Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2245

Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002 z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti

OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 70 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj

32002R2245Uradni list L 341 , 17/12/2002 str. 0028 - 0053


Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002

z dne 21. oktobra 2002

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti [1] in zlasti člena 107(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 6/2002 vzpostavlja sistem, ki omogoča pridobitev modela z učinkom v celotni Skupnosti na podlagi prijave, naslovljene na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju "urad").

(2) S tem namenom Uredba (ES) št. 6/2002 vsebuje nujno potrebne določbe o postopku registracije modela Skupnosti in o upravljanju registriranih modelov Skupnosti, o pritožbah na odločbe urada in postopkih za ugotavljanje ničnosti modela Skupnosti.

(3) Ta uredba določa ukrepe, potrebne za izvajanje določb Uredbe (ES) št. 6/2002.

(4) Ta uredba naj bi zagotovila gladek in učinkovit potek postopkov pred uradom v zvezi z modeli.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 109 Uredbe (ES) št. 6/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PRIJAVNI POSTOPEK

Člen 1

Vsebina prijave

1. Prijava registriranega modela Skupnosti vsebuje:

(a) zahtevo za registracijo videza izdelka kot registriranega modela;

(b) ime, naslov in državljanstvo prijavitelja ter državo, v kateri ima prijavitelj stalno bivališče ali v kateri ima sedež ali poslovno enoto. Imena fizičnih oseb se navedejo v obliki priimka in rojstnega(ih) imen(a). Imena pravnih oseb se navedejo z njihovim uradnim poimenovanjem, ki je lahko skrajšano na običajen način; poleg tega se navede država, katere zakonodaja velja za zadevno pravno osebo.

Navedejo se lahko telefonske številke ter številke faksa in podatki o drugih povezavah za prenos podatkov, kot je elektronska pošta. Načeloma se za posameznega prijavitelja navede samo en naslov; kjer je navedenih več naslovov, se upošteva samo naslov, ki je naveden na prvem mestu, razen če prijavitelj označi enega izmed naslovov kot naslov za vročanje. Če je urad za prijavitelja določil identifikacijsko število, zadostuje navedba te številke skupaj z imenom prijavitelja;

(c) prikaz videza izdelka v skladu s členom 4 te uredbe ali, če se prijava nanaša na dvodimenzionalni videz izdelka in vsebuje zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 6/2002, primerek v skladu s členom 5 te uredbe;

(d) navedbo izdelkov, v skladu s členom 3(3), v katere naj bi bil videz izdelka vgrajen ali na katerih naj bi se uporabljal;

(e) če prijavitelj imenuje zastopnika, ime tega zastopnika in naslov njegove poslovalnice v skladu s točko (b); če ima zastopnik več kot en poslovni naslov ali če obstajata dva ali več zastopnikov z različnimi poslovnimi naslovi, se v prijavi označi, kateri naslov naj se uporablja kot naslov za vročanje; če to ni označeno, se kot naslov za vročanje upošteva samo naslov, naveden na prvem mestu. Če je prijaviteljev več, je lahko v prijavi imenovan en prijavitelj ali zastopnik kot skupni zastopnik. Če imenovani zastopnik od urada dobi identifikacijsko številko, zadostuje navedba te številke skupaj z imenom zastopnika;

(f) če pride v poštev, izjavo, da se zahteva prednostna pravica na podlagi predhodne prijave v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 6/2002, z navedbo datuma, na katerega je bila vložena prejšnja prijava, in države, v kateri ali za katero je bila vložena;

(g) če pride v poštev, izjavo, da se zahteva razstavna prednostna pravica v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 6/2002, z navedbo imena razstave in datuma prvega razkritja izdelka, v katerega je videz izdelka vgrajen ali na katerem se uporablja;

(h) navedbo jezika, v katerem je prijava vložena, in drugega jezika v skladu s členom 98(2) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(i) podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika v skladu s členom 65.

2. Prijava lahko vsebuje:

(a) en opis videza izdelka, ki ne presega 100 besed in ki razlaga prikaz videza izdelka ali primerek; opis se mora nanašati samo na značilnosti, ki so razvidne iz reprodukcije videza izdelka ali primerka; ne sme vsebovati navedb o domnevni novosti ali individualni naravi videza izdelka ali njegovi tehnični vrednosti;

(b) zahtevo za odlog objave registracije v skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(c) navedbo, po členu 3 in ob upoštevanju člena 2(2), "locarnske klasifikacije" izdelkov iz prijave oz. razred ali razrede in podrazred ali podrazrede, v katere sodijo v skladu s Prilogo k Aranžmaju o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske modele, podpisanim v Locarnu 8. oktobra 1968 (v nadaljevanju "Locarnski aranžma");

(d) navedbo oblikovalca ali skupine oblikovalcev ali izjavo, ki jo podpiše prijavitelj, o tem, da se je oblikovalec ali skupina oblikovalcev odpovedala pravici do navedbe po členu 36(3)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002.

Člen 2

Združena prijava

1. Prijava je lahko združena prijava, v kateri se zahteva registracija več videzov izdelkov.

2. V primeru, da je v združeno prijavo združenih več videzov izdelkov, razen ornamentov, se prijava razdeli, če izdelki, v katere naj bi bili videzi izdelkov vgrajeni ali na katerih naj bi se uporabljali, sodijo v več kot en razred locarnske klasifikacije.

3. Za vsak videz izdelka iz združene prijave prijavitelj priskrbi prikaz videza izdelka v skladu s členom 4 in navede izdelek, v katerem naj bi bil videz izdelka vgrajen ali na katerem naj bi se uporabil.

4. Prijavitelj videze izdelkov iz združene prijave zaporedno oštevilči z arabskimi številkami.

Člen 3

Klasifikacija in navedba izdelkov

1. Izdelki se klasificirajo v skladu s členom 1 Locarnskega aranžmaja, kakor je bil spremenjen in je v veljavi na datum vložitve prijave modela.

2. Klasifikacija izdelkov služi izključno upravnim namenom.

3. Besedilo navedbe izdelkov se oblikuje tako, da jasno navaja naravo izdelkov in omogoča klasifikacijo posameznega izdelka v en sam razred locarnske klasifikacije, pri čemer je najbolje uporabiti izraze iz seznama izdelkov v tej klasifikaciji.

4. Izdelki se razdelijo na skupine glede na razrede locarnske klasifikacije, pri čemer je pred vsako skupino navedena številka razreda, v katerega sodi zadevna skupina izdelkov, in pri čemer so skupine prikazane po vrstnem redu razredov in podrazredov iz klasifikacije.

Člen 4

Prikaz videza izdelka

1. Videz izdelka se prikaže s črno-belo ali barvno grafično ponazoritvijo ali fotografijo videza izdelka. Ustrezati mora naslednjim zahtevam:

(a) razen če je prijava vložena po elektronski poti v skladu s členom 67, se prikaz vloži na ločenih listih papirja ali se reproducira na temu namenjeno stran v obrazcu, ki ga v skladu s členom 68 da na razpolago urad;

(b) v primeru ločenih listov papirja se model reproducira na neprozoren bel papir in nalepi ali natisne neposredno nanj. Vloži se samo en izvod, listi papirja pa ne smejo biti prepognjeni ali speti;

(c) velikost posameznih listov je DIN A4 (29,7 cm × 21 cm), prostor za reprodukcijo pa ne sme biti večji od 26,2 cm × 17 cm. Na levi strani je treba pustiti vsaj 2,5-centimetrski rob; na vrhu posameznega lista papirja se navede število pogledov v skladu z odstavkom 2 in, v primeru združene prijave, zaporedno številko videza izdelka; na listu ne sme biti nobenega razlagalnega besedila, izraza ali znaka, razen oznake "vrh" ali imena ali naslova prijavitelja;

(d) če je prijava vložena po elektronski poti, mora biti grafična ponazoritev ali fotografija videza izdelka v podatkovni obliki, ki jo določi predstojnik urada; način identifikacije različnih videzov izdelka iz združene prijave ali različnih pogledov določi predstojnik urada;

(e) videz izdelka se reproducira na nevtralno podlago in se ne sme retuširati s črnilom ali korekturno tekočino. Kvaliteta reprodukcije mora biti taka, da so vse podrobnosti predmeta, katerega varstvo se zahteva, jasno razločne, in da omogoča njeno pomanjšanje ali povečanje na velikost, ki ne presega 8 cm × 16 cm na pogled, za vpis v Register modelov Skupnosti iz člena 72 Uredbe (ES) št. 6/2002, v nadaljevanju "register", in za neposredno objavo v Biltenu modelov Skupnosti iz člena 73 navedene uredbe.

2. Prikaz lahko vsebuje največ sedem različnih pogledov na videz izdelka. Posamezna grafična ponazoritev ali fotografija lahko zajema samo en pogled. Prijavitelj vsak pogled označi z arabskimi številkami. Za oštevilčenje se uporabi dve številki, ločeni s piko, pri čemer tista na levi strani pike označuje številko videza izdelka, tista na desni pa predstavlja številko pogleda.

Če je danih več kot sedem pogledov, lahko urad pri registraciji in objavi zanemari katerega koli od dodatnih pogledov. Urad upošteva poglede v zaporedju, v katerem jih prijavitelj oštevilči.

3. Če se prijava nanaša na ponavljajoč se površinski vzorec, mora prikaz vsebovati celoten vzorec in zadosten del ponavljajoče se površine.

Veljajo omejitve velikosti iz odstavka 1(c).

4. Če se prijava nanaša na videz izdelka, ki je tipografska pisava, mora prikaz zajemati niz vseh malih in velikih črk v abecedi in vseh arabskih številk, skupaj s petvrstičnim besedilom, pri katerem je uporabljena ta pisava, pri čemer morajo biti črke in številke velikosti pisave 16.

Člen 5

Primerki

1. Če se prijava nanaša na dvodimenzionalni videz izdelka in vsebuje zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 6/2002, se lahko prikaz videza izdelka nadomesti s primerkom, nalepljenim na list papirja.

Prijave, za katere je predložen primerek, se pošljejo v eni sami pošiljki ali se dostavijo neposredno na urad vložitve.

Prijava in primerek se predložita hkrati.

2. Primerki po velikosti ne smejo presegati 26,2 cm × 17 cm, ne smejo biti težji od 50 gramov in ne smejo biti debelejši od 3 mm. Primerek mora biti tak, da ga je mogoče shraniti neprepognjenega skupaj z dokumenti velikosti, predpisane v členu 4(1)(c).

3. Primerki, ki so kvarljivi ali nevarni za hranjenje, se ne smejo vlagati.

Primerek se vloži v petih izvodih; v primeru združene prijave se za vsak videz izdelka predloži pet izvodov primerka.

4. Če se prijava nanaša na ponavljajoč se površinski vzorec, mora primerek prikazovati celoten vzorec in zadosten del ponavljajoče se površine v dolžino in širino. Veljajo omejitve iz odstavka 2.

Člen 6

Prijavne pristojbine

1. Ob vložitvi prijave uradu se plačajo naslednje pristojbine:

(a) pristojbina za registracijo;

(b) pristojbina za objavo ali pristojbina za odlog, če se zahteva odlog objave;

(c) dodatna pristojbina za registracijo za vsak dodatni videz izdelka, vključen v združeno prijavo;

(d) dodatna pristojbina za objavo za vsak dodatni videz izdelka, vključen v združeno prijavo, ali dodatna pristojbina za odlog za vsak dodatni videz izdelka, vključen v združeno prijavo, če se zahteva odlog objave.

2. Če prijava vključuje zahtevo za odlog objave registracije, se pristojbina za objavo in morebitna dodatna pristojbina za objavo za vsak dodatni videz izdelka, vključen v združeno prijavo, plačata v rokih, določenih v členu 15(4).

Člen 7

Vložitev prijave

1. Urad označi dokumente, iz katerih je prijava sestavljena, z datumom prejema in številko spisa prijave.

Urad oštevilči vsak videz izdelka iz združene prijave v skladu s sistemom, ki ga določi njegov predstojnik.

Urad prijavitelju takoj izda potrdilo o prejemu, na katerem je navedena številka spisa, prikaz, opis ali druga identifikacija videza izdelka, narava in število dokumentov ter datum njihovega prejema.

V primeru združene prijave potrdilo o prejemu, ki ga izda urad, navaja prvi videz izdelka in število vloženih videzov izdelka.

2. Če se prijava vloži na osrednjem uradu za industrijsko lastnino države članice ali na uradu Beneluksa za modele v skladu s členom 35 Uredbe (ES) št. 6/2002, urad vložitve oštevilči vsako stran prijave z arabskimi številkami. Urad vložitve označi dokumente, iz katerih je sestavljena prijava, z datumom prejema in številom strani, preden preda prijavo uradu.

Urad vložitve prijavitelju takoj izda potrdilo o prejemu, na katerem sta navedena narava in število dokumentov ter datum prejema.

3. Če urad prejme prijavo, ki mu jo posreduje osrednji urad za industrijsko lastnino države članice ali urad Beneluksa za modele, označi prijavo z datumom prejema in številko spisa ter prijavitelju takoj izda v skladu s tretjim in četrtim pododstavkom odstavka 1 potrdilo o prejemu, na katerem je naveden datum, na katerega je urad prejel prijavo.

Člen 8

Uveljavljanje prednostne pravice

1. Če se v prijavi zahteva prednostna pravica za eno ali več prejšnjih prijav v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 6/2002, prijavitelj navede številko spisa prejšnje prijave in vloži njeno kopijo v treh mesecih od datuma vložitve iz člena 38 navedene uredbe. Predstojnik urada določi dokaze, ki jih mora predložiti prijavitelj.

