Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0757

Odločba Komisije z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 3380)

OJ L 252, 20.9.2002, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 62 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 89 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 11 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/757/oj

32002D0757Uradni list L 252 , 20/09/2002 str. 0037 - 0039


Odločba Komisije

z dne 19. septembra 2002

o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti

(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 3380)

(2002/757/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/36/ES [2], in zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kadar država članica presodi, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma, ki ni naveden v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES, na njeno ozemlje ali njegovega širjenja, lahko začasno sprejme kakršne koli dodatne ukrepe, potrebne za varstvo pred to nevarnostjo.

(2) Združeno kraljestvo je 29. aprila 2002 obvestilo druge države članice in Komisijo o izbruhih škodljivega organizma Phythopthora ramorum Werrers, De Cock & Man in t Veld sp. nov. (v nadaljnjem besedilu: "škodljivi organizem") na svojem ozemlju in 13. maja 2002 sprejelo dodatne ukrepe za preprečevanje vnosa škodljivega organizma in njegovega širjenja v Skupnosti. O izbruhih tega organizma na njunih ozemljih sta 29. aprila 2002 poročali tudi Nizozemska in Nemčija.

(3) Škodljivega organizma trenutno ni na seznamu v Prilogi I ali II k Direktivi 2000/29/ES. Predhodna analiza nevarnosti škodljivega organizma, opravljena na podlagi dostopnih znanstvenih informacij, pa je pokazala, da bi škodljivi organizem in njegovi škodljivi učinki lahko znatno vplivali na zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti, zlasti še neevropski izolati, ki so navzoči samo v Združenih državah Amerike, na hrastova drevesa v Skupnosti ter evropski izolati na okrasne rastline, kot sta Rhododendron spp. in Viburnum spp. Ustrezne službe v državah članicah so se zaprosile, naj nadaljujejo z znanstvenim raziskovanjem nevarnosti neevropskih izolatov za hrastova drevesa v Skupnosti, epidemiologije škodljivega organizma in morebitnih gostiteljskih rastlin.

(4) Zato je treba sprejeti začasne izredne fitosanitarne ukrepe proti vnosu škodljivega organizma v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti.

(5) Ti ukrepi bi se morali uporabljati za vnos ali širjenje škodljivega organizma, pridelavo in premeščanje znanih gostiteljskih rastlin škodljivega organizma v Skupnosti, obvladovanje škodljivega organizma ter splošnejše nadziranje navzočnosti ali stalne odsotnosti škodljivega organizma v državah članicah. Vendar pa teh ukrepov ni treba uporabljati za rastline Rhododendron simsii Planch, saj razpoložljive informacije kažejo, da teh rastlin škodljivi organizem ne prizadene.

(6) Rezultati zgornjih ukrepov se bodo redno ocenjevali v letih 2002 in 2003, zlasti na podlagi informacij, ki jih bodo predložile države članice. O morebitnih nadaljnjih ukrepih se bo presojalo glede na rezultate teh ocen ter znanstveno mnenje, ki ga bodo predložile države članice.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V tej odločbi:

1. "škodljivi organizem" pomeni Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. nov.

2. "občutljive rastline" pomeni rastline, razen plodov in semen, Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., razen Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. in Viburnum spp. L.

3. "občutljiv les" pomeni les Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) in Quercus L.

4. "občutljivo lubje" pomeni izolirano lubje Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) in Quercus L.

Člen 2

Vnos neevropskih ali evropskih izolatov škodljivega organizma v Skupnost in njihovo širjenje v Skupnosti je prepovedano.

Člen 3

1. Občutljive rastline in občutljiv les se smejo vnesti na ozemlje Skupnosti le, če so skladni z izrednimi fitosanitarnimi ukrepi, določenimi v točkah 1a in 2 priloge k tej odločbi, in če se ob vstopu v Skupnost pregledajo glede navzočnosti neevropskih izolatov škodljivega organizma v skladu s členom 13(1)(a) Direktive 2000/29/ES, ter se s tem pregledom ugotovi, da niso okuženi s škodljivim organizmom.

2. Določbe, podrobno opredeljene v točkah 1a in 2 priloge k tej odločbi, se uporabljajo samo za občutljive rastline in občutljiv les s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki je namenjen Skupnosti in se je odpremil 1. novembra 2002 ali po tem datumu.

3. Ukrepi, določeni v Delu A, oddelek I(3) Priloge IV, glede lesa Quercus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne zaobljene površine, s poreklom iz Združenih držav Amerike, se ne uporabljajo za občutljiv les Quercus L., ki izpolnjuje zahteve točke 2(b) priloge k tej odločbi.

4. Od 1. novembra 2002 se smejo rastline Rhododendron spp., razen Rhododendron simsii Planch, in Viburnum spp., razen plodov in semen, s poreklom iz tretjih držav, razen iz Združenih držav Amerike, vnesene v Skupnost, premeščati v Skupnosti le, če jih spremlja rastlinski potni list, ki se pripravi in izda v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS [3].

Člen 4

Vnos občutljivega lubja s poreklom iz Združenih držav Amerike v Skupnost ni dovoljen.

Člen 5

S 1. novembrom 2002 se rastline Rhododendron spp., razen Rhododendron simsii Planch., in Viburnum spp., razen plodov in semen, s poreklom iz Skupnosti ne smejo premeščati z mesta pridelave, če ne izpolnjujejo pogojev, določenih v točki 3 priloge k tej odločbi. Pridelovalci teh rastlin se registrirajo v skladu z določbami Direktive Sveta 92/90/EGS [4].

