EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0023

Direktiva Komisije 2002/23/ES z dne 26. februarja 2002 o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS v zvezi z določitvijo najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

OJ L 64, 7.3.2002, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; implicitno zavrnjeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/23/oj

32002L0023Uradni list L 064 , 07/03/2002 str. 0013 - 0019


Direktiva Komisije 2002/23/ES

z dne 26. februarja 2002

o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS v zvezi z določitvijo najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitu [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/57/ES [2], in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/57/ES, in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/5/ES [5], in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/103/ES [7], in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nove aktivne snovi flupirsulfuron-metil, pimetrozin, azoksistrobin in krezoksim-metil (zadevne aktivne snovi) so bile vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS z direktivami Komisije 2001/49/ES [8], 2001/87/ES [9], 98/47/ES [10] in 1999/1/ES [11] za uporabo kot herbicid v žitih oziroma insekticid v žitih, sadju, zelenjavi, stročnicah, oljnicah in hmelju, fungicid brez specificirane uporabe in fungicid v žitih, pečkatem sadju in trti.

(2) Vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I je temeljila na oceni informacij, predloženih v zvezi s predlaganimi načini uporabe. Informacije o teh načinih uporabe so predložile nekatere države članice v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS. Razpoložljive informacije so bile pregledane in zadostujejo za določitev nekaterih najvišjih mejnih vrednosti ostankov (MVO).

(3) Kadar niso določene najvišje mejne vrednosti ostankov Skupnosti ali začasne najvišje mejne vrednosti ostankov, morajo države članice uvesti nacionalne začasne najvišje mejne vrednosti v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS, preden so fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi, lahko registrirana.

(4) Ob vključitvi zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so bile dokončane s tem povezane tehnične in znanstvene ocene v obliki poročil Komisije o pregledu. Poročila so bila dokončana 16. oktobra 1998 za krezoksim-metil, 27. aprila 2001 za flupirsulfuron-metil, 22. aprila 1998 za azoksistrobin in 27. julija 2001 za pimetrozin. V njih je bil določen sprejemljivi dnevni vnos za krezoksim-metil 0,4 mg/kg telesne teže/dan, za flupirsulfuron-metil 0,035 mg/kg telesne teže/dan, za azoksistrobin 0,1 mg/kg telesne teže/dan in za pimetrozin 0,03 mg/kg telesne teže/dan. Doživljenjska izpostavljenost potrošnikov prehrambnih proizvodov, tretiranih z zadevnimi aktivnimi snovmi, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in prakso Skupnosti ob upoštevanju smernic, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija [12], in mnenja Znanstvenega odbora za rastline [13] o uporabljeni metodologiji in izračunano je bilo, da ustrezno predlagane najvišje mejne vrednosti ne bodo pripeljale do prekoračitve teh sprejemljivih dnevnih vnosov.

(5) Med ocenjevanjem in razpravami pred vključitvijo flupirsulfuron-metila, azoksistrobina in krezoksim-metila v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS niso bili ugotovljeni nobeni akutni toksični učinki, ki bi zahtevali določitev akutnega referenčnega odmerka. Akutni referenčni odmerek za pimetrozin je bil določen na 0,1 mg/kg telesne teže/dan. V skladu z oceno izpostavljenosti predlagane najvišje mejne vrednosti ne bodo privedle do nesprejemljive akutne izpostavljenosti potrošnikov.

(6) Za zagotovitev ustreznega varstva potrošnikov pred izpostavljenostjo ostankom v ali na proizvodih, za katere ni bila registrirana nobena zadevna aktivna snov, je preudarno določiti začasne najvišje mejne vrednosti na spodnji meji analitične določitve za vse tiste proizvode, ki jih urejajo direktive 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS. Določitev takih začasnih najvišjih mejnih vrednosti na ravni Skupnosti državam članicam ne preprečuje, da uvedejo začasne najvišje mejne vrednosti ostankov za flupirsulfuron-metil, pimetrozin, azoksistrobin in krezoksim-metil v skladu s členom 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS in njeno Prilogo VI. Šteje se, da doba štirih let zadošča za to, da se omogoči večina dodatnih načinov uporabe zadevnih aktivnih snovi. Takrat bi morale začasne najvišje mejne vrednosti postati dokončne.

