Help Print this page 

Document 32002L0005

Title and reference
Direktiva Komisije 2002/5/ES z dne 30. januarja 2002 o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo
  • In force
OJ L 34, 5.2.2002, p. 7–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 126 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 27 - 32

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/5/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 30/01/2002
  • Date of effect: 06/02/2002; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 4
  • Deadline: 31/08/2002; najpozneje do glej člen 3.1
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: Direktiva o spremembi, razširjeno na EGP z 22002D0139(01)
Relationship between documents
Text

32002L0005Uradni list L 034 , 05/02/2002 str. 0007 - 0012


Direktiva Komisije 2002/5/ES

z dne 30. januarja 2002

o spremembi Priloge II k Direktivi Sveta 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/57/ES [2], in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za žita in proizvode rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, vsebnosti ostankov odražajo uporabo najmanjših količin pesticidov, potrebnih za doseganje učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin, in sicer tako, da je količina ostanka čim manjša in hkrati toksikološko dopustna, zlasti ob upoštevanju zaščite okolja in varstva potrošnikov, predvsem v smislu ocenjenega zaužitja s prehrano. Najvišje mejne vrednosti ostankov (MVO) v Skupnosti predstavljajo zgornjo mejo količin takšnih ostankov, ki jih je mogoče najti v živilih, kadar proizvajalci spoštujejo dobre kmetijske prakse.

(2) MVO za pesticide se spremljajo in se smejo spremeniti z namenom upoštevanja novih informacij in podatkov. Najvišje mejne vrednosti ostankov se določijo na spodnji meji analitske določitve, če registrirane uporabe fitofarmacevtskih sredstev ne povzročajo zaznavnih vrednosti ostankov pesticidov v ali na živilih, ali kadar ni registrirane uporabe, ali kadar uporabe, za katere so države članice izdale registracijo, niso bile podprte s potrebnimi podatki, ali kadar uporabe v tretjih državah, ki povzročajo ostanke v ali na živilih, ki lahko pridejo v promet na trgu Skupnosti, niso bile podprte s potrebnimi podatki.

(3) Po objavi Direktive Komisije 2000/42/ES [3] je Komisija prejela vloge, podprte z nadaljnjimi podatki, za revizijo najvišjih mejnih vrednosti ostankov za lambda-cihalotrin in amitraz na nekaterih živilih, ki jih določa Direktiva 2000/42/ES. Vloge in podatki so bili ponovno ocenjeni in za nekatere kombinacije so podatki upravičevali določitev najvišjih mejnih vrednosti nad spodnjo mejo analitske določitve. Pri drugih kombinacijah razpoložljive informacije še vedno ne zadoščajo in je najvišjo mejno vrednost ostanka primerno določiti na spodnji meji analitske določitve. Pri tretjih kombinacijah zadoščajo trenutno razpoložljive informacije za prikaz, da lahko določitev najvišje mejne vrednosti ostanka nad spodnjo mejo analitske določitve privede do nedopustne akutne ali kronične izpostavljenosti potrošnika ostankom. V takšnih primerih morajo najvišje mejne vrednosti ostanka ostati določene na spodnji meji analitske določitve.

(4) Informacije o novih ali spremenjenih uporabah cipermetrina na beluših, etefona na ananasu, fenbutatinoksida na paprikah, metalaksila na spomladanski čebuli, acefata na breskvah in klorotalonila na gomoljni zeleni so bile poslane Komisiji in ovrednotene. Z vidika teh informacij je primerno, da se spremenijo sedanje najvišje mejne vrednosti ostankov iz Priloge k Direktivi.

(5) Doživljenjska izpostavljenost potrošnikov vsakemu od pesticidov iz te direktive prek živil se je ocenila in ovrednotila v skladu s postopki in praksami znotraj Evropske unije, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija [4], izračun pa kaže, da najvišje mejne vrednosti ostankov iz te direktive ne bodo privedle do preseganja sprejemljivega dnevnega vnosa.

(6) Kjer je bilo to pomembno, se je akutna izpostavljenost potrošnikov tem pesticidom prek vsakega živila, ki lahko vsebuje ostanke teh pesticidov, ocenila in ovrednotila v skladu s postopki in praksami znotraj Evropske unije, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Izračunano je, da najvišje mejne vrednosti ostankov iz te direktive nimajo akutnih toksičnih učinkov.

