EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0004

Direktiva Komisije 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES

OJ L 30, 31.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 139 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/oj

32002L0004Uradni list L 030 , 31/01/2002 str. 0044 - 0046


Direktiva Komisije 2002/4/ES

z dne 30. januarja 2002

o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih pogojih za zaščito kokoši nesnic [1],in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 1999/74/ES določa posebne zahteve za zaščito kokoši nesnic v različnih sistemih reje in omogoča državam članicam izbiro najprimernejšega sistema ali sistemov.

(2) Člen 7 Direktive 1999/74/ES določa, da morajo pristojni organi države članice registrirati vsa gospodarstva, ki spadajo v okvir te direktive, in jim dodeliti registracijske številke, kot sredstvo za zagotavljanje sledljivosti konzumnih jajc na trgu.

(3) Uredba Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o nekaterih tržnih standardih za jajca [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 5/2001 [3], določa, da je jajca treba obvezno žigosati s kodo, ki navaja registracijsko številko proizvajalca in omogoča ugotavljanje načina reje kokoši.

(4) Načini reje kokoši nesnic so določeni v Uredbi Komisije (EGS) št. 1274/91 z dne 15. maja 1991 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EGS) št.1907/90 o določenih tržnih standardih za jajca [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1651/2001 [5] in, z vidika ekološke pridelave, z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2491/2001 [7].

(5) Registracija gospodarstev z dodelitvijo registracijskih številk je pogoj za zagotavljanje sledljivosti konzumnih jajc na trgu.

(6) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice:

(a) uvedejo sistem registracije vseh proizvodnih enot (v nadaljevanju imenovanih: gospodarstev), zajetih v okviru Direktive 1999/74/ES, pri čemer tem gospodarstvom dodelijo registracijske številke v skladu s prilogo k tej direktivi;

(b) zagotovijo, da se do datuma, ki ga določi država članica, pristojnemu organu države članice za vsako od teh gospodarstev posredujejo najmanj podatki, določeni v točki 1 Priloge; ta datum mora dopuščati dovolj časa za registracijo gospodarstev v skladu s točko (c);

(c) zagotovijo, da se do 31. maja 2003 registrirajo vsa gospodarstva, za katere so bili posredovani podatki do datuma, določenega v skladu z točko (b), in da se jim dodeli registracijska številka.

2. Države članice zagotovijo, da od 1. junija 2003:

(a) ne obratuje več nobeno gospodarstvo, za katero podatki, zahtevani v odstavku 1(b), niso bili posredovani do določenega datuma; in

(b) ne začne obratovati nobeno novo gospodarstvo, dokler ni bila izvedena registracija in dokler mu ni dodeljena registracijska številka.

3. Države članice zagotovijo, da je register gospodarstev, registriranih v skladu z odstavkom 1, dostopen pristojnim organom države članice za zagotavljanje sledljivosti konzumnih jajc na trgu.

4. Države članice zagotovijo, da se spremembe registrskih podatkov takoj sporočijo pristojnim organom in da se register posodobi takoj po sprejetju posredovanih podatkov.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 203, 3.8.1999, str. 53.

[2] UL L 173, 6.7.1990, str. 5.

[3] UL L 2, 5.1.2001, str. 1.

[4] UL L 121, 16.5.1991, str. 11.

[5] UL L 220, 15.8.2001, str. 5.

[6] UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

[7] UL L 337, 20.12.2001, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Po potrebi veljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 1999/74/ES.

1. PODATKI ZA REGISTRACIJO

Za vsako gospodarstvo se vpišejo najmanj naslednji podatki:

- gospodarstvo:

- ime gospodarstva,

- naslov,

- fizična oseba, odgovorna za kokoši nesnice (v nadaljevanju "rejec"):

- ime,

- naslov,

- registracijska(e) številka(e) drugih gospodarstev, zajetih v Direktivi 1999/74/ES, ki jih rejec upravlja oz. je njihov imetnik,

- imetnik gospodarstva, če je to druga oseba kot rejec:

- ime,

- naslov,

- registracijska(e) številka(e) drugega (drugih) gospodarstva (gospodarstev), zajetega (zajetih) v Direktivi 1999/74/ES, katerih imetnik oz. upravljavec je;

- drugi podatki o gospodarstvu:

- način(i) reje v skladu z opredelitvami pojmov iz točke 2.1,

- maksimalna kapaciteta gospodarstva, izražena kot število kokoši nesnic, ki se lahko istočasno redijo na gospodarstvu; če se uporabljajo različni načini reje, maksimalno število kokoši, ki se redijo istočasno na en način reje.

2. REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA

Registracijska številka je sestavljena iz številke, ki označuje način reje v skladu s točko 2.1, ki ji sledi koda države članice v skladu s točko 2.2 in identifikacijska številka, ki jo določi država članica, v kateri se nahaja gospodarstvo.

2.1 Koda za način reje

Načini reje, opredeljeni v Uredbi (EGS) št. 1274/91 (kakor je bila spremenjena), ki se na gospodarstvu uporabljajo, se označijo z naslednjo kodo:

1 | prosta reja |

2 | hlevska reja |

3 | intenzivna zaprta reja/v kletkah (baterijska reja) |

Način reje, uporabljene na gospodarstvih, ki delujejo pod pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2092/91, se označi z:

0 | ekološka pridelava |

2.2 Koda države članice, v kateri je gospodarstvo registrirano

AT | Avstrija |

BE | Belgija |

DE | Nemčija |

DK | Danska |

ES | Španija |

FI | Finska |

FR | Francija |

GR | Grčija |

IE | Irska |

IT | Italija |

LU | Luksemburg |

NL | Nizozemska |

PT | Portugalska |

SE | Švedska |

UK | Združeno kraljestvo |

2.3 Identifikacijska oznaka gospodarstva

Vsaka država članica uvede sistem dodeljevanja individualne številke vsakemu gospodarstvu, ki se registrira; če je identifikacijska oznaka zagotovljena, se identifikacijska številka gospodarstva lahko uporablja tudi za druge namene, ki jih ta direktiva ne zajema.

Države članice lahko identifikacijski številki dodajo še dodatne znake, na primer za označevanje posameznih jat, ki se gojijo v ločenih poslopjih gospodarstva.

--------------------------------------------------

Top