2. Če prijavitelj želi po vložitvi prijave zahtevati prednostno pravico za eno ali več prejšnjih prijav v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 6/2002, mora v enem mesecu po datumu vložitve predložiti izjavo o prednosti, na kateri sta navedena datum prijave in država, v kateri ali za katero je bila vložena prejšnja prijava.

Prijavitelj uradu predloži navedbe in dokaze iz odstavka 1 v treh mesecih po prejemu izjave o prednostni pravici.

Člen 9

Razstavna prednostna pravica

1. Če se v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 6/2002 v prijavi zahteva razstavna prednostna pravica, prijavitelj skupaj s prijavo ali najkasneje v treh mesecih po datumu vložitve vloži potrdilo, ki ga na razstavi izda organ, odgovoren za varstvo industrijske lastnine na razstavi.

Navedeno potrdilo mora vsebovati izjavo, da je bil videz izdelka vgrajen v izdelek ali uporabljen na njem in razkrit na razstavi, ter navedbo datuma otvoritve razstave in, če se prvo razkritje izdelka ne ujema z datumom otvoritve razstave, datum takega prvega razkritja. Potrdilu mora biti dodan opis dejanskega razkritja izdelka, ki ga navedeni organ ustrezno potrdi.

2. Če prijavitelj želi zahtevati razstavno prednostno pravico po vložitvi prijave, se izjava o prednostni pravici, na kateri sta navedena ime razstave in datum prvega razkritja izdelka, v katerega je videz izdelka vgrajen ali na katerem je bil uporabljen, predloži v enem mesecu od datuma vložitve. Navedbe in dokazi iz odstavka 1 se uradu predložijo v treh mesecih od prejema izjave o prednostni pravici.

Člen 10

Preizkus zahtev za datum vložitve in formalnih zahtev

1. Urad obvesti prijavitelja, da datuma vložitve ni mogoče potrditi, če prijava ne vsebuje:

(a) zahteve za registracijo videza izdelka kot registriranega modela Skupnosti;

(b) podatkov za identifikacijo prijavitelja;

(c) prikaza videza izdelka v skladu s členom 4(1)(d) in (e) ali, kjer je ustrezno, primerka.

2. Če se pomanjkljivosti, navedene v odstavku 1, odpravijo v dveh mesecih po prejemu obvestila, se datum, na katerega so odpravljene vse pomanjkljivosti, določi kot datum vložitve.

Če pomanjkljivosti pred iztekom roka niso odpravljene, se prijava ne obravnava kot prijava modela Skupnosti. Morebitne plačane pristojbine se vrnejo.

3. Urad pozove prijavitelja, naj odpravi pomanjkljivosti, o katerih je bil obveščen, v roku, ki ga določi urad, če se kljub temu, da je bil datum vložitve potrjen, pri preizkusu ugotovi, da:

(a) pogoji iz členov 1, 2, 4 in 5 ali drugi formalni pogoji za prijave iz Uredbe (ES) št. 6/2002 ali iz te uredbe niso izpolnjeni;

(b) urad ni prejel celotnega zneska pristojbin, ki se plačajo v skladu s členom 6(1) v povezavi z Uredbo Komisije (ES) št. 2246/2002 [2];

(c) kjer se zahteva prednostna pravica v skladu s členoma 8 in 9, drugi pogoji iz navedenih členov pa niso bili izpolnjeni v prijavi sami ali v enem mesecu od datuma vložitve;

(d) v primeru združene prijave izdelki, v katere naj bi bili videzi izdelka vgrajeni ali na katerih naj bi bili uporabljeni, sodijo v več kot en razred locarnske klasifikacije.

Zlasti urad pozove prijavitelja, naj plača zahtevane pristojbine v dveh mesecih od datuma obvestila, skupaj s pristojbinami za prepozno plačilo iz člena 107(2)(a) do (d) Uredbe (ES) št. 6/2002 in kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2246/2002.

V primeru pomanjkljivosti iz točke (d) prvega pododstavka urad pozove prijavitelja, naj razdeli združeno prijavo tako, da bo zagotovljena skladnost s pogoji iz člena 2(2). Prijavitelja pozove tudi, naj plača celotni znesek pristojbin za vse prijave, ki izhajajo iz razdelitve združene prijave, v roku, ki ga določi urad.

Ko prijavitelj izpolni zahtevo, naj razdeli prijavo v določenem roku, je datum vložitve iz tega izhajajoče prijave ali prijav datum vložitve, potrjen za prvotno vloženo združeno prijavo.

4. Če pomanjkljivosti iz odstavka 3(a) in (d) niso odpravljene pred iztekom roka, urad zavrže prijavo.

5. Če pristojbine, ki se plačajo v skladu s členom 6(1)(a) in (b), niso plačane pred iztekom roka, urad zavrže prijavo.

6. Če morebitne dodatne pristojbine, ki se plačajo v skladu s členom 6(1)(c) ali (d) v zvezi z združenimi prijavami, niso plačane ali niso plačane v celoti pred iztekom roka, urad zavrže prijavo za vse dodatne videze izdelka, ki jih plačani znesek ne krije.

Če ni merila za določitev, kateri videzi izdelka naj bi bili kriti, urad obravnava modele po zaporedju, po katerem so označeni v skladu s členom 2(4). Urad zavrže prijavo v delu, ki se nanaša na videze izdelka, za katere dodatne pristojbine niso plačane ali niso plačane v celoti.

7. Če pomanjkljivosti iz odstavka 3(c) niso odpravljene pred iztekom roka, je prednostna pravica za prijavo izgubljena.

8. Če katera koli od pomanjkljivosti iz odstavka 3 ni odpravljena pred iztekom roka in se taka pomanjkljivost nanaša samo na nekatere od videzov izdelka iz združene prijave, urad zavrže prijavo ali je prednostna pravica za prijavo izgubljena samo v delu, ki se nanaša na navedene videze izdelka.

Člen 11

Preizkus razlogov za neregistracijo

1. Če v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 6/2002 urad v teku izvajanja preizkusa iz člena 10 te uredbe ugotovi, da videz izdelka, katerega varstvo se zahteva, ne ustreza opredelitvi videza iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 6/2002 ali da je videz izdelka v nasprotju z javnim redom ali sprejetimi moralnimi načeli, obvesti prijavitelja, da videza izdelka ni mogoče registrirati, pri čemer navede razlog, zaradi katerega registracija ni mogoča.

2. Urad določi rok, v katerem lahko prijavitelj predloži svoje pripombe, umakne prijavo ali jo spremeni s predložitvijo spremenjenega prikaza videza izdelka, pod pogojem, da se ohrani istovetnost videza izdelka.

3. Če prijavitelj v določenem roku ne uspe odpraviti razlogov, zaradi katerih registracija ni mogoča, urad zavrne prijavo. Če se ti razlogi nanašajo samo na nekatere od videzov izdelka iz združene prijave, urad zavrne prijavo samo v delu, ki se nanaša na te videze izdelka.

Člen 12

Umik ali popravek prijave

1. Prijavitelj lahko kadarkoli umakne prijavo modela Skupnosti ali v primeru združene prijave umakne nekatere od videzov izdelka iz prijave.

2. Popravijo se lahko samo ime in naslov prijavitelja, napake pri ubeseditvi ali kopiranju ali očitne napake na zahtevo prijavitelja in pod pogojem, da se s takimi popravki ne spremeni prikaz videza izdelka.

3. Zahteva za popravek prijave v skladu z odstavkom 2 mora vsebovati:

(a) številko spisa prijave;

(b) ime in naslov prijavitelja v skladu s členom 1(1)(b);

(c) če prijavitelj imenuje zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e);

(d) navedbo elementa prijave, ki ga je treba popraviti, in ta element v popravljeni različici.

4. Če pogoji za popravek prijave niso izpolnjeni, urad prijavitelja obvesti o pomanjkljivosti. Če pomanjkljivost ni odpravljena v roku, ki ga določi urad, urad zavrže zahtevo za popravek.

5. Za popravek enakega elementa v dveh ali več prijavah, ki jih predloži isti prijavitelj, se lahko vloži ena sama zahteva.

6. Odstavki 2 do 5 se smiselno uporabljajo za zahtevke za popravek imena ali poslovnega naslova zastopnika, ki ga imenuje prijavitelj.

POGLAVJE II

POSTOPEK REGISTRACIJE

Člen 13

Registracija modela

1. Če prijava izpolnjuje zahteve iz člena 48 Uredbe (ES) št. 6/2002, se model iz prijave in podatki iz člena 69(2) te uredbe vpišejo v register.

2. Če prijava vsebuje zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 6/2002, se vpiše to dejstvo in datum izteka obdobja odloga.

3. Pristojbine, ki se plačajo v skladu s členom 6(1), se ne vračajo niti, če se prijavljenega modela ne registrira.

Člen 14

Objava registracije

1. Registracija modela se objavi v Biltenu modelov Skupnosti.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 objava registracije vsebuje:

(a) ime in naslov imetnika modela Skupnosti (v nadaljevanju "imetnik");

(b) kjer je ustrezno, ime in poslovni naslov zastopnika, ki ga imenuje imetnik in ki ni zastopnik iz prvega pododstavka člena 77(3) Uredbe (ES) št. 6/2002; če ima več zastopnikov isti poslovni naslov, se objavita samo ime in poslovni naslov prvoimenovanega zastopnika, imenu pa sledita besedi "et al."; če sta navedena dva ali več zastopnikov z različnimi poslovnimi naslovi, se objavi samo naslov za vročanje, določen v skladu s členom 1(1)(e) te uredbe; če je v skladu s členom 62(9) imenovano združenje zastopnikov, se objavita samo ime in poslovni naslov združenja;

(c) prikaz videza izdelka v skladu s členom 4; če je prikaz videza izdelka barven, je objava barvna;

(d) kjer je ustrezno, navedbo, da je vložen opis v skladu s členom 1(2)(a);

(e) navedbo izdelkov, v katere naj bi bil model vgrajen ali na katerih naj bi bil uporabljen, pred katerimi je navedena številka ustreznih razredov in podrazredov locarnske klasifikacije in ki so temu ustrezno razvrščeni v skupine;

(f) kjer je ustrezno, ime oblikovalca ali skupine oblikovalcev;

(g) datum vložitve prijave in številko spisa ter, v primeru združene prijave, številko spisa posameznega modela;

(h) kjer je ustrezno, podatke o zahtevi za prednostno pravico v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(i) kjer je ustrezno, podatke o zahtevi za razstavno prednostno pravico v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(j) datum in registrsko številko ter datum objave registracije;

(k) jezik, v katerem je bila prijava vložena, in drugi jezik, ki ga navede prijavitelj v skladu s členom 98(2) Uredbe (ES) št. 6/2002.

3. Če prijava vsebuje zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 6/2002, se v Biltenu modelov Skupnosti objavi navedba o odlogu skupaj z imenom imetnika, imenom zastopnika, če obstaja, datumom vložitve in registracije ter številko spisa prijave. Ne objavijo se niti prikaz videza izdelka niti podatki o njegovem izgledu.

Člen 15

Odlog objave

1. Če prijava vsebuje zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 6/2002, imetnik istočasno z zahtevo ali najkasneje tri mesece pred iztekom 30-mesečnega obdobja odloga:

(a) plača pristojbino za objavo iz člena 6(1)(b);

(b) v primeru združene registracije plača dodatne pristojbine za objavo iz člena 6(1)(d);

(c) v primerih, ko je prikaz videza izdelka nadomeščen s primerkom v skladu s členom 5, predloži prikaz videza izdelka v skladu s členom 4. To velja za vse videze izdelka iz združene prijave, za katere se zahteva objava;

(d) v primeru združene registracije jasno navede, kateri od videzov izdelka iz registracije naj se objavi ali kateremu od modelov se odpoveduje ali, če obdobje odloga še ni poteklo, za katere modele naj se odlog nadaljuje.

Če imetnik zahteva objavo pred iztekom 30-mesečnega obdobja odloga, mora najkasneje tri mesece pred zahtevanim datumom objave izpolniti zahteve iz točk (a) do (d) prvega odstavka.

2. Če imetnik ne izpolni zahtev iz odstavka 1(c) ali (d), ga urad pozove, naj odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, ki se ne sme v nobenem primeru izteči po 30-mesečnem obdobju odloga.

3. Če imetnik v veljavnem roku ne odpravi pomanjkljivosti iz odstavka 2:

(a) se za registrirani model Skupnosti šteje, da že od začetka nima učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002;

(b) če imetnik zahteva zgodnjo objavo iz drugega pododstavka odstavka 1, se za zahtevo šteje, da ni bila vložena.

4. Če imetnik ne plača pristojbin iz odstavka 1(a) ali (b), ga urad pozove, naj plača navedene pristojbine skupaj s pristojbinami za zapoznelo plačilo iz člena 107(2)(b) ali (d) Uredbe (ES) št. 6/2002 in kakor so določene v Uredbi (ES) št. 2246/2002 v določenem roku, ki se v nobenem primeru ne sme izteči po 30-mesečnem obdobju odloga.

Če v tem roku ne pride do plačila, urad obvesti imetnika, da registrirani model Skupnosti že od začetka nima učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002.

Če je pri združeni registraciji plačilo opravljeno v navedenem roku, vendar ne zadostuje za kritje vseh pristojbin, ki se plačajo v skladu z odstavkom 1(a) in (b), ter za ustrezno pristojbino za zapoznelo plačilo, se za vse modele, za katere pristojbine niso plačane, šteje, da že od začetka nimajo učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002.

Razen če je jasno, katere modele naj bi plačani znesek kril, in če ni drugih meril za določitev, kateri modeli naj bi bili kriti, urad obravnava modele po zaporedju, v katerem so označeni v skladu s členom 2(4).

Za vse modele, za katere ni plačana dodatna pristojbina za objavo ali ta ni plačana v celoti, skupaj z ustrezno pristojbino za zapoznelo plačilo, se šteje, da že od začetka nimajo učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002.