(7) S trgovinskimi partnerji so ob posredovanju Svetovne trgovinske organizacije potekala posvetovanja o najvišjih mejnih vrednostih iz te direktive in njihove pripombe na te najvišje mejne vrednosti so se upoštevale.

(8) Upoštevala so se mnenja Znanstvenega odbora za rastline, zlasti njegov nasvet in priporočila v zvezi z varstvom potrošnikov živilskih proizvodov, obdelanih s pesticidi. Zgoraj navedena metodologija, ki jo opisuje Svetovna zdravstvena organizacija, kakor jo uporabljajo države članice poročevalke, ter spremlja in vrednoti Komisija preko Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, je skladna s smernico, ki jo podaja Znanstveni odbor za rastline.

(9) Direktivo 90/642/EGS je treba torej ustrezno spremeniti in veljati mora začeti takoj.

(10) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Najvišje mejne vrednosti ostankov iz Priloge k tej direktivi nadomestijo tiste iz Priloge II k Direktivi 90/642/EGS za zadevne pesticide.

Člen 2

Najvišje mejne vrednosti ostankov iz Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se glede na kombinacije pesticid proizvod iz te določbe nadomestijo z naslednjim: cipermetrin na beluših: 0,1 mg/kg, etefon na ananasu: 2 mg/kg, fenbutatinoksid na paprikah: 1 mg/kg, metalaksil na spomladanski čebuli: 0,2 mg/kg, metalaksil na "eskariolki" in zeliščih: 1 mg/kg, klorotalonil na "gomoljni zeleni": 1 mg/kg, acefat na "breskvah": 0,2 mg/kg [5].

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. avgusta 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ti ukrepi se začnejo uporabljati 1. septembra 2002.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

[2] UL L 208, 1.8.2001, str. 36.

[3] UL L 158, 30.6.2000, str. 51.

[4] Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s prehrano (popravljena izdaja), ki jih je pripravil GEMS/Food Programme v sodelovanju z Codex odborom za ostanke pesticidov in objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[5] Preskusi za drugo sezono se še izvajajo, rezultati se predložijo pred 1. septembrom 2002.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opozorilo:

V pomoč bralcu, se najvišje mejne vrednosti pojavljajo v mastnem tisku, kadar pomenijo spremenjene najvišje mejne vrednosti iz Prilog Direktiv, izdanih pred Direktivo 2000/42/ES, kadar pa so vpisane v nemastnem tisku, se ponovijo obstoječe najvišje mejne vrednosti.

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti | Ostanki pesticidov in najvišje mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

lambda-cihalotrin | amitraz (vsota amitraza in vseh njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež ostanka 2,4 dimetilanilina, izraženega kot amitraz) |

1.Sadje, sveže, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez vsebnosti dodanega sladkorja; oreščki

(i)AGRUMI | | 0,05 |

grenivke | 0,1 | |

limone | | |

limete | | |

mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | |

pomaranče | 0,1 | |

pomelo | 0,1 | |

drugo | 0,02 | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | 0,05 | 0,05 |

mandeljni | | |

brazilski orehi | | |

kašev orehi | | |

kostanj | | |

kokosovi orehi | | |

lešniki | | |

makadamija | | |

pekan | | |

pinijole | | |

pistacije | | |

orehi | | |

drugo | | |

(iii)PEČKATO SADJE | 0,1 | 0,5 |

jabolka | | |

hruške | | |

kutine | | |

drugo | | |

(iv)KOŠČIČARJI | | 0,05 |

Marelice | 0,2 | |

čenje | | |

breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | 0,2 | |

Slive | | |

drugo | 0,1 | |

(v)JAGODIČEVJE IN GROZDJE | | 0,05 |

(a)namizno in vinsko grozdje | 0,2 | |

namizno grozdje | | |

vinsko grozdje | | |

(b)jagode (razen divjih) | 0,5 | |

(c)rozgasto jagodičevje (razen divjega) | 0,02 | |

robide | | |

ostrožnice - robide | | |

loganove robide | | |

maline | | |

drugo | | |

(d)druge jagode in jagodičevje (razen divjih)

