EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0001

Smernica Evropske centralne banke z dne 27. februarja 2002 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o Transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (Target) (ECB/2002/1)

OJ L 67, 9.3.2002, p. 74–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 85 - 87

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006; implicitno zavrnjeno 32005O0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/202/oj

32002O0001Uradni list L 067 , 09/03/2002 str. 0074 - 0076


Smernica Evropske centralne banke

z dne 27. februarja 2002

o spremembah Smernice ECB/2001/3 o Transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (Target)

(ECB/2002/1)

(2002/202/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju "Statut"), in zlasti člena 3.1, člena 12.1, člena 14.3 in členov 17, 18 ter 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Četrta alinea člena 105(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju "Pogodba") in četrta alinea člena 3.1 Statuta pooblaščata Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB), da spodbujajo tekoče delovanje plačilnih sistemov.

(2) Po členu 22 Statuta lahko ECB in NCB zagotovijo možnosti za delovanje učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj Skupnosti ter z drugimi državami.

(3) Svet ECB je 14. decembra 2000 sprejel dolgoročni koledar delovnih dni Targeta, ki se uporablja od začetka leta 2002 do naslednjega uradnega obvestila, v skladu s katerim Target ni zaprt samo ob sobotah in nedeljah, ampak tudi na novoletni dan, veliki petek, velikonočni ponedeljek (po koledarju, ki se uporablja na sedežu ECB), praznik dela (1. maj), božič in 26. decembra. Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za vse udeležence je Svet ECB tudi sklenil, da je Target kot celota, vključno z domačimi sistemi bruto poravnave v realnem času (BPRČ), zaprt, s čimer se razume, da se v teh dneh ne izvajajo niti čezmejne niti domače transakcije. Načelo enake obravnave ne sme preprečevati razlikovanja, ki je objektivno utemeljeno s posebnimi nacionalnimi razmerami. Popolno zaprtje Hermesa (grškega sistema BPRČ), vključno z domačimi transakcijami, povzroča težave grškemu prebivalstvu in bančni industriji, ker pravoslavna velika noč redko sovpade s protestantsko/katoliško veliko nočjo, ki jo zajema koledar, ki se uporablja na sedežu ECB, kar dejansko pomeni nekaj dodatnih dni, ko so grški domači trgi zaprti. Poleg tega je število zaporednih dni, ko je sistem zaprt, večje, kadar je časovni razmik med protestantsko/katoliško in pravoslavno veliko nočjo le en teden, kakor je primer v letu 2003, ko bodo grške kreditne institucije poslovale le tri dni v 11-dnevnem obdobju. Zaradi tega je treba narediti izjemno in omejeno odstopanje od koledarja delovnih dni Targeta med velikonočnimi prazniki za obdobje treh let, po katerem bodo grške razmere na podlagi izkušenj ponovno ocenjene.

(4) Poleg tega je treba spremeniti Prilogo V k Smernici ECB/2001/3 z dne 26. aprila 2001 o Transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (Target) [1] glede seznama "zunanjih" zavarovanj, ki se lahko uporabljajo za zavarovanje posojila čez dan v Targetu, z namenom da se trem centralnim bankam držav članic, ki so sprejele enotno valuto v skladu s Pogodbo, dopusti sprejemati obveznice, izdane s strani Danmarks Skibskreditfond in KommuneKredit kot zavarovanje za posojilo čez dan.

(5) V skladu s členoma 12.1 in 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti -

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2001/3 se spremeni, kakor sledi:

1. Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Transevropski sistem bruto poravnave v realnem času je sistem bruto poravnave v realnem času za euro. Target je sestavljen iz nacionalnih sistemov BPRČ, plačilnega mehanizma ECB in medsebojnega povezovanja."

2. Člen 3(d)(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Delovni dnevi

Z letom 2002 je Target kot celota zaprt ob sobotah, nedeljah, na novoletni dan, veliki petek, velikonočni ponedeljek (po koledarju, ki se uporablja na sedežu ECB), praznik dela (1. maj), božič in 26. decembra.

Brez poseganja v zgoraj navedeno se lahko izjemoma od leta 2002 do 2004 v Hermesu, grškem sistemu BPRČ, opravljajo samo naslednje omejene storitve poravnave na veliki petek in velikonočni ponedeljek (po koledarju, ki se uporablja na sedežu ECB), kadar ti dnevi ne sovpadajo s pravoslavno veliko nočjo:

(a) poravnava domačih plačil strank in

(b) poravnava plačil, ki so povezana z dostavo gotovine in vračilom gotovine v Banko Grčije, ter

(c) poravnava poslov Atenskega klirinškega urada in sistema plačil malih vrednosti DIAS."

3. Priloga V se nadomesti z besedilom v prilogi k tej smernici.

Člen 2

Končne določbe

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke udeleženih držav članic.

Ta smernica začne veljati 22. marca 2002.

Vsaka NCB mora obvestiti ECB o zakonih in drugih predpisih, potrebnih za uskladitev s to smernico najkasneje do 15. marca 2002.

Ta smernica se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Frankfurtu na Majni, 27. februarja 2002

V imenu Sveta ECB

Christian Noyer

[1] UL L 140, 24.5.2001, str. 72.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA V

SEZNAM "ZUNANJIH" ZAVAROVANJ

ki se lahko uporabljajo za zavarovanje posojila čez dan za vsako NCB udeležene države članice, ki je razglasila svojo namero glede uporabe nekaterih zavarovanj, v državi nacionalne centralne banke države članice, ki ni sprejela eura in katere namero je ECB odobrila na podlagi člena 3(f)(3) in člena 3(g) Smernice o Targetu:

NCB udeleženih držav članic | Odobrena uporaba "zunanjega" zavarovanja |

DEUTSCHE BUNDESBANK | danske vladne in hipotekarne obveznice ter obveznice, ki stajih izdala Danmarks Skibskreditfond in KommuneKreditdolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucijprvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestvazakladne menice Združenega kraljestva |

BANCO DE ESPAÑA | prvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestvazakladne menice Združenega kraljestva |

BANQUE DE FRANCE | danske vladne in hipotekarne obveznice ter obveznice, ki sta jih izdala Danmarks Skibskreditfond in KommuneKreditdolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucijprvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestvazakladne menice Združenega kraljestva |

CENTRAL BANK OF IRELAND | prvovrstni vrednostni papirji Združenega kraljestvazakladne menice Združenega kraljestva |

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG | danske vladne in hipotekarne obveznice |

DE NEDERLANDSCHE BANK | danske vladne in hipotekarne obveznice ter obveznice, ki sta jih izdala Danmarks Skibskreditfond in KommuneKreditdolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucij |

SUOMEN PANKKI | danske vladne in hipotekarne obveznicedolžniški instrumenti švedske vlade in obveznice hipotekarnih institucijprvovrstni vrednostni papirji vlade Združenega kraljestvazakladne menice Združenega kraljestva |

"

--------------------------------------------------

Top