Člen 6

1. Države članice na svojih ozemljih opravijo uradne sistematične raziskave glede škodljivega organizma, da se ugotovi obstoj dokazov za okužbo s škodljivim organizmom.

2. Brez poseganja v določbe člena 16(1) Direktive 2000/29/ES se o izsledkih teh sistematičnih raziskav, predvidenih v prvem odstavku, obvesti Komisijo in druge države članice do 1. novembra 2003.

Člen 7

Države članice najpozneje do 31. oktobra 2002 prilagodijo ukrepe, ki so jih sprejele, da bi se zavarovale pred vnosom in širjenjem škodljivega organizma, tako da so ukrepi skladni s to odločbo, o prilagojenih ukrepih pa nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ta odločba se ponovno pregleda najpozneje do 31. decembra 2003.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. septembra 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1

[2] UL L 116, 3.5.2002, str. 16.

[3] UL L 4, 8.1.1993, str. 22

[4] UL L 344, 26.11.1992, str. 38.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1a. Brez poseganja v določbe Priloge III, Dela A(2) ter Priloge IV, Dela A(1), (11.1), (39) in (40) k Direktivi 2000/29/ES, mora občutljive rastline, s poreklom iz Združenih držav Amerike, spremljati spričevalo iz člena 7 ali 8 Direktive 2000/29/ES:

(a) z navedbo, da so po poreklu z območij, kjer ni znana navzočnost neevropskih izolatov škodljivega organizma. Ime območja se v spričevalu navede v rubriki "Kraj porekla"; ali

(b) izdanim po uradni potrditvi, da na nobeni od občutljivih rastlin na mestu pridelave med uradnimi pregledi, vključno z laboratorijskim preskušanjem kakršnih koli sumljivih znamenj, opravljenimi od začetka zadnje celotne rastne dobe, ni bilo opaziti znakov neevropskih izolatov škodljivega organizma.

Nadalje se spričevalo izda šele, ko so se pred odpremo odvzeli in pregledali reprezentativni vzorci rastlin, in se je pri pregledih ugotovilo, da niso okuženi z neevropskimi izolati škodljivega organizma. Slednje se v spričevalu navede v rubriki "Dopolnilna izjava" kot "ni okuženo z neevropskimi izolati Phythophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. nov.".

1b. Vnesene občutljive rastline iz točke 1a se lahko premeščajo v Skupnosti, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive 92/195/EGS, ki potrjuje opravljene preglede iz člena 3(1).

2. Občutljiv les s poreklom iz Združenih držav Amerike se sme uvoziti v Skupnost le, če ga spremlja spričevalo iz člena 7 ali 8 Direktive 2000/29/ES:

(a) z navedbo, da je po poreklu z območij, kjer ni znana navzočnost neevropskih izolatov škodljivega organizma. Ime območja se v spričevalu navede v rubriki "Kraj porekla"; ali

(b) izdanim po uradni potrditvi, da se je z lesa odstranilo lubje in:

(i) da se je les obdelal, tako da se je zaobljena površina povsem odstranila; ali

(ii) da vsebnost vode v lesu ne presega 20 %, izraženo v odstotkih suhe snovi, ali

(iii) da se je les razkužil z ustreznim postopkom z vročim zrakom ali vročo vodo;

ali

(c) v primeru žaganega lesa z ostanki lubja ali brez njega, če je v skladu z veljavnimi trgovinskimi običaji dokazano z znakom "Kiln-dried", "KD" ali z drugo mednarodno priznano oznako, pritrjeno na les ali njegovo embalažo, da se je s postopkom sušenja v peči njegova vsebnost vlage zmanjšala pod 20 %, izraženo v odstotkih suhe snovi, v času obdelave, doseženo z ustreznim časom in temperaturo.

3. Rastline Rhododendron spp., razen Rhododendron simsii Planch., in Viburnum spp., razen plodov in semen, s poreklom iz Skupnosti, se smejo premeščati z mesta pridelave samo, če jih spremlja rastlinski potni list iz točke 1 te priloge, in:

(a) so po poreklu z območij, kjer ni znana navzočnost evropskih izolatov škodljivega organizma; ali

(b) se na mestu pridelave niso opazila znamenja evropskih izolatov škodljivega organizma na zgoraj navedenih rastlinah od začetka zadnje celotne rastne dobe ob uradnih pregledih, vključno z laboratorijskim preskušanjem kakršnih koli sumljivih znamenj, opravljenim vsaj enkrat ob primernem času med aktivno rastjo rastlin; ali

(c) so se v primerih, ko so se na zgoraj navedenih rastlinah na mestu pridelave ugotovila znamenja evropskih izolatov škodljivega organizma, opravili ustrezni postopki, namenjeni izkoreninjenju škodljivega organizma, ki jih sestavljajo uničenje okuženih rastlin in vseh občutljivih rastlin v oddaljenosti 2 m od okuženih rastlin, ter

- pri vseh občutljivih rastlinah v polmeru 10 m od okuženih rastlin ter vseh preostalih rastlinah iz prizadete serije, so se rastline ohranile na mestu pridelave, opravljeni pa so bili dodatni pregledi vsaj dvakrat v treh mesecih po odkritju, ko so rastline v aktivni rasti, in za katere se je s temi pregledi ugotovilo, da niso okužene s škodljivim organizmom,

- pri vseh drugih občutljivih rastlinah na mestu pridelave so se rastline po odkritju intenzivno ponovno pregledovale in za katere se je s temi pregledi ugotovilo, da niso okužene s škodljivim organizmom.

--------------------------------------------------

Top