Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1756

Uredba Sveta (ES) št. 1756/2002 z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive 70/524/EGS o dodatkih v krmi glede odvzema dovoljenja za dodatek in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2430/1999Besedilo velja za EGP

OJ L 265, 3.10.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 78 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 103 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 103 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1756/oj

32002R1756

Uredba Sveta (ES) št. 1756/2002 z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive 70/524/EGS o dodatkih v krmi glede odvzema dovoljenja za dodatek in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2430/1999Besedilo velja za EGP

Uradni list L 265 , 03/10/2002 str. 0001 - 0002
CS.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
ET.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
HU.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
LT.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
LV.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
MT.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
PL.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
SK.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79
SL.ES poglavje 3 zvezek 37 str. 78 - 79


Uredba Sveta (ES) št. 1756/2002

z dne 23. septembra 2002

o spremembi Direktive 70/524/EGS o dodatkih v krmi glede odvzema dovoljenja za dodatek in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2430/1999

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1] in zlasti člena 9m Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega

(1) Uporaba kokcidiostatika Nifursola, nitrofurana, kot dodatka v krmi, je bila prvič dovoljena z Direktivo Komisije 82/822/EGS [2].To dovoljenje je bilo povezano z odgovorno osebo, ki ga je dala v promet za obdobje desetih let z Uredbo Komisije (ES) št. 2430/1999 [3] brez ponovne ocene.

(2) Člen 9m predvideva odvzem dovoljenja za dodatek v primeru, da kateri izmed pogojev, ki so navedeni v členu 3a Direktive 70/524/EGS, ni več izpolnjen.

(3) V obdobju med letoma 1990 in 1995 sta Skupni odbor ekspertov FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA) in Odbor za proizvode veterinarske medicine (CVMP) izrazila mnenje o uporabi proizvodov veterinarske medicine iz skupine nitrofuranov pri živalih, ki proizvajajo hrano. Ugotovila sta, da zaradi genotoksičnih in karcinogenih lastnosti snovi ni mogoče določiti sprejemljivega dnevnega vnosa (na primer vnosa ostankov snovi, ki se lahko štejejo za varne, v človeški organizem). Skladno s tem ni bilo mogoče določiti najvišjih mejnih vrednosti ostankov za te snovi. Zato so bili vsi nitrofurani vključeni v Prilogo IV k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 [4] z namenom prepovedi uvoza teh snovi v Skupnost kot proizvodov veterinarske medicine za živali, ki proizvajajo hrano.

(4) Zato je Komisija Znanstveni odbor za prehrano živali (SCAN) prosila, naj pripravi novo znanstveno oceno tveganj Nifursola, ki sodi v skupino nitrofuranov.

(5) 11. oktobra 2001 je SCAN sprejel stališče glede Nifursola, po katerem na osnovi raziskav mutagenosti, genotoksičnosti in karcinogenosti, za katere je poskrbela odgovorna oseba, ki je Nifursol dala v promet, in zaradi pomanjkanja podatkov o toksičnosti za razvoj ni bilo mogoče ugotoviti sprejemljivega dnevnega vnosa v organizem potrošnikov. 18. aprila 2002 je SCAN po preučitvi dodatnih podatkov potrdil to mnenje.

(6) Zato ni mogoče zagotoviti, da Nifursol ne ogroža zdravja ljudi.

(7) Člen 3a(b) Direktive 70/524/EGS navaja, da Skupnost dovoljenje za uporabo dodatka ob upoštevanju pogojev uporabe izda pod pogojem, da dodatek ne vpliva škodljivo na zdravje ljudi ali živali ali na okolje, niti ne škoduje potrošniku s slabšanjem značilnosti živalskih proizvodov.

(8) Ker kokcidiostatik Nifursol ne izpolnjuje več pogoja, določenega v členu 3a navedene direktive, je uporaba te snovi kot dodatka v krmi odslej prepovedana.Uredba (ES) št. 2430/1999 in vpis tega kokcidiostatika v poglavje II Priloge B k Direktivi 70/524/EGS se spremenita v skladu s tem.

(9) Ker Stalni odbor za prehrambno verigo in zdravje živali ni izdal pozitivnega mnenja, Komisija ni mogla sprejeti določb, predvidenih po postopku, določenim v členu 23 Direktive 70/524/EGS –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 2430/1999 se črta vpis glede dodatka E 769, Nifursola.<0}

2. V poglavju II Priloge B k Direktivi 70/524/EGS se črta vpis glede Nifursola, snovi iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi.<0}

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 31. marca 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2002

Za Svet

Predsednica

M. Fischer Boel

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2205/2001 (UL L 297, 15.11.2001, str. 3).

[2] 41. Direktiva Komisije 82/822/EGS z dne 19. novembra 1982 o spremembi prilog k Direktivi Sveta 70/524/EGS o dodatkih v krmi (UL L 347, 7.12.1982, str. 16).

[3] UL L 296, 17.11.1999, str. 3.

[4] Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določitev najvišjih mejnih vrednosti ostankov proizvodov veterinarske medicine v živilih živalskega izvora (UL L 224, 18.8.1990, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1530/2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 3).

--------------------------------------------------

Top