EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0113

Odločba Komisije z dne 23. januarja 2002 o spremembi Odločbe Komisije 1999/217/ES o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih (notificirana pod dokumentno številko K(2002) 88)Besedilo velja za EGP.

OJ L 49, 20.2.2002, p. 1–160 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 3 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 3 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 022 P. 3 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; razveljavil 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/113(1)/oj

32002D0113



Uradni list L 049 , 20/02/2002 str. 0001 - 0160


Odločba Komisije

z dne 23. januarja 2002

o spremembi Odločbe Komisije 1999/217/ES o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih

(notificirana pod dokumentno številko K(2002) 88)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/113/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, ki se uporabljajo ali se nameravajo uporabljati v živilih ali na njih [1], in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi člena 3(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 je Komisija z Odločbo 1999/217/ES [2], kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/489/ES [3], sprejela register aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih.

(2) Po Uredbi Komisije (ES) št. 1565/2000 z dne 18. julija 2000 o določitvi ukrepov, potrebnih za sprejetje programa ocenjevanja skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 [4], je treba vsaki aromatični snovi dodeliti novo številko, t. i. "številko FL". Poleg tega je treba vse aromatične snovi v registru razdeliti v skupine sorodnih snovi v skladu z v tej uredbi vsebovanim seznamom skupin. Ti podatki morajo biti na voljo osebam, ki te snovi dajejo v promet, da lahko izpolnijo svoje obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1565/2000. Register aromatičnih snovi naj zato vsebuje nove številke FL in številke skupin.

(3) Deli 1, 2 in 3 registra v Prilogi Odločbe 1999/217/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/489/ES, naj bodo združeni v en del, del A, in snovi naj bodo navedene po njihovih številkah FL. Del 4 registra naj se nadomesti z besedilom v delu B registra v Prilogi k tej odločbi.

(4) Podroben pregled aromatičnih snovi, ki so jih sporočile države članice in so navedene v Odločbi 1999/217/ES, je pokazal vrsto neskladnih navedb pri kemijskih številih, imenih, sopomenkah in sistematskih imenih in v številnih primerih je bila ista snov v registru navedena pod različnimi kemijskimi imeni. Ta neskladja je treba odpraviti. Pri tistih odstopanjih, ki jih v tej fazi ni mogoče dokončno odpraviti, je treba vsaj omeniti možnost, da so navedbe neskladne.

(5) Za vrsto snovi, navedenih v Odločbi 1999/217/ES, vključno z zaupno sporočenimi, so nekatere države članice svoja obvestila preklicale. Te snovi je treba izbrisati iz registra. Prav tako so države članice sporočile nove snovi, ki jih je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 treba vključiti v program ocenjevanja in jih je zato treba vnesti v register.

(6) Po členu 4(3) Uredbe (ES) št. 2232/96 je treba snov izbrisati iz registra, če se po ocenjevanju izkaže, da aromatična snov ne ustreza v Prilogi k tej uredbi določenim splošnim merilom za uporabo. Znanstveni odbor za prehrano je v svojem mnenju z dne 26. septembra 2001 sklenil, da sta 4-alil-1,2-dimetoksibenzen (metilevgenol) in 1-alil-4-metoksibenzen (estragol) genotoksična. Ti dve snovi je treba zato izbrisati iz registra.

(7) Odločbo 1999/217/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Register iz Priloge k Odločbi 1999/217/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. januarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 299, 23.11.1996, str. 1.

[2] UL L 84, 27.3.1999, str. 1.

[3] UL L 197, 3.8.2000, str. 53.

[4] UL L 180, 19.7.2000, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

Register aromatičnih snovi, ki jih sporočijo države članice na podlagi člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, ki se uporabljajo ali se nameravajo uporabljati v živilih ali na njih

Register kemijsko opredeljenih aromatičnih snovi je razdeljen v dva ločena dela. V delu A so navedene snovi razvrščene po njihovih številkah FL. V delu B so navedene tiste snovi, za katere so države članice zahtevale zaupnost, da bi s tem zaščitile pravice intelektualne lastnine proizvajalca.

V delu A so navedene številke CAS [1], Einecs [2], CoE [3] in FEMA [4], kjer so na voljo.

Številka v stolpcu "Opombe" velja za eno od naslednjih informacij:

1. Snov, ki se ne uporablja v živilih ali na njih le zaradi svojih aromatičnih lastnosti, temveč tudi iz drugih razlogov, in zato lahko veljajo zanjo dodatni pravni predpisi.

2. Snov, katere uporaba je v nekaterih državah članicah omejena ali prepovedana.

3. Snov, ki jo je treba prednostno oceniti v programu ocenjevanja, določenem v Uredbi (ES) št. 1565/2000.

4. Snov, o kateri je treba predložiti dodatne informacije.

5. V imenih, sopomenkah, sistematskih imenih, številkah CAS, Einecs, CoE ali FEMA so lahko neskladja.

Posebno težavo predstavlja obravnava soli in drugih spojin, ki so derivati "matičnih" snovi. Nekatere snovi so bile sporočene z zelo visoko stopnjo natančnosti. Za druge tako podrobne informacije niso predložene. Za več kislin ali baz ni posebej navedeno, ali so mišljene tudi njihove soli. Za namene tega registra se začasno predpostavlja, da so amonijeve, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli in tudi kloridi, karbonati in sulfati zajeti v "matični" snovi, če imajo aromatične lastnosti. Končno sprejetje je odvisno od rezultatov ocenjevanja, ki mora v teh primerih skrbno preveriti ustreznost take prilagoditve.

DEL A

AROMATIČNE SNOVI

(razvrščene po njihovih številkah FL)

Fl. št. | Kem. sk. | CAS | Ime | Fema | CoE | Einecs | Fl. št. | Sinonimi | Sistematsko ime | Op. |

01.001 | 31 | 138–86–3 | limonen | 2633 | 491 | 205–341–0 | 01.001 | 1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien;1-metil-4-izopropenil-1-cikloheksen; dipenten; karven; cinen; citren; | | 5 |

01.002 | 31 | 99–87–6 | 1-izopropil-4-metilbenzen | 2356 | 620 | 202–796–7 | 01.002 | p-cimen; cimen; p-metil-izopropilbenzen; 4-izopropil-1-metilbenzen;cimol; 4-metil-1-izopropilbenzen; 1-metil-4-izopropilbenzen | | |

01.003 | 31 | 127–91–3 | pin-2(10)-en | 2903 | 2114 | 204–872–5 | 01.003 | beta-pinen | 6,6-dimetil-2-metilenbi–ciklo[3.1.1]heptan | |

01.004 | 31 | 80–56–8 | pin-2(3)-en | 2902 | 2113 | 201–291–9 | 01.004 | alfa-pinen | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-en | |

01.005 | 31 | 586–62–9 | terpinolen | 3046 | 2115 | 209–578–0 | 01.005 | p-ment-1,4(8)-dien; 1-metil-4-izopropiliden-1-cikloheksen;1,4(8)-terpadien; | p-menta-1,4(8)-dien | |

01.006 | 31 | 99–83–2 | alfa-felandren | 2856 | 2117 | 202–792–5 | 01.006 | felandren; 2-metil-5-izopropil-1,3-cikloheksadien;4-izopropil-1-metil-1,5-cikloheksadien | p-menta-1,5-dien | |

01.007 | 31 | 87–44–5 | beta-kariofilen | 2252 | 2118 | 201–746–1 | 01.007 | kariofilen; 2-metilen-6,10,10-trimetilbiciklo-[7,2,0]-undec-5-en; | 4,11,11-trimetil-8-metilen-bi–ciklo[7.2.0]undec-4(trans)-en | |

01.008 | 31 | 123–35–3 | mircen | 2762 | 2197 | 204–622–5 | 01.008 | 7-metil-3-metilen-1,6-oktadien; | 7-metil-3-metilenokta-1,6-dien | |

01.009 | 31 | 79–92–5 | kamfen | 2229 | 2227 | 201–234–8 | 01.009 | 3,3-dimetil-2-metilennorkamfen; 2,2-dimetil-3-metilennorbornan | | |

01.010 | 31 | 1195–32–0 | 1-izopropenil-4-metilbenzen | 3144 | 2260 | 214–795–9 | 01.010 | 4, alfa-dimetilstiren; p-izopropenil toluen; 1-metil-4-izopropenilbenzen; 2-p-tolil propen; | | |

01.011 | 31 | 644–08–6 | 4-metil-1,1'— bifenil | 3186 | 2292 | 211–409–0 | 01.011 | p-metildifenil; p-metilfenilbenzen; fenil-p-tolil; p-fenil-toluen; | | |

01.013 | 31 | 92–52–4 | bifenil | 3129 | 10978 | 202–163–5 | 01.013 | difenil; fenilbenzen; | | 4 |

01.014 | 31 | 90–12–0 | 1-metilnaftalen | 3193 | 11009 | 201–966–8 | 01.014 | alfa-metilnaftalen; | | |

01.015 | 31 | 100–42–5 | vinilbenzen | 3233 | 11022 | 202–851–5 | 01.015 | stiren; vinilbenzol; fenileten; feniletilen; | | 2, 3 |

01.016 | 31 | 495–62–5 | 1,4(8), 12-bisabolatrien | 3331 | 10979 | 207–805–8 | 01.016 | gama-bisabolen; gama-bisabolen;1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-heksadienil)- 1-cikloheksen; | 6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enili–den)hept-5-en | |

01.017 | 31 | 4630–07–3 | valencen | 3443 | 11030 | 225–047–6 | 01.017 | 1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenil naftalen | 1,2-dimetil-9-izopropilen-bi–ciklo[4.4.0]dec-5-en | |

01.018 | 31 | 13877–91–3 | beta-ocimen | 3539 | 11015 | 237–641–2 | 01.018 | trans-beta-ocimen; 1,3,6-oktatrien, 3,7-dimetil-; | 3,7-dimetilokta-1,3(trans), 6-trien | |

01.019 | 31 | 99–86–5 | alfa-terpinen | 3558 | 11023 | 202–795–1 | 01.019 | 1-metil-4-izopropil-1,3-cikloheksadien | p-menta-1,3-dien | |

01.020 | 31 | 99–85–4 | gama-terpinen | 3559 | 11025 | 202–794–6 | 01.020 | 1-metil-4-izopropil-1,4-cikloheksadien; moslen; kritmen; | p-menta-1,4-dien | |

01.021 | 31 | 29350–73–0 | delta-kadinen | | 10982 | 249–580–9 | 01.021 | alfa-, beta-, gama-, epsilon, delta-kadien; | 2,3,4,7,8,10-heksahidro-1,6-dimetil-4-izo–propilnaftalen | |

01.022 | 31 | 469–61–4 | alfa-cedren | | 10985 | 207–418–4 | 01.022 | | 2,6,6,8-tetrametil-tri–ciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en | |

01.023 | 31 | 3691–12–1 | 1(5), 11-gvajadien | | 11003 | 201–860–1 | 01.023 | 1,4-dimetil-7-izopropenil-delta-9,10-oktahidroazulen; alfa-gvajen; | 2,8-dimetil-5-izopropenil-biciklo[5.3.0]dec-1(7)-en | |

01.024 | 31 | 5208–59–3 | beta-bourbonen | | 11931 | | 01.024 | | 2-metil-8-metilen-5-izopropil-tri–ciklo[5.3.0.0(2.6)]dekan | |

01.025 | 31 | 30640–46–1 | 2-metil-1,3-cikloheksadien | | 11797 | 250–269–5 | 01.025 | dihidrotoluen-(1,3); | | |

01.026 | 31 | 88–84–6 | 1(5), 7(11)-gvajadien | | | 201–860–1 | 01.026 | beta-gvajen; (1S-cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropiliden-1,4-dimetil–azulen | 2,8-dimetil-5-izopropiliden-bi–ciklo[5.3.0] dec-1(7)-en | |

01.027 | 31 | 17627–44–0 | bisabola-1,8,12-trien | | | 241–610–9 | 01.027 | alfa bisabolen | 6-metil-2-(4-metilcikloheks–3-enil)hepta-2,5-dien | |

01.028 | 31 | 495–61–4 | beta-bisabolen | | | | 01.028 | | | |

01.029 | 31 | 13466–78–9 | delta-3-karen | 3821 | 10983 | 236–719–3 | 01.029 | 3-karen; izodipren; d-3-karen; kar-3-en; 4,7,7-trimetil-3-norkaren;3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-en | 3,7,7-trimetil-biciklo-[4.1.0] hept-3-en | |

01.030 | 31 | 13744–15–5 | beta-kubeben | | 10989 | | 01.030 | | 10-metil-4-metilen-7-izopropil-tri–ciklo[4.4.0.0(1.5)]dekan | |

01.031 | 31 | 30364–38–6 | 1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalen | | | 250–150–8 | 01.031 | dehidrojonen | | |

01.032 | 31 | 7681–88–1 | 2,3-dihidrofarnezen | | | | 01.032 | | | |

01.033 | 31 | 590–73–8 | 2,2-dimetilheksan | | | 209–689–4 | 01.033 | | | |

01.034 | 31 | 589–43–5 | 2,4-dimetilheksan | | | 209–649–6 | 01.034 | | | |

01.035 | 31 | 673–84–7 | 2,6-dimetilokta-2,4,6-trien | | | 211–614–5 | 01.035 | allo ocimen; allocimen; | | |

01.036 | 31 | 101–81–5 | difenilmetan | | 11847 | 202–978–6 | 01.036 | benzilbenzen; fenilbenzil; 1,1'— metilenbis-benzen; | | |

01.037 | 31 | 112–41–4 | dodec-1-en | | 10992 | 203–968–4 | 01.037 | 1-dodecen; dodecilen; | | |

01.038 | 31 | 112–40–3 | dodekan | | | 203–967–9 | 01.038 | n-dodekan; | | |

01.039 | 31 | 20307–84–0 | delta-elemen | | 10996 | | 01.039 | | 3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vi–nilcikloheks-1-en | |

01.040 | 31 | 502–61–4 | alfa-farnezen | 3839 | 10998 | 207–948–6 | 01.040 | 1,3,6,10-dodekatetraen, 3,7,11-trimetil (alfa-izomer) | 3,7,11-trimetildodeka-1,3,6,10-tetraen | 5 |

01.041 | 31 | 18794–84–8 | beta-farnezen | 3839 | 10999 | 242–582–0 | 01.041 | 3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraen; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetren | 7,11-dimetil-3-metilen-1,6,10-dodekatrien | 5 |

01.042 | 31 | 23986–74–5 | germakra-1(10), 4(14), 5-trien | | | | 01.042 | germakren D | 3-izopropil-6-metil-10-metilen–ciklodeka-1,6-dien | |

01.043 | 31 | 6753–98–6 | 3,7,10-humulatrien | | 11004 | 229–816–7 | 01.043 | alfa-humulen; alfa-kariofilen | 1,5,5,8-tetrametilcikloundeka–3,7,10-trien | |

01.044 | 31 | 1135–66–6 | izolongifolen | | | 214–494–2 | 01.044 | | 2,2,7,7-tetrametiltri–ciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-en | |

01.045 | 31 | 5989–27–5 | d-limonen | 2633 | 491 | 227–813–5 | 01.045 | | p-menta-1,8-dien | |

01.046 | 31 | 5989–54–8 | l-limonen | 2633 | 491 | 227–815–6 | 01.046 | levo-limonen; | | 5 |

01.047 | 31 | 475–20–7 | longifolen | | | 207–491–2 | 01.047 | | dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilen–1,4-metanoazulen | |

01.049 | 31 | 78–79–5 | 2-metilbuta-1,3-dien | | | 201–143–3 | 01.049 | izopren; 2-metil-1,3-butadien; beta-metilbivinil; izopentadien;izopentadien; | | |

01.050 | 31 | 589–34–4 | 3-metilheksan | | | 209–643–3 | 01.050 | | | |

01.051 | 31 | 91–57–6 | 2-metilnaftalen | | 11010 | 202–078–3 | 01.051 | beta-metil naftaleni; beta-metilnaftalen | | |

01.052 | 31 | 10208–80–7 | alfa-murolen | | 11011 | | 01.052 | | 2,8-dimetilen-5-izopropil–biciklo[4.4.0]dekan | |

01.053 | 31 | 91–20–3 | naftalen | | 11014 | 202–049–5 | 01.053 | naften; kafrina smola; | | |

01.054 | 31 | 629–62–9 | pentadekan | | | 211–098–1 | 01.054 | n-pentadekan; | | |

01.055 | 31 | 555–10–2 | beta-felandren | | 11017 | 209–081–9 | 01.055 | | p-menta-1(7), 2-dien | |

01.056 | 31 | 512–61–8 | alfa-santalen | | | | 01.056 | | 1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0 (2,6)] heptan | |

01.057 | 31 | 629–59–4 | tetradekan | | | 211–096–0 | 01.057 | n-tetradekan | | |

01.058 | 31 | 475–03–6 | 1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalen | | | 207–490–7 | 01.058 | jonen; 1,1,6- trimetiltetralin; frambilen | | |

01.059 | 31 | 3387–41–5 | 4(10)-tujen | | 11018 | 222–212–4 | 01.059 | | 4-metilen-1-izopropil-biciklo[3.1.0]heksan | |

01.060 | 31 | 508–32–7 | 1,1,7-trimetiltriciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptan | | | 208–083–7 | 01.060 | triciklen | | |

01.061 | 31 | 16356–11–9 | undeka-1,3,5-trien | 3795 | | 240–416–1 | 01.061 | | | |

01.062 | 31 | 98–83–9 | (1-metiletenil)benzen | | | 202–792–5 | 01.062 | 2-fenilpropen; beta-fenilpropen; alfa-metilstirol;izopropilfeniletilen; metilstiren; | | |

01.064 | 31 | 3338–55–4 | cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrien | | | 222–081–3 | 01.064 | | | |

01.065 | 31 | 4221–98–1 | (R)- 5-(1-metiletil)- 2-metil-1,3-cikloheksadien | 2856 | 2117 | 224–167–6 | 01.065 | | | 5 |

01.066 | 31 | | 2-cedren | | | | 01.066 | | 2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en | |

01.067 | 31 | | 8(14)-cedren | | | | 01.067 | beta-cedren | 2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(14)-en | |

01.068 | 31 | 592–98–3 | 3-okten | | | | 01.068 | | | |

01.069 | 31 | 38533–54–9 | 1,3,5,8-undekatetraen | | | | 01.069 | | | |

02.001 | 02 | 78–83–1 | 2-metilpropan-1-ol | 2179 | 49 | 201–148–0 | 02.001 | izobutanol; izopropil karbinol | | |

02.002 | 01 | 71–23–8 | propan-1-ol | 2928 | 50 | 200–746–9 | 02.002 | alkohol propilne kisline; | | |

02.003 | 02 | 123–51–3 | izopentanol | 2057 | 51 | 204–633–5 | 02.003 | izoamil alkohol; izopentil alkohol; amil izo alkohol; 3-metil-1-butanol; pentil | 3-metilbutan-1-olizo alkohol; izobutil karbinol; | |

02.004 | 01 | 71–36–3 | butan-1-ol | 2178 | 52 | 200–751–6 | 02.004 | propil karbinol; hidroksibutan; alkohol maslene kisline | | 4 |

02.005 | 01 | 111–27–3 | heksan-1-ol | 2567 | 53 | 203–852–3 | 02.005 | alkohol C-6; n-heksil alkohol; alkohol kapronske kis.; amil karbinol; n-heksanol | | |

02.006 | 01 | 111–87–5 | oktan-1-ol | 2800 | 54 | 203–917–6 | 02.006 | alkohol C-8; n-oktil alkohol; heptil karbinol; alkohol kaprilne kisline; kaprilalkohol; pri.-oktil alkohol; | | |

02.007 | 01 | 143–08–8 | nonan-1-ol | 2789 | 55 | 205–583–7 | 02.007 | alkohol C-9; alkohol pelargonske kisline; nonalol; oktil karbinol;n-nonil alkohol | | |

02.008 | 01 | 112–53–8 | dodekan-1-ol | 2617 | 56 | 203–982–0 | 02.008 | alkohol C-12; lavril alkohol; alkohol lavrinske kisline; dodecil alkohol;l-dodekanol; undecil karbinol; | | |

02.009 | 01 | 36653–82–4 | dekaheksan-1-ol | 2554 | 57 | 253–149–0 | 02.009 | cetil alkohol; alkohol C-16; n-heksadecil alkohol; palmitil alkohol; | | |

02.010 | 23 | 100–51–6 | benzil alkohol | 2137 | 58 | 202–859–9 | 02.010 | alfa-hidroksitoluen; fenil karbinol; fenilmetanol; fenilmetil alkohol | | 1 |

02.011 | 04 | 106–22–9 | citronelol | 2309 | 59 | 203–375–0 | 02.011 | | 3,7-dimetilokt-6-en-1-ol | |

02.012 | 03 | 106–24–1 | geraniol | 2507 | 60 | 203–377–1 | 02.012 | 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ol; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ol; | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dien-1-ol | |

02.013 | 06 | 78–70–6 | linalool | 2635 | 61 | 201–134–4 | 02.013 | 2,6-dimetil-oktadien-2,7-ol-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadien-6-ol; linalol;likareol; koriandrol | 3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol | |

02.014 | 06 | 98–55–5 | alfa-terpineol | 3045 | 62 | 202–680–6 | 02.014 | alfa-terpineol; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-8-ol; alfa-terpilenol;terpineol nasploh | p-ment-1-en-8-ol | |

02.015 | 08 | 89–78–1 | mentol | 2665 | 63 | 201–939–0 | 02.015 | 2-izopropil-5-metilcikloheksanol; heksahidrotimol;5-metil-2-izopropilheksahidrofenol; 5-metil-2-izopropilcikloheksanol | cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-ol | 5 |

02.016 | 08 | 507–70–0 | borneol | 2157 | 64 | 208–080–0 | 02.016 | kamfol; baros; d-kamfanol; 2-hidroksikamfan; 2-kamfanol; bornilalkohol; borneokafra | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.017 | 22 | 104–54–1 | cinamil alkohol | 2294 | 65 | 203–212–3 | 02.017 | alkohol cimetne kisline; gama-fenilalil alkohol; 3-fenil-2-propen-1-ol;2-propen-1-ol, - 3-fenil; | 3-fenilprop-2-enol | |

02.018 | 06 | 7212–44–4 | nerolidol | 2772 | 67 | 230–597–5 | 02.018 | 3,7,11- trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol; peruviol; dodekatrien; melalevkol; | 3,7,11-trimetil-1,6(cis), 10-dodekatrien-3-ol | 5 |

02.019 | 15 | 60–12–8 | 2-feniletan-1-ol | 2858 | 68 | 200–456–2 | 02.019 | fenetil alkohol; beta-fenetil alkohol; 1-fenil-2-etanol; 2-feniletilalkohol; benzil karbinol | | |

02.020 | 03 | 2305–21–7 | heks-2-en-1-ol | 2562 | 69 | 218–972–1 | 02.020 | 2-heksenol; 3-propilalil alkohol | | |

02.021 | 01 | 111–70–6 | heptan-1-ol | 2548 | 70 | 203–897–9 | 02.021 | heptil alkohol; alkohol C-7; hidroksiheptan; enantil alkohol; alkohol enantskekisline; pri.heptil alkohol; heksil karbinol; hidroksiheptan | | |

02.022 | 05 | 123–96–6 | oktan-2-ol | 2801 | 71 | 204–667–0 | 02.022 | oktil alkohol sek.; metil heksil karbinol; kapril alkohol sek.; heksil metilkarbinol | | |

02.023 | 05 | 3391–86–4 | okt-1-en-3-ol | 2805 | 72 | 222–226–0 | 02.023 | amil vinil karbinol; (amilvinilkarbinol); matsutake alkohol; matsuka alkohol;n-pentil vinil karbinol | | |

02.024 | 01 | 112–30–1 | dekan-1-ol | 2365 | 73 | 203–956–9 | 02.024 | alkohol C-10; n-decil alkohol; nonilakarbinol; alkohol decilne.kisline; alkoholkaprinske kisline; | | |

02.026 | 02 | 106–21–8 | 3,7-dimetiloktan-1-ol | 2391 | 75 | 203–374–5 | 02.026 | tetrahidrogeraniol; dihidrocitronelol | | |

02.027 | 04 | 141–25–3 | rodinol | 2980 | 76 | 205–473–9 | 02.027 | alfa-citronelol; 2,6-dimetil-1-okten-8-ol | 3,7-dimetilokt-7-en-1-ol | |

02.028 | 06 | 78–69–3 | 3,7-dimetiloktan-3-ol | 3060 | 77 | 201–133–9 | 02.028 | tetrahidrolinalool; tetrahidrolinalol; 1-etil-1,5-dimetil heksanol | | |

02.029 | 03 | 4602–84–0 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol | 2478 | 78 | 225–004–1 | 02.029 | farnezol; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrien-12-ol | | |

02.030 | 22 | 101–85–9 | alfa-pentilcinamil alkohol | 2065 | 79 | 202–982–8 | 02.030 | alkohol n-amil cimetne kisline; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-ol;2-benziliden-heptanol; | 2-pentil-3-fenilprop-2-enol | |

02.031 | 22 | 122–97–4 | 3-fenilpropan-1-ol | 2885 | 80 | 204–587–6 | 02.031 | benziletil alkohol; hidrocinamil alkohol; fenilpropil alkohol;dihidrocinamil alkohol; | | |

02.033 | 21 | 93–54–9 | 1-fenilpropan-1-ol | 2884 | 82 | 202–256–0 | 02.033 | fenil etil karbinol; 1-fenilpropil alkohol; alfa-etilbenzil alkohol; etilfenil karbinol | | |

02.034 | 21 | 705–73–7 | 1-fenilpentan-2-ol | 2953 | 83 | 211–887–0 | 02.034 | alfa-propilfenetil alkohol; benzil propil karbinol; benzilbutil alkohol;benzilpropil karbinol; n-propil benzil karbinol | | |

02.035 | 06 | 100–86–7 | 2-metil-1-fenilpropan-2-ol | 2393 | 84 | 202–896–0 | 02.035 | 2-benzil-2-propanol; 2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropanon; benzil dimetilkarbinol | | |

02.036 | 21 | 2344–70–9 | 4-fenilbutan-2-ol | 2879 | 85 | 219–055–9 | 02.036 | feniletil metil karbinol; metil 2-feniletil karbinol; | | |

02.037 | 06 | 10415–87–9 | 3-metil-1-fenilpentan-3-ol | 2883 | 86 | 233–889–0 | 02.037 | feniletil metil etil karbinol; 3-metil-1-fenil-3-pentanol; | | |

02.038 | 08 | 1632–73–1 | fenhil alkohol | 2480 | 87 | 216–639–5 | 02.038 | 2-fenhanol; alfa-fenhol; 1,3,3-trimetil-2-norbornanol; 1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-ol | 1,3,3-trimetil-biciklo{2.2.1]heptan-2-ol | |

02.039 | 23 | 536–60–7 | 4-izopropilbenzil alkohol | 2933 | 88 | 208–640–4 | 02.039 | kuminol; p-cimen-7-ol; kuminil alkohol; alkohol kuminske kis.; p-cimen-7-ol; | | |

02.040 | 01 | 71–41–0 | pentan-1-ol | 2056 | 514 | 200–752–1 | 02.040 | amil alkohol; pentil alkohol; n-butil karbinol | | |

02.041 | 06 | 75–85–4 | 2-metilbutan-2-ol | | 515 | 200–908–9 | 02.041 | t-amilalkohol | | |

02.042 | 06 | 1197–01–9 | 2-(4-metilfenil)propan-2-ol | 3242 | 530 | 214–817–7 | 02.042 | p-cimen-8-ol; p-alfa-alfa-trimetilbenzil alkohol; 2-p-tolil-2-propanol; 8-hidroksi p-cimen; dimetil p-tolil karbinol | | |

02.043 | 02 | 97–95–0 | 2-etilbutan-1-ol | | 543 | 202–621–4 | 02.043 | | | |

02.044 | 05 | 589–82–2 | heptan-3-ol | 3547 | 544 | 209–661–1 | 02.044 | n-butil etil karbinol; etil butil karbinol | | |

02.045 | 05 | 543–49–7 | heptan-2-ol | 3288 | 554 | 208–844–3 | 02.045 | 2-hidroksiheptan; amil metil karbinol; sek-heptil alkohol; metil amilkarbinol | | |

02.046 | 05 | 589–55–9 | heptan-4-ol | | 555 | 209–651–7 | 02.046 | | | |

02.047 | 09 | 107–74–4 | 3,7-dimetiloktan-1,7-diol | 2586 | 559 | 203–517–1 | 02.047 | hidroksicitronelol; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-ol; hidroksidihidrocitronelol | | |

02.049 | 03 | 7786–44–9 | nona-2,6-dien-1-ol | 2780 | 589 | 232–097–2 | 02.049 | nonadienol; alkohol listov vijolice; | | |

02.050 | 03 | 20273–24–9 | pent-2-en-1-ol | | 665 | 2164157 | 02.050 | | | |

02.051 | 22 | 10521–91–2 | 5-fenilpentan-1-ol | 3618 | 674 | 234–064–8 | 02.051 | fenilamil alkohol | | |

02.052 | 06 | 75–65–0 | 2-metilpropan-2-ol | | 698 | 200–889–7 | 02.052 | 1,1-dimetiletanol; tercbutanol; terc butanol 1,1-dimetil etanol; terc-butanol | | |

02.053 | 22 | 3360–41–6 | 4-fenilbutan-1-ol | | 699 | 222–128–8 | 02.053 | | | |

02.054 | 06 | 80–53–5 | p-mentan-1,8-diol | | 701 | 201–288–2 | 02.054 | terpin hidrat; 4-hidroksi-alfa, alfa, 4-trimetil cikloheksan metanol; dipenten glikol | | |

02.055 | 02 | 3452–97–9 | 3,5,5-trimetilheksan-1-ol | 3324 | 702 | 222–376–7 | 02.055 | trimetilheksil alkohol; izononanol | | |

02.056 | 04 | 928–96–1 | heks-3(cis)-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–192–8 | 02.056 | listni alkohol; beta-gama-heksenol; cis-3-heksenol;; heks-3-en-1-ol | | 5 |

02.057 | 01 | 112–42–5 | undekan-1-ol | 3097 | 751 | 203–970–5 | 02.057 | alkohol C-11, undecilne kisline; undecil alkohol; decil karbinol; 1-hendekanol | | |

02.058 | 03 | 106–25–2 | nerol | 2770 | 2018 | 203–378–7 | 02.058 | nerolol; neraniol; nerosol; cis-3,7-dimetil-2,6, oktadien-1-ol; alerol; cis-2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ol; nerodol; neraniol | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadien-1-ol | |

02.059 | 08 | 124–76–5 | izoborneol | 2158 | 2020 | 204–712–4 | 02.059 | izokamfol; borneol(izo); (izo)-kamfol; izobornil alkohol; (ekso)- 2-kamfanol; (ekso)- 2-bornanol; bornan-2-ol | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.060 | 07 | 536–59–4 | p-menta-1,8-dien-7-ol | 2664 | 2024 | 208–639–9 | 02.060 | perila alkohol; perilil alkohol; 1-hidroksimetil-4-izopropenil-1-cikloheksen; alkohol dihidrokuminske kisline | | |

02.061 | 08 | 619–01–2 | dihidrokarveol | 2379 | 2025 | 210–575–1 | 02.061 | 8-p-menten-2-ol; 6-metil-3-izopropenilcikloheksanol | p-ment-8-en-2-ol | |

02.062 | 08 | 99–48–9 | karveol | 2247 | 2027 | 202–757–4 | 02.062 | p-menta-6,8-dien-2-ol; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-ol | p-menta-1,8-dien-2-ol | |

02.063 | 08 | 2216–52–6 | d-neomentol | 2666 | 2028 | 218–691–4 | 02.063 | 2-propil-izo-5-metilcikloheksanol; 2-izopropil-5-metilcikloheksanol | 2-izopropil-5-metilcikloheksanol[1S-(1alfa, 2alfa, 5beta)]– | |

02.064 | 21 | 98–85–1 | 1-feniletan-1-ol | 2685 | 2030 | 202–707–1 | 02.064 | alfa-metilbenzil alkohol; metil fenil karbinol; metilfenil karbinol; stiralil alkohol; 1-fenil-1-hidroksietan; | | |

02.065 | 21 | 7779–78–4 | 4-metil-1-fenilpentan-2-ol | 2208 | 2031 | 231–939–6 | 02.065 | benzil izobutil karbinol; alfa- izobutilfenetil alkohol; 2-metilpropil benzil karbinol; 4-metil-1-fenil-2-pentanol | | |

02.066 | 21 | 17488–65–2 | 4-fenilbut-3-en-2-ol | 2880 | 2032 | 241–501–6 | 02.066 | metil stiril karbinol; alfa- metilcinamil alkohol | | |

02.067 | 05 | 89–79–2 | izopulegol | 2962 | 2033 | 201–940–6 | 02.067 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-ol; p-ment-8(9)-en-3-ol | p-ment-8-en-3-ol | |

02.068 | 03 | 107–18–6 | prop-2-en-1-ol | | 2136 | 203–470–7 | 02.068 | alil alkohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; vinil karbinol | | |

02.070 | 08 | 108–93–0 | cikloheksanol | | 2138 | 203–630–6 | 02.070 | heksalin; heksahidrofenol; hidroksi cikloheksan; | | |

02.071 | 08 | 499–69–4 | p-mentan-2-ol | 3562 | 2228 | 207–885–4 | 02.071 | heksahidrokarvakrol; 3-izopropil-6-metilcikloheksanol; karvomentol;1-metil-4-izopropil-2-cikloheksanol | | 5 |

02.072 | 06 | 562–74–3 | 4-terpinenol | 2248 | 2229 | 209–235–5 | 02.072 | 4-karvomentenol; 1-metil-4-izopropilcikloheks-1-en-4-ol; 1-p-menten-4-ol;p- ment-1-en-4-ol | origanol; 1-metil-4-izopropil | |

02.073 | 22 | 1123–85–9 | 2-fenilpropan-1-ol | 2732 | 2257 | 214–379–7 | 02.073 | alkohol hidratropne kisline; hidratropil alkohol; 2-fenilpropil alkohol; | | |

02.074 | 04 | 6126–50–7 | heks-4-en-1-ol | 3430 | 2295 | | 02.074 | | | |

02.075 | 08 | 18675–34–8 | neo-dihidrokarveol | | 2296 | | 02.075 | | p-ment-8-en-2-ol | |

02.076 | 02 | 137–32–6 | 2-metilbutan-1-ol | | 2346 | 205–289–9 | 02.076 | | | |

02.077 | 05 | 584–02–1 | pentan-3-ol | | 2349 | 209–526–7 | 02.077 | dietil karbinol | | |

02.078 | 01 | 64–17–5 | etanol | 2419 | 11891 | 200–578–6 | 02.078 | metil karbinol; punktilious (USI); absolutni alk.; brezvodni alk.; dehidriranalk.; etil hidrat; etil hidroksid | | 1 |

02.079 | 05 | 67–63–0 | izopropanol | 2929 | | 200–661–7 | 02.079 | izopropil alkohol; propan-2-ol; izopropanol; dimetil karbinol; propil izoalkohol; propanol(izo); petrohol; sek-propil alkohol | | 1 |

02.080 | 21 | 536–50–5 | 1-(p-tolil)etan-1-ol | 3139 | 10197 | 208–637–8 | 02.080 | p-alfa-dimetilbenzil alkohol; p-tolil metil karbinol; 1-p-tolil-1-etanol;4-toluen; p-tolil metil karbinol | 1-(4-metilfenil)etan-1-ol | |

02.081 | 05 | 108–82–7 | 2,6-dimetilheptan-4-ol | 3140 | 11719 | 203–619–6 | 02.081 | di-izobutil karbinol; diizobutil karbinol, | | |

02.082 | 02 | 104–76–7 | 2-etilheksan-1-ol | 3151 | 11763 | 203–234–3 | 02.082 | 2-etilheksil alkohol | | |

02.083 | 08 | 491–04–3 | p-ment-1-en-3-ol | 3179 | 10248 | 207–725–3 | 02.083 | piperitol | | |

02.085 | 08 | 546–79–2 | sabinen hidrat | 3239 | 10309 | 208–911–7 | 02.085 | sabinenhidrat; tujan-4-olheksan-4-ol | 1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0] | |

02.086 | 05 | 1653–30–1 | undekan-2-ol | 3246 | 11826 | 216–722–6 | 02.086 | alkohol sek-undecilne kisline; metil nonil karbinol | | |

02.087 | 05 | 628–99–9 | nonan-2-ol | 3315 | 11803 | 211–065–1 | 02.087 | metil-n-heptil karbinol; sek-n-nonanol; metil heptil karbinol | | |

02.088 | 05 | 6032–29–7 | pentan-2-ol | 3316 | 11696 | 227–907–6 | 02.088 | sek-amil alkohol; alfa-metil butanol; metil n-propil karbinol; metiln-propil karbinol; propil metil karbinol; | | |

02.089 | 05 | 623–37–0 | heksan-3-ol | 3351 | 11775 | 210–790–0 | 02.089 | etil propil karbinol | | |

02.090 | 03 | 31502–14–4 | non-2(trans)-en-1-ol | 3379 | 10292 | 250–662–1 | 02.090 | | | 5 |

02.091 | 07 | 515–00–4 | mirtenol | 3439 | 10285 | 208–193–5 | 02.091 | 6,6-dimetil-2-oksometilbiciklo[1,3,3]-hept-2-en; 10-hidroksi-2-pinen;2-pinen-10-ol | 2-hidroksimetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]hept-2-en | |

02.092 | 08 | 57069–86–0 | dehidrodihidrojonol | 3446 | 10195 | | 02.092 | alfa, 2,6,6-tetrametil-1,3-cikloheksadien-1-propanol; | 4-(2,6,6- trimetil-1,3- cikloheksadienil)–butan-2-ol | |

02.093 | 04 | 35854–86–5 | non-6-en-1-ol | 3465 | 10294 | 252–764–1 | 02.093 | cis-6-nonenol | | 5 |

02.094 | 04 | 20125–84–2 | okt-3-en-1-ol | 3467 | 10296 | 243–533–6 | 02.094 | cis-3-oktenol | | 5 |

02.095 | 06 | 18368–91–7 | 2-etilfenhol | 3491 | 10208 | 242–243–7 | 02.095 | 2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanol; | 2-etil-1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.096 | 06 | 586–82–3 | 1-terpinenol | 3563 | 10252 | 209–585–9 | 02.096 | 4-izopropil-1-metil-3-cikloheksen-1-ol; 1-metil-4-izopropil-3-cikloheksen–1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1 | p-ment-3-en-1-ol | |

02.097 | 06 | 138–87–4 | beta-terpineol | 3564 | 10254 | 205–342–6 | 02.097 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-1-ol; 4-izopropenil-1-metil-1-cikloheksanol; | p-ment-8(10)-en-1-ol | |

02.098 | 05 | 589–98–0 | oktan-3-ol | 3581 | 11715 | 209–667–4 | 02.098 | etil n-amil karbinol; amiletilkarbinol; d-n-oktanol; amil etil karbinol; | | |

02.099 | 05 | 616–25–1 | pent-1-en-3-ol | 3584 | 11717 | 210–472–1 | 02.099 | B-pentenol; vinil etil karbinol; etil vinil karbinol | | |

02.100 | 08 | 5947–36–4 | pinokarveol | 3587 | 10303 | 227–705–8 | 02.100 | 2(10)-pinen-3-ol; 6,6-dimetil-3-hidroksi-2-metilenbiciklo[3.1.1]-heptan;2(10)-pinenol-3 | 3-hidroksi-6,6-dimetil-2-metilen–biciklo[3.1.1]heptan | |

02.101 | 08 | 473–67–6 | pin-2-en-4-ol | 3594 | 10304 | 207–470–8 | 02.101 | verbenol; 4-hidroksi-2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en; d-verbenol;2-pinenol-4 | 4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3–en-2-on | |

02.102 | 05 | 76649–14–4 | okt-3-en-2-ol | 3602 | | 278–508–9 | 02.102 | trans-3-okten-2-ol | | |

02.103 | 05 | 1565–81–7 | dekan-3-ol | 3605 | 10194 | | 02.103 | heptil etil karbinol; etil heptil karbinol | | |

02.104 | 05 | 4798–44–1 | heks-1-en-3-ol | 3608 | 10220 | 225–355–0 | 02.104 | 1-vinil butan-1-ol; vinil propil karbinol; propil vinil karbinol | | |

02.105 | 08 | 25312–34–9 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-ol | 3624 | | 246–815–7 | 02.105 | alfa-jonol; | | |

02.106 | 08 | 22029–76–1 | 4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-ol | 3625 | | 244–735–7 | 02.106 | beta-jonol; | | |

02.107 | 08 | 3293–47–8 | dihidro-beta-jonol | 3627 | | 221–957–2 | 02.107 | beta-dihidrojonol | 4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)–butan-2-ol | |

02.108 | 06 | 103–05–9 | 2-metil-4-fenilbutan-2-ol | 3629 | 10281 | 203–074–4 | 02.108 | feniletil dimetil karbinol; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanol; dimetilfeniletil karbinol; | | |

02.109 | 03 | 556–82–1 | 3-metilbut-2-en-1-ol | 3647 | 11795 | 209–141–4 | 02.109 | prenol | | |

02.110 | 04 | 36806–46–9 | 2,6-dimetilhept-6-en-1-ol | 3663 | | 253–223–2 | 02.110 | | | |

02.111 | 05 | 598–75–4 | 3-metilbutan-2-ol | 3703 | | 209–950–2 | 02.111 | metil izopropil karbinol; izopropil metil karbinol | | |

02.112 | 03 | 41453–56–9 | non-2(cis)-en-1-ol | 3720 | 10292 | 255–376–0 | 02.112 | Z-2-nonen-1-ol | | 5 |

02.113 | 04 | 64275–73–6 | okt-5(cis)-en-1-ol | 3722 | | 264–764–9 | 02.113 | Z-5-okten-1-ol | | |

02.114 | 07 | 1901–38–8 | 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-ol | 3741 | | 217–600–5 | 02.114 | alkohol alfa- kamfolenske kisline; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanol; | | |

02.115 | 02 | 589–35–5 | 3-metilpentan-1-ol | 3762 | 10275 | 209–644–9 | 02.115 | 2-etil-4-butanol | | |

02.118 | 06 | 472–97–9 | beta-kariofilen alkohol | | 10188 | 207–458–2 | 02.118 | kariolan-1-ol; izokarifilen | 4,4,8-trimetil-triciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol | |

02.119 | 07 | 28231–03–0 | cedrenol | | 10189 | 248–917–7 | 02.119 | | 2,6,6-trimetil-triciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-il metanol | |

02.120 | 06 | 77–53–2 | cedrol | | 10190 | 201–035–6 | 02.120 | alkoholi olja lesa cedre;oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a, 7-metanoazulen-6-ol; 8betaH-cedran-8-ol | 2,6,6,8-tetrametil-tri–ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ol | |

02.121 | 05 | 78–92–2 | butan-2-ol | | 11735 | 201–158–5 | 02.121 | 2-hidroksibutan; butilen hidrat; metil etil karbinol; sek-butil alkohol | | 1, 4 |

02.122 | 07 | 3269–90–7 | p-menta-1,8(10)-dien-9-ol | | 10239 | 221–889–3 | 02.122 | p-menta-1,8-dien-10-ol | | |

02.123 | 06 | 115–18–4 | 2-metilbut-3-en-2-ol | | 11794 | 204–068–4 | 02.123 | | | |

02.124 | 05 | 1569–60–4 | 6-metilhept-5-en-2-ol | | 10264 | 216–377–1 | 02.124 | | | |

02.125 | 04 | 112–43–6 | undec-10-en-1-ol | | 10319 | 203–971–0 | 02.125 | undecen-1-ol; alkohol C-11; alkohol undecilenske kisline | | |

02.126 | 01 | 112–72–1 | tetradekan-1-ol | | 10314 | 204–000–3 | 02.126 | alkohol miristinske kisline; miristil alkohol; alkohol C-14; | | |

02.128 | 23 | 105–13–5 | p-anizil alkohol | 2099 | 66 | 203–273–6 | 02.128 | alkohol janeževe kisline; anis alkohol; | 4-metoksibenzil alkohol | |

02.129 | 06 | 515–69–5 | bisabola-1,12-dien-8-ol | | 10178 | 208–205–9 | 02.129 | alfa-bisabolol | 6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hept–5-en-2-ol | |

02.130 | 03 | 6117–91–5 | but-2-en-1-ol | | 11737 | 228–086–7 | 02.130 | | | |

02.131 | 05 | 598–32–3 | but-3-en-2-ol | | | 209–929–8 | 02.131 | | | |

02.132 | 09 | 107–88–0 | butan-1,3-diol | | | 203–529–7 | 02.132 | 1,3- butilen glikol | | |

02.133 | 10 | 513–85–9 | butan-2,3-diol | | 10181 | 208–173–6 | 02.133 | 2,3- butilen glikol; dimetil etilen glikol | | |

02.134 | 07 | 4442–79–9 | 2-cikloheksiletan-1-ol | | | 224–672–1 | 02.134 | | | |

02.135 | 08 | 96–41–3 | ciklopentanol | | 10193 | 202–504–8 | 02.135 | ciklopentil alkohol | | |

02.136 | 05 | 51100–54–0 | dec-1-en-3-ol | 3824 | | 256–967–6 | 02.136 | | | |

02.137 | 03 | 22104–80–9 | dec-2-en-1-ol | | 11750 | 244–784–4 | 02.137 | | | |

02.138 | 04 | 13019–22–2 | dec-9-en-1-ol | | | 235–878–6 | 02.138 | omega-decenol; alkohol decilenske kisline | | |

02.139 | 03 | 18409–21–7 | deka-2,4-dien-1-ol | 3911 | 11748 | 242–291–9 | 02.139 | | | 5 |

02.140 | 06 | 2270–57–7 | 1,2-dihidrolinalool | | | | 02.140 | | 3,7-dimetilokt-6-en-3-ol | |

02.141 | 07 | 128–50–7 | 2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol | 3938 | | 204–890–3 | 02.141 | nopol; 6,6-dimetil-2-norpinen-2-etanol;2-hidroksietil-6,6-dimetil-biciklo[3,1,1]-hept-2-en | | |

02.142 | 05 | 464–07–3 | 3,3-dimetilbutan-2-ol | | | 207–347–9 | 02.142 | pinakolil alkohol; 3,3-dimetil-2-butanol; terc-butil metil karbinol | | |

02.143 | 10 | 76–09–5 | 2,3-dimetilbutan-2,3-diol | | | 200–933–5 | 02.143 | pinakol; pinakon; 2,3-dimetil-2,3-butandiol | | |

02.144 | 06 | 18479–58–8 | 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol | | | 242–362–4 | 02.144 | dihidromircenol; dihidromircenat; mircetol; dimircetal; | | |

02.145 | 05 | 29414–56–0 | 2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol | | | 249–613–7 | 02.145 | notrienol | | |

02.146 | 06 | 29957–43–5 | 3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol | 3830 | 10202 | 249–975–6 | 02.146 | | | 5 |

02.147 | 06 | 151–19–9 | 3,6-dimetiloktan-3-ol | | | 205–787–6 | 02.147 | | | |

02.148 | 05 | 10203–28–8 | dodekan-2-ol | | 11760 | 233–500–4 | 02.148 | | | |

02.149 | 06 | 639–99–6 | elemol | | 10205 | 211–360–5 | 02.149 | | 2-(4-metil-3-izopropilen-4-vinilciklo–heksil) propan-2-ol | |

02.150 | 06 | 1113–21–9 | geranil linalool | | | 214–201–8 | 02.150 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadeka–1,6,10,14-tetraen-3-ol | |

02.151 | 03 | 33467–76–4 | hept-2-en-1-ol | | 11773 | 251–534–8 | 02.151 | | | 5 |

02.152 | 04 | 10606–47–0 | hept-3-en-1-ol | | 10219 | | 02.152 | | | |

02.153 | 03 | 33467–79–7 | hepta-2,4-dien-1-ol | | | 251–535–3 | 02.153 | | | |

02.154 | 01 | 1454–85–9 | heptadekan-1-ol | | | | 02.154 | | | |

02.155 | 05 | 4938–52–7 | 1-hepten-3-ol | | 10218 | 225–579–9 | 02.155 | | | |

02.156 | 03 | 928–94–9 | heks-2(cis)-en-1-ol | 3924 | 69 | 213–190–7 | 02.156 | 2- heksenol | | 5 |

02.157 | 03 | 2305–21–7 | heks-2(trans)-en-1-ol | 2562 | 69 | 213–191–2 | 02.157 | 2- heksenol | | |

02.158 | 04 | 928–97–2 | heks-3(trans)-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.158 | listni alkohol; beta-gamma-heksenol; | | 5 |

02.159 | 04 | 544–12–7 | heks-3-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.159 | listni alkohol; beta-gama-heksenol; cis-3-heksenol | | 5 |

02.160 | 04 | 928–91–6 | heks-4(cis)-en-1-ol | | | 213–187–0 | 02.160 | | | |

02.161 | 04 | 928–92–7 | heks-4(trans)-en-1-ol | | | 213–188–6 | 02.161 | | | |

02.162 | 03 | 111–28–4 | heksa-2,4-dien-1-ol | 3922 | | 203–853–9 | 02.162 | alkohol sorbinske kisline; 1-hidroksi-2,4-heksadien; sorbil alkohol | | |

02.163 | 05 | 626–93–7 | heksan-2-ol | | 11774 | 210–971–4 | 02.163 | | | |

02.164 | 23 | 530–56–3 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzil alkohol | | | 208–485–2 | 02.164 | alkohol siringinske kisline | | |

02.165 | 23 | 623–05–2 | 4-hidroksibenzil alkohol | | | 210–768–0 | 02.165 | 4-hidroksibenzenmetanol | | |

02.166 | 15 | 501–94–0 | 2-(4-hidroksifenil)etan-1-ol | | 10226 | 207–930–8 | 02.166 | 4-hidroksifenetil alkohol; 4-hidroksi-benzenetanol | | |

02.167 | 08 | 18675–35–9 | izodihidrokarveol | | | | 02.167 | | izo-p-ment-8-en-2-ol | |

02.168 | 06 | 505–32–8 | izofitol | | 10233 | 208–008–8 | 02.168 | | 3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-ol | |

02.169 | 08 | 4621–04–9 | 4-izopropilcikloheksan-1-ol | | | 225–035–0 | 02.169 | | | |

02.170 | 04 | 498–16–8 | lavandulol | | | | 02.170 | 2-izopropenil-5-metil-4-heksen-1-ol | 5-metil-2-(1-metilenetil)heks-4-en-1-ol | |

02.171 | 06 | 498–81–7 | p-mentan-8-ol | | | 207–871–8 | 02.171 | dihidro-alfa-terpineol; p-mentan-8-ol; 1-metil-4-izopropilcikloheksan-8-ol | | |

