Help Print this page 

Document 32002R0876

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 876/2002 z dne 21. maja 2002 o ustanovitvi skupnega podjetja Galileo
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1285
OJ L 138, 28.5.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/876/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 21/05/2002
  • Date of effect: 28/05/2002; začetek veljavnosti datum objave glej člen 8
  • Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1285
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: CNS 2001/0136
Relationship between documents
Text

32002R0876Uradni list L 138 , 28/05/2002 str. 0001 - 0008


Uredba Sveta (ES) št. 876/2002

z dne 21. maja 2002

o ustanovitvi skupnega podjetja Galileo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 171 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) 13. januarja 1999 je Evropski parlament sprejel resolucijo o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "Postavitev čezevropskega pozicionirnega [določanje položaja] in navigacijskega omrežja: vključno z Evropsko strategijo za globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS)" [4].

(2) 10. februarja 1999 je Komisija sprejela sporočilo "Galileo — vključevanje Evrope v novo generacijo satelitskih navigacijskih storitev".

(3) Sklepne ugotovitve Evropskega sveta v mestih Köln (3. in 4. junija 1999), Feira (19. in 20. junija 2000), Nica (od 7. do 11. decembra 2000), Stockholm (23. in 24. marca 2001), Laeken (14. in 15. decembra 2001) in v Barcelona (15. in 16. marca 2002) se sklicujejo na Galilea.

(4) 19. julija 1999 je Svet sprejel resolucijo o vključevanju Evrope v novo generacijo satelitskih navigacijskih storitev — Galileo — opredelitvena faza [5].

(5) 22. novembra 2000 je Komisija sprejela sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o Galileu.

(6) Svet je sprejel resolucijo o Galileu 5. aprila 2001 [6].

(7) 26. marca 2002 je Svet sprejel sklepne ugotovitve o Galileu.

(8) Prve raziskovalne pogodbe in študije izvedljivosti so se financirale preko četrtega in petega okvirnega programa za raziskovanje in razvoj.

(9) Faza tehnološkega razvoja se je financirala z denarjem, namenjenim čezevropskim prometnim omrežjem, na podlagi člena 4(g) Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj čezevropskega prometnega omrežja [7], ki predvideva možnost financiranja raziskovanja in razvoja, in člena 17Uuredbe Sveta (ES) št. 2236/95 z dne 18. septembra 1995 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju čezevropskih omrežij [8].

(10) Na začetku leta 2001 je satelitski radionavigacijski program Galileo, v nadaljnjem besedilu "program Galileo", vstopil v svojo razvojno fazo, namenjeno preverjanju in preskušanju predpostavk iz opredelitvene faze, zlasti glede različnih komponent (sestavnih delov) zgradbe sistema.

(11) Razvojni fazi bi morala slediti uvajalna faza, ki obsega proizvodnjo satelitov in prizemnih komponent, izstrelitve satelitov in nameščanja prizemnih postaj in opreme, da se omogoči obratovanje sistema leta 2008.

(12) Ob upoštevanju številnih dejavnikov, ki bodo morali biti vključeni v ta proces, ter potrebnih finančnih virov in strokovnega znanja je nujno ustanoviti tak pravni subjekt, ki je sposoben zagotoviti usklajeno upravljanje finančnih sredstev, dodeljenih programu Galileo med razvojno fazo. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba navesti, da se ta subjekt, ki ni namenjen za izpolnjevanje gospodarskih ciljev in je odgovoren zavodenje javnega raziskovalnega programa evropskega interesa, upošteva kot mednarodna organizacija v smislu druge alinee člena 15(10) šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonov držav članic v zvezi s prometnimi davki [9] in druge alinee člena 23(1) direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov [10].

(13) Svet Evrope je v Stockholmu oznanil, da je "zasebni sektor pripravljen dopolniti javne proračune za razvojno fazo". Predstavniki glavnih zadevnih vej industrije so marca 2001 podpisali Spomenico o strinjanju, v kateri so se obvezali, da bodo navedli svoj prispevek k skupnemu znesku 200 milijonov EUR za razvojno fazo programa Galileo, tako da bodo vpisali kapital za skupno podjetje ali bodo prispevali v kakšni drugačni obliki.

