Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0348

Sklep Sveta z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja

OJ L 121, 8.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 238 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 237 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 236 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 236 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 80 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/348/oj

32002D0348Uradni list L 121 , 08/05/2002 str. 0001 - 0003


Sklep Sveta

z dne 25. aprila 2002

o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja

(2002/348/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 30(1)(a) in (b) ter člena 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pod pogoji iz člena 29 Pogodbe je cilj Evropske unije zagotoviti državljanom visoko stopnjo varnosti znotraj območja svobode, varnosti in pravice, tako da med državami članicami razvije skupno delovanje na področju policijskega sodelovanja.

(2) Zaradi različnih mednarodnih in evropskih tekem ter velikega števila potujočih navijačev dobiva nogomet izrazito mednaroden značaj. Zaradi tega mednarodnega značaja je varnost v zvezi z nogometnimi tekmami treba obravnavati na način, ki presega državne meje.

(3) Nogometa ne smemo šteti zgolj za potencialen vir težav v zvezi s kršitvami javnega reda in miru ali varnosti, temveč za dogodek, ki ga je kljub možnemu tveganju treba učinkovito obvladovati.

(4) Pomembno je, da se zlasti zaradi preprečevanja in boja proti nasilju, povezanem z nogometom, izmenjujejo informacije, tako da se pristojni policijski organi in organi držav članic lahko ustrezno pripravijo in zagotovijo za ustrezen odziv.

(5) Za izmenjavo informacij v zvezi z nogometno prireditvijo in zaradi izvedbe potrebnega mednarodnega sodelovanja policije v zvezi nogometnimi tekmami mednarodnega značaja je nujno treba v vsaki državi ustanoviti nacionalno nogometno informacijsko točko policijskega značaja.

(6) Ob upoštevanju dejstva, da je Svet Evrope sprejel naslednje akte: Konvencijo 28. januarja 1981 za varstvo posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, Priporočilo št. R(87)15 Odbora ministrov z dne 17. septembra 1987, ki ureja uporabo osebnih podatkov v policijskem sektorju in Konvencijo 19. avgusta 1985 o nasilju gledalcev in neprimernem vedenju na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah.

(7) 26. maja 1997 je Svet sprejel Skupne ukrepe 97/339/PNZ o s sodelovanju na področju javnega reda in miru ter varnosti [2], 9. junija 1997 pa Resolucijo o preprečevanju in omejevanju nogometnega huliganstva s pomočjo izmenjave izkušenj, izključevanja iz stadionov in medijske politike [3].

(8) Poleg tega je Svet 6. decembra 2001 sprejel Resolucijo o priročniku s priporočili za mednarodno sodelovanje policije in z ukrepi za preprečevanje in nadzor nasilja ter nemirov v zvezi z nogometnimi tekmami mednarodnega značaja, v katere je vključena vsaj ena država članica [4] –

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovitev nacionalnih nogometnih informacijskih točk

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi nacionalno nogometno informacijsko točko policijske narave.

2. Vsaka država članica pisno obvesti generalni sekretariat Sveta o podrobnostih v zvezi s svojo nacionalno nogometno informacijsko točko in vseh nadaljnjih spremembah po tem sklepu. Generalni sekretariat Sveta jih objavi v Uradnem listu.

3. Nacionalna nogometna informacijska točka deluje kot neposredna osrednja stična točka za izmenjavo ustreznih informacij in za omogočanje mednarodnega sodelovanja policije v zvezi z nogometnimi tekmami mednarodnega značaja.

Država članica se lahko odloči, da vzdržuje nekatere stike v zvezi s pojavi, povezanimi z nogometom, preko služb, ki so usposobljene za te posebne pojave, pod pogojem, da nacionalna nogometna informacijska točka takoj in na ustrezen način prejme zadostne informacij.

4. Vsaka država članica zagotovi, da je nacionalna nogometna informacijska točka zmožna učinkovito in takoj izvajati dodeljene naloge.

5. Sklep se uporablja brez poseganja v določbe nacionalnih predpisov, zlasti kar zadeva porazdelitev pristojnosti med različnimi službami in organi v državah članicah.

Člen 2

Naloge nacionalnih nogometnih informacijskih točk

1. Nacionalne nogometne informacijske točke so odgovorne za usklajevanje in omogočanje izmenjave policijskih informacij, povezanih z nogometnimi tekmami mednarodnega značaja. Takšna izmenjava informacij lahko vključuje tudi druge organe odkrivanja in pregona, ki prispevajo k varnosti ali javnemu redu in miru v skladu z porazdelitvijo pristojnosti v državi članici.

