EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002Q0209(02)

Kadrovski predpisi za uslužbence satelitskega centra evropske unije

OJ L 39, 9.2.2002, p. 44–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 249 - 277

In force

32002Q0209(02)Uradni list L 039 , 09/02/2002 str. 0044 - 0070


Kadrovski predpisi za uslužbence satelitskega centra evropske unije [1]

UVODNE OPOMBE

Člen 1

NASLOV I – SPLOŠNE DOLOČBE

Podrejenost

Izjava

Ravnanje

Finančna odgovornost

Varnost

NASLOV II – STATUS USLUŽBENCEV

POGLAVJE I – SPLOŠNE DOLOČBE

Privilegiji in imunitete

Pomoč in odškodnine

Lastninske pravice

Zunanje dejavnosti

Kandidiranje za javne ali politične funkcije

POGLAVJE II – ZAPOSLOVANJE IN POGODBE O ZAPOSLITVI

Člen 4 – Zaposlitev

Člen 5 – Starostna meja zaposlitve

Člen 6 – Zdravniški pregledi

Začetne pogodbe

Poskusna doba

Prenehanje pogodb

Odškodnina za izgubo zaposlitve

Skrajšan odpovedni rok

POGLAVJE III – PLAČE IN DODATKI

Člen 8 – Splošne določbe

Člen 9 – Osnovna plača

Člen 10 – Dodatek za delo v tujini

Dodatek za gospodinjstvo

Otroški dodatek in dodatek za druge nepreskrbljene osebe

Dodatek za izobraževanje

Dodatek za otroke z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju in dodatek za druge nepreskrbljene osebe

Stanovanjski dodatek

Dodatek za prevoz

Člen 12 – Dodatek za dodatne zadolžitve

Člen 13 – Nastanitveni dodatek

Notranja obdavčitev

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Prispevki za dodatno zavarovanje

Člen 15 – Predujmi plač in povračila

POGLAVJE IV – POTNI STROŠKI

Člen 16 – Nastanitev in odhod

Člen 17 – Selitveni stroški

Člen 18 – Službena potovanja

POGLAVJE V – NOTRANJA ORGANIZACIJA

Člen 19 – Delovni čas

Člen 20 – Državni prazniki

Člen 21 – Dopust

Člen 22 – Dopust v matični državi

Člen 22a – Posebni dopust

POGLAVJE VI – POROČANJE IN NAPREDOVANJE

Člen 23 – Splošne določbe

Člen 24 – Postopek

Člen 25 – Spremljanje poročil

POGLAVJE VII – DISCIPLINSKI UKREPI

Člen 26 – Definicije

Člen 27 – Odškodnina za škodo

Člen 28 – Sporočanje pritožb

Člen 29 – Disciplinska komisija

POGLAVJE VIII – PRITOŽBE IN KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Člen 30 – Pritožbe

POGLAVJE IX – POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Člen 31 – Odpravnina

Člen 32 – Starostna pokojnina

Člen 33 – Invalidska pokojnina

Člen 34 – Družinska pokojnina

Člen 35 – Pokojnina po starših

Člen 36 – Začasne pokojnine

NASLOV III – DOLOČBE, KI VELJAJO ZA ZAČASNO ZAPOSLENE USLUŽBENCE

Člen 37 – Zakonske določbe

Člen 38 – Pogodbe o zaposlitvi

Člen 39 – Prejemki iz dela

Člen 40 – Posebne določbe

NASLOV IV – DOLOČBE, KI VELJAJO ZA STROKOVNJAKE IN ZAČASNO DODELJENE STROKOVNJAKE

Člen 41 – Zakonske in finančne določbe

Člen 42 – Zastopanje uslužbencev

PRILOGA I

PRILOGA II

PRILOGA III

PRILOGA IV

PRILOGA V

PRILOGA VI

PRILOGA VII

PRILOGA VIII

PRILOGA IX

PRILOGA X

UVODNE OPOMBE

Kadrovski predpisi za uslužbence Satelitskega centra Evropske unije so bili napisani hkrati s kadrovskimi predpisi za uslužbence Inštituta za varnostne študije, kar pojasnjuje velike podobnosti med obema besediloma. Treba pa je opozoriti na medsebojne razlike, ki imajo vzrok v nekaterih posebnih značilnostih centra.

Center je operativno telo, kar pojasnjuje, na primer, zakaj morajo njegovi uslužbenci v izjemnih primerih prevzeti odgovornost na višji stopnji, kakor jo imajo v okviru svojih delovnih mest, ali zakaj morajo delati tudi izven "normalnega" delovnega časa.

Posebna lokacija centra, na primer v vojaški zračni bazi države gostiteljice, je drugi dejavnik, ki opravičuje razlike zlasti glede varnosti in transporta.

PREAMBULA

Satelitski center je agencija Evropske unije, pridružena Koordiniranim organizacijam.

Člen 1

Ti predpisi določajo status, pravice, dolžnosti in odgovornost uslužbencev Satelitskega centra Evropske unije, v nadaljnjem besedilu poimenovanega kot "center".

Osebje centra sestavljajo fizične osebe, ki imajo sklenjene pogodbe kot redni uslužbenci ali kot začasni uslužbenci. Za plačane strokovnjake in pripravnike veljajo posebne določbe, navedene v naslovu IV.

Direktor centra je pooblaščen, da potrebne spremembe teh predpisov oblikuje s privolitvijo upravnega odbora.

Ti kadrovski predpisi veljajo za vse uslužbence, razen kjer je upravni odbor glede po razredih nerazvrščenega osebja sprejel drugačne odločitve.

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 2

Določbe, ki se uporabljajo za vse uslužbence

1. Podrejenost

2. Izjava

Ob sklenitvi razmerja s Satelitskim centrom Evropske unije vsak uslužbenec podpiše naslednjo izjavo:

"Slovesno se obvezujem, da bom funkcije, ki so mi zaupane kot uslužbencu Satelitskega centra Evropske unije, opravljal z vso lojalnostjo, diskretnostjo in vestnostjo, da bom te funkcije opravljal samo v namene interesov centra. Nadalje se obvezujem, da bom glede izvajanja mojih nalog za navodila prosil samo center ali jih sprejemal samo od centra in od nobene druge vlade ali organa."

3. Načela ravnanja

4. Finančna odgovornost

5. Varnost

(a) Od vseh uslužbencev, vključujoč začasno napotene strokovnjake in začasno napotene strokovnjake iz tretjih držav, se lahko v času izvajanja njihovih nalog zahteva varnostno dovoljenje, ki jim daje dostop do zaupnih dokumentov. Prošnjo za tako dovoljenje na pristojne organe naslovi varnostni uradnik centra. V času čakanja na uradno potrdilo direktor lahko izda začasno dovoljenje.

(b) Uslužbenci o sumu izgube ali kompromitiranja zaupnega dokumenta nemudoma obvestijo varnostnega uradnika.

NASLOV II

STATUS USLUŽBENCEV

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 3

Splošne določbe, ki se uporabljajo za uslužbence

Uslužbenci centra so fizične osebe s pogodbami o zaposlitvi, kakor je določeno v poglavju II, in zasedajo s proračunom določena sistemizirana delovna mesta iz tabele osebja, ki se vsako leto priloži proračunu centra.

1. Privilegiji in imunitete

2. Pomoč in odškodnine

Center nudi pomoč tistim uslužbencem, ki so zaradi tekočih zadolžitev ali nalog, ki jih opravljajo za center, in brez svoje krivde, izpostavljeni grožnjam, žaljivkam, sramotenju ali napadom. Odškodnina za materialno škodo, ki jo utrpijo, se dodeli pod pogojem, da:

- uslužbenec zadevne škode ni povzročil namenoma ali iz malomarnosti;

- škoda še ni bila povrnjena;

- da uslužbenci na center prenesejo vse morebitne zahtevke, ki bi jih imeli do tretjega, zlasti zavarovalniških družb.

3. Lastninske pravice

4. Zunanje dejavnosti

V zvezi z zunanjimi organizacijami in osebami morajo uslužbenci pridobiti predhodno odobritev direktorja, če želijo:

- dati javno izjavo v zvezi z dejavnostmi centra, zlasti organizacijam javnega obveščanja,

- predavati ali izvajati učne dejavnosti, ki so v neposredni povezavi z njihovim delom v centru,

- prejemati honorar ali plačilo za omenjene dejavnosti,

- prejeti odlikovanja ali častne naslove ali biti deležni materialnih ugodnosti v zvezi s tem.

5. Kandidiranje za javne ali politične funkcije

(a) Uslužbenci, ki želijo iz osebnih razlogov nastopati v javnih ali političnih funkcijah, o taki nameri uradno obvestijo direktorja.

(b) Vsakemu uslužbencu, ki kandidira za javno ali politično funkcijo, se odobri odsotnost z dela brez nadomestila plače z začetkom na dan, ko izjavi, da pričenja svojo volilno kampanjo.

(c) Če je izvoljen, uslužbenec zaprosi za prekinitev pogodbe. Taka prekinitev pogodbe ne daje pravice do odškodnine za izgubo zaposlitve.

(d) Če ne sprejme javne ali politične funkcije, ima uslužbenec pravico do ponovne zaposlitve z isto plačo in delovno dobo, ki sta veljali ob dnevu začetka neplačanega dopusta.

(e) Čas odsotnosti z dela brez nadomestila plače se ne upošteva pri delovni dobi ali pri pravici do pokojnine. V času odsotnosti z dela zadevnega uslužbenca lahko zamenja uslužbenec, zaposlen za določen čas.

POGLAVJE II

ZAPOSLITEV IN POGODBE O DELU

Člen 4

Zaposlitev

1. Ponudbe o zaposlitvi oblikuje direktor, razen za delovno mesto direktorja. Center je odgovoren za objavo prostih delovnih mest.

2. Praviloma ni mogoče zaposliti kandidatov mlajših od 18 let in kandidatov starejših od 60 let.

3. Kandidati, ki so v tesni sorodstveni zvezi ali so poročeni z uslužbencem, se praviloma ne izberejo za sklenitev delovnega razmerja. Direktor lahko dovoli izjeme, vendar pod pogojem, da nobena od zadevnih oseb ni podrejena drugi osebi.