(14) Zato je treba ustanoviti skupno podjetje po členu 171 Pogodbe, saj program Galileo vključuje veliko raziskovalno in razvojno komponento, ki opravičuje in bo še naprej opravičevala uporabo finančnih sredstev, dodeljenih okvirnim programom za raziskovanje in razvoj. Razen tega mora ta program omogočiti znaten napredek v razvoju satelitskih navigacijskih tehnologij.

(15) Glavna naloga skupnega podjetja mora biti v skladu s sklepi Sveta uspešno sklenjen razvoj programa Galileo v njegovi razvojni fazi z združevanjem javnega in zasebnega financiranja. Razen tega mora zagotoviti upravljanje večjih predstavitvenih projektov.

(16) Finančni predpisi skupnega podjetja morajo upoštevati obsežna načela in pravila, kakor jih je določila Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za skupni proračun Evropskih skupnosti [11].

(17) Pri oblikovanju svojega predloga za imenovanje direktorja skupnega podjetja bi morala Komisija upoštevati, da naj se on/ona imenuje na podlagi zaslug in upraviteljskih sposobnosti ter usposobljenosti in ustreznih izkušenj, in da naj pri opravljanju svojih dolžnosti ne bo odvisen/a od nobenega podjetja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izvajanje razvojne faze programa Galileo se s tem ustanavlja skupno podjetje Galileo v smislu člena 171 Pogodbe za štiriletno obdobje.

Cilj skupnega podjetja je zagotoviti enotnost uprave in finančni nadzor projekta za raziskovalno, razvojno in predstavitveno fazo programa Galileo in da za ta namen sprosti finančna sredstva, dodeljena navedenemu programu.

Skupno podjetje se upošteva kot mednarodna organizacija v smislu druge alinee člena 15(10) Direktive 77/388/EGS in druge alinee člena 23(1) Direktive 92/12/EGS.

Njegov sedež je v Bruslju.

Člen 2

S tem se sprejme statut skupnega podjetja, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

1. Za zagotovitev ustreznega pretoka informacij in učinkovit politični nadzor držav članic nad izvajanjem razvojne faze programa Galileo je treba ustanoviti nadzorni odbor. Sestavljati ga morajo po en predstavnik vsake države članice Evropske unije in predstavnik Komisije v upravnem odboru skupnega podjetja.

2. Nadzornemu odboru predseduje predstavnik države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije.

3. Komisija pravočasno, najkasneje pa v 15 v dneh pred vsakim srečanjem upravnega odbora, skliče nadzorni odbor in svojim članom predloži dokumente o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu za navedeni sestanek.

Nadzorni odbor odloča o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu predvidenega srečanja upravnega odbora, in lahko doda druge točke na navedeni dnevni red. Komisija pri opravljanju svoje funkcije v upravnem odboru naredi vse, kar je v njeni moči, da odločitve upravnega odbora odsevajo odločitve in poglede nadzornega odbora.

4. Nadzorni odbor sprejema svoje sklepe s kvalificirano večino glasov predstavnikov držav članic, ti glasovi pa se ponderirajo v skladu s členom 205(2) Pogodbe. Predstavnik Komisije ne sodeluje pri glasovanju.

5. Nadzorni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

Komisija vsako leto predstavi Svetu letno poročilo o napredovanju programa Galileo, kakor tudi načrt razvojnega programa, vključno s finančnimi vidiki.

Ob koncu leta 2003 Komisija obvesti Svet o rezultatih razpisnega postopka, ki ga je sprožilo skupno podjetje v skladu s členom 4 svojega statuta.

Člen 5

Komisija poroča Svetu o pristopu novih članov.

Vsako sodelovanje novih članov, vključno s sodelovanjem članov iz tretjih držav, se predloži v odobritev Svetu.

Člen 6

Za skupno podjetje veljajo pravila iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju varnostnih predpisov Sveta [12].

Člen 7

1. Za obravnavanje vprašanj varnosti v zvezi s sistemom Galileo se ustanovi varnostni odbor. Sestavljajo ga po en predstavnik iz vsake države članice Evropske unije in predstavnik Komisije.

2. Varnostni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 21. maja 2002

Za Svet

Predsednik

R. De Miguel

[1] UL C 270 E, 25.9.2001, str. 119.