borovnice | | |

brusnice | | |

ribez (rdeči, črni in beli) | 0,1 | |

Kosmulje | 0,1 | |

drugo | 0,02 | |

(e)divje jagode in jagodičevje | 0,2 | |

(vi)MEŠANO SADJE | 0,02 | 0,05 |

avokado | | |

banane | | |

dateljni | | |

smokve | | |

kivi | | |

kumkvat | | |

liči | | |

mango | | |

olive | | |

pasijonka | | |

ananas | | |

granatna jabolka | | |

drugo | | |

2.Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali suha

(i)KORENASTA IN GOMOLJASTA ZELENJAVA | | 0,05 |

pesa | | |

korenje | | |

zelena | 0,1 | |

hren | | |

topinambur | | |

pastinak | | |

peteršilj – koren | | |

redkev | 0,1 | |

črni koren | | |

sladki krompir | | |

koleraba | | |

Repa | | |

Jam | | |

Drugo | 0,02 | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,02 | 0,05 |

česen | | |

čebula | | |

šalotka | | |

spomladanska čebula | | |

drugo | | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE

(a)razhudniki

paradižnik | 0,1 | 0,5 |

paprika | 0,1 | |

jajčevec | 0,5 | 0,5 |

drugo | 0,02 | 0,05 |

(b)bučnice – z užitno lupino | 0,1 | 0,05 |

kumare | | |

kumare za vlaganje | | |

bučke | | |

drugo | | |

(c)bučnice – z neužitno lupino | 0,05 | 0,05 |

melone | | |

buče | | |

lubenice | | |

drugo | | |

(d)sladka koruza | 0,02 | 0,05 |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | | 0,05 |

(a)cvetoče kapusnice | 0,2 | |

brokoli | | |

cvetača | | |

drugo | | |

(b)glavnate kapusnice

brstični ohrovt | 0,05 | |

glavnato zelje | 0,2 | |

drugo | 0,02 | |

(c)listnate kapusnice | 0,02 | |

kitajsko zelje | | |

zeleni ohrovt | | |

drugo | | |

(d)kolerabica | 0,02 | |

(v)LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | | 0,05 |

(a)solata in podobno | 1 | |

kreša | | |

motovilec | | |

solata | | |

endivija eskariol (širokolistna endivija) | | |

drugo | | |

(b)špinača in podobno

špinača | 0,5 | |

mangold | | |

drugo | 0,02 | |

(c)vodna kreša | 0,02 | |

(d)radič witloof | 0,02 | |

(e)zelišča | 1 | |

prava krebuljica | | |

drobnjak | | |

peteršilj | | |

listi zelene | | |

drugo | | |

(vi)ZELENJAVA – STROČNICE (presne) | | 0,05 |

fižol (s stroki) | 0,2 | |

fižol (brez strokov) | 0,02 | |

grah (s stroki) | 0,2 | |

grah (brez strokov) | 0,2 | |

drugo | 0,02 | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (presna) | | 0,05 |

beluši | | |

kardij | | |

zelena | 0,3 | |

koromač | | |

artičoka | | |

por | | |

rabarbara | | |

drugo | 0,02 | |

(viii)GOBE | | 0,05 |

(a)gojene gobe | 0,02 | |

(b)divje gobe | 0,5 | |

3.Stročnice | 0,02 | 0,05 |

fižol | | |

leča | | |

grah | | |

drugo | | |

4.Semena oljnic | 0,02 | |

laneno seme | | |

zemeljski oreščki ali arašidi | | |

makovo seme | | |

sezamovo seme | | |

sončnično seme | | |

oljna ogrščica | | |

soja | | |

gorčica | | |

bombažno seme | | 0,2 |

Drugo | | 0,05 |

5.Krompir | 0,02 | 0,05 |

zgodnji krompir | | |

pozni krompir | | |

6.Čaj (Camellia sinensis, posušeni listi in stebelca, fermentirani ali pripravljeni drugače) | 1 | 0,1 |

7.Hmelj (posušen), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom | 10 | 20 |

--------------------------------------------------

Top