Člen 16

Objava po obdobju odloga

1. Če imetnik izpolni pogoje iz člena 15, urad ob izteku obdobja odloga ali v primeru zahteve za zgodnjo objavo, čim je tehnično mogoče:

(a) objavi registrirani model Skupnosti v Biltenu modelov Skupnosti z navedbami iz člena 14(2), skupaj z navedbo dejstva, da je prijava vsebovala zahtevo za odlog objave v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 6/2002 in, kjer je ustrezno, da je bil primerek predložen skladno s členom 5 te uredbe;

(b) da na vpogled javnosti vse spise v zvezi z modelom;

(c) da na vpogled javnosti vse vpise v register, vključno z morebitnimi vpisi, ki v skladu s členom 73 niso na vpogled.

2. Če se uporabi člen 15(4), se dejanja iz odstavka 1 tega člena ne izvedejo za tiste modele iz združene registracije, za katere se šteje, da že od začetka nimajo učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002.

Člen 17

Potrdilo o registraciji

1. Po objavi urad izda imetniku potrdilo o registraciji, ki zajema vpise v register iz člena 69(2) in izjavo, ki potrjuje, da so ti vpisi vneseni v register.

2. Imetnik lahko zahteva potrjene ali nepotrjene kopije potrdila o registraciji v zameno za plačilo pristojbine.

Člen 18

Ohranjanje modela v spremenjeni obliki

1. Če se v skladu s členom 25(6) Uredbe (ES) št. 6/2002 registrirani model Skupnosti ohranja v spremenjeni obliki, se model Skupnosti v spremenjeni obliki vpiše v register in objavi v Biltenu modelov Skupnosti.

2. Ohranjanje modela v spremenjeni obliki lahko vključuje imetnikovo delno odpoved, ki ne presega 100 besed, ali vpis v Register modelov Skupnosti sodne odločbe ali odločbe urada, ki razglaša delno ničnost pravice iz modela.

Člen 19

Sprememba imena ali naslova imetnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika

1. Sprememba imena ali naslova imetnika, ki ni posledica prenosa registriranega modela, se na zahtevo imetnika vnese v register.

2. Zahteva za spremembo imena ali naslova imetnika mora vsebovati:

(a) registrsko številko modela;

(b) ime in naslov imetnika, kakor sta vpisana v register. Če imetnik od urada dobi identifikacijsko številko, zadostuje navedba te številke skupaj z imenom imetnika;

(c) navedbo imena in naslova imetnika, kakor sta bila spremenjena, v skladu s členom 1(1)(b);

(d) če imetnik imenuje zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e).

3. Za zahtevo iz odstavka 2 se ne plača pristojbina.

4. Za spremembo imena ali naslova v dveh ali več registracijah istega imetnika se lahko vloži ena sama zahteva.

5. Če pogoji iz odstavkov 1 in 2 niso izpolnjeni, urad vložnika zahteve obvesti o pomanjkljivosti.

Če pomanjkljivost ni odpravljena v roku, ki ga določi urad, urad zavrže zahtevo.

6. Odstavki 1 do 5 se smiselno uporabljajo za spremembo imena ali naslova pooblaščenega zastopnika.

7. Odstavki 1 do 6 se smiselno uporabljajo za prijave modelov Skupnosti. Spremembe se vnesejo v spise, ki jih hrani urad v zvezi s prijavo modelov Skupnosti.

Člen 20

Popravljanje pomot in napak v registru in v objavi registracije

Če registracija modela ali objava registracije vsebuje pomoto ali napako, ki se lahko pripiše uradu, urad popravi to pomoto ali napako po uradni dolžnosti ali na zahtevo imetnika.

Če tako zahtevo vloži imetnik, se smiselno uporabi člen 19. Za zahtevo se ne plača pristojbina.

Urad objavi popravke, narejene v skladu s tem členom.

POGLAVJE III

OBNOVA REGISTRACIJE

Člen 21

Obvestilo o poteku registracije

Najmanj šest mesecev pred potekom registracije urad obvesti imetnika in vse morebitne osebe, katerih pravica v zvezi z modelom, vključno z licenco, je vpisana v register, da bo registracija kmalu potekla. Če urad teh oseb ne obvesti, to ne vpliva na potek registracije.

Člen 22

Obnova registracije

1. Zahteva za obnovo registracije vsebuje:

(a) če zahtevo vloži imetnik, njegovo ime in naslov v skladu s členom 1(1)(b);

(b) če zahtevo vloži oseba, ki jo imetnik za to izrecno pooblasti, ime in naslov te osebe ter dokazilo, da je pooblaščena za vložitev zahteve;

(c) če vložnik zahteve imenuje zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e);

(d) registrsko številko;

(e) kjer je ustrezno, navedbo, da se obnova zahteva za vse modele iz združene registracije, ali, če se obnova ne zahteva za vse take modele, navedbo modelov, za katere se zahteva obnova.

2. Pristojbine, ki se plačajo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 6/2002 za obnovo registracije, so sestavljene iz:

(a) pristojbine za obnovo, ki je v primerih, ko je več modelov zajetih v združeni registraciji, sorazmerna s številom modelov, za katere velja obnova;

(b) kjer je ustrezno, dodatne pristojbine za prepozno plačilo pristojbine za obnovo ali prepozno predložitev zahteve za obnovo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 6/2002, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2246/2002.

3. Če se zahteva za obnovo vloži v rokih iz člena 13(3) Uredbe (ES) št. 6/2002, vendar drugi pogoji za obnovo iz člena 13 navedene uredbe in iz te uredbe niso izpolnjeni, urad obvesti vložnika zahteve o pomanjkljivostih.

Če zahtevo vloži oseba, ki jo je imetnik za to izrecno pooblastil, imetnik modela prejme izvod obvestila.

4. Če zahteva za obnovo ni vložena ali je vložena po izteku roka iz drugega stavka člena 13(3) Uredbe (ES) št. 6/2002 ali če pristojbine niso plačane ali so plačane šele po izteku zadevnega roka ali če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi urad, urad ugotovi, da je registracija potekla in o tem obvesti imetnika ter, kjer je ustrezno, vložnika zahteve za obnovo in osebo, katere pravice iz modela so vpisane v register.

Če so v primeru združene registracije plačane pristojbine nezadostne za kritje vseh modelov, za katere se zahteva obnova, se taka razglasitev sprejme šele, ko urad ugotovi, katere modele naj bi plačani znesek kril.

Če ni drugih meril za ugotavljanje, kateri modeli naj bi bili kriti, urad obravnava modele po zaporedju, v katerem so označeni v skladu s členom 2(4).

Urad ugotovi, da je registracija potekla za vse modele, za katere pristojbine za obnovo niso plačane ali niso plačane v celoti.

5. Če razglasitev v skladu z odstavkom 4 postane dokončna, urad izbriše model iz registra z veljavnostjo od dneva, ki sledi dnevu, na katerega obstoječa registracija poteče.

6. Če so pristojbine za obnovo iz odstavka 2 plačane, vendar registracija ni obnovljena, se pristojbine vrnejo.

POGLAVJE IV

PRENOS, LICENCE IN DRUGE PRAVICE, SPREMEMBE

Člen 23

Prenos

1. Zahteva za registracijo prenosa v skladu s členom 28 Uredbe (ES) št. 6/2002 vsebuje:

(a) registrsko številko modela Skupnosti;

(b) podatke o novem imetniku v skladu s členom 1(1)(b);

(c) če v prenos niso vključeni vsi modeli iz združene registracije, podatke o registriranih modelih, na katere se prenos nanaša;

(d) dokumente, ki upravičujejo prenos.

2. Zahteva lahko vsebuje, kjer je ustrezno, ime in poslovni naslov zastopnika novega imetnika, navedena v skladu s členom 1(1)(e).

3. Zahteva se ne šteje za vloženo, dokler ni plačana zahtevana pristojbina. Če pristojbina ni plačana ali ni plačana v celoti, urad o tem obvesti vložnika zahteve.

4. Zadosten dokaz o prenosu iz odstavka 1(d) je:

(a) zahtevo za registracijo prenosa podpišeta registrirani imetnik ali njegov zastopnik in pravni naslednik ali njegov zastopnik; ali

(b) zahtevi, če ga predloži pravni naslednik, je priložena izjava, ki jo je podpisal registrirani imetnik ali njegov zastopnik, da se strinja z registracijo pravnega naslednika; ali

(c) zahtevi je priložen izpolnjen obrazec ali dokument o prenosu, ki jo je podpisal registrirani imetnik ali njegov zastopnik in pravni naslednik ali njegov zastopnik.

5. Če pogoji v zvezi z registracijo prenosa niso izpolnjeni, urad obvesti vložnika zahteve o pomanjkljivostih.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi urad, ta zavrže zahtevo za registracijo prenosa.

6. Za dva ali več registriranih modelov Skupnosti se lahko predloži ena sama zahteva za registracijo prenosa, pod pogojem, da sta registrirani imetnik in pravni naslednik v vseh primerih ista.

7. Odstavki 1 do 6 se smiselno uporabljajo za prenos prijav za registracijo modelov Skupnosti. Prenos se vnese v spise, ki jih hrani urad v zvezi s prijavo modelov Skupnosti.

Člen 24

Registracija licenc in drugih pravic

1. Člen 23(1)(a), (b) in (c) in člen 23(2), (3), (5) in (6) se smiselno uporabljajo za registracijo podelitve ali prenosa licence, za registracijo nastanka ali prenosa stvarne pravice v zvezi z registriranim modelom Skupnosti in za registracijo ukrepov izvršbe. Če pa je registrirani model Skupnosti vključen v postopek zaradi insolventnosti, se na zahtevo pristojnega nacionalnega organa za vpis v register ne plača pristojbine.

V primeru združene registracije se lahko za vsak model Skupnosti, ločeno od drugih, podeli licenca, lahko je predmet stvarne pravice, izvršbe ali postopka zaradi insolventnosti.

2. Če je za registriran model Skupnosti licenca podeljena samo za del Skupnosti ali za omejeno obdobje, mora biti v zahtevi za registracijo licence naveden del Skupnosti ali obdobje, za katerega je licenca podeljena.

3. Če pogoji, ki veljajo za registracijo licenc in drugih pravic, določeni v členih 29, 30 ali 32 Uredbe (ES) št. 6/2002, v odstavku 1 tega člena in v drugih ustreznih členih te uredbe, niso izpolnjeni, urad obvesti vložnika zahteve o pomanjkljivostih.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi urad, ta zavrže zahtevo za registracijo.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se smiselno uporabljajo za licence in druge pravice v zvezi s prijavami za registrirane modele Skupnosti. Licence, stvarne pravice in ukrepi izvršbe se vnesejo v spise, ki jih hrani urad v zvezi s prijavo modelov Skupnosti.

5. Zahteva za neizključno licenco v skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 6/2002 se vloži v treh mesecih od datuma vpisa novoupravičenega imetnika v register.

Člen 25

Posebne določbe za registracijo licence

1. Licenca v zvezi z registriranim modelom Skupnosti se vpiše v register kot izključna licenca, če tako zahteva imetnik modela ali imetnik licence.

2. Licenca v zvezi z registriranim modelom Skupnosti se vpiše v register kot podlicenca, če jo podeli imetnik licence, katerega licenca je vpisana v register.

3. Licenca v zvezi z registriranim modelom Skupnosti se vpiše v register kot ozemeljsko omejena licenca, če je podeljena za del Skupnosti.

4. Licenca v zvezi z registriranim modelom Skupnosti se vpiše v register kot začasna licenca, če je podeljena za omejeno obdobje.

Člen 26

Izbris ali sprememba registracije licenc in drugih pravic

1. Registracija, izvedena po členu 24, se izbriše na zahtevo ene od zadevnih oseb.

2. Zahteva mora vsebovati:

(a) registrsko številko registriranega modela Skupnosti ali, v primeru združene registracije, številko vsakega posameznega modela; in

(b) podatke o pravici, katere registracija naj se izbriše.

3. Zahteva za izbris registracije licence ali druge pravice se ne šteje za vloženo, dokler ni plačana zahtevana pristojbina.

Če pristojbina ni plačana ali ni plačana v celoti, urad o tem obvesti vložnika zahteve. Če je registrirani model Skupnosti vključen v postopek zaradi insolventnosti, se na zahtevo pristojnega nacionalnega organa za izbris vpisa pristojbina ne plača.

4. Zahtevi se priložijo dokumenti, ki dokazujejo, da registrirane pravice ni več, ali izjava imetnika licence ali imetnika druge pravice, da pristaja na izbris registracije.

5. Če pogoji za izbris registracije niso izpolnjeni, urad vložnika zahteve obvesti o pomanjkljivostih. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi urad, ta zavrže zahtevo za izbris registracije.

6. Odstavki 1, 2, 4 in 5 se smiselno uporabljajo za zahtevo za spremembo registracije, izvedeno po členu 24.

7. Odstavki 1 do 6 se smiselno uporabljajo za vpise v spise po členu 24(4).

POGLAVJE V

ODPOVED IN NIČNOST

Člen 27

Odpoved

1. Izjava o odpovedi v skladu s členom 51 Uredbe (ES) št. 6/2002 vsebuje:

(a) registrsko številko registriranega modela Skupnosti;

(b) ime in naslov imetnika v skladu s členom 1(1)(b);

(c) če je imenovan zastopnik, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e);

(d) če se odpoveduje samo nekaterim od modelov iz združene registracije, navedbo modelov, katerim se odpoveduje, ali modelov, ki naj bi ostali registrirani;

(e) če se v skladu s členom 51(3) Uredbe (ES) št. 6/2002 registriranemu modelu Skupnosti odpoveduje delno, prikaz spremenjenega modela v skladu s členom 4 te uredbe.