02.173 | 22 | 5406–18–8 | 3-(4-metoksifenil)propan-1-ol | | | 226–463–0 | 02.173 | | | |

02.174 | 03 | 4675–87–0 | 2-metilbut-2-en-1-ol | | 10258 | 225–127–0 | 02.174 | | | |

02.175 | 04 | 4516–90–9 | 2-metilbut-3-en-1-ol | | 10259 | | 02.175 | | | |

02.176 | 04 | 763–32–6 | 3-metilbut-3-en-1-ol | | 10260 | 212–110–8 | 02.176 | | | |

02.177 | 05 | 617–29–8 | 2-metilheksan-3-ol | | 10266 | 210–508–6 | 02.177 | | | |

02.178 | 02 | 818–81–5 | 2-metiloktan-1-ol | | | 212–457–5 | 02.178 | | | |

02.179 | 02 | 105–30–6 | 2-metilpentan-1-ol | | 10273 | 203–285–1 | 02.179 | | | |

02.180 | 02 | 626–89–1 | 4-metilpentan-1-ol | | 10278 | 210–969–3 | 02.180 | izoheksanol; | | |

02.181 | 06 | 590–36–3 | 2-metilpentan-2-ol | | 10274 | 209–681–0 | 02.181 | 2-metil-2-pentanol; | | |

02.182 | 05 | 565–60–6 | 3-metilpentan-2-ol | | 10276 | 209–281–6 | 02.182 | | | |

02.183 | 05 | 108–11–2 | 4-metilpentan-2-ol | | 10279 | 203–551–7 | 02.183 | metilamil alkohol; sek-heksil alkohol; metil izobutil karbinol; | | |

02.184 | 06 | 77–74–7 | 3-metilpentan-3-ol | | 10277 | 201–053–4 | 02.184 | | | |

02.185 | 06 | 543–39–5 | mircenol | | | 208–843–8 | 02.185 | | 7-metil-3-metilenokt-1-en-7-ol | |

02.186 | 07 | 514–99–8 | mirtanol | | | 208–191–4 | 02.186 | | 2-hidroksimetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]heptan | |

02.187 | 05 | 21964–44–3 | non-1-en-3-ol | | 10291 | 244–686–1 | 02.187 | n-heksil vinil karbinol; | | |

02.188 | 03 | 62488–56–6 | nona-2,4-dien-1-ol | 3951 | 11802 | 263–571–7 | 02.188 | | | |

02.189 | 04 | 76649–25–7 | nona-3,6-dien-1-ol | 3885 | 10289 | 278–518–3 | 02.189 | | | 5 |

02.190 | 05 | 624–51–1 | nonan-3-ol | | 10290 | 210–850–6 | 02.190 | heksil etil karbinol; 3-nonanol; etil n-heksil karbinol; | | |

02.191 | 06 | 5986–38–9 | ocimenol | | | 227–806–7 | 02.191 | | 2,6- dimetilokta-5,7-dien-2-ol | |

02.192 | 03 | 22104–78–5 | okt-2-en-1-ol | 3887 | 11804 | | 02.192 | | | 5 |

02.193 | 05 | 4798–61–2 | okt-2-en-4-ol | 3888 | | 225–357–1 | 02.193 | 2-okten-4-ol | | 5 |

02.194 | 05 | 83861–74–9 | okta-1,5-dien-3-ol | | | | 02.194 | | | |

02.195 | 04 | 70664–96–9 | okta-3,5-dien-1-ol | | | | 02.195 | | | |

02.196 | 01 | 112–92–5 | oktadekan-1-ol | | | 204–017–6 | 02.196 | stearil alkohol; oktadekanol; oktadecil alkohol; n-oktadekanol; | | |

02.197 | 06 | 41199–19–3 | 1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol | | 10173 | 255–256–8 | 02.197 | ambrinol; 2,5,5- trimetil-2-hidroksioktalin | | |

02.198 | 09 | 23433–05–8 | oktan-1,3-diol | | | | 02.198 | 1,3-oktandiol | | |

02.199 | 06 | 5986–55–0 | pačulol | | | 227–807–2 | 02.199 | pačuli alkohol | oktahidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-meta–nonaftalen-1(2H)-ol | 5 |

02.201 | 04 | 821–09–0 | pent-4-en-1-ol | | | 212–473–2 | 02.201 | 4-penten-1-ol | | |

02.202 | 01 | 629–76–5 | pentadekan-1-ol | | | 211–107–9 | 02.202 | | | |

02.203 | 06 | 617–94–7 | 2-fenilpropan-2-ol | | 11704 | 210–539–5 | 02.203 | dimetil fenil karbinol; fenil izopropanol; fenildimetilkarbinol;benzenmetanol; | | |

02.204 | 03 | 150–86–7 | fitol | | 10302 | 205–776–6 | 02.204 | | 3,7,11,15- tetrametilheksadec-2-en-1-ol | |

02.205 | 23 | 495–76–1 | piperonil alkohol | | 10306 | 207–808–4 | 02.205 | helioalkohol; 1,3-benzodioksol-5-metanol; | 3,4-metilendioksibenzil alkohol | |

02.206 | 06 | 515–03–7 | sklareol | | 10311 | 208–194–0 | 02.206 | labd-14-en-8,13-diol | 4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetil–pent-4-enil)-biciklo[4.4.0]dekan-4-ol | |

02.207 | 08 | 21653–20–3 | tujil alkohol | | | 244–504–0 | 02.207 | | 1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan–3-ol | 5 |

02.209 | 08 | 116–02–9 | 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-ol | 3962 | | 204–122–7 | 02.209 | ciklonol; homomentol; | | |

02.210 | 03 | 37617–03–1 | undec-2-en-1-ol | | | 253–569–4 | 02.210 | | | |

02.211 | 05 | 56722–23–7 | undeka-1,5-dien-3-ol | | | | 02.211 | | | |

02.213 | 23 | 498–00–0 | vanilil alkohol | 3737 | 690 | 207–852–4 | 02.213 | | 4-hidroksi-3-metoksibenzil alkohol | |

02.214 | 08 | 89–88–3 | vetiverol | | 10321 | 201–949–5 | 02.214 | vetivenol; vetivol | 2-hidroksimetil-6-metil-9-(1-metil–en-etil)-biciklo[5.3.0]dekan in2-hidroksimetilizoprop-5-enil-tri–ciklo[6.2.1.0(3.7)]undekan | |

02.215 | 06 | 552–02–3 | viridiflorol | | 10322 | 209–003–3 | 02.215 | | 2,6,6,9-tetrametil-tri–ciklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-ol | |

02.216 | 07 | 77–42–9 | 12-beta-santalen-14-ol | 3006 | 74 | 201–027–2 | 02.216 | beta-santalol | | 4, 5 |

02.217 | 07 | 115–71–9 | 12-alfa-santalen-14-ol | 3006 | 74 | 204–102–8 | 02.217 | alfa-santalol | | 4, 5 |

02.218 | 08 | 1490–04–6 | DL-mentol | 2665 | 63 | 216–074–4 | 02.218 | | | 5 |

02.219 | 06 | 13254–34–7 | 2,6-dimetil-2-heptanol | | | 236–244–1 | 02.219 | | | |

02.220 | 08 | 20752–34–5 | neo-mentol | 2666 | 2028 | | 02.220 | | | 5 |

02.222 | 04 | 39161–19–8 | 3-pentenol-1 | | 10298 | | 02.222 | | | |

02.224 | 30 | 87061–04–9 | 3-(1-mentoksi)propan-1,2-diol | 3784 | | 289–296–2 | 02.224 | | | |

02.225 | 09 | 111–45–5 | 2-(2-propeniloksi)-etanol | | | 203–871–7 | 02.225 | etilen glikol monoalil eter | | |

02.226 | 06 | 142–50–7 | [S-(cis)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol | | 67 | 205–540–2 | 02.226 | | | 5 |

02.228 | 04 | 6812–78–8 | (S)- 3,7-dimetil-7-okten-1-ol | 2980 | 76 | 229–887–4 | 02.228 | | | 5 |

02.229 | 04 | 7540–51–4 | (-)- 3,7-dimetil-6-okten-1-ol | 2309 | 59 | 231–415–7 | 02.229 | | | 5 |

02.230 | 06 | 8000–41–7 | terpineol | | | 232–268–1 | 02.230 | terpen alkohol; | | 5 |

02.231 | 03 | 28069–72–9 | tr-2, cis-6-nonadien-1-ol | 2780 | 589 | 248–816–8 | 02.231 | | | 5 |

02.232 | 06 | 40716–66–3 | trans-3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-trien-3-ol | | | 255–053–4 | 02.232 | (E)-nerolidol | | |

02.234 | 04 | 10340–23–5 | 3-nonen-1-ol | | 10293 | | 02.234 | | | 5 |

02.237 | 06 | 19700–21–1 | geosmin | | 10216 | 243–239–8 | 02.237 | dekahidronaftalen | 2,6-dimetil-biciklo[4.4.0]dekan-1-ol | |

02.238 | 08 | | 2-cedren-15-ol | | | | 02.238 | | 8-metoksi-2,2,4-trimetiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en | |

02.241 | 08 | 2102–59–2 | (1R-cis)- 2-metil-5-(1-metiletenil)- 2-cikloheksen-1-ol | | | 218–270–5 | 02.241 | | | 5 |

02.242 | 09 | 111–76–2 | 2-butoksietan-1-ol | | 10182 | 203–905–0 | 02.242 | etilen glikol monobutil eter | | |

03.001 | 16 | 470–82–6 | 1,8-cineol | 2465 | 182 | 207–431–5 | 03.001 | evkaliptol; 1,8-oksido-p-mentan; 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo[2.2.2]oktan; | 1,8-epoksi-p-mentan | |

03.003 | 26 | 539–30–0 | benzil etil eter | 2144 | 521 | 208–714–6 | 03.003 | etil benzil eter | | |

03.004 | 26 | 103–50–4 | dibenzil eter | 2371 | 11856 | 203–118–2 | 03.004 | benzil eter; benzil oksid | | |

03.005 | 16 | 2679–87–0 | 2-butil etil eter | 3131 | 10911 | 220–234–9 | 03.005 | eter, sek-butil etil; etil sek-butil eter; | | |

03.006 | 26 | 3558–60–9 | 2-metoksietil benzen | 3198 | 11812 | 222–619–7 | 03.006 | metil fenetil eter; fenetil metil eter; feniletilmetileter | | |

03.007 | 16 | 470–67–7 | 1,4-cineol | 3658 | 11225 | 207–428–9 | 03.007 | | 1,4-epoksi-p-mentan | |

03.008 | 16 | 57709–95–2 | 2-acetoksi-1,8-cineol | | | | 03.008 | | 2-acetoksi-1,8-epoksi-p-mentan | |

03.010 | 26 | 588–67–0 | benzil butil eter | 2139 | 520 | 209–626–0 | 03.010 | | | |

03.011 | 26 | 538–86–3 | benzil metil eter | | 10910 | 208–705–7 | 03.011 | | | |

03.012 | 26 | 54852–64–1 | benzil oktil eter | | | | 03.012 | | | |

03.015 | 16 | 40267–72–9 | etil geranil eter | | | 254–867–7 | 03.015 | geranil etil eter | 1-etoksi-3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dien | |

03.016 | 16 | 4747–07–3 | heksil metil eter | | | 225–263–0 | 03.016 | | | |

03.018 | 16 | 1634–04–4 | 2-metoksi-2-metilpropan | | | 216–653–1 | 03.018 | metil terciarni butil eter; metil t-butil eter | | |

03.019 | 16 | 22094–00–4 | prenil etil eter | 3777 | | | 03.019 | etil 3-metilbut-2-enil eter | 1-etoksi-3-metilbut-2-en | |

03.020 | 16 | 14576–08–0 | alfa-terpinil metil eter | | | 238–620–0 | 03.020 | 4-(1-metoksi-1-metiletil)- 1-metilcikloheksen; | p-ment-1-en-8-il metil eter; | |

04.002 | 25 | 94–86–0 | 6-etoksiprop-3-enilfenol | 2922 | 170 | 202–370–0 | 04.002 | 1-etoksi-2-hidroksi-4-propenilbenzen; 5-propenilgvaetol;3-propenil-6-etoksifenol; hidroksimetil anetol; | | |

04.003 | 18 | 97–53–0 | evgenol | 2467 | 171 | 202–589–1 | 04.003 | 4-alilgvajakol; 2-metoksi-4-prop-2-enilfenol;1-hidroksi-2-metoksi-4-alilbenzen; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propenilbenzen | 4-alil-2-metoksifenol | |

04.004 | 17 | 97–54–1 | izoevgenol | 2468 | 172 | 202–590–7 | 04.004 | 4-propenilgvajakol; 2-metoksi-4-propenilfenol;1-hidroksi-2-metoksi-4-propen-1-ilbenzen; | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenol | |

04.005 | 25 | 90–05–1 | 2-metoksifenol | 2532 | 173 | 201–964–7 | 04.005 | gvajakol; o-metilkatehol; 1-hidroksi-2-metoksibenzen; o-metoksifenol;1-oksi-2-metoksibenzen | | |

04.006 | 25 | 89–83–8 | timol | 3066 | 174 | 201–944–8 | 04.006 | 1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzen; 3-hidroksi-p-cimen; 2-izopropil-5-metilfenol | alfa-cimofenol | |

04.007 | 25 | 93–51–6 | 2-metoksi-4-metilfenol | 2671 | 175 | 202–252–9 | 04.007 | 4-metilgvajakol; 1-hidroksi-2-metoksi-4-metilbenzen;3-metoksi-4-hidroksitoluen; kreozol | | |

04.008 | 25 | 2785–89–9 | 4-etilgvajakol | 2436 | 176 | 220–500–4 | 04.008 | 1-hidroksi-2-metoksi-4-etilbenzen; 2-metoksi-2-etilfenol; homokreozol | 4-etil-2-metoksifenol | |

04.009 | 25 | 7786–61–0 | 2-metoksi-4-vinilfenol | 2675 | 177 | 232–101–2 | 04.009 | vinil gvajakol; 4-hidroksi-3-metoksistiren; p-vinilkatehol-O-metil eter;p-vinilgvajakol | | |

04.010 | 30 | 4180–23–8 | 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-eni)lbenzen | 2086 | 183 | 224–052–0 | 04.010 | trans-anetol; izoestragol; 1-metoksi-4-propenilbenzen; 1-propen, 1-(4-metoksifenil; 4-metoksi-1-propenilbenzen; anis kamfor | | 5 |

04.013 | 26 | 93–16–3 | 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzen | 2476 | 186 | 202–224–6 | 04.013 | metil izoevgenol; 1,2-dimetoksi-4-propenilbenzen; 4-propenilveratrol;1,2-dimetoksi-4-propen | | |

04.014 | 26 | 578–58–5 | 1-metoksi-2-metilbenzen | 2680 | 187 | 209–426–3 | 04.014 | o-metilanizol; o-krezil metil eter; 2-metoksi toluen; o-metoksitoluen;metil o-tolil eter | | |

04.015 | 26 | 104–93–8 | 1-metoksi-4-metilbenzen | 2681 | 188 | 203–253–7 | 04.015 | p-metilanizol; o-metil-p-krezol; 4-metoksitoluen; metil p-tolil eter;p-krezil metil eter; p-metoksitoluen | | |

04.016 | 26 | 151–10–0 | 1,3-dimetoksibenzen | 2385 | 189 | 205–783–4 | 04.016 | m-dimetoksibenzen; rezorcinol dimetil eter; dimetil rezorcinol; | | |

04.017 | 30 | 7784–67–0 | 1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen | 2472 | 190 | 232–072–6 | 04.017 | etil izoevgenil eter; 1-etoksi-2-metoksi-4-benzen;2-etoksi-5-propenilanizol; etil izoevgenol | | |

04.018 | 26 | 120–11–6 | benzil izoevgenil eter | 3698 | 522 | 204–370–6 | 04.018 | benzil izoevgenol; izoevgenil benzil eter; benzil 2-metoksi-4-propenilfenil eter; 1-benziloksi-2-metoksi-4-propenilbenzen; | benzil 2-metoksi-4-prop-1-enilfenil eter | |

04.019 | 25 | 95–87–4 | 2,5-dimetilfenol | 3595 | 537 | 202–461–5 | 04.019 | 1-hidroksi-2,5-dimetilbenzen; | | |

04.020 | 25 | 108–68–9 | 3,5-dimetilfenol | | 538 | 203–606–5 | 04.020 | | | |

04.021 | 25 | 620–17–7 | 3-etilfenol | | 549 | 210–627–3 | 04.021 | | | |

04.022 | 25 | 123–07–9 | 4-etilfenol | 3156 | 550 | 204–598–6 | 04.022 | 4-hidroksietilbenzen | | |

04.026 | 25 | 108–39–4 | 3-metilfenol | 3530 | 617 | 203–577–9 | 04.026 | m-krezol; 1-hidroksi-3-metilbenzen; 1-metil-3-hidroksibenzen;m-metilfenol | | |

04.027 | 25 | 95–48–7 | 2-metilfenol | 3480 | 618 | 202–423–8 | 04.027 | o-krezol; 1-hidroksi-2-metilbenzen; 2-hidroksi-1-metilbenzen; o-krezilnakislina; o-hidroksitoluen; o-metilfenol | | |

04.028 | 25 | 106–44–5 | 4-metilfenol | 2337 | 619 | 203–398–6 | 04.028 | p-krezol; 4-hidroksitoluen; 1-metil-4-hidroksibenzen;1-hidroksi-4-metilbenzen; 4-krezol; p-krezilna kislina | | |

04.029 | 25 | 120–80–9 | benzen-1,2-diol | | 680 | 204–427–5 | 04.029 | katehol; | | |

04.031 | 25 | 499–75–2 | karvakrol | 2245 | 2055 | 207–889–6 | 04.031 | 2-p-cimenol; 2-hidroksi-p-cimenol; 2-cikloheksen-1-on, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-hidroksi-p-cimen; 2-metil-5-izopropilfenol; | 5-izopropil-2-metilfenol | |

04.032 | 26 | 100–66–3 | anizol | 2097 | 2056 | 202–876–1 | 04.032 | metil fenil eter; fenil metil eter; | metoksibenzen | |

04.033 | 26 | 93–18–5 | beta-naftil etil eter | 2768 | 2058 | 202–226–7 | 04.033 | 2-etoksinaftalen; etil 2-naftil eter; etil beta-naftil eter;nerolin; nerolin II | | |

04.034 | 26 | 150–78–7 | 1,4-dimetoksibenzen | 2386 | 2059 | 205–771–9 | 04.034 | p-dimetoksibenzen; hidrokinon dimetil eter; dimetilhidrokinon;dimetil hidrokinon; 4-metoksifenil metil eter | | |

04.035 | 26 | 101–84–8 | difenil eter | 3667 | 2201 | 202–981–2 | 04.035 | difenil oksid; fenil eter | | |

04.036 | 25 | 91–10–1 | 2,6-dimetoksifenol | 3137 | 2233 | 202–041–1 | 04.036 | 2-hidroksi-1,3-dimetoksibenzen; pirogalol dimetil eter; siringol | | |

04.037 | 25 | 622–62–8 | 4-etoksifenol | 3695 | 2258 | 210–748–1 | 04.037 | hidrokinon monoetil eter; 1-etoksi-4-hidroksibenzen; p-etoksifenol | | |

04.038 | 26 | 4732–13–2 | karvakril etil eter | 2246 | 11840 | 225–238–4 | 04.038 | 2-etoksi-p-cimen; etil karvakril eter | 2-etoksi-4-izopropil-1-metilbenzen | |

04.039 | 26 | 104–45–0 | 1-metoksi-4-propilbenzen | 2930 | 11835 | 203–203–4 | 04.039 | p-propilanizol; dihidroanetol; p-n-propil anizol; 4-propilmetoksibenzen; | | |

04.040 | 30 | 6380–23–0 | 1,2-dimetoksi-4-vinilbenzen | 3138 | 11228 | 228–962–9 | 04.040 | 3,4- dimetoksistiren | | |

04.041 | 25 | 108–95–2 | fenol | 3223 | 11811 | 203–632–7 | 04.041 | karbolna kislina; hidroksibenzen; benzenol; fenil hidroksid; | | |

04.042 | 25 | 576–26–1 | 2,6-dimetilfenol | 3249 | 11261 | 209–400–1 | 04.042 | 2,6-ksilenol; 2-hidroksi-1,3-dimetilbenzen; | | |

04.043 | 26 | 1076–56–8 | 1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzen | 3436 | 11245 | 214–063–9 | 04.043 | timol metil eter; 3- metoksi-p-cimen; 3-metoksi-para-cimen; timol metileter | | |

04.044 | 25 | 88–69–7 | 2-izopropilfenol | 3461 | 11234 | 201–852–8 | 04.044 | fenol, 2-(1-metiletil)-, 1-hidroksi-1-izopropilbenzen; o-kumenol;o-izopropilfenol | | |

04.045 | 25 | 20920–83–6 | 2-(etoksimetil)fenol | 3485 | 11905 | | 04.045 | | | |

04.046 | 25 | 644–35–9 | 2-propilfenol | 3522 | 11908 | 211–415–3 | 04.046 | 1-(2-hidroksifenil)propan | | |

04.047 | 25 | 108–46–3 | benzen-1,3-diol | 3589 | 11250 | 203–585–2 | 04.047 | resorcinol; 1,3- dihidroksibenzen; m-dihidroksibenzen | | |

04.048 | 25 | 95–65–8 | 3,4-dimetilfenol | 3596 | 11262 | 202–439–5 | 04.048 | 3,4-ksilenol; 1-hidroksi-3,4-dimetilbenzen; | | |

04.049 | 25 | 2785–87–7 | 2-metoksi-4-propilfenol | 3598 | | 220–499–0 | 04.049 | 4-propil-orto-metoksifenol; 4-propilgvajkol; 5-propil-orto-hidroksianizol;dihidroevgenol; | | |

04.050 | 25 | 645–56–7 | 4-propilfenol | 3649 | | 211–446–2 | 04.050 | | | |

04.051 | 18 | 6627–88–9 | 4-alil-2,6-dimetoksifenol | 3655 | 11214 | 229–600–2 | 04.051 | fenol, 2,6-dimetoksi-4-(2-propenil)-; 4-alilsiringol; 4-metoksievgenol; | | |

04.052 | 25 | 14059–92–8 | 4-etil-2,6-dimetoksifenol | 3671 | 11231 | | 04.052 | 4-etilsiringol; | | |

04.053 | 25 | 6638–05–7 | 4-metil-2,6-dimetoksifenol | 3704 | | 229–641–6 | 04.053 | 4-metilsiringol; 2,6- dimetoksi-p-krezol; | | |

04.054 | 26 | 2173–57–1 | izobutil beta-naftil eter | 3719 | 11886 | 218–529–2 | 04.054 | 2-izobutoksinaftalen; fragarol | 2-metilpropil beta-naftil eter | |

04.055 | 17 | 20675–95–0 | 2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenol | 3728 | | | 04.055 | 4-propenilsiringol; 6-metoksiizoevgenol; | | |

04.056 | 25 | 6766–82–1 | 2,6-dimetoksi-4-propilfenol | 3729 | | | 04.056 | 4-propilsiringol; | | |

04.057 | 25 | 2628–17–3 | 4-vinilfenol | 3739 | 11257 | 220–103–6 | 04.057 | 4-etenilfenol; 4-hidroksistiren; | | |

04.058 | 18 | 501–92–8 | 4-alilfenol | | 11218 | 207–929–2 | 04.058 | p-alilfenol | | |

04.059 | 26 | 6379–73–3 | karvakril metil eter | | 11224 | 228–959–2 | 04.059 | 5-izopropil-2-metilmetoksi-benzen | 4-izopropil-2-metoksi-1-metilbenzen | |

04.060 | 26 | 494–99–5 | 1,2-dimetoksi-4-metilbenzen | | | 207–796–0 | 04.060 | homoveratrol; 3,4- dimetoksitoluen; | | |

04.061 | 25 | 28343–22–8 | 2,6-dimetoksi-4-vinilfenol | | 11229 | | 04.061 | | | |

04.062 | 26 | 91–16–7 | 1,2-dimetoksibenzen | 3799 | 10320 | 202–045–3 | 04.062 | veratrol; o-dimetioksibenzen | | |

04.063 | 26 | 6738–23–4 | 1,3-dimetil-4-metoksibenzen | 3828 | | 229–794–9 | 04.063 | 2,4-dimetil-1-metoksibenzen | | |

04.064 | 25 | 98–54–4 | 4-(1,1-dimetiletil)fenol | 3918 | | 202–679–0 | 04.064 | 4-terc-butilfenol; 1-hidroksi-4-terc-butilbenzen; ucar butilfenol; | | |

04.065 | 25 | 526–75–0 | 2,3-dimetilfenol | | 11258 | 208–395–3 | 04.065 | 2,3-ksilenol; 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzen; | | |

04.066 | 25 | 105–67–9 | 2,4-dimetilfenol | | 11259 | 203–321–6 | 04.066 | 2,4-ksilenol; 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzen; 4,6-dimetilfenol; | | |

04.067 | 26 | 17600–72–5 | 1-etoksi-2-metoksibenzen | | | 241–571–8 | 04.067 | etil gvajakol | | |

04.068 | 26 | 5076–72–2 | 1-etoksi-4-metoksibenzen | | | 225–786–4 | 04.068 | anizil etil eter | | |

04.069 | 26 | 1515–95–3 | 1-etil-4-metoksibenzen | | | | 04.069 | 4-etilanizol | | |

04.070 | 25 | 90–00–6 | 2-etilfenol | | 11232 | 201–958–4 | 04.070 | florol; 1-etil-2-hidroksibenzen; | | |

04.071 | 17 | 115422–59–8 | izoevgenil butil eter | | 11857 | | 04.071 | | 1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen | |

04.072 | 25 | 618–45–1 | 3-izopropilfenol | | | 210–551–0 | 04.072 | | | |

04.073 | 25 | 99–89–8 | 4-izopropilfenol | | | 202–798–8 | 04.073 | | | |

04.074 | 26 | 93–04–9 | 2-metoksinaftalen | | | 202–213–6 | 04.074 | yara-yara; beta-naftil metil eter | | |

04.075 | 26 | 2216–69–5 | 1-metoksinaftalen | | | 218–696–1 | 04.075 | | | |

04.076 | 25 | 150–19–6 | 3-metoksifenol | | | 205–754–6 | 04.076 | m-hidroksianizol | | |

04.077 | 25 | 150–76–5 | 4-metoksifenol | | 11241 | 205–769–8 | 04.077 | p-hidroksianizol; hidrokinon monometil eter; | | |

04.078 | 25 | 88–60–8 | 5-metil-2-(terc-butil)fenol | | | 201–842–3 | 04.078 | 6-terc-butil-m-krezol; | 5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenol; | |

04.079 | 26 | 1515–81–7 | metil-4-metoksibenzil eter | | | 216–161–7 | 04.079 | | | |

04.080 | 25 | 533–31–3 | 3,4-metilendioksifenol | | | 208–561–5 | 04.080 | | | |

04.081 | 25 | 1195–09–1 | 5-metilgvajakol | | 11243 | 214–791–7 | 04.081 | 1-hidroksi-2-metoksi-5-metilbenzen | 2-metoksi-5-metilfenol | |

04.083 | 25 | 123–31–9 | kinol | | 11249 | 204–617–8 | 04.083 | hidrokinon; 1,4-benzendiol; para-hidroksifenol; | 1,4- dihidroksibenzen | |

04.084 | 26 | 634–36–6 | 1,2,3-trimetoksibenzen | | | 211–207–2 | 04.084 | | | |

04.085 | 25 | 2416–94–6 | 2,3,6-trimetilfenol | 3963 | | 219–330–3 | 04.085 | 3-hidropsevdokumen | | |

04.088 | 30 | 104–46–1 | 1-metoksi-4-(1-propenil)benzen | 2086 | 183 | 203–205–5 | 04.088 | anetol; p-propilanizol; izoestragol; p-propilfenil metil eter;propenilanizol; | | 5 |

04.091 | 25 | 57726–26–8 | etil 4-hidroksibenzil eter | | | 260–918–4 | 04.091 | | | |

04.092 | 25 | 5355–17–9 | 4-hidroksibenzil metil eter | | | 226–334–9 | 04.092 | | | |

04.093 | 23 | 82654–98–6 | butil vanilil eter | 3796 | | | 04.093 | 4-(butoksimetil)- 2-metoksifenol | butil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter | |

04.094 | 25 | 13184–86–6 | etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter | 3815 | | 236–136–4 | 04.094 | | etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter | |

05.001 | 01 | 75–07–0 | acetaldehid | 2003 | 89 | 200–836–8 | 05.001 | etanal; aldehid ocetne kisline | | |

05.002 | 01 | 123–38–6 | propanal | 2923 | 90 | 204–623–0 | 05.002 | propion aldehid; propil aldehid; metilacetaldehid; propan-1-al; aldehid C-3 | | |

05.003 | 01 | 123–72–8 | butanal | 2219 | 91 | 204–646–6 | 05.003 | n-butiraldehid; butil aldehid; aldehid maslene kisline; n-butanal; butan-1-al;n-butil aldehid | | |

05.004 | 02 | 78–84–2 | 2-metilpropanal | 2220 | 92 | 201–149–6 | 05.004 | izobutanal; izobutiraldehid; butiraldehid(izo); butil izo aldehid; izomasleni aldehid;izobutil aldehid; masleni izo aldehid | | |

05.005 | 01 | 110–62–3 | pentanal | 3098 | 93 | 203–784–4 | 05.005 | valeraldehid; aldehid n-valerianske kisline; amil aldehid; aldehid valerianskekisline; valeral; pentan-1-al; aldehid C-5 | | |

05.006 | 02 | 590–86–3 | 3-metilbutanal | 2692 | 94 | 209–691–5 | 05.006 | izovaleraldehid; 3-metilbutilaldehid; izoamilaldehid; amil izoaldehid;izovalerianski aldehid; izovaleraldehid; izovaleral | | |

05.007 | 02 | 97–96–1 | 2-etilbutanal | 2426 | 95 | 202–623–5 | 05.007 | 2-etilbutiraldehid; dietil acetaldehid | | |

05.008 | 01 | 66–25–1 | heksanal | 2557 | 96 | 200–624–5 | 05.008 | aldehid C-6; heksaldehid; heksonski aldehid; kapronski aldehid; kaproaldehid; n-heksaldehid | | |

05.009 | 01 | 124–13–0 | oktanal | 2797 | 97 | 204–683–8 | 05.009 | aldehid C-8; oktil aldehid; kaprilni aldehid; kaprilaldehid;oktilaldehid; n-oktilaldehid; | | |

05.010 | 01 | 112–31–2 | dekanal | 2362 | 98 | 203–957–4 | 05.010 | aldehid C-10; decil aldehid; kapraldehid; kaprinaldehid; n-decil aldehid | | |

05.011 | 01 | 112–54–9 | dodekanal | 2615 | 99 | 203–983–6 | 05.011 | aldehid C-12; lavrinski aldehid; lavril aldehid; n-dodecilinski aldehid;duodecilni aldehid; lavraldehid; dodekan-1-al; | | |

05.012 | 09 | 107–75–5 | 3,7-dimetil-7-hidroksioktanal | 2583 | 100 | 203–518–7 | 05.012 | hidroksicitronelal; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-al; lavrin; citronelalhidrat, | | |

05.013 | 23 | 100–52–7 | benzaldehid | 2127 | 101 | 202–860–4 | 05.013 | benzen metilal; benzen karbonal; aldehid benzojske kis.; benzen karboksaldehid | | |

05.014 | 22 | 104–55–2 | cinamalaldehid | 2286 | 102 | 203–213–9 | 05.014 | aldehid cimetne kis.; fenilakrolein; cinamal; 3-fenilpropenal;3-fenil-2-propen-1-al; ß-fenilakrolein; | 3-fenilprop-2-enal | |

05.015 | 23 | 123–11–5 | 4-metoksibenzaldehid | 2670 | 103 | 204–602–6 | 05.015 | p-anisaldehid; aubepin; janežev aldehid; aubepin tekočina; | | |

05.016 | 23 | 120–57–0 | piperonal | 2911 | 104 | 204–409–7 | 05.016 | heliotropin; piperonil aldehid; diooksimetilen protokatehujski aldehid kis | 3,4-metilendioksibenzaldehid | |

05.017 | 23 | 120–14–9 | veratraldehid | 3109 | 106 | 204–373–2 | 05.017 | O-metil vanilin; p-veratrinski aldehid; dimetil eter protokatehualdehida;3,4-dimetoksibenzenkarbonal; | 3,4-dimetoksibenzaldehid | |

05.018 | 23 | 121–33–5 | vanilin | 3107 | 107 | 204–465–2 | 05.018 | metil protokatehujski aldehid; protokatehualdehid-3-metileter; vanilni aldehid | 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidmetilprotokatehujski aldehid; | |

05.019 | 23 | 121–32–4 | etil vanilin | 2464 | 108 | 204–464–7 | 05.019 | burbonal; etil protal; 3-etoksiprotokatehualdehid | 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid | |

05.020 | 03 | 5392–40–5 | citral | 2303 | 109 | 226–394–6 | 05.020 | limonova aroma; geranial; 3,7-dimetil-2,6-oktadienal; neral | 3,7-dimetilokta-2,6-dienal | |

05.021 | 04 | 106–23–0 | citronelal | 2307 | 110 | 203–376–6 | 05.021 | 3,7-dimetil-6-oktenal; rodinal | 3,7-dimetilokt-6-enal | |

05.022 | 23 | 122–03–2 | 4-izopropilbenzaldehid | 2341 | 111 | 204–516–9 | 05.022 | kuminaldehid; p-izopropilbenzaldehid; kuminski aldehid; kuminal;kumaldehid; p-propil izo benzaldehid | | |

05.023 | 02 | 7779–07–9 | 2,6-dimetiloktanal | 2390 | 112 | 215–328–1 | 05.023 | izodecilaldehid; decilaldehid(izo) | | |

05.024 | 02 | 7786–29–0 | 2-metiloktanal | 2727 | 113 | 232–093–0 | 05.024 | metilheksilacetaldehid; metil heksil acetaldehid | | |

05.025 | 01 | 124–19–6 | nonanal | 2782 | 114 | 204–688–5 | 05.025 | pelargonski aldehid; aldehid C-9; pelargonaldehid;nonanski aldehid | | |

05.026 | 23 | 529–20–4 | o-tolualdehid | 3068 | 115 | 208–452–2 | 05.026 | | 2-metilbenzaldehid | 5 |

05.027 | 23 | 1334–78–7 | tolualdehid | 3068 | 115 | 215–615–1 | 05.027 | tolujski aldehid (mešanica 2,3,4) | 2-, 3- in 4-metilbenzaldehid | |

05.028 | 23 | 620–23–5 | m-tolualdehid | 3068 | 115 | 210–632–0 | 05.028 | | 3-metilbenzaldehid | 5 |

05.029 | 23 | 104–87–0 | p-tolualdehid | 3068 | 115 | 203–246–9 | 05.029 | | 4-metilbenzaldehid | 5 |

05.030 | 15 | 122–78–1 | fenilacetaldehid | 2874 | 116 | 204–574–5 | 05.030 | alfa-tolujski aldehid; alfa-tolualdehid; hiacintin; fenilacetaldehid;benzilkarboksialdehid;1-okso-2-feniletan | | |

05.031 | 01 | 111–71–7 | heptanal | 2540 | 117 | 203–898–4 | 05.031 | aldehid C-7; n-heptaldehid; heptil aldehid; heptaldehid; enantaldehid;enantal; heptan-1-alski-7 aldehid; | | |

05.032 | 01 | 124–25–4 | tetradekanal | 2763 | 118 | 204–692–7 | 05.032 | miristaldehid; aldehid C-14; miristinski aldehid; tetradecil aldehid;aldehid C-14 (miristinski); tetradekan-1-al | | |

05.033 | 03 | 10031–88–6 | 2-etilhept-2-enal | 2438 | 120 | | 05.033 | 2-etil-3-butilakrolein | | |

05.034 | 01 | 112–44–7 | undekanal | 3092 | 121 | 203–972–6 | 05.034 | undekanojski aldehid; undecilni aldehid; hendekanal; aldehid C-11undecilni; n-undecilaldehid; undekan-1-al | | |

05.035 | 04 | 112–45–8 | undec-10-enal | 3095 | 122 | 203–973–1 | 05.035 | undecilenski aldehid (mešani izomeri); undecenal; intreleven aldehid;aldehid C-11; | | |

05.036 | 04 | 143–14–6 | undec-9-enal | 3094 | 123 | 205–586–3 | 05.036 | undecilenski aldehid; hendecen-9-al; aldehid C-11 undecilenski;9-undecilenski aldehid | | |

05.037 | 03 | 4826–62–4 | 2-dodecenal | 2402 | 124 | 225–402–5 | 05.037 | 3-nonilakrolein; dodec-2-enal | | |

05.038 | 22 | 93–53–8 | 2-fenilpropanal | 2886 | 126 | 202–255–5 | 05.038 | 2-fenilpropionaldehid, hidratropaldehid; alfa-metiltolualdehid;alfa-metilfenilacetaldehid; alfa-fenilpropionaldehid; | | |

05.039 | 22 | 7492–44–6 | alfa-butil cinamaldehid | 2191 | 127 | 231–320–0 | 05.039 | 2-benziliden heksanal; butilcimetni aldehid; | 2-butil-3-fenilprop-2-enalalfa-butil-beta-fenilakrolein | |

05.040 | 22 | 122–40–7 | alfa-pentil cinamaldehid | 2061 | 128 | 204–541–5 | 05.040 | alfa-amilcinamaldehid; amilcimetni aldehid; alfa-amil-beta-fenil-akrolein;2-benziliden heptanal; alfa-pentil-cinamaldehid | 2-pentil-3-fenilprop-2-enal | |

05.041 | 22 | 101–86–0 | alfa-heksil cinamaldehid | 2569 | 129 | 202–983–3 | 05.041 | 2-benziliden-oktanal; alfa-n-heksil cimetni aldehid; | 2-benzilidenoktanalalfa-n-heksil-beta-fenil akrolein | |

05.042 | 15 | 104–09–6 | p-tolilacetaldehid | 3071 | 130 | 203–173–2 | 05.042 | | 4-metilfenilacetaldehid | |

05.043 | 22 | 99–72–9 | 2-(p-tolil)propionaldehid | 3078 | 131 | 202–782–0 | 05.043 | p-metil-alfa-metilfenilacetaldehid; p-metilhidratropaldehid | 2-(4-metilfenil)propanal | |

05.044 | 15 | 4395–92–0 | p-izopropil fenilacetaldehid | 2954 | 132 | 224–522–5 | 05.044 | kumilacetaldehid; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehid; korteksal;kumilaldehid; p-kumen-7-karboksaldehid; p-propilfenilacetaldehid | | |

05.045 | 22 | 103–95–7 | 3-(p-kumenil)- 2-metilpropionaldehid | 2743 | 133 | 203–161–7 | 05.045 | ciklamnov aldehid; p-izopropil-alfa-metilhidrocinamaldehid; ciklamal; | 2-metil-3-(4-izopropilfenil)propanal ciklaviol; ciklasal; alfa-metil-p-izopropilhidrocinamaldehid | |

05.046 | 22 | 40654–82–8 | 2-metil-4-fenilbutiraldehid | 2737 | 134 | 255–022–5 | 05.046 | 2-metil-4-fenilbutanal | | |

05.047 | 23 | 123–08–0 | 4-hidroksibenzaldehid | | 558 | 204–599–1 | 05.047 | p-hidroksibenzaldehid | | |

05.048 | 22 | 1504–74–1 | 2-metoksicinamaldehid | 3181 | 571 | 216–131–3 | 05.048 | beta-o-metoksifenil akrolein; 3-o-metoksifenil-2-propenal; | 3-(2-metoksifenil)prop-2-enal | |

05.049 | 02 | 96–17–3 | 2-metilbutiraldehid | 2691 | 575 | 202–485–6 | 05.049 | 2-metilbutanal; metiletil acetaldehid; alfa-metil butiraldehid;2-metilbutanal-1; | | |

05.050 | 22 | 101–39–3 | alfa-metilcinamaldehid | 2697 | 578 | 202–938–8 | 05.050 | 2- metilcinamaldehid; aldehid alfa-metilcimetne kis.; | 2-metil-3-fenilprop-2-enalalfa-metilcinamal; aldehid alfa-metil cimetne kis.; | |

05.051 | 22 | 65405–67–6 | 3-(4-metoksifenil)- 2-metilprop-2-enal | 3182 | 584 | 265–737–4 | 05.051 | alfa-metil-p-metoksicinamaldehid; 3-(p-metoksifenil)- 2-metil–2-propenal | | |

05.052 | 22 | 41496–43–9 | 2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid | 2748 | 587 | 255–410–4 | 05.052 | 2-metil-3-(4-metilfenil)propanal | | 5 |

05.053 | 01 | 123–63–7 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan | | 594 | 204–639–8 | 05.053 | paraldehid; paracetaldehid | | |

05.054 | 22 | 1009–62–7 | 2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehid | | 598 | 213–771–5 | 05.054 | 3-fenilpropil dimetil aldehid | | |

05.055 | 23 | 90–02–8 | salicilaldehid | 3004 | 605 | 201–961–0 | 05.055 | aldehid salicilne kis.; o-hidroksibenzaldehid; salicilal | 2-hidroksibenzaldehid | |

05.056 | 23 | 10031–82–0 | 4-etoksibenzaldehid | 2413 | 626 | 233–093–3 | 05.056 | homoanisaldehid | | |

05.057 | 03 | 142–83–6 | heksa-2(trans), 4(trans)-dienal | 3429 | 640 | 205–564–3 | 05.057 | 2-propilen akrolein, aldehid sorbinske kis., heksa-2,4-dienal | | 5 |

05.058 | 03 | 557–48–2 | nona-2(trans), 6(cis)-dienal | 3377 | 659 | 209–178–6 | 05.058 | 2,6-nonadienal; kumarin aldehid; nona-2,6-dienal | | |

05.059 | 04 | 2277–19–2 | non-6(cis)-enal | 3580 | 661 | 218–900–9 | 05.059 | cis-6-nonen-1-al; non-6-enal | | |

05.060 | 03 | 2363–89–5 | okt-2-enal | 3215 | 663 | 219–115–4 | 05.060 | alfa-amilakrolein; 2-pentil akrolein; | | |

05.061 | 04 | 63826–25–5 | okt-6-enal | | 664 | | 05.061 | | | |

05.062 | 22 | 4411–89–6 | 2-fenilkrotonaldehid | 3224 | 670 | 224–567–0 | 05.062 | 2-fenil-but-2-en-1-al; | 2-fenilbut-2(trans)-enal | |

05.064 | 03 | 13552–96–0 | trideka-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienal | 3638 | 685 | 236–936–3 | 05.064 | trideka-2,4,7-trienal | | |

05.066 | 23 | 120–25–2 | 4-etoksi-3-metoksibenzaldehid | | 703 | 204–382–1 | 05.066 | vanilin etil eter | | |

05.068 | 23 | 4748–78–1 | 4-etilbenzaldehid | 3756 | 705 | 225–268–8 | 05.068 | p-etilbenzaldehid | | |

05.069 | 02 | 123–15–9 | 2-metilpentanal | 3413 | 706 | 204–605–2 | 05.069 | 2-metilvaleraldehid | | |

05.070 | 03 | 2463–63–0 | 2-heptenal | 3165 | 730 | 219–563–0 | 05.070 | 3-butilakrolein; ß-butilakrolein; hept-2-enal; trans-hept-2-enal | | 5 |

05.071 | 03 | 6750–03–4 | nona-2,4-dienal | 3212 | 732 | 229–810–4 | 05.071 | | | |

05.072 | 03 | 18829–56–6 | trans-2-nonenal | 3213 | 733 | 242–609–6 | 05.072 | 3-heksil-2-propenal; non-2-enal; 3 ali ß-heksil akrolein; heptilicenacetaldehid | | 5 |

05.073 | 03 | 6728–26–3 | heks-2(trans)-enal | 2560 | 748 | 229–778–1 | 05.073 | ß-propilakrolein; listni aldehid; trans-heks-2-enal | | 5 |

05.074 | 04 | 106–72–9 | 2,6-dimetilhept-5-enal | 2389 | 2006 | 203–427–2 | 05.074 | melonal; 2,6-dimetil-2-hepten-7-al | | |

05.075 | 04 | 6789–80–6 | heks-3(cis)-enal | 2561 | 2008 | 229–854–4 | 05.075 | cis-beta, gama-heksilenski aldehid; heks-3-enal | | |

05.076 | 03 | 3913–71–1 | dec-2-enal | 2366 | 2009 | 223–472–1 | 05.076 | decenaldehid; 3-heptilakrolein; aldehid decilenske kisline;dec-2-enal; 2-decen-1-al | | |

05.077 | 02 | 110–41–8 | 2-metilundekanal | 2749 | 2010 | 203–765–0 | 05.077 | metil nonil acetaldehid; aldehid C-12; MNA; 2-metilhendekanal; metilnonil acetaldehid; | | |

05.078 | 03 | 7774–82–5 | tridec-2-enal | 3082 | 2011 | 231–883–2 | 05.078 | 3-decilakrolein; | | |

05.079 | 09 | 7492–67–3 | citronelil oksiacetaldehid | 2310 | 2012 | 231–324–2 | 05.079 | citroneloksiacetaldehid; 6,10-dimetil-3-oksa-9-undecenal; | 6,10-dimetil-3-oksaundec-9-enal | |

05.080 | 22 | 104–53–0 | 3-fenilpropanal | 2887 | 2013 | 203–211–8 | 05.080 | 3-fenilpropionaldehid; hidrocinamaldehid; fenilpropil aldehid; benzil acetaldehid; beta-fenil propionaldehid | | |

05.081 | 03 | 2363–88–4 | 2,4-dekadienal | 3135 | 2120 | 219–114–9 | 05.081 | deka-2,4-dienal | | 5 |

05.082 | 04 | 13553–09–8 | dodeka-3,6-dienal | | 2121 | | 05.082 | | | |

05.084 | 03 | 4313–03–5 | hepta-2,4-dienal | 3164 | 729 | 224–328–0 | 05.084 | | | 5 |

05.085 | 04 | 6728–31–0 | hept-4-enal | 3289 | 2124 | 229–779–7 | 05.085 | cis-4-hepten-1-al; cis-4-etiliden butiraldehid; n-propilidenbutiraldehid | | 5 |

05.086 | 04 | 929–22–6 | trans-4-heptenal | 3289 | 2125 | 213–198–0 | 05.086 | trans hept-4-enal; 4-hepten-1-al; n-propiliden butiraldehid | | |

05.090 | 03 | 623–36–9 | 2-metilpent-2-enal | 3194 | 2129 | 210–789–5 | 05.090 | alfa-metil-beta-etil akrolein; 2,4-dimetilkrotonaldehid | | |

05.091 | 23 | 698–27–1 | 2-hidroksi-4-metilbenzaldehid | 3697 | 2130 | 211–813–7 | 05.091 | 4-metilsalicilaldehid; aldehid 4-metilsalicilne kis.; 2,4-krezotaldehid; | | |

05.094 | 22 | 7775–00–0 | 3-(4 izopropilfenil)propionaldehid | 2957 | 2261 | 231–885–3 | 05.094 | kuminil acetaldehid; kuminilacetaldehid; p-cimilpropanal;p-izopropilhidrocinamaldehid; p-propilhidrocinamaldehid | | |

05.095 | 03 | 497–03–0 | 2-metilkrotonaldehid | 3407 | 2281 | 207–833–0 | 05.095 | | 2-metilbut-2(trans)-enal | 5 |

05.096 | 04 | 30390–50–2 | 4-decenal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.096 | decenaldehid, dec-4-enal (cis), | | 5 |

05.097 | 22 | 2439–44–3 | 3-metil-2-fenilbutiraldehid | 2738 | 135 | 219–461–6 | 05.097 | 3-metil-2-fenilbutanal; alfa-izopropilfenilacetaldehid; alfa-izo-propil fenilacetaldehid; | | |

05.098 | 07 | 29548–14–9 | p-ment-1-en-9-al | 3178 | 10347 | 249–688–6 | 05.098 | karvomentenal | | |

05.099 | 22 | 21834–92–4 | 5-metil-2-fenilheks-2-enal | 3199 | 10365 | 244–602–3 | 05.099 | 2-fenil-5-metil-2-heksenal | | |

05.100 | 22 | 26643–91–4 | 4-metil-2-fenilpent-2-enal | 3200 | 10366 | 247–869–4 | 05.100 | | | |

05.101 | 03 | 764–40–9 | penta-2,4-dienal | 3217 | 11695 | | 05.101 | | | |

05.102 | 03 | 764–39–6 | pent-2-enal | 3218 | 10375 | 212–120–2 | 05.102 | 3-etilakrolein; | | |

05.103 | 22 | 939–21–9 | 3-fenilpent-4-enal | 3318 | 10378 | 213–356–9 | 05.103 | beta-vinilhidrocinamaldehid; 3-fenil-3-vinilpropionaldehid; | | |

05.104 | 07 | 116–26–7 | 2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehid | 3389 | 10383 | 204–133–7 | 05.104 | safranal; dehidro-ß-ciklocitral; 1,1,3-trimetil-2-formilcikloheksa-2,4-dien | | |

05.105 | 03 | 25409–08–9 | 2-butilbut-2-enal | 3392 | 10324 | 246–950–1 | 05.105 | 2-etilidinheksanal; 2-etiliden heksanal | | |

05.106 | 07 | 564–94–3 | mirtenal | 3395 | 10379 | 209–274–8 | 05.106 | pin-2-en-10-al; benihinal | 2-formil-6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-en | |

05.107 | 03 | 35158–25–9 | 2-izopropil-5-metilheks-2-enal | 3406 | 10361 | 252–406–4 | 05.107 | 2-izopropil-5-metil-2-heksenal | | |

05.108 | 03 | 13162–46–4 | undeka-2,4-dienal | 3422 | 10385 | | 05.108 | | | 5 |

05.109 | 03 | 2463–77–6 | 2-undecenal | 3423 | 11827 | 219–564–6 | 05.109 | 2-undecen-1-al | | |

05.110 | 23 | 15764–16–6 | 2,4-dimetilbenzaldehid | 3427 | | 239–856–7 | 05.110 | 2,4-ksililaldehid; 1-formil-2,4-dimetilbenzen; | | |

05.111 | 03 | 56767–18–1 | okta-2(trans), 6(trans)-dienal | 3466 | 10371 | 260–372–7 | 05.111 | | | |

05.112 | 07 | 472–66–2 | 2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehid | 3474 | 10338 | 207–454–0 | 05.112 | beta-homociklocitral; | | |