4. Zaposlitev članov osebja je omejena na državljane držav članic Evropske unije.

5. Uslužbenci se zaposlijo na najnižji zahtevani stopnji razreda delovnega mesta, za katerega so izbrani. Direktor lahko odobri višjo stopnjo, kjer je to upravičeno.

6. Direktor določi, katera mesta se zasedejo s preizkusi znanja ali natečaji, in predpiše teste glede zaposlitve, ki jih morajo kandidati za ta mesta opraviti. Izpitne ali selekcijske komisije, ki jim lahko doda zunanjega izpraševalca, izbere direktor med osebjem centra.

7. Potni in nastanitveni stroški kandidatov, ki so povabljeni v center na razgovor ali preizkus znanja, se obračunajo pod istimi pogoji, ki veljajo za uslužbence na službenem potovanju [2].

Člen 5

Starostna meja zaposlitve

Starostna meja zaposlitve se določi na konec meseca, v katerem član osebja doseže starost 65 let. Direktor lahko dovoli podaljšanja za največ 12 dodatnih mesecev.

Člen 6

Zdravniški pregled

1. Zaposlitev uslužbencev je odvisna od ugotovitve s strani centra odobrenega zdravnika, ki potrdi, da je kandidat fizično sposoben za zaposlitev v centru in za opravljanje nalog na svojem delovnem mestu ter da ne trpi zaradi invalidnosti ali bolezni, ki bi predstavljala nevarnost za druge člane osebja.

2. Uslužbenci morajo zdravniški pregled opraviti enkrat letno.

3. Zdravnik, ki ga odobri center, direktorju strokovno svetuje o morebitni nezmožnosti uslužbencev, da bi še naprej delali na svojem delovnem mestu.

4. Če rezultati rednega letnega ali katerega drugega zdravniškega pregleda pokažejo, da uslužbenec ni več sposoben opravljati svojih nalog, njegova pogodba preneha v treh mesecih in se skliče zdravniška komisija, ki ugotovi njegovo upravičenost do invalidske pokojnine.

Člen 7

Pogodbe o delu in njihovo trajanje

1. Začetne pogodbe

2. Poskusna doba

3. Prenehanje pogodb

V primerih, ki jih predvideva Priloga I, pogodbe o zaposlitvi lahko prenehajo ali se ne podaljšajo, in sicer na pobudo centra ali uslužbenca samega:

(a) Na pobudo centra,

(i) s šestmesečnim odpovednim rokom:

- kot posledica ukinitve proračunsko določenega sistemiziranega delovnega mesta uslužbenca,

- zaradi spremembe značaja ali funkcij delovnega mesta,

- zaradi poklicne neustreznosti uslužbenca, ki se ugotovi v dveh zaporednih letnih poročilih, ali

- zaradi fizične nezmožnosti uslužbenca, do katere je prišlo v času zaposlitve;

(ii) z največ enomesečnim odpovednim rokom, ki sledi disciplinskemu postopku, s katerim je bila ugotovljena kršitev ali odgovornost uslužbenca, kakor je to določeno v poglavju VII.

(b) Na pobudo uslužbenca s trimesečnim odpovednim rokom zaradi osebnih razlogov, ki mu jih ni treba navesti.

4. Odškodnina za izgubo zaposlitve

Če ne gre za disciplinske razloge, prenehanje ali nepodaljšanje pogodbe s strani centra omogoča:

1. uslužbencem z več kot 10 leti zaposlitve plačilo odloženih pokojninskih pravic z izplačilom odškodnine za izgubo zaposlitve pod pogoji, navedenimi v Prilogi I;

2. uslužbencem z manj kot 10 leti zaposlitve izplačilo odpravnine skupaj z odškodnino za izgubo zaposlitve za uslužbence, katerim je pogodba predčasno prenehala glede na pogoje iz Priloge I;

3. uslužbencem, katerim je pogodba prenehala zaradi fizične nezmožnosti in katerih trajno invalidnost je ugotovila ad hoc zdravniška komisija, dodelitev invalidske pokojnine pod pogoji iz pravil pokojninskega zavarovanja.

5. Skrajšan odpovedni rok

POGLAVJE III

PLAČE IN NADOMESTILA

Člen 8

Splošne določbe

Prejemki iz dela, ki se izplačajo uslužbencem centra, vključujejo osnovno plačo, dodatek za delo v tujini ter družinske in socialne dodatke.

Prispevki in odtegljaji se od teh prejemkov obračunajo glede na notranjo obdavčitev, pokojninsko zavarovanje in socialno zavarovanje.

Na tekoče račune uslužbencev se nakažejo zneski, ki se izplačajo v zadnjem delovnem tednu vsakega meseca.

Spremembe v osebnem položaju uslužbencev z morebitnimi finančnimi posledicami se upoštevajo pri izplačilu prejemkov za mesec, v katerem so spremembe sporočene upravnemu oddelku centra; spremembe že izplačanih prejemkov niso možne.

Vsa preveč izplačana plačila uslužbenci vrnejo centru.

Člen 9

Osnovna plača

Neto osnovna plača je znesek, ki je določen z razredom in stopnjo uslužbenca v tabeli, ki jo vsako leto potrdi upravni odbor.

Bruto osnovna plača ustreza znesku neto osnovne plače, povečane za notranjo obdavčitev, ki jo plača uslužbenec.

Člen 10

Dodatek za delo v tujini

Ta dodatek se izplača uslužbencem razredov A, L in B, ki v času prvega imenovanja niso bili državljani države, v kateri se nahaja stalno mesto njihove zaposlitve in ki na ozemlju te države niso neprekinjeno prebivali tri leta.

Ta dodatek se preneha izplačevati, če je uslužbenec premeščen v državo, katere državljan je.

Višina dodatka se izračuna v skladu s Prilogo II.

Če je uslužbenec imenovan s strani centra neposredno potem, ko je bil zaposlen pri neki drugi mednarodni organizaciji ali upravi v državi, kjer opravlja svoje naloge, se delovna doba pri prejšnjem delodajalcu upošteva pri določitvi upravičenosti do dodatka in izračunu višine dodatka.

Člen 11

Družinski in socialni dodatki

Ti dodatki se mesečno dodajo k osnovni plači.

1. Dodatek za gospodinjstvo

Ta dodatek:

(a) se izplača vsakemu uslužbencu, ki je poročen, ovdovel, ločen, razvezan ali samski in ima na skrbi vsaj eno nepreskrbljeno osebo v smislu Priloge III k tem predpisom;

(b) znaša 6 % neto osnovne plače;

(c) v primeru uslužbenca, ki je poročen in nima na skrbi nepreskrbljenih oseb, toda čigar soprog(-a) je zaposlen(-a), znaša razlika med neto osnovno plačo razreda B3, stopnja 1, povečano za dodatek, do katerega bi uslužbenec teoretično bil upravičen, in izplačanim dohodkom soproga(-e). Če je slednji znesek enak prejšnjemu ali ga presega, se dodatek uslužbencu ne izplača;

(d) se ne izplača uslužbencu, čigar soprog(-a) je član mednarodne organizacije in ima višjo osnovno plačo kot uslužbenec.

2. Otroški dodatek in dodatek za druge nepreskrbljene osebe

Ta dodatek:

(a) se izplača uslužbencu, ki je na podalgi zakona ali sodne odločbe dolžan pretežno in neprekinjeno preživljati zakonsko priznanega otroka ali drugega člana družine ali otroka, ki je izgubil oba starša in je zanj prevzel odgovornost;

(b) je znesek, letno določen v tabeli, ki jo upravni odbor odobri za vsako nepreskrbljeno osebo;

(c) se v primeru, ko sta oba zakonca zaposlena pri mednarodnih organizacijah, izplača tistemu, ki je prejemnik dodatka za gospodinjstvo ali enakovrednega nadomestila.

3. Dodatek za izobraževanje

4. Dodatek za otroke z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju in dodatek za druge nepreskrbljene osebe

(a) Dodatek za otroke z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju ali nepreskrbljene osebe se izplača uslužbencu, ki je pretežno in neprekinjeno odgovoren za zagotavljanje njihove nege. Otrok ali nepreskrbljena oseba mora izpolnjevati merila in pogoje iz Priloge III.

(b) Podrobnosti dodelitve in izplačila dodatka so določene v Prilogi IV.

5. Stanovanjski dodatek

(a) Ta dodatek se mesečno izplača uslužbencem razredov B, C, A1, A2, L1 in L2, ki so najemniki ali podnajemniki stanovanj in ki plačujejo najemnino – z izjemo stroškov vzdrževanja, za katere se šteje, da so v državi bivanja strošek najemodajalca – ki presega za to določen del njihovih prejemkov.

(b) Metoda za izračun tega dodatka je določena v Prilogi V.

(c) Uslužbenec, ki je prejemnik stanovanjskega dodatka, o vsaki spremembi okoliščin, ki bi vplivale na njegovo upravičenost do dodatka, nemudoma obvesti vodjo upravnega in kadrovskega oddelka.

(d) Dodatek se ne izplača uslužbencem:

- ki prejemajo podobno nadomestilo od vlade države, katere državljani so;

- katerih soprog(-a) prejema podoben dodatek od druge mednarodne organizacije.

6. Dodatek za prevoz

Člen 12

Dodatek za dodatne zadolžitve

(a) Dodatek za dodatne zadolžitve direktor lahko odobri uslužbencu, ki mora zaradi interesov službe začasno prevzeti del ali celoto odgovornosti, ki jih imajo uslužbenci višjega razreda. Dodatek se izplača na temelju prejemkov za dve dodatni stopnji razreda, v katerega je uvrščen uslužbenec, in postane veljaven z direktorjevo potrditvijo uslužbenčeve dodatne zadolžitve in potem, ko je uslužbenec dopolnil en mesec pri neprekinjenem opravljanju nalog na delovnem mestu višjega razreda. Plačilo dodatka velja za čas od dejanskega datuma začetka takih zadolžitev.

(b) Dodatek za dodatno odgovornost direktor lahko dodeli za nekatera delovna mesta na podlagi posamičnih primerov, če mora uslužbenec prevzeti odgovornost za vodenje skupine uslužbencev, ki so uvrščeni v isti razred kakor on sam. Maksimalno višino dodatka določi direktor na začetku vsakega koledarskega leta.

Člen 13

Dodatek za nastanitev

1. Dodatek za nastanitev se izplača uslužbencu, čigar prebivališče je bilo ob zaposlitvi v centru od delovnega mesta oddaljeno več kakor 100 kilometrov.

