Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0036

Direktiva Komisije 2002/36/ES z dne 29. aprila 2002 o spremembi nekaterih prilog k Direktivi Sveta 2000/29/ES o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 116, 3.5.2002, p. 16–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 44 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/36/oj

32002L0036Uradni list L 116 , 03/05/2002 str. 0016 - 0026


Direktiva Komisije 2002/36/ES

z dne 29. aprila 2002

o spremembi nekaterih prilog k Direktivi Sveta 2000/29/ES o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/28/ES [2] in zlasti pododstavkov (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je sprejeti ukrepe za varstvo Skupnosti pred škodljivimi organizmi: Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in Naupactus leucoloma Boheman, ki se doslej po znanih podatkih niso pojavljali v Skupnosti.

(2) Sedanje določbe proti listnim zavrtalkam Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) je treba spremeniti tako, da se jih omeji na varovana območja na Irskem in v Združenem kraljestvu (Severna Irska), kjer je bilo ugotovljeno, da ta organizem ni navzoč.

(3) Seznam rastlin gostiteljic listnih zavrtalk Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) je treba spremeniti tako, da bo upošteval posodobljene podatke o odnosu med temi škodljivimi organizmi in njihovimi rastlinami gostiteljicami.

(4) Zaradi stalnih najdb škodljivih organizmov: Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) in Thrips palmi Karny v proizvodih, je treba izboljšati sedanje določbe o varovalnih ukrepih proti vnosu organizmov v Skupnost in njihovemu širjenju v Skupnosti, da bi zagotovili bolj učinkovito varstvo.

(5) Takšni izboljšani ukrepi morajo vključevati uporabo rastlinskih potnih listov za rastline ali rastlinske proizvode s poreklom iz Skupnosti ter fitosanitarnih spričeval za rastline ali rastlinske proizvode s poreklom iz tretjih držav.

(6) Sedanje določbe proti virusu beet necrotic yellow vein virus je treba spremeniti tako, da bodo odražale sklepe delovne skupine Komisije, ki je ocenila fitosanitarno nevarnost v zvezi s tem škodljivim organizmom v ustreznih varovanih območjih, priznanih v Skupnosti.

(7) Sedanje določbe proti vrsti Tilletia indica Mitra je treba spremeniti tako, da bodo upoštevale posodobljene podatke o prisotnosti tega škodljivega organizma v Južni Afriki.

(8) Nepravilno uvrščanje Malte in Cipra na seznam neevropskih držav je treba popraviti v točki 34 oddelka I dela A Priloge IV in točki 7(b) oddelka I dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES.

(9) Spremembe so skladne z zahtevami zadevnih držav članic.

(10) Zato je treba ustrezne priloge k Direktivi 2000/29/ES ustrezno spremeniti.

(11) Ukrepi iz te direktive so skladni z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo, kakor je navedeno v prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice 1. aprila 2003 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji takoj sporočijo besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta Direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. aprila 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 77, 20.3.2002, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. V Prilogi I, Del A, Oddelek I(a), se za točko 4 doda nova točka:

"4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)"

2. V Prilogi I, Del A, Oddelek I(a), se za točko 16 doda nova točka:

"16.1 Naupactus leucoloma Boheman"

3. V Prilogi I, Del A, Oddelek II (a), se črtajo točke 4, 5 in 6.

4. V Prilogi I, Del B(a), se za točko 3 doda nova točka:

"4.Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) | IRL in UK (Severna Irska)" |

5. V Prilogi II, Del A, Oddelek I(c), se za točko 1 doda naslednja točka:

"1.1Anisogramma anomala (Peck) E. Müller | Rastline Corylus L., namenjene sajenju, razen semen, s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike" |

6. V Prilogi II, Del A, Oddelek II(a), se za točko 7 dodajo naslednje točke:

"8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard) | Rezano cvetje, listne vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen: čebulice,stebelni gomolji,rastline družine Gramineae,korenike,semena |

9.Liriomyza trifolii (Burgess) | Rezano cvetje, listnate vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen: čebulice,stebelni gomolji,rastline družine Gramineae,korenike,semena" |

7. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se za točko 11.2 doda nova točka:

"11.3Rastline Corylus L., namenjene sajenju, razen semen, s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike | Uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in: (a)so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava",ali(b)so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller z uradnimi pregledi, opravljenimi na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava" in je priznano, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller" |

8. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se točke 32.1, 32.2 in 32.3 nadomestijo z naslednjim:

"32.1Zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:čebulice,stebelni gomolji,rastline družine Gramineae,korenike,semena,gomolji,s poreklom iz tretjih držav, kjer je znano, da se pojavljata vrsti Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) in (29), kjer je to primerno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in: (a)so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava",ali(b)so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava", in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznano, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch),ali(c)če so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznimi sredstvi proti listnim zavrtalkam Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive |

32.2Rezano cvetje Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. in Solidago L., ter listnate vrtnine Apium graveolens L. in Ocimum L. | Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine: s poreklom iz države, ki ni okužena z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch),alibile tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) |

