EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0409

Sklep Sveta z dne 6. decembra 2001 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzpostavitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza

OJ L 142, 31.5.2002, p. 74–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 253 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/409/oj

32002D0409Uradni list L 142 , 31/05/2002 str. 0074 - 0074


Sklep Sveta

z dne 6. decembra 2001

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzpostavitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza

(2002/409/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 71 in 93 Pogodbe v povezavi z drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklenitev sporazuma med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzpostavitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu "sporazum") pomeni primerno sredstvo za nadaljnji razvoj odnosov v prometu med pogodbenicami.

(2) Sklenitev sporazuma prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, ker bo pospešil tranzitni promet čez Romunijo v notranjem prometu med Grčijo in drugimi državami članicami ter tako omogočil trgovino znotraj Skupnosti z najnižjimi možnimi stroški za širšo javnost in zmanjšanje upravnih in tehničnih ovir, ki nanj vplivajo, na kar najnižjo raven.

(3) Sklenitev sporazuma spodbuja kombinirani prevoz z vidika varstva okolja.

(4) Sporazum je treba odobriti v imenu Skupnosti -

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzpostavitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta opravi notifikacijo, kakor je predvideno v členu 19 sporazuma.

Člen 3

Komisija, ki ji pomagajo predstavniki članic Sveta, predstavlja Skupnost v Odboru za promet Skupnost/Romunija (v nadaljnjem besedilu "odbor"), ustanovljenem s členom 13 sporazuma.

Stališče Skupnosti v odboru sprejme Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino. Kadar odločitev, ki jo odbor predlaga za sprejetje, zadeva poslovnik odbora, Svet odloča z navadno večino.

Odločitve odbora se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 6. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

R. Daems

[1] UL C 154 E, 29.3.2001, str. 227.

[2] UL C 72 E, 21.3.2002, str. 141.

--------------------------------------------------

Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Romunijo o vzpostavitvi nekaterih pogojev za prevoz blaga po cesti in spodbujanje kombiniranega prevoza

EVROPSKA SKUPNOST v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

ROMUNIJA, v nadaljnjem besedilu "Romunija",

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici",

STA SE OB UPOŠTEVANJU Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani z dne 1. februarja 1993 in zlasti člena 57.3 Sporazuma;

GLEDE NA TO, da je v okviru dokončne vzpostavitve notranjega trga in izvajanja skupne prometne politike za Skupnost bistvenega pomena, da zagotovi čim hitrejši in učinkovitejši tranzitni prevoz blaga Skupnosti čez Romunijo brez ovir ali diskriminacije;

GLEDE NA TO, da Romunija kaže zanimanje za nadaljnji razvoj obstoječih obojestranjskih pravic in obveznosti s Skupnostjo glede dostopa do prevoznega trga in tranzita kot prvega koraka k sporazumu o notranjem prevozu, kakor je predvideno v Evropskem sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani z dne 1. februarja 1993;

GLEDE NA TO, da je treba zagotoviti usklajen razvoj prometnih tokov med ozemlji in čez ozemlja pogodbenic, zlasti z uvedbo in razvojem svežnja usklajenih ukrepov o cestnem in kombiniranem prevozu na podlagi konkurence s spodbujanjem okolju prijaznih vozil ter upoštevanjem načela trajnostne mobilnosti,

DOGOVORILI:

NASLOV 1

CILJ, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Cilj

Cilj tega sporazuma je okrepiti sodelovanje med pogodbenicama pri prevozu blaga, zlasti pri tranzitnem prevozu po cesti, in v ta namen zagotoviti usklajen razvoj prometa med ozemlji in čez ozemlja pogodbenic.