[2] UL C 48, 21.2.2002, str. 42.

[3] Mnenje z dne 7. februarja 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL C 104, 14.4.1999, str. 73.

[5] UL C 221, 3.8.1999, str. 1.

[6] UL C 157, 30.5.2001, str. 1.

[7] UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Odločba, spremenjena z odločbo št. 1346/2001/ES (UL L 185, 6.7.2001, str. 1).

[8] UL L 228, 23.9.1995, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 1655/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 197, 29.7.1999, str. 1).

[9] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, spremenjena z direktivo 2001/115/ES (UL L 15, 17.1.2002, str. 24).

[10] UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z direktivo 2000/47/ES (UL L 193, 29.7.2000, str. 73).

[11] UL L 356, 31.12.1977, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

[12] UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STATUT SKUPNEGA PODJETJA GALILEO

Člen 1

1. Ime skupnega podjetja je: "Skupno podjetje Galileo".

2. Njegov sedež je v Bruslju.

3. (a) Ustanovna člana skupnega podjetja sta:

- Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija,

- Evropska vesoljska agencija.

(b) Člani skupnega podjetja lahko postanejo:

- Evropska investicijska banka,

- katerokoli podjetje, po tem ko je Komisija po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 z dne 21. maja 2002 o ustanovitvi skupnega podjetja Galileo [1] obvestila Svet o rezultatu razpisnega postopka in po odobritvi v skladu s postopkom, določenim v členu 5 navedene uredbe.

4. Kapital skupnega podjetja sestavljajo sredstva, ki jih vložijo njegovi člani. Prispevajo se lahko tudi stvarni vložki. Oceniti je treba njihovo vrednost in uporabnost za izvajanje dejavnosti skupnega podjetja.

Ustanovna člana vpišeta svoja deleža kapitala v višini zneskov, navedenih v njunih zavezah, in sicer Evropska skupnost 520 milijonov EUR in Evropska vesoljska agencija 50 milijonov EUR.

Ko Komisija obvesti Svet o rezultatih razpisnega postopka, upravni odbor takoj povabi podjetja, navedena v drugi alinei odstavka 3(b), da vpišejo svoje deleže. Podjetja morajo prispevati 5 milijonov EUR v obdobju enega leta. Ta znesek se zniža na 250000 EUR za podjetja, ki vpisujejo deleže posamezno ali kolektivno in ki se lahko štejejo kot mala ali srednje velika podjetja v smislu priporočila Komisije z dne 3. aprila 1996 o opredelitvi malih in srednje velikih podjetij [2].

Upravni odbor določi zneske tega kapitala, ki bi se morali sprostiti sorazmerno glede na delež kapitala, ki ga je vpisal posamezni član. Vsak član skupnega podjetja, ki ne izpolni svojih obveznosti s prispevanjem stvarnih vložkov ali v predpisanem časovnem obdobju ne sprosti dolgovanega zneska, je najprej izključen iz glasovanja v upravnem odboru, po šestih mesecih pa se prekliče članstvo za toliko časa, da izpolni svoje obveznosti.

Finančne obveznosti skupnega podjetja ne smejo preseči višine razpoložljivega kapitala.

Člen 2

Glavne naloge skupnega podjetja so:

1. nadzorovati optimalno integracijo skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (European Geostationary Navigation Overlay Service) (EGNOS) v program Galileo ter izvajanje razvojne in validacijske faze Galilea in pomagati pri pripravi uvajalne in obratovalne (operativne) faze;

2. v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo v skladu s členom 3 in preko pogodbenih dogovorov s subjekti zasebnega sektorja začeti raziskovalne in razvojne dejavnosti, potrebne za uspešno izvedbo razvojne faze in usklajevanje dejavnosti na tem področju na ravni države; v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo v skladu s členom 3 izstreliti prvi niz satelitov in tako skleniti dotedanji tehnološki razvoj ter zagotoviti obsežno predstavitev zmogljivosti in zanesljivosti sistema;

3. v sodelovanju s Komisijo, Evropsko vesoljsko agencijo in zasebnim sektorjem pomagati zagotavljati finančna sredstva javnega in zasebnega sektorja, potrebna za predstavitev predlogov Svetu v zvezi z upravljalnimi strukturami za različne zaporedne faze programa na podlagi naslednjih dejavnosti:

- na podlagi podatkov, ki jih predloži Komisija, sestavi poslovni načrt, ki zajema vse faze programa Galileo v zvezi s storitvami, ki jih lahko ponudi Galileo, z dohodkom, ki ga lahko ustvarijo in s potrebnimi spremljajočimi ukrepi,

- s konkurenčnim razpisnim postopkom preko pogajanj doseže pavšalni sporazum s zasebnim sektorjem za financiranje uvajalne in obratovalne faze, s katerim določi odgovornosti, vloge in tveganja, ki jih delita javni in zasebni sektor;

4. nadzorovati izvajanje vseh programov, če je potrebno, s pomočjo svetovalca, in izvesti vse potrebne prilagoditve zaradi razvoja, doseženega v razvojni fazi.

Člen 3

Skupno podjetje sklene z Evropsko vesoljsko agencijo sporazum, s katerim:

- ji poveri izvajanje dejavnosti, potrebnih med razvojno fazo v zvezi z vesoljskim segmentom in zemeljskim segmentom, povezanim s sistemom, in v ta namen da skupno podjetje na voljo sredstva, ki jih ima za to fazo. Evropska vesoljska agencija je odgovorna za njihovo upravljanje v skladu s postopki, določenimi v sporazumu, ki se sklene s skupnim podjetjem in temelji na načelih nediskriminacije, preglednosti in pravične razdelitve dela ob upoštevanju skupnostnega značaja programa. V tej zvezi se stremi k ustreznemu sodelovanju malih in srednje velikih podjetij,

- Komisija ima pravico zagotoviti zaščito finančnih interesov Skupnosti z izvajanjem učinkovitega nadzora. Če Komisija odkrije kakršnekoli nepravilnosti, si pridržuje pravico do zmanjšanja ali začasne ustavitve vseh nadaljnjih plačil skupnemu podjetju. Zmanjšani ali začasno izostali znesek je enakovreden obsegu nepravilnosti, ki jih je Komisija dejansko odkrila. Vsi nesporazumi se rešujejo na podlagi določb sporazuma,

- opredeljeni so postopki za izvajanje programa Galileo, zlasti dejavnosti, ki jih izvaja Evropska vesoljska agencija v zvezi s programom, financirane pa so iz sredstev, ki niso dodeljena skupnemu podjetju.

Člen 4

Brez vpliva na člen 3 skupno podjetje po objavi razpisa lahko sklene pogodbo za opravljanje storitev s podjetji ali konzorcijem podjetij, zlasti za izvajanje dejavnosti, predvidenih v točki 3 člena 2.

Skupno podjetje zagotovi, da pogodba predvideva pravico Komisije, da v imenu skupnega podjetja izvaja nadzore, s katerimi zagotovi zaščito finančnih interesov Skupnosti, in v primeru odkritja nepravilnosti naloži odvračalne in sorazmerne kazni.

Člen 5

Skupno podjetje je pravna oseba. V vseh državah članicah Evropske skupnosti ima najširšo opravilno sposobnost, dodeljeno pravnim osebam po zakonih teh držav. Zlasti lahko pridobi ali odtuji premičnine in nepremičnine in nastopa kot stranka v pravnih postopkih.

Člen 6

Skupno podjetje je lastnik opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki jih ustvari ali so nanj prenesena za razvojno fazo programa Galileo. Po potrebi pravica do lastništva vladne kriptografije ostane vladnemu organu, ki je razvil kriptografsko metodo.

Člen 7

1. Organi skupnega podjetja so upravni odbor, izvršilni komite in direktor.

2. Upravni odbor lahko pridobi nasvet svetovalnega komiteja.

Člen 8

1. Sestava upravnega odbora, glasovalne pravice:

(a) upravni odbor sestavljajo člani skupnega podjetja;

(b) če ni drugače predvideno v tem statutu, se odločitve upravnega odbora sprejemajo z enostavno večino glasov. Vsak član skupnega podjetja ima število glasov, ki je sorazmerno deležu vpisanega kapitala. Komisija in Evropska vesoljska agencija imata isto število glasov in, v vsakem primeru, vsaka vsaj 40 % skupnih glasov.