2. Višina dodatka je znesek osnovne plače za 30 dni.

3. Nastanitveni dodatek se uslužbencu izplača ob prevzemu njegovih nalog v centru.

4. Uslužbenec, ki po lastni volji pred iztekom dveh let zapusti mesto, na katero je bil imenovan, mora vrniti polovico nastanitvenega dodatka.

5. Glede določb, ki urejajo vračilo, lahko direktor dovoli izjeme, če bi njihova dosledna uporaba utegnila povzročiti posebno težke posledice.

Člen 14

Odtegljaji

1. Notranja obdavčitev

2. Prispevki za pokojninsko zavarovanje

3. Prispevki za dodatno zavarovanje

Člen 15

Predujmi plač in vračila

1. Vodja upravnega in kadrovskega oddelka lahko glede na razpoložljiva gotovinska sredstva dovoli brezobrestno izplačilo predujma uslužbencem, ki imajo za to opravičljive razloge, razen če direktor ne odloči drugače.

2. Znesek predujma ne sme presegati višine zneska neto osnovne plače za obdobje treh mesecev.

3. Predujem se povrne z mesečnimi odtegljaji od prejemkov uslužbenca; vračilo mora biti izvršeno v desetih mesecih ob koncu meseca, v katerem je bil predujem odobren.

POGLAVJE IV

POTNI STROŠKI

Člen 16

Nastanitev in odhod

1. Uslužbenec je upravičen do povračila potnih stroškov za vožnjo od kraja njegovega prejšnjega delovnega mesta do kraja, kjer se nahaja center, za sebe in za družinske člane, ki živijo z njim.

2. Do enakega povračila je uslužbenec upravičen tudi ko preneha z zaposlitvijo v centru in se vrača v državo, kjer je imel zaposlitev, preden je bil sprejet v center.

3. Vračilo se opravi v skladu z določbami Priloge VI, oddelek I, k tem predpisom.

Člen 17

Selitveni stroški

1. Uslužbenec je upravičen do povračila selitvenih stroškov iz kraja njegove prejšnje zaposlitve do kraja, kjer se nahaja center.

Do enakega povračila je uslužbenec upravičen tudi, ko preneha z zaposlitvijo v centru in se vrača v državo, kjer je imel zaposlitev, preden je bil sprejet v center.

2. Vračilo stroškov zajema preselitev gospodinjskih premičnin z izjemo motornih avtomobilov, čolnov ali drugih sredstev prevoza z omejitvami v teži in prostornini, ki so določene v Prilogi VI.

Povračila izplača neposredno center ob predložitvi računa selitvene agencije.

Člen 18

Službena potovanja

Uslužbenci centra so upravičeni do povračila stroškov, nastalih v zvezi s službenimi potovanji, ki jih odredi direktor [5].

Povračilo se nanaša na čiste stroške potovanja, povečane za stroške nastanitve in z njo povezanih stroškov v krajih, kamor je uslužbenec poslan. Pogoji, tarife in druge podrobnosti v zvezi s povračilom stroškov so določene v Prilogi VII.

POGLAVJE V

NOTRANJA ORGANIZACIJA

Člen 19

Delovni čas

(a) Redni delovni čas za uslužbence je 40 ur na teden, ki jih je treba opraviti v skladu s splošnim programom, ki ga določi direktor.

(b) Z direktorjem se je mogoče dogovoriti za gibljiv delovni čas glede na osebne okoliščine uslužbenca ali glede na posebne zahteve njegovega dela.

(c) Nadure. Nadurno delo, ki ga uslužbenec opravi poleg dela v rednem delovnem času, določenem v (a), uslužbencu daje pravico do koriščenja prostega časa ali do plačila nadurnega dela. Vendar se za nadurno delo šteje samo delo, ki je opravljeno po predhodnem dovoljenju ustreznega vodje sektorja ali oddelka. Nadurno delo je potrebno izvajati v čim manjšem možnem obsegu.

Opravljeno nadurno delo uslužbencu daje pravico do:

(i) ustreznega koriščenja prostega časa; ali

(ii) kjer zaradi zahtev službe koriščenje prostega časa ni mogoče, do plačila nadurnega dela, ki se izračuna po stopnji 133 % na osnovno plačo.

(d) Nočno delo

Delo, opravljeno v času med 20.30 in 7.00, se plača po tarifi za nočno delo; vendar če so ure bile opravljene neprekinjeno po izteku dnevnega delovnega časa, se te ne štejejo za nočno delo, razen če se ne podaljšajo v zgoraj omenjeno časovno obdobje za več kot eno uro in pol.

Ure nočnega dela, ki ne presegajo števila, navedenega pod (a), dajejo pravico do dodatnega prejemka v višini 50 % osnovne plače.

Nočno nadurno delo se plača po stopnji 150 % nadurnega dela na dan.

(e) Če tako zahtevajo izjemne razmere, lahko direktor po prostem preudarku odloči, da morajo nekateri uslužbenci delati v času vikenda. V takih primerih ima uslužbenec ob soglasju vodje upravnega in kadrovskega oddelka pravico do koriščenja enakovrednega števila prostih dni.

(f) Nadurno ali nočno delo uradnikom razredov A4, L4 in višje ne daje pravice do koriščenja prostih dni ali do dodatnih prejemkov.

Člen 20

Državni prazniki

Seznam državnih praznikov oblikuje direktor na podlagi uradnega seznama državnih praznikov, ki je objavljen v Boletin Oficial del Estado (BOE).

Ti prazniki se ne odštejejo od letnega dopusta, do katerega so uslužbenci upravičeni.

Če kateri od teh praznikov sovpade s soboto ali nedeljo, direktor lahko za praznik določi kakšen drug dan.

Člen 21

Dopust

1. Letni dopust

(a) Pravica do dopusta

Uslužbenci imajo pravico do dveh dni in pol plačanega letnega dopusta za vsak dopolnjeni mesec zaposlitve. Ta pravica velja za vsako koledarsko leto.

Uslužbenci, ki se zaposlijo med 1. aprilom in 30. julijem so upravičeni vnaprej koristiti dopust v trajanju 15 dni, če vzamejo dopust po zadnjem datumu.

Če uslužbenec na dan 31. decembra zaradi zahtev iz delovnih nalog ni izkoristil letnega dopusta, lahko direktor ali njegov pooblaščenec dovolita prenos dela ali celotnega neizkoriščenega letnega dopusta v prihodnje leto. Če se prenešeni letni dopust ne koristi do 31. marca, preneha pravica do izrabe dopusta.

(b) Upravni postopek

Uslužbenci, ki želijo vzeti dopust, do katerega imajo pravico glede na odstavek (a), morajo za to pridobiti predhodno dovoljenje direktorja.

Evidenco izkoriščenega dopusta vodi upravni oddelek centra.

Zahtevani postopek se določi z internim memorandumom, ki ga podpiše direktor.

(c) Neizkoriščeni dopust ob odhodu uslužbenca

Uslužbencu, ki preneha z zaposlitvijo v centru, se neizkoriščeni dopust ukine. Vendar če direktor pisno potrdi, da uslužbenec zaradi delovnih zahtev ni mogel v celoti izkoristiti dopusta, je uslužbenec upravičen do izplačila ene tridesetine mesečne neto osnovne plače za vsak neizkoriščen dan dopusta.

2. Odsotnost z dela brez nadomestila plače

3. Bolniški dopust, porodniški dopust in drug posebni dopust

Člen 22

Dopust v matični državi

(a) Uslužbenci, ki so upravičeni do dodatka za delo v tujini, imajo pravico do dopusta v matični državi z izjemo uslužbencev, ki so ob imenovanju imeli samo državljanstvo države, kjer so bili zaposleni.

1. Dopust v matični državi znaša osem delovnih dni na vsaki dve leti, ki se jim doda čas potovanja, izračunan na podlagi najhitrejšega načina prevoza.

2. Dopust v matični državi se lahko vzame šest mesecev pred iztekom obdobja, na katerega se nanaša. Če ni izkoriščen v šestih mesecih po koncu obdobja, na katerega se nanaša, se ukine, upoštevajoč obdobje dveh let. Datum dejanskega začetka koriščenja dopusta v matični državi v katerem koli dvoletnem obdobju ne vpliva na datum začetka koriščenja prihodnjega dopusta v matični državi.

3. Če sta v centru zaposlena mož in žena in če imata oba pravico do dopusta v matični državi, se ta dodeli v skladu z naslednjimi pogoji:

(i) če imata oba dom v isti državi, je vsakdo od njiju upravičen do dopusta v tej državi na vsaki dve leti;

(ii) če sta njuna domova v dveh različnih državah, ima vsakdo od njiju pravico do dopusta v svoji matični državi na vsaki dve leti;

(iii) njuni nepreskrbljeni otroci in, po potrebi, oseba, ki spremlja te otroke, so upravičeni do enega obdobja dopusta v matični državi na vsaki dve leti; če imata starša dom v dveh različnih državah, se dopust lahko koristi v eni od teh držav.

(b) Uslužbenci, ki koristijo dopust v matični državi, so v skladu s postopki iz člena 18 upravičeni do vračila potnih stroškov za obe smeri za sebe, svoje otroke in, če so prejemniki dodatka za gospodinjstvo, za svojega soproga(-o), vendar niso upravičeni do dnevnice za čas potovanja.

(c) Uslužbenci, ki ne izkoristijo dopusta v matični državi, niso upravičeni do nadomestila.

(d) Dopust v matični državi se dovoli pod naslednjimi pogoji:

(i) zadevna oseba se pisno zaveže, da bo dopust v matični državi preživela v državi svojega uradnega bivališča;

(ii) zadevna oseba se pisno zaveže, da v šestih mesecih, neposredno po koncu obdobja, na katerega se nanaša pravica do dopusta v matični državi (ne glede na dejanski datum začetka dopusta), ne bo odpovedala službe v centru;

(iii) vodja sektorja/oddelka mora zagotoviti, da bo v obdobju, navedenim v točki (ii), z veliko verjetnostjo potreboval usluge zadevnega uslužbenca.