(7) Skupnost je o osnutku direktive Komisije obvestila Svetovno trgovinsko organizacijo in upoštevala prejete pripombe pri dokončnem oblikovanju direktive. Najvišje mejne vrednosti ostankov za specifične kombinacije pesticid/pridelek, ki se uporabljajo v tretjih državah, bi Komisija lahko preučila na podlagi predloženih sprejemljivih podatkov.

(8) Upoštevana so bila mnenja Znanstvenega odbora za rastline, zlasti nasveti in priporočila o varstvu potrošnikov prehrambnih proizvodov, tretiranih s pesticidi.

(9) Ta direktiva je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se dodajo naslednje najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov:

Ostanki pesticidov | Mejna vrednost (mg/kg) |

| |

Flupirsulfuron-metil | 0,02 | Žita |

Pimetrozin | 0,02 | Žita |

Do 1. decembra 2005 začasne najvišje mejne vrednosti ostankov za flupirsulfuron-metil in pimetrozin prenehajo biti začasne in postanejo dokončne v smislu člena 4(1) Direktive 86/362/EGS.

Člen 2

Delu B Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se dodajo naslednji ostanki pesticidov:

Ostanki pesticidov | Mejna vrednost (mg/kg) |

Za meso, vključno z mačobo, proizvodi iz mesa, drobovino in živalsko mast, kakor so navedeni v Prilogi I pod tarifnimi oznakami KN 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | Za mleko in mlečne proizvode, navedene v Prilogi I pod tarifnimi oznakami KN 0401, 0402, 040500 in 0406 | Za svea jajca brez lupine, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima oznakama KN 040700 in 0408 |

Pimetrozin | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

S 1. decembrom 2005 začasne najvišje mejne vrednosti ostankov za pimetrozin prenehajo biti začasne in postanejo dokončne v smislu člena 4(1) Direktive 86/363/EGS.

Člen 3

Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za flupirsulfuron-metil in pimetrozin iz priloge k tej direktivi se dodajo Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS. Najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za azoksistrobin iz Priloge k tej direktivi nadomestijo tiste, navedene v Prilogi II k Direktivi 90/642/EGS.

Člen 4

Začasne najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za krezoksim-metil iz Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se spremenijo na 0,2 mg/kg (p) za jagode. "(p)" pomeni začasno najvišjo mejno vrednosti ostankov.

Začasne najvišje vrednosti ostankov za krezoksim-metil postanejo dokončne 19. oktobra 2004.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. avgusta 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Te predpise uporabljajo od 1. septembra 2002.

3. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. februarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

[2] UL L 208, 1.8.2001, str. 36.

[3] UL L 221, 7.8.1986, str. 43.

[4] UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

[5] UL L 34, 5.2.2002, str. 7.

[6] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[7] UL L 304, 21.11.2001, str. 14.

[8] UL L 176, 29.6.2001, str. 61.

[9] UL L 276, 19.10.2001, str. 17.

[10] UL L 191, 7.7.1998, str. 50.

[11] UL L 21, 28.1.1999, str. 21.

[12] "Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues" (revidirana verzija), pripravil GEMS/Food Programme v sodelovanju s Codex Odborom o ostankih pesticidov, izdala Svetovna zdravstvena organizacija 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[13] Mnenje Znanstvenega odbora za rastline v zvezi z vprašanji o spreminjanju prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (Mnenje, ki ga je Znanstveni odbor za rastline izrazil 14. julija 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Skupine in primeri posameznih izdelkov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti | Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti (mg/kg) |

Flupirsulfuron-metil | Azoksistrobin | Pimetrozin |

1.Sadje, sveže, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; oreški | 0,02 | | |

(i)AGRUMI | | 1 | 0,3 |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (z lupino ali brez nje) | | 0,1 | 0,02 |

Mandlji | | | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanji | | | |

Kokosovi orehi | | | |

Lešniki | | | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinjole | | | |

Pistacije | | | |

Orehi | | | |

Drugo | | | |

(iii)PEČKATO SADJE | | 0,05 | 0,02 |

Jabolka | | | |

Hruške | | | |

Kutine | | | |

Drugo | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | | 0,05 | |

Marelice | | | 0,05 |

Češnje | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | 0,05 |

Slive | | | |

Drugo | | | 0,02 |

(v)JAGODIČEVJE IN GROZDJE | | | 0,02 |

(a)Namizno grozdje in vinsko grozdje | | 2 | |

Namizno grozdje | | | |

Vinsko grozdje | | | |

(b)Jagode (ne divje) | | 2 | |

(c)Rozgasto jagodičje (ne divje) | | 0,05 | |

Robide | | | |

Sinjezelene robide | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | | |

Drugo | | | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (ne divje) | | 0,05 | |