2. Funkcije upravnega odbora:

(a) upravni odbor sprejema odločitve, potrebne za izvajanje programa, in izvaja celoten nadzor izvrševanja programa;

(b) upravni odbor zlasti:

- imenuje direktorja in potrdi organigram,

- imenuje člane svetovalnega komiteja,

- sprejme finančni pravilnik skupnega podjetja v skladu s členom 14(3),

- v skladu s členom 13 odobri letni proračun, vključno z načrtom delovnih mest, razvojnim načrtom za razvojno fazo programa in ocenami stroškov programa,

- odobri zaključni račun in bilanco stanja,

- odloča o nakupu, prodaji in zastavljanju zemlje in drugih pravicah na nepremičninah kot tudi o dajanju varščin ali garancij, pridobitvi deležev v drugih podjetjih ali ustanovah in o dodeljevanju ali jemanju posojil,

- s 75 % glasovalno večino odobri vsak predlog, ki pomeni bistveno spremembo pri izvajanju programa Galileo,

- sprejema letna poročila o napredovanju programa Galileo in njegovem finančnem položaju iz člena 16(2),

- izvaja taka druga pooblastila in funkcije, vključno z ustanavljanjem pomožnih teles, kakršna bi utegnila biti potrebna za namene programa Galileo,

- potrjuje mandat izvršilnega komiteja.

3. Seje, poslovnik upravnega odbora:

(a) upravni odbor se sestaja vsaj dvakrat letno. Izredne seje se skličejo na zahtevo tretjine članov upravnega odbora, ki predstavljajo vsaj 40 % glasovalnih pravic, ali predsedujočega ali direktorja. Seje ponavadi potekajo na sedežu skupnega podjetja. Upravni odbor izvoli predsedujočega izmed svojih članov. Na sejah sodelujeta predstavnik izvršilnega komiteja in direktor, če v posameznih primerih ni določeno drugače;

(b) upravni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 9

1. Sestava izvršilnega komiteja, glasovalna pravica:

(a) izvršilni komite sestavljajo predstavnik Komisije, predstavnik Evropske vesoljske agencije in, takoj ko se vključijo podjetja, predstavnik industrije, ki ga imenuje upravni odbor;

(b) izvršilni komite se sestaja v prisotnosti direktorja in predstavnika države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije;

(c) sklepi izvršilnega komiteja se sprejemajo soglasno, razen če statut predvideva drugače.

2. Funkcije izvršilnega komiteja:

(a) izvršilni komite pomaga upravnemu odboru pri pripravljanju sklepov;

(b) izvršilni komite zlasti:

- svetuje upravnemu odboru in direktorju o napredovanju programa Galileo na podlagi rednih poročil,

- daje pripombe in priporočila upravnemu odboru o ocenah stroškov programa in osnutku proračuna, vključno z načrtom delovnih mest, ki ga je pripravil direktor,

- potrjuje razpisne postopke in postopke za oddajo naročil v skladu s pravili o oddaji naročil, ki jih določi upravni odbor, kar ne sme vplivati na izvajanje odločitev, ki jih mora sprejeti izvršilni komite,

- izvaja naloge, ki mu jih zaupa ali poveri upravni odbor,

- odobrava sprostitev sredstev, predvidenih v sporazumu, sklenjenem v skladu s členom 3.

3. Seje, poslovnik izvršilnega komiteja:

(a) izvršilni komite ima seje vsaj enkrat na mesec. Seje ponavadi potekajo na sedežu skupnega podjetja;

(b) izvršilni komite na podlagi odobritve upravnega odbora sestavi svoj poslovnik.

4. Obravnavanje dokumentov:

Izvršilni komite sprejme pravila o obravnavanju dokumentov, da zadosti varnosti, poslovni skrivnosti in dostopu javnosti. Po potrebi ta pravila upoštevajo načela in omejitve, določene v Uredbi (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [3].

Člen 10

1. Direktor je generalni direktor, odgovoren za tekoče upravljanje skupnega podjetja in je njegov pravni predstavnik. Direktorja imenuje upravni odbor na predlog Komisije. On/ona izvaja svoje naloge popolnoma samostojno.

2. Direktor usmerja izvajanje programa v okviru smernic, ki jih je vzpostavil upravni odbor, kateremu je direktor odgovoren. Upravnemu odboru, izvršilnemu in svetovalnemu komiteju ter vsem drugim pomožnim organom direktor daje informacije, potrebne za opravljanje njihovih funkcij.