05.113 | 04 | 4634–89–3 | heks-4-enal | 3496 | 10337 | 225–058–6 | 05.113 | | | 5 |

05.114 | 03 | 5362–56–1 | 4-metilpent-2-enal | 3510 | 10364 | 226–348–5 | 05.114 | | | |

05.115 | 22 | 24401–36–3 | 2-fenilpent-4-enal | 3519 | 10377 | 246–224–4 | 05.115 | | | |

05.116 | 02 | 5435–64–3 | 3,5,5-trimetilheksanal | 3524 | 10384 | 226–603–0 | 05.116 | izononilaldehid; terc-butilizopentanal | | |

05.117 | 07 | 2111–75–3 | p-menta-1,8-dien-7-al | 3557 | 11788 | 218–302–8 | 05.117 | perila aldehid; 4-izopropenil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid; perilaldehid | | |

05.118 | 22 | 1963–36–6 | 4-metoksicinamaldehid | 3567 | 11919 | 217–807–0 | 05.118 | 3–4-metoksifenil-2-propenal; | 3-(4-metoksifenil)prop-2-enal | |

05.119 | 07 | 4501–58–0 | 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il acetaldehid | 3592 | 10325 | 224–815–8 | 05.119 | aldehid alfa-kamfolenske kis.; (2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-2)acetaldehid | | |

05.120 | 03 | 21662–13–5 | dodeka-2,6-dienal | 3637 | | 244–515–0 | 05.120 | | | 5 |

05.121 | 07 | 432–25–7 | 2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid | 3639 | 2133 | 207–081–3 | 05.121 | | 1-cikloheksen-1-karboksaldehid, 2,6,6-tri–metil– | 5 |

05.122 | 22 | 1504–75–2 | p-metilcinamaldehid | 3640 | 10352 | | 05.122 | 3-p-tolilpropenal; 3-p-metilfenil propenal; | 3-(4-metilfenil)prop-2-enal | |

05.123 | 07 | 55253–28–6 | 5-izopropenil-2-metilciklopentankarboksaldehid | 3645 | | | 05.123 | fotocitral A; cis-2-metil-cis-5-izopropenilciklopentan-1-karboksaldehid | 5-(1-metilen-etil)- 2-metilciklopent–ankarboksaldehid | |

05.124 | 03 | 107–86–8 | 3-etilkrotonaldehid | 3646 | 10354 | 203–527–6 | 05.124 | 3-metil but-2-enal; prenal; senecialdehid | 3-metilbut-2(trans)-enal | |

05.125 | 03 | 21662–16–8 | dodeka-2,4-dienal | 3670 | 11758 | 244–517–1 | 05.125 | E, E-2,4-dodekadienal | | 5 |

05.126 | 03 | 49576–57–0 | 2-metilokt-2-enal | 3711 | 10363 | 256–386–8 | 05.126 | | | 5 |

05.127 | 03 | 30361–28–5 | okta-2(trans), 4(trans)-dienal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.127 | E, E-2,4-oktadienal | | |

05.128 | 04 | 41547–22–2 | okt-5(cis)-enal | 3749 | | | 05.128 | (Z)- 5-oktenal | | |

05.129 | 23 | 135–02–4 | 2-metoksibenzaldehid | | 10350 | 205–171–7 | 05.129 | o-metoksibenzaldehid; o-anisaldehid | | |

05.130 | 03 | 17909–77–2 | alfa-sinensal | 3141 | 10380 | 241–854–6 | 05.130 | 2,6-dimetil-10-metilen-2,6,11-dodekatrienal | 2,6-dimetil-10-metilen dodeka–2,6,11-trienal | 5 |

05.133 | 07 | | p-menta-1,3-dien-7-al | | 10344 | | 05.133 | | | |

05.134 | 22 | | 2-metil-3-tolilpropionaldehid (mešano o, m, p-) | 2748 | 587 | | 05.134 | 2-metil-3-tolil propanal | 2-metil-3-(2,3 or 4-metilfenil) propanal | 5 |

05.135 | 03 | 123–73–9 | but-2-enal | | 11736 | 204–647–1 | 05.135 | krotonaldehid | | |

05.137 | 04 | 21662–09–9 | dec-4(cis)-enal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.137 | | | 5 |

05.138 | 04 | 65405–70–1 | dec-4(trans)-enal | | | 265–741–6 | 05.138 | | | |

05.139 | 04 | 39770–05–3 | dec-9-enal | 3912 | | 254–624–5 | 05.139 | | | |

05.140 | 03 | 25152–84–5 | deka-2(trans), 4(trans)-dienal | 3135 | 2120 | 246–668–9 | 05.140 | 2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenil akrolein | | 5 |

05.141 | 03 | 51325–37–2 | deka-2,4,7-trienal | | | | 05.141 | | | |

05.142 | 23 | 139–85–5 | 3,4-dihidroksibenzaldehid | | 10328 | 205–377–7 | 05.142 | | | |

05.143 | 04 | 56134–05–5 | 2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enal | | | 260–006–6 | 05.143 | neroli aldehid | | |

05.144 | 03 | 20407–84–5 | dodec-2(trans)-enal | 2402 | 124 | | 05.144 | | | 5 |

05.145 | 09 | 107–22–2 | etandial | | | 203–474–9 | 05.145 | glioksal | | |

05.147 | 02 | 123–05–7 | 2-etilheksanal | | 10331 | 204–596–5 | 05.147 | 2-etil heksaldehid; butil etil acetaldehid; alfa-etilkapronaldehid; | | |

05.148 | 03 | 19317–11–4 | farnesal | | | 242–957–9 | 05.148 | | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-on | |

05.149 | 09 | 111–30–8 | glutaraldehid | | | 203–856–5 | 05.149 | glutardialdehid; 1,3-diformilpropan; 1,5-pentadial; | pentan-1,5-dial | |

05.150 | 03 | 18829–55–5 | hept-2(trans)-enal | 3165 | 730 | 242–608–0 | 05.150 | (E)- 2-hepten-1-al; 2-heptenal; beta-butil akrolein; trans-hept-2-en-1-al | | |

05.151 | 04 | 69112–21–6 | heks-3(trans)-enal | 3923 | | 273–874–6 | 05.151 | | | 5 |

05.152 | 01 | 629–80–1 | heksadekanal | | 10336 | 211–111–0 | 05.152 | | | |

05.153 | 23 | 134–96–3 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehid | | 10340 | 205–167–5 | 05.153 | | | |

05.154 | 22 | 4206–58–0 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehid | | 10341 | | 05.154 | sinapaldehid | 3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop–2-enal | |

05.155 | 22 | 458–36–6 | 4-hidroksi-3-metoksicinamaldehid | | 10342 | 207–278–4 | 05.155 | | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop–2-enal | |

05.156 | 22 | 80638–48–8 | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanal | | | 279–524–9 | 05.156 | dihidrokoniferaldehid | | |

05.157 | 07 | 1335–66–6 | izociklocitral | | | 215–638–7 | 05.157 | | 1,3,5-trimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid | |

05.158 | 23 | 591–31–1 | 3-metoksibenzaldehid | | 10351 | 209–712–8 | 05.158 | | | |

05.159 | 15 | 5703–26–4 | p-metoksifenilacetaldehid | | | 227–191–5 | 05.159 | | | |

05.160 | 02 | 19009–56–4 | 2-metildekanal | | | 242–745–6 | 05.160 | | | |

05.161 | 02 | 116854–43–4 | 10-metildodekanal | | | | 05.161 | | | |

05.162 | 02 | 92168–98–4 | 11-metildodekanal | | | | 05.162 | | | |

05.163 | 02 | 93815–50–0 | 14-metilheksadekanal | | | | 05.163 | | | |

05.164 | 02 | 925–54–2 | 2-metilheksanal | | | 213–118–4 | 05.164 | | | |

05.165 | 02 | 19269–28–4 | 3-metilheksanal | | | | 05.165 | | | |

05.166 | 02 | 1119–16–0 | 4-metilpentanal | | 10369 | 214–273–0 | 05.166 | 4- metilvaleraldehid | | |

05.167 | 02 | 75853–50–8 | 12-metiltetradekanal | | | | 05.167 | | | |

05.168 | 02 | 75853–51–9 | 13-metiltetradekanal | | | | 05.168 | | | |

05.169 | 02 | 75853–49–5 | 12-metiltridekanal | | | | 05.169 | | | |

05.170 | 03 | 106–26–3 | neral | 2303 | 109 | 203–379–2 | 05.170 | | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienal | 5 |

05.171 | 03 | 2463–53–8 | non-2-enal | 3213 | 733 | 219–562–5 | 05.171 | beta-heksilakrolein; alfa-nonenil aldehid; aldehid nonilenske kisline | | 5 |

05.172 | 03 | 17587–33–6 | nona-2(trans), 6(trans)-dienal | 3766 | | 241–557–1 | 05.172 | | | |

05.173 | 03 | 57018–53–8 | nona-2,4,6-trienal | | | | 05.173 | | | |

05.174 | 04 | 2100–17–6 | pent-4-enal | | | 218–265–8 | 05.174 | | | |

05.175 | 22 | 3491–63–2 | 2-fenilpent-2-enal | | | | 05.175 | | | |

05.176 | 03 | 107–02–8 | prop-2-enal | | | 203–453–4 | 05.176 | | | |

05.177 | 07 | 1726–47–2 | psevdo-ciklocitral | | 11849 | | 05.177 | | 2,6,6-trimetilcikloheks-3-enkarbaldehid | 5 |

05.178 | 03 | 60066–88–8 | beta-sinensal | | 10381 | 262–043–3 | 05.178 | | 2,6-dimetil-10-metilen dodeka–2,6,11-trienal | |

05.179 | 03 | 51534–36–2 | tetradec-2-enal | | | | 05.179 | | | |

05.181 | 01 | 10486–19–8 | tridekanal | | 10382 | 234–004–0 | 05.181 | | | |

05.182 | 07 | 432–24–6 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehid | 3639 | 10326 | 207–080–8 | 05.182 | beta- ciklocitral | | 5 |

05.183 | 07 | 65405–84–7 | 4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)- 2-metilbutanal | | | 265–747–9 | 05.183 | alfa, 2,2,6-tetrametilcilloheksen butanal | | |

05.184 | 03 | 53448–07–0 | undec-2(trans)-enal | 3423 | 11827 | 258–559–3 | 05.184 | | | 5 |

05.186 | 03 | 5577–44–6 | 2,4-oktadienal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.186 | | | 5 |

05.188 | 03 | 141–27–5 | trans-3;7-dimetilokta-2,6-dienal | 2303 | 109 | 205–476–5 | 05.188 | geranial | | 5 |

05.189 | 03 | 505–57–7 | 2-heksenal | 2560 | 748 | 208–014–0 | 05.189 | | | 5 |

05.190 | 03 | 2548–87–0 | trans-2-oktenal | 3215 | 663 | 219–833–8 | 05.190 | | | 5 |

05.191 | 03 | 3913–81–3 | trans-2-decenal | 2366 | 2009 | 223–474–2 | 05.191 | | | 5 |

05.192 | 04 | 4440–65–7 | 3-heksenal | 3923 | | 224–659–0 | 05.192 | | | 5 |

05.194 | 03 | 5910–87–2 | tr-2, tr-4-nonadienal | 3212 | 732 | 227–629–5 | 05.194 | | | 5 |

05.195 | 03 | 7069–41–2 | trans-2-tridecenal | 3082 | 2011 | 230–362–7 | 05.195 | | | 5 |

05.196 | 03 | 30361–29–6 | tr-2, tr-4-undekadienal | 3422 | 10385 | 250–148–7 | 05.196 | | | 5 |

05.198 | 07 | 58102–02–6 | alfa-metil jonal | | | 261–121–4 | 05.198 | | 2-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks–2-enil)but-3-enal | |

05.200 | 03 | | trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienal | | | | 05.200 | | | |

05.203 | 04 | 5090–41–5 | 9-oktadecenal | | | | 05.203 | | | |

05.206 | 02 | 93815–51–1 | 15-metilheksadekanal | | | | 05.206 | | | |

06.001 | 01 | 105–57–7 | 1,1-dietoksietan | 2002 | 35 | 203–310–6 | 06.001 | dietil acetal; acetaldehid dietil acetal; etilidin dietil eter;1,1-dietoksietan. | | |

06.002 | 23 | 1319–88–6 | 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan | 2129 | 36 | 215–294–8 | 06.002 | benzaldehid gliceril acetal; 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan;2-fenil-m-dioksan-5-ol; 4-hidroksi metil-2-fenil-1,3-dioksolan;benzalglicerin | | |

06.003 | 23 | 1125–88–8 | alfa, alfa-dimetoksitoluen | 2128 | 37 | 214–413–0 | 06.003 | benzaldehid dimetil acetal; 1,1-dimetoksi fenil metan | | |

06.004 | 03 | 7492–66–2 | citral dietil acetal | 2304 | 38 | 231–323–7 | 06.004 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienal dietil acetal;1,1-dietoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadien | 1,1-dietoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dien | |

06.005 | 03 | 7549–37–3 | citral dimetil acetal | 2305 | 39 | 231–434–0 | 06.005 | 3,7-dimetil-2,6-oktadienal dimetil acetal;1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadien; | 1,1-dimetoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dien | |

06.006 | 15 | 101–48–4 | 1,1-dimetoksi-2-feniletan | 2876 | 40 | 202–945–6 | 06.006 | alfa-tolil aldehid dimetil acetal; fenilacetaldehid dimetil acetal; | | |

06.007 | 15 | 29895–73–6 | fenilacetaldehid gliceril acetal | 2877 | 41 | 249–934–2 | 06.007 | 5-hidroksi-2-benzil-1,3-dioksan; 5-hidroksimetil-2-benzil-1,3-dioksolan | 2-benzil-4-hidroksi-1,3-dioksan in2-benzil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolan(mešanica) | |

06.008 | 01 | 10022–28–3 | 1,1-dimetoksioktan | 2798 | 42 | 233–018–4 | 06.008 | oktanal dimetil acetal; C-8-dimetilacetal; kaprilaldehid dimetil acetal;oktaldehid dimetil acetal; resedil acetal; | | |

06.009 | 01 | 7779–41–1 | 10,10-dimetoksidekan | 2363 | 43 | 231–928–6 | 06.009 | dekanal dimetil acetal; decilaldehid DMA; aldehid C-10 dimetilacetal;1,1-dimetoksidekan; decilaldehid dimetil acetal | | |

06.010 | 02 | 7779–94–4 | 1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol | 2584 | 44 | 231–945–9 | 06.010 | hidroksicitronelal dietil acetal; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-7-oktanol;8,8-dietoksi-2,6-dimetil-2-oktanol; 7-hidroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetil oktan | | |

06.011 | 02 | 141–92–4 | 1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol | 2585 | 45 | 205–510–9 | 06.011 | hidroksicitronelal dimetil acetal; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetil-2-oktanol;1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-7-oktanol | | |

06.012 | 23 | 1333–09–1 | tolualdehid gliceril acetal | 3067 | 46 | | 06.012 | 2-(o-, m-, p-krezil)- 5-hidroksidioksan; 2-(metilfenil)- 1,3-dioksan-5-ol;2–5-hidroksimetildioksolan | 2-(2,3 in4-metilfenil)- 5-hidroksi-1,3-dioksanin 2-(2,3 in4-metilfenil)- 5-hidroksimetil-1,3-dio–ksolan (mešanica) | |

06.013 | 22 | 91–87–2 | alfa-pentilcinamaldehid dimetil acetal | 2062 | 47 | 202–104–3 | 06.013 | alfa-n-amil-beta-fenilakroleindimetilacetal;1,1-dimetoksi-2-amil-3-fe–nil-2-propen; | 1,1-dimetoksi-2-pentil-3-fenilprop-2-en | |

06.014 | 22 | 5660–60–6 | cinamaldehid etilen glikol acetal | 2287 | 48 | 227–110–3 | 06.014 | 2-stiril-m-dioksolan; 2-stiril-1,3-dioksolan; cimetni aldehid etilen glikolacetal; | 2-(2-feniletilen)- 1,3-dioksolan | |

06.015 | 01 | 534–15–6 | 1,1-dimetoksietan | 3426 | 510 | 208–589–8 | 06.015 | acetaldehid dimetil acetal; dimetilacetal; etiliden dimetil eter; | | |

06.016 | 15 | 7493–57–4 | 1-feniletoksi-1-propoksi etan | 2004 | 511 | 231–327–9 | 06.016 | acetaldehid fentil propil acetal; [2-(1-propoksietoksi)etil]benzen;1-fenetoksi-1-propoksietan; propil fentil acetal; benzen, 2-(1-propoksietoksi)etil; acetal R; pepital; | | |

06.017 | 23 | 774–48–1 | (dietoksimetil)benzen | | 517 | 212–265–1 | 06.017 | benzaldehid dietil acetal; 1,1-dietoksifenil metan; fenil dietoksimetan; 1,1-dietoksitoluen; | | |

06.019 | 23 | 7492–39–9 | 1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etan | 2148 | 523 | | 06.019 | acetaldehid benzil metoksietil acetal; acetaldehid benzil ß-metoksietilacetal; 1-benzoil-1-(2-metoksietoksi)etan; | | |

06.020 | 01 | 34764–02–8 | 1,1-dietoksidekan | | 531 | 252–202–5 | 06.020 | dekanal dietil acetal; dekan-1-al dietil acetal; decilni aldehid dietilacetal; | | |

06.021 | 01 | 688–82–4 | 1,1-dietoksiheptan | | 553 | 211–707–0 | 06.021 | heptanal dietil acetal; enantal dietil acetal; | | |

06.023 | 01 | 3658–93–3 | 1,1-dietoksiheksan | | 557 | 222–911–4 | 06.023 | heksanal dietil acetal; heksil aldehid dietil acetal | | |

06.024 | 15 | 68345–22–2 | 1,1-di-izobutoksi-2-feniletan | 3384 | 595 | 269–851–5 | 06.024 | fenilacetaldehid di-izobutil acetal; | 1,1-di(2-metilpropoksi)- 2-feniletan | |

06.025 | 03 | 67674–36–6 | 1,1-dietoksinona-2,6-dien | 3378 | 660 | 266–874–2 | 06.025 | nonadienil dietil acetal | | 5 |

06.027 | 15 | 5468–06–4 | 4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolan | 2875 | 669 | | 06.027 | fenilacetaldehid 2,3-butilen glikol acetal; | | |

06.028 | 01 | 10032–05–0 | 1,1-dimetoksiheptan | 2541 | 2015 | 233–103–6 | 06.028 | heptanal dimetil acetal; aldehid C-7 dimetil acetal; heptaldehid dimetilacetal; enantal dimetil acetal; | | |

06.029 | 09 | 72854–42–3 | heptanal gliceril acetal (mešani 1,2 and 1,3 acetali) | 2542 | 2016 | 276–947–0 | 06.029 | 2-heksil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolan + 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan;2-heksil-4-hidroksi-1,3-dioksan; | | |

06.030 | 22 | 90–87–9 | 1,1-dimetoksi-2-fenilpropan | 2888 | 2017 | 202–022–8 | 06.030 | fenilpropanal dimetil acetal; hidratropni aldehid dimetil acetal;2-fenilpropionaldehid dimetil acetal; | | |

06.031 | 03 | 54306–00–2 | 1,1-dietoksiheks-2-en | | 2135 | 259–086–5 | 06.031 | 2-heksenal dietil acetal | | |

06.032 | 23 | 2568–25–4 | 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan | 2130 | 2226 | 219–906–4 | 06.032 | benzaldehid propilen glikol acetal; 4-metil-2-fenil-m-dioksolan;4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan; benzaldehid propilen glikol ciklični acetal | | |

06.033 | 01 | 871–22–7 | 1,1-dibutoksietan | | 2341 | 212–804–0 | 06.033 | acetaldehid dibutil acetal | | |

06.034 | 01 | 105–82–8 | 1,1-dipropoksietan | | 2342 | 203–335–2 | 06.034 | n-propil acetal; dipropil acetal; acetaldehid dipropil acetal; | | |

06.035 | 03 | 10444–50–5 | citral propilen glikol acetal | | 2343 | 233–929–7 | 06.035 | | 2-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil)- 4-metil–1,3-dioksalan | |

06.036 | 15 | 64577–91–9 | 1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etan | 3125 | 10007 | 264–948–9 | 06.036 | acetaldehid butil fenetil acetal; 2-butoksi-2-feniletoksi-etan | | |

06.037 | 04 | 18492–65–4 | 1,1-dietoksihept-4-en (cis in trans) | 3349 | 10011 | 242–376–0 | 06.037 | 4-heptenal dietil acetal; | | 5 |

06.038 | 09 | 5436–21–5 | 4,4-dimetoksibutan-2-on | 3381 | 10029 | 226–605–1 | 06.038 | acetilacetaldehid dimetil acetal; 3-oksobutanal dimetil acetal;3-ketobutiraldehid, dimetil acetal; | | |

06.039 | 30 | 67715–79–1 | 1,2-di((1′— etoksi)-etoksi)propan | 3534 | | 266–979–3 | 06.039 | 4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoksadodekan; 3,5,8,10-tetraoksadekan, 4,6,9-trimetil– | | |

06.040 | 09 | 67715–82–6 | 1,2,3-tris([1′— etoksi]-etoksi)propan | 3593 | 11930 | | 06.040 | 3,5,9,11-tetraoksatridekan, 7-(1-etoksietoksi)- 4,10-dimetil– | | |

06.041 | 02 | | 1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropan | | 10055 | | 06.041 | izobutanal etil izobutil acetal; 2-metilpropanal etil izobutil acetal | 1-etoksi-2-metil-1-(2-metilpro–poksi)propan | |

06.042 | 02 | | 1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutan | | 10057 | | 06.042 | izovaleraldehid etil izobutil acetal; 3-metilbutanal etil izobutil acetal | 1-etoksi-3-metil-1-(2-metilpro–poksi)butan | |

06.043 | 01 | | 1-izoamiloksi-1-etoksipropan | | 10038 | | 06.043 | propanal etil 3-metilbutil acetal | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etan | |

06.044 | 01 | | 1-izobutoksi-1-etoksipropan | | 10058 | | 06.044 | propanal etil izobutil acetal | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)propan | |

06.045 | 02 | | 1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropan | | 10061 | | 06.045 | izobutanal izobutil izoamil acetal; 2-metilpropanal izobutil 3-metilbutilacetal | 2-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metil–propoksi)propan | |

06.046 | 02 | | 1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutan | | 10060 | | 06.046 | izovaleraldehid izoamil izobutil acetal; 3-metilbutanal izobutil 3-metilbutilacetal | 3-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metil–propoksi)butan | |

06.047 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-propoksietan | | 10065 | | 06.047 | acetaldehid 3-metilbutil propil acetal | 1-(3-metilbutoksi)- 1-propoksietan | |

06.048 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-propoksipropan | | 10066 | | 06.048 | propanal 3-metilbutil propil acetal | 1-(3-metilbutoksi)- 1-propoksipropan | |

06.049 | 01 | 77249–20–8 | 1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etan | | | | 06.049 | acetaldehid butil 2-metilbutil acetal | | |

06.050 | 01 | 57006–87–8 | 1-butoksi-1-etoksietan | | 10003 | | 06.050 | acetaldehid butil etil acetal | | |

06.051 | 01 | 13535–43–8 | 1,1-di-(2-metilbutoksi)etan | | | | 06.051 | acetaldehid di(2-metilbutil) acetal | | |

06.052 | 02 | 13262–24–3 | 1,1-di-izobutoksi-2-metilpropan | | 10025 | | 06.052 | izobutanal di-izobutil acetal; 2-metilpropanal di-zobutil acetal | 1,1-di(2-metilpropoksi)- 2-metilpropan | |

06.053 | 01 | 5669–09–0 | 1,1-di-izobutoksietan | | 10023 | 227–129–7 | 06.053 | acetaldehid di-izobutil acetal | 1,1-di(2-metilpropoksi)etan | |

06.054 | 01 | 13262–27–6 | 1,1-di-izobutoksipentan | | 10026 | | 06.054 | valeraldehid di-izobutil acetal; pentanal di-zobutil acetal | 1,1-di(2-metilpropoksi)pentan | |

06.055 | 01 | 13002–09–0 | 1,1-di-izopentiloksietan | | 10028 | 235–839–3 | 06.055 | acetaldehid di-izoamil acetal; acetaldehid di(3-metilbutil) acetal | 1,1-di(3-metilbutoksi)etan | |

06.056 | 01 | 4285–59–0 | 1,1-di-izopropiloksietan | | | | 06.056 | acetaldehid di-izopropil acetal | | 5 |

06.057 | 02 | 3658–94–4 | 1,1-dietoksi-2-metilbutan | | 10013 | | 06.057 | 2-metilbutanal dietil acetal | | |

06.058 | 02 | 1741–41–9 | 1,1-dietoksi-2-metilpropan | | 10015 | 217–107–5 | 06.058 | izobutanal dietil acetal; 2-metilpropanal dietil acetal | | |

06.059 | 02 | 3842–03–3 | 1,1-dietoksi-3-metilbutan | | 10014 | 223–335–6 | 06.059 | izovaleraldehid dietil acetal; 3-metilbutanal dietil acetal | | |

06.060 | 03 | 10602–34–3 | 1,1-dietoksibut-2-en | | | 234–224–7 | 06.060 | 2-butenal dietil acetal | | |

06.061 | 01 | 3658–95–5 | 1,1-dietoksibutan | | 10009 | 222–913–5 | 06.061 | butanal dietil acetal | | |

06.062 | 01 | 53405–98–4 | 1,1-dietoksidodekan | | | 258–541–5 | 06.062 | dodekanal dietil acetal | | |

06.063 | 04 | 73545–18–3 | 1,1-dietoksiheks-3-en | | | 277–532–7 | 06.063 | 3-heksenal dietil acetal | | 5 |

06.064 | 01 | 462–95–3 | dietoksimetan | | 10012 | 207–330–6 | 06.064 | formaldehid dietil acetal | | |

06.065 | 01 | 54815–13–3 | 1,1-dietoksinonan | | 10016 | 259–360–4 | 06.065 | nonanal dietil acetal | | |

06.066 | 01 | 54889–48–4 | 1,1-dietoksioktan | | | 259–385–0 | 06.066 | oktanal dietil acetal | | |

06.067 | 01 | 3658–79–5 | 1,1-dietoksipentan | | 10017 | 222–909–3 | 06.067 | valeraldehid dietil acetal; pentanal dietil acetal | | |

06.068 | 03 | 3054–95–3 | 1,1-dietoksiprop-2-en | | 10020 | 221–276–0 | 06.068 | 2- propenal dietil acetal | | |

06.069 | 01 | 4744–08–5 | 1,1-dietoksipropan | | 10018 | 225–257–8 | 06.069 | propanal dietil acetal | | |

06.070 | 01 | 53405–97–3 | 1,1-dietoksiundekan | | | 258–539–4 | 06.070 | undekanal dietil acetal | | |

06.071 | 01 | 5405–58–3 | 1,1-diheksiloksietan | | 10022 | 226–458–3 | 06.071 | acetaldehid diheksil acetal | | |

06.072 | 03 | 18318–83–7 | 1,1-dimetoksiheks-2(trans)-en | | | 242–204–4 | 06.072 | trans-2-heksenal dimetil acetal | | |

06.073 | 01 | 1599–47–9 | 1,1-dimetoksiheksan | | | 216–488–5 | 06.073 | heksanal dimetil acetal | | |

06.074 | 01 | 109–87–5 | dimetoksimetan | | 10031 | 203–714–2 | 06.074 | formaldehid dimetil acetal; metilal | | |

06.075 | 01 | 26450–58–8 | 1,1-dimetoksipentan | | | 247–716–1 | 06.075 | pentanal dimetil acetal | | |

06.076 | 01 | 4744–10–9 | 1,1-dimetoksipropan | | | 225–258–3 | 06.076 | propanal dimetil acetal | | |

06.077 | 01 | 3390–12–3 | 2,4-dimetil-1,3-dioksolan | | | 222–221–3 | 06.077 | | | |

06.078 | 15 | 122–71–4 | 1,1-difenetoksietan | | | 204–568–2 | 06.078 | acetaldehid difenetil acetal | | |

06.079 | 01 | 13602–09–0 | 1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etan | | 10040 | | 06.079 | acetaldehid etil 2-metilbutil acetal | | |

06.080 | 15 | 2556–10–7 | 1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etan | | 10049 | 219–868–9 | 06.080 | acetaldehid etil 2-feniletil acetal | | |

06.081 | 04 | 28069–74–1 | 1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etan | 3775 | 10034 | 248–817–3 | 06.081 | etil cis-3-heksenil acetal; acetaldehid etil 3-heksenil acetal | | 5 |

06.082 | 01 | 54484–73–0 | 1-etoksi-1-heksiloksietan | | 11948 | 259–184–8 | 06.082 | acetaldehid etil heksil acetal; 1-(1-etoksietoksi) heksan | | |

06.083 | 01 | 13442–90–5 | 1-etoksi-1-izopentiloksietan | | 10037 | 236–581–4 | 06.083 | acetaldehid etil 3-metilbutil acetal | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)etan | |

06.084 | 01 | 10471–14–4 | 1-etoksi-1-metoksietan | | 10039 | 233–959–0 | 06.084 | acetaldehid etil metil acetal | | |

06.085 | 01 | 59184–43–9 | 1-etoksi-1-pentiloksietan | | 10046 | | 06.085 | acetaldehid etil amil acetal; acetaldehid etil pentil acetal | | |

06.086 | 01 | 20680–10–8 | 1-etoksi-1-propoksietan | | 10050 | 243–963–4 | 06.086 | acetaldehid etil propil acetal | | |

06.087 | 10 | 6290–17–1 | etil 2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetat | | | 228–536–2 | 06.087 | etil acetoacetat propilenglikol ketal | | |

06.088 | 01 | 4359–46–0 | 2-etil-4-metil-1,3-dioksolan | | | 224–435–2 | 06.088 | | | |

06.089 | 01 | 6454–22–4 | 2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolan | | | 229–261–0 | 06.089 | | | |

06.090 | 09 | 3674–21–3 | 4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolan | | | | 06.090 | | | |

06.091 | 01 | 6986–51–2 | 1-izobutoksi-1-etoksietan | | 10054 | 230–251–3 | 06.091 | acetaldehid etil izobutil acetal | 1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etan | |

06.092 | 01 | 75048–15–6 | 1-izobutoksi-1-izopentiloksietan | | 10059 | 278–063–0 | 06.092 | acetaldehid izobutil izoamil acetal; acetaldehid izobutil 3-metilbutil acetal | 1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metilpropoksi) etan | |

06.093 | 02 | 67879–60–1 | 2-izopropil-4-metil-1,3-dioksolan | | | 267–550–3 | 06.093 | | | |

06.094 | 01 | 1599–49–1 | 4-metil-2-pentil-1,3-dioksolan | 3630 | | 247–807–6 | 06.094 | | | |

06.095 | 01 | 4352–99–2 | 4-metil-2-propil-1,3-dioksolan | | | 224–420–0 | 06.095 | | | |

06.096 | 01 | 122–51–0 | trietoksimetan | | 10903 | 204–550–4 | 06.096 | trietil ortoformiat; etil ortoformiat | | |

06.097 | 09 | 7789–92–6 | 1,1,3-trietoksipropan | | 10075 | 232–193–4 | 06.097 | 3-etoksipropanal dietil acetal | | |

06.098 | 05 | 1193–11–9 | 2,2,4-trimetil-1,3-dioksolan | 3441 | 11423 | 214–766–0 | 06.098 | | | |

06.099 | 23 | 4359–31–3 | vanilin butilen glikol acetal | | | | 06.099 | 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid 2,3-butandiil acetal | 4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)–1,3-dioksolan | |

06.100 | 01 | 13002–08–9 | acetaldehid dipentil acetal | | 10032 | 235–838–8 | 06.100 | | | |

06.102 | 09 | 1708–36–7 | 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan | | 2016 | 216–961–6 | 06.102 | | | |

06.104 | 23 | 68527–74–2 | vanilin propilen glikol acetal | 3905 | | | 06.104 | 4-metil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)- 1,3-dioksolan | | |

06.105 | 02 | 13285–51–3 | 3-metil-1,1-di-izopentiloksibutan | | 10070 | | 06.105 | izovaleraldehid di-izoamil acetal; 3-metilbutanal di(3-metilbutil) acetal | 3-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)butan | |

06.106 | 02 | 13112–63–5 | 2-metil-1,1-di-izopentiloksipropan | | 10071 | | 06.106 | | 2-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)propan | |

06.107 | 01 | 13548–84–0 | 1-(2-metilbutoksi)- 1-izopentiloksietan | | 10068 | | 06.107 | metilbutil acetal | 1-(2-metilbutoksi)- 1-(3-metilbutoksi) etan | |

06.108 | 23 | | anisaldehid butan-2,3-diol acetal | | | | 06.108 | | 4,5-dimetil-2-(4-metoksifenil)–1,3-dioksolan | |

06.109 | 04 | | 1,1-dietoksi-3,7-dimetilokt-6-en | | | | 06.109 | citronelal dietil acetal; 3,7-dimetil-6-oktenal dietil acetal | | |

06.110 | 01 | | 1-etoksi-1-izopentiloksiheksan | | | | 06.110 | heksanal etil 3-metilbutil acetal | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)heksan | |

06.111 | 01 | | 1-etoksi-1-metoksipropan | | | | 06.111 | propanal etil metil acetal | | |

06.112 | 01 | | 1-etoksi-1-propoksiheksan | | | | 06.112 | heksanal etil propil acetal | | |

06.113 | 23 | | heliotropin butan-2,3-diol acetal | | | | 06.113 | piperonal butan-2,3-diol acetal | 4,5-dimetil-2-(3,4-metilendioksifenil)- 1,3-dioksolan | |

06.114 | 01 | | 1-heksiloksi-1-izopentiloksietan | | | | 06.114 | acetaldehid heksil izoamil acetal; acetaldehid heksil 3-metilbutil acetal | 1-heksoksi-1-(3-metilbutoksi)etan | |

06.115 | 01 | | 1-izopentiloksi-1-pentiloksietan | | | | 06.115 | acetaldehid 3-metilbutil pentil acetal | 1-(3-metilbutoksi)- 1-pentiloksietan | |

06.120 | 08 | | DL-menton-1,2-glicerol ketal | 3808 | | | 06.120 | | | |

06.123 | 01 | | 1-butoksi-1-izopentiloksietan | | 10004 | | 06.123 | acetaldehid butil izoamil acetal | 1-butoksi-1-(3-metilbutoksi)etan | |

06.124 | 02 | | 1,1-di-izobutoksi-3-metilbutan | | 10024 | | 06.124 | izovaleraldehid di-izobutil acetal; 3-metilbutanal di-zobutil acetal | 1,1-di(2-metilpropoksi)- 3-metilbutan | |

06.125 | 01 | | 1,1-di-izobutoksipropan | | 10027 | | 06.125 | propanal di-izobutil acetal | 1,1-di(2-metilpropoksi)propan | |

06.127 | 01 | | 1-etoksi-1-izopentiloksipropan | | 10036 | | 06.127 | butanal etil izoamil acetal; butanal etil 3-metilbutil acetal | 1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)propan | |

06.128 | 01 | | 1-etoksi-1-pentiloksibutan | | 10045 | | 06.128 | butanal etil amil acetal; 2,3- butilen glikol; dimetil etilen glikol | | |

06.129 | 02 | | 1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropan | | 10043 | | 06.129 | izobutanal etil izoamil acetal; 2-metilpropanal etil 3-metilbutil acetal | 1-etoksi-2-metil-1-(3-metilbutoksi)butan | |

06.130 | 02 | | 1-etoksi-2-metil-1-propoksipropan | | 10044 | | 06.130 | izobutanal etil propil acetal; 2-metilpropanal etil propil acetal | | |

06.131 | 02 | | 1-etoksi-3-metil-1-izopentiloksibutan | | 10042 | | 06.131 | izovaleraldehid etil izoamil acetal; 3-metilbutanal etil 3-metilbutilacetal | 1-etoksi-3-metil-1-(3-metilbutoksi)butan | |

07.001 | 09 | 78–98–8 | 2-oksopropanal | 2969 | 105 | 201–164–8 | 07.001 | piruvaldehid; 2-ketopropionaldehid; acetilformaldehid; metil glioksal;pirogrozdni aldehid; propan-2-on-1-al | | |

07.002 | 05 | 110–43–0 | heptan-2-on | 2544 | 136 | 203–767–1 | 07.002 | keton C-7; metil amil keton; amil metil keton | | |

07.003 | 05 | 106–35–4 | heptan-3-on | 2545 | 137 | 203–388–1 | 07.003 | etil butil keton; butil etil keton; | | |

07.004 | 21 | 98–86–2 | acetofenon | 2009 | 138 | 202–708–7 | 07.004 | metil fenil keton; acetilbenzen; acetilbenzol; benzoilmetid; fenilmetil keton | | |

07.005 | 21 | 122–48–5 | vanilil aceton | 3124 | 139 | 204–548–3 | 07.005 | zingeron; 3-metoksi-4-hidroksi-benzilaceton;3-metoksi-4-metoksibenzilaceton; vanililaceton;; | 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)butan-2-on | |

07.006 | 08 | 76–22–2 | d-kafra | 2230 | 140 | 200–945–0 | 07.006 | 2-kamfanon; 2-bornanon; 2-keto-1,7,7-trimetilnorkamfan;1,7,7-trimetilbiciklo-[2.2.1]- 2-heptanon | dl-bornan-2-on | 5 |

07.007 | 08 | 127–41–3 | alfa-jonon | 2594 | 141 | 204–841–6 | 07.007 | | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)–3-buten-2-on | |

07.008 | 08 | 14901–07–6 | beta-jonon | 2595 | 142 | 238–969–9 | 07.008 | beta-irizon; 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)- 3-buten-2-on;ß-ciklocitrilidenaceton | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but–3-en-2-on | 5 |

07.009 | 08 | 7779–30–8 | metil-alfa-jonon | 2711 | 143 | 204–842–1 | 07.009 | alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein;alfa, ciklocitrilidenmetil etil keton | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)pent–1-en-3-on | |

07.010 | 08 | 127–43–5 | metil-beta-jonon | 2712 | 144 | 204–843–7 | 07.010 | 5-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein;beta-ciklocitrilidenbutanon, beta-metiljonon; beta-iraldein | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)pent–1-en-3-on | |

07.011 | 08 | 79–69–6 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)- 3-buten-2-on | 2597 | 145 | 201–219–6 | 07.011 | alfa-iron; 6-metiljonon;4(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksen-1-il)- 3-buten-2-on; | | |

07.012 | 08 | 99–49–0 | karvon | 2249 | 146 | 202–759–5 | 07.012 | karvol; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-on | p-menta-1,8-dien-2-on | |

07.013 | 21 | 93–08–3 | metil 2-naftil keton | 2723 | 147 | 202–216–2 | 07.013 | 2-acetonafton; 2-acetilnafalen; kristali "oranger"; beta-metil naftilketon; beta-acetonafton; | | |

07.014 | 12 | 118–71–8 | maltol | 2656 | 148 | 204–271–8 | 07.014 | veltol (Pfizer); corps praline; 4H-piran-4-on, 3-hidroksi-2-metil;3-hidroksi-2-metil-(1,4-piran); 2-metil piromekonska kislina | 3-hidroksi-2-metil-4-piron | |

07.015 | 05 | 110–93–0 | 6-metilhept-5-en-2-on | 2707 | 149 | 203–816–7 | 07.015 | metil heptenon; 2-metil-2-hepten-6-on; 2-metilheptenon; metil heksenil keton | | |

07.016 | 05 | 112–12–9 | undekan-2-on | 3093 | 150 | 203–937–5 | 07.016 | metil nonil keton; 2-hendekanon; undekanon-2; metil nonil keton;2-hendekanon; 2-oksoundekan; nonil metil keton | | |

07.017 | 05 | 108–10–1 | 4-metilpentan-2-on | 2731 | 151 | 203–550–1 | 07.017 | metil izobutil keton; izobutil metil keton; izopropilaceton; izoheksanon;hekson; | | |

07.018 | 10 | 3848–24–6 | heksan-2,3-dion | 2558 | 152 | 223–350–8 | 07.018 | metil propil diketon; acetil butiril; acetil-n-butiril; | | |

07.019 | 05 | 111–13–7 | oktan-2-on | 2802 | 153 | 203–837–1 | 07.019 | metil heksil keton; n-heksil metil keton; heksil metil keton; oktan-2-on | | |

07.020 | 05 | 821–55–6 | nonan-2-on | 2785 | 154 | 212–480–0 | 07.020 | metil heptil keton; | | |

07.021 | 10 | 7493–59–6 | undeka-2,3-dion | 3090 | 155 | 231–330–5 | 07.021 | acetil nonanil; acetil nonanoil; acetil pelargonil; | | |

07.022 | 21 | 122–00–9 | 4-metilacetofenon | 2677 | 156 | 204–514–8 | 07.022 | p-metilacetofenon; metil p-tolil keton; 1-acetil-4-metilbenzen;1-metil-4-acetil benzen; | | |

07.023 | 21 | 89–74–7 | 2,4-dimetilacetofenon | 2387 | 157 | 201–935–9 | 07.023 | acetil-m-ksilen; metil 2,4-dimetilfenil keton | | |

07.024 | 21 | 122–57–6 | 4-fenilbut-3-en-2-on | 2881 | 158 | 204–555–1 | 07.024 | benziliden aceton; cinamil metil keton; metil stiril keton;acetocinamon; benzalaceton; | | |

07.025 | 21 | 5349–62–2 | 4-metil-1-fenilpentan-2-on | 2740 | 159 | 226–316–0 | 07.025 | benzil izobutil keton; izobutil benzil keton; | | |

07.026 | 21 | 7774–79–0 | 4-(p-tolil)butan-2-on | 3074 | 160 | | 07.026 | | 4-(4-metilfenil)butan-2-on | |

07.027 | 21 | 1901–26–4 | 3-metil-4-fenilbut-3-en-2-on | 2734 | 161 | 217–599–1 | 07.027 | benziliden metil aceton; 1-metil-1-benzilidenaceton;3-benziliden-2-butanon; alfa-metil-alfa-benzalaceton; | | |

07.028 | 21 | 119–53–9 | benzoin | 2132 | 162 | 204–331–3 | 07.028 | benzoil fenil karbinol; alfa-hidroksi-alfa-fenilacetofenon;2-hidroksi-1,2-difeniletan | 2-hidroksi-2-fenilacetofenon | |

07.029 | 21 | 104–20–1 | 4-(4-metoksifenil)butan-2-on | 2672 | 163 | 203–184–2 | 07.029 | anizil aceton; p-metoksifenilbutanon; 2-butanon, 4-(4-metoksifenil)-;malinov keton; metil oksanon; p-metoksibenzilaceton | | |

07.030 | 21 | 104–27–8 | 1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-on | 2673 | 164 | 203–190–5 | 07.030 | eton; alfa-metilanizalaceton; alfa-metil aniziliden aceton;p-metoksistiril etil keton | | |

07.031 | 21 | 55418–52–5 | piperonil aceton | 2701 | 165 | 259–630–1 | 07.031 | 2-butanon, 4-(1,3-benzodioksol-5-il); dulcinil; heliotropil aceton | 4-(3,4-metilendioksifenil)butan-2-on | |

07.032 | 21 | 119–61–9 | benzofenon | 2134 | 166 | 204–337–6 | 07.032 | benzoilbenzen; difenil keton; difenilmetanon;alfa-oksodifenilmetan | | |

07.033 | 08 | 95–41–0 | izojasmon | 3552 | 167 | 202–417–5 | 07.033 | | 2-heksil-ciklopent-2-en-1-on in 2-heksiliden ciklopentanon | 5 |

07.034 | 08 | 17373–89–6 | 2-heksilidenciklopentan-1-on | 2573 | 167 | 241–411–7 | 07.034 | alfa-heksilidenciklopentanon | | 5 |

07.035 | 08 | 17369–60–7 | tetrametil etilcikloheksenon (mešanica izomerov) | 3061 | 168 | 241–403–3 | 07.035 | | | 5 |

07.036 | 08 | 127–51–5 | alfa-izometil jonon | 2714 | 169 | 204–846–3 | 07.036 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 3-metil-3-buten-2-on; metil-gama–jonon; izometiljonon; gama-metiljonon | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)–3-metilpent-3-en-2-on | |

07.037 | 08 | 1195–79–5 | fenhon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.037 | d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon; d-1,3,3-trimetil-2-norkamfanon, | | 5 |

07.038 | 21 | 100–06–1 | 4-metoksiacetofenon | 2005 | 570 | 202–815–9 | 07.038 | acetanizol; p-acetilanizol; 4-acetilanizol; | | |

07.039 | 09 | 7786–52–9 | oktan-3-on-1-ol | 2804 | 592 | | 07.039 | 3-okso-1-oktanol; kaproiletanoat; heksanoiletanoat; metilol metil amil keton; 1-hidroksioktan-3-on; | | |

07.040 | 21 | 93–55–0 | 1-fenilpropan-1-on | 3469 | 599 | 202–257–6 | 07.040 | propiofenon; fenil etil keton; propionilbenzen | | |

07.041 | 08 | 79–89–0 | beta-izometiljonon | | 650 | 201–231–1 | 07.041 | izometil beta-jonon | 3-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks–1-enil)but-3-en-2-on | |

07.042 | 21 | 645–13–6 | 4-izopropilacetofenon | 2927 | 651 | 211–433–1 | 07.042 | metil p-izopropilfenil keton; p-acetilkumen; p-propilacetofenon; | | |

07.044 | 05 | 625–33–2 | pent-3-en-2-on | 3417 | 666 | 210–888–3 | 07.044 | | | |

07.045 | 08 | 2408–37–9 | 2,2,6-trimetilcikloheksanon | 3473 | 686 | 219–309–9 | 07.045 | | | |

07.046 | 21 | 1080–12–2 | vanililiden aceton | 3738 | 691 | 214–096–9 | 07.046 | metil-3-metoksi-4-hidroksistiril keton; dihidrozingeron; | 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)but-3-en-2-on | |

07.047 | 12 | 4940–11–8 | etil maltol | 3487 | 692 | 225–582–5 | 07.047 | veltol-plus; 2-etilpiromekonska kislina; 3-hidroksi-2-etil-4-piron;2-etil-3-ol-4H-piran-4-on; | 2-etil-3-hidroksi-4-piron | |

07.048 | 05 | 2497–21–4 | 4-heksen-3-on | 3352 | 718 | 219–681–2 | 07.048 | 2-heksen-4-on; heks-2-en-4-on; propilen etil keton | | |

07.049 | 21 | 103–13–9 | 1-(4-metoksifenil)- 4-metilpent-1-en-3-on | 3760 | 719 | | 07.049 | metoksistiril izopropil keton; izopropil 4-metiloksistiril keton | | |

07.050 | 05 | 67–64–1 | aceton | 3326 | 737 | 200–662–2 | 07.050 | propan-2-on; dimetil keton; 2-oksopropan; ß-ketopropan; piroocetni eter | | 1 |

07.051 | 10 | 513–86–0 | 3-hidroksibutan-2-on | 2008 | 749 | 208–174–1 | 07.051 | acetoin; AMC; acetil metil karbinol; 2,3-butanolon; dimetilketol;3-hidroksi-2-butanon; gama-hidroksi-beta-oksobutan | | |

07.052 | 10 | 431–03–8 | diacetil | 2370 | 752 | 207–069–8 | 07.052 | dimetil diketon; biacetil; 2,3-diketobutan; 2,3-butandion;dimetilglioksal; | butan-2,3-dion | |

07.053 | 05 | 78–93–3 | butan-2-on | 2170 | 753 | 201–159–0 | 07.053 | etil metil keton; metil etil keton; keton C-4 | | |

07.054 | 05 | 107–87–9 | pentan-2-on | 2842 | 754 | 203–528–1 | 07.054 | etil aceton; metil propil keton; propil metil keton; pentan-2-on | | |

07.055 | 21 | 5471–51–2 | 4-(p-hidroksifenil)butan-2-on | 2588 | 755 | 226–806–4 | 07.055 | p-hidroksibenzil aceton; oksifenalon; frambinon;1-p-hidroksifenil-3-butanon; p-hidrobenzilaceton;p-hidroksibenzilaceton | | |

07.056 | 30 | 80–71–7 | 3-metilciklopentan-1,2-dion | 2700 | 758 | 201–303–2 | 07.056 | 2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-on; metilciklopentenolon;3-metilciklopentan-1,2-dion; cikloten; korilon;3-metil-2-ciklopenten-2-ol-1-on | | |

07.057 | 30 | 21835–01–8 | 3-etilciklopentan-1,2-dion | 3152 | 759 | 244–606–5 | 07.057 | 2-hidroksi-3-etil-2-ciklopenten-1-on; etil ciklopentenolon; etilciklopentalon; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-on; | | |

07.058 | 05 | 123–19–3 | heptan-4-on | 2546 | 2034 | 204–608–9 | 07.058 | dipropil keton; butiron; | | |

07.059 | 08 | 10458–14–7 | p-mentan-3-on | 2667 | 2035 | 233–944–9 | 07.059 | 2-izopropil-5-metilcikloheksanon; 4-izopropil-1-metilcikloheksan-3-on | | |

07.060 | 10 | 600–14–6 | pentan-2,3-dion | 2841 | 2039 | 209–984–8 | 07.060 | acetil propionil | | |

07.061 | 08 | 79–78–7 | alil alfa-jonon | 2033 | 2040 | 201–225–9 | 07.061 | 1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 1,6-heptadien-3-on; alil ciklocitrilidenaceton; alfa-aliljonon S | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)–1,6-heptadien-3-on | |

07.062 | 05 | 106–68–3 | oktan-3-on | 2803 | 2042 | 203–423–0 | 07.062 | etil amil keton; amil etil keton; | | |

07.063 | 10 | 7493–58–5 | 4-metilpentan-2,3-dion | 2730 | 2043 | 231–328–4 | 07.063 | acetil izobutiril | | |

07.064 | 10 | 96–04–8 | heptan-2,3-dion | 2543 | 2044 | 202–472–5 | 07.064 | acetil pentanoil; acetil valeril; valeril acetil; | | |

07.065 | 10 | 496–77–5 | 5-hidroksioktan-4-on | 2587 | 2045 | 207–830–4 | 07.065 | butiroin; 5-oktanol-4-on; | | |

07.067 | 08 | 29606–79–9 | izopulegon | 2964 | 2051 | 249–725–6 | 07.067 | 1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-on; 1-metil-4-izopropenil-3-cikloheksanon;1-izopropil-4-metil-2-cikloheksanon | p-ment-8-en-3-on | 5 |

07.069 | 05 | 4433–36–7 | tetrahidro-psevdo-jonon | 3059 | 2053 | 224–634–4 | 07.069 | 6,10-dimetil-9-undecen-2-on; dihidrogeranilaceton, | 6,10-dimetilundec-9-en-2-on | |