Če zadevni uslužbenec ne spoštuje točke (i), mora Satelitskemu centru povrniti vsa izplačila, ki jih je prejel v zvezi z dopustom v matični državi. Zadevnemu uslužbencu se lahko tudi skrajša neizkoriščeni dopust za število dni odobrenega dopusta v matični državi. V zvezi z določbami iz točk (ii) in (iii) direktor lahko odloči, da se ne uporabljajo, če meni, da bi njihova dosledna uporaba zadevnega uslužbenca izpostavila krivici ali posebnim težavam.

Člen 22a

Posebni dopust

(a) Uslužbenci, ki so ponovno vpoklicani v oborožene sile zaradi usposabljanja, imajo pravico do posebnega plačanega dopusta v trajanju največ dveh tednov na leto ali štiri tedne na vsaki dve leti. Obdobja vpoklica, ki presegajo te omejitve, se odštejejo od rednega letnega dopusta uslužbenca.

(b) Če uslužbenci prejmejo finančno nadomestilo od državnega organa, ki jih je vpoklical, se znesek prejetega nadomestila odšteje od njihove plače.

POGLAVJE VI

POROČILA IN NAPREDOVANJA

Člen 23

Splošne določbe

1. Delo vseh uslužbencev z izjemo direktorja se oceni enkrat na leto, najpozneje do 15. decembra.

Poročila dajejo oceno o relativnih sposobnostih in znanju uslužbencev in so priložnost za pohvalo uslužbenca ali nasprotno za opozorilo uslužbencu o njegovih pomanjkljivostih z namenom izboljšati opravljanje delovnih nalog.

2. V poročilih se upoštevajo naslednja merila:

(a) marljivost in natančnost,

(b) kakovost in hitrost opravljanja dela,

(c) dajanje pobud,

(d) korektnost in človeški odnos.

Skupna ocena se povzame v obrazcu za letno poročilo, ki se hrani v osebni mapi uslužbenca.

Člen 24

Postopek

1. Direktor določi uslužbence, ki so odgovorni za poročanje o osebju, ki jim je v celoti ali delno podrejeno.

2. Ko so vsa poročila napisana, direktor skliče komisijo za napredovanja vključno z vsemi uslužbenci, ki so napisali eno ali več poročil, ki ji sam predseduje. Vodja upravnega in kadrovskega oddelka prisostvuje vsem sestankom komisije za napredovanja in ima pravico glasovanja glede svojih podrejenih in posvetovalno vlogo glede drugih uslužbencev.

3. Na temelju nasvetov vodje uprave direktor oblikuje dokončno oceno za vsakega uslužbenca in o tem da napisati pisna poročila, ki jih podpišejo vsi člani komisije za napredovanja.

4. Vsak uslužbenec opravi osebni razgovor z direktorjem ali po potrebi z njegovim pooblaščencem, praviloma med sestankom komisije za napredovanja. Uslužbenec je uradno obveščen o svoji letni oceni in podpiše obrazec poročila ter s tem potrdi, da je o stvari obveščen.

5. Letno poročilo je upravni ukrep za interno uporabo, proti kateremu ni mogoča pritožba na zunanje instance.

Člen 25

Ukrepi v zvezi s poročili

1. Izjemno dobro poročilo lahko opravičuje izjemno napredovanje na višjo stopnjo ali razred pod pogojem, da proračunska sistemizacija dopušča tako napredovanje ali finančno izplačilo nagrade. Najvišji znesek nagrade, ki se lahko izplača, določi direktor na začetku vsakega koledarskega leta.

2. Po dveh zaporednih negativnih poročilih uslužbenec lahko ostane na obstoječi stopnji še za eno leto.

3. Dve ali več negativnih poročil ima lahko za posledico nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi.

POGLAVJE VII

DISCIPLINSKI UKREPI

Člen 26

Definicije

1. Za vsako neizpolnjevanje obveznosti iz kadrovskih predpisov, bodisi naklepno ali iz malomarnosti, je uslužbenec ali bivši uslužbenec odgovoren v smislu navadnih, finančnih ali zakonskih disciplinskih ukrepov, ne glede na odškodnino, ki bi se lahko zahtevala od njega glede na člen 2(4) in člen 27 teh predpisov.

(a) Navadni disciplinski ukrepi obsegajo:

- ustno opozorilo;

- pisni ukor.

(b) Finančni ukrepi obsegajo:

- zadržanje povišice letne plače.

(c) Zakonski ukrepi obsegajo:

- začasno prenehanje opravljanja delovnih nalog z delnim ali celotnim odvzemom prejemkov;

- odstranitev z delovnega mesta s posledičnim prenehanjem pogodbe, ki ji lahko sledi celotni ali delni odvzem nadomestila za izgubo zaposlitve in možno zmanjšanje ali začasno prenehanje ugodnosti iz pokojninskega zavarovanja.

Odločitev o disciplinskih ukrepih sprejme direktor; o navadnih disciplinskih ukrepih lahko na podlagi pooblastila direktorja odloči vodja upravnega in kadrovskega oddelka, razen v primeru sklica sestanka disciplinske Komisije [6].

2. Če je uslužbencu očitano težko nepravilno ravnanje in je direktor mnenja, da ima obtožba že na prvi pogled trdno podlago in da bi uslužbenčevo nadaljnje opravljanje funkcij v času preiskave škodovalo centru, lahko zadevnemu uslužbencu za čas preiskave nemudoma prenehajo vse funkcije, z ali brez plačila, po prostem preudarku direktorja.

Člen 27

Odškodnina za povzročeno škodo

Od uslužbencev se lahko zahteva delno ali celotno plačilo odškodnine za vsako škodo, ki jo center utrpi zaradi njihove hude malomarnosti ali naklepno storjenega dejanja. Če je uslužbenec center zapustil, se odškodnina lahko poravnava z zadržanjem določenega dela ugodnosti iz pokojninskega zavarovanja, kar znaša lahko tudi do 70 % pokojnine.

Člen 28

Sporočanje pritožb

Kadar je podan predlog o začetku disciplinskega postopka proti uslužbencu glede na člen 26, se uslužbenca o tem pisno obvesti v dveh polnih dnevih po tem, ko je zahteva za disciplinsko ukrepanje bila vložena pri direktorju ali vodji upravnega in kadrovskega oddelka. Takemu obvestilu morajo biti priloženi dokumenti, ki se nanašajo na razloge za pritožbo proti uslužbencu, skupaj z vsemi poročili o uslužbencu.

Člen 29

Disciplinska komisija

Zadevni uslužbenec v petih delovnih dnevih po prejemu obvestila, kakor je predvideno s členom 28, lahko pisno zaprosi, da naj njegov primer preuči disciplinska komisija, ki se na sklic direktorja sestane v petih dnevih. Disciplinska komisija se sestane v tednu, ki sledi datumu objave sklica.

Sestava in postopki disciplinske komisije so navedeni v Prilogi IX.

Mnenje disciplinske komisije za direktorja ni zavezujoče.

POGLAVJE VIII

PRITOŽBE IN KOMISIJA ZA PRITOŽBE

Člen 30

Pritožbe

Zaposleni ali bivši uslužbenci ali njihovi dediči in zakoniti pravni nasledniki se lahko pritožijo proti odločitvam direktorja. Take pritožbe ali z njimi povezani postopki ne zadržijo izvršitve odločitev, ki so predmet zadevne pritožbe.

1. Interne upravne pritožbe

2. Pravna pomoč

3. Pritožba v sporih

4. Sklepi komisije za pritožbe

(a) Komisija odločitve, ki so predmet pritožbe, razveljavi ali potrdi.

(b) Komisija lahko centru naloži povračilo vse materialne škode, ki jo je utrpel uslužbenec, začenši z dnem, ko je začel veljati sklep o razveljavitvi ukrepa.

(c) Lahko sprejme tudi odločitev, da mora center v obsegu, ki ga določi komisija, povrniti potrebne stroške vlagatelja zahtevka, kakor tudi stroške, ki se nanašajo na prevoz in stroške bivanja zaslišanih prič. Ti stroški se izračunajo na podlagi člena 18 in Priloge VII teh predpisov.

POGLAVJE IX

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Pravila pokojninskega zavarovanja centra vsebujejo vsa zadevna pravila in pogoje v skladu s pokojninskim sistemom koordiniranih organizacij.

Pravila pokojninskega zavarovanja so sestavni del kadrovskih predpisov centra. Členi 31 do 36 v nadaljevanju so samo povzetek glavnih pravil pokojninskega zavarovanja, katerih besedilo je v primeru razlik v celoti verodostojno.

Člen 31

Odpravnina

1. Uslužbenec, ki zapusti center pred dopolnjenimi 10 leti zaposlitve [7], ima pravico do odpravnine (kakor predvidevajo Pravila pokojninskega zavarovanja).

2. Odpravnino sestavljata dve komponenti:

- znesek, enak znesku uslužbenčeve zadnje osnovne neto plače za mesec in pol, pomnožen s številom let (ali deli let) zaposlitve;

- skupni znesek odtegljajev od mesečne plače v zvezi s pokojninskimi prispevki, skupaj z obrestnimi obrestmi po meri 4 % na leto.

Člen 32

Starostna pokojnina

1. Uslužbenec, ki je dopolnil 10 ali več let delovne dobe v centru [8], ima pravico do starostne pokojnine. Po preteku desetih let je uslužbenec upravičen uveljavljati pravico do takojšnje ali odložene pokojnine.

2. Znesek pokojnine je sorazmeren glede na delovno dobo v centru. Uslužbencu se starostna pokojnina izplačuje v obliki rednega mesečnega prejemka.

3. Z izjemo izrednih odločitev, ki jih sprejme direktor, vsak uslužbenec z dopolnjenim 65 letom starosti samodejno pridobi pravico do prejemanja pokojnine, če ima vsaj 10 let delovne dobe.

Člen 33

Invalidska pokojnina

1. V skladu s členom 6(4) teh predpisov ima uslužbenec, pri katerem je podana invalidnost, ki mu v celoti onemogoča izvajanje delovnih nalog v zvezi z njegovo zaposlitvijo, pravico do invalidske pokojnine.

2. Znesek invalidske pokojnine je enak znesku starostne pokojnine, do katere bi ob dopolnitvi starostne meje, kakor jo določajo ti predpisi, bil upravičen uslužbenec, če bi njegova zaposlitev trajala do omenjene starosti, in sicer brez zahtevane delovne dobe v trajanju najmanj 10 let glede na člen 32(1). Uslužbencu se izplačuje mesečno v obliki rednega mesečnega prejemka z začetkom izplačil prvega dne v mesecu, ki sledi datumu, s katerim se invalidnost uradno ugotovi.