Člen 2

Področje uporabe

1. Sodelovanje zajema prevoz blaga po cesti in kombinirani prevoz.

2. V tem okviru področje uporabe tegaa sporazuma zajema zlasti:

- dostop do trga za tranzitni promet na področju prevoza blaga po cesti,

- spremljajoče ukrepe na področju pravnih in upravnih predpisov, vključno s trgovinskimi, davčnimi, socialnimi in tehničnimi predpisi,

- sodelovanje pri razvoju prevoznega sistema, ki med drugim upošteva ekološke potrebe,

- redno izmenjavo informacij o razvoju prometnih politik pogodbenic.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) tranzitni promet: potovanje, ki poteka po cesti čez ozemlje držav(-e) članic(-e) Skupnosti ali čez ozemlje Romunije, ne glede na to, ali ga opravlja natovorjeno ali prazno cestno vozilo brez nakladanja ali razkladanja na teh ozemljih;

(b) kombinirani prevoz: pomeni prevoz blaga med pogodbenicama ali čez njuni ozemlji, pri katerem se tovornjak, priklopnik, polpriklopnik z vlečni enoto ali brez nje, zamenljivo tovorišče ali zabojnik dolžine 20 čevljev ali več uporabljajo za dovoz ali odvoz po cesti, na glavnem odseku pa ali prevoz po železnici, prevoz po celinskih plovnih poteh ali morju, kadar ta del prevoza presega 100 km zračne črte in se opravi dovoz ali odvoz po cesti:

- med krajem, v katerem se blago naklada, in najbližjo primerno železniško tovorno postajo za dovoz ter med najbližjo primerno železniško tovorno postajo in krajem, v katerem se blago razklada za odvoz, ali

- v polmeru, ki ne presega 150 km zračne črte od pristanišča na celinski plovni poti ali morskega pristanišča, v katerem se blago naklada ali razklada;

(c) cestno vozilo: pomeni motorno vozilo, registrirano v pogodbenici, ali spojena kombinacija vozil, pri kateri je vsaj motorno vozilo registrirano v pogodbenici in se uporablja izključno za prevoz blaga;

(d) uporabnine: pomenijo nediskriminatorno plačilo posebnega zneska, ki daje cestnemu vozilu pravico, da za opredeljeno obdobje uporablja dano infrastrukturo;

(e) cestnine: pomenijo plačilo določenega zneska za vozilo, ki potuje na razdalji med dvema krajema na infrastrukturi; znesek je odvisen od prevožene razdalje in kategorije vozila;

(f) ozemlje pogodbenice:

- pomeni za Evropsko skupnost ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, in

- pomeni za Romunijo ozemlje Romunije.

NASLOV II

KOMBINIRANI PREVOZ

Člen 4

Splošne določbe

Pogodbenici sprejmeta obojestransko usklajene ukrepe, potrebne za razvoj in pospeševanje kombiniranega prevoza, s čimer zagotavljata, da se velik delež njunih mednarodnih prevozov izvaja pod okolju prijaznejšimi pogoji.

Člen 5

Spremljajoči ukrepi

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti kombiniranega prevoza, zlasti:

(a) s sprejetjem ukrepov za spodbujanje uporabnikov in pošiljateljev k uporabi kombiniranega prevoza, s tem da:

- izboljšata konkurenčnost vseh vrst kombiniranega prevoza v primerjavi s cestnim prevozom s finančno podporo za nove projekte kombiniranjega prevoza Skupnosti ali Romunije,

- spodbujata uporabo kombiniranega prevoza brez spremstva, še posebej na velikih razdaljah, in pospeševanje zlasti uporabe zamenljivih tovorišč, zabojnikov in polpriklopnikov,

- dovoz in/ali odvoz pri prevozu blaga po cesti, ki sta sestavni del kombiniranega prevoza, v ustreznem okviru osvobodita sistemov kvot in sistemov dovoljenj,

- premislita o dodelitvi popusta pri davku za cestna vozila, ki se uporabljajo v verigah kombiniranega prevoza,

- izboljšata hitrost in zanesljivosti kombiniranega prevoza, zlasti:

(i) s spodbujanjem povečevanja gostote storitev kombiniranega prevoza v skladu s potrebami pošiljateljev in uporabnikov;

(ii) s spodbujanjem skrajševanja čakalnega časa na terminalih in povečanjem njihove produktivnosti;

(iii) s poenostavitvijo mejnih kontrol, ki vplivajo na kombinirani prevoz, pri čemer se te kontrole za vse blago, razen za blago, podvrženo veterinarski in fitosanitarni inšpekciji, čim prej prenesejo na terminale za kombinirani prevoz;

(iv) z izboljšanjem varnostnih pogojev za blago, prevozne enote in nakladalne enote med verigami kombiniranih prevozov;

- zagotovita nediskriminatoren dostop do terminalov, kadar so financirani ali sofinancirani iz javnih sredstev,

- kadar je to mogoče, dajeta prednost pri dodeljevanju dovoljenj za tranzit po cesti, kakor so se pristojni organi pogodbenic dogovorili v členu 6(2), cestnim prevoznikom glede na njihovo uporabo kombiniranega prevoza, kakor je razvidno iz statističnih podatkov, ki so na voljo vsaki pogodbenici,

- kadar je to potrebno za združljivost s tirno širino, preverita teže, dimenzije in tehnične lastnosti specializirane opreme za kombinirani prevoz ter razmislita o usklajenem naročanju in zagonu te opreme, kakor zahteva obseg prometa;

(b) da na zahtevo omogočita dostopa do razpoložljivih informacij v zvezi z novimi operacijami kombiniranega prevoza, vključno tehnološkimi raziskovalnimi projekti, ki jih (so-)financira navedena pogodbenica, in sicer v obliki kratkega poročila, ki navajajo vsebino, rezultate in vpliv operacije ali tehnološkega projekta;

(c) z izgradnjo ustrezne infrastrukture:

- kakor določajo ustrezne določbe AGTC, Evropski sporazum o pomembnejših mednarodnih poteh kombiniranega prevoza in pripadajočih napravah z dne 1. februarja 1991,

- z odpravo ozkih grl na cestnih dovoznih poteh do terminalov za kombinirani prevoz, da se poveča uporaba kombiniranega prevoza;

(d) z upoštevanjem naslednjih ukrepov:

- preučita možnosti za dovolitev šestosnih 44-tonskih vozil za odvoze in dovoze kombiniranega prevoza,

- naredita izjeme v zvezi z omejitvami vožnje ob koncu tedna in praznikih za odvoze in dovoze kombiniranega prevoza,

- v okviru novega sporazuma dovolita obojestranski dostop do železnic za prevoznike, ki opravljajo kombinirani prevoz.

NASLOV III

CESTNI PREVOZ

Člen 6

Splošne določbe

1. Glede obojestranskega dostopa do prevoznih trgov pogodbenci soglašata, da bosta najprej in brez poseganja v odstavek 2 tega člena ohranili obstoječe pravice, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov ali drugih dvostranskih dogovorov, sklenjenih med posameznimi članicami Skupnosti in Romunijo.

Vendar do sklenitve sporazuma med pogodbenicama o dostopu na trg cestnega prevoza, kakor je predvideno v členu 7, Romunija sodeluje z državami članicami Skupnosti pri spreminjanju teh dvostranskih sporazumov in/ali dogovorov, da bi jih po potrebi prilagodila tem sporazumom.