07.070 | 21 | 7492–37–7 | 3-benzilheptan-4-on | 2146 | 2140 | 231–317–4 | 07.070 | | | |

07.071 | 10 | 5455–24–3 | oktan-4,5-dion | | 2141 | | 07.071 | dibutiril | | |

07.072 | 05 | 624–42–0 | 6-metilheptan-3-on | | 2143 | 210–844–3 | 07.072 | izoamil etil keton | | |

07.073 | 05 | 110–12–3 | 5-metilheksan-2-on | | 2144 | 203–737–8 | 07.073 | izoamil metil keton | | |

07.075 | 30 | 13494–06–9 | 3,4-dimetilciklopentan-1,2-dion | 3268 | 2234 | 236–810–8 | 07.075 | 2-hidroksi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-on; | | |

07.076 | 30 | 13494–07–0 | 3,5-dimetilciklopentan-1,2-dion | 3269 | 2235 | 236–811–3 | 07.076 | | | |

07.077 | 10 | 4437–51–8 | heksan-3,4-dion | 3168 | 2255 | 224–651–7 | 07.077 | dipropionil; 3,4-dioksoheksan; dietil-alfa, beta-di-keton | | |

07.078 | 08 | 491–07–6 | d, l-izomenton | 3460 | 2259 | 207–727–4 | 07.078 | cis-1-metil-4-izopropil-3-cikloheksanon; cis-para-mentan-3-on | cis-p-mentan-3-on | |

07.079 | 30 | 579–07–7 | 1-fenilpropan-1,2-dion | 3226 | 2275 | 209–435–2 | 07.079 | acetil benzoil; metil fenil diketon; metil fenil glioksal; fenil metil diketon | | |

07.080 | 30 | 3008–43–3 | 3-metilcikloheksan-1,2-dion | 3305 | 2311 | 221–122–2 | 07.080 | 3-metil-1,2-cikloheksandion; 2-metil-3,4-cikloheksandion; | | |

07.081 | 05 | 4312–99–6 | okt-1-en-3-on | 3515 | 2312 | 224–327–5 | 07.081 | vinil amil keton; amil vinil keton | | |

07.082 | 05 | 4643–27–0 | okt-2-en-4-on | 3603 | 2313 | 225–071–7 | 07.082 | butil propenil keton; propenil butil keton | | |

07.083 | 08 | 23726–92–3 | beta-damaskon | 3243 | 2340 | 245–843–7 | 07.083 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-2-en-1-on | 5 |

07.084 | 05 | 96–22–0 | pentan-3-on | | 2350 | 202–490–3 | 07.084 | dimetil aceton; dietil keton; dimetilaceton; propion; metaceton | | |

07.086 | 21 | 102–04–5 | 1,3-difenilpropan-2-on | 2397 | 11839 | 203–000–0 | 07.086 | dibenzil keton; alfa, alfa-difenilketon; benzil keton; | | |

07.087 | 21 | 122–84–9 | 4-metoksifenilaceton | 2674 | 11836 | 204–578–7 | 07.087 | anizil metil keton; 3-(4-metoksifenil)propan-2-on;p-metoksifenilaceton; anisketon; anis keton; | | |

07.088 | 08 | 7784–98–7 | metil-delta-jonon | 2713 | 11852 | 232–074–7 | 07.088 | 5-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)pent-1-en-3–on | |

07.089 | 08 | 4674–50–4 | nootkaton | 3166 | 11164 | 225–124–4 | 07.089 | 5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-en-3-on; 4,4a, 5,6,7,8-heksahi–dro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3H)-naftalen | 4,4a, 5,6,7,8- heksahidro-4,4a-dimetil–6-(1-metilen-etil)- 2(3H)-naftalenon | |

07.090 | 09 | 5077–67–8 | 1-hidroksibutan-2-on | 3173 | 11102 | 225–790–6 | 07.090 | 2-okso-1-butanol; propionil kabinol; etil hidroksimetil keton;1-butanol-2-on | | |

07.091 | 08 | 79–76–5 | gama-jonon | 3175 | | 201–223–8 | 07.091 | 4-(2,2-dimetil-6-metilen-cikloheksil)- 3-buten-2-on; 4-(2-metilen-6,6-di–metilcikloheksil)- 3-buten-2-on | 4-(2,2-dimetil-6-metilenciklo–heksil)but-3-en-2-on | |

07.092 | 08 | 499–70–7 | p-mentan-2-on | 3176 | 11128 | 207–887–5 | 07.092 | karvomenton; tetrahidromenton; tetrahidrokarvon | | |

07.093 | 10 | 13706–86–0 | 5-metilheksan-2,3-dion | 3190 | 11148 | 237–241–8 | 07.093 | 2-metil-4,5-heksandion; acetil izovaleril; izobutil metil diketon; izobutil metil glioksal; | | |

07.094 | 08 | 488–10–8 | 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-on | 3196 | 11786 | 207–668–4 | 07.094 | cis-jasmon; | | 5 |

07.095 | 08 | 14765–30–1 | 2-(sek-butil)cikloheksanon | 3261 | 11044 | 238–830–2 | 07.095 | 2-but-2-ilcikloheksanon | 2-(1-metilpropil)cikloheksanon | |

07.096 | 05 | 589–38–8 | heksan-3-on | 3290 | 11097 | 209–645–4 | 07.096 | etil propil keton | | |

07.097 | 10 | 59191–78–5 | 3-(hidroksimetil)oktan-2-on | 3292 | 11113 | 261–652–1 | 07.097 | | | |

07.098 | 08 | 1193–18–6 | 3-metilcikloheks-2-en-1-on | 3360 | 11134 | 214–769–7 | 07.098 | 1- metil-1-cikloheksenon-3 | | |

07.099 | 05 | 1604–28–0 | 6-metilhepta-3,5-dien-2-on | 3363 | 11143 | 216–507–7 | 07.099 | 2-metil-hepta-2,4-dien-6-on; metilheptadienon, | | |

07.100 | 05 | 3240–09–3 | 5-metilheks-5-en-2-on | 3365 | 11150 | 221–807–6 | 07.100 | 2-metilalilaceton; 2-metil-1-heksen-5-on; 2-metil-alil-aceton | | |

07.101 | 05 | 141–79–7 | 4-metilpent-3-en-2-on | 3368 | 11853 | 205–502–5 | 07.101 | mezitil oksid; metil izobutenil keton; izopropilidenaceton; | | |

07.102 | 05 | 1629–58–9 | pent-1-en-3-on | 3382 | 11179 | 216–624–3 | 07.102 | etil vinil keton | | |

07.103 | 05 | 593–08–8 | tridekan-2-on | 3388 | 11194 | 209–784–0 | 07.103 | metil undecil keton; hendecil metil keton | | |

07.104 | 05 | 4643–25–8 | hept-2-en-4-on | 3399 | 11093 | 225–070–1 | 07.104 | | | |

07.105 | 05 | 1119–44–4 | hept-3-en-2-on | 3400 | 11094 | 214–278–8 | 07.105 | metil pentenil keton; butiliden aceton; n-butilidenaceton | | |

07.106 | 05 | 5166–53–0 | 5-metilheks-3-en-2-on | 3409 | 11149 | 225–950–5 | 07.106 | izobutiliden aceton | | |

07.107 | 05 | 1669–44–9 | okt-3-en-2-on | 3416 | 11170 | 216–793–3 | 07.107 | | | |

07.108 | 08 | 23696–85–7 | beta-damascenon | 3420 | 11197 | 245–833–2 | 07.108 | 4-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)-but-2-en-4-on | 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)but-2-en-1-on | |

07.109 | 30 | 1125–21–9 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dion | 3421 | 11200 | 214–406–2 | 07.109 | 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dion; 2-cikloheksendion-1,4, 3,5,5-trimetil-; | | 5 |

07.110 | 08 | 542–46–1 | cikloheptadec-9-en-1-on | 3425 | 11744 | 208–813–4 | 07.110 | civeton; civeton | | |

07.111 | 08 | 541–91–3 | 3-metilciklopentadekan-1-on | 3434 | 11135 | 208–795–8 | 07.111 | muskon; metileksalton | | |

07.112 | 08 | 2758–18–1 | 3-metil-2-ciklopenten-1-on | 3435 | 11137 | 220–421–5 | 07.112 | 1-metil-1-ciklopenten-3-on | | |

07.113 | 05 | 925–78–0 | nonan-3-on | 3440 | 11160 | 213–125–2 | 07.113 | etil heksil keton | | |

07.114 | 05 | 762–29–8 | 6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-on | 3442 | 11206 | 212–097–9 | 07.114 | farnezil aceton; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-on;6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-on | | |

07.115 | 08 | 20483–36–7 | 3,4-dehidrodihidro-beta-jonon | 3447 | 11057 | 243–847–3 | 07.115 | dehidrodihidrojonon; 4-(2,6,6-trimetilcikloheksadien-1-il)- 2-butanon | 4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil) butan-2-on | |

07.116 | 08 | 43219–68–7 | 1-(1,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)etan-1-on | 3449 | 11062 | 256–150–4 | 07.116 | 4-acetil-1,4-dimetilcikloheks-1-en | | |

07.117 | 30 | 42348–12–9 | 3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-1-on | 3453 | 11077 | 255–767–6 | 07.117 | 3-etil-4-metilcikloten; etilciklopentenolon;3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-on; | | |

07.118 | 30 | 53263–58–4 | 5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-on | 3454 | 11078 | 258–451–6 | 07.118 | 5-etil-3-metilcikloten; | | |

07.119 | 30 | 10316–66–2 | 2-hidroksicikloheks-2-en-1-on | 3458 | 11046 | | 07.119 | cikloheksan-1,2-dion | | |

07.120 | 30 | 4883–60–7 | 2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on | 3459 | 11198 | | 07.120 | 3,5,5-trimetilcikloheksan-1,2-dion; 3,5,5-trimetil-1,2-cikloheksandion; | | |

07.121 | 05 | 10519–33–2 | dec-3-en-2-on | 3532 | 11751 | 234–059–0 | 07.121 | heptiliden aceton; oenantiliden aceton; enantiliden aceton | | |

07.122 | 05 | 108–83–8 | 2,6-dimetilheptan-4-on | 3537 | 11914 | 203–620–1 | 07.122 | di-izobutil keton; izobutil keton; izo-nonanon; izovaleron | | |

07.123 | 05 | 3796–70–1 | geranilaceton | 3542 | 11088 | 223–269–8 | 07.123 | alfa, beta-dihidropsevdojonon | 6,10-dimetil-5(trans), 9-undekadien-2-on | |

07.124 | 21 | 118–93–4 | 2-hidroksiacetofenon | 3548 | 11784 | 204–288–0 | 07.124 | etanon, 1-(2-hidroksifenil)-; o-acetilfenol | | |

07.125 | 10 | 3142–66–3 | 3-hidroksipentan-2-on | 3550 | 11115 | | 07.125 | acetil etil barbonol; | | |

07.126 | 08 | 78–59–1 | 3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on | 3553 | 11918 | 201–126–0 | 07.126 | izoforon; izoacetoferon | | |

07.127 | 08 | 491–09–8 | p-menta-1,4(8)-dien-3-on | 3560 | 11189 | 207–729–5 | 07.127 | piperitenon; 4-izopropiliden-1-metil-1-cikloheksen-3-on; | | |

07.128 | 08 | 7764–50–3 | dihidrokarvon | 3565 | 11703 | 231–857–0 | 07.128 | cis-dihidrokarvon; cis-menten-8(9)-on(2);1-metil-4-izopropenilcikloheksan-2-on; | p-ment-8(10)-en-2-on | |

07.129 | 08 | 3720–16–9 | 3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-on | 3577 | | 223–069–0 | 07.129 | 1-metil-5-n-propil-1-cikloheksen-3-on | | |

07.130 | 08 | 57378–68–4 | delta-damaskon | 3622 | | 260–709–8 | 07.130 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)but-2-en-1-on | 5 |

07.131 | 08 | 17283–81–7 | dihidro-beta-jonon | 3626 | 11060 | 241–318–1 | 07.131 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)butan-2-on | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-on | |

07.132 | 08 | 31499–72–6 | dihidro-alfa-jonon | 3628 | 11059 | 250–657–4 | 07.132 | | 4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)butan-2-on | |

07.133 | 21 | 13171–00–1 | 4-acetil-6-t-butil-1,1-dimetilindan | 3653 | | 236–114–4 | 07.133 | celestolid; 4-acetil-1,1-dimetil-6-terc-butilindan | acetil-6-terc-butil-2,3-dihidro-1,1-di- metilindan | |

07.134 | 08 | 43052–87–5 | alfa-damaskon | 3659 | 11053 | | 07.134 | 4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)- 2-buten-4-on | 1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-2-en-1-on | 5 |

07.135 | 25 | 28631–86–9 | 2,4-dihidroksiacetofenon | 3662 | 11884 | | 07.135 | 1-etanon; | | |

07.136 | 08 | 34545–88–5 | 4,4a, 5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-on | 3715 | | 252–079–8 | 07.136 | | | |

07.137 | 05 | 2345–28–0 | pentadekan-2-on | 3724 | 11808 | 219–064–8 | 07.137 | metil tridecil keton | | |

07.138 | 05 | 63759–55–7 | 2-pentilbut-1-en-3-on | 3725 | | 264–448–0 | 07.138 | 3-metilen-2-oktanon | 3-metilenoktan-2-on | |

07.139 | 05 | 81925–81–7 | 5-metilhept-2-en-4-on | 3761 | | | 07.139 | 2-hepten-4-on, 5-metil, | | |

07.140 | 08 | 1128–08–1 | 3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-on | 3763 | | 214–434–5 | 07.140 | dihidrojasmon; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-on;3-metil-2-(n-pentanil)- 2-ciklopenten-1-on | | |

07.142 | 25 | 498–02–2 | acetovanilon | | 11035 | 207–854–5 | 07.142 | | 4-hidroksi-3-metoksiacetofenon | |

07.143 | 08 | 32388–55–9 | acetilcedren | | | 251–020–3 | 07.143 | metil cedrenil keton;1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a, 7-metanoazulen-5-il)etan-1-on | 5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-en | |

07.144 | 30 | 1670–46–8 | 2-acetilciklopentan-1-on | | | 216–797–5 | 07.144 | | | |

07.145 | 05 | 78–94–4 | but-3-en-2-on | | 11043 | 201–160–6 | 07.145 | metil vinil keton | | |

07.146 | 08 | 2244–16–8 | d-karvon | 2249 | 146 | 218–827–2 | 07.146 | | d-p-menta-1,8-dien-2-on | 5 |

07.147 | 08 | 6485–40–1 | l-karvon | 2249 | 146 | 229–352–5 | 07.147 | | l-p-menta-1,8-dien-2-on | 5 |

07.148 | 08 | 108–94–1 | cikloheksanon | 3909 | 11047 | 203–631–1 | 07.148 | cikloheksil keton; heksanon; ketoheksametilen; | | |

07.149 | 08 | 120–92–3 | ciklopentanon | 3910 | 11050 | 204–435–9 | 07.149 | ketociklopentan; ketopentametilen | | |

07.150 | 05 | 693–54–9 | dekan-2-on | | 11055 | 211–752–6 | 07.150 | | | |

07.151 | 05 | 928–80–3 | dekan-3-on | | 11056 | 213–183–9 | 07.151 | | | |

07.152 | 10 | 51933–13–2 | 3,3-dietoksibutan-2-on | | | | 07.152 | | | |

07.153 | 08 | 1803–39–0 | 1,10-dihidronootkaton | 3776 | | | 07.153 | | 1,2,6-trimetil-9-izopropilen–biciklo[4.4.0]dekan-4-on | |

07.154 | 25 | 5650–43–1 | 1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-1-on | | 11106 | | 07.154 | propiosiringon; 3,5- dimetoksi-4-hidroksipropiofenon | | |

07.155 | 08 | 30434–64–1 | 3,4-dimetilciklopent-2-en-1-on | | | 250–199–5 | 07.155 | | | |

07.156 | 05 | 2550–18–7 | 2,6-dimetilokt-6-en-3-on | | | | 07.156 | | | |

07.157 | 05 | 1604–34–8 | 6,10-dimetilundekan-2-on | | 11068 | 216–509–8 | 07.157 | | | |

07.158 | 05 | 6175–49–1 | dodekan-2-on | | 11069 | 228–222–5 | 07.158 | | | |

07.159 | 08 | 4695–62–9 | d-fenhon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.159 | d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon | 1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-on | 5 |

07.160 | 05 | 2922–51–2 | heptadekan-2-on | | 11089 | | 07.160 | metil-pentadecil-keton-; | | |

07.161 | 05 | 1629–60–3 | heks-1-en-3-on | | | 216–625–9 | 07.161 | | | |

07.162 | 05 | 109–49–9 | heks-5-en-2-on | | | 203–675–1 | 07.162 | | | |

07.163 | 05 | 591–78–6 | heksan-2-on | | 11776 | 209–731–1 | 07.163 | | | |

07.164 | 21 | 2478–38–8 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenon | | 11105 | 219–610–5 | 07.164 | acetosiringon | | |

07.165 | 10 | 123–42–2 | 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on | | | 204–626–7 | 07.165 | | | |

07.166 | 10 | 590–90–9 | 4-hidroksibutan-2-on | | 11103 | 209–693–6 | 07.166 | | | |

07.167 | 10 | 4984–85–4 | 4-hidroksiheksan-3-on | | 11108 | 225–637–3 | 07.167 | | | |

07.168 | 30 | 490–03–9 | 2-hidroksipiperiton | | | 207–704–9 | 07.168 | | 2-hidroksi-ment-1-en-3-on | |

07.169 | 09 | 116–09–6 | 1-hidroksipropan-2-on | | 11101 | 204–124–8 | 07.169 | hidroksiaceton; acetil karbinol | | |

07.170 | 32 | 23267–57–4 | beta-jonon epoksid | | 11202 | 245–542–0 | 07.170 | | 4-(1,2-epoksi-2,6,6-trimetilciklo–heksil)but-3-en-2-on | |

07.171 | 08 | 18358–53–7 | izopinokamfon | | 11125 | 242–228–5 | 07.171 | | 2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1] cikloheptan-3-on | |

07.172 | 08 | 500–02–7 | 4-izopropilcikloheks-2-en-1-on | 3939 | 11127 | 207–898–5 | 07.172 | kripton; 4-izopropilcikloheks-2-enon; DL-kripton | | |

07.173 | 08 | 13215–88–8 | megastigma-4,6,8-trien-3-on | | | 236–187–2 | 07.173 | | 4-(2-buteniliden)- 3,5,5-trimetilciklo–heks-2-en-1-on | |

07.174 | 08 | 67401–27–8 | megastigma-5,8-dien-4-on | | | 266–685–5 | 07.174 | | 3-(2-butenil)- 2,4,4-trimetilcikloheks–2-en-1-on | |

07.175 | 08 | 89–81–6 | p-ment-1-en-3-on | 2910 | 2052 | 201–942–7 | 07.175 | piperiton; alfa-piperiton; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-3-on | | |

07.176 | 08 | 89–80–5 | trans-menton | 2667 | 2035 | 201–941–1 | 07.176 | | trans-p-mentan-3-on | 5 |

07.177 | 05 | 33046–81–0 | 7-metil-3-oktenon-2 | 3868 | | 251–361–8 | 07.177 | trans-7-metil-3-okten-2-on | | 5 |

07.178 | 05 | 563–80–4 | 3-metilbutan-2-on | | 11131 | 209–264–3 | 07.178 | 3-metil-1-butenol-2; metil izopropil keton | | |

07.179 | 08 | 583–60–8 | 2-metilcikloheksanon | 3946 | | 209–513–6 | 07.179 | metil anon | | |

07.180 | 08 | 591–24–2 | 3-metilcikloheksanon | 3947 | | 209–710–7 | 07.180 | | | |

07.181 | 05 | 928–68–7 | 6-metilheptan-2-on | | 11146 | 213–179–7 | 07.181 | | | |

07.182 | 05 | 541–85–5 | 5-metilheptan-3-on | | | 208–793–7 | 07.182 | | | |

07.184 | 10 | 113486–29–6 | 3-metilnona-2,4-dion | | | | 07.184 | | | |

07.185 | 05 | 565–61–7 | 3-metilpentan-2-on | | 11157 | 209–282–1 | 07.185 | | | |

07.186 | 10 | 815–57–6 | 3-metilpentan-2,4-dion | | | 212–420–3 | 07.186 | | | |

07.187 | 05 | 32064–72–5 | non-2-en-4-on | | 11162 | 250–909–3 | 07.187 | | | |

07.188 | 05 | 14309–57–0 | non-3-en-2-on | 3955 | 11163 | 238–248–9 | 07.188 | | | |

07.189 | 05 | 4485–09–0 | nonan-4-on | | 11161 | 224–770–4 | 07.189 | | | |

07.190 | 05 | 65213–86–7 | okta-1,5-dien-3-on | | | | 07.190 | | | |

07.191 | 10 | 123–54–6 | pentan-2,4-dion | | 11036 | 204–634–0 | 07.191 | acetilaceton | | |

07.192 | 30 | 93–91–4 | 1-fenilbutan-1,3-dion | | 11181 | 202–286–4 | 07.192 | benzoilaceton | | |

07.193 | 21 | 495–40–9 | 1-fenilbutan-1-on | | | 207–799–7 | 07.193 | | | |

07.194 | 21 | 2550–26–7 | 4-fenilbutan-2-on | | 11182 | 219–847–4 | 07.194 | | | |

07.195 | 21 | 103–79–7 | 1-fenilpropan-2-on | | 11042 | 203–144–4 | 07.195 | benzil metil keton | | |

07.196 | 08 | 80–57–9 | pin-2-en-4-on | | 11186 | 201–292–4 | 07.196 | verbenon | 4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-en-2-on | |

07.197 | 08 | 31375–17–4 | 6-propionil-p-ment-1-en | | | 250–600–3 | 07.197 | | 1-(p-ment-1-en-6-il)propan-1-on | |

07.198 | 05 | 141–10–6 | psevdo-jonon | | 11191 | 205–457–1 | 07.198 | | 6,10-dimetilundeka-3,5,9-trien-2-on | |

07.199 | 05 | 2345–27–9 | tetradekan-2-on | | 11192 | 219–063–2 | 07.199 | | | |

07.200 | 08 | 79–70–9 | 4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-on | | | 201–220–1 | 07.200 | beta-iron | | |

07.201 | 05 | 60437–21–0 | tridec-12-en-2-on | | | | 07.201 | | | |

07.202 | 08 | 20013–73–4 | 2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-on | | | 243–465–7 | 07.202 | | | |

07.203 | 08 | 873–94–9 | 3,3,5-trimetilcikloheksan-1-on | | | 212–855–9 | 07.203 | | | |

07.204 | 05 | 546–49–6 | 3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-on | | | 208–903–3 | 07.204 | | | |

07.205 | 05 | 502–69–2 | 6,10,14-trimetilpentadekan-2-on | | 11205 | 207–950–7 | 07.205 | heksahidrofarnezil aceton | | |

07.206 | 21 | 56681–06–2 | 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-on | | | | 07.206 | | | |

07.207 | 08 | 3603–99–4 | ciklotetradekanon | | | 222–758–3 | 07.207 | | | |

07.209 | 08 | 21368–68–3 | kafra | 2230 | 140 | 207–355–2 | 07.209 | | | 5 |

07.210 | 05 | 24415–26–7 | 1-nonen-3-on | | | | 07.210 | | | |

07.214 | 21 | 941–98–0 | alfa-metil naftil keton | | | 213–384–1 | 07.214 | naftil metil keton, 1-acetonafton | | |

07.215 | 08 | 464–49–3 | (1R)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-on | 2230 | 140 | 207–335–2 | 07.215 | d-kafra | | 5 |

07.216 | 05 | 689–67–8 | 6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-on | | | 211–711–2 | 07.216 | | | |

07.218 | 08 | 1335–46–2 | metil jonon | | | 215–635–0 | 07.218 | | | |

07.219 | 08 | 6261–18–3 | trans-3-metil-2-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on | 3196 | 11786 | 228–410–7 | 07.219 | trans-jasmon | | 5 |

07.221 | 08 | 11050–62–7 | 2-metil-3-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on | 3552 | | 234–273–4 | 07.221 | | | |

07.222 | 08 | 14073–97–3 | (2S-trans)- 5metil-2-(1-metiletil)cikloheksanon | 2667 | 2035 | 237–926–1 | 07.222 | l-menton | | 5 |

07.224 | 08 | 23726–91–2 | tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on | 3243 | 2340 | 245–842–1 | 07.224 | | | 5 |

07.225 | 08 | 23726–94–5 | cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on | 3659 | 11053 | 245–845–8 | 07.225 | cis-alfa-damaskon | | 5 |

07.226 | 08 | 24720–09–0 | tr-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on | | | 246–430–4 | 07.226 | | | |

07.227 | 05 | 68228–05–7 | 6,10-dimetilundekadien-2-on | | | 269–400–2 | 07.227 | | | |

07.231 | 08 | | alfa-damascenon | | | | 07.231 | | 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-2,4-dienil)but-2- en-1-on | |

07.234 | 25 | | 5-paradol | | | | 07.234 | | 1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)nonan-3-on | |

07.236 | 05 | 22610–86–2 | 5-okten-2-on | | 11171 | | 07.236 | | | |

07.238 | 10 | 37160–77–3 | 3-hidroksi-2-oktanon | | | | 07.238 | | | |

08.001 | 01 | 64–18–6 | mravljinčna kislina | 2487 | 1 | 200–579–1 | 08.001 | metanojska kislina | | 1 |

08.002 | 01 | 64–19–7 | ocetna kislina | 2006 | 2 | 200–580–7 | 08.002 | etanojska kislina; etilna kislina; metankarboksilna kislina | | 1 |

08.003 | 01 | 79–09–4 | propionska kislina | 2924 | 3 | 201–176–3 | 08.003 | metilocetna kislina; etilmravljinčna kislina | | 1 |

08.004 | 09 | 598–82–3 | mlečna kislina | 2611 | 4 | 209–954–4 | 08.004 | alfa-hidroksipropanojska kislina; | 2-hidroksipropanojska kislina | 1 |

08.005 | 01 | 107–92–6 | maslena kislina | 2221 | 5 | 203–532–3 | 08.005 | etilocetna kislina; butanojska kislina; 1-propankarboksilna kislina | | |

08.006 | 02 | 79–31–2 | 2-metilpropionska kislina | 2222 | 6 | 201–195–7 | 08.006 | izomaslena kislina; izopropilmravljinčna kislina; maslena izo kislina | | |

08.007 | 01 | 109–52–4 | valerianska kislina | 3101 | 7 | 203–677–2 | 08.007 | pentanojska kislina; propilocetna kislina; valerianska kislina; 1-butankarboksilna kislina | | |

08.008 | 02 | 503–74–2 | 3-metilmaslena kislina | 3102 | 8 | 207–975–3 | 08.008 | izopentanojska kislina; beta-metilmaslena kislina; delfinska kislina; aktivna valerianska kislina; ß-metilmaslena kislina; | | |

08.009 | 01 | 142–62–1 | heksanojska kislina | 2559 | 9 | 205–550–7 | 08.009 | kapronska kislina; heksojska kislina; 2-butilocetna kislina; pentilmravljinčna kislina | | 1 |

08.010 | 01 | 124–07–2 | oktanojska kislina | 2799 | 10 | 204–677–5 | 08.010 | kaprilna kislina; oktojska kislina; C-8; oktilna kislina; 1-heptankarboksilna kislina | | 1 |

08.011 | 01 | 334–48–5 | dekanojska kislina | 2364 | 11 | 206–376–4 | 08.011 | kaprinska kislina; decilna kislina; 1-nonankarboksilna kislina | | |

08.012 | 01 | 143–07–7 | dodekanojska kislina | 2614 | 12 | 205–582–1 | 08.012 | lavrinska kislina; dodekojska kislina; lavrostearinska kislina | | 1 |

08.013 | 01 | 112–80–1 | oljna kislina | 2815 | 13 | 204–007–1 | 08.013 | oleinska kislina; | oktadec-9-enojska kislina | 1 |

08.014 | 01 | 57–10–3 | heksadekanojska kislina | 2832 | 14 | 200–312–9 | 08.014 | palmitinska kislina; heksadecilna kislina; cetilna kislina; 1-pentadekankarboksilna kislina | | 1 |

08.015 | 01 | 57–11–4 | oktadekanojska kislina | 3035 | 15 | 200–313–4 | 08.015 | stearinska kislina; oktadecilna kislina | | |

08.016 | 01 | 544–63–8 | tetradekanojska kislina | 2764 | 16 | 208–875–2 | 08.016 | miristinska kislina; krodacid | | 1 |

08.017 | 30 | 6915–15–7 | jabolčna kislina | 2655 | 17 | 230–022–8 | 08.017 | 2-hidroksi-1,4-butandiojska kislina; hidroksijantarna kislina: | 2-hidroksibutan-1,4-diojska kislina | 1, 5 |

08.018 | 30 | 133–37–9 | vinska kislina | 3044 | 18 | 205–105–7 | 08.018 | grozdna kislina; 2,3-dihidroksijantarna kislina | 2,3-dihidroksibutandiojska kislina | 1 |

08.019 | 09 | 127–17–3 | piruvična kislina | 2970 | 19 | 204–824–3 | 08.019 | 2-ketopropionska kislina; acetilmravljinčna kislina; alfa-ketopropionska kislina; | 2-oksopropanojska kislinapirogrozdna kislina | |

08.021 | 23 | 65–85–0 | benzojska kislina | 2131 | 21 | 200–618–2 | 08.021 | benzenkarboksilna kislina; fenilmravljinčna kislina; dracilna kislina; karboksibenzen;fenil karboksilna kislina; | | 1 |

08.022 | 22 | 621–82–9 | cimetna kislina | 2288 | 22 | 210–708–3 | 08.022 | terc-beta-fenilakrilna kislina; 3-fenil-2-propenojska kislina; ß-fenilakrilna kislina;3-fenilakrilna kislina | 3-fenilprop-2-enojska kislina | 1 |

08.023 | 09 | 123–76–2 | 4-oksovalerianska kislina | 2627 | 23 | 204–649–2 | 08.023 | levulinska kislina; acetopropionska kislina; levulna kislina; levulinska kislina;4-oksopentanojska kislina; 3-acetilpropionska kislina; | | 1 |

08.024 | 09 | 110–15–6 | jantarna kislina | | 24 | 203–740–4 | 08.024 | butan-1,4-diojska kislina; 1,2-etandikarboksilna kislina; | butandiojska kislina | 1 |

08.025 | 09 | 110–17–8 | fumarna kislina | 2488 | 25 | 203–743–0 | 08.025 | alomalenska kislina; boletska kislina; tr-butendionska kislina; tr-1,2-etilendikarboksilna kislina | but-2(trans)-endiojska kislina | 1 |

08.026 | 09 | 124–04–9 | adipinska kislina | 2011 | 26 | 204–673–3 | 08.026 | 1,4-butandikarboksilna kislina; | heksandiojska kislina | 1 |

08.028 | 01 | 111–14–8 | heptanojska kislina | 3348 | 28 | 203–838–7 | 08.028 | n-heptanojska; enantska; n-heptilna; n-heptojska kislina; | | 1 |

08.029 | 01 | 112–05–0 | nonanojska kislina | 2784 | 29 | 203–931–2 | 08.029 | pelargonska kislina; oktan-1-karboksilna kislina; nonilna kislina; nonojska kislina | | |

08.031 | 02 | 97–61–0 | 2-metilvalerianska kislina | 2754 | 31 | 202–594–9 | 08.031 | 2-metilpentanojska kislina; metilpropilocetna kislina | | |

08.032 | 22 | 501–52–0 | 3-fenilpropionska kislina | 2889 | 32 | 207–924–5 | 08.032 | benzilocetna kislina; hidrocimetna kislina; ß-fenilpropionska kislina;dihidrocimetna kislina | | |

08.033 | 30 | 499–12–7 | prop-1-en-1,2,3-trikarboksilna kislina | 2010 | 33 | 207–877–0 | 08.033 | akonitna kislina; ahilejska kislina; ekvisetna kislina; citridna kislina; 2-karboksiglutakonska kislina | | |

08.034 | 07 | 5292–21–7 | cikloheksilocetna kislina | 2347 | 34 | 226–132–0 | 08.034 | cikloheksanocetna kislina | | |

08.035 | 02 | 4536–23–6 | 2-metilheksanojska kislina | 3191 | 582 | 224–883–9 | 08.035 | 2-metilkaprojska kislina; 2-butilpropanojska kislina; heksan-2-karboksilna kislina | | |

08.036 | 04 | 502–47–6 | citronelna kislina | 3142 | 616 | 207–939–7 | 08.036 | rodinolna kislina; rodinska kislina | 3,7-dimetilokt-6-enojska kislina | |

08.037 | 30 | 328–50–7 | 2-oksoglutarna kislina | 3891 | 653 | 206–330–3 | 08.037 | alfa-ketoglutarna kislina; 2-okso-1,5-pentandiojska kislina; 2-ketoglutarna kislina | 2-oksopentandiojska kislina | |

08.038 | 15 | 103–82–2 | fenilocetna kislina | 2878 | 672 | 203–148–6 | 08.038 | alfa-tolujska kislina; benzilkarboksilna kislina | | |

08.039 | 04 | 112–38–9 | undeka-10-enojska kislina | 3247 | 689 | 203–965–8 | 08.039 | undecilenska kislina; 10-hendecenojska kislina | | |

08.040 | 23 | 99–96–7 | 4-hidroksibenzojska kislina | | 693 | 202–804–9 | 08.040 | p-hidroksibenzojska kislina | | |

08.041 | 04 | 60–33–3 | oktadeka-9,12-dienojska kislina | 3380 | 694 | 200–470–9 | 08.041 | linolna kislina; linolna in linolenska kislina | | 1, 5 |

08.042 | 01 | 112–37–8 | undekanojska kislina | 3245 | 696 | 203–964–2 | 08.042 | n-undekojska kislina; n-undecilna kislina; hendekanojska kislina | | |

08.043 | 23 | 121–34–6 | vanilinska kislina | | 697 | 204–466–8 | 08.043 | 4-hidroksi-3-metoksi-benzojska kislina4- | 4-hidroksi-3-metoksibenzojskakislina | |

08.044 | 03 | 21016–46–6 | 2,4-dimetilpent-2-enojska kislina | 3143 | 744 | | 08.044 | | | |

08.045 | 02 | 88–09–5 | 2-etilmaslena kislina | 2429 | 2001 | 201–796–4 | 08.045 | alfa-etilmaslena kislina; dietilocetna kislina | | |

08.046 | 02 | 116–53–0 | 2-metilmaslena kislina | 2695 | 2002 | 204–145–2 | 08.046 | metiletil ocetna kislina; butan-2-karboksilna kislina | | |

08.047 | 02 | 1188–02–9 | 2-metilheptanojska kislina | 2706 | 2003 | 214–704–2 | 08.047 | 2-metilenantska kislina; metilamilocetna kislina; izokaprilna kislina; izooktanojska kislina | | |

08.048 | 04 | 591–80–0 | pent-4-enojska kislina | 2843 | 2004 | 209–732–7 | 08.048 | alilocetna kislina | | |

08.049 | 15 | 122–59–8 | fenoksiocetna kislina | 2872 | 2005 | 204–556–7 | 08.049 | fenileter glikolne kisline; fenoksietanojska kislina; o-fenilglikolna kislina; | | |

08.050 | 04 | 4219–24–3 | heks-3-enojska kislina | 3170 | 2256 | 224–157–1 | 08.050 | | | |

08.051 | 09 | 759–05–7 | 3-metil-2-oksomaslena kislina | 3869 | 2262 | 212–065–4 | 08.051 | 2-oksoizovalerianska kislina; dimetilpirogrozdna kislina | | |

08.052 | 09 | 816–66–0 | 4-metil-2-oksovalerianska kislina | 3871 | 2263 | 212–435–5 | 08.052 | 2-keto-4-metil-pentanojska kislina; 4-metil-2-oksopentanojska kislina;alfa-ketoizokapronska kislina; izopropil pirogrozdna kislina | | |

08.053 | 09 | 141–82–2 | malonska kislina | | 2264 | 205–503–0 | 08.053 | metandikarboksilna kislina; propandiojska kislina; propan 1,3-diojska kislina; | propandiojska kislina | 1 |

08.054 | 03 | 13419–69–7 | heks-2(trans)-enojska kislina | 3169 | 11777 | 236–528–5 | 08.054 | ß-propilakrilna kislina; 3-propilakrilna kislina | | 5 |

08.055 | 03 | 3142–72–1 | 2-metil-2-pentenojska kislina | 3195 | 11680 | 241–026–4 | 08.055 | 3-etil-2-metilakrilna kislina; 2-penten-2-karboksilna kislina;2-propilidinpropionska kislina | | |

08.056 | 02 | 105–43–1 | 3-metilvalerianska kislina | 3437 | 10149 | 203–297–7 | 08.056 | sek-butil ocetna kislina; 2-metil-butan-1-karboksilna kislina; ß-metilvalerianska kislina; | | |

08.057 | 02 | 646–07–1 | 4- metilvalerianska kislina | 3463 | 10150 | 211–464–0 | 08.057 | izoheksanojska kislina; izokapronska kislina; 4-metil pentanojska kislina; | | |

08.058 | 04 | 37674–63–8 | 2-metilpent-3-enojska kislina | 3464 | 10147 | 253–610–6 | 08.058 | | | |

08.059 | 04 | 1575–74–2 | 2-metilpent-4-enojska kislina | 3511 | 10148 | 216–404–7 | 08.059 | | | |

08.060 | 07 | 98–89–5 | cikloheksankarboksilna kislina | 3531 | 11911 | 202–711–3 | 08.060 | | | |

08.061 | 02 | 628–46–6 | 5-metilheksanojska kislina | 3572 | 10142 | | 08.061 | izoheptanojska kislina; izovenantska kislina; izoamil ocetna kislina | | |

08.062 | 02 | 45019–28–1 | 4-metilnonanojska kislina | 3574 | 11925 | 256–180–8 | 08.062 | 4-metilpelargonska kislina | | |

08.063 | 02 | 54947–74–9 | 4-metiloktanojska kislina | 3575 | 11926 | 259–404–2 | 08.063 | | | |

08.064 | 03 | 80–59–1 | 2-metilkrotonska kislina | 3599 | 10168 | 201–295–0 | 08.064 | tiglinska kislina; 2-metil krotonska kislina; 2-metil-2-butenojska kislina;trans-2,3-dimetil-akrilna kislina | metilbut-2(trans)-enojska kislina | 5 |

08.065 | 04 | 14436–32–9 | dec-9-enojska kislina | 3660 | 10090 | 238–410–9 | 08.065 | | | |

08.066 | 09 | 600–18–0 | 2-oksomaslena kislina | 3723 | | 209–986–9 | 08.066 | ketomaslena kislina; alfa-ketomaslena kislina; | | |

08.067 | 07 | 71298–42–5 | 1,2,5,6-tetrahidrokuminska kislina | 3731 | | | 08.067 | 4-izopropil-3-cikloheksen-1-karboksilna kislina; 3-cikloheksen-1-karboksilna kislina, 4-(1-metiletil)-, (±)-; | 1-(4-izopropilcikloheks-3-enil) karboksilna kislina | |

08.068 | 04 | 72881–27–7 | dec-(5- and 6)-enojska kislina | 3742 | | | 08.068 | | | |

08.070 | 03 | 541–47–9 | 3-metilkrotonska kislina | 3187 | 10138 | 208–782–7 | 08.070 | 3,3-dimetil-akrilna kislina; 3-metil-but-2-enojska kislina; ß, ß-dimetilakrilna kislina;seneciojska kislina | 3-metilbut-2(trans)-enojska kislina | |

08.071 | 23 | 100–09–4 | p-janeževa kislina | 3945 | 10077 | 202–818–5 | 08.071 | 4-janeževa kislina; drakonska kislina; p-metoksibenzojska kislina | 4-metoksibenzojska kislina | |

08.072 | 03 | 3724–65–0 | but-2-enojska kislina (cis in trans) | 3908 | 10080 | 223–077–4 | 08.072 | krotonska kislina (trans) + izokrotonska kislina (cis) | | 5 |

08.073 | 03 | 3913–85–7 | dec-2-enojska kislina | 3913 | 10087 | 223–475–8 | 08.073 | 2-decenojska kislina | | 5 |

08.074 | 04 | 15469–77–9 | dec-3-enojska kislina | | 10088 | 239–489–2 | 08.074 | 3-decenojska kislina | | |

08.075 | 04 | 26303–90–2 | dec-4-enojska kislina | 3914 | 10089 | 247–599–7 | 08.075 | 4-decenojska kislina | | |

08.076 | 23 | 89–86–1 | 2,4-dihidroksibenzojska kislina | 3798 | | 201–946–9 | 08.076 | | | |

08.077 | 09 | 4324–38–3 | 3-etoksipropionska kislina | | 10096 | 224–357–9 | 08.077 | | | |

08.078 | 02 | 149–57–5 | 2-etilheksanojska kislina | | | 205–743–6 | 08.078 | | | |

08.079 | 02 | 16493–80–4 | 4-etiloktanojska kislina | 3800 | | 240–560–5 | 08.079 | | | |

08.080 | 23 | 149–91–7 | galna kislina | | 10170 | 205–749–9 | 08.080 | 3,4,5-trihidroksibenzojska kislina; | 3,4,5-trihidroksibenzojska kislina | 1 |

08.081 | 03 | 459–80–3 | geranska kislina | | 10094 | 207–299–9 | 08.081 | 3,7- dimetil-2(trans), 6-oktadienojska kislina; 3,7-dimetilokta-2,6-dienojska kislina | 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadienojska kislina | |

08.082 | 09 | 110–94–1 | glutarna kislina | | | 203–817–2 | 08.082 | | pentandiojska kislina | 1 |

08.083 | 03 | 18999–28–5 | hept-2-enojska kislina | 3277 | 10102 | 242–738–8 | 08.083 | | | 5 |

08.084 | 04 | 29901–85–7 | hept-3-enojska kislina | | 10103 | 249–943–1 | 08.084 | | | |

08.085 | 03 | 110–44–1 | heksa-2,4-dienojska kislina | 3921 | | 203–768–7 | 08.085 | | | 5 |

08.086 | 30 | 1113–60–6 | 3-hidroksi-2-oksopropionska kislina | 3843 | | | 08.086 | propanojska kislina, 3-hidroksi-2-okso-; 3-hidroksi-2-oksopropanojska kislina | | |

08.087 | 23 | 530–57–4 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzojska kislina | | 10111 | 208–486–8 | 08.087 | siringinska kislina | | |

08.088 | 22 | 530–59–6 | 4-hidroksi-3,5-dimetoksicimetna kislina | | | 208–487–3 | 08.088 | sinapska kislina | 3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop–2-enojska kislina | |

08.089 | 22 | 1135–24–6 | 4-hidroksi-3-metoksicimetna kislina | | 10113 | 214–490–0 | 08.089 | ferulna kislina | 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop–2-enojska kislina | |

08.090 | 09 | 498–36–2 | 2-hidroksi-4-metilvalerianska kislina | | 10118 | 207–860–8 | 08.090 | | | |

08.091 | 04 | 506–32–1 | ikoza-5,8,11,14-tetraenojska kislina | | | 208–033–4 | 08.091 | arahidonska kislina | | |

08.092 | 23 | 586–38–9 | 3-metoksibenzojska kislina | 3944 | | 209–574–9 | 08.092 | m-janeževa kislina; 3-janeževa kislina | | |

08.093 | 09 | 39748–49–7 | 3-metil-2-oksovalerianska kislina | 3870 | 10146 | 254–616–1 | 08.093 | metil etil pirogrozdna kislina; natrijeva 3-metil-2-oksopentanojska kislina | | |

08.094 | 02 | 24323–24–8 | 4-metildekanojska kislina | | | | 08.094 | | | |

08.095 | 02 | 5601–60–5 | 8-metildekanojska kislina | | | | 08.095 | | | |

08.096 | 02 | 3780–58–3 | 3-metilheksanojska kislina | | | | 08.096 | | | |

08.097 | 02 | 1561–11–1 | 4-metilheksanojska kislina | | | 216–336–8 | 08.097 | | | |

08.099 | 03 | 10321–71–8 | 4-metilpent-2-enojska kislina | | | 233–706–4 | 08.099 | 4-metilpent-2-en-1-ojska kislina | | |

08.100 | 04 | 504–85–8 | 4-metilpent-3-enojska kislina | | | | 08.100 | | | |

08.101 | 03 | 3760–11–0 | non-2-enojska kislina | 3954 | 10153 | 223–171–5 | 08.101 | | | 5 |

08.102 | 04 | 4124–88–3 | non-3-enojska kislina | | 10154 | 223–932–1 | 08.102 | | | |

08.103 | 09 | 123–99–9 | nonandiojska kislina | | 10079 | 204–669–1 | 08.103 | azelainska kislina | | |

08.105 | 04 | 1577–19–1 | okt-3-enojska kislina | | 10157 | 216–418–3 | 08.105 | | | |

08.106 | 04 | 463–40–1 | oktadeka-9,12,15-trienojska kislina | 3380 | 695 | 207–334–8 | 08.106 | linolenska kislina | | 5 |

08.107 | 03 | 13991–37–2 | pent-2-enojska kislina | | 10163 | 237–791–9 | 08.107 | | | 5 |

08.108 | 22 | 492–37–5 | 2-fenilpropionska kislina | | 10164 | 207–752–0 | 08.108 | hidratropna kislina | | |

08.109 | 30 | 156–06–9 | 3-fenilpiruvična kislina | 3892 | | 205–847–1 | 08.109 | 3-fenil-2-oksopropanojska kislina | 3-okso-3-fenilpropanojska kislina | |

08.110 | 30 | 88–99–3 | ftalna kislina | | | 201–873–2 | 08.110 | o-dikarboksibenzen; o-benzendikarboksilna kislina; | 1,2-benzendikarboksilna kislina | 1 |

08.111 | 30 | 36413–60–2 | kinska kislina | | | 253–023–5 | 08.111 | 1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksilna kislina | 1,3,4,5-tetrahidroksi cikloheksan-1–karboksilna kislina | |

08.112 | 23 | 69–72–7 | salicilna kislina | | 10165 | 200–712–3 | 08.112 | 2-hidroksibenzojska kislina; | 2-hidroksibenzojska kislina | |

08.113 | 09 | 150–90–3 | dinatrijeva sol jantarne kisline | 3277 | 24 | 203–740–4 | 08.113 | | | 5 |

08.114 | 03 | 1871–67–6 | 2-oktenojska kislina | 3957 | 10156 | 216–001–6 | 08.114 | trans-2-oktenojska kislina | okt-2-enojska kislina | 5 |

08.115 | 02 | 3302–03–2 | 4-metilheptanojska kislina | | | | 08.115 | | | |

08.118 | 09 | 110–16–7 | cis-2-butendiojska kislina | | | 203–742–5 | 08.118 | maleinska kislina | | |

08.119 | 03 | 1191–04–4 | 2-heksenojska kislina | 3169 | 11777 | 214–727–8 | 08.119 | | | 5 |

08.120 | 03 | 13201–46–2 | 2-metil-2-butenojska kislina | 3599 | 10168 | 236–167–3 | 08.120 | | | 5 |

08.122 | 04 | 1617–32–9 | trans-3-pentenojska kislina | | | 216–573–7 | 08.122 | | | |

08.123 | 03 | 10352–88–2 | trans-2-heptenojska kislina | 3920 | | 233–769–8 | 08.123 | | | |

08.124 | 04 | 28163–84–0 | trans-3-heptenojska kislina | | | 248–876–5 | 08.124 | | | |

08.125 | 04 | 5163–67–7 | trans-3-oktenojska kislina | | | 225–941–6 | 08.125 | | | |

08.126 | 03 | 32466–55–0 | trans-2-tridecenojska kislina | | | 251–062–2 | 08.126 | | | |

08.127 | 22 | | 2-(4-metoksifenoksi)propionska kislina | | | | 08.127 | laktisol | | |

08.128 | 03 | | 2-metilbut-2(cis)-enojska kislina | | | | 08.128 | angelika kislina | | |

09.001 | 01 | 141–78–6 | etil acetat | 2414 | 191 | 205–500–4 | 09.001 | ocetni eter | | |

09.002 | 01 | 109–60–4 | propil acetat | 2925 | 192 | 203–686–1 | 09.002 | propil etanoat | | |

09.003 | 05 | 108–21–4 | izopropil acetat | 2926 | 193 | 203–561–1 | 09.003 | propil izoacetat | | |

09.004 | 01 | 123–86–4 | butil acetat | 2174 | 194 | 204–658–1 | 09.004 | butil etanoat | | |

09.005 | 02 | 110–19–0 | izobutil acetat | 2175 | 195 | 203–745–1 | 09.005 | butil izoacetat; 2-metil-1-propil acetat; izo-butil acetat | 2-metilpropil acetat | |

09.006 | 01 | 142–92–7 | heksil acetat | 2565 | 196 | 205–572–1 | 09.006 | heksil etanoat; 1-acetoksi-heksan, | | |

09.007 | 01 | 112–14–1 | oktil acetat | 2806 | 197 | 203–939–6 | 09.007 | acetat C-8; n-oktanil acetat; 2-etilheksil acetat; oktil etanoat | | |

09.008 | 01 | 143–13–5 | nonil acetat | 2788 | 198 | 205–585–8 | 09.008 | acetat C-9; pelargonil acetat; nonil etanoat | | |

09.009 | 01 | 112–17–4 | decil acetat | 2367 | 199 | 203–942–2 | 09.009 | acetat C-10; decil etanoat; dekanil acetat; 1-acetoksidekan; decil ester ocetnekisline, dekanol acetat | | |

09.010 | 01 | 112–66–3 | dodecil acetat | 2616 | 200 | 203–995–1 | 09.010 | lavril acetat; acetat C-12; dodekanil acetat; lavril etanoat; dodekanil etanoat | | |

09.011 | 03 | 105–87–3 | geranil acetat | 2509 | 201 | 203–341–5 | 09.011 | geraniol acetat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il acetat;2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-il acetat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil acetat | |

09.012 | 04 | 150–84–5 | citronelil acetat | 2311 | 202 | 205–775–0 | 09.012 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il acetat; 3,7-dimetil-6-okten-1-il etanoat | 3,7-dimetilokta-6-enil acetat | |

09.013 | 06 | 115–95–7 | linalil acetat | 2636 | 203 | 204–116–4 | 09.013 | bergamol; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat, likareol acetat, linalool acetat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil acetat | |

09.014 | 23 | 140–11–4 | benzil acetat | 2135 | 204 | 205–399–7 | 09.014 | benzil etanoat | | |

