Help Print this page 

Document 32002D0226

Title and reference
Odločba Komisije z dne 15. marca 2002 o posebnih zdravstvenih pregledih pri nabiranju in predelavi nekaterih školjk, pri katerih raven amnezijskega strupa lupinarjev (ASP) presega mejno vrednost, določeno z Direktivo Sveta 91/492/EGS (notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 1009)Besedilo velja za EGP
OJ L 75, 16.3.2002, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 309 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 142 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 142 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 70 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/226/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 15/03/2002
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP, razširjeno na EGP z 22003D0031
Relationship between documents
Text

32002D0226Uradni list L 075 , 16/03/2002 str. 0065 - 0066


Odločba Komisije

z dne 15. marca 2002

o posebnih zdravstvenih pregledih pri nabiranju in predelavi nekaterih školjk, pri katerih raven amnezijskega strupa lupinarjev (ASP) presega mejno vrednost, določeno z Direktivo Sveta 91/492/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 1009)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/226/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk kakor je bila nazadnje [1] spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti zadnjega odstavka Poglavja V Priloge k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Točka 7a Poglavja V Priloge k Direktivi 91/492/EGS določa, da celotna vsebnost amnezijskega strupa lupinarjev (ASP) v delih mehkužcev, ki se uporabljajo za prehrano (vse telo ali katerikoli del, ki se uporablja za prehrano, posebej), ne sme biti večja od 20 mg/kg domoične kisline (DA), pri čemer je kot metoda določanja uporabljena tekočinska kromatografija velike zmogljivosti (HPLC).

(2) Pri nekaterih školjkah vrst Pecten maximus in Pecten jacobaeus so znanstvene raziskave pokazale, da je pri koncentracijah DA med 20 in 250 mg/kg v celotnem telesu pod določenimi omejevalnimi pogoji koncentracija DA v pritezni mišici in/ali žlezah, ki so namenjene za prehrano ljudi, običajno pod mejno vrednostjo 20 mg/kg.

(3) V luči novejših znanstvenih raziskav je, samo za obdobje pridobivanja in samo za školjke, ki spadajo med vrste iz uvodne navedbe 2, glede na celotno telo primerno določiti raven ASP, višjo od mejne vrednost, določene v Direktivi 91/492/EGS.

(4) Pristojni organi držav članic morajo pooblastiti podjetja, ki na poseben način pripravljajo te školjke, in preverjajo zadovoljivo uporabo postopkov "lastnih zdravstvenih preverjanj", določenih v členu 6 Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za pripravo ribjih proizvodov in njihovo dajanje na trg [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES.

(5) Določbe te odločbe je treba ponovno preveriti, ko nova znanstvena spoznanja nakažejo potrebo po uvedbi drugačnih zdravstvenih preverjanj, ali potrebo po spremembi parametrov, ki so bili uvedeni za zaščito javnega zdravja.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od točke 7a Poglavja V Priloge k Direktivi 91/492/EGS lahko države članice dovolijo pridobivanje školjk vrst Pecten maximus in Pecten jacobaeus, pri katerih koncentracija domoične kisline (DA) v celotnem telesu presega 20 mg/kg, vendar je manjša od 250 mg/kg, kar ustreza zahtevam iz odstavka 2.

2. Zahteve iz odstavka 1 so naslednje:

(a) mehkužce je treba pridobivati pod pogoji, ki so določeni v Prilogi k tej odločbi;

(b) prevažati jih je treba v posodah ali vozilih, ki so zapečatena po navodilih pristojnih organov, odposlani pa morajo biti neposredno s proizvodnih območij v odobrene obrate, pooblaščene za posebno pripravo teh mehkužcev, ki vključuje odstranitev hepatopankreasa, mehkih tkiv, ali kateregakoli drugega okuženega dela, ki ni v skladu s točke 2 Priloge. Seznam obratov, ki imajo posebno odobritev, morajo pristojni organi oblasti poslati Evropski Komisiji in državam članicam;

(c) spremljati jih mora registracijski dokument, ki so ga izdali pristojni organi za vsako serijo in v katerem so podrobno označene vse zahteve, določene v točki 6 poglavja Priloge k Direktivi 91/492/EGS, kakor tudi anatomski deli ali pa deli, ki se lahko predelajo za prehrano ljudi. Stalna odobritev za prevoz, ki bi ga podelili pristojni organi, ni sprejemljivo;

(d) po popolni odstranitvi hepatopankreasa, mehkih tkiv in kateregakoli drugega okuženega dela, pritezna mišica in/ali žleze, ki so namenjene za prehrano ljudi, ne smejo vsebovati ravni ASP, ki bi jo bilo mogoče zaznati s tehnikami HPLC in bi presegale 20 mg/kg DA.

Člen 2

1. Vsako serijo končnega izdelka mora preveriti posebej odobreni obrat. Če vzorec, kakor opredeljen v Prilogi, vsebuje več kot 20 mg/kg DA, je treba celotno serijo uničiti pod nadzorom pristojnih organov.

2. Hepatopankreas, mehka tkiva in katerikoli drugi strupeni del, pri katerem so presežene mejne vrednosti, določene v točki 2 Priloge (vključno glede končnega izdelka s preseženo mejo 20 mg/kg DA), se uničijo pod nadzorom pristojnih organov oblasti.

3. Pristojni organi oblasti morajo zagotoviti, da se "lastna zdravstvena preverjanja", določena v členu 6 Direktive 91/493/EGS, uporabljajo pri pripravi iz člena 1(2)(b) te odločbe. Proizvajalec mora pristojne organe obvestiti o vseh rezultatih v zvezi s končnimi izdelki, ki niso v skladu s Poglavjem V, točko 7a Priloge k Direktivi 91/492/EGS.

Člen 3

Določbe te odločbe se ponovno preverijo v luči napredka znanosti.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. marca 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. Pridobivanje školjk vrst Pecten maximus in Pecten jacobaeus ni dovoljeno med pojavom aktivnih toksičnih epizod ASP v vodah proizvodnih območij, kot je to določeno v točki 2 Poglavja VI Priloge k Direktivi 91/492/EGS.

2. Omejeno pridobivanje mehkužcev, pri katerih je koncentracija DA v vsem telesu večja od 20 mg/kg, se lahko začne, če se pri dveh zaporednih analizah vzorcev, ki sta bila pridobljena s časovno razliko enega dneva do največ sedem dni, pokaže, da je koncentracija DA v celem mehkužcu manjša od 250 mg/kg in da je koncentracija DA v delih, namenjenih za prehrano ljudi, ki jih je treba analizirati ločeno, manjša od 4,6 mg/kg. Analize vsega telesa se opravljajo na homogenatu 10 mehkužcev. Analiza delov, namenjenih za prehrano, se izvaja na homogenatu 10 posameznih delov.

3. Mesta vzorčenja morajo določiti pristojni organi oblasti, da tako zagotovijo, da izdelek izpolnjuje zahteve, navedene v točki 2. Ko je pridobivanje enkrat dovoljeno, pa je pogostnost jemanja vzorcev za analizo DA pri mehkužcih (vse telo in pritezna mišica ter žleze ločeno), najmanj enkrat tedensko. Pridobivanje se lahko nadaljuje, če so rezultati v skladu s pogoji, naštetimi v točki 2.

--------------------------------------------------

Top