Člen 34

Družinska pokojnina

1. Če uslužbenec, ki je še zaposlen ali ima pravico do invalidnine ali takojšnje ali odložene starostne pokojnine, umre, pridobi preživeli soprog(-a) pravico do družinske pokojnine.

2. Ta pokojnina se izplačuje mesečno preživeli vdovi ali vdovcu v obliki rente z začetkom na prvi dan meseca, ki sledi datumu smrti uslužbenca [9].

3. Pravica do družinske pokojnine preneha ob koncu meseca, v katerem pride do smrti preživelega ali v katerem slednji ne izpolnjuje več pogojev, ki dajejo pravico do take pokojnine.

Člen 35

Pokojnina po starših

1. Če uslužbenec, ki je še zaposlen ali ima pravico do invalidnine ali takojšnje ali odložene starostne pokojnine, umre, pridobijo njegovi otroci ali druge nepreskrbljene osebe pravico do pokojnine pod pogoji, določenimi v pravilih pokojninskega zavarovanja.

2. "Otroci in druge nepreskrbljene osebe" so osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi IV h kadrovskim predpisom. Otroci, rojeni v obdobju, ki ne presega 300 dni po smrti uslužbenca, imajo prav tako pravico do pokojnine.

3. Pravica do pokojnine preneha ob koncu meseca, v katerem otrok ali druga nepreskrbljena oseba ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pravice do otroškega dodatka ali dodatka za nepreskrbljeno osebo.

Člen 36

Začasne pokojnine

1. Če je še zaposleni uslužbenec ali bivši uslužbenec, prejemnik starostne ali invalidske pokojnine, pogrešan več kakor eno leto v okoliščinah, na podlagi katerih se upravičeno domneva, da ni več živ, se soprogu(-i) ali osebam, priznanim kot nepreskrbljenim, lahko začasno dodeli družinska pokojnina ali, po potrebi, pokojnina po starših.

2. Določbe odstavka 1 veljajo za osebe, priznane kot nepreskrbljene v breme ovdovelega(-e) soproga(-e), ki je prejemnik družinske pokojnine po družinskem članu, pogrešanem več kot eno leto.

3. Začasne pokojnine glede na odstavka 1 in 2 se spremenijo v stalne pokojnine, če je bila smrt uslužbenca ali soproga(-e) uradno ugotovljena ali če je ta oseba razglašena za pogrešano s pravnomočnim sklepom sodišča.

NASLOV III

DOLOČBE ZA ZAČASNO ZAPOSLENO OSEBJE

Člen 37

Zakonske določbeZačasno osebje so pomožni uslužbenci, ki so načeloma zaposleni za krajša obdobja. Ti nimajo statusa mednarodnih uslužbencev in za njih v celoti veljajo zakoni in predpisi države gostiteljice in države, katere državljani so.

1. Začasno osebje so uslužbenci, ki ne zasedajo proračunsko sistemiziranih mest, določenih v organizacijski tabeli osebja centra.

2. Za te uslužbence veljajo določbe iz naslova I in naslednje določbe iz naslova II:

- Poglavje I: člen 3(2) (pomoč in odškodnine), (4) (zunanje dejavnosti) in (5) (kandidiranje za javne ali politične funkcije)

- Poglavje II: člena 5 (starostna meja zaposlitve) in 6 (zdravniški pregledi)

- Poglavje III: člen 15 (predujmi plač)

- Poglavje IV: člena 17 (stroški selitve) in 18 (službena potovanja)

- Poglavje V: člena 19 (delovni čas) in 20 (državni prazniki)

- Poglavje VII: člen 27 (odškodnina za povzročeno škodo)

- Poglavje VIII: (pritožbe) – glede na člen 40(3).

Člen 38

Pogodbe o zaposlitvi

Začasno osebje se zaposli za obdobja od 1 do 6 mesecev. Pogodbe se obnovijo pod enakimi pogoji. Center in začasno zaposleni član osebja pogodbo lahko prekineta z odpovednim rokom, ki znaša 10 dni.

Člen 39

Prejemki

1. Prejemki začasno zaposlenega osebja se določijo s pogodbo; sestavlja jih neto mesečna plača brez dodatkov ne glede na družinski sli socialni položaj zadevne osebe.

2. Ker začasno zaposleno osebje ne uživa pravic iz pokojninskega zavarovanja, se od njihovih prejemkov ne odbijejo prispevki za pokojninsko zavarovanje.

3. Na začetku leta upravni odbor prejemke začasno zaposlenega osebja poveča za isto odstotno stopnjo kakor prejemke stalno zaposlenega osebja.

Člen 40

Posebne določbe

1. Stroški nastanitve in odhoda

2. Dopust

3. Spori

NASLOV IV

DOLOČBE, KI VELJAJO ZA STROKOVNJAKE IN ZAČASNO DODELJENE STROKOVNJAKE

Člen 41

Statusne in finančne določbe

1. Strokovnjaki in začasno napoteni strokovnjaki imajo status obiskovalcev centra. Za njih veljajo določbe iz naslova I teh predpisov, s katerimi se seznanijo ob svojem imenovanju.

2. Znesek njihovih celotnih prejemkov se določi na začetku opravljanja njihovih dejavnosti v centru; izplačani so v zaporednih delih, kakor to določi direktor v skladu z rezultati dela, za katerega so bili zaposleni ali sprejeti.

3. Imenovani strokovnjaki so upravičeni do povračila potnih stroškov samo za sebe ob prihodu v center in ob odhodu iz njega. Izjemoma, in če tako odloči direktor, se tako vračilo lahko izplača pripravnikom.

4. Začasno napoteni strokovnjaki iz tretjih držav imajo status obiskovalcev centra. Za njih veljajo določbe iz naslova I teh predpisov, s katerimi se seznanijo ob imenovanju, brez poseganja v določbe Priloge k Skupnemu programu ukrepov Sveta o ustanovitvi Satelitskega centra Evropske unije.

Člen 42

Zastopanje uslužbencev

(a) Na splošnem zboru vseh uslužbencev, ki se skliče enkrat letno, se v skladu s postopkom, ki ga odobri direktor, izvoli odbor uslužbencev s funkcijo izvršnega telesa zbora.

(b) Odbor uslužbencev:

1. varuje poklicne interese vseh uslužbencev Satelitskega centra;

2. daje predloge za izboljšanje dobrega počutja uslužbencev;

3. daje predloge glede družabnih, kulturnih in športnih dejavnosti uslužbencev;

4. zastopa vse uslužbence v zvezi z združenji zaposlenih drugih mednarodnih organizacij.

[1] Sprejet po pisnem postopku s strani Sveta 21. decembra 2001 v skladu s členom 9(3) Skupnih ukrepov Sveta št. 555/SZVP z dne 20. julija 2001 (UL L 200, 25.7.2001, str. 5).

[2] Glej Prilogo VII.

[3] Glede pogojev, ki uravnavajo upravičenost do in izračun nadomestila za izgubo zaposlitve, glej Prilogo I.

[4] Tj. z izjemo otroških jasli ali enakovrednega.

[5] Tako vračilo predstavlja stroške in se ne obravnava kot dodatni prejemek.

[6] V tem primeru disciplinski ukrep izreče direktor.

[7] Leta predhodne delovne dobe v drugi Koordinirani organizaciji se pri izračunu te upravičenosti upoštevajo pod pogojem, da uslužbenec tega dodatka ni prejemal na prejšnjem delovnem mestu.

[8] Leta predhodne delovne dobe v drugi Koordinirani organizaciji se pri izračunu te upravičenosti upoštevajo pod pogojem, da se uslužbenec v centru ni zaposlil pozneje kot šest mesecev zatem, ko je zapustil delovno mesto v drugi organizaciji.

[9] Ali z začetkom na dan, ko je prenehalo izplačilo plače preminulemu uslužbencu.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

NADOMESTILO ZA IZGUBO ZAPOSLITVE

Referenci:

(a) Člen 7 kadrovskih predpisov.

(b) Priloga V k 78. poročilu Koordinacijskega odbora vladnih proračunskih strokovnjakov, avgust 1972.

1. Okoliščine, v katerih se dodeli nadomestilo

Nadomestilo za izgubo zaposlitve [1] se lahko dodeli uslužbencu, s katerim je bila pogodba prekinjena zaradi enega od naslednjih razlogov:

(a) ukinitev delovnega mesta;

(b) take spremembe delovnih nalog na proračunsko sistemiziranem delovnem mestu, da usposobljenost uslužbenca ne ustreza več zahtevanim pogojem;

(c) umik države članice iz upravnega odbora, katere državljan je zadevni uslužbenec;

(d) preselitev sedeža centra v kraj, ki je več kakor 100 km oddaljen od kraja, kjer se je uslužbenec zaposlil, in odklonitev uslužbenca, da bi se preselil, ker taka možnost v njegovi pogodbi ni bila predvidena;

(e) odvzem varnostnega potrdila [2] uslužbencu iz razlogov, ki niso disciplinske narave.

Do nadomestila ni upravičen, če:

(f) se je uslužbenec zaposlil na drugem mestu istega razreda v centru;

(g) je uslužbenec bil na novo imenovan v drugi mednarodni organizaciji v istem kraju;

(h) se je uslužbenec kot javni uslužbenec države članice v obdobju 30 dni po prekinitvi pogodbe s strani centra ponovno zaposlil v njeni državni upravi in za to prejema plačo;

(i) je pogodba uslužbenca bila prekinjena kot posledica disciplinskega postopka.

2. Izplačilo nadomestila uslužbencem, ki so v centru bili zaposleni manj kot 10 let [3]

Pod pogojem, da njihova trenutna pogodba še ni končana, so taki uslužbenci upravičeni do nadomestila, ki znaša do 50 % njihovih neto mesečnih prejemkov, pomnoženih s številom mesecev [4], ki manjkajo do izteka pogodbe; nadomestilo ne sme presegati zneska prejemkov za obdobje petih mesecev. Neto znesek prejemkov pomeni osnovno plačo povečano za vse dodatke in nadomestila, ki se izplačajo mesečno.