09.015 | 06 | 80–26–2 | alfa-terpinil acetat | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.015 | 3-cikloheksen-1-metanol, alfa, alfa, 4-trimetil, acetat; | p-ment-1-en-8-il acetat | 5 |

09.016 | 08 | 29066–34–0 | mentil acetat | 2668 | 206 | 240–459–6 | 09.016 | l-p-ment-3-il acetat; mentol acetat; 1-izopropil-4-metilcikloheks-2-il acetat; | (1-alfa, 2-beta, 5-alfa)- 2-izopropil–5-metilcikloheksil acetat | 4 |

09.017 | 08 | 76–49–3 | bornil acetat | 2159 | 207 | 200–964–4 | 09.017 | borneol acetat; 2-kamfanil acetat; bornil etanoat; l-bornil acetat;d-bornil acetat; eter bornil ocetne kisline; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-ilacetat | |

09.018 | 22 | 103–54–8 | cinamil acetat | 2293 | 208 | 203–121–9 | 09.018 | 3-fenil-2-propen-1-il acetat; 3-fenilalil acetat; | 3-fenilprop-2-enil acetat | |

09.019 | 23 | 104–21–2 | p-anizil acetat | 2098 | 209 | 203–185–8 | 09.019 | benzenmetanol, 4-metoksi-, acetat; anizil alkohol, acetat; benzil alkohol, | 4-metoksibenzil acetatp-metoksi, acetat; | |

09.020 | 18 | 93–28–7 | evgenil acetat | 2469 | 210 | 202–235–6 | 09.020 | evgenol acetat; acetevgenol; 2-metoksi-4-fenil acetat; acetil evgenol; | 4-alil-2-metoksifenil acetat | |

09.021 | 01 | 628–63–7 | pentil acetat | | 211 | 211–047–3 | 09.021 | amil acetat | | |

09.022 | 01 | 112–06–1 | heptil acetat | 2547 | 212 | 203–932–8 | 09.022 | acetat C-7; heptanil acetat; heptil etanoat, | | |

09.023 | 01 | 79–20–9 | metil acetat | 2676 | 213 | 201–185–2 | 09.023 | metil etanoat; | | |

09.024 | 02 | 123–92–2 | izopentil acetat | 2055 | 214 | 204–662–3 | 09.024 | izoamil acetat; beta-metil butil acetat; amil acetat (navaden); amil izo | 3-metilbutil acetatacetat; izoamil etanoat | |

09.025 | 02 | 10031–87–5 | 2-etilbutil acetat | 2425 | 215 | 233–095–4 | 09.025 | beta-etilbutil acetat | | |

09.026 | 22 | 7493–78–9 | alfa-pentilcinamil acetat | 2064 | 216 | 231–339–4 | 09.026 | alfa-n-amil-beta-fenilakril acetat; alfa-pentilcinamil acetat; floksin acetat | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil acetat | |

09.027 | 08 | 622–45–7 | cikloheksil acetat | 2349 | 217 | 210–736–6 | 09.027 | cikloheksan acetat; | | |

09.028 | 07 | 21722–83–8 | 2-cikloheksiletil acetat | 2348 | 218 | 2266952 | 09.028 | cikloheksan etil acetat; etilcikloheksil acetat; heksahidrofenil etilacetat | | |

09.029 | 06 | 103–07–1 | 1,1-dimetil-3-fenilpropil acetat | 2735 | 219 | 203–077–0 | 09.029 | dimetil fenetil karbinil acetat; 1,1-dimetil-3-fenilpropan-1-il acetat;2-metil-4-fenil-2-butil acetat | | |

09.030 | 17 | 93–29–8 | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil acetat | 2470 | 220 | 202–236–1 | 09.030 | izoevgenil acetat; izoevgenol acetat; 2-metoksi-4-propenil fenil acetat;acetizoevgenol | | |

09.031 | 15 | 103–45–7 | fenetil acetat | 2857 | 221 | 203–113–5 | 09.031 | 2-feniletil acetat; benzil karbinil acetat; | | |

09.032 | 22 | 122–72–5 | 3-fenilpropil acetat | 2890 | 222 | 204–569–8 | 09.032 | fenilpropil acetat; 3-fenil-1-propil acetat; hidrocinamil acetat;beta-fenilpropil acetat | | |

09.033 | 04 | 141–11–7 | rodinil acetat | 2981 | 223 | 205–458–7 | 09.033 | alfa-citronelil acetat | 3,7-dimetilokt-7-enil acetat | |

09.034 | 07 | 1323–00–8 | santalil acetat | 3007 | 224 | 2153496 | 09.034 | alfa-santalol, acetat; ß-santalol, acetat; | | 4 |

09.035 | 23 | 881–68–5 | vanilil acetat | 3108 | 225 | 212–920–1 | 09.035 | acetil vanilin; benzaldehid, 4-(acetiloksi)- 3-metoksi-;3-metoksi-4-acetoksibenzaldehid; | 4-acetoksi-3-metoksibenzaldehid | |

09.036 | 25 | 140–39–6 | p-tolil acetat | 3073 | 226 | 205–413–1 | 09.036 | p-krezil acetat; metil ester 4-metilbenzojske kisline; acetil p-krezol; p-tolil | 4-metilfenil acetatetanoat; acetat p-krezilne kisline | |

09.037 | 01 | 140–88–5 | etil akrilat | 2418 | 245 | 205–438–8 | 09.037 | etil propenoat | etil prop-2-enoat | |

09.038 | 01 | 623–42–7 | metil butirat | 2693 | 263 | 210–792–1 | 09.038 | metil butanoat | | |

09.039 | 01 | 105–54–4 | etil butirat | 2427 | 264 | 203–306–4 | 09.039 | etil n-butanoat; eter maslene kisline; etil butanoat | | |

09.040 | 01 | 105–66–8 | propil butirat | 2934 | 266 | 203–320–0 | 09.040 | propil butanoat | | |

09.041 | 05 | 638–11–9 | izopropil butirat | 2935 | 267 | 211–320–7 | 09.041 | propil izo butirat; propil izo butanoat; izopropil butanoat | | |

09.042 | 01 | 109–21–7 | butil butirat | 2186 | 268 | 203–656–8 | 09.042 | butil butanoat | | |

09.043 | 02 | 539–90–2 | izobutil butirat | 2187 | 269 | 208–729–8 | 09.043 | butil izo butirat; 2-metil-1-propil butirat; izobutil butanoat | 2-metilpropil butanoat | |

09.044 | 01 | 540–18–1 | pentil butirat | 2059 | 270 | 208–739–2 | 09.044 | amil butirat; amil butanoat | | |

09.045 | 01 | 2639–63–6 | heksil butirat | 2568 | 271 | 220–136–6 | 09.045 | n-heksil n-butanoat; heksil butanoat | | |

09.046 | 01 | 110–39–4 | oktil butirat | 2807 | 272 | 203–762–4 | 09.046 | oktil butanoat, | | |

09.047 | 01 | 5454–09–1 | decil butirat | 2368 | 273 | 226–700–8 | 09.047 | decil butanoat; 1-butiroksi dekan, | | |

09.048 | 03 | 106–29–6 | geranil butirat | 2512 | 274 | 203–381–3 | 09.048 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il butanoat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil butanoat | |

09.049 | 04 | 141–16–2 | citronelil butirat | 2312 | 275 | 205–463–4 | 09.049 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il butirat | 3,7-dimetilokt-6-enil butanoat | |

09.050 | 06 | 78–36–4 | linalil butirat | 2639 | 276 | 201–109–8 | 09.050 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il butirat; linalil n-butirat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil butanoat | |

09.051 | 23 | 103–37–7 | benzil butirat | 2140 | 277 | 203–105–1 | 09.051 | benzil n-butirat; benzil n-butanoat; benzil butanoat; | | |

09.052 | 06 | 2153–28–8 | terpinil butirat | 3049 | 278 | 218–445–6 | 09.052 | p-ment-1-en-8-il butirat; p-ment-1-en-8-ol butirat; | p-ment-1-en-8-il butanoat | |

09.053 | 22 | 103–61–7 | cinamil butirat | 2296 | 279 | 203–128–7 | 09.053 | fenilpropenil-n-butirat; 3-fenil-2-propen-1-il butanoat; | 3-fenilprop-2-enil butanoat3-fenil-2-propen-1-il ester maslene kisline, | |

09.054 | 03 | 2051–78–7 | alil butirat | 2021 | 280 | 218–129–8 | 09.054 | alil-n-butirat; vinil karbinil butirat; 2-propen-1-il butanoat;alil butanoat; | | |

09.055 | 02 | 106–27–4 | 3-metilbutil butirat | 2060 | 282 | 203–380–8 | 09.055 | izoamil butirat; izoamil n-butirat | | |

09.057 | 22 | 80866–83–7 | 2-fenilpropil butirat | 2891 | 285 | 279–587–2 | 09.057 | alfa-fenilpropil alkohol, ester maslene kisline; beta-metilfenetil butirat;hidratropil butirat | | |

09.058 | 23 | 6963–56–0 | p-anizil butirat | 2100 | 286 | 230–163–5 | 09.058 | benzil alkohol, p-metoksi, butirat; p-metoksibenzil ester maslene kisline; | 4-metoksibenzil butanoat | |

09.059 | 01 | 110–38–3 | etil dekanoat | 2432 | 309 | 203–761–9 | 09.059 | etil kaprat; etil decilat; etil kaprinat | | |

09.060 | 01 | 123–66–0 | etil heksanoat | 2439 | 310 | 204–640–3 | 09.060 | etil kapronat; eter (absolutni) kapronske kisline; etil kapronat | | |

09.061 | 01 | 626–77–7 | propil heksanoat | 2949 | 311 | 210–963–0 | 09.061 | propil kapronat; | | |

09.062 | 05 | 2311–46–8 | izopropil heksanoat | 2950 | 312 | 219–000–9 | 09.062 | propil izo heksanoat; propil izo heksilat; izopropil kapronat; izopropil kapronat | | |

09.063 | 01 | 626–82–4 | butil heksanoat | 2201 | 313 | 210–964–6 | 09.063 | butil kapronat; | | |

09.064 | 02 | 105–79–3 | izobutil heksanoat | 2202 | 314 | 203–332–6 | 09.064 | izobutil kapronat; butil izo heksanoat; butil izo kapronat | 2-metilpropil heksanoat | |

09.065 | 01 | 540–07–8 | pentil heksanoat | 2074 | 315 | 208–732–4 | 09.065 | amil heksanoat; amil kapronat; etil kapronat, | | |

09.066 | 01 | 6378–65–0 | heksil heksanoat | 2572 | 316 | 228–952–4 | 09.066 | heksil kapronat; | | |

09.067 | 03 | 10032–02–7 | geranil heksanoat | 2515 | 317 | 233–102–0 | 09.067 | geranil kapronat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il heksanoat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil n-heksanoat | |

09.068 | 06 | 7779–23–9 | linalil heksanoat | 2643 | 318 | 231–922–3 | 09.068 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il heksanoat; linalil kapronat; linalil heksoat;linelil heksilat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil heksanoat | |

09.069 | 01 | 106–70–7 | metil heksanoat | 2708 | 319 | 203–425–1 | 09.069 | metil kapronat; | | |

09.070 | 02 | 2198–61–0 | 3-metilbutil heksanoat | 2075 | 320 | 218–600–8 | 09.070 | izoamil heksanoat; izoamil kapronat; izopentil n-heksanoat; pentil izo heksanoat; pentil izo kapronat izopentil heksanoat | | |

09.071 | 22 | 6281–40–9 | 3-fenilpropil heksanoat | 2896 | 321 | 228–490–3 | 09.071 | hidrocinamil heksanoat; hidrocinamilkapronat; 3-fenilpropil kapronat; | | |

09.072 | 01 | 109–94–4 | etil formiat | 2434 | 339 | 203–721–0 | 09.072 | etil metanoat; eter mravljinčne kisline | | |

09.073 | 01 | 110–74–7 | propil formiat | 2943 | 340 | 203–798–0 | 09.073 | propil metanoat | | |

09.074 | 01 | 112–23–2 | heptil formiat | 2552 | 341 | 203–949–0 | 09.074 | n-heptil metanoat; heptil metanoat; | | |

09.075 | 01 | 112–32–3 | oktil formiat | 2809 | 342 | 203–959–5 | 09.075 | oktil metanoat; | | |

09.076 | 03 | 105–86–2 | geranil formiat | 2514 | 343 | 203–339–4 | 09.076 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il formiat;trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-metanoat; geranil metanoat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil formiat | |

09.077 | 23 | 104–57–4 | benzil formiat | 2145 | 344 | 203–214–4 | 09.077 | benzil ester mravljinčne kisline; benzil metanoat; | | |

09.078 | 04 | 105–85–1 | citronelil formiat | 2314 | 345 | 203–338–9 | 09.078 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il formiat; 3,7-dimetil-6-okten-1-il metanoat | 3,7-dimetilokt-6-enil formiat | |

09.079 | 04 | 141–09–3 | rodinil formiat | 2984 | 346 | 205–456–6 | 09.079 | alfa-citronelil formiat | 3,7-dimetilokt-7-enil formiat | |

09.080 | 06 | 115–99–1 | linalil formiat | 2642 | 347 | 204–120–6 | 09.080 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il formiat; linalool formiat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil formiat | |

09.081 | 06 | 2153–26–6 | alfa-terpinil formiat | 3052 | 348 | 218–444–0 | 09.081 | p-ment-1-en-8-il formiat; | | |

09.082 | 08 | 7492–41–3 | bornil formiat | 2161 | 349 | 231–319–5 | 09.082 | bornil metanoat; borneol formiat; d-bornil formiat; endo-2-bornanil formiat; 2-kamfanil formiat; l-bornil formiat; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il formiat | |

09.083 | 15 | 104–62–1 | fenetil formiat | 2864 | 350 | 203–220–7 | 09.083 | 2-feniletil formiat; 2-feniletil metanoat; benzilkarbinil formiat;benzilkarbinil metanoat | | |

09.084 | 22 | 104–64–3 | 3-fenilpropil formiat | 2895 | 351 | 203–222–8 | 09.084 | fenilpropil formiat; hidrocinamil formiat; hidrocinamil metanoat;beta-fenilpropil formiat; | | |

09.085 | 22 | 104–65–4 | cinamil formiat | 2299 | 352 | 203–223–3 | 09.085 | 3-fenil-2-propen-1-il formiat; 3-fenilalil formiat; cinamil metanoat; | 3-fenilprop-2-enil formiat | |

09.086 | 06 | 10058–43–2 | 2-metil-1-fenil-2-propil formiat | 2395 | 353 | | 09.086 | alfa, alfa-dimetilfenetil formiat; 2-benzil-2-propil formiat; benzil dimetil karbinil formiat; dimetil benzil karbinil formiat | | |

09.087 | 23 | 122–91–8 | p-anizil formiat | 2101 | 354 | 204–582–9 | 09.087 | anizil alkohol, formiat; anizil metanoat; p-metoksibenzil metanoat; | 4-metoksibenzil formiatbenzenmetanol, 4-metoksi-, formiat; | |

09.088 | 18 | 10031–96–6 | 4-evgenil formiat | 2473 | 355 | 233–099–6 | 09.088 | evgenol formiat | 4-alil-2-metoksifenil formiat | |

09.089 | 17 | 7774–96–1 | izoevgenil formiat | 2474 | 356 | 231–884–8 | 09.089 | 4-metoksi-4-fenil formiat; 2-metoksi-4-propenilfenil formiat; | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil formiat | |

09.090 | 22 | 7493–79–0 | alfa-pentilcinamil formiat | 2066 | 357 | 231–341–5 | 09.090 | alfa-n-amil-fenilakril formiat; alfa-pentilcinamil formiat | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil formiat | |

09.091 | 01 | 5454–28–4 | butil heptanoat | 2199 | 363 | 226–707–6 | 09.091 | butil heptilat; butil enantat, | | |

09.092 | 02 | 7779–80–8 | izobutil heptanoat | 2200 | 364 | 231–940–1 | 09.092 | izobutil heptilat; butil izo heptanoat; izobutil heptoat; 2-metil-1-propil | 2-metilpropil heptanoatheptanoat | |

09.093 | 01 | 106–30–9 | etil heptanoat | 2437 | 365 | 203–382–9 | 09.093 | etil heptilat; etil heptoat; etil enantat; ester enantske kisline | | |

09.094 | 01 | 5132–75–2 | oktil heptanoat | 2810 | 366 | 225–882–6 | 09.094 | oktil heptilat; oktil enantat, | | |

09.095 | 01 | 7778–87–2 | propil heptanoat | 2948 | 367 | 231–917–6 | 09.095 | propil heptilat; propil heptoat; propil enantat | | |

09.096 | 01 | 106–73–0 | metil heptanoat | 2705 | 368 | 203–428–8 | 09.096 | metil heptoat; metil enantat, | | |

09.097 | 03 | 142–19–8 | alil heptanoat | 2031 | 369 | 205–527–1 | 09.097 | alil heptilat; alil heptoat; alil enantat; alil enantat; | | |

09.098 | 01 | 7493–82–5 | pentil heptanoat | 2073 | 370 | 231–342–0 | 09.098 | amil heptanoat; amil heptilat; amil heptoat; amil enantat, | | |

09.099 | 01 | 106–33–2 | etil dodekanoat | 2441 | 375 | 203–386–0 | 09.099 | etil lavrat; etil dodecilat; | | |

09.100 | 01 | 106–18–3 | butil dodekanoat | 2206 | 376 | 203–370–3 | 09.100 | butil lavrat; butil dodecilat | | |

09.101 | 01 | 111–82–0 | metil dodekanoat | 2715 | 377 | 203–911–3 | 09.101 | metil lavrat; metil dodecilat, | | |

09.102 | 25 | 10024–57–4 | p-tolil dodekanoat | 3076 | 378 | 233–024–7 | 09.102 | p-krezil dodekanoat; p-krezil lavrat; p-metilfenil dodekanoat; | 4-metilfenil dodekanoat | |

09.103 | 02 | 6309–51–9 | 3-metilbutil dodekanoat | 2077 | 379 | 228–626–1 | 09.103 | izoamil lavrat; izoamil dodenanoat; amil izo lavrat; pentil izo lavrat;izopentil lavrat, | | |

09.104 | 01 | 124–06–1 | etil tetradekanoat | 2445 | 385 | 204–675–4 | 09.104 | etil miristat; | | |

09.105 | 05 | 110–27–0 | izopropil tetradekanoat | 3556 | 386 | 203–751–4 | 09.105 | izopropil miristat; | | |

09.106 | 01 | 124–10–7 | metil tetradekanoat | 2722 | 387 | 204–680–1 | 09.106 | metil miristat; | | |

09.107 | 01 | 123–29–5 | etil nonanoat | 2447 | 388 | 204–615–7 | 09.107 | etil pelargonat; etil nonilat | | |

09.108 | 01 | 1731–84–6 | metil nonanoat | 2724 | 389 | 217–052–7 | 09.108 | metil nonilat; metil pelargonat, | | |

09.109 | 03 | 7493–72–3 | alil nonanoat | 2036 | 390 | 231–334–7 | 09.109 | 2-propenil nonanoat; alil pelargonat; alil nonilat; 2-propenil pelargonat; | | |

09.110 | 02 | 7779–70–6 | 3-metilbutil nonanoat | 2078 | 391 | 231–933–3 | 09.110 | izoamil pelargonat; pentil izo nonanoat; izopentil nonanoat; amil izo nonanoat; izopentil nonilat; izoamil nonilat | | |

09.111 | 01 | 106–32–1 | etil oktanoat | 2449 | 392 | 203–385–5 | 09.111 | etil kaprilat; etil oktilat | | |

09.112 | 01 | 638–25–5 | pentil oktanoat | 2079 | 393 | 211–328–0 | 09.112 | amil oktanoat; amil kaprilat; amil oktilat; pentil oktilat, | | |

09.113 | 01 | 1117–55–1 | heksil oktanoat | 2575 | 394 | 214–247–9 | 09.113 | heksil kaprilat; heksil oktilat, | | |

09.114 | 01 | 2306–88–9 | oktil oktanoat | 2811 | 395 | 218–980–5 | 09.114 | oktil oktilat | | |

09.115 | 01 | 7786–48–3 | nonil oktanoat | 2790 | 396 | 232–099–3 | 09.115 | nonil oktilat | | |

09.116 | 06 | 10024–64–3 | linalil oktanoat | 2644 | 397 | 233–026–8 | 09.116 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il oktanoat; linalil kaprilat; linalil oktoat;linalil oktilat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil oktanoat | |

09.117 | 01 | 111–11–5 | metil oktanoat | 2728 | 398 | 203–835–0 | 09.117 | metil oktilat | | |

09.118 | 01 | 4265–97–8 | heptil oktanoat | 2553 | 399 | 224–252–8 | 09.118 | heptil kaprilat | | |

09.119 | 03 | 4230–97–1 | alil oktanoat | 2037 | 400 | 224–184–9 | 09.119 | alil kaprilat; 2-propenil oktanoat; 2-propenil oktilat; alil oktilat | | |

09.120 | 02 | 2035–99–6 | 3-metilbutil oktanoat | 2080 | 401 | 218–004–8 | 09.120 | izoamil oktanoat; izopentil oktanoat; pentil izo oktanoat; izoamil kaprilat;izopentil oktilat | | |

09.121 | 01 | 105–37–3 | etil propionat | 2456 | 402 | 203–291–4 | 09.121 | etil propanoat, eter propionske kisline | | |

09.122 | 01 | 106–36–5 | propil propionat | 2958 | 403 | 203–389–7 | 09.122 | propil propanoat; n-propil propionat; | | |

09.123 | 05 | 637–78–5 | izopropil propionat | 2959 | 404 | 211–300–8 | 09.123 | propil izo propionat, | | |

09.124 | 01 | 590–01–2 | butil propionat | 2211 | 405 | 209–669–5 | 09.124 | butil propanoat | | |

09.125 | 02 | 540–42–1 | izobutil propionat | 2212 | 406 | 208–746–0 | 09.125 | butil izo propionat; izobutil propanoat | 2-metilpropil propanoat | |

09.126 | 01 | 142–60–9 | oktil propionat | 2813 | 407 | 205–548–6 | 09.126 | oktil propanoat | | |

09.127 | 01 | 5454–19–3 | decil propionat | 2369 | 408 | 226–703–4 | 09.127 | decil propanoat; 1-propionoksi dekan, | | |

09.128 | 03 | 105–90–8 | geranil propionat | 2517 | 409 | 203–344–1 | 09.128 | trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il propanoat; 2,6-dimetil oktadien-6-il-8-n-propionat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil propanoat | |

09.129 | 04 | 141–14–0 | citronelil propionat | 2316 | 410 | 205–461–3 | 09.129 | | 3,7-dimetilokt-6-enil propanoat | |

09.130 | 06 | 144–39–8 | linalil propionat | 2645 | 411 | 205–627–5 | 09.130 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il propanoat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il propionat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil propanoat | |

09.131 | 08 | 2756–56–1 | izobornil propionat | 2163 | 412 | 220–410–5 | 09.131 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il propanoat | |

09.132 | 23 | 122–63–4 | benzil propionat | 2150 | 413 | 204–559–3 | 09.132 | benzil propanoat; benzilpropanoat | | |

09.133 | 22 | 103–56–0 | cinamil propionat | 2301 | 414 | 203–124–5 | 09.133 | 3-fenil-2-propen-1-il propanoat; gama-fenilalil propionat; | 3-fenilprop-2-enil propanoat | |

09.134 | 01 | 554–12–1 | metil propionat | 2742 | 415 | 209–060–4 | 09.134 | metil propanoat | | |

09.135 | 01 | 624–54–4 | pentil propionat | | 416 | 210–852–7 | 09.135 | pentil propanoat; amil propionat, | | |

09.136 | 02 | 105–68–0 | 3-metilbutil propionat | 2082 | 417 | 203–322–1 | 09.136 | izoamil propionat; izopentil propionat; izopentil propanat; izoamil propanoat, | | |

09.137 | 15 | 122–70–3 | fenetil propionat | 2867 | 418 | 204–567–7 | 09.137 | feniletil propionat; 2-feniletil propanoat; benzilkarbinil propionat; | | |

09.138 | 22 | 122–74–7 | 3-fenilpropil propionat | 2897 | 419 | 204–571–9 | 09.138 | fenilpropil propionat; hidrocinamil propionat; beta-fenilpropil propanoat; 3-fenilpropil propanoat; | | |

09.139 | 01 | 2445–76–3 | heksil propionat | 2576 | 420 | 219–495–1 | 09.139 | heksil propanoat, | | |

09.140 | 08 | 6222–35–1 | cikloheksil propionat | 2354 | 421 | 228–303–5 | 09.140 | | | |

09.141 | 04 | 105–89–5 | rodinil propionat | 2986 | 422 | 203–343–6 | 09.141 | alfa-citronelil propionat | 3,7-dimetilokt-7-enil propanoat | |

09.142 | 06 | 80–27–3 | terpinil propionat | 3053 | 423 | 201–266–2 | 09.142 | p-mentanil propionat (mešani izomeri — po FEMA);p-ment-1-en-8-il propionat | p-ment-1-en-8-il propanoat | |

09.143 | 08 | 97–45–0 | karvil propionat | 2251 | 424 | 202–583–9 | 09.143 | l-karveol propionat; p-menta-6,8-dien-2-il propionat; | p-menta-6,8-dien-2-il propanoat | |

09.144 | 21 | 120–45–6 | 1-fenetil propionat | 2689 | 425 | 204–397–3 | 09.144 | alfa-metilbenzil propionat; 1-fenil-1-etil propionat; metil fenilkarbinil propionat | | |

09.145 | 23 | 7549–33–9 | p-anizil propionat | 2102 | 426 | 231–433–5 | 09.145 | benzenmetanol, 4-metoksi-, propionat; | 4-metoksibenzil propanoat | |

09.146 | 03 | 7493–76–7 | alil undec-10-enoat | 2044 | 441 | 231–337–3 | 09.146 | alil undecilenat; 2-propenil 10-undecenoat; alil hendecenoat; alil undecilenoat. | | |

09.147 | 01 | 539–82–2 | etil valerat | 2462 | 465 | 208–726–1 | 09.147 | etil pentanoat; etil valerianat | | |

09.148 | 01 | 591–68–4 | butil valerat | 2217 | 466 | 209–728–5 | 09.148 | butil valerianat; butil pentanoat, | | |

09.149 | 01 | 2173–56–0 | pentil valerat | | 467 | 218–528–7 | 09.149 | amil pentanoat; amil valerat, | | |

09.150 | 03 | 10402–47–8 | geranil valerat | | 468 | 233–869–1 | 09.150 | geranil pentanoat; 2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-il pentanoat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil pentanoat | |

09.151 | 04 | 7540–53–6 | citronelil valerat | 2317 | 469 | 231–416–2 | 09.151 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il pentanoat | 3,7-dimetilokt-6-enil pentanoat | |

09.152 | 23 | 10361–39–4 | benzil valerat | | 470 | 233–789–7 | 09.152 | benzil valeriat; benzil pentanoat; fenil metil pentanoat | | |

09.153 | 08 | 7549–41–9 | bornil valerat | 2164 | 471 | 231–435–6 | 09.153 | bornil pentanoat; bornil valerianat; bornil n-pentanoat; endo-2-kamfanil valerat; endo-2-bornil valerat; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-ilpentanoat | |

09.154 | 08 | 89–47–4 | mentil valerat | | 472 | 201–910–2 | 09.154 | mentil pentanoat | p-mentan-3-il pentanoat | |

09.156 | 01 | 111–80–8 | metil 2-noninoat | 2726 | 479 | 203–909–2 | 09.156 | metil oktin karbonat; metil oktin karbonat; | | |

09.157 | 01 | 10031–92–2 | etil 2-noninoat | 2448 | 480 | 233–098–0 | 09.157 | etil oktin karbonat; etil oktin karboksilat; etil non-2-inoat; etil heksil propiolat | | |

09.158 | 01 | 111–12–6 | metil 2-oktinoat | 2729 | 481 | 203–836–6 | 09.158 | metil heptin karbonat; metil heptin karbonat; metil okt-2-inoat;metil pentilpropiolat | | |

09.159 | 01 | 638–49–3 | pentil formiat | 2068 | 497 | 211–340–6 | 09.159 | amil formiat; amil formiat; amil metanoat; n-pentil metanoat | | |

09.160 | 08 | 4351–54–6 | cikloheksil formiat | 2353 | 498 | 224–415–3 | 09.160 | | | |

09.161 | 01 | 629–33–4 | heksil formiat | 2570 | 499 | 211–087–1 | 09.161 | n-heksil formiat; heksil metanoat; heksil ester mravljinčne kisline | | |

09.162 | 02 | 110–45–2 | 3-metilbutil formiat | 2069 | 500 | 203–769–2 | 09.162 | izoamil formiat; izopentil formiat; amil izo formiat; pentil izo formiat;izopentil metanoat; amil izo metanoat; izoamil metanoat | | |

09.163 | 01 | 592–84–7 | butil formiat | 2196 | 501 | 209–772–5 | 09.163 | butil metanoat | | |

09.164 | 02 | 542–55–2 | izobutil formiat | 2197 | 502 | 208–818–1 | 09.164 | tetril formiat; butil izo formiat; izobutil metanoat; 2-metil-1-propil | 2-metilpropil formiatformiat | |

09.165 | 05 | 625–55–8 | izopropil formiat | 2944 | 503 | 210–901–2 | 09.165 | propil izo formiat; propil izo metanoat; izopropil metanoat | | |

09.166 | 01 | 5870–93–9 | heptil butirat | 2549 | 504 | 227–526–5 | 09.166 | heptil butanoat | | |

09.167 | 03 | 999–40–6 | neril butirat | 2774 | 505 | 213–660–1 | 09.167 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il butanoat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil butanoat | |

09.168 | 15 | 103–52–6 | fenetil butirat | 2861 | 506 | 203–119–8 | 09.168 | beta-fenetil n-butanoat; 2-feniletil butanoat; 2-feniletil butirat;benzilkarbinil butirat; | | |

09.169 | 03 | 105–91–9 | neril propionat | 2777 | 509 | 203–345–7 | 09.169 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il propionat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil propanoat | |

09.171 | 08 | 77–54–3 | cedril acetat | | 527 | 201–036–1 | 09.171 | | 2,6,6,8-tetrametil-tri–ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-il acetat | |

09.172 | 08 | 6243–10–3 | cikloheksil heksanoat | | 528 | 228–354–3 | 09.172 | | | |

09.174 | 25 | 613–70–7 | 2-metoksifenil acetat | 3687 | 552 | 210–350–8 | 09.174 | gvajacil acetat; 1-acetoksi-2-metoksibenzen; acetil gvajakol;o-metoksifenil acetat; | | |

09.175 | 08 | 58479–55–3 | izobornil butirat | | 564 | 261–281–5 | 09.175 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il butanoat | |

09.176 | 08 | 1200–67–5 | izobornil formiat | 2162 | 565 | 214–853–3 | 09.176 | izobornil metanoat; ekso-2-bornil formiat; ekso-2-kamfanil formiat; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il formiat | |

09.177 | 03 | 7149–29–3 | 2-metilallil butirat | 2678 | 572 | 230–474–6 | 09.177 | 2-metil-2-propen-1-il butirat; 2-metilalil butanoat; izopropenil | 2-metilprop-2-enil butanoatkarbinil-n-butirat; metilalil butirat; | |

09.178 | 21 | 93–92–5 | 1-fenetil acetat | 2684 | 573 | 202–288–5 | 09.178 | stiralil acetat; alfa-feniletil acetat; metil fenilkarbinil acetat; | 1-feniletil acetatsek-feniletil acetat | |

09.179 | 21 | 7775–38–4 | 1-fenetil formiat | 2688 | 574 | 231–893–7 | 09.179 | alfa-metilbenzil formiat; 1-fenil-1-etil formiat; alfa-metilbenzil metanoat; | | |

09.180 | 01 | 112–39–0 | metil heksadekanoat | | 581 | 203–966–3 | 09.180 | metil palmitat; | | |

09.181 | 01 | 13894–63–8 | metil heks-2-enoat | 2709 | 583 | 237–663–2 | 09.181 | metil ß-propilakrilat | | |

09.182 | 01 | 624–24–8 | metil valerat | 2752 | 588 | 210–838–0 | 09.182 | metil pentanoat; metil valerianat, | | |

09.185 | 09 | 592–20–1 | 2-oksopropil acetat | | 607 | 209–746–3 | 09.185 | acetonil acetat; | | |

09.186 | 10 | 4906–24–5 | sek-butan-3-onil acetat | 3526 | 608 | | 09.186 | 2-acetoksi-3-butanon; AMC acetat; acetoin acetat; acetil metil karbinil | 1-metil-2-oksopropil acetatacetat; 2-butanon-3-il acetat | |

09.188 | 01 | 5933–87–9 | pentil dekanoat | | 611 | 227–682–4 | 09.188 | amil kaprat, amil kaprinat, | | |

09.189 | 21 | 10031–86–4 | 1-fenilpropil butirat | 2424 | 628 | 233–094–9 | 09.189 | alfa-etilbenzil butirat; etil fenil karbinil butirat; 1-fenil-1-propil butirat; alfa-fenilpropil butirat; | | |

09.190 | 01 | 1552–67–6 | etil heks-2-enoat | 3675 | 631 | 216–296–1 | 09.190 | etil E-2-heksenoat | | 5 |

09.191 | 01 | 2396–83–0 | etil heks-3-enoat | 3342 | | 219–257–7 | 09.191 | | | |

09.192 | 01 | 111–62–6 | etil oleat | 2450 | 633 | 203–889–5 | 09.192 | etil cis-9-oktadecenoat | etil oktadec-9-enoat | |

09.193 | 01 | 628–97–7 | etil heksadekanoat | 2451 | 634 | 211–064–6 | 09.193 | etil palmitat; etil cetilat | | |

09.194 | 01 | 2396–84–1 | etil heksa-2,4-dienoat | 2459 | 635 | 219–258–2 | 09.194 | etil sorbat; etil 2,4-heksadienoat | | |

09.196 | 03 | 10094–40–3 | heks-2-enil acetat | 2564 | 643 | 233–223–9 | 09.196 | trans-2-heksenil acetat; 2-heksen-1-il acetat; 2-heksenil etanoat | | 5 |

09.197 | 04 | 3681–71–8 | heks-3(cis)-enil acetat | 3171 | 644 | 222–960–1 | 09.197 | cis-3-heksen-1-il acetat; cis-3-heksenil acetat; cis-3-heksenil etanoat | | |

09.198 | 02 | 2050–09–1 | izopentil valerat | | 648 | 218–081–8 | 09.198 | izoamil pentanoat | 3-metilbutil pentanoat | |

09.200 | 21 | 10415–88–0 | 1-metil-3-fenilpropil acetat | 2882 | 671 | 233–890–6 | 09.200 | metil fenil etil karbinil acetat; 4- fenil-2-butil acetat; feniletil metil karbinil acetat; | | |

09.201 | 15 | 7460–74–4 | fenetil valerat | | 673 | 231–246–9 | 09.201 | fenetil pentanoat | | |

09.202 | 01 | 141–06–0 | propil valerat | | 679 | 205–452–4 | 09.202 | propil pentanoat; propil valerat | | |

09.204 | 01 | 544–35–4 | etil oktadeka-9,12-dienoat | | 711 | 208–868–4 | 09.204 | etil linolat; | | |

09.205 | 01 | 1191–41–9 | etil oktadeka-9,12,15-trienoat | | 712 | 214–734–6 | 09.205 | etil linolenat; | | |

09.208 | 01 | 142–77–8 | butil oleat | | 741 | 205–559–6 | 09.208 | | butil oktadec-9-enoat | |

09.209 | 01 | 589–75–3 | butil oktanoat | | 742 | 209–659–0 | 09.209 | butil kaprilat | | |

09.210 | 01 | 111–61–5 | etil oktadekanoat | 3490 | 745 | 203–887–4 | 09.210 | etil stearat; | | |

09.211 | 30 | 60–01–5 | gliceril tributirat | 2223 | 747 | 200–451–5 | 09.211 | tributirin; glicerol tributirat; butirin; | | 1 |

09.212 | 03 | 2142–94–1 | neril formiat | 2776 | 2060 | 218–401–6 | 09.212 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il formiat; cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il metanoat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil formiat | |

09.213 | 03 | 141–12–8 | neril acetat | 2773 | 2061 | 2054592 | 09.213 | cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il acetat; cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il etanoat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil acetat | |

09.214 | 04 | 112–19–6 | undec-10-enil acetat | 3096 | 2062 | 203–944–3 | 09.214 | acetat C-11; 10-hendecil acetat; acetat undecilenske kisline; undecenil acetat | | |

09.215 | 08 | 97–42–7 | karvil acetat | 2250 | 2063 | 202–580–2 | 09.215 | karveil acetat; p-menta-6,8-dien-2-il acetat | p-menta-6,8-dien-2-il acetat | |

09.216 | 08 | 20777–49–5 | dihidrokarvil acetat | 2380 | 2064 | 244–029–9 | 09.216 | 6-metil-3-(1-metilvinil)cikloheksil acetat; dihidrokarveil acetat;8-p-menten-2-il acetat; 6-metil-3-izopropenilcikloheksenil acetat | p-ment-8-en-2-il acetat | |

09.218 | 08 | 125–12–2 | izobornil acetat | 2160 | 2066 | 204–727–6 | 09.218 | bornil izo acetat; ekso-2-kamfanil acetat; izobornil etanoat; ekso-2-bornil acetat; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il acetat | |

09.219 | 08 | 57576–09–7 | izopulegil acetat | 2965 | 2067 | 260–820–1 | 09.219 | 5-metil-2-izopropenilcikloheksil acetat; pulegol izo acetat;1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-il acetat; | p-ment-8-en-3-il acetat | |

09.220 | 23 | 326–61–4 | piperonil acetat | 2912 | 2068 | 206–312–5 | 09.220 | heliotropil acetat; 3,4-metilen dioksibenzil acetat;1,3-benzodioksol-5-metanol, acetat; | 3,4-metilendioksibenzil acetat | |

09.224 | 05 | 108–84–9 | 1,3-dimetilbutil acetat | | 2073 | 203–621–7 | 09.224 | 4-metil-2-pentil acetat; metil izobutil karbinil acetat | | |

09.225 | 09 | 1322–17–4 | 1,3-nonandiol acetat | 2783 | 2075 | 215–332–3 | 09.225 | 1,3-nonandiol acetat (mešani estri); acetoksi nonil acetat (mešani estri);jasmonil; | nonan-1,3-diil acetat | 5 |

09.226 | 09 | 7779–54–6 | 3-oksononan-1-il acetat | | 2076 | | 09.226 | | | |

09.227 | 06 | 151–05–3 | 1,1-dimetil-2-fenetil acetat | 2392 | 2077 | 205–781–3 | 09.227 | 2-metil-1-fenil-2-propil acetat; benzil dimetil karbinil acetat;dimetilbenzil karbinil acetat; | | |

09.228 | 25 | 533–18–6 | o-tolil acetat | 3072 | 2078 | 208–556–8 | 09.228 | acetil o-krezol; o-krezol acetat; o-krezil acetat; acetat o-krezilne kisline | 2-metilfenil acetat | |

09.230 | 08 | 1551–44–6 | cikloheksil butirat | 2351 | 2082 | 216–290–9 | 09.230 | cikloheksil butanoat | | |

09.231 | 21 | 3460–44–4 | 1-fenetil butirat | 2686 | 2083 | 222–409–5 | 09.231 | alfa-metilbenzil butirat; metil fenil karbinil butirat; stiralil butirat; | 1-feniletil butirat1-fenil-1-etil butanoat; | |

09.232 | 06 | 10094–34–5 | 1,1-dimetil-2-fenetil butirat | 2394 | 2084 | 233–221–8 | 09.232 | 2-metil-1-fenil-2-propil butirat; benzil dimetil karbinil butirat; alfa, alfa-dimetilfenetil butirat; | | |

09.233 | 03 | 2408–20–0 | alil propionat | 2040 | 2094 | 219–307–8 | 09.233 | 2-propenil propanoat; alil propanoat | | |

09.234 | 01 | 111–79–5 | metil non-2-enoat | 2725 | 2099 | 203–908–7 | 09.234 | metil nonilenat; metil nonilenoat | | |

09.235 | 01 | 7492–45–7 | butil dec-2-enoat | 2194 | 2100 | | 09.235 | | | |

09.236 | 01 | 5760–50–9 | metil undec-9-enoat | 2750 | 2101 | 227–279–3 | 09.236 | metil undecilenat; | | |

09.237 | 01 | 692–86–4 | etil undec-10-enoat | 2461 | 10634 | 211–734–8 | 09.237 | etil undecilenat; | | |

09.238 | 01 | 109–42–2 | butil undec-10-enoat | 2216 | 2103 | 203–670–4 | 09.238 | butil undecilenat; | | |

09.239 | 01 | 10522–18–6 | metil 2-undecinoat | 2751 | 2111 | | 09.239 | metil decin karbonat; metil decin karbonat; metil undec - 2-inoat metil oktil propiolat | | |

09.240 | 04 | 33467–73–1 | heks-3(cis)-enil formiat | 3353 | 2153 | 251–532–7 | 09.240 | beta, gama-heksenil metanoat; (Z)- 3-heksenol formiat; listni alkohol formiat;3-heksenil metanoat | | 5 |

09.244 | 03 | 123–68–2 | alil heksanoat | 2032 | 2181 | 204–642–4 | 09.244 | alil kapronat; 2-propenil heksanoat; | | |

09.246 | 01 | 123–95–5 | butil oktadekanoat | 2214 | 2189 | 204–666–5 | 09.246 | butil stearat; | | |

09.247 | 03 | 20474–93–5 | alil krotonat | | 2222 | 243–845–2 | 09.247 | | alil but-2(trans)-enoat | |

09.248 | 01 | 623–70–1 | etil trans-2-butenoat | 3486 | 2244 | 210–808–7 | 09.248 | etil krotonat | | |

09.249 | 21 | 68922–11–2 | 1-metil-2-fenetil butirat | 3197 | 2276 | 272–983–6 | 09.249 | 1-fenil-2-propil butirat; alfa-metilfenetil butirat; | | |

09.250 | 02 | 10588–10–0 | izobutil valerat | | 2303 | 234–191–9 | 09.250 | izobutil pentanoat | 2-metilpropil pentanoat | |

09.251 | 01 | 110–42–9 | metil dekanoat | | 2304 | 203–766–6 | 09.251 | | | |

09.253 | 25 | 528–79–0 | 2-izopropil-5-metilfenil acetat | | 2308 | 208–442–8 | 09.253 | timil acetat; acetil timol; | | |

09.254 | 05 | 4864–61–3 | 3-oktil acetat | 3583 | 2347 | 225–471–1 | 09.254 | 1-etil heksil acetat; n-amil etil karbinil acetat | 1-etilheksil acetat | |

09.256 | 01 | 6513–03–7 | propil nonanoat | | 2351 | 229–403–1 | 09.256 | propil pelargonat | | |

09.258 | 30 | 3891–59–6 | pentacetat glukoze | 2524 | | 223–439–1 | 09.258 | 1,2,3,4,6-pentaacetil-alfa-d-glukoza; 1,2,3,4,6-pentaacetil-beta-d-glukoza;alfa-pentaacetil-dekstro-glukoza; | 1,2,3,4,6-pentaacetil-alfa-d-glukoza in 1,2,3,4,6-pentaacetil-beta-d-glukoza | |

09.260 | 03 | 3025–30–7 | etildeka-2(cis), 4(trans)-dienoat | 3148 | 10574 | 221–178–8 | 09.260 | etil (2E, 4Z)-dekadienoat | | |

09.261 | 15 | 6290–37–5 | 2-fenetil heksanoat | 3221 | 10882 | 228–538–3 | 09.261 | 2-feniletil kapronat; 2-feniletil heksanoat; benzilkarbinil kapronat;benzilkarbinil heksanoat | | |

09.262 | 15 | 5457–70–5 | fenetil oktanoat | 3222 | 10884 | 226–718–6 | 09.262 | 2-feniletil kaprilat; benzilkarbinil oktanoat; | | |

09.263 | 30 | 139–45–7 | gliceril tripropionat | 3286 | 10657 | 205–365–1 | 09.263 | triglicerid propionske kisline; tripropionin | | 1 |

09.264 | 10 | 84642–61–5 | sek-butan-3-onil butirat | 3332 | 10525 | 283–438–7 | 09.264 | acetoil butirat; AMC butirat; | 1-metil-2-oksopropil butanoat | |

09.265 | 01 | 34495–71–1 | etil okt-4-enoat | 3344 | 10619 | 252–065–1 | 09.265 | | | 5 |

09.266 | 01 | 19089–92–0 | heksil 2-butenoat | 3354 | 10688 | 242–808–8 | 09.266 | | | 5 |

09.267 | 01 | 2396–78–3 | metil heks-3-enoat | 3364 | 10801 | 219–256–1 | 09.267 | o-heksilheksanolid | | |

09.268 | 01 | 21063–71–8 | metil okt-4(cis)-enoat | 3367 | 10834 | 244–188–4 | 09.268 | | | |

09.269 | 08 | 13851–11–1 | fenhil acetat | 3390 | 11769 | 237–588–5 | 09.269 | 1,3,3-trimetil-2-norbornanil acetat; | 1,3,3-trimetil-biciclo[2.2.1]heptan-2-il acetat | |

09.270 | 04 | 16491–36–4 | heks-3-enil butirat | 3402 | 11859 | 240–553–7 | 09.270 | ß, gama-heksenil n-butirat; cis-3-heksenil-butanoat | | 5 |

09.271 | 04 | 31501–11–8 | heks-3-enil heksanoat | 3403 | 11779 | 250–661–6 | 09.271 | 3-heksenil kapronat; cis-3-heksenil kapronat | | 5 |

09.272 | 07 | 72928–52–0 | mirtenil formiat | 3405 | 10858 | 277–082–1 | 09.272 | 2-pinen-10-ol formiat | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en–2-il)metil formiat | |

09.273 | 02 | 589–66–2 | izobutil krotonat | 3432 | 10706 | 209–658–5 | 09.273 | | 2-metilpropil but-2(trans)-enoat | |

09.274 | 01 | 627–90–7 | etil undekanoat | 3492 | 10633 | 211–018–5 | 09.274 | etil undecilat, etil hendekanoat | | |

09.275 | 04 | 1576–77–8 | hept-3(trans)-enil acetat | 3493 | 10662 | 216–411–5 | 09.275 | | | |

09.276 | 03 | 3913–80–2 | okt-2-enil acetat | 3516 | 11906 | 223–473–7 | 09.276 | 2-okten-1-ol, acetat, (E)– | | 5 |

09.277 | 03 | 84642–60–4 | okt-2(trans)-enil butirat | 3517 | 11907 | 283–437–1 | 09.277 | trans-2-oktenil butirat | | |

09.278 | 07 | 15111–96–3 | p-menta-1,8-dien-7-il acetat | 3561 | 10742 | 239–162–4 | 09.278 | perila acetat; perrilil acetat; perillil acetat;, perilil ester ocetne kisline;mentadien-7-karbinil acetat; | | |

09.280 | 09 | 67715–81–5 | nonan-1,4-diil diacetat | 3579 | 11927 | | 09.280 | nonandiol-1,4 acetat; | | |

09.281 | 05 | 2442–10–6 | okt-1-en-3-il acetat | 3582 | 11716 | 219–474–7 | 09.281 | oktenil acetat; amil vinil karbinil acetat; 3-acetoksiokten; amil krotonil | 1-vinilheksil acetatacetat; pentil krotonil acetat; | |

09.282 | 05 | 16491–54–6 | okt-1-en-3-il butirat | 3612 | | 240–555–8 | 09.282 | | 1-vinilheksil butirat | |

09.283 | 01 | 7367–88–6 | etil dec-2-enoat | 3641 | 10577 | 230–918–9 | 09.283 | | | 5 |

09.284 | 01 | 76649–16–6 | etil dec-4-enoat | 3642 | 10578 | 278–509–4 | 09.284 | | | 5 |

09.285 | 01 | 7367–82–0 | etil okt-2(trans)-enoat | 3643 | 10617 | 230–913–1 | 09.285 | | | 5 |

09.286 | 02 | 624–41–9 | 2-metilbutil acetat | 3644 | 10762 | 210–843–8 | 09.286 | | | |

09.287 | 01 | 28316–62–3 | propil deka-2,4-dienoat | 3648 | 10889 | 248–960–1 | 09.287 | | | 5 |

09.288 | 21 | 3572–06–3 | 4-(4-acetoksifenil)butan-2-on | 3652 | | 222–682–0 | 09.288 | | | |

09.289 | 07 | 36789–59–0 | alfa-kamfolen acetat | 3657 | | 253–212–2 | 09.289 | 1-acetoksi-2-(2,2,3)-trimetil-3-ciklopentenil etan; | 2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etil acetat | 5 |

09.290 | 01 | 69925–33–3 | etil okta-4,7-dienoat | 3682 | | | 09.290 | etil Z 4,7-oktadienoat | | |

09.291 | 04 | 61444–38–0 | heks-3-enil heks-3-enoat | 3689 | | 262–797–3 | 09.291 | Z-3-heksenil Z-3-heksenoat | | 5 |

09.292 | 01 | 33855–57–1 | heksil 2-heksenoat | 3692 | | | 09.292 | heksil E-2-heksenoat | | |

09.293 | 09 | 52789–73–8 | 1-acetoksi-1-acetilcikloheksan | 3701 | | 258–186–6 | 09.293 | metil 1-acetoksicikloheksil; 1-acetilcikloheksil acetat | | |

09.294 | 23 | 17373–93–2 | 2-metilbenzil acetat | 3702 | | 241–412–2 | 09.294 | | | 5 |

09.298 | 01 | 13481–87–3 | metil non-3-enoat | 3710 | | 236–786–9 | 09.298 | | | |

09.299 | 01 | 7367–81–9 | metil okt-2(trans)-enoat | 3712 | 11800 | 230–912–6 | 09.299 | metil E-2-oktenoat | | 5 |

09.300 | 01 | 689–89–4 | metil heksa-2,4-dienoat | 3714 | | 211–712–8 | 09.300 | metil sorbat; metil 2,4-heksadienoat, metil E, E-2,4 heksadienoat | | 5 |

09.301 | 25 | 59558–23–5 | p-tolil oktanoat | 3733 | | 261–803–1 | 09.301 | o-krezil oktanoat; p-metilfenil oktanoat; p-krezil kaprilat; | 4-metilfenil oktanoat | |

09.302 | 07 | 1079–01–2 | mirtenil acetat | 3765 | 10887 | 214–088–5 | 09.302 | 2-pinen-10-ol acetat | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en–2-il)metil acetat | |

09.303 | 03 | | hept-2-enil izovalerat | | 10664 | | 09.303 | | hept-2-enil 3-metilbutanoat | |

09.304 | 05 | | sek-heptil izovalerat | | 10806 | | 09.304 | | 1- metilheksil 3-metilbutanoat | |