2. Pogodbenici soglašata, da bosta z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma poleg dovoljenj, predvidenih v režimih iz odstavka 1, za vsako koledarsko leto zagotovili dovojenja za tranzitni promet za tovorna vozila čez ozemlja držav članic Skupnosti in Romunije:

(a) Skupnost bo prejela:

14000 dovoljenj, ki veljajo v Romuniji;

(b) Romunija bo prejela:

7000 dovoljenj, ki veljajo v državah članicah Skupnosti, katerih samolepine oznake so nalepljene v dovoljenjih;

(c) Romunija bo prejela:

3000 samolepilnih oznak za vsako državo članico Skupnosti;

(d) dovoljenja, navedena pod (a) in (b), ustrezajo vzorcem v Prilogi 1a oziroma Prilogi 1b;

(e) samolepilne oznake, navedene pod (c), morajo ustrezati vzorcu v Prilogi 1c;

(f) dovoljenja, navedena pod (a) in (b), dodelijo pristojnim organom Romunije ali, v primeru Skupnosti, pristojnim organom držav članic službe Komisije. Pristojni organi izpolnijo dovoljenje, razen naslovov "Registrska številka motornega vozila", "Vožnja v namembni kraj" in "Povratna vožnja" in jih izročijo svojim prevoznikom proti plačilu, s katerim se krijejo samo ustrezni upravni stroški;

(g) samolepilne oznake, navedene pod (c), dodelijo pristojnim organom Romunije službe Komisije. Te samolepilne oznake se nalepijo na dovoljenje pred njegovo uporabo, da je razvidno, za katero državo članico ali države članice Skupnosti dovoljenje velja;

(h) pogodbenici soglašata, da se za uporabo dovoljenj, navedenih pod (a) in (b), ne zaračunavajo davki ali podobne dajatve;

(i) dovoljenja in samolepilne oznake veljajo eno koledarsko leto do 31. januarja naslednjega leta ter se lahko uporabljajo samo za eno vožnjo v namembni kraj in eno povratno vožnjo.

3. Dovoljenja iz odstavka 2 lahko uporabljajo le vozila, ki izpolnjujejo najmanj standarde EURO 1 ali pogoje za spričevalo "zeleni tovornjak" iz Priloge 4. Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev je v vozilu ves čas vožnje.

4. Če datum začetka veljavnosti Sporazuma v skladu s členom 19 ni 1. januar, se število dovoljenj in samolepilnih oznak iz odstavka 2 za koledarsko leto, v katerem Sporazum začne veljati, sorazmerno zmanjša.

5. Pristojni organi pogodbenic izdajo dovoljenja za prevoz blaga na podlagi tega sporazuma le prevoznikom, ki so v skladu z zakonodajo navedene pogodbenice pooblaščeni za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza. Dovoljenje mora biti v vozilu. Pri spojeni kombinaciji vozil mora biti dovoljenje v motornem vozilu. Dovoljenje velja za spojeno kombinacijo vozil, četudi priklopnik ali polpriklopnik ni registriran na ime imetnika dovoljenja ali če je registriran v drugi državi.

6. Pogodbenici se vzdržita vseh enostranskih ukrepov, ki bi lahko privedli do diskriminacije med prevozniki ali vozili iz Skupnosti ali Romunije. Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe za lajšanje cestnega prevoza, zajetega s tem sporazumom, na svoje ozemlje ali preko njega.

Člen 7

Dostop na trg

Pogodbenici se zavežeta, da bosta prednostno in ob upoštevanju dejstva, da Romunija sprejema davčne, socialne in tehnične določbe Skupnosti, sodelovali pri razvijanju skupnega sistema za urejanje bodočega dostopa na trg cestnega prevoza med pogodbenicama.

Člen 8

Davčne določbe

Pri prevozih v skladu s tem sporazumom:

1. pogodbenici zagotovita, da se za obdavčitev cestnih vozil, davčne obremenitve, cestnine in vse druge oblike uporabnin, ki se zaračunavajo za cestnoprometno infrastrukturo, uporablja načelo nediskriminacije glede na državljanstvo ali sedež poslovne enote;

2. so cestna vozila, registrirana v eni od pogodbenic, oproščena vseh davkov na vozila in dajatev, ki se zaračunavanjo za uporabo ali posedovanje vozil, ter tudi vseh posebnih davkov ali dajatev, ki se zaračunavajo za prevoz na ozemlju druge pogodbenice.