3. Izplačilo nadomestila uslužbencem, ki so v centru bili zaposleni več kot 10 let [5]

Ti uslužbenci so upravičeni do nadomestila, ki je enako 100 % njihovih neto mesečnih prejemkov na leto zaposlenosti v centru, največ za obdobje 24 mesecev.

Znesek nadomestila se ne nanaša na število mesecev [6], ki presega obdobje, v katerem bi moral uslužbenec še biti zaposlen, da bi dosegel starostno mejo, določeno v členu 5 teh predpisov.

[1] Za razliko od odpravnine, ki predstavlja zgolj poravnavo pravic iz pokojnine.

[2] Samo v primerih, če se za delovno mesto zahteva varnostno potrdilo.

[3] Ali 10 let skupne neprekinjene zaposlitve v centru in drugi mednarodni organizaciji.

[4] Ali delov meseca, izraženo v tridesetinah.

[5] Ali 10 let skupne neprekinjene zaposlitve v centru in drugi mednarodni organizaciji.

[6] Ali delov meseca, izraženo v tridesetinah.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DODATEK ZA DELO V TUJINI

1. Uslužbenci, upravičeni glede na člen 10 kadrovskih predpisov, prejemajo mesečni dodatek za delo v tujini. Znesek dodatka znaša:

(a) za uslužbence, upravičene do dodatka za gospodinjstvo:

- 18 % referenčne plače v prvih desetih letih zaposlitve;

- 17 % referenčne plače v enajstem letu zaposlitve;

- 16 % referenčne plače v dvanajstem letu zaposlitve;

- 15 % referenčne plače od štirinajstega leta zaposlitve;

(b) za uslužbence, ki niso upravičeni do dodatka za gospodinjstvo:

- 14 % referenčne plače v prvih desetih letih zaposlitve;

- 13 % referenčne plače v enajstem letu zaposlitve;

- 12 % referenčne plače v dvanajstem letu zaposlitve;

- 11 % referenčne plače od štirinajstega leta zaposlitve.

2. Referenčna plača je osnovna neto plača za prvo stopnjo plačilnega razreda uslužbenca.

3. Dodatek za delo v tujini ne sme biti nižji od osnovne plače, izplačane za stopnjo 1 razreda B3.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OTROCI IN DRUGE VZDRŽEVANE OSEBE

1. Nepreskrbljeni otroci

(a) Zakonski in z zakonom priznan, lasten ali posvojen otrok, se šteje kot nepreskrbljen otrok uslužbenca, če mu ta zagotavlja neprekinjeno varstvo in vzgojo, in ki neprekinjeno biva pri družini v istem kraju, kjer je zaposlen uslužbenec, ali v kraju, kjer prebiva drugi od staršev.

(b) Zadevni uslužbenec mora administrativnemu oddelku predložiti kopije zakonitih dokumentov, ki potrjujejo, da je odgovoren za preživljanje otroka.

(c) Otrok se ne šteje za vzdrževanca uslužbenca:

- ko doseže 26 let starosti;

- če, preden doseže to starost, začne prejemati plačo, dohodek ali honorarje;

- če uslužbenec ali njegov(-a) soprog(-a), v čigar skrbi je otrok, v okviru zakonov ali predpisov svoje lastne države ali zakonov ali predpisov države gostiteljice prejema dodatek iste vrste.

(d) Upravni oddelek ima pravico zahtevati uradne ali notarsko overjene dokumente, za katere meni, da so potrebni za uveljavitev pravice do ustreznih nadomestil.

2. Druge vzdrževane osebe

(a) Poleg nepreskrbljenih otrok, kakor to določa odstavek 1, se za vzdrževance uslužbenca štejejo tudi druge osebe pod naslednjimi pogoji:

- da so starši ali bližnji sorodniki po krvi ali svaštvu;

- da neprekinjeno živijo z uslužbencem ali njegovim(-o) soprogom(-o) ali so redno sprejeti v specializirano ustanovo zaradi zdravstvene nege;

- da zadevna oseba nima zadostnih lastnih sredstev za življenje.

(b) Zadevni uslužbenec mora administrativnemu oddelku predložiti veljavne dokaze, da je zadevna oseba od njega materialno odvisna.

(c) Upravni oddelek ima pravico zahtevati uradne in notarsko overjene dokumente, za katere meni, da so potrebni za uveljavitev pravice do s tem povezanih nadomestil.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

OSEBE Z MOTNJO V TELESNEM ALI DUŠEVNEM RAZVOJU IN VZDRŽEVANE OSEBE

1. Vzdrževana oseba velja za telesno ali duševno prizadeto, če se zdravniško ugotovi, da trpi za resno in stalno invalidnostjo, zaradi katere sta potrebna posebna nega ali nadzor, ki sta na voljo ob plačilu, ali posebno šolanje ali usposabljanje.

2. Sklep o izplačevanju nadomestila sprejme direktor po posvetovanju z v ta namen ustanovljeno komisijo, ki vključuje vsaj enega zdravnika. V direktorjevem sklepu se opredeli obdobje, v katerem se izplačuje nadomestilo in je predmet revizije.

3. Kot merilo za uveljavljanje pravic iz določb teh predpisov se upošteva resna in stalna hiba, navzoča pri izvajanju fizičnih ali mentalnih dejavnosti.

Vzdrževane osebe se štejejo za telesno ali duševno prizadete, če trpijo zaradi:

- resne ali kronične okvare centralnega ali perifernega živčnega sistema, povzročene na kakršen koli način, kakor npr. bolezni možganov, miopatije in paraliz perifernega tipa;

- resne okvare lokomotoričnega sistema;

- resne okvare enega ali več sistemov čutil;

- kronične in onesposobljujoče duševne bolezni.

Zgornji seznam ni taksativen. Podan je samo v indikativne namene in ne služi kot temelj za ocenjevanje nezmožnosti ali nesposobnosti.

4. Znesek nadomestila je enak znesku nadomestila za nepreskrbljenega otroka in se temu nadomestilu doda.

5. V primeru, da je zadevni uslužbenec ali njegovo gospodinjstvo upravičeno do podobnega nadomestila v okviru nacionalnih ali mednarodnih predpisov, je znesek nadomestila, ki ga izplača center, enak razliki med zneskom, izplačljivim glede na te predpise in nadomestilom glede na nacionalne ali mednarodne predpise.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

STANOVANJSKI DODATEK

1. Znesek dodatka je razmerje razlike med dejansko plačano najemnino brez upoštevanja vseh prispevkov, navedenih v členu 11(5)(a), in zneskom, izračunanim kot sledi:

(a) 15 % osnovne neto plače za uslužbence razredov C in B do in vključno B.4;

(b) 20 % osnovne neto plače za uslužbence razredov B.5 in B.6;

(c) 22 % osnovne neto plače za uslužbence razredov A.1 in L.1.

2. Omenjeno razmerje je enako:

(a) 50 % za uslužbence, ki so samski, in za poročene uslužbence brez vzdrževanih oseb;

(b) 55 % za uslužbence z eno vzdrževano osebo;

(c) 60 % za uslužbence z dvema ali več vzdrževanimi osebami.

3. Dodatek ne sme presegati:

(a) 10 % osnovne neto plače zadevnega uslužbenca za razrede C do vključno B.4;

(b) 15 % osnovne neto plače za razrede B.5 in B.6 ter A.1 in L.1.

Osnovna neto plača pomeni dejansko osnovno plačo, kakor je navedena v letni tabeli, ki jo potrdi upravni odbor, vendar brez dodatkov ali odtegljajev glede na prejemke.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

POTNI STROŠKI IN SELITVENI STROŠKI

ODDELEK I – Potni stroški uslužbencev in njihovih družin za potovanja med krajem stalnega prebivališča in krajem zaposlitve

1. Uslužbenci, katerih stalno prebivališče je od kraja zaposlitve oddaljeno več kot 100 km, so glede na določbe člena 22 teh predpisov upravičeni do povračila dejanskih stroškov potovanja:

(a) ob začetku opravljanja dolžnosti, za potovanje od kraja stalnega prebivališča do kraja zaposlitve;

(b) za prevoz od kraja zaposlitve, kjer so bili izbrani, do drugega kraja zaposlitve, oddaljenega več kakor 100 km;

(c) ko jim preneha zaposlitev:

- za potovanje od kraja zaposlitve do kraja stalnega prebivališča v času, ko so bili izbrani za zaposlitev;

- ali za potovanje od kraja zaposlitve do drugega kraja stalnega prebivališča, kakor je omenjeni zgoraj, pod pogojem, da višina povračila ne presega prejšnje.

2. Povračilo potnih stroškov, omenjenih v odstavku 1, se v celoti ali delno zavrne v naslednjih primerih:

(a) če ta pravica ni ugotovljena v času, ko uslužbenec nastopi delo;

(b) če del ali vse zadevne stroške plača vlada ali drug organ;

(c) če uslužbenec preneha z zaposlitvijo in če se potovanje ne opravi v obdobju treh mesecev z začetkom na datum prenehanja uslužbenčevega dela ali če upravni oddelek vloge za povračilo stroškov ne prejme v roku 30 dni po potovanju;

(d) ko uslužbencu prenehajo delovne naloge, če zadevna oseba da odpoved pred dopolnitvijo dvanajstih mesecev zaposlitve v centru.

3. Uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavkov 1 in 2 in ki so prejemniki gospodinjskega dodatka, imajo pravico do:

(a) povračila dejanskih potnih stroškov za svojega(-o) soproga(-o) in nepreskrbljene otroke, ko se ti pridružijo uslužbencu v kraju njegove zaposlitve;

(b) povračila dejanskih potnih stroškov za svojega(-o) soproga(-o) in nepreskrbljene otroke, ko se ti preselijo iz kraja zaposlitve v drug kraj zaposlitve, ki je oddaljen več kot 100 km, če trajanje premestitve ni določeno, a presega dva meseca;

(c) povračila dejanskih potnih stroškov za svojega(-o) soproga(-o) in nepreskrbljene otroke, ob prenehanju delovnih dolžnosti, s tem da se povračilo stroškov lahko zavrne, če uslužbenec da odpoved na delovno mesto pred dopolnitvijo dvanajstih mesecev zaposlitve v centru.