09.305 | 08 | 22030–19–9 | beta-jonil acetat | 3844 | 10702 | | 09.305 | beta-jonol acetat; 3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-, acetat | 4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)but–3-en-2-il acetat | |

09.306 | 22 | | 2-metoksicinamil acetat | | 10752 | | 09.306 | | 3-(2-metoksifenil)prop-2-enil acetat | |

09.307 | 02 | | 2-metilbutil dodekanoat | | 10766 | | 09.307 | | | |

09.311 | 03 | 591–87–7 | alil acetat | | 11730 | 209–734–8 | 09.311 | | | |

09.312 | 03 | 7493–75–6 | alil heksa-2,4-dienoat | 2041 | 2182 | 231–336–8 | 09.312 | alil sorbat | | |

09.313 | 23 | 56423–40–6 | benzil 2-metilbutirat | | 10523 | 260–169–3 | 09.313 | | | |

09.314 | 23 | 65416–24–2 | benzil krotonat | | | 265–764–1 | 09.314 | | benzil but-2(trans)-enoat | |

09.315 | 23 | 140–25–0 | benzil dodekanoat | | | 205–405–8 | 09.315 | benzil lavrat | | |

09.316 | 23 | 6938–45–0 | benzil heksanoat | | 10521 | 230–068–9 | 09.316 | | | |

09.317 | 23 | 2051–96–9 | benzil laktat | | | 218–136–6 | 09.317 | | benzil 2-hidroksipropanoat | |

09.318 | 23 | 10276–85–4 | benzil oktanoat | | | 233–620–7 | 09.318 | | | |

09.319 | 08 | 13109–70–1 | bornil butirat | 3907 | | 236–036–0 | 09.319 | bornil butanoat; 2-bornil ester maslene kisline | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-il butanoat | |

09.320 | 09 | 112–07–2 | 2-butoksietil acetat | | | 203–933–3 | 09.320 | | | |

09.321 | 01 | 7785–64–0 | butil 2-metilbut-2(cis)-enoat | | | 232–084–1 | 09.321 | butil angelat | | |

09.322 | 01 | 6297–41–2 | butil 2-metilvalerat | | | 228–569–2 | 09.322 | butil 2-metilpentanoat | | |

09.323 | 05 | 105–46–4 | sek-butil acetat | | 10527 | 203–300–1 | 09.323 | but-2-il acetat | 1-metilpropil acetat | |

09.324 | 01 | 591–63–9 | butil but-2-enoat | | | | 09.324 | | | |

09.325 | 05 | 819–97–6 | sek-butil butirat | | 10528 | 212–465–9 | 09.325 | but-2-il butirat | 1-metilpropil butanoat | |

09.326 | 01 | 28369–24–6 | butil deka-2,4-dienoat | | 10529 | 248–994–7 | 09.326 | | | 5 |

09.327 | 01 | 30673–36–0 | butil dekanoat | | 10530 | 250–280–5 | 09.327 | butil kaprinat | | |

09.328 | 05 | 589–40–2 | sek-butil formiat | | 10532 | | 09.328 | but-2-il formiat | 1-metilpropil formiat | |

09.329 | 01 | 13416–74–5 | butil heks-2-enoat | | | | 09.329 | | | |

09.330 | 01 | 118869–62–8 | butil heks-3-enoat | | | | 09.330 | | | |

09.331 | 01 | 111–06–8 | butil heksadekanoat | | | 203–829–8 | 09.331 | butil palmitat | | |

09.332 | 05 | 820–00–8 | sek-butil heksanoat | | 10533 | | 09.332 | but-2-il kapronat; 2-butil heksanoat; | 1-metilpropil heksanoat | |

09.333 | 09 | 18449–60–0 | sek-butil laktat | | | 242–334–1 | 09.333 | | 1-metilpropil 2-hidroksipropanoat | |

09.334 | 01 | 50623–57–9 | butil nonanoat | | | 256–661–2 | 09.334 | | | |

09.335 | 01 | 57403–32–4 | butil okt-2-enoat | | 10536 | 260–720–8 | 09.335 | | | |

09.336 | 01 | 110–36–1 | butil tetradekanoat | | | 203–759–8 | 09.336 | butil miristat | | |

09.337 | 25 | 6380–28–5 | karvakril acetat | | | 228–963–4 | 09.337 | | 5-izopropil-2-metil fenil acetat | |

09.338 | 08 | 32214–91–8 | kariofilen alkohol acetat | | | 250–960–1 | 09.338 | kariofilen acetat | 4,11,11-trimetil-8-metilen–biciklo[7.2.0]undec-3-en-5-il acetat | |

09.339 | 22 | 61792–12–9 | cinamil 2-metilkrotonat | | | 263–215–0 | 09.339 | cinamil tiglat | 3-fenilprop-2-enil 2-metilbut-2(trans)- enoat | |

09.340 | 03 | 24717–85–9 | citronelil 2-metilbut-2-enoat | | | 246–426–2 | 09.340 | | 3,7-dimetilokt-6-enil 2-metilbutanoat | |

09.341 | 04 | 10580–25–3 | citronelil heksanoat | | | 234–175–1 | 09.341 | | 3,7-dimetilokt-6-enil heksanoat | |

09.342 | 07 | 54993–30–5 | ciklogeranil acetat | | | | 09.342 | | (2,6,6-trimetil-1-cikloheksenil)metilacetat | |

09.343 | 08 | 1129–47–1 | cikloheksil izobutirat | | 10548 | 214–448–1 | 09.343 | | cikloheksil 2-metilpropanoat | |

09.344 | 04 | 50816–18–7 | dec-9-enil acetat | | | 256–784–1 | 09.344 | rosalva acetat | | |

09.345 | 09 | 818–04–2 | di-izopentil sukcinat | | 10555 | 212–448–6 | 09.345 | di-izoamil sukcinat; di(3-metilbutil) sukcinat | di-(3-metilbutil)butandioat | |

09.346 | 30 | 1587–18–4 | dibutil malat | | | | 09.346 | | dibutil 2-hidroksibutandioat | |

09.347 | 09 | 141–03–7 | dibutil sukcinat | | | 205–449–8 | 09.347 | | dibutil butandioat | |

09.348 | 09 | 141–28–6 | dietil adipat | | | 205–477–0 | 09.348 | | dietil heksandioat. | |

09.349 | 30 | 32074–56–9 | dietil citrat | | | 250–914–0 | 09.349 | | | |

09.350 | 09 | 623–91–6 | dietil fumarat | | | 210–819–7 | 09.350 | | dietil but-2(trans)-endioat | |

09.351 | 09 | 141–05–9 | dietil maleat | | 10551 | 205–451–9 | 09.351 | dietil ester 2-butendiojske kisline; etil maleat | dietil but-2(cis)-endioat | |

09.352 | 09 | 624–17–9 | dietil nonandioat | | 10549 | 210–833–3 | 09.352 | dietil azelat | | |

09.353 | 09 | 95–92–1 | dietil oksalat | | | 202–464–1 | 09.353 | | dietil etandioat | |

09.354 | 09 | 818–38–2 | dietil pentandioat | | | 212–451–2 | 09.354 | | | |

09.355 | 08 | 20777–49–5 | neo-dihidrokarvil acetat | | 10859 | 244–029–9 | 09.355 | | p-ment-8(9)-en-2-il acetat | |

09.356 | 06 | 20487–40–5 | 1,1-dimetiletil propionat | | | | 09.356 | terc butil propionat | | |

09.358 | 02 | 20780–49–8 | 3,7-dimetiloktil acetat | | 10899 | 244–034–6 | 09.358 | tetrahidrogeranil acetat | | |

09.359 | 09 | 111–15–9 | 2-etoksietil acetat | | 10565 | 203–839–2 | 09.359 | etilen glikol monoetil eter acetat | | |

09.360 | 09 | 2985–28–6 | etil 2-acetoksipropionat | | | | 09.360 | etil acetillaktat | | |

09.361 | 09 | 27372–03–8 | etil 2-hidroksi-3-metilbutirat | | 10600 | | 09.361 | | | |

09.362 | 23 | 60770–00–5 | etil 2-hidroksi-4-metilbenzoat | | | | 09.362 | | | |

09.363 | 23 | 7335–26–4 | etil 2-metoksibenzoat | | | 230–843–1 | 09.363 | | | |

09.364 | 15 | 2510–99–8 | etil 2-fenilpropionat | | | 219–727–1 | 09.364 | | | |

09.365 | 01 | 638–10–8 | etil 3-metilkrotonat | | 10610 | 211–319–1 | 09.365 | etil senecioat | etil 3-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.366 | 09 | 121312–01–4 | etil 4-acetoksioktanoat | | | | 09.366 | | | |

09.367 | 23 | 120–47–8 | etil 4-hidroksibenzoat | | | 204–399–4 | 09.367 | | | 4 |

09.368 | 01 | 6849–18–9 | etil 4-metilpent-3-enoat | | 10615 | | 09.368 | | | |

09.370 | 01 | 67233–91–4 | etil dec-9-enoat | | 10579 | | 09.370 | | | |

09.371 | 01 | 78417–28–4 | etil deka-2,4,7-trienoat | 3832 | 10576 | | 09.371 | etil deka-2,4,7-trienoat; 2,4,7- etil ester dekatrienojske kisline | | |

09.372 | 01 | 28290–90–6 | etil dodec-2-enoat | | 10584 | | 09.372 | | | |

09.373 | 01 | 32659–21–5 | etil geranat | | | 251–144–8 | 09.373 | | etil 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienoat | |

09.374 | 01 | 54340–72–6 | etil hept-2-enoat | | | | 09.374 | | | |

09.375 | 01 | 97–63–2 | etil metakrilat | | | 202–597–5 | 09.375 | | etil 2-metilprop-2-enoat | |

09.376 | 01 | 26553–47–9 | etil okt-3(trans)-enoat | | | 247–799–4 | 09.376 | | | |

09.377 | 01 | 1117–65–3 | etil okt-3-enoat | | 10618 | | 09.377 | | | |

09.378 | 01 | 78989–37–4 | etil okt-4(trans)-enoat | | | 279–035–0 | 09.378 | | | |

09.379 | 01 | 2445–93–4 | etil pent-2-enoat | | 10623 | 219–500–7 | 09.379 | | | |

09.380 | 01 | 41114–00–5 | etil pentadekanoat | | 10622 | 255–223–8 | 09.380 | | | |

09.381 | 02 | 103–09–3 | 2-etilheksil acetat | | | 203–079–1 | 09.381 | beta-etilheksil acetat; 2-etilheksanil acetat | | |

09.382 | 03 | 68705–63–5 | geranil 2-metilbutirat | | | 272–100–4 | 09.382 | | 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadienil2-metilbutanoat | |

09.383 | 03 | 7785–33–3 | geranil 2-metilkrotonat | | 11829 | 232–078–9 | 09.383 | geranil tiglat | 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadienil2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.384 | 03 | 51532–26–4 | geranil oktanoat | | | 257–256–3 | 09.384 | geranil kaprilat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil oktanoat | |

09.385 | 03 | 16939–73–4 | hept-2-enil acetat | | 10661 | 241–002–3 | 09.385 | | | 5 |

09.386 | 05 | 94088–33–2 | sek-hept-4(cis)-enil acetat | | | 302–032–3 | 09.386 | | 1-metilheks-3(cis)-enil acetat | |

09.387 | 01 | 50862–12–9 | heptil 2-metilbutirat | | 10668 | 256–811–7 | 09.387 | | | |

09.388 | 05 | 5921–82–4 | sek-heptil acetat | | 10802 | 227–647–3 | 09.388 | | 1-metilheksil acetat | |

09.390 | 01 | 6976–72–3 | heptil heksanoat | | 10666 | 230–239–8 | 09.390 | | | |

09.391 | 05 | 6624–58–4 | sek-heptil heksanoat | | 10805 | 229–582–6 | 09.391 | | 1-metilheksil heksanoat | |

09.392 | 01 | 56423–43–9 | heptil izovalerat | | 10667 | 260–170–9 | 09.392 | | heptil 3-metilbutanoat | |

09.393 | 01 | 5451–80–9 | heptil valerat | | 10672 | 226–686–3 | 09.393 | heptil pentanoat | | |

09.394 | 03 | 2497–18–9 | heks-2(trans)-enil acetat | 2564 | 643 | 219–680–7 | 09.394 | trans-2-heksenil acetat; 2-heksen-1-il acetat | | 5 |

09.395 | 03 | 53398–80–4 | heks-2(trans)-enil propionat | 3932 | 11830 | 258–513–2 | 09.395 | 2-heksenil propanoat; (E)-heks-2-enil propionat; trans-2-heksenil propionat | | |

09.396 | 03 | 53398–83–7 | heks-2-enil butirat | 3926 | | 258–515–3 | 09.396 | | | 5 |

09.397 | 03 | 53398–78–0 | heks-2-enil formiat | 3927 | 11858 | 258–512–7 | 09.397 | (E)-heks-2-enil formiat; trans-2-heksenil formiat | | 5 |

09.398 | 03 | 53398–86–0 | heks-2-enil heksanoat | | | 258–519–5 | 09.398 | | | 5 |

09.399 | 03 | 35154–45–1 | heks-2-enil izovalerat | 3930 | | 252–404–3 | 09.399 | | heks-2-enil 3-metilbutanoat | 5 |

09.400 | 15 | 68133–78–8 | heks-2-enil fenilacetat | | | 268–705–8 | 09.400 | | | 5 |

09.401 | 09 | 2308–18–1 | izopentil acetoacetat | 3551 | 227 | 218–991–5 | 09.401 | 3-metilbutil acetoacetat; pentil 3-oksobutanoat; izoamil beta-ketobutirat; | 3-metilbutil 3-oksobutanoat | |

09.402 | 09 | 141–97–9 | etil acetoacetat | 2415 | 240 | 205–516–1 | 09.402 | etil acetilacetat; etil beta-ketobutirat; ester acetoocetne kisline | etil 3-oksobutanoat | |

09.403 | 09 | 591–60–6 | butil acetoacetat | 2176 | 241 | 209–722–2 | 09.403 | butil 3-ketobutanoat; butil 3-ketobutirat | butil 3-oksobutanoat | |

09.404 | 09 | 7779–75–1 | izobutil acetoacetat | 2177 | 242 | 231–937–5 | 09.404 | izobutil-beta-ketobutirat; izobutil-3-oksobutanoat; 2-metil-1-propil | 2-metilpropil 3-oksobutanoatacetoacetat; izobutil 3-ketobutanoat; | |

09.405 | 09 | 10032–00–5 | geranil acetoacetat | 2510 | 243 | 233–101–5 | 09.405 | geranil 3-oksobutanoat; geranil beta-ketobutirat;trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il acetoacetat; | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil 3-oksobutanoat | |

09.406 | 23 | 5396–89–4 | benzil 3-oksobutirat | 2136 | 244 | 226–416–4 | 09.406 | benzil acetilacetat; benzil 3-oksobutanoat; benzil ß-ketobutirat | | |

09.407 | 15 | 42078–65–9 | 2-fenetil 3-metilkrotonat | 2869 | 246 | 255–649–4 | 09.407 | 2-feniletil 3-metil-2-butenoat; 2-fenetil senecioat; fenetil 3,4-dimetilakrilat | 2-feniletil 3-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.408 | 02 | 7779–81–9 | izobutil 2-metilbut-2(cis)-enoat | 2180 | 247 | 231–941–7 | 09.408 | izobutil angelat; butil izo angelat, butil izo cis-2-metil-2-butenoat | 2-metilpropil 2-metilbut-2(cis)-enoat | 5 |

09.409 | 01 | 7452–79–1 | etil 2-metilbutirat | 2443 | 265 | 231–225–4 | 09.409 | etil 2-metilbutanoat | | |

09.410 | 03 | 7493–69–8 | alil 2-etilbutirat | 2029 | 281 | 231–332–6 | 09.410 | 2-propenil 2-etilbutanoat; 2-propenil 2-etilbutirat; | | |

09.411 | 03 | 7493–65–4 | alil cikloheksanbutirat | 2024 | 283 | | 09.411 | alil 4-cikloheksilbutirat; 2-propen-1-il cikloheksanbutirat; alil heksahidrofenilbutirat; alil cikloheksilbutirat | | |

09.412 | 01 | 547–63–7 | metil izobutirat | 2694 | 287 | 208–929–5 | 09.412 | metil dimetilacetat, metil-2-metilpropionat | metil 2-metilpropanoat | |

09.413 | 01 | 97–62–1 | etil izobutirat | 2428 | 288 | 202–595–4 | 09.413 | etil izobutanoat; etil 2-metilpropanoat, 2-metil-, etil ester propanojske kisline | etil-2-metilpropanoat | |

09.414 | 01 | 644–49–5 | propil izobutirat | 2936 | 289 | 211–417–4 | 09.414 | | propil 2-metilpropanoat | |

09.415 | 05 | 617–50–5 | izopropil izobutirat | 2937 | 290 | 210–517–5 | 09.415 | propil izo izobutirat, izopropil 2-metilpropanoat, propil izo 2-metilpropanoat | izopropil 2-metilpropanoat | |

09.416 | 01 | 97–87–0 | butil izobutirat | 2188 | 291 | 202–614–6 | 09.416 | butil-2-metilpropionat; n-butil 2-metilpropanoat | izobutil 2-metilpropanoat | |

09.417 | 02 | 97–85–8 | izobutil izobutirat | 2189 | 292 | 202–612–5 | 09.417 | izobutil 2-metilpropionat; butil izo 2-metilpropanoat, 2-metil-1-propil | 2-metilpropil 2-metilpropanoat2-metilpropanoat; izobutil 2-metilpropanoat | |

09.418 | 01 | 2445–72–9 | pentil izobutirat | | 293 | 219–494–6 | 09.418 | amil izobutirat; amil izobutirat | pentil 2-metilpropanoat | |

09.419 | 02 | 2050–01–3 | izopentil izobutirat | 3507 | 294 | 218–078–1 | 09.419 | izopentil-2-metil propanoat | 3-metilbutil 2-metilpropanoat | |

09.420 | 01 | 2349–13–5 | heptil izobutirat | 2550 | 295 | 219–076–3 | 09.420 | heptil 2-metilpropanoat | heptil 2-metilpropanoat | |

09.421 | 04 | 97–89–2 | citronelil izobutirat | 2313 | 296 | 202–616–7 | 09.421 | citronelil 2-metilpropionat; 3,7-dimetil-6-okten-1-il izobutirat;3,7-dimetil-6-okten-1-il 2-metilpropanoat | 3,7-dimetilokt-6-enil 2-metilpropanoat | |

09.423 | 06 | 78–35–3 | linalil izobutirat | 2640 | 298 | 201–108–2 | 09.423 | linalil 2-metilpropionat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il izobutirat, linalool izobutirat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil 2-metil–propanoat | |

09.424 | 03 | 2345–24–6 | neril izobutirat | 2775 | 299 | 219–061–1 | 09.424 | 2-cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il izobutirat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil 2-metilpropanoat | |

09.425 | 06 | 7774–65–4 | terpinil 2-metilpropionat | 3050 | 300 | 231–878–5 | 09.425 | terpinil izobutirat; 1-metil-1-(4-metilcikloheks-3-enil)etil 2-metilpropionat | p-ment-1-en-8-il izobutirat | |

09.426 | 23 | 103–28–6 | benzil izobutirat | 2141 | 301 | 203–095–9 | 09.426 | benzil 2-metilpropanoat; | benzil-2-metilpropanoat | |

09.427 | 15 | 103–48–0 | fenetil izobutirat | 2862 | 302 | 203–116–1 | 09.427 | 2-fenetil izobutirat; 2-feniletil izobutirat; benzilkarbinil | 2-feniletil 2-metilpropanoat2-metilpropanoat; fenetil 2-metilpropanoat; | |

09.428 | 22 | 103–58–2 | 3-fenilpropil izobutirat | 2893 | 303 | 203–125–0 | 09.428 | hidrocinamil izobutirat; hidrocinamil 2-metilpropanoat | 3- fenilpropil 2-metilpropanoat | |

09.429 | 25 | 103–93–5 | p-tolil izobutirat | 3075 | 304 | 203–159–6 | 09.429 | p-krezil izobutirat; p-metilfenil 2-metilpropanoat; p-metilfenil | 4-metilfenil 2-metilpropanoatizobutirat; p-tolil 2-metilpropanoat; | |

09.430 | 23 | 5461–08–5 | piperonil izobutirat | 2913 | 305 | 226–745–3 | 09.430 | piperonil 2-metilpropionat; 3,4-metilendioksibenzil-2-metilpropanoat;heliotropil-2-metilpropanoat; | 3,4-metilendioksibenzil 2-metilpropanoat | |

09.431 | 03 | 2345–26–8 | geranil izobutirat | 2513 | 306 | 219–062–7 | 09.431 | geranil 2-metilpropionat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il izobutirat; | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil 2-metilpropanoat | |

09.432 | 01 | 2412–80–8 | metil 4-metilvalerat | 2721 | 322 | 219–320–9 | 09.432 | metil 4-metilpentanoat; metil izokapronat, metil izobutilacetat | | |

09.433 | 09 | 97–64–3 | etil laktat | 2440 | 371 | 202–598–0 | 09.433 | etil alfa-hidroksipropionat; | etil 2-hidroksipropanoat | |

09.434 | 09 | 138–22–7 | butil laktat | 2205 | 372 | 205–316–4 | 09.434 | butil alfa-hidroksipropionat; butil hidroksipropanoat; | butil 2-hidroksipropanoat | |

09.435 | 09 | 539–88–8 | etil 4-oksovalerat | 2442 | 373 | 208–728–2 | 09.435 | etil levulinat; etil 4-ketovalerat; etil acetilpropanoat; etil levulat; | | |

09.436 | 09 | 2052–15–5 | butil 4-oksovalerat | 2207 | 374 | 218–143–4 | 09.436 | butil levulinat; butil 4-ketovalerat; butil 4-oksopentanoat; butil acetilpropionat; | | |

09.439 | 30 | 7554–12–3 | dietil malat | 2374 | 382 | 231–444–5 | 09.439 | dietilhidroksisukcinat; etil malat | dietil 2-hidroksibutandioat | |

09.441 | 09 | 17373–84–1 | butil etil malonat | 2195 | 384 | | 09.441 | etil butil maloat; | butil etil propandioat | |

09.442 | 09 | 617–35–6 | etil piruvat | 2457 | 430 | 210–511–2 | 09.442 | etil acetilformiat; etil alfa-ketopropionat; etil piroracemat | etil 2-oksopropanoat | |

09.443 | 09 | 7779–72–8 | izopentil piruvat | 2083 | 431 | 231–934–9 | 09.443 | izoamil 2-oksopropanoat | 3-metilbutil 2-oksopropanoat | |

09.444 | 09 | 123–25–1 | dietil sukcinat | 2377 | 438 | 204–612–0 | 09.444 | dietil butandionat; dietil etandikarboksilat; etil sukcinat; | dietil butandioat | |

09.445 | 09 | 106–65–0 | dimetil sukcinat | 2396 | 439 | 203–419–9 | 09.445 | dimetil butandionat; metil sukcinat; | dimetil butandioat | |

09.446 | 30 | 87–91–2 | dietil tartrat | 2378 | 440 | 201–783–3 | 09.446 | dietil 2,3-dihidroksibutandioat; etil tartrat; dietil 2,3-dihidroksisukcinat; | dietil 2,3-dihidroksibutandioat | |

09.447 | 01 | 108–64–5 | etil izovalerat | 2463 | 442 | 203–602–3 | 09.447 | etil ß-metilbutirat; etil izopentanoat | etil 3-metilbutanoat | |

09.448 | 01 | 557–00–6 | propil izovalerat | 2960 | 443 | 209–148–2 | 09.448 | propil izovalerianat, propil 3-metilbutanoat, propil izopentanoat, propil 3-metilbutirat | | |

09.449 | 01 | 109–19–3 | butil izovalerat | 2218 | 444 | 203–654–7 | 09.449 | butil izovalerianat; butil izopentanoat | butil-3-metilbutanoat | |

09.450 | 05 | 32665–23–9 | izopropil izovalerat | 2961 | 445 | 251–145–3 | 09.450 | propil izo izovalerat; izopropil izovalerianat; izopropil izopentanoat | izopropil 3-metilbutanoat | |

09.451 | 01 | 7786–58–5 | oktil izovalerat | 2814 | 446 | 232–100–7 | 09.451 | oktil izovalerianat; oktil izopentanoat; oktil 3-metilbutirat | oktil 3-metilbutanoat | |

09.452 | 01 | 7786–47–2 | nonil izovalerat | 2791 | 447 | 232–098–8 | 09.452 | nonil izovalerianat; nonil izopentanoat | nonil 3-metilbutanoat | |

09.453 | 03 | 109–20–6 | geranil izovalerat | 2518 | 448 | 203–655–2 | 09.453 | geranil 3-metilbutirat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il izopentanoat; | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil 3-metilbutanoat | |

09.454 | 06 | 1118–27–0 | linalil izovalerat | 2646 | 449 | 214–259–4 | 09.454 | linalil 3-metilbutirat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il izovalerat, linalilizopentanoat, linalil izovalerianat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil 3-metil–butanoat | |

09.455 | 08 | 16409–46–4 | mentil izovalerat | 2669 | 450 | 240–460–1 | 09.455 | p-ment-3-il izovalerat; mentil izovalerianat;1-izopropil-4-metilcikloheks-2-il 3-metilbutanoat; | 2-izopropil-5-metilcikloheksanil3-metilbutanoat | |

09.456 | 08 | 76–50–6 | bornil izovalerat | 2165 | 451 | 200–966–5 | 09.456 | bornil 3-metilbutirat; bornil izovalerianat; bornil izopentanoat; | 1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]hept-2-il 3-metilbutanoat | |

09.457 | 08 | 7779–73–9 | izobornil izovalerat | 2166 | 452 | 231–935–4 | 09.457 | izobornil 3-metilbutirat; izobornil izovalerianat; bornil izo izovalerat;bornil izo izopentanoat; | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il 3-metilbutanoat | |

09.458 | 23 | 103–38–8 | benzil izovalerat | 2152 | 453 | 203–106–7 | 09.458 | benzil izovalerianat; benzil izopentanoat | benzil 3-metil butanoat | |

09.459 | 22 | 140–27–2 | cinamil izovalerat | 2302 | 454 | 205–407–9 | 09.459 | cinamil-3-metilbutirat; cinamil izovalerianat; 3-fenilalil izovalerat; | 3-fenilprop-2-enil 3-metilbutanoat3-fenil-2-propen-1-il 3-metilbutanoat; | |

09.460 | 04 | 68922–10–1 | citronelil izovalerat | | 455 | 272–982–0 | 09.460 | citronelil izopentanoat | 3,7-dimetilokt-6-enil 3-metilbutanoat | |

09.461 | 06 | 1142–85–4 | terpinil izovalerat | 3054 | 456 | | 09.461 | p-ment-1-en-8-il izovalerat; terpinil izopentanoat; p-ment-1-en-8-il 3-metilbutirat; | p-ment-1-en-8-il 3-metilbutanoat | |

09.462 | 01 | 556–24–1 | metil izovalerat | 2753 | 457 | 209–117–3 | 09.462 | metil izo valerianat, metil ß-metil butirat | metil 3-metilbutanoat | |

09.463 | 02 | 659–70–1 | 3-metilbutil 3-metilbutirat | 2085 | 458 | 211–536–1 | 09.463 | izoamil izopentanoat; izopentil izopentanoat; izo amil ß-metil butirat | | |

09.464 | 08 | 7774–44–9 | cikloheksil izovalerat | 2355 | 459 | 231–874–3 | 09.464 | cikloheksil izovalerianat; cikloheksil izopentanoat | cikloheksil-3-metilbutanoat | |

09.465 | 04 | 7778–96–3 | rodinil izovalerat | 2987 | 460 | 231–919–7 | 09.465 | alfa-citronelil izopentanoat | 3,7-dimetilokt-7-enil 3-metilbutanoat | 5 |

09.466 | 15 | 140–26–1 | fenetil izovalerat | 2871 | 461 | 205–406–3 | 09.466 | feniletil izopentanoat; 2-feniletil izovalerat; benzilkarbinil 3-metilbutanoat; | 2-feniletil 3-metilbutanoat | |

09.467 | 22 | 5452–07–3 | 3-fenilpropil izovalerat | 2899 | 462 | 226–692–6 | 09.467 | hidrocinamil izovalerat; 3-fenilpropil izovaleriat; hidrocinamil | 3- fenilpropil 3-metilbutanoat3-metilbutanoat; 3-fenilpropil izopentanoat; | |

09.468 | 22 | 7493–80–3 | alfa-pentilcinamil izovalerat | 2067 | 463 | | 09.468 | alfa-amilcinamil 3-metilbutirat; alfa-n-amil-beta-fenilakril izovalerat; floksin izovalerat; | 2-pentil-3-fenilprop-2-enil 3-metilbutanoat | |

09.469 | 03 | 7493–68–7 | alil cikloheksanvalerat | 2027 | 474 | | 09.469 | alil 5-cikloheksilpentanoat; alil cikloheksanpentanoat; 2-propen-1-il cikloheksanvalerat; | | |

09.470 | 22 | 103–59–3 | cinamil izobutirat | 2297 | 496 | 203–126–6 | 09.470 | cinamil-2-metilpropionat; cinamil 2-metilpropanoat; | 3-fenilprop-2-enil 2-metilpropanoat3-fenil-2-propen-1-il izobutirat; | |

09.471 | 03 | 3915–83–1 | neril izovalerat | 2778 | 508 | 223–478–4 | 09.471 | neril beta-metilbutirat; neril 3-metilbutirat; neril izovalerianat;cis-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il izopentanoat | 3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienil 3-metilbutanoat | |

09.472 | 02 | 589–59–3 | izobutil izovalerat | 3369 | 568 | 209–653–8 | 09.472 | | 2-metilpropil 3-metilbutanoat | |

09.473 | 01 | 109–15–9 | oktil izobutirat | 2808 | 593 | 203–651–0 | 09.473 | | oktil 2-metilpropanoat | |

09.474 | 09 | 109–43–3 | dibutil sebacat | 2373 | 622 | 203–672–5 | 09.474 | butil sebacat; dibutil dekandioat; dibutil 1,8-oktandikarboksilat; | dibutil dekan-1,10-dioat | |

09.475 | 09 | 110–40–7 | dietil sebacat | 2376 | 623 | 203–764–5 | 09.475 | dietil 1,8-oktandikarboksilat; etil sebacat; | dietil dekandioat | |

09.476 | 30 | 94–02–0 | etil 3-fenil-3-oksopropionat | 2423 | 627 | 202–295–3 | 09.476 | etil benzoilacetat; etil 3-fenil-3-oksopropanoat; etil beta-keto-beta-fenilpropionat | | |

09.478 | 01 | 2349–07–7 | heksil izobutirat | 3172 | 646 | 219–075–8 | 09.478 | | heksil 2-metilpropanoat | |

09.480 | 25 | 36438–54–7 | o-tolil izobutirat | 3753 | 681 | | 09.480 | | 2-metilfenil 2-metilpropanoat | |

09.481 | 01 | 105–58–8 | dietil karbonat | | 710 | 203–311–1 | 09.481 | | | |

09.482 | 03 | 4728–82–9 | alil cikloheksanacetat | 2023 | 2070 | 225–230–0 | 09.482 | alil cikloheksilacetat; 2-propen-1-il cikloheksanacetat; | | |

09.483 | 01 | 868–57–5 | metil 2-metilbutirat | 2719 | 2085 | 212–778–0 | 09.483 | metil metiletilacetat, metil-2-metilbutanoat | | |

09.484 | 06 | 10031–71–7 | 1,1-dimetil-3-fenilpropil izobutirat | 2736 | 2086 | 233–092–8 | 09.484 | dimetil fenetil karbinil izobutirat; 2-metil-4-fenil-2-butil izobutirat;2-metil-4-fenil-2-butil-2-metilpropanoat | 1,1-dimetil-3-fenilpropil 2-metilpropanoat | |

09.485 | 22 | 65813–53–8 | 2-fenilpropil izobutirat | 2892 | 2087 | 265–931–9 | 09.485 | 2-metil-2-feniletil 2-metilpropanoat; 2-alfa-fenilpropil alkohol ester izomaslenekisline; hidratropil izobutirat; | 2-fenilpropil 2-metilpropanoat | |

09.486 | 21 | 7775–39–5 | 1-fenetil izobutirat | 2687 | 2088 | 231–894–2 | 09.486 | alfa-metilbenzil izobutirat; stiralil izobutirat; metil fenil karbinil butirat; 1-fenil-1-etil 2-metilpropanoat; metil fenilkarbinil izobutirat | 1-(2-feniletil) 2-metilpropanoat | |

09.487 | 15 | 103–60–6 | 2-fenoksietil izobutirat | 2873 | 2089 | 203–127–1 | 09.487 | 2-fenoksietil 2-metilpropanoat; etilen glikol monofenil eter, | 2-fenoksietil-2-metilpropanoatizobutirat; fenilcellosolve izobutirat | |

09.488 | 01 | 10094–36–7 | etil cikloheksanpropionat | 2431 | 2095 | 233–222–3 | 09.488 | etil 3-cikloheksilpropionat; etil heksahidrofenilpropionat | | |

09.489 | 03 | 2835–39–4 | alil izovalerat | 2045 | 2098 | 220–609–7 | 09.489 | 2-propenil izopentanoat; alil izopentanoat; alil izovalerianat;2-propenil 3-metilbutanoat; | alil 3-metilbutanoat | |

09.490 | 09 | 105–53–3 | dietil malonat | 2375 | 2106 | 203–305–9 | 09.490 | etil malonat; ester malonske kisline; etil propandioat;etil metandikarboksilat; | dietil propandioat | |

09.491 | 09 | 7492–70–8 | butil-O-butirillaktat | 2190 | 2107 | 231–326–3 | 09.491 | butil butirolaktat; butil-alfa-butiroksi propionat; butil 2–(propilkarboksi)propanoat; | butil 2-butanoiloksipropanoat | |

09.492 | 03 | 7493–66–5 | alil cikloheksanheksanoat | 2025 | 2180 | | 09.492 | alil 3-cikloheksilheksanoat; alil heksahidrofenilheksanoat; alil cikloheksankapronat; | | |

09.493 | 03 | 7493–71–2 | alil 2-metilkrotonat | 2043 | 2183 | 231–333–1 | 09.493 | alil tiglat; alil-trans-2,3-dimetilakrilat; alil-trans-2-metil-2-butenoat;alil-2-metil-krotonat; | alil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.494 | 23 | 37526–88–8 | benzil 2-metilkrotonat | 3330 | 2184 | 253–544–8 | 09.494 | benzil tiglat; benzil trans-2,3-dimetil akrilat; benzil trans-2-metil krotonat | benzil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.495 | 01 | 5837–78–5 | etil 2-metilkrotonat | 2460 | 2185 | 227–425–6 | 09.495 | etil tiglat; etil trans-2,3-dimetil akrilat, etil (trans)- 2-metilkrotonat, etil ester tiglinske kisline | etil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.496 | 15 | 55719–85–2 | fenetil 2-metilkrotonat | 2870 | 2186 | 259–774–5 | 09.496 | fenetil tiglat; 2-feniletil tiglat; 2-feniletil trans-2,3-dimetilakrilat;2-feniletil trans-2-metilbutenoat | 2-feniletil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.497 | 09 | 94022–04–5 | butil O-butirilglikolat | | 2188 | 301–496–4 | 09.497 | | | |

09.498 | 03 | 2705–87–5 | alil cikloheksanpropionat | 2026 | 2223 | 220–292–5 | 09.498 | alil 3-cikloheksilpropionat; 2-propen-1-il cikloheksanpropionat; alil heksahidrofenilpropionat | | |

09.499 | 01 | 25415–62–7 | pentil izovalerat | | 2224 | 246–954–3 | 09.499 | amil izopentanoat; pentil 3-metilbutirat; pentil-3-metil butanoat, n-amil izovalerianat | pentil 3-metilbutanoat | |

09.501 | 21 | 620–79–1 | etil 2-acetil-3-fenilpropionat | 2416 | 2241 | 210–651–4 | 09.501 | etil 2-benzilacetoacetat; etil 2-acetildihidrocinamat;etil alfa-acetilhidrocinamat | | |

09.502 | 09 | 71662–27–6 | etil butiril laktat | | 2242 | 275–793–1 | 09.502 | etil O-butirillaktat | etil 2-(butoksikarbonil)propanoat | |

09.505 | 04 | 10032–11–8 | heks-3-enil izovalerat | 3498 | 2344 | 233–104–1 | 09.505 | 3-heksenil izopentanoat; 3-heksenil izovalerat | heks-3-enil 3-metilbutanoat | |

09.506 | 04 | 10094–41–4 | heks-3-enil 2-metilbutirat | 3497 | 2345 | 233–224–4 | 09.506 | 3-heksenil 2-metilbutirat; cis-3-heksenil-a-metilbutirat; heks-3-enil 2-metilbutanoat; | | |

09.507 | 01 | 10032–15–2 | heksil 2-metilbutirat | 3499 | 4132 | 233–106–2 | 09.507 | | | |

09.508 | 23 | 7492–69–5 | benzil 2,3-dimetilkrotonat | 2143 | 11868 | | 09.508 | benzil metiltiglat; benzil 2,3-dimetil-2-butenoat; | benzil-2,3-dimetilbut-2(trans)-enoat | |

09.509 | 06 | 7774–60–9 | 1-metil-1-fenetil izobutirat | 2388 | 11828 | 231–876–4 | 09.509 | dimetil fenil karbinil izobutirat; fenilpropan-2-il 2-metilpropionat;alfa, alfa-dimetilbenzil izobutirat; 2-fenilpropan-2-il 2-metilpropanoat | 1-metil-1-(2-feniletil) 2-metilpropanoat | |

09.510 | 30 | 1321–30–8 | etil akonitat | 2417 | 11845 | | 09.510 | trietil akonitat; etil 1-propen-1,2,3-trikarboksilat; etil 2-karboksiglutakonat; | trietil propen-1,2,3-trikarboksilat | |

09.511 | 30 | 77–90–7 | tributil acetilcitrat | 3080 | | 201–067–0 | 09.511 | acetil tributilcitrat; | tributil 2-acetoksi-1,2,3-propantrikarboksilat | |

09.512 | 30 | 77–93–0 | trietil citrat | 3083 | 11762 | 201–070–7 | 09.512 | etil citrat | trietil 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilat | 1 |

09.513 | 05 | 1733–25–1 | izopropil 2-metilkrotonat | 3229 | 10733 | 217–067–9 | 09.513 | propil izo tiglat, izopropil tiglat; propil izo alfa-metilkrotonat, izopropil alfa-metilkrotonat | izopropil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.514 | 30 | 13246–52–1 | etil 2,4-dioksoheksanoat | 3278 | 11903 | 236–228–4 | 09.514 | etil propionilpiruvat; etil-2,4-diketokapronat; etil propionil piruvat; | | |

09.515 | 03 | 73019–14–4 | geranil 2-etilbutirat | 3339 | 11667 | 277–234–7 | 09.515 | | 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadienil 2-etilbutanoat | |

09.516 | 02 | 2445–78–5 | 2-metilbutil 2-metilbutirat | 3359 | 10773 | 219–497–2 | 09.516 | 2-metilbutil 2-metilbutanoat | | |

09.517 | 01 | 2270–60–2 | metil citronelat | 3361 | 10781 | 218–874–9 | 09.517 | metil-3,7-dimetil-okt-6-enoat | metil 3,7-dimetilokt-6-enoat | |

09.518 | 25 | 55066–56–3 | 4-metilfenil izovalerat | 3387 | 10545 | 259–465–5 | 09.518 | p-krezil izopentanoat; 4-metilfenil 3-metilbutirat; p-tolil izovalerat; | 4-metilfenil 3-metilbutanoatp-tolil-3-metil butirat | |

09.519 | 01 | 15706–73–7 | butil 2-metilbutirat | 3393 | 10534 | 239–798–2 | 09.519 | | | |

09.520 | 30 | 24851–98–7 | metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat | 3408 | 10785 | 246–495–9 | 09.520 | hedion; metil dihidrojasmonat; metil 2-pentil-3-okso-1-ciklopentil-acetat;(E)-dihidro-, metil ester jasmonske kisline | | |

09.521 | 30 | 39924–52–2 | metil 3-okso-2-pent-2-enil-1-ciklopentilacetat | 3410 | 10821 | 214–918–6 | 09.521 | metil jasmonat; metil ester 2-pentenil ciklopentanon-3-ocetne kisline;metil(2-pent-2-enil-3-okso-1-ciklopentil)acetat | | |

09.522 | 09 | 5405–41–4 | etil 3-hidroksibutirat | 3428 | 10596 | 226–456–2 | 09.522 | etil 3-hidroksibutanoat; etil beta-hidroksibutirat | | |

09.523 | 01 | 6624–71–1 | dodecil izobutirat | 3452 | 10563 | 229–583–1 | 09.523 | dodecil 2-metil-propanoat; lavril izobutirat; lavril 2-metilpropionat | dodecil 2-metilpropanoat | |

09.524 | 01 | 1617–23–8 | etil 2-metilpent-3-enoat | 3456 | 10612 | 216–572–1 | 09.524 | | | |

09.525 | 12 | 65416–14–0 | maltil izobutirat | 3462 | 10739 | 265–755–2 | 09.525 | 2-metil-4-piron-3-il 2-metilpropanoat; maltil 2-metilpropanoat; | 2-metil-4H-piran-4-on-3-il 2-metil–propanoat | |

09.526 | 01 | 39255–32–8 | etil 2-metilvalerat | 3488 | 10616 | 254–384–1 | 09.526 | etil 2-metilpentanoat; | | |

09.527 | 01 | 53399–81–8 | etil 2-metilpent-4-enoat | 3489 | 10613 | 258–520–0 | 09.527 | | | |

09.528 | 04 | | trans-3-heptenil izobutirat | 3494 | 10663 | | 09.528 | hept-3(trans)-enil izobutirat | hept-3(trans)-enil 2-metilpropanoat | |

09.529 | 01 | 10032–13–0 | heksil izovalerat | 3500 | 10692 | 233–105–7 | 09.529 | heksil izopentanoat; heksil izovalerianat | heksil 3-metilbutanoat | |

09.530 | 02 | 27625–35–0 | izopentil 2-metilbutirat | 3505 | 10721 | 248–581–1 | 09.530 | izoamil 2-metilbutanoat; izopentil 2-metilbutanoat; izo-amil | 3-metilbutil 2-metilbutanoat2-metilbutanoat | |

09.531 | 02 | 2445–77–4 | 2-metilbutil izovalerat | 3506 | 10772 | 219–496–7 | 09.531 | 2-metilbutil izopentanoat | 2-metilbutil 3-metilbutanoat | |

09.532 | 09 | 21188–58–9 | metil 3-hidroksiheksanoat | 3508 | 10812 | 244–261–0 | 09.532 | metil 3-hidroksikapronat; metil beta-hidroksikapronat;metil beta-hidroksiheksanoat | | |

09.533 | 09 | 105–95–3 | etil brasilat | 3543 | 10571 | 203–347–8 | 09.533 | etilen glikol brasilat, ciklični diester; etilen brasilat; etilen undekan dikarboksilat | 1,4-dioksacikloheptadekan-5,17-dion | |

09.534 | 01 | 3289–28–9 | etil cikloheksankarboksilat | 3544 | 11916 | 221–945–7 | 09.534 | | | |

09.535 | 09 | 2305–25–1 | etil 3-hidroksiheksanoat | 3545 | 11764 | 218–973–7 | 09.535 | | | |

09.536 | 01 | 4630–82–4 | metil cikloheksankarboksilat | 3568 | 11920 | 225–050–2 | 09.536 | | | |

09.537 | 01 | 29811–50–5 | oktil 2-metilbutirat | 3604 | 10866 | 249–872–6 | 09.537 | | | |

09.538 | 15 | 24817–51–4 | fenetil 2-metilbutirat | 3632 | 10883 | 246–476–5 | 09.538 | 2-feniletil 2-metilbutanoat; benzilkarbinil 2-metilbutirat;beta-fenetil alfa-metilbutanoat | | |

09.539 | 05 | 94133–92–3 | okt-3-il 2-metilkrotonat | 3676 | | 302–757–5 | 09.539 | okt-3-il tiglat; 1-etilheksil 2-metil-2-butenoat; 1-etilheksil 2-metilkrotonat; 3-oktil tiglat | 1-etilheksil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.540 | 01 | 60523–21–9 | etil 2-metilpenta-3,4-dienoat | 3678 | | 262–278–1 | 09.540 | | | |

09.541 | 01 | 5870–68–8 | etil 3-metilvalerat | 3679 | | 227–524–4 | 09.541 | | | |

09.542 | 09 | 3249–68–1 | etil 3-oksoheksanoat | 3683 | | 221–835–9 | 09.542 | etil beta-ketoheksanoat | | |

09.543 | 30 | 26446–31–1 | gliceril 5-hidroksidekanoat | 3685 | 10648 | 247–699–0 | 09.543 | | | |

09.544 | 30 | 26446–32–2 | gliceril 5-hidroksidodekanoat | 3686 | 10649 | 247–700–4 | 09.544 | | | |

09.545 | 09 | 61931–81–5 | heks-3-enil laktat | 3690 | 10681 | 263–337–4 | 09.545 | | heks-3-enil 2-hidroksipropanoat | |

09.546 | 01 | 58625–95–9 | heksil-2-metilpent-(3 in 4)-enoat | 3693 | | | 09.546 | | | |

09.547 | 05 | 66576–71–4 | izopropil 2-metilbutirat | 3699 | | 266–411–4 | 09.547 | | | |

09.548 | 09 | 40348–72–9 | metil 2-hidroksi-4-metilvalerat | 3706 | | 254–883–4 | 09.548 | metil 2-hidroksiizokapronat; | | |

09.549 | 01 | 2177–77–7 | metil 2-metilvalerat | 3707 | | 218–543–9 | 09.549 | metil 2-metilvalerat | | |

09.550 | 09 | 3682–42–6 | metil 2-okso-3-metilvalerat | 3713 | | | 09.550 | metil 2-keto-3-metilpentanoat; metil 2-keto-3-metilvalerat; metil 3-metil-2-oksovalerat; | | |

09.551 | 08 | 59259–38–0 | l-mentil laktat | 3748 | | 261–678–3 | 09.551 | 5-metil-2-(1-metiletil)cikloheksil alfa-hidroksipropanoat;l-p-mentan-3-il laktat | | |

09.552 | 30 | 91052–69–6 | glicerid 3-oksodekanojske kisline | 3767 | 10650 | 293–231–3 | 09.552 | gliceril beta-ketodekanoat; gliceril monoester 3-oksodekanojske kisline | | |

09.553 | 30 | 91052–70–9 | glicerid 3-oksododekanojske kisline | 3768 | 10651 | 293–232–9 | 09.553 | gliceril beta-ketododekanoat; gliceril monoester 3-oksododekanojske kisline | | |

09.554 | 30 | 91052–71–0 | glicerid 3-oksoheksadekanojske kisline | 3769 | 10652 | 293–233–4 | 09.554 | gliceril beta-ketoheksadekanoat; gliceril monoester 3-oksoheksadekanojske kisline | | |

09.555 | 30 | 91052–72–1 | glicerid 3-oksoheksanojske kisline | 3770 | 10653 | 293–235–5 | 09.555 | gliceril beta-ketoheksanoat; gliceril diester 3-oksoheksanojske kisline | | |

09.556 | 30 | 91052–68–5 | glicerid 3-oksooktanojske kisline | 3771 | 10654 | 293–230–8 | 09.556 | gliceril beta-ketooktanoat; gliceril monoester 3-oksooktanojske kisline | | |

09.557 | 30 | 91052–73–2 | glicerid 3-oksotetradekanojske kisline | 3772 | 10655 | 293–236–0 | 09.557 | gliceril beta-ketotetradekanoat; gliceril monoester 3-oksotetradekanojske kisline | | |

09.558 | 09 | 108–59–8 | dimetil malonat | | 11754 | 203–597–8 | 09.558 | dimetil azelat | dimetil propandioat | |

09.559 | 04 | 67883–79–8 | heks-3(cis)-enil 2-metilkrotonat | 3931 | | 267–554–5 | 09.559 | cis-3-heksenil tiglat; cis-3-heksenil-2-metil-trans-2-butenoat; (Z)- 3-heksenil 2-metilkrotonat; | heks-3(cis)-enil 2-metilbut-2(trans)enoat | |

09.560 | 23 | 121432–33–5 | heks-3(cis)-enil anizat | | | | 09.560 | | heks-3(cis)-enil(4-metoksi)-benzoat | |

09.561 | 27 | 65405–76–7 | heks-3(cis)-enil antranilat | 3925 | 10676 | 265–744–2 | 09.561 | (Z)-heksenil 2-aminobenzoat; (Z)-heks-3-enil antranilat; cis-3-heksenil antranilat | heks-3(cis)-enil 2-aminobenzoat | |

09.562 | 04 | 56922–80–6 | trans-3-heksenil formiat | 3353 | | 260–442–7 | 09.562 | | | 5 |

09.563 | 04 | 41519–23–7 | heks-3(cis)-enil izobutirat | 3929 | 11783 | 255–424–0 | 09.563 | beta, gama-heksenil izobutanoat; (Z)-heks-3-enil izobutirat; cis-3-heksenil izobutirat | heks-3(cis)-enil 2-metilpropanoat | |

09.564 | 04 | 33467–74–2 | heks-3(cis)-enil propionat | 3933 | 10683 | 251–533–2 | 09.564 | beta, gama-heksenil propanoat; (E)-heks-2-enil propionat; trans-2-heksenil propionat | | |

09.565 | 09 | 68133–76–6 | heks-3-enil 2-oksopropionat | 3934 | 10684 | 268–703–7 | 09.565 | heks-3-enil piruvat | | 5 |

09.566 | 04 | 65405–80–3 | heks-3-enil but-2-enoat | | | 265–746–3 | 09.566 | | | 5 |

09.567 | 04 | 85554–69–4 | heks-3-enil dekanoat | | | 287–601–3 | 09.567 | | | 5 |

09.568 | 04 | 53398–87–1 | heks-3-enil heks-2-enoat | 3928 | | | 09.568 | | | 5 |

09.569 | 04 | 61444–41–5 | heks-3-enil oktanoat | | | 262–799–4 | 09.569 | | | 5 |

09.570 | 23 | 65405–77–8 | heks-3-enil salicilat | | 10685 | 265–745–8 | 09.570 | | heks-3-enil 2-hidroksibenzoat | |

09.571 | 04 | 35852–46–1 | heks-3-enil valerat | 3936 | 10686 | 252–761–5 | 09.571 | heks-3-enil pentanoat; cis-3-heksenil pentanoat; cis-3-heksenil valerat;(Z)-heks-3-enil valerat | | 5 |