32.3Zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:čebulice,stebelni gomolji,rastline družine Gramineae,korenike,semena,gomolji,s poreklom iz tretjih držav | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Oddelka I (27.1), (27.2), (28), (29) in (32.1) dela A Priloge IV, uradna izjava, da: (a)so rastline s poreklom iz območja, za katerega je znano, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess),ali(b)na uradnih pregledih, ki so se opravljali vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred spravilom pridelka, na mestu pridelave niso bili opaženi sledovi listnih zavrtalk Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)ali(c)so bile rastline tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje proti listnim zavrtalkam Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)" |

9. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se točka 34 in besedilo v levem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki se v celoti ali deloma sestoji iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so deli rastlin, humus vključno s šoto ali lubjem ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz:

- Cipra, Malte, Turčije,

- Belorusije, Estonije, Gruzije, Latvije, Litve, Moldavije, Rusije, Ukrajine,

- neevropskih držav razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunizije"

10. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se točki 36.1 in 36.2 nadomestita z naslednjim:

"36.1Rastline, namenjene sajenju, razenčebulice,stebelni gomolji,korenike,semena,gomolji,s poreklom iz tretjih držav | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) (29), (31), (32.1) in (32.3), uradne izjave, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah, in: (a)so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava",ali(b)so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava", in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznano, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny,ali(c)so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznim sredstvom proti resarju Thrips palmi Karny in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso napadene z resarjem Thrips palmi Karny. Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive |

36.2Rezano cvetje Orchidaceae in plodovi Momordica L. ter Solatium melongena L., s poreklom iz tretjih držav | Uradna izjava, da so rezano cvetje in plodovi: s poreklom iz države, ki ni napadena z resarjem Thrips palmi Karny,alibili tik pred izvozom uradno pregledani in je bilo ugotovljeno, da niso napadeni z resarjem Thrips palmi Karny." |

11. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se v točki 40 besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), (3), (9), (15), (16), (17) in (18), Priloge III(B)(1) in Priloge IV(A)(I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) in (45.1) kjer je to primerno, uradna izjava, da so rastline v dormantem (mirujočem) stanju in brez listja"

12. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se točka 45 nadomesti z naslednjim:

"45.1Zelnate rastline in rastline Ficus L. in Hibiscus L., namenjene sajenju, razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev, s poreklom iz neevropskih držav | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) in (36.1), uradna izjava, da rastline: (a)so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava",ali(b)so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki "Dopolnilna izjava", in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj vsake tri tedne v zadnjih devetih tednih pred izvozom, priznano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije),ali(c)v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), se ohranjajo ali pridelujejo na tem mestu pridelave in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje, da bi zagotovili nenapadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (neevropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko devet tednov pred izvozom kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije). Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive |

45.2Rezano cvetje Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., in listnate vrtnine Ocimum L., s poreklom iz neevropskih držav | Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine: s poreklom iz države, ki ni napadena s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije),alibili tik pred izvozom uradno pregledani in je bilo ugotovljeno, da niso napadeni s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije)" |

13. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se točka 45.1 preštevilči kot 45.3.

14. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se v točki 46 v desnem stolpcu doda sklic na Prilogo IV(A)(I)(45.2) in (45.3).

15. V Prilogi IV, Del A, Oddelek I, se v točkah 53 in 54 v levem stolpcu za "Pakistan" doda "Južna Afrika".

16. V Prilogi IV, Del A, Oddelek II, se točka 23 nadomesti z naslednjim:

"23.Rastline ali zelnate rastline za sajenje, razen:čebulice,stebelni gomolji,rastline družine Gramineae,korenike,semenagomolji, | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek II (20), (21.1) ali (21.2), uradna izjava, da: (a)so rastline s poreklom iz območja, za katerega je znano, da ni napadeno z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess),ali(b)na uradnih pregledih, ki so se opravljali vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred žetvijo, na mestu pridelave niso bili opaženi sledovi listnih zavrtalk Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)ali(c)so bile rastline tik pred trženjem uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso napadene z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje proti listnim zavrtalkam Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)" |

17. V Prilogi IV, Del B, se točka 20.2 nadomesti z naslednjim:

"20.2Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih iz Priloge IV(B)(20.1) | (a)Pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 mas. % zemlje,ali(b)gomolji so namenjeni za predelavo v prostorih z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK (Severna Irska)" |

18. V Prilogi IV, Del B, se točka 22 nadomesti z naslednjim:

"22.Rastline Allium porrum L., Apium L., Beta L., razen tistih iz Priloge IV(B)(25) in tistih, ki so namenjene krmi za živali, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., razen rastlin, namenjenih za sajenje | (a)Pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 mas. % zemlje,ali(b)rastline so namenjene za predelavo v prostorih z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV | DK, F (Bretanja), IRL, P (Azori), FI, S, UK (Severna Irska)" |