4. Soprog(-a) in nepreskrbljeni otroci [1] spadajo v isti razred kakor zadevni uslužbenec.

ODDELEK II – Selitveni stroški

1. Uslužbenci, katerih stalno prebivališče je več kakor 100 km oddaljeno od kraja zaposlitve, so upravičeni do povračila dejanskih selitvenih stroškov gospodinjskih predmetov v naslednjih okoliščinah:

(a) ob začetku zaposlitve;

(b) ob premestitvi za nedoločen čas, ki presega dva meseca, iz enega kraja zaposlitve do drugega kraja zaposlitve, ki je oddaljen več kakor 100 km;

(c) ko zapustijo center, z izjemo možne zavrnitve povračila stroškov, če uslužbenec da odpoved na delovno mesto pred dopolnitvijo dvanajstih mesecev zaposlitve v centru.

2. Selitveni stroški gospodinjskih predmetov, vključno z embaliranjem, se povrnejo do naslednje višine zneskov:

(a) Za uslužbence s pravico do gospodinjskega dodatka:

6000 kg | ali 40 m3 |

z dodatkom 750 kg ali 5 m

3

na otroka, ki prebiva pri uslužbencu.

(b) Za uslužbence, ki nimajo pravice do gospodinjskega dodatka:

4000 kg | ali 27 m3 |

Za povračilo stroškov iz okvira določb tega oddelka morajo uslužbenci vodji upravnega in kadrovskega oddelka v predhodno odobritev predložiti vsaj dve oceni različnih selitvenih podjetij za selitvene stroške, skupaj s popisom gospodinjskih predmetov [2]. Povračilo se izplača samo v obsegu meja upravičenosti in na podlagi nižje ocene stroškov.

3. Uslužbenci glede na ta oddelek lahko zahtevajo povračilo stroškov samo, če zadevni stroški niso vračljivi s strani vlade ali drugega organa.

[1] Ali nepreskrbljene osebe v smislu določb Priloge IV.

[2] Obe oceni se morata nanašati na enako težo (ali prostornino), ki se prenaša na enaki razdalji.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

Uslužbenci, poslani na službeno potovanje za naloge centra, imajo pravico do povračila vseh potnih stroškov in do dnevnice, kadar se nahajajo drugje od kraja zaposlitve v skladu z določbami člena 18 teh predpisov.

Oddelek I – Prevozna sredstva

Uslužbenci na službenem potovanju uporabljajo najbolj ekonomična razpoložljiva sredstva, glede na odstopanja, ki jih predvideva ta oddelek [1].

Za običajni način prevoza se upoštevata zračni in železniški promet. Direktor uslužbencem za službeno potovanje lahko dovoli uporabo zasebnega ali službenega avtomobila, zlasti če zdravnik potrdi, da ti ne smejo potovati z letalom iz zdravstvenih razlogov, in če potovanje z železnico bodisi ni mogoče, je predolgo ali predrago.

Če uslužbenec za službeno potovanje izbere sredstva, ki niso najbolj ekonomična in razpoložljiva, in se mu to dovoli, se uporabljajo naslednja pravila:

- uslužbenec ima pravico samo do povračila stroškov vožnje, ki veljajo za najbolj ekonomično sredstvo prevoza;

- uslužbenec ima pravico do dnevnice samo za čas, ki se nanaša na uporabo najbolj ekonomičnih in razpoložljivih sredstev prevoza;

- če se delovni čas zaradi njegove izbire sredstva za potovanje podaljša glede na čas, ki bi ga porabil z najbolj ekonomičnim razpoložljivim sredstvom prevoza, se ta čas odšteje od letnega dopusta uslužbenca.

1. Zračni prevoz

Razen če direktor ne dovoli drugače, se zračni prevoz opravi v ekonomskem razredu ali v enakovrednem razredu.

2. Železniški prevoz

(a) Uslužbenci razredov A4 in L4 ali višje imajo pravico do potovanja v prvem razredu;

(b) vse drugo osebje potuje v drugem razredu;

(c) pri železniških prevozih z nočnim potovanjem, ki traja najmanj šest ur, imajo uslužbenci pravico do povračila stroškov za ležalnike, ne pa tudi za spalnike; če le-te uporabijo, imajo uslužbenci pravico do povračila stroškov za ležalnike prvega ali drugega razreda, glede na njihov službeni razred;

(d) direktor uslužbencem nižjih razredov lahko dovoli potovati z uslužbenci višjih razredov, če to olajšuje izvajanje službenih nalog; v takih primerih se povračila izplačajo po višji stopnji.

3. Službena potovanja po cesti – uporaba zasebnih vozil

(a) Uslužbencem se lahko v interesu centra dovoli potovanje z zasebnimi vozili. V takih primerih imajo pravico do povračila zneska kilometrine, izračunanega na temelju najhitrejše običajne poti. Povračilo se izračuna na temelju stopenj, ki veljajo v državi, kjer se nahaja center, ne glede na državo ali države, kjer potovanje poteka. Veljavne stopnje za izračun se določijo z administrativno odredbo [2].

(b) Če je zadevni uslužbenec pooblaščen za prevoz drugih uslužbencev centra, ima pravico do izplačila dodatnega nadomestila za kilometrino, ki je enak 10 % kilometrske dnevnice na vsakega potnika [3]; če ima na poti posebne stroške (plačilo cestnine, prevoz avtomobila z ladjo ali trajektom), se mu taki stroški povrnejo ob predložitvi ustreznih dokaznih potrdil, z izjemo letalskega prevoza.

(c) Uslužbenci, ki uporabljajo lastna vozila, morajo predhodno dokazati, da imajo zavarovalno polico za primere nesreče glede tretjih oseb in zlasti glede zavarovanja potnikov.

(d) V primeru nesreče center ne povrne škode na lastninskih predmetih.

Oddelek II – Dnevnica za uslužbence na službeni poti

1. Uslužbenci na službeni poti imajo pravico do dnevnice po stopnjah, ki jih vsako leto določi upravni odbor.

Direktor lahko dovoli:

(a) uporabo posebnih stopenj za države, kjer so stroški življenja višji ali nižji od običajnih stopenj;

(b) izplačilo dnevnice po višji stopnji od tiste, do katere imajo uslužbenci običajno pravico, če to olajša potek izvršitve službene naloge;

(c) izplačilo dnevnice, če je med službeno potjo treba odobriti bolniški dopust, razen če uslužbenec nalogo opravlja v kraju, kjer prebiva.

2. Dnevnica se izračuna na naslednji način:

(a) pri opravljanju svojih nalog imajo uslužbenci pravico do ene dnevnice za vsako dopolnjeno obdobje v trajanju 24 ur [4];

(b) dnevnica se ne izplača za čas opravljanja nalog, ki je krajši od štirih ur;

(c) če čas opravljanja nalog znaša štiri ure ali več, toda manj kot osem ur, ima uslužbenec pravico do izplačila ene četrtine dnevnice. Prav tako ima uslužbenec pravico do ene četrtine zneska dnevnice za čas opravljanja nalog v trajanju štirih ur ali več, toda manj od osem ur, ki presega vsako dopolnjeno obdobje štiriindvajsetih ur;

(d) če čas opravljanja nalog znaša osem ur ali več brez hotelske namestitve, ima uslužbenec pravico do izplačila zneska polovice dnevnice. Prav tako ima uslužbenec pravico do izplačila polovice zneska dnevnice za čas opravljanja nalog v trajanju osem ur ali več, toda manj od štiriindvajset ur, ki presega vsako dopolnjeno obdobje štiriindvajsetih ur;

(e) če službeno potovanje nujno vključuje hotelsko namestitev, se uslužbencu lahko izplača polna dnevnica;

(f) pri izračunu dnevnice se zaradi upoštevanja časa prihoda na glavno postajo ali letališče dejanskemu času potovanja doda pavšalno določeno časovno obdobje, ki znaša:

- 2 uri za potovanja z vlakom;

- 3 ure za potovanja z letalom.

3. Zmanjšana dnevnica

Dnevnica se zmanjša:

(a) če vožnja vključuje obroke ali namestitev prek noči: za 15 % glede na vsak glavni obrok in za 50 % glede na nočitev, ki je predvidena v stroških;

(b) za tri desetine, če uslužbenci potujejo ponoči z ladjo, če imajo ležalnik ali kabino na vlaku ali v letalu v času trajanja potovanja;

(c) za tri desetine, če uslužbenec potuje v kraj svojega uradnega prebivališča, kjer še vedno prebiva njegova družina;

(d) za tri četrtine, če namestitev zagotovi zunanja organizacija.

4. Dodatki k dnevnici

Dnevnica pokriva vse dejanske stroške, ki jih ima uslužbenec na službenem potovanju, z izjemo spodaj navedenih stroškov, za katere se lahko zahteva dodatno povračilo:

(a) plačila stroškov za vize in podobni stroški, ki so neposredno povezani s službenim potovanjem;

(b) plačila stroškov za dodatno prtljago, ki jih izrecno dovoli direktor;

(c) plačilo stroškov poštnih, telegrafskih in telefonskih (na daljše razdalje) storitev, nastalih zaradi izvajanja uradnih nalog;

(d) stroškov za sprejeme, ki jih imajo uslužbenci, v skladu s pogoji, ki jih določi direktor;

(e) stroškov za taksi, pod pogojem, da jih odobri direktor in ob predložitvi ustreznih dokazil;

Če v nekaterih okoliščinah stroški namestitve presegajo 60 % zneska dnevnice, center lahko delno ali v celoti povrne dodatne stroške ob predložitvi dokazil in zadostnih dokazov, da se dodatnim stroškom ni bilo mogoče izogniti. Tako povračilo ne sme presegati 30 % zneska dnevnice.

[1] Te določbe se lahko razširijo na začasno zaposleno osebje, če tako odloči direktor.

[2] Skupno izplačilo ne sme presegati zneska, ki bi ga drugače izplačal center.

[3] V takih primerih "potniki" niso upravičeni do izplačila potnih stroškov.

[4] Ta obdobja se štejejo od datuma in časa odhoda iz centra ali uslužbenčevega doma do datuma in časa povratka v center ali domov. Če je uslužbenec pred začetkom službene poti na dopustu, se upoštevata datum in čas začetka službenega potovanja, in če uslužbenec nastopi dopust neposredno po končanju službenega potovanja, se upoštevata datum in čas končanja službenega potovanja.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

BOLNIŠKI DOPUST, PORODNIŠKI DOPUST IN DRUG POSEBNI DOPUST

1. Odsotnost zaradi bolezni in bolniški dopust

(a) Uslužbenci, ki so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni več kakor tri zaporedne dneve, morajo v treh dnevih po odsotnosti z dela predložiti zdravniško potrdilo.