09.572 | 04 | 42125–17–7 | heks-4-enil acetat | | | | 09.572 | | | |

09.573 | 03 | 1516–17–2 | heksa-2,4-dienil acetat | | 10675 | 216–163–8 | 09.573 | | | |

09.574 | 01 | 629–70–9 | heksadec-1-il acetat | | | 211–103–7 | 09.574 | cetil acetat | | |

09.575 | 04 | 61444–39–1 | 3-heksenil heptanoat | | | 262–798–9 | 09.575 | | | 5 |

09.576 | 05 | 5953–49–1 | sek-heksil acetat | | 10840 | 227–716–8 | 09.576 | | 1-metilpentil acetat | |

09.577 | 05 | 6963–52–6 | sek-heksil butirat | | | | 09.577 | | 1-metilpentil butanoat | |

09.578 | 01 | 19089–92–0 | heksil krotonat | 3354 | 10688 | 240–997–1 | 09.578 | | heksil but-2(trans)-enoat | |

09.579 | 01 | 34316–64–8 | heksil dodekanoat | | | 251–932–1 | 09.579 | | | |

09.580 | 09 | 20279–51–0 | heksil laktat | | | 243–676–4 | 09.580 | | heksil 2-hidroksipropanoat | |

09.581 | 23 | 6259–76–3 | heksil salicilat | | 10695 | 228–408–6 | 09.581 | n-heksil o-hidroksibenzoat | heksil 2-hidroksibenzoat | |

09.582 | 01 | 42231–99–2 | heksil tetradekanoat | | | 255–722–0 | 09.582 | | | |

09.583 | 01 | 1117–59–5 | heksil valerat | | 10696 | 214–248–4 | 09.583 | heksil pentanoat | | |

09.584 | 08 | 85586–67–0 | izobornil izobutirat | | | 287–872–8 | 09.584 | izobornil 2-metilpropionat | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il 2-metilpropanoat | |

09.585 | 02 | 2445–67–2 | izobutil 2-metilbutirat | | 10710 | 219–492–5 | 09.585 | | 2-metilpropil 2-metilbutanoat | |

09.586 | 02 | 97–86–9 | izobutil 2-metilprop-2-enoat | | | 202–613–0 | 09.586 | | 2-metilpropil 2-metilprop-2-enoat | |

09.587 | 02 | 30673–38–2 | izobutil dekanoat | | 10707 | 250–281–0 | 09.587 | | 2-metilpropil dekanoat | |

09.588 | 02 | 37811–72–6 | izobutil dodekanoat | | 10708 | 253–675–0 | 09.588 | | 2-metilpropil dodekanoat | |

09.589 | 02 | 110–34–9 | izobutil heksadekanoat | | 10715 | 203–758–2 | 09.589 | izobutil palmitat | 2-metilpropil heksadekanoat | |

09.590 | 09 | 585–24–0 | izobutil laktat | | 10709 | 209–551–3 | 09.590 | | 2-metilpropil 2-hidroksipropanoat | |

09.591 | 02 | 30982–03–7 | izobutil nonanoat | | 10713 | 250–411–6 | 09.591 | | 2-metilpropil nonanoat | |

09.592 | 02 | 646–13–9 | izobutil oktadekanoat | | | 211–466–1 | 09.592 | izobutil stearat | 2-metilpropil oktadekanoat | |

09.593 | 02 | 5461–06–3 | izobutil oktanoat | | 10714 | 226–744–8 | 09.593 | | 2-metilpropil oktanoat | |

09.594 | 02 | 25263–97–2 | izobutil tetradekanoat | | 10712 | 246–765–6 | 09.594 | izobutil miristat | 2-metilpropil tetradekanoat | |

09.596 | 02 | 10482–55–0 | izopentil 2-metilkrotonat | | | 233–985–2 | 09.596 | izoamil angelat | 3-metilbutil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.597 | 02 | 25415–77–4 | izopentil but-2-enoat | | | 246–958–5 | 09.597 | izoamil 2-butenoat | 3-metilbutil but-2-enoat | |

09.598 | 02 | 2306–91–4 | izopentil dekanoat | | | 218–982–6 | 09.598 | | 3-metilbutil dekanoat | |

09.599 | 02 | 109–25–1 | izopentil heptanoat | | 10719 | 203–658–9 | 09.599 | | 3-metilbutil heptanoat | |

09.600 | 02 | 81974–61–0 | izopentil heksadekanoat | | 10723 | 279–864–8 | 09.600 | izoamil palmitat | 3-metilbutil heksadekanoat | |

09.601 | 09 | 19329–89–6 | izopentil laktat | | 10720 | 242–966–8 | 09.601 | | 3-metilbutil 2-hidroksipropanoat | |

09.602 | 02 | 62488–24–8 | izopentil tetradekanoat | | 10722 | 263–570–1 | 09.602 | izoamil miristat | 3-metilbutil tetradekanoat | |

09.603 | 05 | 6284–46–4 | izopropil krotonat | | 10729 | | 09.603 | | izopropil but-2(trans)-enoat | |

09.604 | 05 | 2311–59–3 | izopropil dekanoat | | 10730 | 219–001–4 | 09.604 | izopropil kaprat | | |

09.605 | 05 | 10233–13–3 | izopropil dodekanoat | | | 233–560–1 | 09.605 | izopropil lavrat | | |

09.606 | 05 | 142–91–6 | izopropil heksadekanoat | | 10732 | 205–571–1 | 09.606 | izopropil palmitat | | |

09.608 | 05 | 5458–59–3 | izopropil oktanoat | | 10731 | 226–721–2 | 09.608 | izopropil kaprilat | | |

09.609 | 05 | 18362–97–5 | izopropil valerat | | | 242–235–3 | 09.609 | izopropil pentanoat | | |

09.610 | 08 | 579–94–2 | 2-izopropil-5-metilcikloheksil etoksiacetat | | | 209–448–3 | 09.610 | coryfin B | | |

09.611 | 23 | 59230–57–8 | 4-izopropilbenzil acetat | | | 261–671–5 | 09.611 | kuminil acetat | | |

09.612 | 04 | 25905–14–0 | lavandulil acetat | | | 247–327–7 | 09.612 | | 5-metil-2-(1-metilenetil)heks-4-enil acetat | |

09.614 | 06 | 10471–96–2 | linalil valerat | | 10738 | 233–961–1 | 09.614 | linalil pentanoat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil pentanoat | |

09.615 | 07 | 28839–13–6 | p-ment-1-en-9-il acetat | 3566 | 10748 | 249–266–1 | 09.615 | | | |

09.616 | 08 | 77341–67–4 | mono-ment-3-il sukcinat | 3810 | | | 09.616 | mono[5-metil 2-(1-metil-etil)cikloheksil] ester butandiojske kisline, [1R-(1-alfa, 2-beta, 5-alfa)] | 3-(5-metil-2-izopropilcikloheksoksikarbonil)propanojska kislina | |

09.617 | 06 | 58985–18–5 | p-mentan-8-il acetat | | | 261–543–9 | 09.617 | dihidro-alfa-terpinil acetat | | |

09.618 | 08 | 2230–90–2 | mentil formiat | | 10751 | 218–768–2 | 09.618 | | p-mentan-3-il formiat | |

09.619 | 08 | 6070–16–2 | mentil heksanoat | | | 228–007–6 | 09.619 | | p-mentan-3-il heksanoat | 5 |

09.620 | 15 | 26171–78–8 | mentil fenilacetat | | | 247–498–8 | 09.620 | (-)-mentil fenilacetat | | |

09.621 | 25 | 89–46–3 | mentil salicilat | | | 201–909–7 | 09.621 | mentil 2-hidroksibenzoat | p-mentan-3-il 2-hidroksibenzoat | |

09.622 | 01 | 598–98–1 | metil 2,2-dimetilpropionat | | 10790 | 209–959–1 | 09.622 | metil pivalat | | |

09.623 | 23 | 4707–47–5 | metil 2,4-dihidroksi-3,6-dimetilbenzoat | | | 225–193–0 | 09.623 | | | |

09.624 | 01 | 6622–76–0 | metil 2-metilkrotonat | | | 229–575–8 | 09.624 | metil tiglat | metil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.625 | 01 | 33603–30–4 | metil 2-metilpent-3-enoat | | | | 09.625 | | | |

09.626 | 09 | 600–22–6 | metil 2-oksopropionat | | 10848 | 209–987–4 | 09.626 | metil piruvat | | |

09.627 | 09 | 139564–42–4 | metil 3-acetoksi-2-metilbutirat | | | | 09.627 | | | |

09.628 | 09 | 89422–42–4 | metil 3-acetoksibutirat | | | | 09.628 | | | |

09.629 | 09 | 21188–60–3 | metil 3-acetoksiheksanoat | | 10755 | 244–262–6 | 09.629 | | | |

09.630 | 01 | 924–50–5 | metil 3-metilbut-2-enoat | | | 213–107–4 | 09.630 | metil senecioat | | |

09.631 | 23 | 99–75–2 | metil 4-metilbenzoat | | | 202–784–1 | 09.631 | metil p-toluat | | |

09.632 | 09 | 35234–22–1 | metil 5-acetoksiheksanoat | | 10756 | | 09.632 | | | |

09.633 | 09 | 101853–47–8 | metil 5-hidroksidekanoat | | | | 09.633 | | | |

09.634 | 09 | 105–45–3 | metil acetoacetat | | | 203–299–8 | 09.634 | metil acetil acetat | metil 3-oksobutanoat | |

09.635 | 01 | 96–33–3 | metil akrilat | | 10759 | 202–500–6 | 09.635 | | metil prop-2-enoat | |

09.636 | 01 | 623–43–8 | metil krotonat | | | 210–793–7 | 09.636 | 2-butenojska kislina, metil ester | metil but-2(trans)-enoat | |

09.637 | 01 | 2482–39–5 | metil dec-2-enoat | | 11799 | 219–618–9 | 09.637 | | | |

09.638 | 01 | 7367–83–1 | metil dec-4-enoat | | 10784 | 230–914–7 | 09.638 | | | 5 |

09.639 | 01 | 4493–42–9 | metil deka-2,4-dienoat | 3859 | | 224–787–7 | 09.639 | | | |

09.640 | 01 | 1191–03–3 | metil deka-4,8-dienoat | | 10782 | | 09.640 | | | |

09.641 | 01 | 6208–91–9 | metil dodec-2-enoat | | 10792 | | 09.641 | | | |

09.642 | 01 | 107–31–3 | metil formiat | | 10795 | 203–481–7 | 09.642 | | | |

09.643 | 01 | 1189–09–9 | metil geranat | | 10797 | 214–712–6 | 09.643 | | metil 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadienoat | |

09.644 | 09 | 27871–49–4 | metil laktat | | | 248–704–9 | 09.644 | | metil 2-hidroksipropanoat | 5 |

09.645 | 01 | 112–63–0 | metil linolat | 3411 | 713 | 203–993–0 | 09.645 | metil oktadeka-9(cis), 12(cis)-dienoat | | 5 |

09.646 | 01 | 301–00–8 | metil linolenat | 3411 | 714 | 206–102–3 | 09.646 | metil oktadeka-9(cis), 12(cis), 15(cis)-trienoat | | 5 |

09.647 | 01 | 80–62–6 | metil metakrilat | | | 201–297–1 | 09.647 | | metil 2-metilprop-2-enoat | |

09.648 | 27 | 10072–05–6 | metil N, N-dimetilantranilat | | | 233–202–4 | 09.648 | | metil N, N-dimetil-2-aminobenzoat | |

09.649 | 27 | 2719–08–6 | metil N-acetilantranilat | | | 220–318–5 | 09.649 | | metil N-acetil-2-aminobenzoat | |

09.650 | 27 | 41270–80–8 | metil N-formilantranilat | | | 255–287–7 | 09.650 | | metil N-formil-2-aminobenzoat | |

09.651 | 01 | 112–61–8 | metil oktadekanoat | | 10849 | 203–990–4 | 09.651 | metil stearat | | |

09.652 | 01 | 112–62–9 | metil oleat | | 10836 | 203–992–5 | 09.652 | metil 9-oktadecenoat | metil oktadec-9-enoat | |

09.653 | 01 | 1731–86–8 | metil undekanoat | | 10854 | 217–053–2 | 09.653 | | | |

09.654 | 30 | 68227–51–0 | 2-metil-5-oksociklopent-1-enil butirat | | 11787 | 269–363–2 | 09.654 | metilciklopentenolon butirat; javorov lakton butirat | | |

09.655 | 04 | 5205–07–2 | 3-metilbut-3-enil acetat | | | 225–996–6 | 09.655 | | | |

09.656 | 23 | 5205–12–9 | 3-metilbut-3-enil benzoat | | | | 09.656 | | | |

09.657 | 05 | 626–38–0 | 1-metilbutil acetat | | 10761 | 210–946–8 | 09.657 | pent-2-il acetat | | |

09.658 | 05 | 60415–61–4 | 1-metilbutil butirat | 3893 | 10763 | 262–226–8 | 09.658 | pent-2-il butirat | | |

09.659 | 02 | 51115–64–1 | 2-metilbutil butirat | | | 256–973–9 | 09.659 | | | |

09.660 | 02 | 55195–23–8 | 2-metilbutil dekanoat | | 10765 | | 09.660 | | | |

09.661 | 02 | 35073–27–9 | 2-metilbutil formiat | | | 252–343–2 | 09.661 | | | |

09.662 | 02 | 2601–13–0 | 2-metilbutil heksanoat | | 10768 | 220–005–3 | 09.662 | | | |

09.663 | 02 | 2445–69–4 | 2-metilbutil izobutirat | | 10770 | 219–493–0 | 09.663 | 2-metilbutil ester 2-metilpropionske kisline; | 2-metilbutil 2-metilpropanoat | |

09.664 | 02 | 67121–39–5 | 2-metilbutil oktanoat | | 10776 | | 09.664 | | | |

09.665 | 02 | 2438–20–2 | 2-metilbutil propionat | | 10778 | 219–449–0 | 09.665 | | | |

09.666 | 02 | 93805–23–3 | 2-metilbutil tetradekanoat | | 10774 | 298–506–1 | 09.666 | metilbutil miristat | | |

09.669 | 06 | 1118–39–4 | mircenil acetat | | 10857 | 214–262–0 | 09.669 | | 7-metil-3-metilenokt-1-en-7-il acetat | |

09.670 | 07 | 29021–36–1 | mirtanil acetat | | | 249–371–2 | 09.670 | | (6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]heptan-2-il)metil acetat | |

09.671 | 06 | 56001–43–5 | nerolidil acetat | | 10862 | 259–941–2 | 09.671 | | 1,5,9-trimetil-1-vinil-4(cis), 8-dekadienil acetat | |

09.672 | 04 | 13049–88–2 | non-3-enil acetat | | | | 09.672 | | | |

09.673 | 04 | 76238–22–7 | non-6-enil acetat | | | 278–397–7 | 09.673 | | | 5 |

09.674 | 04 | 76649–26–8 | nona-3,6-dienil acetat | | | 278–519–9 | 09.674 | | | |

09.676 | 05 | 2051–50–5 | sek-oktil acetat | | 10799 | 218–123–5 | 09.676 | | 1-metilheptil acetat | |

09.677 | 01 | 4887–30–3 | oktil heksanoat | | 10865 | 225–499–4 | 09.677 | | | |

09.678 | 03 | 74298–89–8 | pent-2-enil heksanoat | | | 277–808–7 | 09.678 | | | 5 |

09.679 | 01 | 68039–26–9 | pentil 2-metilbutirat | | 10875 | 268–244–2 | 09.679 | amil 2-metilbutirat | | |

09.680 | 01 | 7785–63–9 | pentil 2-metilizokrotonat | | | 232–083–6 | 09.680 | amil angelat | pentil 2-metilbut-2(cis)-enoat | |

09.681 | 01 | 5350–03–8 | pentil dodekanoat | | | 226–319–7 | 09.681 | amil dodekanoat | | |

09.682 | 01 | 31148–31–9 | pentil heksadekanoat | | | 250–487–0 | 09.682 | amil palmitat | | |

09.683 | 09 | 6382–06–5 | pentil laktat | | | 228–974–4 | 09.683 | | pentil 2-hidroksipropanoat | |

09.684 | 15 | 64181–20–0 | fenetil krotonat | | 10880 | | 09.684 | | feniletil but-2(trans)-enoat | |

09.685 | 15 | 61810–55–7 | 2-fenetil dekanoat | | 10881 | 263–237–0 | 09.685 | fenetil kaprat | | |

09.686 | 15 | 10138–63–3 | fenetil laktat | | | | 09.686 | | 2-feniletil 2-hidroksipropanoat | |

09.687 | 15 | 23511–70–8 | 2-fenoksietil butirat | | | 245–705–6 | 09.687 | | | |

09.688 | 25 | 122–79–2 | fenil acetat | 3958 | 10878 | 204–575–0 | 09.688 | (acetiloksi) benzen; fenol acetat; acetoksibenzen | | |

09.689 | 25 | 118–55–8 | fenil salicilat | 3960 | 11814 | 204–259–2 | 09.689 | salol; fenil 2-hidroksibenzoat | fenil-o-hidroksibenzoat | |

09.690 | 22 | 7402–29–1 | 3-fenilpropil butirat | | | 231–005–8 | 09.690 | | | |

09.691 | 03 | 10236–16–5 | fitil acetat | | | 233–565–9 | 09.691 | | 3,7,11,15- tetrametilheksadec-2-enil acetat | 5 |

09.692 | 03 | 1191–16–8 | prenil acetat | | 11796 | 214–730–4 | 09.692 | | 3-metilbut-2-enil acetat | |

09.693 | 23 | 5205–11–8 | prenil benzoat | | | 225–998–7 | 09.693 | | 3-metilbut-2-enil benzoat | |

09.694 | 03 | 68480–28–4 | prenil formiat | | | 270–906–0 | 09.694 | | 3-metilbut-2-enil formiat | |

09.695 | 03 | 76649–23–5 | prenil izobutirat | | | 278–516–2 | 09.695 | | 3-metilbut-2-enil 2-metilpropanoat | |

09.696 | 23 | 68555–58–8 | prenil salicilat | | | 271–434–8 | 09.696 | | 3-metilbut-2-enil 2-hidroksibenzoat | |

09.698 | 01 | 37064–20–3 | propil 2-metilbutirat | | 10891 | 253–329–9 | 09.698 | | | |

09.699 | 01 | 10352–87–1 | propil krotonat | | | 233–768–2 | 09.699 | | propil but-2(trans)-enoat | |

09.700 | 01 | 30673–60–0 | propil dekanoat | | | 250–283–1 | 09.700 | propil kaprat | | |

09.701 | 15 | 7493–74–5 | alil fenoksiacetat | 2038 | 228 | 231–335–2 | 09.701 | acetat P. A.; 2-propenil fenoksiacetat | | |

09.702 | 15 | 4606–15–9 | propil fenilacetat | 2955 | 229 | 225–012–5 | 09.702 | propil alfa-toluat; propil alfa-toluat | | |

09.703 | 15 | 122–45–2 | oktil fenilacetat | 2812 | 230 | 204–545–7 | 09.703 | oktil alfa-toluat | | |

09.704 | 15 | 102–22–7 | geranil fenilacetat | 2516 | 231 | 203–014–7 | 09.704 | geranil alfa-toluat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-fenilacetat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil fenil acetat | |

09.705 | 23 | 102–16–9 | benzil fenilacetat | 2149 | 232 | 203–008–4 | 09.705 | benzil alfa-toluat; benzil ester fenilocetne kisline; benzil-2-fenil etanoat | | |

09.706 | 23 | 102–17–0 | anizil fenilacetat | 3740 | 233 | 203–010–5 | 09.706 | 4-metoksibenzil fenilacetat; anizil alfa-toluat; p-metoksibenzilfenilacetat; p-metoksibenzil ester fenilocetne kisline | | |

09.707 | 15 | 102–20–5 | fenetil fenilacetat | 2866 | 234 | 203–013–1 | 09.707 | feniletil fenilacetat; fenetil alfa-toluat; 2-feniletil alfa-toluat;2-feniletil fenilacetat | | |

09.708 | 22 | 7492–65–1 | cinamil fenilacetat | 2300 | 235 | 231–322–1 | 09.708 | 3-fenil-2-propen-1-il fenilacetat; cinamil alfa-toluat; 3-fenilalil | 3-fenilprop-2-enil fenil acetatfenilacetat; | |

09.709 | 15 | 101–94–0 | p-tolil fenilacetat | 3077 | 236 | 202–990–1 | 09.709 | p-krezil alfa-toluat; p-krezil fenilacetat; p-tolil alfa-toluat; | 4-metilfenil fenilacetat | |

09.710 | 17 | 120–24–1 | izoevgenil fenilacetat | 2477 | 237 | 204–381–6 | 09.710 | 2-metoksi-4-fenil fenilacetat; 4-propenilgvajacil fenilacetat;izoevgenil alfa-toluat | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil fenilacetat | |

09.711 | 25 | 4112–89–4 | gvajacil fenilacetat | 2535 | 238 | 223–898–8 | 09.711 | o-metilkatehol acetat; gvajakol fenilacetat; o-metoksifenil | 2-metoksifenil fenilacetatfenilacetat | |

09.712 | 15 | 1323–75–7 | santalil fenilacetat | 3008 | 239 | 215–358–5 | 09.712 | alfa-santalil fenilacetat; beta-santalil fenilacetat; santalil alfa-toluat | | 4 |

09.713 | 23 | 121–98–2 | metil 4-metoksibenzoat | 2679 | 248 | 204–513–2 | 09.713 | metil p-metoksibenzoat; metil p-anizat; metil anizat; | | |

09.714 | 23 | 94–30–4 | etil 4-metoksibenzoat | 2420 | 249 | 202–320–8 | 09.714 | etil p-metoksibenzoat; etil p-anizat; etil anizat; | | |

09.715 | 27 | 134–20–3 | metil antranilat | 2682 | 250 | 205–132–4 | 09.715 | metil o-aminobenzoat; o-amino metil benzoat | metil 2-aminobenzoat | |

09.716 | 27 | 87–25–2 | etil antranilat | 2421 | 251 | 201–735–1 | 09.716 | etil o-aminobenzoat | etil 2-aminobenzoat | |

09.717 | 27 | 7756–96–9 | butil antranilat | 2181 | 252 | 231–816–7 | 09.717 | butil 2-aminobenzoat; butil o-aminobenzoat | butil 2-aminobenzoat | |

09.718 | 27 | 7779–77–3 | izobutil antranilat | 2182 | 253 | 231–938–0 | 09.718 | izobutil 2-aminobenzoat; izobutil o-aminobenzoat | 2-metilpropil 2-aminobenzoat | |

09.719 | 27 | 7493–63–2 | alil antranilat | 2020 | 254 | 231–331–0 | 09.719 | alil o-aminobenzoat; 2-propenil 2-aminobenzoat; 2-propenil antranilat | alil 2-aminobenzoat | |

09.721 | 06 | 7149–26–0 | linalil antranilat | 2637 | 256 | 230–472–5 | 09.721 | linalil o-aminobenzoat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il-2-aminobenzoat;linalil 2-aminobenzoat; | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil 2-amino–benzoat | |

09.722 | 27 | 7779–16–0 | cikloheksil antranilat | 2350 | 257 | 231–920–2 | 09.722 | | cikloheksil 2-aminobenzoat | |

09.723 | 15 | 133–18–6 | fenetil antranilat | 2859 | 258 | 205–098–0 | 09.723 | 2-feniletil antranilat; beta-feniletil o-aminobenzoat | 2-feniletil 2-aminobenzoat | |

09.724 | 06 | 14481–52–8 | alfa-terpinil antranilat | 3048 | 259 | | 09.724 | p-ment-1-en-8-il antranilat; p-menta-1-en-8-il 2-aminobenzoat; terpinil o-aminobenzoat | p-ment-1-en-8-il 2-aminobenzoat | |

09.725 | 23 | 93–58–3 | metil benzoat | 2683 | 260 | 202–259–7 | 09.725 | metil benzenkarboksilat | | |

09.726 | 23 | 93–89–0 | etil benzoat | 2422 | 261 | 202–284–3 | 09.726 | etil benzenkarboksilat; etil benzen karboksilat | | |

09.727 | 23 | 120–51–4 | benzil benzoat | 2138 | 262 | 204–402–9 | 09.727 | benzil ester benzojske kisline; benzil benzenkarboksilat; benzil fenilformiat | | |

09.728 | 22 | 10031–93–3 | etil 4-fenilbutirat | 2453 | 307 | | 09.728 | 4-metil, etil ester butanojske kisline; etil 4-fenil-butanoat; | | |

09.729 | 22 | 2046–17–5 | metil 4-fenilbutirat | 2739 | 308 | 218–067–1 | 09.729 | metil gama-fenilbutirat | | |

09.730 | 22 | 103–36–6 | etil cinamat | 2430 | 323 | 203–104–6 | 09.730 | etil beta-fenilakrilat; etil trans-cinamat; etil 3-fenilpropenoat;etil fenilakrilat; | etil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.731 | 22 | 7778–83–8 | propil cinamat | 2938 | 324 | 231–916–0 | 09.731 | n-propil 3-fenilpropenoat; n-propil beta-fenilakrilat; | propil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.732 | 22 | 7780–06–5 | izopropil cinamat | 2939 | 325 | 231–949–0 | 09.732 | propil izo cinamat; izopropil 3-fenilpropenoat; 1-metiletil3-fenilpropenoat; | izopropil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.733 | 22 | 538–65–8 | butil cinamat | 2192 | 326 | 208–699–6 | 09.733 | butil 3-fenilpropenoat; butil beta-fenilakrilat; n-butil fenilakrilat;butil ester cimetne kisline; | butil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.734 | 22 | 122–67–8 | izobutil cinamat | 2193 | 327 | 204–564–0 | 09.734 | 2-metilpropil beta-fenilakrilat; 2-metilpropil 3-fenilpropenoat; | 2-metilpropil 3-fenilprop-2-enoatizobutil beta-fenilakrilat; | |

09.735 | 22 | 3487–99–8 | pentil cinamat | | 328 | 222–478–1 | 09.735 | amil cinamat; amil ester cimetne kisline; pentil-3-fenil prop-2-enoat; | pentil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.736 | 06 | 78–37–5 | linalil cinamat | 2641 | 329 | 201–110–3 | 09.736 | 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il cinamat; linalil 3-fenilpropenoat;3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il beta-fenilakrilat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil 3-fenil–prop-2-enoat | |

09.737 | 06 | 10024–56–3 | terpinil cinamat | 3051 | 330 | 233–023–1 | 09.737 | terpinil 3-fenilpropenoat; terpinil beta-fenilakrilat; | p-ment-1-en-8-il cinamat | 5 |

09.738 | 23 | 103–41–3 | benzil cinamat | 2142 | 331 | 203–109–3 | 09.738 | cinamein; benzil beta-fenilakrilat; 3-fenil, fenilmetil ester 2-propenojske kisline; | benzil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.739 | 22 | 122–69–0 | cinamil cinamat | 2298 | 332 | 204–566–1 | 09.739 | stiracin; fenilalil cinamat; 3-fenil-2-propen-1-il 3-fenilpropenoat | 3-fenilprop-2-enil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.740 | 22 | 103–26–4 | metil cinamat | 2698 | 333 | 203–093–8 | 09.740 | metil 3-fenilpropenoat; metil-3-fenil prop-2-enoat; | metil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.741 | 22 | 1866–31–5 | alil cinamat | 2022 | 334 | 217–477–8 | 09.741 | alil-beta-fenilakrilat; propenil cinamat; alil-3-fenil propenoat; alil beta-fenilakrilat | alil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.742 | 22 | 7779–65–9 | izopentil cinamat | 2063 | 335 | 231–931–2 | 09.742 | pentil izo cinamat; izoamil cinamat; izopentil 3-fenilpropenoat; | 3-metilbutil 3-fenilprop-2-enoatizopentil beta-fenilakrilat; | |

09.743 | 15 | 103–53–7 | fenetil cinamat | 2863 | 336 | 203–120–3 | 09.743 | benzil karbinil cinamat; benzilkarbinil cinamat; 2-feniletil 3-fenilpropenoat; beta-fenetil beta-fenilakrilat; | fenetil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.744 | 22 | 7779–17–1 | cikloheksil cinamat | 2352 | 337 | 231–921–8 | 09.744 | cikloheksil 3-fenilpropenoat; cikloheksil beta-fenilakrilat;cikloheksil-3-fenil prop-2-enoat; | cikloheksil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.745 | 22 | 122–68–9 | 3-fenilpropil cinamat | 2894 | 338 | 204–565–6 | 09.745 | hidrocinamil cinamat; fenilpropil cinamat; hidrocinamil | 3-fenilpropil 3-fenilprop-2-enoat3-fenilpropenoat; 3-fenilpropil beta-fenilakrilat | |

09.746 | 22 | 103–25–3 | metil 3-fenilpropionat | 2741 | 427 | 203–092–2 | 09.746 | metil hidrocinamat; metil dihidrocinamat; | | |

09.747 | 22 | 2021–28–5 | etil 3-fenilpropionat | 2455 | 429 | 217–966–6 | 09.747 | etil hidrocinamat; etil dihidrocinamat; | | |

09.748 | 23 | 118–61–6 | etil salicilat | 2458 | 432 | 204–265–5 | 09.748 | eter salicilne kisline; etil ester salicilne kisline | etil 2-hidroksibenzoat | |

09.749 | 23 | 119–36–8 | metil salicilat | 2745 | 433 | 204–317–7 | 09.749 | | metil 2-hidroksibenzoat | |

09.750 | 23 | 87–19–4 | izobutil salicilat | 2213 | 434 | 201–729–9 | 09.750 | 2-metil-1-propil salicilat; 2-metilpropil o-hidroksibenzoat; butil | 2-metilpropil 2-hidroksibenzoatsalicilat; izobutil o-hidroksibenzoat; | |

09.751 | 23 | 87–20–7 | izopentil salicilat | 2084 | 435 | 201–730–4 | 09.751 | izopentil o-hidroksibenzoat; izopentil ester salicilne kisline; izoamil | 3-metilbutil 2-hidroksibenzoato-hidroksibenzoat; 3-metilbutil salicilat; | |

09.752 | 23 | 118–58–1 | benzil salicilat | 2151 | 436 | 204–262–9 | 09.752 | 2-hidroksi, fenilmetil ester benzojske kisline; benzil o-hidroksibenzoat;benzil ester salicilne kisline; | benzil 2-hidroksibenzoat | |

09.753 | 15 | 87–22–9 | fenetil salicilat | 2868 | 437 | 201–732–5 | 09.753 | 2-feniletil salicilat; benzilkarbinil 2-hidroksibenzoat; benzilkarbinil | 2-feniletil 2-hidroksibenzoatsalicilat; | |

09.754 | 23 | 94–26–8 | butil 4-hidroksibenzoat | 2203 | 525 | 202–318–7 | 09.754 | butil p-hidroksi benzoat; butil parasept; butil ester p-hidroksibenzojske kisline | | 4 |

09.755 | 23 | 94–46–2 | izopentil benzoat | 2058 | 562 | 202–334–4 | 09.755 | izoamil benzoat;pentil izo benzoat; amil izo benzoat; izopentil fenil | 3-metilbutil benzoatmetanoat | |

09.756 | 15 | 94022–06–7 | izobornil fenilacetat | | 566 | 301–499–0 | 09.756 | ekso-2-bornil fenilacetat | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il fenilacetat | |

09.757 | 23 | 120–50–3 | izobutil benzoat | 2185 | 567 | 204–401–3 | 09.757 | izobutil fenil metanoat | 2-metilpropil benzoat | |

09.758 | 15 | 3549–23–3 | metil p-terc-butilfenilacetat | 2690 | 577 | 222–602–4 | 09.758 | | metil 4-(1,1-dimetiletil)fenilacetat | |

09.761 | 15 | 5137–52–0 | pentil fenilacetat | | 612 | 225–895–7 | 09.761 | amil fenilacetat; | | |

09.762 | 23 | 2050–08–0 | pentil salicilat | | 613 | 218–080–2 | 09.762 | izoamil o-hidroksibenzoat; izoamil salicilat | pentil 2-hidroksibenzoat | |

09.763 | 23 | 2052–14–4 | butil salicilat | 3650 | 614 | 218–142–9 | 09.763 | butil (2-hidroksi-fenil)-metanoat; | butil 2-hidroksibenzoat | |

09.764 | 27 | 38446–21–8 | etil N-etilantranilat | | 629 | 253–935–3 | 09.764 | | etil N-etil-2-aminobenzoat | |

09.765 | 27 | 35472–56–1 | etil N-metilantranilat | | 632 | | 09.765 | | etil N-metil-2-aminobenzoat | |

09.766 | 18 | 531–26–0 | evgenil benzoat | 2471 | 636 | 208–504–4 | 09.766 | benzoil evgenol; evgenol benzoat | 4-alil-2-metoksifenil benzoat | |

09.767 | 23 | 94–48–4 | geranil benzoat | 2511 | 639 | 202–337–0 | 09.767 | geraniol benzoat; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-il-benzoat | 3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dienil benzoat | |

09.768 | 23 | 6789–88–4 | heksil benzoat | 3691 | 645 | 229–856–5 | 09.768 | n-heksil benzoat; heksil fenil metanoat | | |

09.769 | 27 | 65505–24–0 | izobutil N-metilantranilat | | 649 | 265–798–7 | 09.769 | | 2-metilpropil N-metil-2-aminobenzoat | |

09.770 | 23 | 939–48–0 | izopropil benzoat | 2932 | 652 | 213–361–6 | 09.770 | propil izo benzoat; 1-metiletil benzoat | | |

09.771 | 06 | 126–64–7 | linalil benzoat | 2638 | 654 | 204–796–2 | 09.771 | linalool benzoat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il benzoat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil benzoat | |

09.772 | 06 | 7143–69–3 | linalil fenilacetat | 3501 | 655 | 230–444–2 | 09.772 | linalil alfa-toluat; 3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il fenilacetat; linalil alfa-toluat | 1,5-dimetil-1-vinilheks-4-enil fenilacetat | |

09.774 | 15 | 94–47–3 | fenetil benzoat | 2860 | 667 | 202–336–5 | 09.774 | 2-feniletil benzoat; benzilkarbinil benzoat | | |

09.776 | 23 | 2315–68–6 | propil benzoat | 2931 | 677 | 219–020–8 | 09.776 | propil fenil metanoat | | |

09.779 | 23 | 136–60–7 | butil benzoat | | 740 | 205–252–7 | 09.779 | n-butil benzoat | | |

09.780 | 22 | 5320–75–2 | cinamil benzoat | | 743 | 226–180–2 | 09.780 | 3-fenilalil benzoat; | 3-fenilprop-2-enil benzoat | |

09.781 | 27 | 85–91–6 | metil N-metilantranilat | 2718 | 756 | 201–642–6 | 09.781 | dimetil antranilat; 2-metilamino metil benzoat; metil 2-metilaminobenzoat; metil o-metilaminobenzoat | metil N-metil-2-aminobenzoat | |

09.782 | 22 | 10032–08–3 | heptil cinamat | 2551 | 2104 | | 09.782 | heptil-beta-fenilakrilat; heptil-3-fenil propenoat; | heptil 3-fenilprop-2-enoat | |

09.783 | 15 | 101–41–7 | metil fenilacetat | 2733 | 2155 | 202–940–9 | 09.783 | metil alfa-toluat; | | |

09.784 | 15 | 101–97–3 | etil fenilacetat | 2452 | 2156 | 202–993–8 | 09.784 | etil alfa-toluat; etil ester alfa-tolujske kisline; | | |

09.785 | 15 | 139–70–8 | citronelil fenilacetat | 2315 | 2157 | 205–373–5 | 09.785 | 3,7-dimetil-6-okten-1-il fenilacetat; citronelil alfa-toluat | 3,7-dimetilokt-6-enil fenilacetat | |

09.786 | 15 | 4861–85–2 | izopropil fenilacetat | 2956 | 2158 | 225–468–5 | 09.786 | izopropil alfa-toluat | | |

09.787 | 15 | 122–43–0 | butil fenilacetat | 2209 | 2159 | 204–543–6 | 09.787 | butil alfa-toluat | | |

09.788 | 15 | 102–13–6 | izobutil fenilacetat | 2210 | 2160 | 203–007–9 | 09.788 | izobutil alfa-toluat | 2-metilpropil fenilacetat | |

09.789 | 15 | 102–19–2 | 3-metilbutil fenilacetat | 2081 | 2161 | 203–012–6 | 09.789 | izoamil fenilacetat; izopentil fenilacetat; izoamil alfa-toluat | | |

09.790 | 03 | 1797–74–6 | alil fenilacetat | 2039 | 2162 | 217–281–2 | 09.790 | alil alfa-toluat; 2-propenil fenilacetat | | |

09.791 | 15 | 10486–14–3 | rodinil fenilacetat | 2985 | 2163 | 234–003–5 | 09.791 | alfa-citronelil fenilacetat; 3,7-dimetil-7-okten-1-il fenilacetat; rodinil alfa-toluat | 3,7-dimetilokt-7-enil 2-fenilacetat | 5 |

09.796 | 23 | 606–45–1 | metil 2-metoksibenzoat | 2717 | 2192 | 210–118–6 | 09.796 | metil ester o-metoksibenzojske kisline; dimetil salicilat; metil o-anizat;metil salicilat o-metil eter | | |

09.797 | 15 | 67028–40–4 | etil (p-toliloksi)acetat | 3157 | 2243 | 266–554–2 | 09.797 | etil krezoksiacetat; "vinigar naphtha" | etil (4-metilfenoksi)acetat | |

09.798 | 23 | 617–05–0 | etil vanilat | | 2302 | 210–503–9 | 09.798 | | etil 4-hidroksi-3-metoksibenzoat | |

09.799 | 23 | 3943–74–6 | metil vanilat | | 2305 | 223–525–9 | 09.799 | | metil 4-hidroksi-3-metoksibenzoat | |

09.801 | 27 | 63449–68–3 | 2-naftil antranilat | 2767 | 11862 | 264–155–8 | 09.801 | 2-naftil o-aminobenzoat | naft-2-il 2-aminobenzoat | |

09.802 | 22 | 2983–36–0 | etil 2-etil-3-fenilpropionat | 3341 | 10587 | 221–042–8 | 09.802 | etil alfa-etildihidrocinamat; etil benzilbutirat; etil 2-etildihidrocinamat; | | |

09.803 | 23 | 19224–26–1 | propilen glikol dibenzoat | 3419 | 10890 | 242–894–7 | 09.803 | 1,2-propandiol dibenzoat | propan-1,2-diil dibenzoat | |

09.804 | 15 | 5421–17–0 | heksil fenilacetat | 3457 | 10694 | 226–537–2 | 09.804 | heksil alfa-toluat; heksil ester fenilocetne kisline | | |

09.805 | 15 | 42436–07–7 | heks-3(cis)-enil fenilacetat | 3633 | 10682 | 255–826–6 | 09.805 | beta, gama-heksenil alfa-toluat; 3-heksenil alfa-toluat; beta, gama-heksenil alfa-toluat; cis-heksenil fenilacetat | | |

09.806 | 23 | 25152–85–6 | heks-3-enil benzoat | 3688 | 11778 | 246–669–4 | 09.806 | 3-heksen-1-ol, benzoat | | 5 |

09.807 | 25 | 617–01–6 | o-tolil salicilat | 3734 | | 210–500–2 | 09.807 | 2-metilfenil 2-hidroksibenzoat; o-krezil salicilat; | 2-hidroksi-2-metilfenilbenzoat | |

09.808 | 06 | 134–28–1 | gvajil acetat | | 10659 | 205–135–0 | 09.808 | gvajol acetat; acetat gvajakove lesne smole; gvajak acetat | 6,10-dimetil-3-(1-metil etil acetat)-biciklo[5.3.0] dec-1(7)-en | 5 |

09.809 | 07 | 15111–97–4 | p-menta-1,8(10)-dien-9-il acetat | | 10743 | 239–164–5 | 09.809 | limonen-9-il acetat | | |

09.811 | 23 | 20665–85–4 | vanilin izobutirat | 3754 | | 243–956–6 | 09.811 | 4-izobutiril-m-anisaldehid; 3-metoksi-4-izobutirilbenzaldehid; | 4-formil-2-metoksifenil 2-metilpropanoat4-formil-2-metoksi-fenil 2-metilpropionat | |

09.812 | 23 | 614–33–5 | gliceril tribenzoat | 3398 | 10656 | 210–379–6 | 09.812 | | propantri-1,2,3-il tribenzoat | 4 |

09.813 | 01 | 3681–78–5 | propil dodekanoat | | | 222–961–7 | 09.813 | propil lavrat | | |

09.814 | 01 | 2239–78–3 | propil heksadekanoat | | 10893 | 218–803–1 | 09.814 | propil palmitat | | |

09.815 | 09 | 616–09–1 | propil laktat | | | 210–464–8 | 09.815 | | propil 2-hidroksipropanoat | |

09.816 | 01 | 624–13–5 | propil oktanoat | | 10892 | 210–830–7 | 09.816 | propil kaprilat | | |

09.817 | 15 | 10521–96–7 | stiril acetat | | | 234–065–3 | 09.817 | | 2-feniletenil acetat | |

09.818 | 03 | 29548–30–9 | 3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trienil acetat | | | 249–689–1 | 09.818 | farnezil acetat | | |

09.819 | 02 | 58430–94–7 | 3,5,5-trimetilheksil acetat | | | 261–245–9 | 09.819 | | | |

09.820 | 01 | 1731–81–3 | undecil acetat | | 10906 | 217–051–1 | 09.820 | | | |

09.821 | 08 | 117–98–6 | vetiveril acetat | | 11887 | 204–225–7 | 09.821 | vetiver acetat; vetivert acetat | 2,6-dimetil-9-(1-metiletiliden)-bi–ciklo[5.3.0]dec-2-en-4-il acetat | |

09.822 | 03 | 108–22–5 | izo-propenil acetat | | | 203–562–7 | 09.822 | | | |

09.824 | 09 | 607–97–6 | etil 2-acetilbutirat | | | 210–151–6 | 09.824 | | | |

09.825 | 23 | 2049–96–9 | pentil benzoat | | 2307 | 218–077–6 | 09.825 | amil benzoat; izoamil benzoat; 3-metil-1-butil benzoat | | |

09.828 | 01 | 2396–85–2 | metil-2-oktenoat | 3712 | 11800 | 219–259–8 | 09.828 | | | 5 |

09.829 | 01 | 5452–75–5 | etil cikloheksil acetat | 2348 | 218 | 226–695–2 | 09.829 | | | 5 |

09.830 | 06 | 8007–35–0 | terpineol acetat | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.830 | | | 5 |

09.831 | 01 | 13058–12–3 | etil 3,7-dimetil-2,6-oktadienoat | | | 235–948–6 | 09.831 | etil geranat | | |

09.832 | 09 | 21188–61–4 | etil 3-acetoheksanoat | | 10566 | 244–263–1 | 09.832 | | | 5 |

09.833 | 09 | 21884–26–4 | izo-propil 4-oksopentanoat | | | 244–630–6 | 09.833 | izopropil levulinat | | |

09.835 | 23 | 42175–41–7 | benzil dekanoat | | | 255–696–0 | 09.835 | | | |

09.836 | 22 | 60045–26–3 | 3-fenilpropil benzoat | | | | 09.836 | | | |

09.837 | 22 | 60045–27–4 | 3-fenilpropil 3-fenilpropionat | | | 262–036–5 | 09.837 | | | |

09.838 | 04 | 67633–96–9 | 3-heksenil metil karbonat | | | 266–797–4 | 09.838 | | | 5 |

09.839 | 01 | 72928–48–4 | decil 3-metilbutirat | | | 277–077–4 | 09.839 | | | |

09.840 | 01 | 84788–08–9 | propil-2,4-dekadienoat | 3648 | 10889 | 284–147–8 | 09.840 | | | |

09.841 | 03 | 85554–72–9 | 2-heksenil oktanoat | | | 287–605–5 | 09.841 | | | 5 |

09.842 | 08 | 156679–39–9 | mentol etilen glikol karbonat | 3805 | | | 09.842 | | | |

09.843 | 08 | 30304–82–6 | mentol 1-and 2-propilen glikol karbonat | 3806 | | | 09.843 | | | |

09.845 | 08 | 1205–42–1 | cis-2-metil-5-(1-metiletenil)- 2-cikloheksen-1-il acetat | | | 214–883–7 | 09.845 | | | |

09.846 | 04 | 2315–09–5 | 3-heksenil formiat | 3353 | 2153 | 219–017–1 | 09.846 | | | 5 |

09.848 | 08 | 5655–61–8 | (1S-endo)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol acetat | | | 227–101–4 | 09.848 | | | |

09.849 | 05 | 10250–45–0 | 2,6-dimetil-4-heptil acetat | | | 233–588–4 | 09.849 | | 1-izobutil-3-metilbutil acetat | |

09.850 | 01 | 27829–72–7 | etil trans-2-heksenoat | 3675 | 631 | 248–681–5 | 09.850 | | | 5 |

09.852 | 23 | 51115–63–0 | 2-metilbutil 2-hidroksibenzoat | | | 256–972–3 | 09.852 | | | 5 |

09.853 | 23 | 52513–03–8 | 2-metilbutil benzoat | | | 257–982–0 | 09.853 | | | |

09.854 | 04 | 53398–85–9 | cis-3-heksenil 2-metilbutanoat | 3497 | 2345 | 258–517–4 | 09.854 | | | 5 |

09.855 | 04 | 56922–82–8 | trans-3-heksenil heksanoat | | | 260–444–8 | 09.855 | | | |

09.856 | 04 | 65405–80–3 | cis-3-heksenil krotonat | | | 265–746–3 | 09.856 | | cis-3-heksenil trans-2-butenoat | 5 |

09.857 | 09 | 63270–14–4 | nonandiol diacetat | 2783 | | 264–060–1 | 09.857 | | nonan-1,3-diil diacetat | |

09.858 | 23 | 67674–41–3 | fenilmetil 2-metil-2-butenoat | 3330 | 2184 | 266–880–5 | 09.858 | | | |

09.862 | 09 | 85554–66–1 | etil 3-acetoksi oktanoat | | | 287–598–9 | 09.862 | | | |

09.863 | 09 | 638–33–5 | 2-metilbutil laktat | | 10769 | | 09.863 | | 2-metilbutil 2-hidroksipropanoat | |

09.865 | 01 | 20290–84–0 | heksil 9-oktadecenoat | | | 243–692–1 | 09.865 | heksil oleat | | |

09.866 | 03 | | alil valerat | | | | 09.866 | alil pentanoat | | |

09.868 | 05 | | sek-butil 2-metilkrotonat | | | | 09.868 | 2- butil tiglat | 1-metilpropil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.870 | 08 | | karvil-3-metilbutirat | | | | 09.870 | karvil izopentanoat | p-menta-6,8-dienil-2-metilbutanoat | |

09.871 | 04 | | citronelil dekanoat | | | | 09.871 | citronelil kaprat | 3,7-dimetilokt-6-enil dekanoat | |

09.872 | 04 | | citronelil dodekanoat | | | | 09.872 | citronelil lavrat | 3,7-dimetilokt-6-enil dodekanoat | |

09.874 | 30 | | di(2-metilbutil) malat | | | | 09.874 | | di-(2-metilbutil) 2-hidroksibutandioat | |

09.878 | 18 | 61114–24–7 | evgenil izovalerat | | | | 09.878 | | 4-alil-2-metoksifenil 3-metilbutanoat | |

09.880 | 05 | | hept-4-enil-2 butirat | | | | 09.880 | | 1-metilheks-3-enil butirat | |

09.881 | 03 | | heks-2(trans)-enil izobutirat | | | | 09.881 | | heks-2(trans)-enil 2-metilpropanoat | |

09.883 | 04 | | heks-3(cis)-enil metil karbonat | | | | 09.883 | | | |

09.884 | 04 | | heks-3-enil-2-etilbutirat | | | | 09.884 | | | |

09.885 | 04 | | heks-3-enil heksadekanoat | | | | 09.885 | 3- heksenil palmitat | | |

09.887 | 01 | 16930–96–4 | heksil tiglat | | | | 09.887 | | heksil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.888 | 08 | | izobornil 2-metilbutirat | | | | 09.888 | | 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il 2- metilbutanoat | |

09.889 | 02 | | izobutil 2-metilkrotonat | | | | 09.889 | izobutil tiglat | 2-metilpropil 2-metilbut-2(trans)-enoat | |

09.890 | 04 | | izoprenil 2-metilbutirat | | | | 09.890 | | 2-metil-1,3-butadienil 2-metilbutanoat | |

09.893 | 25 | | 2-izopropil-5-metilfenil formiat | | | | 09.893 | timil formiat | | |

09.894 | 17 | | 2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenil 3-metilbutirat | | | | 09.894 | izoevgenil izopentanoat | | |

09.895 | 23 | | 4-metoksibenzil-2-metilpropionat | | | | 09.895 | | | |

09.896 | 03 | | 2-metilbut-2-enil formiat | | | | 09.896 | | | |

09.897 | 04 | | 3-metilbut-3-en-1-il butirat | | | | 09.897 | | | |

09.898 | 04 | | 3-metilbut-3-en-1-il heksanoat | | | | 09.898 | | | |

09.899 | 07 | | mirtenil-2-metilbutirat | | | | 09.899 | | (6,6-dimetilbiciklo[3.3.1]hept-2-en–2-il)metil 2-metilbutanoat | |

09.900 | 07 | | mirtenil-3-metilbutirat | | | | 09.900 | mirtenil izovalerat | (6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept–2-enil)metil izopentanoat | |

09.903 | 03 | | prenil 3-metilbut-2-enoat | | | | 09.903 | | 3-metilbut-2-enil 3-metilbut-2-enoat | |

09.914 | 30 | | dietil citrat (asim.) | | | | 09.914 | | | |

09.915 | 23 | 94–13–3 | propil 4-hidroksibenzoat | 2951 | 678 | 202–307–7 | 09.915 | | | |

09.916 | 09 | 7367–90–0 | etil 3-hidroksioktanoat | | 10603 | 230–919–4 | 09.916 | | | |

10.001 | 09 | 104–61–0 | nonano-1,4-lakton | 2781 | 178 | 203–219–1 | 10.001 | gama-nonalakton; gama-lakton 4-hidroksinonanojske kisline; aldehid C-18(tki.); prunolid; gama-amil butirolakton; nonanolid-1,4; | | |

10.002 | 09 | 104–67–6 | undekano-1,4-lakton | 3091 | 179 | 203–225–4 | 10.002 | gama-undekalakton; aldehid C-14 (tki.); gama-undecil lakton;gama-heptil butirolakton; 1,4-hendekanolid | | |

10.003 | 09 | 7779–50–2 | heksadec-6-eno-1,16-lakton | 2555 | 180 | 231–929–1 | 10.003 | ambretolid; omega-6-heksadecenlakton; lakton 16-hidroksi-7-heksadecenojske kisline; cikloheksadecen-7-olid; 6-heksadecenolid | | 5 |