Cestna vozila niso oproščena plačila davkov in dajatev za motorno gorivo, cestnin in uporabnin, ki se zaračunavajo za uporabo infrastrukture;

3. Pogodbenici zagotovita, da se cestnine in katera koli druga oblika uporabnin ne morejo hkrati zaračunavati za uporabo enega samega cestnega odseka. Pogodbenici pa lahko zahtevata plačilo cestnine na omrežjih, na katerih se zaračunavajo uporabnine za uporabo mostov, predorov in gorskih prelazov;

4. naslednje postavke so oproščene carin ter davkov in dajatev:

(a) gorivo v rezervoarjih cestnih vozil ob uvozu na ozemlje druge pogodbenice, če so rezervoarji takšni, kakršne je proizvajalec izdelal za zadevno vrsto cestnega vozila;

(b) gorivo v rezervoarjih priklopnikov in polpriklopnikov, ki se uporablja za hladilne sisteme hladilnikov;

(c) maziva v količinah, potrebnih za uporabo med vožnjo;

(d) rezervni deli in orodje, potrebni za popravilo vozila, ki se pokvari med opravljanjem mednarodnega cestnega prevoza. Zamenjane rezervne dele je treba ponovno izvoziti ali uničiti pod nadzorom pristojnega carinskega organa druge pogodbenice;

5. če teža, dimenzije ali osna obremenitev vozila presegajo mejne vrednosti, ki veljajo na ozemlju Romunije, vendar vozilo izpolnjuje določbe Direktive Sveta 96/53/ES [1] o težah in dimenzijah, se za to vozilo brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 2 ne zaračunavajo nobene posebne dajatve, ob tem, da je vozilo v skladu z določbami iz Priloge 5.

Člen 9

Socialne določbe

Pogodbenici tega sporazuma izvajata Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (ERTA), z dne 1. julija 1970, kakor je veljal ob začetku veljavnosti tega sporazuma, ali pa uporabljata določbe, ki so enake spremenjenima uredbama Sveta (EGS) št. 3820/85 [2] in (EGS) št. 3821/85 [3].

Člen 10

Tehnične določbe

1. Romunija do začetka veljavnosti tega sporazuma sprejme ukrepe, enakovredne tistim v Prilogi 2, in v dveh letih od začetka veljavnosti tega sporazuma ukrepe, enakovredne tistim v Prilogi 3.

2. Pogodbenici tega sporazuma izvajata Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR) z dne 30. septembra 1957, kakor je veljal ob začetku veljavnosti tega sporazuma.

3. Romunija si prizadeva za uskladitev svoje zakonodaje o prevozu pokvarljivega blaga, živih živali in nevarnih snovi s predpisi Skupnosti.

4. Pogodbenici združujeta svoje izkušnje in si izmenjujeta informacije o svoji zakonodaji, da bi izboljšali pretok in varnost prometa ob konicah (konec tedna, državni prazniki, turistična sezona).

5. Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju uvajanja, razvoja in usklajevanja interoperabilnih cestnoprometnih informacijskih sistemov.

6. Pogodbenici si prizadevata tudi za uskladitev tehnične pomoči voznikom, širjenje bistvenih informacij o prometu in službah za nujno pomoč, vključno s prevozi z rešilnimi avtomobili, in drugo, kar zadeva voznike.

NASLOV IV

POENOSTAVITEV FORMALNOSTI

Člen 11

Poenostavitev formalnosti

1. Pogodbenici soglašata, da se formalnosti glede pretoka blaga, ki se prevaža v skladu s tem sporazumom, poenostavijo.

2. Pogodbenici soglašata, da začneta pogajanja za sklenitev sporazuma o poenostavitvi kontrol in formalnosti v zvezi s prevozom blaga.

3. Pogodbenici soglašata, da si bosta po potrebi skupaj prizadevali za sprejetje nadaljnjih poenostavitev in jih spodbujali.