19. V Prilogi IV, Del B, se točka 24 nadomesti z naslednjim:

"24.1Neukoreninjeni potaknjenci Euphorbia pulcherrima Willd., namenjeni sajenju | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a)so neukoreninjeni potaknjenci z izvorom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),ali(b)na uradnih pregledih, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave rastlin na mestu pridelave ni bilo nobenih sledov tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci in se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave,ali(c)v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje potaknjencev in rastlin, iz katerih izvirajo potaknjenci, in se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem | IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Literal, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste in Trás-os-Montes), FI, S, UK |

24.2Rastline Euphorbia pulcherrima Willd., namenjene sajenju, razen:semena,tiste, za katere je razvidno na embalaži ali iz razvoja cvetov (ali listov) ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki niso vključeni v strokovno pridelavo rastlin,tiste, ki so navedene v 24.1 | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a)so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),ali(b)uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trženjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na rastlinah,ali(c)v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem,in(d)na razpolago so dokazila, da so bile rastline pridelane iz potaknjencev, ki:(da)so s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),ali(db)so bili pridelani na mestu pridelave, kjer uradni pregledi, ki so se opravljali vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave takšnih rastlin, niso odkrili sledov tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),ali(dc)v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), so zrasli na rastlinah, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu proizvodnje in so bile ustrezno tretirane, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem | IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Literal, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste in Tras-os-Montes), FI, S, UK |

24.3Rastline Begonia L., namenjene za sajenje, razen semen, gomoljev in stebelnih gomoljev, in rastlin Ficus L. in Hibiscus L., namenjenih za sajenje, razen semen, razen tistih, za katere je razvidno na embalai ali iz razvoja cvetov ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo rastlin | Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da: (a)so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),ali(b)uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trenjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na rastlinah,ali(c)v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu proizvodnje, da bi zagotovili nenapadenost s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premečanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premečanjem | IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Literal, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste in Trás-os-Montes), FI, S, UK" |

20. V Prilogi IV, Del B, se črta točka 25.1.

21. V Prilogi IV, Del B, se točka 25.2 nadomesti z naslednjim:

"25.Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo | Uradna izjava, da: (a)se rastline prevažajo na takšen način, da je zagotovljeno, da ni tveganja za širjenje BNYVV, in so namenjene dostavi v predelovalni obrat z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV,ali(b)rastline so bile pridelane na območju, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja | DK, F (Bretanja), IRL, P (Azori), FI, S, UK (Severna Irska)" |

22. V Prilogi IV, Del B, se točka 26 nadomesti z naslednjim:

"26.Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.) | Uradna izjava, da so zemlja in odpadki: (a)obdelani tako, da se odpravi okužba z BNYVV,ali(b)namenjeni prevozu na odstranjevanje na uradno potrjen način,ali(c)iz rastlin Beta vulgaris, pridelanih na območju, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja | DK, F (Bretanja), IRL, P (Azori), FI, S, UK (Severna Irska)" |

23. V Prilogi IV, Del B, točka 30, se besedilo v srednjem stolpcu nadomesti z naslednjim:

"(a) Kadar stroji pridejo na mesta pridelave, kjer se prideluje pesa, so očiščeni in na njih ni zemlje ali ostankov rastlin,

ali

(b) stroji pridejo iz območja, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja"

24. V Prilogi V, Del A, Oddelek I, točka 2.1, se doda naslednje:

"in druge zelnate rastline, razen rastlin družine Gramineae, namenjenih za sajenje, in razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev"

25. V Prilogi V, Del A, Oddelek II, se točka 1.6 nadomesti z naslednjim:

"1.6 Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo"

26. V Prilogi V, Del A, Oddelek II, se točka 1.7 nadomesti z naslednjim:

"1.7 Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.)"

27. V Prilogi V, Del A, Oddelek II, se točka 2.1 nadomesti z naslednjim:

"2.1 Rastline Begonia L., namenjene za sajenje, razen stebelnih gomoljev, semen, gomoljev, in rastline Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. in Hibiscus L., namenjene za sajenje, razen semen"

28. V Prilogi V, Del B, Oddelek I, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

"— Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. in rezano cvetje Orchidaceae,

— iglavci (Coniferales),

— Acer saccharum Marsh., s poreklom iz severnoameriških držav,

— Prunus L., s poreklom iz neevropskih držav,

— rezano cvetje Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. in Trachelium L., s poreklom iz neevropskih držav,

— listnate vrtnine Apium graveolens L. in Ocimum L."

29. V Prilogi V, Del B, Oddelek I, točka 3, se v prvi alinei doda naslednje:

"Momordica L. in Solanum melongena L."

30. V Prilogi V, Del B, Oddelek I, točka 7(b), se besedilo nadomesti z naslednjim:

"Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki se v celoti ali deloma sestoji iz materialov, navedenih pod (a), ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz:

- Cipra, Malte, Turčije,

- Belorusije, Estonije, Gruzije, Latvije, Litve, Moldavije, Rusije, Ukrajine,

- neevropskih držav razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunizije"

31. V Prilogi V, Del B, Oddelek II, se točka 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo"

32. V Prilogi V, Del B, Oddelek II, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

"2. Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.)"

--------------------------------------------------

Top