spremenjene z Uredbo (ES) št. 2500/2001 [2] ter zlasti členom 12(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Eden izmed ciljev člena 1(2)(b) Uredbe (ES) št. 1268/1999 je razrešiti prednostne in specifične probleme trajnostne prilagoditve kmetijskega sektorja in podeželskih območij držav prosilk. Škoda, ki jo kmetijskim in podeželskim območjem prizadenejo izjemne naravne nesreče, lahko povzroči probleme, kot so poplave, ki so avgusta 2002 povzročile znatno škodo v različnih državah prosilkah. Skupnost mora biti sposobna primerno odgovoriti na take izjemne naravne nesreče z uporabo različnih instrumentov, vključno s predpristopnim instrumentom, opredeljenim v Uredbi (ES) št. 1268/1999.

(2) Kadar izjemne naravne nesreče, vključno s požari, prizadenejo gozdove v različnih državah prosilkah, bi moralo biti omogočeno podpreti določene akcije v korist tega sektorja. Dodatno temu bi moralo biti tudi omogočeno preventivno delovanje, ki je opredeljeno v šesti alineji člena 30(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb. [3].

(3) Člen 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2759/1999 [4], ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2251/2001 [5], omogoča zagotavljanje pomoči za poklicno usposabljanje, ki prispeva k izboljšanju poklicnega znanja in usposobljenosti kmetov ter ostalih oseb, vključenih v kmetijske in gozdarske aktivnosti in njihovi preusmeritvi. Glede na to, da ni na voljo nobenega drugega predpristopnega finančnega instrumenta Skupnosti, ki bi podpiral poklicno usposabljanje, bi zagotavljanje take podpore usposabljanju osebam pri aktivnostih, ki bi lahko izkoristile predpristopne ukrepe za razvoj kmetijstva in podeželja, učinkoviteje prispevalo k doseganju ciljev programa Sapard.

(4) Uredba (ES) št. 2759/1999 se ustrezno popravi.

(5) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske strukture in razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2759/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Lahko se odobri podpora za poklicno usposabljanje, ki bo prispevala k izboljšanju poklicnega znanja in usposobljenosti kmetov ter ostalih oseb, vključenih v kmetijske in gozdarske aktivnosti ter njihovi preusmeritvi. Dodatno temu se podpora lahko odobri za poklicno usposabljanje drugih oseb, ki se bodo morda ukvarjale z aktivnostmi, upravičenimi do katerega koli drugega ukrepa Programa, razen tistih, ki jih navaja zadnja alinea člena 2 Uredbe (ES) št. 1268/1999.

2. Podpora za poklicno usposabljanje ne vključuje izobraževanja ali usposabljanja, ki je del običajnega programa ali sistema kmetijskega in gozdarskega izobraževanja na ravni srednjih ali višjih šol."

2. Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Podpora se lahko dodeli za aktivnosti navedene v členih 29 in 30 Uredbe (ES) št. 1257/1999 in pod tam določenimi pogoji.

Pomoč za ponovno vzpostavitev potenciala gozdne proizvodnje se lahko odobri samo v primerih, v katerih Komisija odloči, da je prišlo do izjemne naravne nesreče, pri čemer pa vzrok ni pomemben."

Člen 2

Ta uredba prične veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 161, 26.6.1999, str. 87.

[2] UL L 342, 27.12.2001, str. 1.

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[4] UL L 331, 23.12.1999, str. 51.

[5] UL L 304, 21.11.2001, str. 6.

--------------------------------------------------

Top