Borovnice | | | |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeč, črn in bel) | | | |

Kosmulje | | | |

Drugo | | | |

(e)Divje jagodičevje in divji ribez | | 0,05 | |

(vi)MEŠANO SADJE | | | 0,02 |

Avokado | | | |

Banane | | 2 | |

Dateljni | | | |

Smokve | | | |

Kivi | | | |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Oljke | | | |

Pasijonke | | | |

Ananas | | | |

Granatna jabolka | | | |

Drugo | | 0,05 | |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali suha | 0,02 | | |

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | | | 0,02 |

Rdeča pesa | | | |

Korenček | | 0,2 | |

Zelena | | | |

Hren | | 0,2 | |

Topinambur | | | |

Pastinak | | 0,2 | |

Peteršilj - koren | | 0,2 | |

Redkev | | | |

Črni koren | | 0,2 | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | | | |

Repa | | | |

Jam | | | |

Drugo | | 0,05 | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | | 0,05 | 0,02 |

Česen | | | |

Čebula | | | |

Šalotka | | | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | | |

(iii)ZELENJAVA - PLODOVKE

(a)Razhudniki

Paradižnik | | 2 | 0,5 |

Paprika | | 2 | 1 |

Jajčevec | | 2 | 0,5 |

Drugo | | 0,05 | 0,02 |

(b)Bučnice z užitno lupino | | 1 | 0,5 |

Kumare | | | |

Kumarice za vlaganje | | | |

Bučke | | | |

Drugo | | | |

(c)Bučnice z neužitno lupino | | 0,5 | 0,2 |

Melone | | | |

Buče | | | |

Lubenice | | | |

Drugo | | | |

(d)Sladka koruza | | 0,05 | 0,02 |

(iv)ZELENJAVA - KAPUSNICE | | 0,05 | |

(a)Cvetoče kapusnice | | | 0,02 |

Brokoli | | | |

Cvetača | | | |

Drugo | | | |

(b)Glavnate kapusnice | | | |

Brstični ohrovt | | | |

Glavnato zelje | | | 0,05 |

Drugo | | | 0,02 |

(c)Listnate kapusnice | | | 0,02 |

Kitajsko zelje | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | | | 0,02 |

(v)LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

(a)Solata in podobno | | 3 | 1 |

Kreša | | | |

Motovilec | | | |

Zelena solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | | | |

(b)Špinača in podobno | | 0,05 | 0,02 |

Špinača | | | |

Blitva | | | |

Drugo | | | |

(c)Vodna kreša | | 0,05 | 0,02 |

(d)Radič Witloof | | 0,2 | 0,02 |

(e)Zelišča | | 0,05 | 1 |

Prava krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | | | |

(vi)ZELENJAVA - STROČNICE (presne) | | | 0,02 |

Fižol (s stroki) | | 1 | |

Fižol (brez strokov) | | | |

Grah (s stroki) | | 0,5 | |

Grah (brez strokov) | | 0,2 | |

Drugo | | 0,05 | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (presna) | | | 0,02 |

Beluši | | | |

Kardij | | | |

Zelena | | 5 | |

Komarček | | | |

Artičoka | | 1 | |

Por | | 0,1 | |

Rabarbara | | | |

Drugo | | 0,05 | |

(viii)GOBE | | 0,05 | 0,02 |

(a)Gojene gobe | | | |

(b)Divje gobe | | | |

3.Stročnice | 0,02 p* | 0,1 | 0,02 |

Fižol | | | |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | | | |

4.Oljnice - seme | 0,05 | 0,05 | |

Laneno seme | | | |

Zemeljski oreški | | | |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | | |

Repično seme | | | |

Soja | | | |

Gorčično seme | | | |

Bombažno seme | | | 0,05 |

Drugo | | | 0,02 |

5.Krompir | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Zgodnji krompir | | | |

Pozni krompir | | | |

6.Čaj (listi in stebla, posušeni, fermentirani ali neferementirani, vrste Camellia sinensis) | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

7.Hmelj (posušeni) vključno s peletami in nekoncentriranim prahom | 0,05 | 20 | 5 |

--------------------------------------------------

Top