2. Če je v register vpisana pravica tretjega v zvezi z registriranim modelom Skupnosti, je zadosten dokaz njegovega strinjanja z odpovedjo to, da je izjava o privolitvi k odpovedi podpisana s strani imetnika zadevne pravice ali njegovega zastopnika.

Če je bila registrirana licenca, se odpoved modelu registrira tri mesece po datumu, na katerega imetnik prepriča urad, da je obvestil imetnika licence o svoji nameri o odpovedi. Če imetnik uradu pred iztekom tega obdobja dokaže, da je imetnik licence privolil, se odpoved registrira takoj.

3. Če se na sodišču v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 6/2002 vloži zahteva v zvezi z upravičenostjo do registriranega modela Skupnosti, je izjava o privolitvi k odpovedi, ki jo podpiše vložnik zahteve ali njegov zastopnik, zadosten dokaz njegovega strinjanja z odpovedjo.

4. Če pogoji za odpoved niso izpolnjeni, urad izjavitelja obvesti o pomanjkljivostih. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi urad, urad zavrže vpis odpovedi v register.

Člen 28

Zahteva za razglasitev ničnosti

1. Zahteva uradu za razglasitev ničnosti v skladu s členom 52 Uredbe (ES) št. 6/2002 vsebuje:

(a) v zvezi z registriranim modelom Skupnosti, za katerega se zahteva razglasitev ničnosti:

(i) njegovo registrsko številko;

(ii) ime in naslov njegovega imetnika;

(b) v zvezi z razlogi, na katerih temelji zahteva:

(i) navedbo razlogov, na katerih temelji zahteva za razglasitev ničnosti;

(ii) poleg tega, v primeru zahteve po členu 25(1)(d) Uredbe (ES) št. 6/2002, prikaz in podatke za identifikacijo prejšnjega modela, na katerem temelji zahteva za razglasitev ničnosti, ki dokazujejo, da se je vložnik zahteve upravičen sklicevati na prejšnji model kot na razlog za ničnost v skladu s členom 25(3) navedene uredbe;

(iii) poleg tega, v primeru zahteve po členu 25(1)(e) ali (f) Uredbe (ES) št. 6/2002, prikaz in podatke za identifikacijo razlikovalnega znaka ali dela, varovanega z avtorsko pravico, na katerem temelji zahteva za razglasitev ničnosti, ter podatke, ki dokazujejo, da je vložnik zahteve imetnik prejšnje pravice v skladu s členom 25(3) navedene uredbe;

(iv) poleg tega, v primeru zahteve po členu 25(1)(g) Uredbe (ES) št. 6/2002, prikaz in podatke za identifikacijo relevantnega elementa iz navedenega člena ter podatke, ki dokazujejo, da zahtevo vlaga fizična ali pravna oseba, ki jo zadeva zloraba po členu 25(4) navedene uredbe;

(v) če je razlog za ničnost, da registrirani model Skupnosti ne izpolnjuje zahtev iz člena 5 ali 6 Uredbe (ES) št. 6/2002, navedbo ali reprodukcijo prejšnjih modelov, ki bi lahko bili ovira za novost ali individualno naravo registriranega modela Skupnosti, ter dokumente, ki dokazujejo obstoj teh prejšnjih modelov;

(vi) navedbe dejstev, dokazila in argumente v podporo navedenih razlogov;

(c) v zvezi z vložnikom zahteve:

(i) njegovo ime in naslov v skladu s členom 1(1)(b);

(ii) če vložnik zahteve imenuje zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e);

(iii) poleg tega, v primeru zahteve po členu 25(1)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002, podatke, ki dokazujejo, da zahtevo vlaga oseba ali osebe, ustrezno upravičene v skladu s členom 25(2) navedene uredbe.

2. Za zahtevo se plača pristojbina iz člena 52(2) Uredbe (ES) št. 6/2002.

3. Urad obvesti imetnika, da je bila vložena zahteva za razglasitev ničnosti.

Člen 29

Jeziki, ki se uporabljajo v postopkih za ugotavljanje ničnosti

1. Zahteva za razglasitev ničnosti se vloži v jeziku postopka v skladu s členom 98(4) Uredbe (ES) št. 6/2002.

2. Če jezik postopka ni jezik, ki se uporabi za vložitev zahteve, in če imetnik predloži svoje navedbe v jeziku vložitve, urad poskrbi za prevod teh navedb v jezik postopka.

3. Tri leta po datumu, določenem v skladu s členom 111(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, Komisija predloži odboru iz člena 109 Uredbe (ES) št. 6/2002 poročilo o uporabi odstavka 2 tega člena in, če je primerno, predloge za določitev mejnega zneska stroškov, ki jih ima urad zaradi teh vzrokov, kakor je določeno v četrtem pododstavku člena 98(4) Uredbe (ES) št. 6/2002.

4. Komisija se lahko odloči, da predloži poročilo in morebitne predloge iz odstavka 3 na zgodnejši datum, odbor pa o njih prednostno razpravlja, če storitve iz odstavka 2 pomenijo nesorazmerne stroške.

5. Če dokazila v podporo zahteve niso predložena v jeziku postopka za ugotavljanje ničnosti, vložnik zahteve predloži prevod teh dokazil v zadevni jezik v dveh mesecih od predložitve dokazil.

6. Če vložnik zahteve za razglasitev ničnosti ali imetnik v dveh mesecih od takrat, ko imetnik prejme obvestilo iz člena 31(1) te uredbe, obvesti urad, da je bil dogovorjen drug jezik postopka v skladu s členom 98(5) Uredbe (ES) št. 6/2002, vložnik zahteve, če zahteva ni bila vložen v tem jeziku, predloži prevod zahteve v tem jeziku v enem mesecu od navedenega datuma.

Člen 30

Zavrženje zahteve za razglasitev ničnosti kot nedopustne

1. Če urad ugotovi, da zahteva za razglasitev ničnosti ni v skladu s členom 52 Uredbe (ES) št. 6/2002, členom 28(1) te uredbe ali katero koli drugo določbo Uredbe (ES) št. 6/2002 ali te uredbe, o tem obvesti vložnika zahteve in ga pozove, naj odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga navede.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene v navedenem roku, urad zavrže zahtevo kot nedopustno.

2. Če urad ugotovi, da zahtevane pristojbine niso plačane, o tem obvesti vložnika zahteve in ga obvesti, da se zahteva ne bo štela za vloženo, če zahtevane pristojbine ne bodo plačane v navedenem roku.

Če se zahtevane pristojbine plačajo po izteku navedenega roka, se vrnejo vložniku zahteve.

3. Morebitna odločitev o zavrženju zahteve za razglasitev ničnosti v skladu z odstavkom 1 se sporoči vložniku zahteve.

Če se v skladu z odstavkom 2 zahteva ne šteje za vloženo, se o tem obvesti vložnika zahteve.

Člen 31

Preizkus zahteve za razglasitev ničnosti

1. Če urad ne zavrže zahteve za razglasitev ničnosti v skladu s členom 30, o taki zahtevi obvesti imetnika in zahteva od njega, naj predloži svoje navedbe v določenih rokih.

2. Če imetnik ne predloži navedb, lahko urad utemelji svojo odločitev v zvezi z ničnostjo z dokazili, ki jih ima na voljo.

3. Morebitne pripombe, ki jih predloži imetnik, se sporočijo vložniku zahteve, ki ga lahko urad pozove, naj odgovori v določenih rokih.

4. Vsi pozivi po členu 53(2) Uredbe (ES) št. 6/2002 in vse navedbe, predložene s tem v zvezi, se pošljejo zadevnim strankam.

5. Urad lahko pozove stranke, naj sklenejo poravnavo.

Člen 32

Več zahtev za razglasitev ničnosti

1. Če je vloženih več zahtev za razglasitev ničnosti v zvezi z istim registriranim modelom Skupnosti, jih lahko urad obravnava v enem postopku.

Urad se lahko kasneje odloči, da jih ne bo več obravnaval na ta način.

2. Če predhodni preizkus ene ali več zahtev pokaže, da je registrirani model Skupnosti lahko ničen, urad lahko začasno ustavi druge postopke za ugotavljanje ničnosti.

Urad obvesti ostale vložnike zahtev o morebitnih relevantnih odločitvah v postopku, ki se nadaljuje.

3. Ko odločba, s katero je razglašena ničnost modela, postane dokončna, se za postopke, ki so bili začasno ustavljeni v skladu z odstavkom 2, šteje, da so končani, zadevni vložniki zahtev pa so o tem obveščeni. Za namene člena 70(4) Uredbe (ES) št. 6/2002 se tako končanje šteje za zadevo, v kateri se postopke ni nadaljeval pred sodiščem.

4. Urad povrne 50 % pristojbine za razglasitev ničnosti iz člena 52(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, ki jo je plačal posamezni vložnik zahteve, glede zahteve katerega se šteje, da je postopek končan v skladu z odstavki 1, 2, in 3 tega člena.

Člen 33

Udeležba domnevnega kršitelja

Če se v skladu s členom 54 Uredbe (ES) št. 6/2002 domnevni kršitelj želi udeležiti postopka, zanj veljajo ustrezne določbe členov 28, 29 in 30 te uredbe ter zlasti predložitev obrazložene izjave in plačilo pristojbine iz člena 52(2) Uredbe (ES) št. 6/2002.

POGLAVJE VI

PRITOŽBE

Člen 34

Vsebina pritožbe

1. Pritožba vsebuje:

(a) ime in naslov pritožnika v skladu s členom 1(1)(b);

(b) če pritožnik imenuje zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s členom 1(1)(e);

(c) izjavo, ki navaja, katera odločba se izpodbija in v kolikšni meri se zahteva sprememba ali razveljavitev odločbe.

2. Pritožba se vloži v jeziku postopka, v katerem je bila sprejeta odločba, ki je predmet pritožbe.

Člen 35

Zavrženje pritožbe kot nedopustne

1. Če pritožba ni v skladu s členi 55, 56 in 57 Uredbe (ES) št. 6/2002 in členom 34(1)(c) in (2) te uredbe, jo odbor za pritožbe zavrže kot nedopustno, razen če so vse pomanjkljivosti odpravljene pred iztekom ustreznega roka iz člena 57 Uredbe (ES) št. 6/2002.

2. Če odbor za pritožbe ugotovi, da pritožba ni skladna z drugimi določbami Uredbe (ES) št. 6/2002 ali drugimi določbami te uredbe, zlasti s členom 34(1)(a) in (b), o tem obvesti pritožnika in od njega zahteva, naj odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v roku, ki ga določi. Če pomanjkljivosti niso odpravljene pravočasno, odbor za pritožbe zavrže pritožbo kot nedopustno.

3. Če pristojbina za pritožbo ni plačana po izteku rokov za vložitev pritožbe v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 6/2002, se za pritožbo šteje, da ni bila vložena, pristojbina za pritožbo pa se vrne pritožniku.

Člen 36

Preizkus pritožb

1. Razen če je določeno drugače, se določbe v zvezi s postopki pred oddelkom, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, smiselno uporabljajo za pritožbeni postopek.

2. Odločba odbora za pritožbe vsebuje:

(a) navedbo, da jo je sprejel odbor za pritožbe;

(b) datum, na katerega je bila odločba sprejeta;

(c) imena predstojnika in drugih udeleženih članov odbora za pritožbe;

(d) ime pristojnega uslužbenca tajništva;

(e) imena strank in njihovih zastopnikov;

(f) navedbo zadev, o katerih se odloča;

(g) povzetek dejstev;

(h) razloge;

(i) odredbo odbora za pritožbe, po potrebi vključno z odločbo o stroških.

3. Odločbo podpišejo predstojnik in drugi člani odbora za pritožbe ter uslužbenec tajništva odbora za pritožbe.

Člen 37

Povračilo pristojbin za pritožbo

Povračilo pristojbin za pritožbo se odredi v primeru vmesnega preizkusa ali v primeru, da odbor za pritožbe šteje pritožbo za dopustno, če je tako povračilo upravičeno zaradi bistvene kršitve določb postopka. V primeru vmesnega preizkusa povračilo odredi oddelek, katerega odločba se izpodbija, v drugih primerih pa odbor za pritožbe.

POGLAVJE VII

ODLOČBE IN SPOROČILA URADA

Člen 38

Oblike odločb

1. Odločbe urada so pisne in navajajo razloge, na katerih temeljijo.

Če je postopek pred uradom usten, je lahko odločba izdana ustno. Strankam se naknadno vroči pisna odločba.

2. Odločbam urada, zoper katere je dovoljena pritožba, se priloži pisno sporočilo, ki navaja, da je treba pritožbo vložiti pisno pri uradu v dveh mesecih od datuma obvestila o odločbi, ki je predmet pritožbe. Sporočila morajo stranke opozarjati tudi na določbe iz členov 55, 56 in 57 Uredbe (ES) št. 6/2002.

Stranke se ne morejo sklicevati na to, da niso bile obveščene o možnosti pritožbenega postopka.

Člen 39

Popravljanje napak v odločbah

V odločbah urada se lahko popravijo samo jezikovne napake, napake pri prepisovanju in očitne pomote. Po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane stranke jih popravi oddelek, ki je odločbo sprejel.

Člen 40

Ugotavljanje izgube pravic

1. Če urad ugotovi, da izguba pravice izhaja iz Uredbe (ES) št. 6/2002 ali te uredbe, ne da bi bila sprejeta kakršna koli odločba, o tem obvesti zadevno osebo v skladu s členom 66 Uredbe (ES) št. 6/2002 in jo opozori na pravno varstvo iz odstavka 2 tega člena.

2. Če zadevna oseba misli, da ugotovitev urada ni točna, lahko v dveh mesecih od prejema sporočila iz odstavka 1 vloži zahtevo za odločitev urada o zadevi.