3. Direktor zlasti:

- organizira, vodi in nadzoruje osebje skupnega podjetja,

- upravnemu odboru daje svoje predloge v zvezi z organigramom,

- sestavlja in redno posodablja načrt razvojnega programa in ocene stroškov programa v skladu s finančnimi pravilniki in jih predloži upravnemu odboru,

- v skladu s finančnimi pravilniki sestavlja osnutek letnega proračuna, ki vključuje načrt delovnih mest, in ju predloži upravnemu odboru,

- zagotovi, da so izpolnjene obveznosti do Komisije po pogodbi, sklenjeni med njo in skupnim podjetjem, zlasti določbe, ki predstavnikom Komisije omogočajo izvajanje učinkovitega nadzora, in da v primeru odkritja nepravilnosti naložijo odvračalne in sorazmerne kazni,

- predloži upravnemu odboru zaključni račun in bilanco stanja,

- predloži upravnemu odboru vsak predlog, ki pomeni bistveno spremembo zasnove programa Galileo,

- odgovarja za varnost in sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev varnostnih zahtev,

- sestavi letno poročilo o napredovanju programa Galileo in njegovega finančnega položaja ter druga taka poročila, ki jih lahko zahteva upravni odbor, in mu jih predloži.

Člen 11

1. Polno število zaposlenih se določi v ustanovitvenem načrtu, ki bo določen v letnem proračunu.

2. Delavci skupnega podjetja imajo pogodbo za določen čas, ki temelji na pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnostih.

3. Vse stroške zaposlenih nosi skupno podjetje.

4. Upravni odbor sprejeme potrebne izvedbene predpise.

Člen 12

Vsi prihodki skupnega podjetja se uporabijo za izvajanje nalog, opredeljenih v členu 2. Ob upoštevanju člena 21 se prihodki, ki presegajo stroške, ne razdeljujejo med člane skupnega podjetja.

Člen 13

1. Poslovno leto ustreza koledarskemu letu.

2. Vsako leto do 31. marca direktor članom preloži ocene stroškov programa, kot jih potrdi upravni odbor. Ocene stroškov programa vključujejo napoved letnih izdatkov za naslednji dve leti. V okviru te napovedi se ocene prihodkov in izdatkov za prvo od teh dveh poslovnih let (začasni predlog proračuna) sestavijo tako podrobno, kot je potrebno za notranji proračunski postopek vsakega člana glede na njegove finančne prispevke k skupnemu podjetju. Direktor zagotovi članom vse potrebne dodatne informacije.

3. Člani direktorju takoj sporočijo svoje pripombe o oceni stroškov programa, zlasti o ocenah prihodkov in izdatkov za naslednje leto.

4. Direktor na podlagi odobrenih ocen stroškov programa in ob upoštevanju pripomb, ki jih prejme od članov, pripravi predlog proračuna za naslednje leto in ga pred 30. septembrom predloži upravnemu odboru v sprejetje s 75 % večino glasov.

Člen 14

1. Finančni pravilnik sprejme upravni odbor s 75 % večino glasov.

2. Namen finančnega pravilnika je zagotovitev zdravega in gospodarnega finančnega upravljanja skupnega podjetja.

3. Finančni pravilnik vključuje zlasti glavna pravila o:

- predstavitvi in strukturi ocen stroškov programa in letnega proračuna,

- izvajanju letnega proračuna in internega finančnega nadzora,

- metodi plačevanja prispevkov članov skupnega podjetja,

- vodenju in predložitvi računovodskih obračunov in evidenc inventarja ter sestavljanju in predložitvi letne bilance,

- postopku za razpise, ki temelji na nediskriminaciji med državami članicami skupnega podjetja in skupnostnemu značaju projekta, oddajanje pogodb in naročil ter postavljanju pogojev v imenu skupnega podjetja.

4. Podrobna pravila izvajanja, ki Komisiji zagotavljajo skladnost z njenimi obveznostmi v skladu s členom 274 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se določijo v sporazumu med skupnim podjetjem in Komisijo.

