EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1965

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2002 z dne 4. novembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98 o financiranju Skupnosti programov dela organizacij gospodarskih subjektov v oljčnem sektorju za tržni leti 2002/2003 in 2003/2004

OJ L 300, 5.11.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 281 - 282

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1965/oj

32002R1965Uradni list L 300 , 05/11/2002 str. 0004 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 1965/2002

z dne 4. novembra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98 o financiranju Skupnosti programov dela organizacij gospodarskih subjektov v oljčnem sektorju za tržni leti 2002/2003 in 2003/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98 z dne 20. julija 1998 o spremembi Uredbe št. 136/66/EGS o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1513/2001 [2], in zlasti druge alinee prvega pododstavka člena 4a(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1873/2002 z dne 14. oktobra 2002 o določitvi omejitev financiranja Skupnosti programov dela, ki jih sestavljajo odobrene organizacije izvajalcev v oljčnem sektorju, predvidenem z Uredbo (ES) št. 1638/98, in o odstopanju od Uredbe št. 136/66/EGS [3], ter zlasti drugega odstavka člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene financiranja Skupnosti, predvidenega v členu 4a Uredbe (ES) št. 1638/98, so v Uredbi Komisije (ES) št. 1334/2002 [4] za tržni leti 2002/2003 in 2003/2004 določena pravila za priznanje organizacij gospodarskih subjektov in njihovih programov dela v sektorju oljk.

(2) Člen 2 Uredbe (ES) št. 1873/2002 določa meje financiranja Skupnosti za vse programe iz člena 4a Uredbe (ES) št. 1638/98. Komisija bi morala postaviti meje za vsak program dela, da bi pospešila uravnoteženo razdelitev sredstev med v navedenem členu predvidena štiri področja.

(3) Končne roke, predvidene v členu 3 Uredbe (ES) št. 1873/2002, je treba določiti tako, da so združljivi z omejitvami delovanja programa.

(4) Uredbo (ES) št. 1334/2002 je treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1334/2002 se spremeni na naslednji način:

1. doda se naslednji člen:

"Člen 5a

Dodelitev finančnih sredstev Skupnosti

1. Najvišji znesek finančnih sredstev Skupnosti za tržni leti 2002/2003 in 2003/2004, ki se lahko dodeli upravičenim dejavnostim organizacij gospodarskih subjektov v oljčnem sektorju, države članice lahko zbirajo za vse programe iz člena 5 te uredbe.

2. V vsaki državi članici se najnižji odstotek najvišjega zneska finančnih sredstev Skupnosti, določenega v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1873/2002, nameni za vsako področje dejavnosti:

- 15 % za spremljanje trga in upravljanje v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk,

- 15 % za izboljšanje okoljskega vpliva pridelave oljk,

- 15 % za izboljšanje kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk,

- 10 % za ukrepe sledljivosti, certificiranja in varovanja kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk.

3. Če finančna sredstva Skupnosti, ki so potrebna za vse programe, odobrene v državi članici na določenem področju dejavnosti, znašajo manj kakor najnižji odstotek iz odstavka 2, se razlika med dvema zneskoma, ob upoštevanju izpolnjevanja pogoja iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1873/2002, dodeli za proizvodno pomoč za oljčno olje iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS."

2. v členu 11:

(a) se doda naslednji odstavek 1a:

"1a. Države članice do 28. februarja 2003 obvestijo Komisijo o svojih odločitvah glede odstopanja od člena 20d(1) Uredbe št. 136/66/EGS, predvidenega v členu 3 Uredbe (ES) št. 1873/2002, za vsako od tržnih let 2002/2003 in 2003/2004.";

(b) se odstavek 2 nadomesti z:

"2. Države članice do 30. junija 2003 obvestijo Komisijo o svojih odločitvah glede odstopanja od člena 5(9) Uredbe št. 136/66/EGS, predvidenega v členu 3 Uredbe (ES) št. 1873/2002, za vsako od tržnih let 2002/2003 in 2003/2004.

Države članice do 30. junija posredujejo Komisiji podatke o priznanih organizacijah gospodarskih subjektov in programih dela v sektorju oljk ter značilnostih slednjih (razčlenjenih po vrsti organizacije gospodarskih subjektov, kakor je navedeno v členu 2 zgoraj, in po regionalnem območju) in o zneskih finančnih sredstev, zadržanih po členu 4a(1) Uredbe (ES) št. 1638/98 za tržni leti 2002/2003 in 2003/2004 (ki naj se razčlenijo po področju dejavnosti)."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. novembra 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 210, 28.7.1998, str. 32.

[2] UL L 201, 26.7.2001, str. 4.

[3] UL L 284, 22.10.2002, str. 1.

[4] UL L 195, 24.7.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

Top