Taka odločba se izda samo, če se urad ne strinja z osebo, ki jo zahteva; drugače urad spremeni svojo ugotovitev in obvesti osebo, ki zahteva odločbo.

Člen 41

Podpis, ime, žig

1. Na katerikoli odločbi, sporočilu ali uradnem obvestilu urada morajo biti navedeni oddelek ali odsek urada ter ime ali imena odgovornega uradnika ali uradnikov. Opremljen mora biti s podpisom uradnika ali uradnikov ali, namesto s podpisom, z natisnjenim ali odtisnjenim žigom urada.

2. Predstojnik urada lahko določi, da se lahko uporabijo drugi načini za identifikacijo oddelka ali odseka urada in imena odgovornega uradnika ali uradnikov ali da se lahko uporabi druga identifikacija kot žig, če se odločbe, sporočila ali uradna obvestila prenašajo po faksu ali s pomočjo katerih koli drugih tehničnih sredstev za komunikacijo.

POGLAVJE VIII

USTNI POSTOPEK IN PRIDOBIVANJE DOKAZOV

Člen 42

Narok za ustni postopek

1. Za ustni postopek iz člena 64 Uredbe (ES) št. 6/2002 se razpiše narok in stranke so opozorjene na odstavek 3 tega člena. Narok se razpiše vsaj en mesec vnaprej, razen če se stranke strinjajo s krajšim rokom.

2. Ob razpisu naroka urad opozori na zadeve, o katerih je po njegovem mnenju potrebna razprava, da bi lahko sprejel odločbo.

3. Če se stranka, ki je ustrezno vabljena na ustni postopek pred uradom, naroka ne udeleži, se lahko postopek nadaljuje brez nje.

Člen 43

Pridobivanje dokazov s strani urada

1. Če urad šteje za potrebno zaslišanje strank, prič ali izvedencev ali izvedbo ogleda, sprejme odločbo o tem, pri čemer navede način, kako namerava pridobiti dokaze, relevantna dejstva, ki jih je treba dokazati, ter datum, čas in kraj zaslišanja ali ogleda.

Če stranka zahteva zaslišanje prič in izvedencev, urad z odločbo določi rok, v katerem mora stranka, ki vlaga zahtevo, seznaniti urad z imeni in naslovi prič in izvedencev, za katere stranka želi, da bi bili zaslišani.

2. Stranka, priča ali izvedenec mora biti k pričanju vabljen najmanj en mesec vnaprej, razen če se strinja s krajšim rokom.

Vabilo mora vsebovati:

(a) izvleček odločbe, navedene v prvem pododstavku odstavka 1, v katerem so navedeni zlasti datum, čas in kraj odrejenega zaslišanja ter dejstva, v zvezi s katerimi naj bi bile stranke, priče in izvedenci zaslišani;

(b) imena strank v postopku in podatke o pravicah, na katere se lahko priče ali izvedenci sklicujejo v skladu s členom 45(2) do (5).

Člen 44

Navodila izvedencem

1. Urad odloči, v kakšni obliki se predloži poročilo izvedenca, ki ga imenuje.

2. Navodila izvedencu vključujejo:

(a) natančen opis njegove naloge;

(b) rok, določen za predložitev izvedenčevega poročila;

(c) imena strank v postopku;

(d) podatke o pravicah, ki jih lahko izvedenec uveljavlja v skladu s členom 45(2), (3) in (4).

3. Strankam se izroči izvod vsakega pisnega poročila.

4. Stranke lahko ugovarjajo postavitvi izvedenca zaradi nesposobnosti ali zaradi enakih razlogov, kot so tisti, zaradi katerih se lahko ugovarja preizkuševalcu ali članu oddelka ali odbora za pritožbe v skladu s členom 132(1) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 [3]. O ugovoru odloči zadevni oddelek urada.

Člen 45

Stroški pridobivanja dokazov

1. Pridobivanje dokazov s strani urada je lahko pogojeno s tem, da stranka, ki zahteva pridobitev dokazov, na uradu položi znesek, ki se določi glede na oceno stroškov.

2. Priče in izvedenci, ki jih pozove urad in nastopijo pred njim, so upravičeni do povračila razumnih potnih stroškov in stroškov bivanja. Urad jim lahko odobri predujem za te stroške. Prvi stavek se uporablja tudi za priče in izvedence, ki nastopijo pred uradom, ne da bi jih ta pozval, in ki so zaslišani kot priče ali izvedenci.

3. Priče, upravičene do povračila iz odstavka 2, so upravičene tudi do ustreznega nadomestila za izgubo prihodka, izvedenci pa so upravičeni do honorarja za svoje storitve. Ta plačila priče in izvedenci prejmejo potem, ko izpolnijo svoje dolžnosti ali naloge, če take priče in izvedence povabi urad na lastno pobudo.

4. Zneske in predujme za stroške, ki se plačajo v skladu z odstavki 1, 2 in 3, določi predstojnik urada, objavijo pa se v uradnem glasilu urada.

Zneski se izračunajo na enaki osnovi kot nadomestila in plače, ki jih prejemajo uradniki iz razredov A 4 do A 8, kot je določeno v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti in v Prilogi VII h Kadrovskim predpisom.

5. Končna odgovornost za zneske, dolgovane ali plačane v skladu z odstavki 1 do 4, je na strani:

(a) urada, če je urad na lastno pobudo štel za potrebno zaslišati priče ali izvedence; ali

(b) zadevne stranke, če je stranka zahtevala zaslišanje prič ali izvedencev, ob upoštevanju odločbe o porazdelitvi in določitvi stroškov v skladu s členoma 70 in 71 Uredbe (ES) št. 6/2002 in členom 79 te uredbe.

Stranka iz točke (b) prvega pododstavka uradu povrne morebitni plačani predujem.

Člen 46

Zapisnik ustnega postopka in dokazov

1. Sestavi se zapisnik ustnega postopka ali pridobivanja dokazov, ki vsebuje bistvene sestavine ustnega postopka ali pridobivanja dokazov, zadevne izjave strank, zaslišanje strank, prič in izvedencev ter izsledke morebitnega ogleda.

2. Zapisnik pričanja priče, izvedenca ali stranke se zadevni osebi prebere ali izroči, tako da ga lahko pregleda. V zapisniku se zabeleži, da je bila ta formalnost opravljena in da je oseba, ki je pričala, potrdila zapisnik. Če zapisnika ne potrdi, se zabeležijo njeni pridržki.

3. Zapisnik podpišeta uslužbenec, ki ga je sestavil, in uslužbenec, ki je vodil ustni postopek ali pridobivanje dokazov.

4. Stranke dobijo izvod zapisnika.

5. Na zahtevo urad strankam da na razpolago prepis zapisa ustnega postopka v tipkopisu ali v katerikoli drugi strojno berljivi obliki.

Za izdajo prepisa zapisa se plačajo stroški, ki jih ima urad z izdelavo prepisa. Znesek določi predstojnik urada.

POGLAVJE IX

VROČANJE

Člen 47

Splošne določbe o vročanju

1. V postopku pred uradom se vsa obvestila s strani urada vročajo v obliki izvirnega dokumenta, v obliki kopije izvirnega dokumenta, ki je overjen s strani urada ali ki ima žig urada, ali v obliki računalniškega izpisa, na katerem je žig urada. Za kopije dokumentov, ki izvirajo od samih strank, tako overjanje ni potrebno.

2. Vročanje se opravi:

(a) po pošti v skladu s členom 48;

(b) z neposredno izročitvijo v skladu s členom 49;

(c) z vložitvijo v poštni predal na uradu v skladu s členom 50;

(d) po faksu in z drugimi tehničnimi sredstvi v skladu s členom 51;

(e) z javno objavo v skladu s členom 52.

Člen 48

Vročanje po pošti

1. Odločbe, v zvezi s katerimi je določen pritožbeni rok, pozivi in drugi dokumenti, ki jih določi predstojnik urada, se vročijo s priporočenim pismom z vročilnico.

Odločbe in sporočila, v zvezi s katerimi je določen drugačen rok, se vročijo s priporočenim pismom, razen če predstojnik urada določi drugače.

Vsa druga sporočila se pošljejo po navadni pošti.

2. Vročitev naslovnikom, ki nimajo ne stalnega bivališča ne glavne poslovalnice ne poslovne enote v Skupnosti in ki ne imenujejo zastopnika v skladu s členom 77(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, se opravi tako, da se dokument, za katerega se zahteva vročanje po navadni pošti, pošlje na zadnji naslov naslovnika, ki je znan uradu.

Vročitev se šteje za opravljeno, ko je pošiljka odposlana po pošti.

3. Če se vročanje opravlja s priporočenim pismom, s potrdilom o izročitvi ali brez, se dokument šteje za dostavljenega naslovniku deseti dan po dnevu, ko je bil odposlan, razen če pismo ni prišlo do naslovnika ali je prišlo do njega na kasnejši datum.

V primeru spora je naloga urada, da dokaže, da je pismo prispelo na cilj, ali da dokaže, na kateri dan je bilo dostavljeno naslovniku.

4. Vročitev s priporočenim pismom z vročilnico ali brez se šteje za opravljeno tudi, če naslovnik zavrne sprejetje pisma.

5. V kolikor vročitev po pošti ni zajeta v odstavkih 1 do 4, se uporablja zakonodaja države, na ozemlju katere se opravlja vročitev.

Člen 49

Vročanje z neposredno izročitvijo

Vročitev se lahko opravi v prostorih urada z neposredno izročitvijo dokumenta naslovniku, ki ob izročitvi potrdi njegovo prejetje.

Člen 50

Vročanje z vložitvijo v poštni predal na uradu

Vročitev se lahko opravi tudi naslovnikom, ki na uradu dobijo svoj poštni predal, z vložitvijo dokumenta v ta predal. V spise se vloži pisno obvestilo o vložitvi. Datum vložitve se zabeleži na dokumentu. Vročitev šteje za opravljeno na peti dan po vložitvi dokumenta v poštni predal na uradu.

Člen 51

Vročanje po faksu in z drugimi tehničnimi sredstvi

1. Vročitev po faksu se opravi tako, da se pošlje izvirnik ali kopija dokumenta, ki naj bi bil vročen, kot je določeno v členu 47(1). Podrobnosti takega pošiljanja določi predstojnik urada.

2. Podrobnosti vročanja z drugimi tehničnimi sredstvi komunikacije določi predstojnik urada.

Člen 52

Javno obvestilo

1. Če naslova naslovnika ni mogoče ugotoviti ali če se izkaže, da je vročitev po členu 48(1) nemogoča tudi po drugem poskusu urada, se vročitev opravi z javnim obvestilom.

Tako obvestilo se objavi vsaj v Biltenu modelov Skupnosti.

2. Predstojnik urada določi, kako se objavi javno obvestilo, in določi začetek enomesečnega roka, ob izteku katerega se dokument šteje za vročenega.

Člen 53

Vročanje zastopnikom

1. Če je imenovan zastopnik ali če velja za skupnega zastopnika v skladu s členom 61(1) prijavitelj, ki je v skupni prijavi imenovan prvi, se vroča temu imenovanemu ali skupnemu zastopniku.

2. Če je za eno zainteresirano stranko imenovanih več zastopnikov, zadostuje vročitev kateremu koli od njih, razen če je bil naveden poseben naslov za vročanje v skladu s členom 1(1)(e).

3. Če več zainteresiranih strank imenuje skupnega zastopnika, zadostuje vročitev enega samega dokumenta skupnemu zastopniku.

Člen 54

Nepravilnosti pri vročanju

Če dokument doseže naslovnika in če urad ne more dokazati, da je bil pravilno vročen, ali če niso bile upoštevane določbe v zvezi z njegovo vročitvijo, se šteje, da je bil dokument vročen na datum, ki ga urad izpriča kot datum prejema.

Člen 55

Vročanje dokumentov v primeru več strank

Dokumenti, ki izvirajo od strank in vsebujejo vsebinske predloge, ali izjava o umiku vsebinskega predloga se po uradni dolžnosti vročijo drugim strankam. Vročitev se lahko ne opravi, če dokument ne vsebuje novih elementov in je zadeva zrela za odločitev.

POGLAVJE X

ROKI

Člen 56

Štetje rokov

1. Roki se določijo v celih letih, mesecih, tednih ali dneh.

2. Začetek katerega koli roka se šteje z začetkom na dan, ki sledi dnevu, na katerega se zadevni dogodek zgodi, pri čemer je dogodek postopkovno dejanje ali iztek drugega roka. Če je to postopkovno dejanje vročitev, je zadevni dogodek prejetje dokumenta, ki se ga vroča, razen če je določeno drugače.

3. Če je rok izražen kot eno leto ali določeno število let, se izteče v ustreznem sledečem letu v mesecu z istim imenom in na dan z isto številko, kot jih imata mesec oziroma dan, ko se je zgodil zadevni dogodek. Če ustrezni mesec nima dneva z isto številko, se rok izteče na zadnji dan tega meseca.

4. Če je rok izražen kot en mesec ali določeno število mesecev, se izteče v ustreznem sledečem mesecu na dan, ki ima isto številko kot dan, na katerega se je zgodil zadevni dogodek. Če je bil dan, na katerega se je zgodil zadevni dogodek, zadnji dan v mesecu ali če ustrezni sledeči mesec nima dneva z isto številko, se rok izteče na zadnji dan tega meseca.

5. Če je rok izražen kot en teden ali določeno število tednov, se izteče v ustreznem sledečem tednu na dan z istim imenom kot dan, na katerega se je zgodil zadevni dogodek.

Člen 57

Dolžina rokov

1. Če Uredba (ES) št. 6/2002 ali ta uredba predvideva, da urad določi rok, tak rok ne sme biti krajši od enega meseca, če ima zadevna stranka stalno bivališče ali glavni kraj poslovanja ali poslovno enoto v Skupnosti, oziroma ne sme biti krajši od dveh mesecev, če ta pogoj ni izpolnjen, in ne daljši od šestih mesecev.