2. Nacionalne nogometne informacijske točke imajo v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi in mednarodnimi pravili dostop do osebnih podatkov navijačev, ki predstavljajo veliko tveganje.

3. Nacionalne nogometne informacijske točke omogočajo, usklajujejo in organizirajo mednarodno sodelovanje policije pri nogometnih tekmah mednarodnega značaja.

4. V skladu z ustreznimi določbami nacionalnih predpisov, zlasti z delitvijo pristojnosti med različnim službami in državnimi organi v državi članici so nacionalne nogometne informacijske točke lahko odgovorne za pomoč pristojnim državnim organom.

5. Za tekme mednarodnega značaja nacionalne nogometne informacijske točke, vsaj na zahtevo druge nacionalne nogometne informacijske točke v posamezni državi članici, zagotovijo oceno tveganja za klube in reprezentanco svoje države.

Člen 3

Izmenjava policijskih informacij med nacionalnimi nogometnimi informacijskimi točkami

1. Nacionalne nogometne informacijske točke se pred nogometno prireditvijo mednarodnega značaja, med in po njej, na zahtevo nacionalne nogometne informacijske točke ali na lastno pobudo vključijo v vzajemno izmenjavo splošnih informacij pod pogoji, določenimi v odstavku 3, in osebnih podatkov.

2. Splošne informacije, ki se izmenjujejo v zvezi z nogometno tekmo mednarodnega značaja, obsegajo strateške, operativne in taktične informacije. Te informacije so opredeljene na naslednji način:

- strateške informacije: informacije, ki določajo vse vidike prireditve, predvsem glede na tveganja za varnost;

- operativne informacije: informacije, ki dajo natančno sliko postopkov med prireditvijo;

- taktične informacije: informacije, ki omogočajo osebam, ki vodijo aktivnosti, da ustrezno delujejo za ohranjanje reda in varnosti v zvezi s prireditvijo.

3. Osebni podatki se izmenjujejo v skladu z merodajnimi nacionalnimi predpisi in mednarodnimi pravili, pri čemer se upoštevajo načela Konvencije št. 108 Sveta Evrope z 28. januarja 1981 za zaščito posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov in – kjer je primerno – Priporočila št. R(87)15 Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju. Namen takšne izmenjave je priprava in izvajanje ustreznih ukrepov za ohranjanje javnega reda in miru ob nogometnih prireditvah. Takšna izmenjava lahko vključuje zlasti podrobnosti o posameznikih, ki dejansko ali potencialno ogrožajo javni red in mir ter varnost.

Člen 4

Postopek komunikacije med nacionalnimi nogometnimi informacijskimi točkami

1. Nacionalne nogometne informacijske točke koordinirajo informacije o nogometnih tekmah mednarodnega značaja. Poskrbijo, da vse policijske službe pravočasno prejmejo potrebne informacije. Potem ko so podatki obdelani, jih bodisi uporabi nacionalna nogometna informacijska točka samo ali pa se posredujejo ustreznim organom oblasti in policijskim enotam.

2. Nacionalna nogometna informacijska točka v državi članici, ki gosti nogometno prireditev, pred, med ali po tekmovanju ali tekmi komunicira z nacionalno/imi policijo/imi držav članic, kjer je to primerno, po častniku/ih za zvezo, ki jih te države članice imenujejo in dajo na voljo. S temi častniki za zvezo se lahko vzpostavi stik glede ohranjanja javnega reda in miru ter varnosti in glede nasilja, povezanega z nogometom in običajnim kriminalom, če je ta povezan z določeno nogometno tekmo ali turnirjem.

3. Nacionalne nogometne informacijske točke komunicirajo tako, da ohranjajo zaupnost podatkov. Izmenjana poročila se arhivirajo, če ne vsebujejo osebnih podatkov. Kasneje imajo lahko vanje vpogled druge zainteresirana nacionalne nogometne informacijske točke pod pogojem, da ima nacionalna nogometna informacijska točka, ki je informacije pripravila, vnaprej možnost, da sprejme stališče glede njihovega posredovanja.

Člen 5

Uporaba jezikov

Če med strankami ni dogovorjeno drugače, nacionalne nogometne informacijske točke komunicirajo v svojem jeziku s prevodom v delovni jezik, ki je skupen obema stranema.

Člen 6

Ocena

Svet v roku dveh let po sprejetju Sklepa oceni njegovo izvajanje.

Člen 7

Operativni podatki

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 25. aprila 2002

Za Svet

Predsednik

M. Rajoy Brey

[1] Mnenje z 9. aprila 2002 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 147, 5.6.1997, str. 1.

[3] UL C 193, 24.6.1997, str. 1.

[4] UL C 22, 24.1.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

Top