(b) V primerih odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe v trajanju tri dni ali manj brez zdravniškega potrdila, ki skupaj preseže devet delovnih dni v enem koledarskem letu, se zadevnemu uslužbencu ustrezno skrajša letni dopust ali ustrezno zmanjšajo prejemki, če je letni dopust že v celoti izkoristil.

(c) Uslužbenci, odsotni zaradi bolezni ali poškodbe, so ob predložitvi zdravniškega potrdila upravičeni do bolniškega dopusta s polnim izplačilom prejemkov in dodatkov za obdobje trinajstih zaporednih tednov.

(d) Neprekinjeno odsotnost zaradi bolezni ali nesreče, ki presega trinajst zaporednih tednov, lahko direktor upošteva kot podlago za prenehanje pogodbe.

(e) Pogosto ponavljanje kratkih obdobij odsotnosti zaradi bolezni lahko direktor upošteva kot podlago za prenehanje pogodbe.

(f) Direktor centra od uslužbenca lahko kadar koli zahteva, da ta opravi zdravniški pregled.

2. Nalezljive bolezni, cepljenje in poškodbe

(a) Vsak uslužbenec, ki zboli za nalezljivo boleznijo, mora zapustiti delovno mesto in to nemudoma sporočiti vodji upravnega in kadrovskega oddelka. Če se med člani družine uslužbenca ali njegovimi bližnjimi prijatelji ugotovi nalezljiva bolezen, mora uslužbenec to nemudoma sporočiti vodji upravnega in kadrovskega oddelka in se podrediti takim ukrepom za zaščito zdravja, kakor jih slednji določi. Vsi uslužbenci, ki so bili v stiku z osebo z nalezljivo boleznijo in morajo iz tega razloga biti odsotni z delovnega mesta, so upravičeni do plačila vseh prejemkov; taka odsotnost ne zmanjša pravic, ki izhajajo iz uslužbenčevega bolniškega ali letnega dopusta.

(b) Uslužbenci morajo opraviti vsa zahtevana preventivna cepljenja in inokulacije.

(c) O vsaki poškodbi, ki se uslužbencu pripeti bodisi na delu ali zunaj centra, najsi bo ta še tako nepomembna, mora uslužbenec nemudoma poročati vodji upravnega in kadrovskega oddelka skupaj z imeni in naslovi morebitnih prič.

3. Posebni dopust, dopust zaradi poroke in porodniški dopust

(a) Direktor uslužbencu zaradi izjemnih ali nujnih zasebnih razlogov lahko odobri posebni dopust s polnim ali delnim izplačilom prejemkov, ki skupaj ne sme presegati osem delovnih dni na leto.

(b) Posebni dopust v trajanju šest dni s polnim plačilom prejemkov se odobri uslužbencem ob poroki.

(c) Porodniški dopust s polnim plačilom prejemkov, ki ne gre v breme bolniškega ali letnega dopusta, se uslužbencem odobri ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila. Porodniški dopust velja šestnajst tednov z začetkom šest tednov pred pričakovanim datumom poroda. Če do rojstva pride po pričakovanem datumu, se dopust podaljša do izteka desetih tednov po rojstvu.

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

SESTAVA IN POSTOPKI DISCIPLINSKIH KOMISIJ

1. Sestava disciplinske komisije

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

(a) predsednik kot uslužbenec razreda A ali L, ki ga imenuje direktor, in ki ne sme biti vodja upravnega in kadrovskega oddelka ali oseba, ki ji je zadevni uslužbenec podrejen;

(b) uslužbenec, ki ga imenuje direktor;

(c) uslužbenec istega razreda kot zadevni uslužbenec, ki ga slednji imenuje;

(d) vodja upravnega in kadrovskega oddelka v vlogi pravnega svetovalca brez pravice odločanja.

2. Postopek

(a) Disciplinska komisija se seznani z vsemi dokumenti, ki so pomembni za obravnavanje primera. Disciplinska komisija zadevno stranko zasliši na njeno zahtevo. Zadevni stranki lahko pomaga ali jo zastopa uslužbenec centra. Disciplinska komisija lahko zasliši vsako osebo, za katero meni, da je to koristno.

(b) Sestanki disciplinske komisije so zaprti. Njeni člani morajo ohraniti kot zaupne podatke ali posebnosti v zvezi s postopkom, s katerimi se seznanijo med delom komisije.

(c) Disciplinska komisija svoje obrazloženo mnenje pošlje direktorju. To mnenje obsega priporočilo, ali je izrek sankcije potreben in katera sankcija naj se izreče o primernosti kaznovanja in o njeni stopnji.

--------------------------------------------------

PRILOGA X

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

A. Pristojnosti

Komisija za pritožbe je pristojna za reševanje sporov, ki izhajajo iz kršitev teh predpisov ali pogodb, predvidenih v členu 7. V ta namen je komisija pristojna obravnavati pritožbe, ki jih proti sklepu direktorja vložijo zaposleni ali bivši uslužbenci ali njihovi dediči ali zakoniti nasledniki.

B. Sestava in status

(a) Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in dva člana. Te lahko nadomeščajo njihovi namestniki. Predsednik ali eden od članov in eden od namestnikov morajo imeti pravno izobrazbo.

(b) Predsednika, njegovega namestnika, člane in njihove namestnike imenuje upravni odbor centra za obdobje dveh let izmed zunanjih oseb, ki niso člani osebja centra. Če kateri izmed njih ni vedno na voljo, se za čas do izteka mandata imenuje novega člana.

(c) Komisija za pritožbe na sestanku veljavno odloča, če so na njem prisotni predsednik ali njegov namestnik in dva člana ali njuna namestnika.

(d) Člani komisije so pri izvajanju svojih nalog popolnoma neodvisni.

(e) Prejemke predsednika, članov in namestnikov določi upravni odbor centra.

(f) Komisija za pritožbe oblikuje svoj pravilnik glede na določbe te priloge.

C. Tajništvo komisije (za pritožbe)

(a) Tajnika komisije, ki je uslužbenec centra, imenuje direktor.

(b) Pri izvajanju svojih nalog ima tajnik komisije vlogo uradnega zapisovalca in je odgovoren samo komisiji.

D. Pritožbe

(a) Pritožbe, poslane komisiji, se upoštevajo samo pod pogojem, če pritožbena stranka preko interne upravne pritožbe direktorju predhodno ni uspela dobiti zadoščenja.

(b) Pritožnik ima od prejema obvestila o odločitvi, ki je predmet pritožbe, ali od datuma zavrnitve na podlagi zaključkov posredovanja na voljo dvajset dni za predložitev pisne prošnje komisiji za pritožbe, da tak sklep umakne ali spremeni. Ta prošnja se naslovi na vodjo upravnega in kadrovskega oddelka centra, ki potrdi njen sprejem in začne s postopkom za sklic komisije.

(c) Pritožbe se morajo vložiti pri tajništvu komisije za pritožbe v dveh mesecih po datumu obvestila o odločitvi, ki je predmet pritožbe. V izjemnih primerih, zlasti če gre za pokojnine, komisija za pritožbe lahko dopusti vložitev pritožb v obdobju enega leta od datuma obvestila o sklepu, ki je predmet pritožbe.

(d) Pritožbe morajo biti v pisni obliki; v njih morajo biti navedeni vsi razlogi za pritožbo pritožbene stranke, hkrati pa morajo biti priloženi tudi vsi listinski dokazi.

(e) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepov, ki so predmet pritožbe.

E. Postopek

(a) Pritožbe se nemudoma pošljejo direktorju, ki mora na njih podati svoje pripombe v pisni obliki. Kopija teh pripomb se v enem mesecu po vložitvi pritožbe sporoči tajniku komisije in pritožniku, ki lahko v roku dvajsetih dni nanje da svoj pisni odgovor. Kopijo odgovora tajnik komisije nemudoma pošlje direktorju.

(b) Pritožbe, skupaj s poročili in predloženimi listinskimi dokazi, pripombami direktorja in odgovorom pritožnika, članom komisije sporoči njeno tajništvo v treh mesecih po vložitvi pritožbe in najmanj petnajst dni pred datumom sestanka, na katerem se bodo ti obravnavali.

F. Sklic komisije (za pritožbe)

Komisijo za pritožbe skliče njen predsednik. Komisija praviloma obravnava pritožbe, ki so ji bile predložene v obdobju štirih mesecev od datuma njihove vložitve.

G. Sestanki komisije (za pritožbe)

(a) Sestanki komisije za pritožbe so zaprti za javnost (razen če se komisija ne odloči drugače). Glasovanje komisije je tajno.

(b) Direktor ali njegov zastopnik, skupaj s pritožnikom, prisostvujeta delu komisije in lahko podata ustne izjave v podporo argumentom, navedenih v poročilih.

(c) Komisija za pritožbe lahko zahteva predložitev vsakršnega dokumenta, za katerega meni, da je koristen pri obravnavanju pritožbe. Tako predloženi dokumenti morajo biti poslani tudi direktorju in pritožbeni stranki.

(d) Komisija zasliši stranki(-e) in tiste priče, za katere meni, da bi njihovo pričanje lahko koristilo delu komisije. Vsak uslužbenec, pozvan kot priča, je dolžan nastopiti pred komisijo in ne sme zavrniti posredovanja zahtevanih podatkov.

(e) Osebe, ki prisostvujejo sestanku komisije, v nobenem primeru ne smejo razkriti podatkov, s katerimi se seznanijo, ali mnenj, izraženih med delom komisije.

H. Odločitve komisije (za pritožbe)

(a) V izjemnih primerih komisija lahko sprejme začasno odločitev o odlogu izvršitve ukrepa, ki je predmet pritožbe, vse do sprejetja končnega sklepa v skladu s spodnjimi določbami.

(b) Odločitve se sprejemajo z večinskim glasovanjem. Biti morajo v pisni obliki in ustrezno obrazložene. Zoper odločitve ni možna pritožba in obe strani sta jih dolžni izvršiti v enem dnevu po razglasitvi.

(c) Komisijo se lahko zaprosi za popravke pisnih ali naključnih napak v sprejetem sklepu. Prošnje za popravke se morajo vložiti v šestih mesecih od datuma odkritja napake.

--------------------------------------------------

Top