Urad lahko, če je to primerno glede na okoliščine, odobri podaljšanje določenega roka, če tako podaljšanje zahteva zadevna stranka in če se zahteva predloži pred iztekom prvotnega roka.

2. Če sta stranki dve ali jih je več, lahko urad podaljšanje roka pogojuje s strinjanjem druge stranke oz. strank.

Člen 58

Iztek roka v posebnih primerih

1. Če se rok izteče na dan, ko urad ni odprt za sprejemanje dokumentov ali na dan, na katerega se zaradi drugih razlogov, kot so tisti iz odstavka 2, navadna pošta v kraju, kjer je urad, ne dostavlja, se rok podaljša do prvega naslednjega dne, na katerega je urad odprt za sprejemanje dokumentov in na katerega se navadna pošta dostavlja.

Dneve, na katere urad ni odprt za sprejemanje dokumentov, določi predstojnik urada pred začetkom posameznega koledarskega leta.

2. Če rok preteče na dan, na katerega pride do splošne prekinitve ali kasnejših motenj v dostavljanju pošte v državi članici ali med državo članico in uradom, se rok podaljša do prvega dne, ki sledi koncu obdobja prekinitve ali motenj, za stranke s stalnim prebivališčem ali sedežem v zadevni državi ali stranke, ki so imenovale zastopnike s krajem poslovanja v tej državi.

V primeru, da je zadevna država članica država, v kateri je urad, se prvi pododstavek uporablja za vse stranke.

Obdobje iz prvega pododstavka je tako, kot ga določi predstojnik urada.

3. Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata za roke iz Uredbe (ES) št. 6/2002 ali te uredbe v primeru vložitev, ki naj bi bile izvedene pri pristojnem organu v smislu člena 35(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 6/2002.

4. Če je zaradi izjemnega dogodka, kot sta naravna nesreča ali stavka, prekinjeno ali moteno pravilno delovanje urada, tako da so vsa sporočila urada strankam v zvezi s pretekom roka v zamudi, se lahko dejanja, ki naj bi bila opravljena v takem roku, še vedno veljavno opravijo v enem mesecu od vročitve zapoznelega sporočila.

Datuma začetka in konca take prekinitve ali motenj sta taka, kot ju določi predstojnik urada.

POGLAVJE XI

PREKINITEV POSTOPKA IN OPUSTITEV POSTOPKA ZA PRISILNO IZTERJAVO

Člen 59

Prekinitev postopka

1. Postopek pred uradom se prekine:

(a) v primeru smrti ali poslovne nesposobnosti prijavitelja ali imetnika registriranega modela Skupnosti ali osebe, ki jo nacionalna zakonodaja pooblašča, da deluje v njegovem imenu;

(b) v primeru, da prijavitelj ali imetnik registriranega modela Skupnosti zaradi postopka v zvezi s svojim premoženjem iz pravnih razlogov ne more nadaljevati postopka pred uradom;

(c) v primeru smrti ali poslovne nesposobnosti zastopnika prijavitelja ali imetnika registriranega modela Skupnosti ali če zastopnik iz pravnih razlogov zaradi postopka v zvezi s svojim premoženjem ne more nadaljevati postopka pred uradom.

V kolikor dogodki iz točke (a) prvega pododstavka ne vplivajo na pooblastila zastopnika, imenovanega po členu 78 Uredbe (ES) št. 6/2002, se postopek prekine le na zahtevo takega zastopnika.

2. Če je v primerih iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 urad obveščen o identiteti osebe, pooblaščene za nadaljevanje postopka pred uradom, urad sporoči taki osebi in morebitnim zainteresiranim tretjim osebam, da se bo postopek nadaljeval z dnem, ki ga določi urad.

3. V primeru iz odstavka 1(c) se postopek nadaljuje, ko je urad obveščen o imenovanju novega zastopnika prijavitelja ali ko urad drugim strankam vroči sporočilo o imenovanju novega zastopnika imetnika modela.

Če tri mesece po prekinitvi postopka urad ni obveščen o imenovanju novega zastopnika, sporoči prijavitelju ali imetniku registriranega modela Skupnosti:

(a) če se uporablja člen 77(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, da se bo prijava modela Skupnosti štela za umaknjeno, če se zadevna informacija ne predloži v dveh mesecih po vročitvi tega sporočila; ali

(b) če se ne uporablja člen 77(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, da se postopek nadaljuje s prijaviteljem ali imetnikom z datumom, na katerega je to sporočilo vročeno.

4. Roki, razen roka za plačilo pristojbin za obnovo, ki za prijavitelja ali imetnika modela Skupnosti veljajo na datum prekinitve postopka, začnejo zopet teči z dnem, s katerim se postopek nadaljuje.

Člen 60

Opustitev postopka za prisilno izterjavo

Predstojnik urada lahko opusti tožbo za prisilno izterjavo dolgovanega zneska, če je ta znesek minimalen ali če je dejanska izterjava preveč negotova.

POGLAVJE XII

ZASTOPANJE

Člen 61

Imenovanje skupnega zastopnika

1. Če je prijaviteljev več, v prijavi za registracijo modela Skupnosti pa skupni zastopnik ni imenovan, za skupnega zastopnika velja prijavitelj, ki je v prijavi imenovan prvi.

Če pa je eden od prijaviteljev dolžan imenovati poklicnega zastopnika, tak zastopnik velja za skupnega zastopnika, razen če prijavitelj, ki je v prijavi imenovan prvi, tudi imenuje poklicnega zastopnika.

Prvi in drugi pododstavek se smiselno uporabljata za tretje stranke, ki skupaj vložijo zahtevo za razglasitev ničnosti, in za skupne imetnike registriranega modela Skupnosti.

2. Če se med postopkom opravi prenos na več kot eno osebo in te osebe ne imenujejo skupnega zastopnika, se uporablja odstavek 1.

Če taka uporaba ni mogoča, urad zahteva od takih oseb, da v dveh mesecih imenujejo skupnega zastopnika. Če ta zahteva ni izpolnjena, imenuje skupnega zastopnika urad.

Člen 62

Pooblastila

1. Odvetniki in poklicni zastopniki, vpisani na sezname, ki jih hrani urad v skladu s členom 78(1)(b) ali (c) Uredbe (ES) št. 6/2002, lahko pri uradu vložijo podpisano pooblastilo, ki se vnese v spis.

Tako pooblastilo se vloži, če to urad izrecno zahteva ali v primeru, da je v postopku, v katerem zastopnik nastopa pred uradom, več strank, če to izrecno zahteva ena od strank.

2. Zaposleni, ki nastopajo v imenu fizičnih ali pravnih oseb v skladu s členom 77(3) Uredbe (ES) št. 6/2002, na uradu vložijo podpisano pooblastilo, ki se vnese v spis.

3. Pooblastilo se lahko vloži v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti. Lahko se nanaša na eno ali več prijav ali registriranih modelov Skupnosti ali je v obliki splošnega pooblastila, ki omogoča zastopniku, da pred uradom nastopa v zvezi z vsemi postopki, v katerih je oseba, ki je pooblastilo izdala, stranka.

4. Če je treba v skladu z odstavki 1 ali 2 vložiti pooblastilo, urad določi rok, v katerem se tako pooblastilo vloži. Če pooblastilo v tem času ni vloženo, se postopek nadaljuje z zastopano osebo. Za katero koli zastopnikovo dejanje v postopku, razen vložitve prijave, se šteje, da ni bilo opravljeno, če ga zastopana oseba ne odobri. To ne vpliva na uporabo člena 77(2) Uredbe (ES) št. 6/2002.

5. Odstavki 1, 2 in 3 se smiselno uporabljajo za dokument, s katerim se odvzema pooblastilo.

6. Zastopnik, ki ni več pooblaščen, se še naprej šteje za zastopnika, dokler uradu ni sporočeno prenehanje njegovega pooblastila.

7. Razen če ni morebitnih nasprotnih določb v pooblastilu, ta ob smrti osebe, ki ga je dala, v razmerju do urada ne preneha.

8. Če ista stranka imenuje več zastopnikov, lahko ti kljub morebitnim nasprotnim določbam v njihovih pooblastilih, nastopajo kolektivno ali individualno.

9. Pooblastitev združenja zastopnikov se šteje za pooblastitev katerega koli zastopnika, ki lahko dokaže, da dela v tem združenju.

Člen 63

Zastopanje

Katero koli obvestilo ali drugo sporočilo, ki ga urad naslovi na pravilno pooblaščenega zastopnika, ima isti učinek, kot če bi bilo naslovljeno na zastopano osebo.

Katero koli sporočilo, ki ga pravilno pooblaščeni zastopnik naslovi na urad, ima isti učinek, kot če bi prišlo od zastopane osebe.

Člen 64

Sprememba posebnega seznama poklicnih zastopnikov za zadeve v zvezi z modeli

1. Vpis poklicnega zastopnika na posebni seznam poklicnih zastopnikov za zadeve v zvezi z modeli iz člena 78(4) Uredbe (ES) št. 6/2002 se izbriše na njegovo zahtevo.

2. Vpis poklicnega zastopnika se izbriše avtomatično:

(a) v primeru smrti ali poslovne nesposobnosti poklicnega zastopnika;

(b) če poklicni zastopnik ni več državljan države članice, razen če predstojnik urada odobri izvzetje v skladu s členom 78(6)(a) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(c) če poklicni zastopnik nima več kraja poslovanja ali zaposlitve v Skupnosti;

(d) če poklicni zastopnik ni več upravičen v smislu prvega stavka člena 78(4)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002.

3. Vpis poklicnega zastopnika urad začasno razveljavi na lastno pobudo, če je začasno razveljavljena njegova upravičenost do zastopanja fizičnih ali pravnih oseb pred uradom Beneluksa za modele ali osrednjim uradom za industrijsko lastnino države članice v smislu prvega stavka člena 78(4)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002.

4. Oseba, ki je bila izbrisana, se na zahtevo v skladu s členom 78(5) Uredbe (ES) št. 6/2002 ponovno vpiše na seznam poklicnih zastopnikov, če razlogi za izbris ne obstajajo več.

5. Urad Beneluksa za modele in osrednji uradi za industrijsko lastnino zadevnih držav članic nemudoma obvestijo urad o morebitnih dogodkih iz odstavkov 2 in 3, če so jim znani.

6. Spremembe posebnega seznama poklicnih zastopnikov za zadeve v zvezi z modeli se objavijo v uradnem glasilu urada.

POGLAVJE XIII

PISNA SPOROČILA IN OBRAZCI

Člen 65

Sporočanje v pisni obliki ali z drugačnimi sredstvi

1. Ob upoštevanju odstavka 2 se prijave za registracijo modela Skupnosti ter katerikoli druga zahteva ali izjava iz Uredbe (ES) št. 6/2002 in vse druge oblike sporočil, naslovljenih na urad, predložijo:

(a) s predložitvijo podpisanega izvirnika zadevnega dokumenta uradu po pošti, osebno ali na kakršenkoli drug način; prilog k predloženim dokumentom ni treba podpisati;

(b) s pošiljanjem podpisanega izvirnika po faksu v skladu s členom 66; ali

(c) s pošiljanjem vsebine sporočila po elektronski poti v skladu s členom 67.

2. Če prijavitelj v skladu s členom 36(1)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002 uporabi možnost vložitve primerka videza izdelka, uradu predloži prijavo in primerek v eni sami pošiljki v obliki, predpisani v odstavku 1(a) tega člena. Če prijava in primerek ali primerki, če gre za združeno prijavo, niso predloženi v eni sami pošiljki, urad ne potrdi datuma vložitve, dokler ne prejme zadnjega primerka v skladu s členom 10(1) te uredbe.

Člen 66

Sporočanje po faksu

1. Če je prijava za registracijo modela Skupnosti vložena po faksu in vsebuje reprodukcijo videza izdelka po členu 4(1), ki ne izpolnjuje zahtev navedenega člena, se zahtevana reprodukcija, primerna za registracijo in objavo, uradu predloži v skladu s členom 65(1)(a).

Če urad prejme reprodukcijo v roku enega meseca od datuma prejetja faksa, se šteje, da je urad prejel prijavo na datum, na katerega je prejel faks.

Če urad prejme reprodukcijo po izteku navedenega roka, se šteje, da je urad prejel prijavo na datum, na katerega je prejel reprodukcijo.

2. Če je sporočilo, prejeto po faksu, nepopolno ali neberljivo ali če urad upravičeno dvomi v točnost prenosa, urad o tem obvesti pošiljatelja in ga pozove, naj v roku, ki ga določi urad, ponovno pošlje izvirnik po faksu ali predloži izvirnik v skladu s členom 65(1)(a).

Če je ta zahteva izpolnjena v določenem roku, se datum prejetja ponovno poslanega faksa ali izvirnika šteje za datum prejetja izvirnega sporočila, pod pogojem, da se upoštevajo določbe o datumu vložitve, če je pomanjkljivost v zvezi s potrditvijo datuma vložitve prijave za registracijo modela Skupnosti.

Če zahteva ni izpolnjena v določenem roku, se šteje, da sporočilo ni bilo prejeto.

3. Sporočilo, predloženo uradu po faksu, se šteje za pravilno podpisano, če je na izpisu faksa vidna reprodukcija podpisa.

4. Predstojnik urada lahko določi dodatne zahteve za sporočanje po faksu, kot so oprema, ki naj se uporablja, tehnične podrobnosti sporočanja in načini ugotavljanja istovetnosti pošiljatelja.

Člen 67

Sporočanje po elektronski poti

1. Prijave za registracijo modela Skupnosti se lahko predložijo po elektronski poti, vključno s prikazom modela in ne glede na člen 65(2) v primeru vložitve primerka.

