EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2154

Uredba Sveta (ES) št. 2154/2002 z dne 28. novembra 2002 o spremembah Uredbe (EGS) št. 4045/89 o pregledu s strani držav članic transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada

OJ L 328, 5.12.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 443 - 444
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2154/oj

32002R2154Uradni list L 328 , 05/12/2002 str. 0004 - 0005


Uredba Sveta (ES) št. 2154/2002

z dne 28. novembra 2002

o spremembah Uredbe (EGS) št. 4045/89 o pregledu s strani držav članic transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Določbe o izbiri podjetij, ki naj se pregledajo v skladu s členom 2 Uredbe (EGS) št. 4045/89 [3], bi bilo treba spremeniti, da bi se upošteval napredek v uporabi tehnik analize tveganja pri drugih kontrolnih ukrepih, da bi se upoštevala inflacija od zadnje spremembe Uredbe (EGS) št. 4045/89 in da bi državam članicam omogočili večjo prožnost pri izbiri podjetij.

(2) Treba bi bilo določiti predpise za primer, da države članice izvajajo skupne ukrepe, ki zahtevajo medsebojno pomoč držav članic. Zmanjšanje števila pregledov kot izraz izbire podjetij na podlagi tehnik analize tveganja in okrepljene medsebojne pomoči ne bi smelo povzročiti poslabšanja kakovosti teh pregledov.

(3) Predpise iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 4045/89 v zvezi s predložitvijo zahtevkov za medsebojno pomoč bi bilo treba poenostaviti.

(4) Predpisi o finančni udeležbi Skupnosti v izdatkih držav članic, ki izhajajo iz uporabe Uredbe (EGS) št. 4045/89, so zastareli in bi jih bilo treba črtati.

(5) Uredbo (EGS) št. 4045/89 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 4045/89 se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Ta uredba velja za pregled trgovinskih dokumentov tistih subjektov ali njihovih predstavnikov (v nadaljnjem besedilu "podjetij"), ki prejemajo ali izvajajo izplačila, neposredno ali posredno povezana s sistemom financiranja Jamstvenega oddelka EKUJS, da bi preverili, ali so se transakcije, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka EKUJS, dejansko in pravilno izvajale."

(b) doda se odstavek 5:

"5. Pri pregledih ukrepov razvoja podeželja in projektov, ki po Prilogi k Uredbi (ES) št. 2311/2000 [4] niso izrecno izključeni iz področja uporabe tovrstnih pregledov, se zlasti pazi na posebne pogoje, ki veljajo za izvajanje tovrstnih ukrepov in projektov."

2. Člen 2(2) se spremeni:

(a) v prvem pododstavku se "100000 ECU" nadomesti s "150000 ECU"

(b) v četrtem pododstavku se "300000 ECU" nadomesti s "350000 ECU"

(c) v petem pododstavku se "30000 ECU" nadomesti s "40000 ECU".

3. Členu 3(1) se doda alinea:

"— Preverjanja, povezana z vodenjem poslovnih knjig ali evidenc finančnih gibanj, ki med pregledom pokažejo, da so listine, ki jih ima plačilna agencija kot dokazilo za izplačilo pomoči upravičencu, pravilne."

4. Člen 7 se spremeni:

(a) v odstavek 1 se vstavi pododstavek:

"Kjer dve ali več držav članic v program, posredovan v skladu s členom 10(1), vključijo predlog za skupne ukrepe, ki zahtevajo znatno medsebojno pomoč, lahko Komisija zadevni državi članici na zahtevo dovoli zmanjšanje najmanjšega števila pregledov, določenih v členu 2(2), za največ 25 %."

(b) v odstavku 2 se nadomesti peti pododstavek:

"Pregled tovrstnih zahtevkov se Komisiji pošilja četrtletno, in sicer v enem mesecu po koncu vsakega četrtletja. Komisija lahko zahteva izvod posameznih zahtevkov."

(c) odstavek 4 se nadomesti:

"4. Če so za pregled podjetja v skladu s členom 2 v drugi državi članici potrebne dodatne informacije, še zlasti za navzkrižna preverjanja v skladu s členom 3, se lahko ob navedbi razlogov dajo posebni zahtevki za pregled. Pregled teh posebnih zahtevkov se pošilja Komisiji četrtletno, in sicer v enem mesecu po koncu vsakega četrtletja. Komisija lahko zahteva kopije posameznih zahtevkov.

Zahtevek za pregled se izpolni najkasneje v šestih mesecih po njegovem prejetju; rezultati pregleda se takoj predložijo državi, ki je dala zahtevek, in Komisiji. Komisija je obveščena četrtletno, in sicer v enem mesecu po koncu vsakega četrtletja."

5. Členi 12, 13, 14, 15, 16, 16a in 17 se črtajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od obdobja pregledov 2003/2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2002

Za Svet

Predsednica

M. Fischer Boel

[1] UL C 51 E, 26.2.2002, str. 366.

[2] Mnenje z dne 24. septembra 2002 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3235/94 (UL L 338, 28.12.1994, str. 16).

[4] UL L 265, 19.10.2000, str. 10.

--------------------------------------------------

Top