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Širitev področja uporabe

Če ena od pogodbenic na podlagi izkušenj pri uporabi tega sporazuma ugotovi, da so zaradi interesa usklajene evropske prometne politike potrebni še drugi ukrepi, ki ne sodijo v področje uporabe tega sporazuma in bi pripomogli k reševanju težav tranzitnega prometa, predloži drugi pogodbenici predloge v zvezi s tem.

Člen 13

Skupni odbor

Organ, pristojen za sodelovanje, je skupni odbor z imenom "Odbor za promet Skupnost/Romunija". Ta odbor:

- sestavljajo predstavniki, ki jih imenujeta Skupnost in Romunija,

- se sestane na zahtevo ene izmed pogodbenic, izmenično na ozemlju vsake pogodbenice,

- sprejme svoj poslovnik,

- odloča s soglasjem,

- zagotavlja ustrezno izvajanje tega sporazuma in zlasti:

(a) preučuje načine sodelovanja in pospeševanja kombiniranega prevoza in najmanj vsaki dve leti pregleda napredek pri uresničevanju teh ciljev;

(b) najmanj vsaki dve leti pregleda priloge k temu sporazumu;

(c) rešuje morebitne spore, ki bi lahko nastali pri uporabi in razlagi tega sporazuma. Ob nesoglasju se odločanje prenese na naslednji sestanek skupnega odbora, ki se skliče v dveh mesecih od predložitve po postopkih, določenih v poslovniku;

(d) usklajuje spremljanje, napovedovanje in drugo statistično delo v zvezi z mednarodnim cestnim in kombiniranim prevozom ter zlasti s cestnim tranzitnim prevozom;

(e) po potrebi sprejme ukrepe v zvezi s tehnično prilagoditvijo določb tega sporazuma;

(f) pripravi priporočila glede morebitnih povečanj števila dovoljenj/samolepilnih oznak;

(g) po potrebi razpravlja o vseh drugih vprašanjih, pomembnih za izvajanje tega sporazuma.

Člen 14

Kršitve

1. Če cestno vozilo ali voznik takšnega vozila krši določbe tega sporazuma, lahko pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju je prišlo do kršitve, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice, ki lahko ukrepa v skladu s svojim nacionalnim pravom.

2. Pristojni organ, ki prejme takšno uradno obvestilo, čim prej obvesti pristojni organ druge pogodbenice o sprejetih ukrepih.

3. Določbe tega člena ne posegajo v zakonite sankcije, ki jih lahko izrečejo sodišča ali organi pregona države članice Evropske skupnosti ali Romunije, odvisno od tega, na ozemlju katere države je prišlo do kršitve.

Člen 15

Trajanje sporazuma

Ta sporazum se sklene za pet let. Če ga katera izmed pogodbenic ne odpove 12 mesecev pred pretekom tega obdobja, se sporazum samodejno podaljša za tri leta.

Člen 16

Odpoved

Vsaka pogodbenica lahko ob upoštevanju 12-mesečnega roka odpove sporazum z uradnim obvestilom druge pogodbenice.

Člen 17

Priloge

Priloge so sestavni del tega sporazuma.

Člen 18

Jeziki

Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in romunskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Sporazum se sklene v skladu s postopki pogodbenic. Veljati začne prvi dan drugega meseca, potem ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita o koncu postopkov, potrebnih v ta namen.

Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de junio del dos mil uno.Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende juni to tusind og en.Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις είκοσι οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of June in the year two thousand and one.Fait à Luxembourg, le vingt-huit juin deux mille un.Fatto a Lussemburgo, addì ventotto giugno duemilauno.Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste juni tweeduizendeneen.Feito em Luxemburgo, em vinte e oito de Junho de dois mil e um.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde juni tjugohundraett.Intocmit la Luxemburg, la douazeci si opt iunie doua mii unu.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Pentru România

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 235, 17.9.1996, str. 59.

[2] UL L 370, 31.12.1985, str. 1.

[3] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

--------------------------------------------------

Top