Pogoje določi predstojnik urada.

2. Predstojnik urada določi pogoje za sporočanje po elektronski poti, kot so oprema, ki naj se uporablja, tehnične podrobnosti sporočanja in načini ugotavljanja istovetnosti pošiljatelja.

3. Če je sporočilo poslano po elektronski poti, se smiselno uporablja člen 66(2).

4. Če je sporočilo poslano uradu po elektronski poti, se navedba imena pošiljatelja šteje za enakovredno podpisu.

Člen 68

Obrazci

1. Urad da na voljo brezplačne obrazce za:

(a) vložitev prijave za registracijo modela Skupnosti;

(b) vložitev zahteve za popravek prijave ali registracije;

(c) vložitev zahteve za registracijo prenosa ter obrazec o prenosu in dokument o prenosu iz člena 23(4);

(d) vložitev zahteve za registracijo licence;

(e) vložitev zahteve za obnovo registracije registriranega modela Skupnosti;

(f) vložitev zahteve za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti;

(g) vložitev zahteve za vzpostavitev prejšnjega stanja;

(h) vložitev pritožbe;

(i) pooblastitev zastopnika v obliki posameznega pooblastila ali v obliki splošnega pooblastila.

2. Urad lahko da na voljo druge brezplačne obrazce.

3. Urad da na voljo obrazce iz odstavkov 1 in 2 v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

4. Urad obrazce da brezplačno na razpolago uradu Beneluksa za modele in osrednjim uradom za industrijsko lastnino držav članic.

5. Urad lahko obrazce da na voljo tudi v strojno berljivi obliki.

6. Stranke v postopkih pred uradom morajo uporabljati obrazce, ki jih preskrbi urad, ali kopije teh obrazcev ali obrazce z enako vsebino in obliko, kot jo imajo ti obrazci, kot so obrazci, narejeni s pomočjo elektronske obdelave podatkov.

7. Obrazci se izpolnijo na tak način, da je mogoč avtomatičen vnos vsebine v računalnik, kot sta prepoznavanje znakov ali optično branje.

POGLAVJE XIV

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Člen 69

Register modelov Skupnosti

1. Register se lahko hrani v obliki elektronske baze podatkov.

2. Register vsebuje naslednje vnose:

(a) datum vložitve prijave;

(b) številko spisa prijave in številko spisa vsakega posameznega modela iz združene prijave;

(c) datum objave registracije;

(d) ime, naslov in državljanstvo prijavitelja ter državo, v kateri ima stalno bivališče ali sedež ali poslovno enoto;

(e) ime in poslovni naslov zastopnika, razen uslužbenca, ki nastopa kot zastopnik v skladu s prvim pododstavkom člena 77(3) Uredbe (ES) št. 6/2002; če obstaja več kot en zastopnik, se vpišeta samo ime in poslovni naslov prvoimenovanega zastopnika, pri čemer za imenom stojita besedi "et al."; če je imenovano združenje zastopnikov, se vpišeta samo ime in naslov združenja;

(f) prikaz videza izdelka;

(g) navedbo izdelkov z imeni, pred katerimi stojijo številke razredov in podrazredov locarnske klasifikacije in ki so razvrščeni v skupine v skladu s tem;

(h) podatke o zahtevanih prednostnih pravicah v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(i) podatke o zahtevanih razstavnih prednostnih pravicah v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(j) kjer je ustrezno, navedbo oblikovalca ali skupine oblikovalcev v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 6/2002 ali navedbo, da se je oblikovalec oz. skupina oblikovalcev odpovedal pravici do navedbe;

(k) jezik, v katerem je bila prijava vložena, in drugi jezik, ki ga prijavitelj navede v prijavi, v skladu s členom 98(2) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(l) datum registracije modela v register in registrska številka;

(m) navedbo morebitne zahteve za odlog objave v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 6/2002, pri čemer se navede datum izteka obdobja odloga;

(n) navedbo, da je bil vložen primerek v skladu s členom 5;

(o) navedbo, da je bil v skladu s členom 1(2)(a) vložen opis.

3. Poleg vpisov iz odstavka 2 register vsebuje naslednje vpise, pri čemer mora biti vsak opremljen z datumom:

(a) spremembe imena, naslova ali državljanstva imetnika ali države, v kateri ima stalno bivališče ali sedež ali poslovno enoto;

(b) spremembe imena ali poslovnega naslova zastopnika, razen zastopnika v smislu prvega pododstavka člena 77(3) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(c) če je imenovan nov zastopnik, ime in poslovni naslov tega zastopnika;

(d) navedbo, da je bila združena prijava ali registracija razdeljena na ločene prijave ali registracije v skladu s členom 37(4) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(e) zaznamek o spremembi modela v skladu s členom 25(6) Uredbe (ES) št. 6/2002, če je ustrezno, vključno z navedbo odpovedi ali sodne odločbe ali odločbe urada, ki razglaša delno ničnost pravice iz modela, ter popravki pomot in napak v smislu člena 20 te uredbe;

(f) navedbo, da je bil začet postopek za ugotavljanje upravičenosti v smislu člena 15(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 v zvezi z registriranim modelom Skupnosti;

(g) dokončno odločbo ali drugačen zaključek postopka v smislu člena 15(4)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 v zvezi s postopkom za ugotavljanje upravičenosti;

(h) spremembo lastništva v smislu člena 15(4)(c) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(i) prenose v smislu člena 28 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(j) nastanek ali prenos stvarne pravice v smislu člena 29 Uredbe (ES) št. 6/2002 in naravo stvarne pravice;

(k) izvršbo v smislu člena 30 Uredbe (ES) št. 6/2002 in postopek zaradi insolventnosti v smislu člena 31 navedene uredbe;

(l) podelitev ali prenos licence v smislu člena 16(2) ali člena 32 Uredbe (ES) št. 6/2002 in, kjer je ustrezno, vrsto licence v smislu člena 25 te uredbe;

(m) podaljšanje registracije v smislu člena 13 Uredbe (ES) št. 6/2002 in datum, na katerega začne veljati;

(n) zaznamek o ugotovitvi preteka registracije;

(o) izjavo o popolni ali delni odpovedi imetnika v smislu člena 51(1) in (3) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(p) datum vložitve zahteve ali vložitve nasprotne tožbe na razglasitev ničnosti v smislu člena 52 ali 86(2) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(q) datum in vsebino odločbe o zahtevi ali nasprotni tožbi na razglasitev ničnosti ali katerikoli drug zaključek postopka v smislu člena 53 ali 86(4) Uredbe (ES) št. 6/2002;

(r) navedbo v smislu člena 50(4) Uredbe (ES) št. 6/2002, da se za registrirani model Skupnosti šteje, da že od začetka nima učinkov iz navedene uredbe;

(s) izbris zastopnika, vpisanega v skladu z odstavkom 2(e);

(t) spremembo elementov iz točk (j), (k) in (l) ali njihov izbris iz registra.

4. Predstojnik urada lahko določi, da se v register vpišejo tudi elementi, ki niso navedeni v odstavkih 2 in 3.

5. Imetnik je obveščen o morebitni spremembi v registru.

6. Ob upoštevanju člena 73 urad na zahtevo izda overjene ali neoverjene izpiske iz registra ob plačilu pristojbine.

POGLAVJE XV

BILTEN MODELOV SKUPNOSTI IN BAZA PODATKOV

Člen 70

Bilten modelov Skupnosti

1. Urad določi pogostost objavljanja Biltena modelov Skupnosti in način, kako se objavi.

2. Brez vpliva na določbe člena 50(2) Uredbe (ES) št. 6/2002 in ob upoštevanju členov 14 in 16 te uredbe v zvezi z odlogom objave, Bilten modelov Skupnosti vsebuje objave registracij in vnosov v register ter drugih podatkov v zvezi z registracijo modelov, katerih objava je predpisana z Uredbo (ES) št. 6/2002 ali s to uredbo.

3. Če so podatki, katerih objava je predpisana v Uredbi (ES) št. 6/2002 ali v tej uredbi, objavljeni v Biltenu modelov Skupnosti, se datum izdaje na biltenu šteje za datum objave podatkov.

4. Informacije, katerih objava je predpisana v členih 14 in 16, se, kjer je ustrezno, objavijo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

Člen 71

Baza podatkov

1. Urad hrani elektronsko podatkovno bazo s podatki o prijavah za registracijo modelov Skupnosti in vnosih v register. Urad lahko, ob upoštevanju omejitev iz člena 50(2) in (3) Uredbe (ES) št. 6/2002, da na voljo vsebino te podatkovne baze za neposreden dostop bodisi na CD-ROM-u bodisi v katerikoli drugi strojno berljivi obliki.

2. Predstojnik urada določi pogoje dostopa do baze podatkov in način, na katerega je lahko vsebina te baze podatkov dana na voljo v strojno berljivi obliki, vključno s cenami teh storitev.

POGLAVJE XVI

PREGLED SPISOV IN HRANJENJE SPISOV

Člen 72

Deli spisa, umaknjeni iz pregleda

Deli spisa, umaknjeni iz pregleda v skladu s členom 74(4) Uredbe (ES) št. 6/2002, so:

(a) dokumenti v zvezi z izločitvijo ali ugovorom v smislu člena 132 Uredbe (ES) št. 40/94, pri čemer se za ta namen določbe navedenega člena smiselno uporabljajo za registrirane modele Skupnosti in njihove prijave;

(b) osnutki odločb in mnenj ter vsi drugi interni dokumenti, ki se uporabljajo za pripravo odločb in mnenj;

(c) deli spisa, glede katerih je zadevna stranka pokazala poseben interes za ohranitev njihove zaupne narave pred vložitvijo zahteve za pregled spisa, razen če je pregled takega dela spisa upravičen zaradi prednostnih pravno utemeljenih interesov stranke, ki zahteva ogled.

Člen 73

Pregled Registra modelov Skupnosti

Če je registracija povezana z odlogom objave v skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 6/2002:

(a) je dostop do registra za druge osebe, razen imetnika, omejen na ime imetnika, ime morebitnega zastopnika, datum vložitve in registracije, številko spisa prijave in navedbo, da je objava odložena;

(b) overjeni ali neoverjeni izvlečki iz registra vsebujejo samo ime imetnika, ime morebitnega zastopnika, datum vložitve in registracije, številko spisa prijave in navedbo, da je objava odložena, razen če zahtevo da imetnik ali njegov zastopnik.

Člen 74

Postopek za pregled spisov

1. Pregled spisov registriranih modelov Skupnosti pomeni pregled izvirnega dokumenta ali njegove kopije ali pregled s pomočjo tehničnih sredstev hranjenja, če so spisi shranjeni na tak način.

Zahteva za pregled spisov se ne šteje za vloženo, dokler ni plačana zahtevana pristojbina.

Način pregleda določi predstojnik urada.

2. Če se pregled spisov nanaša na prijavo za registracijo modela Skupnosti ali na registriran model Skupnosti, za katerega velja odlog objave, ki je bil odpovedan pred iztekom ali ob izteku zadevnega obdobja, ali za katerega se v skladu s členom 50(4) Uredbe (ES) št. 6/2002 šteje, da že od začetka nima učinkov iz navedene uredbe, mora zahteva vsebovati navedbo in dokaze, ki izkazujejo, da:

(a) je prijavitelj ali imetnik modela Skupnosti pristal na pregled; ali

(b) ima oseba, ki zahteva pregled, pravno utemeljen interes za pregled spisa, zlasti če prijavitelj ali imetnik modela Skupnosti navede, da bo po registraciji zadevnega modela uveljavljal pravice iz njega proti osebi, ki zahteva pregled.

3. Pregled spisov se opravi v prostorih urada.

4. Na zahtevo se pregled spisov opravi z izdajo kopij dokumentov iz spisa. Za take kopije se plačajo pristojbine.

5. Urad na zahtevo izda overjene ali neoverjene kopije prijave za registracijo modela Skupnosti ali tistih dokumentov iz spisa, katerih kopije se lahko izdajo v skladu z odstavkom 4 ob plačilu pristojbine.

Člen 75

Sporočanje informacij iz spisov

Ob upoštevanju omejitev iz člena 74 Uredbe (ES) št. 6/2002 in členov 72 in 73 te uredbe lahko urad na zahtevo sporoči informacije iz katerega koli spisa prijavljenega modela Skupnosti ali registriranega modela Skupnosti ob plačilu pristojbine.

Vendar lahko urad od osebe, ki zahteva informacije, zahteva, naj si spis ogleda na mestu, če šteje, da je to ustrezno zaradi količine informacij, ki naj bi jih posredoval.

Člen 76

Hranjenje spisov

1. Urad hrani spise v zvezi s prijavami modelov Skupnosti in registriranimi modeli Skupnosti vsaj pet let od konca leta, v katerem:

(a) je prijava zavrnjena ali umaknjena;

(b) registracija registriranega modela Skupnosti dokončno preteče;

(c) se registrira popolna odpoved registriranemu modelu Skupnosti v skladu s členom 51 Uredbe (ES) št. 6/2002;

(d) je registrirani model Skupnosti dokončno izbrisan iz registra;

(e) se za registrirani model Skupnosti šteje, da že od začetka nima učinkov iz Uredbe (ES) št. 6/2002 v skladu s členom 50(4) navedene uredbe.

2. Predstojnik urada določi obliko, v kateri se spisi hranijo.

POGLAVJE XVII

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 77

Izmenjava informacij in sporočil med uradom in organi držav članic

1. Urad in osrednji uradi za industrijsko lastnino držav članic in urad Beneluksa za modele na zahtevo drug drugemu sporočajo relevantne informacije o vložitvi prijav za registracijo modelov Skupnosti, modelov Beneluksa ali nacionalnih registriranih modelov ter o postopkih v zvezi s takimi prijavami in modeli, ki so kot posledica takih prijav registrirani. Za taka sporočila ne veljajo omejitve iz člena 74 Uredbe (ES) št. 6/2002.