Člen 15

V dveh mesecih po koncu posameznega poslovnega leta direktor predloži zaključni račun in bilance stanja za preteklo leto Računskemu sodišču Evropskih skupnosti. Revizija, ki jo opravi Računsko sodišče, temelji na dokumentaciji in se izvede na kraju samem. Direktor predloži zaključni račun in bilanco stanja skupaj s poročilom Računskega sodišča upravnemu odboru v odobritev s 75 % večino glasov. Direktor ima pravico oziroma mora, če to zahteva upravni odbor, dati pripombe k poročilu. Računsko sodišče pošlje svoje poročilo članom skupnega podjetja.

Člen 16

1. Načrt razvojnega programa določa načrt izvajanja vseh elementov programa. Zajema celotno obdobje skupnega podjetja in se redno posodablja.

2. Letno poročilo kaže napredovanje programa Galileo, zlasti glede na časovni razpored, stroške in uspešnost programa.

Člen 17

1. Skupno podjetje je izključno odgovorno za izpolnjevanje svojih obveznosti.

2. Pogodbeno odgovornost skupnega podjetja urejajo posamezne pogodbene določbe in zakoni, ki veljajo za zadevno pogodbo.

3. Vsako plačilo skupnega podjetja v zvezi z odgovornostjo iz odstavka 2 ter z njo povezanih stroškov in izdatkov se upošteva kot izdatek skupnega podjetja.

4. Direktor predlaga upravnemu odboru vsa potrebna zavarovanja, skupno podjetje pa sklene tako zavarovanje, kot ga odredi upravni odbor.

Člen 18

Skupno podjetje zagotovi varovanje občutljivih informacij, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko ogrozilo interese pogodbenih strank. Skupno podjetje uporabi načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, ki jih je uveljavil sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju varnostnih predpisov Sveta [4].

Skupno podjetje upošteva izkušnje Varnostnega odbora sistema Galileo (GSSB). Sledi tudi pravilom varnostnega odbora iz člena 7 Uredbe (ES) št. 876/2002 o vseh vprašanjih v zvezi z varnostjo sistema.

Člen 19

1. Skupno podjetje lahko sprejema člane, ki niso navedeni v členu 1(3)(a).

2. Vsaka zahteva za pristop se naslovi na direktorja, ki jo prenese upravnemu odboru. Upravni odbor odloči, ali skupno podjetje z vložnikom začne pogajanja o pogojih pristopa, zlasti ob upoštevanju varnostnih vidikov. V primeru pozitivnega sklepa se skupno podjetje pogaja o pogojih za pristop in jih predloži upravnemu odboru, ki odloči s 75-odstotno večino izraženih glasov.

3. Članstvo skupnega podjetja se ne more prenesti na tretjo osebo, če se upravni odbor pred tem ni enoglasno strinjal. Posledica kakršnegakoli nedovoljenega prenosa je takojšnje prenehanje članstva v skupnem podjetju in odgovornost za škodo, povzročeno skupnemu podjetju.

Člen 20

Skupno podjetje se ustanovi za obdobje štirih let od objave tega statuta v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V skladu z napredovanjem pri izpolnjevanju nalog skupnega podjetja, opredeljenih v členu 2, se to obdobje lahko podaljša s spremembo tega statuta v skladu z določbami člena 23. Obdobje se v vsakem primeru podaljša za toliko časa, dokler obveznosti, ki nastanejo zaradi sporazuma iz člena 3, niso izpolnjene.

Člen 21

Za vodenje postopka likvidacije skupnega podjetja upravni odbor imenuje enega ali več likvidacijskih upraviteljev, ki spoštujejo odločitve upravnega odbora, sprejete s 75 % večino glasov.

Člen 22

Za vsako zadevo, ki je ne zajema ta statut, velja zakonodaja države, kjer je sedež skupnega podjetja.

Člen 23

Vsak član skupnega podjetja lahko upravnemu odboru predloži predloge za spremembo tega statuta.

Če se upravni odbor strinja s takimi predlogi s 75 % večino glasov, Komisija v skladu s postopkom, predvidenim v prvem pododstavku člena 172 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti predlaga Svetu njihovo odobritev.

[1] UL L 138, 28.5.2002, str. 1.

[2] UL L 107, 30.4.1996, str. 4.

[3] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[4] UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top