2. Sporočanje med uradom in sodišči ali organi držav članic, ki izhaja iz uporabe Uredbe (ES) št. 6/2002 ali te uredbe, se opravi neposredno med navedenimi organi.

Tako sporočanje se lahko opravi tudi prek osrednjih uradov za industrijsko lastnino držav članic ali urada Beneluksa za modele.

3. Stroške v zvezi s sporočili v skladu z odstavkoma 1 in 2 plača organ, ki daje sporočila, za katera pa se pristojbine ne plačujejo.

Člen 78

Pregled spisov s strani ali prek sodišč ali organov držav članic

1. Pregled spisov v zvezi s prijavljenimi modeli Skupnosti ali registriranimi modeli Skupnosti s strani sodišč ali organov držav članic pomeni pregled na zahtevo izvirnih dokumentov ali njihovih kopij. Člen 74 se ne uporablja.

2. Sodišča ali državna tožilstva držav članic lahko med postopki pred njimi odprejo spise ali njihove kopije, ki jih urad posreduje za pregled tretjim strankam. Za tak pregled velja člen 74 Uredbe (ES) št. 6/2002.

3. Urad za preglede v smislu odstavkov 1 in 2 ne zaračuna pristojbine.

4. Urad ob posredovanju spisov ali njihovih kopij sodiščem ali državnim tožilstvom držav članic navede omejitve, ki veljajo za pregled spisov v zvezi s prijavljenimi modeli Skupnosti ali registriranimi modeli Skupnosti v skladu s členom 74 Uredbe (ES) št. 6/2002 in členom 72 te uredbe.

POGLAVJE XVIII

STROŠKI

Člen 79

Porazdelitev in določanje stroškov

1. Porazdelitev stroškov v smislu člena 70(1) in (2) Uredbe (ES) št. 6/2002 se določi v odločbi o zahtevi za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti ali v odločbi o pritožbi.

2. Porazdelitev stroškov v smislu člena 70(3) in (4) Uredbe (ES) št. 6/2002 se določi v odločbi o stroških oddelka za ničnost ali odbora za pritožbe.

3. Stroškovnik z dokazili se priloži zahtevi za določitev stroškov iz prvega stavka člena 70(6) Uredbe (ES) št. 6/2002.

Zahteva je dopustna samo, če je odločba, v zvezi s katero se zahteva določitev stroškov, dokončna. Stroški se lahko določijo, ko je ugotovljena njihova verodostojnost.

4. Zahtevo iz drugega stavka člena 70(6) Uredbe (ES) št. 6/2002 za spremembo odločbe tajništva o določitvi stroškov, v kateri so navedeni razlogi, na katerih temelji, je treba vložiti na uradu v enem mesecu od datuma vročitve obvestila o dodelitvi stroškov.

Zahteva se ne šteje za vloženo, dokler ni plačana pristojbina za spremembo zneska stroškov.

5. Oddelek za ničnost ali odbor za pritožbe, glede na primer, sprejme odločbo o zahtevi iz odstavka 4 brez ustnega postopka.

6. Pristojbine, ki jih mora plačati stranka, ki izgubi, v skladu s členom 70(1) Uredbe (ES) št. 6/2002, so omejene na pristojbine, ki jih plača druga stranka za zahtevo za razglasitev ničnosti ali za pritožbo.

7. Stroške, ki so nujno potrebni za postopek in ki jih uspešna stranka dejansko ima, nosi stranka, ki izgubi, v skladu s členom 70(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 na osnovi naslednjih najvišjih stopenj:

(a) potni stroški ene stranke za pot tja in nazaj med krajem stalnega bivališča ali krajem poslovanja in krajem, kjer se opravi ustni postopek ali kjer se pridobivajo dokazi:

(i) cena vozovnice prvega razreda za vlak, vključno z običajnimi dodatki za prevoz, če skupna razdalja po železnici ne presega 800 km;

(ii) cena letalske vozovnice turističnega razreda, če skupna razdalja po železnici presega 800 km ali če pot vključuje prečkanje morja;

(b) stroški bivanja ene stranke, enakovredni dnevnicam za uradnike iz razredov A 4 do A 8, kot je določeno v členu 13 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti;

(c) potni stroški zastopnikov v smislu člena 78(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 ter prič in izvedencev po stopnjah iz točke (a);

(d) stroški bivanja zastopnikov v smislu člena 78(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 ter prič in izvedencev po stopnjah iz točke (b);

(e) stroški zaradi pridobivanja dokazov v obliki zaslišanja prič, mnenj izvedencev ali preiskave do 300 EUR na postopek;

(f) stroški za zastopanje v smislu člena 78(1) Uredbe (ES) št. 6/2002:

(i) vložnika zahteve v postopku v zvezi z ničnostjo registriranega modela Skupnosti do 400 EUR;

(ii) imetnika v postopku v zvezi z ničnostjo registriranega modela Skupnosti do 400 EUR;

(iii) pritožnika v pritožbenem postopku do 500 EUR;

(iv) toženca v pritožbenem postopku do 500 EUR;

(g) če uspešno stranko zastopa več kot en zastopnik v smislu člena 78(1) Uredbe (ES) št. 6/2002, stranka, ki izgubi, nosi stroške iz točk (c), (d) in (f) za samo eno tako osebo;

(h) stranka, ki izgubi, ni dolžna povrniti uspešni stranki nobenih stroškov in pristojbin, razen tistih iz točk (a) do (g).

Če pridobivanje dokazov v katerem koli od postopkov iz točke (f) prvega pododstavka vključuje zaslišanje prič, mnenja izvedencev ali preiskavo, se odobri dodatni znesek za stroške za zastopanje do 600 EUR na postopek.

POGLAVJE XIX

JEZIKI

Člen 80

Zahteve in izjave

Brez poseganja v člen 98(4) Uredbe (ES) št. 6/2002:

(a) se lahko zahteva ali izjava v zvezi s prijavo za registracijo modela Skupnosti vloži v jeziku, ki se uporablja za vložitev prijave ali v drugem jeziku, ki ga prijavitelj navede v svoji prijavi;

(b) se lahko katera koli zahteva ali izjava, razen zahteve za razglasitev ničnosti v smislu člena 52 Uredbe (ES) št. 6/2002 ali izjave o odpovedi v smislu člena 51 navedene uredbe, v zvezi z registriranim modelom Skupnosti vloži v enem od jezikov urada;

(c) če se uporabi katerikoli od obrazcev urada v skladu s členom 68, se lahko tak obrazec uporabi v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti, pod pogojem, da je obrazec izpolnjen v enem od jezikov urada kar zadeva besedilne sestavine.

Člen 81

Pisni postopek

1. Brez vpliva na člen 98(3) in (5) Uredbe (ES) št. 6/2002 in razen če ni v tej uredbi določeno drugače, lahko v pisnem postopku pred uradom stranka uporablja katerikoli jezik urada.

Če izbrani jezik ni jezik postopka, stranka predloži prevod v ta jezik v enem mesecu od datuma predložitve izvirnega dokumenta.

Če je prijavitelj, ki zahteva registracijo modela Skupnosti, edina stranka v postopku pred uradom, jezik, uporabljen za vložitev prijave za registracijo modela Skupnosti, pa ni eden od jezikov urada, se lahko prevod vloži tudi v drugem jeziku, ki ga prijavitelj navede v svoji prijavi.

2. Razen če je v tej uredbi določeno drugače, se lahko dokumenti, ki naj bi bili uporabljeni v postopku pred uradom, vložijo v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti.

Če jezik takih dokumentov ni jezik postopka, lahko urad zahteva predložitev prevoda v roku, ki ga določi, v ta jezik ali, po izbiri stranke v postopku, v katerikoli jezik urada.

Člen 82

Ustni postopek

1. Katera koli stranka v ustnem postopku pred uradom lahko namesto jezika postopka uporablja enega od drugih uradnih jezikov Skupnosti, pod pogojem, da poskrbi za tolmačenje v jezik postopka.

Če je ustni postopek del postopka v zvezi s prijavo za registracijo modela, lahko prijavitelj uporablja jezik prijave ali drugi jezik, ki ga je navedel.

2. V ustnem postopku v zvezi s prijavo za registracijo modela lahko osebje urada uporablja jezik prijave ali drugi jezik, ki ga je navedel prijavitelj.

V vseh drugih ustnih postopkih lahko osebje urada uporablja namesto jezika postopka enega od drugih jezikov urada, pod pogojem, da se s tem strinja(jo) druga(e) stranka(e) v postopku.

3. Pri pridobivanju dokazov lahko katera koli stranka, priča ali izvedenec, ki naj bi bil zaslišan in ki se ne more dovolj dobro izražati v jeziku postopka, uporabi katerikoli uradni jezik Skupnosti.

Če odločitev za pridobivanje dokazov izhaja iz zahteve stranke v postopku, je stranke, ki naj bi bile zaslišane, priče in izvedence, ki se izražajo v drugih jezikih, kot je jezik postopka, mogoče zaslišati samo, če stranka, ki je postavila zahtevo, poskrbi za tolmačenje v ta jezik.

V postopku v zvezi prijavo za registracijo modela se lahko namesto jezika prijave uporablja drugi jezik, ki ga je navedel prijavitelj.

V katerem koli postopku z eno samo stranko lahko urad na zahtevo zadevne stranke dovoli odstopanje od določb tega odstavka.

4. Če se stranke in urad strinjajo s tem, se v ustnem postopku lahko uporabi katerikoli jezik Skupnosti.

5. Urad po potrebi na lastne stroške poskrbi za tolmačenje v jezik postopka ali, kjer je ustrezno, v svoje druge jezike, razen če je za to tolmačenje dolžna poskrbeti ena od strank v postopku.

6. Izjave osebja urada, strank v postopku ter prič in izvedencev, dane v ustnem postopku v enem od jezikov urada, se vpišejo v zapisnik v uporabljenem jeziku. Izjave, dane v katerem koli drugem jeziku, se vpišejo v jeziku postopka.

Popravki prijave za registracijo modela Skupnosti se vnesejo v zapisnik v jeziku postopka.

Člen 83

Overjanje prevodov

1. Kadar je treba vložiti prevod katerega koli dokumenta, lahko urad zahteva predložitev potrdila, da prevod ustreza izvirnemu besedilu, v roku, ki ga določi.

Če se potrdilo nanaša na prevod predhodne prijave v smislu člena 42 Uredbe (ES) št. 6/2002, ta rok ne sme biti krajši od treh mesecev po datumu vložitve prijave.

Če potrdilo ni predloženo v tem roku, se šteje, da dokument ni bil prejet.

2. Predstojnik urada lahko določi način, na katerega se prevodi overjajo.

Člen 84

Pravna verodostojnost prevodov

Če ni dokazov o nasprotnem, lahko urad domneva, da prevod ustreza zadevnemu izvirnemu besedilu.

POGLAVJE XX

VZAJEMNOST, PREHODNO OBDOBJE IN ZAČETEK VELJAVNOSTI

Člen 85

Objava vzajemnosti

1. Predstojnik urada po potrebi zahteva od Komisije, naj poizve, ali država, ki ni podpisnica Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, zagotavlja vzajemno obravnavanje v smislu člena 41(5) Uredbe (ES) št. 6/2002.

2. Če Komisija ugotovi, da je vzajemno obravnavanje v skladu z odstavkom 1 zagotovljeno, o tem objavi sporočilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Člen 41(5) Uredbe (ES) št. 6/2002 začne veljati z dnem objave sporočila iz odstavka 2 v Uradnem listu Evropskih skupnosti, razen če je v sporočilu naveden zgodnejši datum, s katerim se začne uporabljati.

Člen 41(5) Uredbe (ES) št. 6/2002 se preneha uporabljati z datumom, ko Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi sporočilo o tem, da vzajemno obravnavanje ni več zagotovljeno, razen če je v sporočilu naveden zgodnejši datum, s katerim se preneha uporabljati.

4. Sporočila iz odstavkov 2 in 3 se objavijo tudi v uradnem glasilu urada.

Člen 86

Prehodno obdobje

1. Katero koli prijavo za registracijo modela Skupnosti, vloženo ne več kot tri mesece pred datumom, določenim v skladu s členom 111(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, urad označi z datumom vložitve, določenim v skladu z navedeno določbo, in z dejanskim datumom prejema prijave.

2. V zvezi s prijavo se prednostno obdobje šestih mesecev iz členov 41 in 44 Uredbe (ES) št. 6/2002 izračuna od datuma, določenega v skladu s členom 111(2) navedene uredbe.

3. Urad lahko prijavitelju izda potrdilo o prejemu pred datumom, določenim v skladu s členom 111(2) Uredbe (ES) št. 6/2002.

4. Urad lahko pregleda prijave pred datumom, določenim v skladu s členom 111(2) Uredbe (ES) št. 6/2002, in komunicira s prijaviteljem z namenom odpraviti morebitne pomanjkljivosti pred tem datumom.

Kakršne koli odločbe glede takih prijav se lahko sprejmejo šele po tem datumu.

5. Če je datum prejetja prijave za registracijo modela Skupnosti s strani urada, osrednjega urada za industrijsko lastnino države članice ali urada Beneluksa za modele pred začetkom trimesečnega obdobja iz člena 111(3) Uredbe (ES) št. 6/2002, se šteje, da prijava ni bila vložena.

Prijavitelja se o tem obvesti in prijava se mu pošlje nazaj.

Člen 87

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2002

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 3, 5.1.2002, str. 1.

[2] UL L 341, 17.12.2002, str. 54.

[3] UL L 11, 14.1.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

Top