10.004 | 09 | 106–02–5 | pentadekano-1,15-lakton | 2840 | 181 | 203–354–6 | 10.004 | eksaltolid; omega-pentadekalakton; angelika lakton; muskolakton;lakton 15-hidroksitetradekanojske kisline; 1,15-epoksipentadekan-1-on;ciklopentadekanolid; 15-pentadekanolid | | |

10.005 | 11 | 17369–59–4 | 3-propilidenftalid | 2952 | 494 | 241–402–8 | 10.005 | | | |

10.006 | 09 | 96–48–0 | butiro-1,4-lakton | 3291 | 615 | 202–509–5 | 10.006 | lakton 4-hidroksibutanojske kisline; gama-butirolakton; 1,4-epoksi butan-1-on;2-okso oksolen; dihidro-2-(3H) furanon; lakton 3 (ali 4-)-hidroksimaslene kisline; 1,2-butanolid; | | |

10.007 | 09 | 705–86–2 | dekano-1,5-lakton | 2361 | 621 | 211–889–1 | 10.007 | delta-dekalakton; dekanolid-1,5; amil-delta-valerolakton;delta-n-amil-delta-valerolakton; | | |

10.008 | 09 | 713–95–1 | dodekano-1,5-lakton | 2401 | 624 | 211–932–4 | 10.008 | delta-dodekalakton; n-heptil-delta-valerolakton; delta-lakton 5–hidroksidodekanojske kisline;delta-heptil-delta-valerolakton; dodekanolid-1,5 | | |

10.009 | 09 | 18679–18–0 | dodec-6-eno-1,4-lakton | 3780 | 625 | 242–497–9 | 10.009 | gama-dodecen-6-lakton; lakton 4-hidroksi-6-dodecenojske kisline;dihidro-5(2-oktenil)- 2(3H)-furanon; cis-6-dodecen-4-olid; | | 5 |

10.010 | 09 | 823–22–3 | heksano-1,5-lakton | 3167 | 641 | 212–511–8 | 10.010 | delta-heksalakton; lakton 5-hidroksiheksanojske kisline; delta-kaprolakton;5-metil-d-valerolakton; lakton 5-metil-5-hidroksipentanojske kisline; | | |

10.011 | 09 | 710–04–3 | undekano-1,5-lakton | 3294 | 688 | 211–915–1 | 10.011 | lakton 5-hidroksiundekanojske kisline; undekanolid-1,5;alfa-n-heksil-delta-valerolakton; lakton 5-n-heksil-5-hidroksipentanojske kisline; | | |

10.012 | 13 | 591–12–8 | 5-metilfuran-2(3H)-on | 3293 | 731 | 209–701–8 | 10.012 | lakton 4-hidroksi-3-pentenojske kisline; pent-3-en-1,4-lakton;beta-gama-angelika lakton; 5-metil-2-(3H)furanon;gama-metil-beta-butenolid; | | |

10.013 | 09 | 108–29–2 | pentano-1,4-lakton | 3103 | 757 | 203–569–5 | 10.013 | gama-valerolakton; lakton 4-hidroksipentanojske kisline;gama-metil-gama-butirolakton; gama-pentalakton; 4-valerolakton; 4-pentanolid; | | |

10.014 | 09 | 3301–94–8 | nonano-1,5-lakton | 3356 | 2194 | 221–974–5 | 10.014 | delta-nonalakton; lakton 5-hidroksinonanojske kisline; nonanolid-1,5;n-butil-delta-valerolakton; | | |

10.015 | 09 | 698–76–0 | oktano-1,5-lakton | 3214 | 2195 | 211–820–5 | 10.015 | lakton 5-hidroksioktanojske kisline; delta-oktalakton;tetrahidro-6-propil-5-hidroksi-2H-piran-2-on | | |

10.016 | 09 | 2721–22–4 | tetradekano-1,5-lakton | 3590 | 2196 | 220–334–2 | 10.016 | delta-tetradekalakton; lakton 5-hidroksitetradekanojske kisline; 2H-piran-2-on, tetrahidro-6-nonil-; | | |

10.017 | 09 | 706–14–9 | dekano-1,4-lakton | 2360 | 2230 | 211–892–8 | 10.017 | gama-dekalakton; gama-n-dekalakton; dekanolid-1,4;gama-n-heksil-gama-butirolakton; | | |

10.018 | 09 | 7774–47–2 | 4-butiloktano-1,4-lakton | 2372 | 2231 | 231–875–9 | 10.018 | gamma-lakton 4,4-dibutil-4-hidroksimaslene kisline; lakton 4-butil–4-hidroksioktanojske kisline; | | |

10.019 | 09 | 2305–05–7 | dodekano-1,4-lakton | 2400 | 2240 | 218–971–6 | 10.019 | gama-dodekalakton; dodekanolid-1,4;gama-n-oktil-gama-n-butirolakton; dodekanolid-1 | | |

10.020 | 09 | 105–21–5 | heptano-1,4-lakton | 2539 | 2253 | 203–279–9 | 10.020 | heptanolid-1,4; gama-heptalakton; heptanolid-(4,1); gama-lakton 4-hidroksiheptanojske kisline | | |

10.021 | 09 | 695–06–7 | heksano-1,4-lakton | 2556 | 2254 | 211–778–8 | 10.021 | gama-heksalakton; heksanolid-1,4; gama-etil-n-butirolakton; tonkalid;gama-kaprolakton; etil butirolakton; | | |

10.022 | 09 | 104–50–7 | oktano-1,4-lakton | 2796 | 2274 | 203–208–1 | 10.022 | gama-oktalakton; oktanolid-1,4; gama-n-butil-gama-butirolakton | | |

10.023 | 13 | 698–10–2 | 5-etil-3-hidroksi-4-metilfuran-2(5H)-on | 3153 | 2300 | 211–811–6 | 10.023 | emoksifuron; gama lakton 2,4-dihidroksi-3-metil-2-heksenojske kisline;2-etil-3-metil-4-hidroksidihidro-2,5-furan-5-on; | | |

10.024 | 11 | 551–08–6 | 3-butilidenftalid | 3333 | 10083 | 208–991–3 | 10.024 | | | |

10.025 | 11 | 6066–49–5 | 3-butilftalid | 3334 | 10084 | 228–000–8 | 10.025 | | | |

10.026 | 09 | 40923–64–6 | 3-heptildihidro-5-metil-2(3H)-furanon | 3350 | 10953 | 255–141–2 | 10.026 | alfa-heptil-gama-valerolakton; alfa-n-heptil-8-valerolakton; | | |

10.027 | 09 | 499–54–7 | 3,7-dimetiloktano-1,6-lakton | 3355 | 11833 | 207–882–8 | 10.027 | mentan lakton; lakton 6-hidroksi-3,7-dimetil kaprilne kisline;4-metil-7-izopropil-2-oksoepanon; menton lakton; | | |

10.028 | 09 | 16429–21–3 | dodekano-1,6-lakton | 3610 | | 240–483–7 | 10.028 | epsilon-dodekalakton; 7-heksil-2-oksepanon | | |

10.029 | 09 | 5579–78–2 | dekano-1,6-lakton | 3613 | | 226–963–9 | 10.029 | epsilon-dekalakton; 7-butil-2-oksepanon; 6-butilheksanolid; | | |

10.030 | 13 | 28664–35–9 | 3-hidroksi-4,5-dimetilfuran-2(5H)-on | 3634 | 11834 | 249–136–4 | 10.030 | 2-hidroksi-3-metilpent-2-en-1,4-lakton; 2,3-dimetil-4-hidroksi-2,5-dihidro–furan-5-on | | |

10.031 | 09 | 27593–23–3 | 6-pentil-2H-piran-2-on | 3696 | 10967 | 248–552–3 | 10.031 | 6-pentil-alfa-piron; 2H-piran-2-on, 6-pentil– | | |

10.033 | 09 | 34686–71–0 | dec-7-eno-1,5-lakton | 3745 | | 247–074–2 | 10.033 | 2H-piran-2-on, tetrahidro-6-(2-pentenil)-, (Z); 7-decen-5-olid; | | |

10.034 | 13 | 80417–97–6 | 5,6-dihidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-on | 3755 | | 279–462–2 | 10.034 | dehidromentofurolakton; 2(4H)-benzofuranon, 5,6-dihidro-3,6-dimetil-, (R)-; | | |

10.035 | 09 | 68959–28–4 | undec-8-eno-1,5-lakton | 3758 | | 273–411–8 | 10.035 | deltalakton 5-hidroksiundec-8-enojske kisline; 6-(3- heksenil)tetrahidro(2H)piran-2-on; 2H-piran-2-on, 6-(3-heksenil)tetrahhidro-, (Z)-; | | |

10.036 | 11 | 13341–72–5 | 5,6,7,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran–2(4H)-on | 3764 | | 236–390–6 | 10.036 | 2(4H)-benzofuranon, 5,6,7,7a, -tetrahidro-3,6-dimetil-;dehidroksimentofurolakton; | metin lakton | |

10.037 | 09 | 54814–64–1 | dec-2-eno-1,5-lakton | 3744 | | 259–359–9 | 10.037 | masoja lakton | | |

10.038 | 09 | 67114–38–9 | dec-7-eno-1,4-lakton | | | | 10.038 | | | |

10.039 | 09 | 63095–33–0 | cis-dec-7-eno-1,4-lakton | | | 263–852–4 | 10.039 | (Z)- 5-(3-heksenil)dihidrofuran-2(3H)-on; | | |

10.040 | 09 | 32764–98–0 | dec-8-eno-1,5-lakton | | | 251–201–7 | 10.040 | tetrahidro-6-(3-pentenil)- 2H-piran-2-on | | |

10.041 | 13 | 10547–84–9 | 3,4-dimetil-5-pentilfuran-2(5H)-on | | | | 10.041 | | | |

10.042 | 13 | 774–64–1 | 3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-on | | 11873 | | 10.042 | bovolid; lakton 4- hidroksi-2,3-dimetilnona-2,4-dienojske kisline | | |

10.043 | 09 | 74183–60–1 | 2,7-dimetilokta-5(trans), 7-dieno-1,4-lakton | | | | 10.043 | marmarolakton | | |

10.044 | 09 | 16400–72–9 | dodec-2-eno-1,5-lakton | 3802 | | 240–453–3 | 10.044 | lakton 5-hidroksi-2-dodecenojske kisline; delta-2-dodecenolakton;6-heptil-5,6-dihidro-2-piron; 5-heptil-2-penten-5-olid | | |

10.045 | 09 | 3301–90–4 | heptano-1,5-lakton | | 10660 | 221–972–4 | 10.045 | 6-etiltetrahidro-2H-piran-2-on | | |

10.046 | 13 | 2407–43–4 | heks-2-eno-1,4-lakton | | | 219–304–1 | 10.046 | 5-etil-2(5H)-furanon; 5-etilfuran-2(5H)-on | | |

10.047 | 09 | 109–29–5 | heksadekano-1,16-lakton | | | 203–662–0 | 10.047 | dihidroambretolid: heksadekan-16-olid; oksacikloheptadekan-2-on | | |

10.048 | 09 | 730–46–1 | heksadekano-1,4-lakton | | 10673 | | 10.048 | | | |

10.049 | 09 | 7370–44–7 | heksadekano-1,5-lakton | | 10674 | 230–924–1 | 10.049 | tetrahidro-6-undecil-2H-piran-2-on | | |

10.050 | 13 | 92015–65–1 | heksahidro-3,6-dimetil-2(3H)-benzofuranon | | | | 10.050 | | | |

10.051 | 09 | 7011–83–8 | 5-heksil-5-metildihidrofuran-2(3H)-on | 3786 | | 230–291–1 | 10.051 | metil gama-dekalakton; dihidrojasmon lakton;5-heksildihidro-5-metilfuran-2(3H)-on | | |

10.052 | 09 | 33673–62–0 | 3-metilnonano-1,4-lakton | | | 251–629–4 | 10.052 | dihidro-4-metil-5-pentilfuran-2(3H)-on | | |

10.053 | 09 | 39212–23–2 | 3-metiloktano-1,4-lakton | 3803 | 10535 | 254–357–4 | 10.053 | beta-metil-gama-oktalakton; 4-butil-3-metil-1,4-butirolakton;5-butildihidro-4-metilfuran-2(3H)-on | | |

10.054 | 13 | 21963–26–8 | non-2-eno-1,4-lakton | | | 244–685–6 | 10.054 | 5-pentilfuran-2(5H)-on | | |

10.055 | 09 | 542–28–9 | pentano-1,5-lakton | | 10907 | 208–807–1 | 10.055 | 1,5-valerolakton; delta-valerolakton | | |

10.056 | 11 | 87–41–2 | ftalid | | | 201–744–0 | 10.056 | 1(3H)-izobenzofuranon | benzofuran-2(5H)-on | |

10.057 | 11 | 57743–63–2 | 3a, 4,5,7a-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(3H)–2(3H)-on | | | | 10.057 | | | |

10.058 | 09 | 7370–92–5 | tridekano-1,5-lakton | | 10902 | 230–927–8 | 10.058 | tetrahidro-6-oktil-2H-piran-2-on | | |

10.059 | 09 | 123–69–3 | heksadec-7-en-1,16-lakton | | | 203–644–5 | 10.059 | heksadec-7-en-16-olid;oksacikloheptadec-8-en-2-on, (Z)-; | | |

10.060 | 13 | 2518–53–8 | 2-decen-1,4-lakton | | | 219–742–3 | 10.060 | 5-heksilfuran-2(5H)-on | | |

10.061 | 13 | 70851–61–5 | cis-5-heksenildihidro-5-metilfuran-2(3H)-on | 3937 | | 274–942–8 | 10.061 | lakton 4-hidroksi-4-metildec-9-enojske kisline;(Z)- 5-heks-3-enildihidro-5-metilfuran-2(3H)-on; | | |

10.063 | 09 | 28645–51–4 | heksadec-9-en-1,16 lakton | | | 249–120–7 | 10.063 | | oksaciklo heptadec-10-en-2-on | |

10.065 | 13 | | 2,3-dimetilnon-2-eno-1,4-lakton | | | | 10.065 | | | |

10.066 | 13 | | furan-2(5H)-on | | | | 10.066 | but-2-en-1,4-lakton | | |

10.068 | 09 | | pentadekano-1,14-lakton | | | | 10.068 | | | |

11.001 | 33 | 107–85–7 | 3-metilbutilamin | 3219 | 512 | 203–526–0 | 11.001 | izoamilamin; izopentilamin; 1-butanamin, 3-metil– | | |

11.002 | 33 | 78–81–9 | izobutilamin | | 513 | 201–145–4 | 11.002 | | 2-metilpropilamin | |

11.003 | 33 | 109–73–9 | butilamin | 3130 | 524 | 203–699–2 | 11.003 | 1-aminobutan | | |

11.004 | 33 | 107–10–8 | propilamin | | 601 | 203–462–3 | 11.004 | | | |

11.005 | 33 | 13952–84–6 | sek-butilamin | | 707 | 237–732–7 | 11.005 | but-2-ilamin | 1-metilpropilamin | |

11.006 | 33 | 64–04–0 | fenetilamin | 3220 | 708 | 200–574–4 | 11.006 | 1-amino-2-feniletan; 2-aminoetilbenzen; 2-feniletilamin | | |

11.007 | 33 | 51–67–2 | 2-(4-hidroksifenil)etilamin | | 709 | 200–115–8 | 11.007 | tiramin; 4-(2-aminoetil)fenol; 4-hidroksi-feniletilamin; tirozamin; | | |

11.008 | 33 | 551–93–9 | 2-aminoacetofenon | 3906 | 2041 | 209–002–8 | 11.008 | 1-acetil-2-aminobenzen; o-acetilanilin; 2-acetilfenilamin;o-aminoacetofenon; 2-aminofenil metil keton | | |

11.009 | 33 | 75–50–3 | trimetilamin | 3241 | 10497 | 200–875–0 | 11.009 | N, N-dimetilmetilamin | | |

11.011 | 33 | 5331–48–6 | N-acetilpropilamin | | | 226–231–9 | 11.011 | N-propilacetamid | | |

11.012 | 33 | 109–89–7 | dietilamin | | 10470 | 203–716–3 | 11.012 | N-etiletilamin | | |

11.013 | 33 | 124–40–3 | dimetilamin | | 10473 | 204–697–4 | 11.013 | | | |

11.014 | 33 | 19342–01–9 | N, N-dimetilfenetilamin | | | 242–976–2 | 11.014 | | | |

11.015 | 33 | 75–04–7 | etilamin | | 10477 | 200–834–7 | 11.015 | | | |

11.016 | 33 | 111–26–2 | heksilamin | | 10478 | 203–851–8 | 11.016 | | | |

11.017 | 33 | 35448–31–8 | N-izopentiliden izopentilamin | | | | 11.017 | | N-(3-metilbutiliden)- 3-metil-1-butilamin; | |

11.018 | 33 | 75–31–0 | izopropilamin | | 10480 | 200–860–9 | 11.018 | | 2-aminopropan; | |

11.019 | 33 | 74–89–5 | metilamin | | 10483 | 200–820–0 | 11.019 | | | |

11.020 | 33 | 96–15–1 | 2-metilbutilamin | | 10484 | 202–483–5 | 11.020 | | | |

11.021 | 33 | 110–58–7 | pentilamin | | 11734 | 203–780–2 | 11.021 | amilamin | | |

11.022 | 33 | 102–82–9 | tributilamin | | | 203–058–7 | 11.022 | | | |

11.023 | 33 | 121–44–8 | trietilamin | | 10496 | 204–469–4 | 11.023 | N, N-dietiletilamin | | |

11.024 | 33 | 593–81–7 | trimetilamin hidroklorid | | | 209–810–0 | 11.024 | | | |

11.025 | 33 | 1184–78–7 | trimetilamin oksid | | 10494 | 214–675–6 | 11.025 | trimetilamin N-oksid dihidrat | | |

11.026 | 33 | 102–69–2 | tripropilamin | | 10495 | 203–047–7 | 11.026 | | | |

12.001 | 20 | 3268–49–3 | 3-(metiltio)propionaldehid | 2747 | 125 | 221–882–5 | 12.001 | metional; 3-(metiltio)propanal; metilmerkaptopropionaldehid;beta-metiopropionaldehid; | | |

12.002 | 20 | 13532–18–8 | metil 3-(metiltio)propionat | 2720 | 428 | 236–883–6 | 12.002 | metil beta-metilmerkapto propionat; metil beta-metiopropionat; | | |

12.003 | 20 | 74–93–1 | metantiol | 2716 | 475 | 200–822–1 | 12.003 | metilmerkaptan; tiometil alkohol; metil sulfhidrat; merkaptometan; | | |

12.004 | 20 | 870–23–5 | aliltiol | 2035 | 476 | 212–792–7 | 12.004 | 2-propen-1-tiol; 2-propen-1-tiol; alil sulfhidrat; | | |

12.005 | 20 | 100–53–8 | fenilmetantiol | 2147 | 477 | 202–862–5 | 12.005 | benzilmerkaptan; alfa-merkaptotoluen; alfa-toluentiol; benzilhidrosulfid; benziltiol; tiobenzil alkohol; | | |

12.006 | 20 | 75–18–3 | dimetil sulfid | 2746 | 483 | 200–846–2 | 12.006 | metilsulfid; 2-tiapropan; | | |

12.007 | 20 | 544–40–1 | dibutil sulfid | 2215 | 484 | 208–870–5 | 12.007 | butilsulfid; di-n-butil sulfid; butiltiobutan | | |

12.008 | 20 | 2179–57–9 | diallil disulfid | 2028 | 485 | 218–548–6 | 12.008 | alil disulfid; 2-propenil disulfid | | |

12.009 | 20 | 2050–87–5 | dialil trisulfid | 3265 | 486 | 218–107–8 | 12.009 | alil trisulfid; prop-2-enil-tritio prop-2-en; alil trisulfid | | |

12.010 | 20 | 109–79–5 | butan-1-tiol | 3478 | 526 | 203–705–3 | 12.010 | n-butil merkaptan | | |

12.011 | 20 | 1569–69–3 | cikloheksantiol | | 529 | 216–378–7 | 12.011 | cikloheksil merkaptan | | |

12.012 | 20 | 110–81–6 | dietil disulfid | | 533 | 203–805–7 | 12.012 | | | |

12.013 | 20 | 3658–80–8 | dimetil trisulfid | 3275 | 539 | 222–910–9 | 12.013 | metil trisulfid; metil tritio metan; metil trisulfid | | |

12.014 | 20 | 629–19–6 | dipropil disulfid | 3228 | 540 | 211–079–8 | 12.014 | propil disulfid; propilditiopropan | | |

12.015 | 20 | 111–47–7 | dipropil sulfid | | 541 | 203–873–8 | 12.015 | | | |

12.016 | 20 | 625–80–9 | di-izopropil sulfid | | 542 | 210–911–7 | 12.016 | | | |

12.017 | 20 | 75–08–1 | etantiol | | 546 | 200–837–3 | 12.017 | etil merkaptan | | |

12.018 | 20 | 625–60–5 | S-etil acetotioat | 3282 | 11665 | 210–904–9 | 12.018 | etil tioacetat; ocetna kislina, tio etil; S-etil ester etantiojske kisline;tioetil ester ocetne kisline; | | |

12.019 | 20 | 2179–60–4 | metil propil disulfid | 3201 | 585 | 218–551–2 | 12.019 | propil metil disulfid; metil ditio propan; metil ditiopropan | | |

12.020 | 20 | 17619–36–2 | metil propil trisulfid | 3308 | 586 | 241–594–3 | 12.020 | propil metil trisulfid; metil tritio propan; propil metil trisulfid | | |

12.021 | 20 | 2179–59–1 | alil propil disulfid | | 600 | 218–550–7 | 12.021 | | | |

12.022 | 20 | 4532–64–3 | butan-2,3-ditiol | 3477 | 725 | 224–870–8 | 12.022 | 2,3-dimerkaptobutan | | |

12.023 | 20 | 6028–61–1 | dipropil trisulfid | 3276 | 726 | 227–903–4 | 12.023 | propil trisulfid; propil tritio propan; propil trisulfid | | |

12.024 | 20 | 37887–04–0 | 3-merkaptobutan-2-ol | 3502 | 760 | 253–701–0 | 12.024 | 2-hidroksi-3-butantiol; 3-hidroksi-2-butantiol; 3-merkapto-2-butanol; | | |

12.025 | 30 | 57–06–7 | alil izotiocianat | 2034 | 2110 | 200–309–2 | 12.025 | 3-izotiocianatopropen; 2-propenil izotiocianat; AITC; alil ester izotiocianske kisline; 2-propenil izotiocianat; alil izosulfocianat; alil tiokarbonimid; | | |

12.026 | 20 | 624–92–0 | dimetil disulfid | 3536 | 2175 | 210–871–0 | 12.026 | metil disulfid; metil disulfid | | |

12.027 | 20 | 137–06–4 | 2-metilbenzen-1-tiol | 3240 | 2272 | 205–276–8 | 12.027 | o-toluentiol; 2-metiltiofenol; o-tolilmerkaptan; | | |

12.028 | 20 | 2550–40–5 | dicikloheksil disulfid | 3448 | 2320 | 219–851–6 | 12.028 | cikloheksil disulfid | | |

12.029 | 20 | 1679–07–8 | ciklopentantiol | 3262 | 2321 | 216–841–3 | 12.029 | ciklopentil merkaptan | | |

12.030 | 30 | 505–79–3 | 3-(metiltio)propil izotiocianat | 3312 | 2326 | 208–020–3 | 12.030 | 3-metilmerkaptopropil izotiocianat; 3-(metiltio)propil ester izotiocianske kisline; | | |

12.031 | 20 | 67633–97–0 | 3-merkaptopentan-2-on | 3300 | 2327 | 266–799–5 | 12.031 | | | |

12.032 | 20 | 2432–51–1 | S-metil butantioat | 3310 | 2328 | 219–407–1 | 12.032 | metil tiobutirat; metantiol n-butirat; metil ester tiomaslene kisline; | | |

12.033 | 20 | 91–60–1 | naftalen-2-tiol | 3314 | 2330 | 202–082–5 | 12.033 | beta-tionaftol; 2-merkaptonaftalen; 2-naftil merkaptan;2-tionaftol; | | |

12.034 | 20 | 1191–62–4 | oktan-1,8-ditiol | 3514 | 2331 | 214–738–8 | 12.034 | 1,8-dimerkaptooktan; oktametilen dimerkaptan | | |

12.035 | 20 | | 2-, 3- in 10-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 2459006 | 12.035 | pinantiol; pinanil merkaptan | 2,6,6 trimetil-biciklo[3.1.1]heptan–(2,3 in 10)-tiol | |

12.036 | 20 | 54957–02–7 | 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tio]butan-2-ol | 3509 | 2353 | | 12.036 | alfa-metil-beta-hidroksipropil alfa-metil-beta-merkaptopropil sulfid;2-butanol, 3-[(2-merkapto-1-metilpropil)tiol-; | | |

12.037 | 20 | 2179–58–0 | alil metil disulfid | 3127 | 11866 | 218–549–1 | 12.037 | metil alil disulfid | | |

12.038 | 20 | 38462–22–5 | 8-merkapto-p-mentan-3-on | 3177 | 11789 | 253–953–1 | 12.038 | 8-merkaptomenton; tiomenton; | | |

12.039 | 20 | 79–42–5 | 2-merkaptopropionska kislina | 3180 | 11790 | 201–206–5 | 12.039 | tiomlečna kislina; alfa-merkaptopropionska kislina; 2-tiolpropionska kislina; | | |

12.040 | 20 | 23328–62–3 | 2-metiltioacetaldehid | 3206 | 11686 | 245–587–6 | 12.040 | metil merkapto aldehid; metilmerkapto acetaldehid | | |

12.041 | 20 | 13678–58–5 | 1-(metiltio)butan-2-on | 3207 | 11543 | 237–169–7 | 12.041 | | | |

12.042 | 20 | 1073–29–6 | 2-(metiltio)fenol | 3210 | 11553 | 214–027–2 | 12.042 | 1-hidroksi-2-metilmerkaptobenzen; 2-metilmerkaptofenol; | | |

12.043 | 20 | 882–33–7 | difenil disulfid | 3225 | 11757 | 212–926–4 | 12.043 | fenil disulfid; bifenil disulfid; fenilditiobenzen; | | |

12.044 | 20 | 5905–46–4 | prop-1-enil propil disulfid | 3227 | 11699 | 227–604–9 | 12.044 | propil propenil disulfid | | |

12.045 | 20 | 34135–85–8 | metil alil trisulfid | 3253 | 11867 | 251–843–8 | 12.045 | metil alil trisulfid | | |

12.046 | 20 | 19788–49–9 | etil 2-merkaptopropionat | 3279 | 11469 | 243–314–5 | 12.046 | etil tiolaktat; etil ester 2-merkapto propionske kisline; | | |

12.047 | 20 | 40789–98–8 | 3-merkaptobutan-2-on | 3298 | 11497 | 255–082–2 | 12.047 | | | |

12.048 | 20 | 1878–18–8 | 2-metilbutan-1-tiol | 3303 | 11509 | 217–515–3 | 12.048 | amil merkaptan; 2-metilbutil merkaptan; tioamil alkohol | | |

12.049 | 20 | 2084–18–6 | 3-metilbutan-2-tiol | 3304 | 11510 | 218–223–9 | 12.049 | sek-izoamilmerkaptan | | |

12.052 | 20 | 40790–04–3 | di-(3-oksobutil) sulfid | 3335 | 11441 | | 12.052 | bis(butan-3-on-1-il) sulfid | | |

12.053 | 20 | 13327–56–5 | etil 3-(metiltio)propionat | 3343 | 11476 | 236–370–7 | 12.053 | etil-beta-metiltiopropionat | | |

12.054 | 20 | 4500–58–7 | 2-(etiltio)fenol | 3345 | 11666 | 224–811–6 | 12.054 | 2-etilfenil merkaptan; 2-etilbenzentiol; | | |

12.055 | 20 | 34619–12–0 | 4-merkaptobutan-2-on | 3357 | 11498 | | 12.055 | 2-keto-4-butantiol; | | |

12.056 | 20 | 16630–52–7 | 3-(metiltio)butanal | 3374 | 11687 | 240–678–7 | 12.056 | 3-metil tio butiraldehid; 3-metil propantiol; tio izoamil aldehid;tio izovaleraldehid | | |

12.057 | 20 | 34047–39–7 | 4-(metiltio)butan-2-on | 3375 | 11688 | 251–810–8 | 12.057 | (4-metil)-tio-2-butanon; metil propil tioketon;4-metil-2-butan-tion; 2-pentan tion | | |

12.058 | 20 | 23550–40–5 | 4-(metiltio)- 4-metilpentan-2-on | 3376 | 11551 | 245–727–6 | 12.058 | | | |

12.059 | 20 | 2307–10–0 | propil tioacetat | 3385 | 11576 | 218–984–7 | 12.059 | S-propil ester etantiojske kisline; tiopropil ester ocetne kisline; | | |

12.060 | 20 | 53053–51–3 | metil 4-(metiltio)butirat | 3412 | 11526 | 258–328–7 | 12.060 | metil gama-metil merkapto butirat; | | |

12.061 | 20 | 42919–64–2 | 4-(metiltio)butanal | 3414 | 11542 | 256–001–3 | 12.061 | 4-(metilmerkapto)butanal | | |

12.062 | 20 | 505–10–2 | 3-(metiltio)propan-1-ol | 3415 | 11554 | 208–004–6 | 12.062 | metionol; gama-hidroksipropil metil sulfid; 3-metiltio propil alkohol;metil 3-hidroksipropil sulfid; | | |

12.063 | 20 | 51755–66–9 | 3-(metiltio)heksan-1-ol | 3438 | 11548 | 257–380–8 | 12.063 | 3-metilmerkapto-1-heksanol | | |

12.064 | 20 | 39067–80–6 | tiogeraniol | 3472 | 11583 | 254–269–6 | 12.064 | 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-tiol | 3,7-dimetil-2(trans), 6-oktadien-1-tiol | |

12.065 | 20 | 59902–01–1 | 2,8-ditianon-4-en-4-karboksaldehid | 3483 | 11904 | 261–978–4 | 12.065 | 5-(metiltio)- 2-(metil-tio)metilpent-2-en-1-al; | 5-metiltio-2-[(metiltio)metil]pent-2-enal | |

12.066 | 20 | 540–63–6 | etan-1,2-ditiol | 3484 | 11467 | 208–752–3 | 12.066 | ditioglikol; 1,2-dimerkaptoetan; etilen ditioglikol; etilen merkaptan | | |

12.067 | 20 | 1191–43–1 | heksan-1,6-ditiol | 3495 | 11486 | 214–735–1 | 12.067 | 1,6-dimerkaptoheksan; heksametilen dimerkaptan | | |

12.068 | 20 | 699–10–5 | benzil metil disulfid | 3504 | 11508 | 211–826–8 | 12.068 | benzilditiometan; metil fenilmetil disulfid; | | |

12.069 | 20 | 3489–28–9 | nonan-1,9-ditiol | 3513 | 11558 | 222–482–3 | 12.069 | 1,9-dimerkaptononan; nonametilen dimerkaptan | | |

12.070 | 20 | 814–67–5 | propan-1,2-ditiol | 3520 | 11564 | 212–398–5 | 12.070 | 1,2-dimerkaptopropan | | |

12.071 | 20 | 107–03–9 | 1-propan-1-tiol | 3521 | 11816 | 203–455–5 | 12.071 | propil merkaptan; n-tiopropil alkohol; propiltiol | | |

12.072 | 20 | 16128–68–0 | butan-1,2-ditiol | 3528 | 11909 | 240–290–8 | 12.072 | 1,2-dimerkaptobutan | | |

12.073 | 20 | 24330–52–7 | butan-1,3-ditiol | 3529 | 11910 | 246–172–2 | 12.073 | 1,3-dimerkaptobutan | | |

12.074 | 20 | 72869–75–1 | dialil polisulfidi | 3533 | 11912 | | 12.074 | 2-propenil polisulfidi; dialil di-, tri-, tetra-, in pentasulfidi | | |

12.075 | 20 | 5905–47–5 | metil prop-1-enil disulfid | 3576 | 11712 | 227–605–4 | 12.075 | 1-propenil metil disulfid; metilditio-1-propen; | | |

12.076 | 20 | 109–80–8 | propan-1,3-ditiol | 3588 | 11929 | 203–706–9 | 12.076 | 1,3-dimerkaptopropan; trimetilen dimerkaptan | | |

12.077 | 20 | 766–92–7 | benzil metil sulfid | 3597 | | 212–174–7 | 12.077 | sulfid, benzil metil; metiltiometil benzen; | | |

12.078 | 20 | 20582–85–8 | 4-(metiltio)butan-1-ol | 3600 | | | 12.078 | | | |

12.079 | 20 | 40878–72–6 | 2-(metiltiometil)but-2-enal | 3601 | 11549 | 255–126–0 | 12.079 | 2-etiliden metional | | |

12.080 | 20 | 108–98–5 | tiofenol | 3616 | 11585 | 203–635–3 | 12.080 | benzentiol; fenil merkaptan | | |

12.081 | 20 | 150–60–7 | dibenzil disulfid | 3617 | | 205–764–0 | 12.081 | 1,4-difenil-2,3-ditiobutan; alfa-benzilditio toluen | | |

12.082 | 20 | 118–72–9 | 2,6-(dimetil)tiofenol | 3666 | | 204–272–3 | 12.082 | 2,6-dimetilbenzentiol; 2,6-ksilentiol | | |

12.083 | 20 | 5466–06–8 | etil 3-merkaptopropionat | 3677 | | 226–771–5 | 12.083 | etil 3-tiopropionat; | | |

12.084 | 20 | 22014–48–8 | etil 4-(metiltio)butirat | 3681 | | 244–720–5 | 12.084 | | | |

12.085 | 20 | 71159–90–5 | p-ment-1-en-8-tiol | 3700 | | 275–223–1 | 12.085 | alfa, alfa, 4-trimetil-3-cikloheksen-1-metantiol | | |

12.086 | 20 | 51534–66–8 | metil 2-(metiltio)butirat | 3708 | | 255–648–9 | 12.086 | metiltio 2-metilbutirat | 2-metil, S-metil ester butantiojske kisline; | |

12.087 | 20 | 65887–08–3 | 2-(metiltiometil)- 3-fenilpropenal | 3717 | | | 12.087 | alfa-benzilidenmetional; 2-propenal, 2-(metiltiometil)- 3-fenil-; | | |

12.088 | 20 | 592–88–1 | dialil sulfid | 2042 | 11846 | 209–775–1 | 12.088 | alil sulfid; 2-propenil sulfid; tioalil eter | | |

12.089 | 20 | | etil 3-(metiltio)butirat | 3836 | 11475 | | 12.089 | | | |

12.090 | 20 | | propil metantiosulfinat | | 11571 | | 12.090 | | | |

12.091 | 20 | 6588–78–9 | 10-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 229–520–8 | 12.091 | | 2,6,6 trimetil-biciklo[3.1.1]heptan-10-tiol | 5 |

12.092 | 20 | | dialil pentasulfid | 3533 | 11912 | | 12.092 | | | |

12.093 | 20 | | dialil heksasulfid | 3533 | 11912 | | 12.093 | | | |

12.094 | 20 | | dialil heptasulfid | 3533 | 11912 | | 12.094 | | | |

12.096 | 20 | 10152–76–8 | alil metil sulfid | | 11429 | 233–422–0 | 12.096 | | | |

12.097 | 20 | 90195–83–8 | alil metil tetrasulfid | | | | 12.097 | | | |

12.098 | 20 | 33368–82–0 | alil prop-1-enil disulfid | | 11433 | | 12.098 | | | |

12.099 | 20 | 33922–70–2 | alil propil sulfid | | 11434 | | 12.099 | (2- propenil)tiopropan | | |

12.100 | 20 | 33922–73–5 | alil propil trisulfid | | 11435 | | 12.100 | | | |

12.101 | 20 | 41820–22–8 | alil tiopropionat | 3329 | 11436 | | 12.101 | | | |

12.102 | 30 | 622–78–6 | benzil izotiocianat | | 11863 | 210–753–9 | 12.102 | 2- izotiocianatotoluen | | |

12.103 | 20 | 1191–08–8 | butan-1,4-ditiol | | | 214–728–3 | 12.103 | 1,4-butanditiol | | |

12.104 | 20 | 513–53–1 | butan-2-tiol | | | 208–165–2 | 12.104 | 2-butantiol | | |

12.105 | 20 | 34322–09–3 | S-2-butil 3-metilbut-2-entioat | | | 251–938–4 | 12.105 | sek-butil 3-metil-2-butentioat | | |

12.106 | 20 | 2432–91–9 | S-2-butil 3-metilbutantioat | | | 219–416–0 | 12.106 | | | |

12.107 | 30 | 592–82–5 | butil izotiocianat | | 11488 | 209–770–4 | 12.107 | 4-izotiocianato-but-1-en | | |

12.108 | 20 | 68084–03–7 | di-izopentil tiomalat | | 11454 | 268–416–7 | 12.108 | bis(3-metilbutil) merkaptosukcinat | di(3-metilbutil) but-2(cis)-enbis(tioat) | |

12.109 | 20 | 4253–89–8 | di-izopropil disulfid | 3827 | 11455 | 224–225–0 | 12.109 | disulfid, bis(1-metiletil); izopropil disulfid; 2,5-dimetil-3,4-ditioheksan;bis(1-metiletil)disulfid | | |

12.110 | 20 | 2444–49–7 | dialil tetrasulfid | | 11449 | 219–485–7 | 12.110 | | | |

12.111 | 20 | 629–45–8 | dibutil disufid | | | 211–091–3 | 12.111 | | | |

12.112 | 20 | 5943–31–7 | dibutil trisulfid | | | | 12.112 | | | |

12.113 | 20 | 352–93–2 | dietil sulfid | 3825 | 11450 | 206–526–9 | 12.113 | etil tioetan; etan, 1,1-tiobis-; etil sulfid; 1,1-tiobisetan;3-tiopentan; dietiltioeter | | |

12.114 | 20 | 3600–24–6 | dietil trisulfid | | 11451 | 222–754–1 | 12.114 | | | |

12.115 | 20 | 420–12–2 | dietilen sulfid | | | 206–993–9 | 12.115 | | | |

12.116 | 20 | 5756–24–1 | dimetil tetrasulfid | | 11459 | 227–278–8 | 12.116 | | | |

12.117 | 20 | 872–10–6 | dipentil sulfid | | | 212–820–8 | 12.117 | | | |

12.118 | 20 | 1618–26–4 | 2,4-ditiapentan | 3878 | | 216–577–9 | 12.118 | formaldehid dimetil merkaptal; bis[metilmerkapto]metan; formaldehid dimetil ditioacetal | | |

12.119 | 20 | 112–55–0 | dodecil merkaptan | | | 203–984–1 | 12.119 | dodekan-1-tiol | dodekan-1-tiol | |

12.120 | 20 | 68398–18–5 | 2,8-epitio-p-mentan | | | 269–970–2 | 12.120 | | | |

12.121 | 20 | 23747–43–5 | etil 2-(metilditio)propionat | 3834 | 11471 | 245–862–0 | 12.121 | etil alfa-(metilditio)propionat | | |

12.122 | 20 | 4455–13–4 | etil 2-(metiltio)acetat | 3835 | | 224–700–2 | 12.122 | etil (metiltio)acetat; etil 2-metiltioacetat | | |

12.124 | 20 | 638–46–0 | etil butil sulfid | | | | 12.124 | | | |

12.125 | 20 | 2432–42–0 | etil propantioat | | | 219–405–0 | 12.125 | S-etil propantioat | | |

12.126 | 20 | 30453–31–7 | etil propil disulfid | | 11478 | | 12.126 | etil ditiopropan | | |

12.127 | 20 | 4110–50–3 | etil propil sulfid | | 11479 | 223–890–4 | 12.127 | | | |

12.128 | 20 | 7341–17–5 | 2-etilheksan-1-tiol | 3833 | | 230–854–1 | 12.128 | | | |

12.129 | 20 | 18721–61–4 | 3-(etiltio)propan-1-ol | | | 242–534–9 | 12.129 | 3-(etiltio)propanol | | |

12.130 | 20 | 1639–09–4 | heptan-1-tiol | | 11485 | 216–678–8 | 12.130 | heptil merkaptan | | |

12.131 | 20 | 2917–26–2 | heksadekan-1-tiol | | | 220–846–6 | 12.131 | | | |

12.132 | 20 | 111–31–9 | heksan-1-tiol | 3842 | 11487 | 203–857–0 | 12.132 | heksil merkaptan | | |

12.133 | 20 | 93762–35–7 | izopentil 3-(metiltio)propionat | | | 297–748–5 | 12.133 | | 3-metilbutil 3-(metiltio)propanoat; | 5 |

12.134 | 20 | 34365–79–2 | S-izopropil 3-metilbut-2-entioat | | | 251–966–7 | 12.134 | S-izopropil tiosenecioat; S-izopropil 3-metiltiokrotonat | | |

12.135 | 20 | 26473–47–2 | 3-merkapto-2-metilpropionska kislina | | | 247–726–6 | 12.135 | 3- merkaptoizomaslena kislina; | | |

12.136 | 20 | 2464–23–5 | 3-merkapto-2-oksopropionska kislina | | | | 12.136 | | | |

12.137 | 20 | 34300–94–2 | 3-merkapto-3-metilbutan-1-ol | 3854 | | | 12.137 | 1-butanol, 3-merkapto-3-metil-; 3-metil-3-merkaptobutil alkohol;3-merkapto-3-metilbutil alkohol | | |

12.138 | 20 | 50746–10–6 | 3-merkapto-3-metilbutil formiat | 3855 | | | 12.138 | 3-metil-3-tiobutil formiat; 1-butanol, 3-merkapto-3-metil, formiat ester;3-metil-3-merkaptobutil formiat | | |

12.139 | 20 | 7217–59–6 | 2-merkaptoanizol | | 11880 | 230–605–7 | 12.139 | tiogvajakol; 2-metoksitiofenol; 2-metoksibenzentiol | 2-metoksibenzen-1-tiol | |

12.140 | 20 | 17042–24–9 | 2-merkaptopentan-3-on | | | | 12.140 | | | |

12.141 | 20 | 23832–18–0 | 2-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 245–900–6 | 12.141 | pinan-2-tiol; | 2,6,6 trimetil-biciklo[3.1.1]heptan-2-tiol | 5 |

12.142 | 20 | 72361–41–2 | 3-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 276–598–4 | 12.142 | | 2,6,6 trimetil-biciklo[3.1.1]heptan-3-tiol | 5 |

12.143 | 20 | 24653–75–6 | 1-merkaptopropan-2-on | 3856 | | | 12.143 | merkaptoaceton | | |

12.144 | 20 | 107–96–0 | 3-merkaptopropionska kislina | | 11709 | 203–537–0 | 12.144 | | | |

12.145 | 20 | 94087–83–9 | 4-metoksi-2-metilbutan-2-tiol | 3785 | | 301–977–9 | 12.145 | | | |

12.146 | 20 | 16630–66–3 | metil (metiltio)acetat | | 11525 | 240–683–4 | 12.146 | | | |

12.148 | 20 | 61122–71–2 | S-metil 4-metilpentantioat | 3867 | | | 12.148 | | | |

12.149 | 20 | 1534–08–3 | S-metil acetotioat | 3876 | | 216–252–1 | 12.149 | | | |

12.150 | 20 | 5925–68–8 | S-metil benzotioat | 3857 | 11505 | 227–656–2 | 12.150 | metan tiobenzoat; S-metil tiobenzoat; metantiol, benzoat | | |

12.151 | 20 | 60779–24–0 | metil butil disulfid | | | | 12.151 | | | |

12.152 | 20 | 628–29–5 | metil butil sulfid | | | 211–034–2 | 12.152 | | | |

12.153 | 20 | 20333–39–5 | metil etil disulfid | | 11470 | | 12.153 | | | |

12.154 | 20 | 624–89–5 | metil etil sulfid | 3860 | 11474 | 210–868–4 | 12.154 | (metiltio)etan; sulfid, etil metil; 1-(metiltio)etan; 2-tiobutan;etil metil tioeter | | |

12.155 | 20 | 31499–71–5 | metil etil trisulfid | 3861 | | | 12.155 | 2,3,4-tritioheksan; etil metil trisulfid | | |

12.156 | 20 | 20756–86–9 | S-metil heksantioat | 3862 | 11515 | | 12.156 | | | |

12.157 | 20 | 23747–45–7 | S-metil izopentantioat | 3864 | 11506 | 245–863–6 | 12.157 | metan tioizopentanoat; | S-metil 3-metilbutantioat | |

12.158 | 20 | 5897–45–0 | metil izoprenil sulfid | | | | 12.158 | | 2-metil-1-metiltio-1,3-butadien | |

12.159 | 20 | 2949–92–0 | metil metantiosulfonat | | 11520 | 220–970–0 | 12.159 | | | |

12.160 | 20 | 42075–43–4 | S-metil pentantioat | | | | 12.160 | | | |

12.161 | 20 | 14173–25–2 | metil fenil disulfid | 3872 | 11532 | 238–020–9 | 12.161 | fenil metil disulfid | | |

12.162 | 20 | 100–68–5 | metil fenil sulfid | 3873 | 11533 | 202–878–2 | 12.162 | tioanizol; benzen, (metiltio)-; sulfid, metil fenil-;1-fenil-1-tioetan; metil fenil tioeter | | |

12.163 | 20 | 10152–77–9 | metil prop-1-enil sulfid | | 11538 | | 12.163 | | | |

12.164 | 20 | 33368–80–8 | metil prop-1-enil trisulfid | | 11539 | | 12.164 | | | |

12.165 | 20 | 5925–75–7 | S-metil propantioat | | | | 12.165 | | | |

12.166 | 20 | 3877–15–4 | metil propil sulfid | | 11541 | 223–403–5 | 12.166 | | | |

12.167 | 20 | 87148–08–1 | metil propil tetrasulfid | | | 289–302–3 | 12.167 | | | |

12.168 | 20 | 67952–60–7 | 2-metil-2-(metilditio)propanal | 3866 | | 267–914–1 | 12.168 | 2-metil-2-(metilditio)propionaldehid; 2-(metilditio)izobutiraldehid | | |

12.169 | 20 | 19872–52–7 | 2-metil-4-oksopentan-2-tiol | | 11500 | 243–386–8 | 12.169 | 4- merkapto-4-metilpentan-2-on | | |

12.170 | 20 | 5287–45–6 | 3-metilbut-2-en-1-tiol | 3896 | 11511 | | 12.170 | | | |

12.171 | 20 | 541–31–1 | 3-metilbutan-1-tiol | 3858 | | 208–774–3 | 12.171 | izoamil merkaptan; | | |

12.172 | 20 | 1679–09–0 | 2-metilbutan-2-tiol | | | 216–843–4 | 12.172 | | | |

12.173 | 20 | 513–44–0 | 2-metilpropan-1-tiol | | 11536 | 208–162–6 | 12.173 | izobutil merkaptan | | |

12.174 | 20 | 75–66–1 | 2-metilpropan-2-tiol | | 11537 | 200–890–2 | 12.174 | terc-butilmerkaptan | | |

12.175 | 20 | 67–68–5 | metilsulfinilmetan | 3875 | | 200–664–3 | 12.175 | dimetil-sulfoksid-(INN); metil sulfoksid; dimetil sulfoksid; DMSO | | |

12.176 | 20 | 583–92–6 | 4-(metiltio)- 2-oksomaslena kislina | 3881 | | | 12.176 | | | |

12.177 | 20 | 32637–94–8 | 8-(metiltio)-p-mentan-3-on | | | | 12.177 | | | |

12.178 | 20 | 16630–65–2 | 3-(metiltio)maslena kislina | | | 240–682–9 | 12.178 | | | |

12.179 | 20 | 5271–38–5 | 2-(metiltio)etan-1-ol | | 11545 | 226–090–3 | 12.179 | 2-(metiltio)etanol; 2-hidroksietil metil sulfid | | |

12.180 | 20 | 31331–53–0 | 1-(metiltio)etan-1-tiol | | | | 12.180 | | | |

12.181 | 20 | 66735–69–1 | 1-(metiltio)pentan-3-on | | | | 12.181 | | | |

12.182 | 20 | 58809–73–7 | 2-(metiltio)propionska kislina | | | 261–450–3 | 12.182 | | | |

12.183 | 20 | 646–01–5 | 3-(metiltio)propionska kislina | | | 211–460–9 | 12.183 | | | |

12.184 | 20 | 84559–98–8 | 3-(metiltio)propil 3-metilbutirat | | | 283–185–2 | 12.184 | 3-(metiltio)propil izovalerat | | |

12.185 | 20 | 16630–60–7 | 3-(metiltio)propil butirat | | | 240–680–8 | 12.185 | | | |

12.186 | 30 | 4104–45–4 | 3-(metiltio)propilamin | | | 223–875–2 | 12.186 | | | |

12.187 | 20 | 74758–93–3 | metiltiometil butirat | 3879 | | 277–989–2 | 12.187 | | | |

12.188 | 20 | 74758–91–1 | metiltiometil heksanoat | 3880 | | 277–988–7 | 12.188 | | | |

12.189 | 20 | 77974–85–7 | S-(metiltiometil) 2-metilpropantioat | | | | 12.189 | | | |

12.190 | 20 | 25103–58–6 | 2,4,4,6,6-pentametilheptan-2-tiol | | | 246–619–1 | 12.190 | terc-dodecil merkaptan; terc-dodeciltiol | | 5 |

12.191 | 20 | 110–66–7 | pentan-1-tiol | | | 203–789–1 | 12.191 | 1-pentantiol | | |

12.192 | 20 | 2084–19–7 | pentan-2-tiol | 3792 | | 218–224–4 | 12.192 | sek-amilmerkaptan; 1-metilbutantiol; 2-merkaptopentan | | |

12.193 | 30 | 2257–09–2 | fenetil izotiocianat | | 11495 | 218–855–5 | 12.193 | | | |

12.194 | 20 | 4410–99–5 | 2-feniletan-1-tiol | 3894 | 11561 | 224–563–9 | 12.194 | | | |

12.195 | 20 | 33049–93–3 | S-prenil tioacetat | 3895 | | | 12.195 | S-(3-metil-2-buten-1-il) ester etantiojske kisline; | 3-metilbut-2-enil acetotioatS-(3-metil-but-2-en-1-il) ester tioocetne kisline | |

12.196 | 20 | 53626–94–1 | S-prenil tioizobutirat | | | | 12.196 | | S-(3-metilbut-2-enil) 2-metilpropantioat | |

12.197 | 20 | 75–33–2 | propan-2-tiol | 3897 | 11565 | 200–861–4 | 12.197 | izopropil merkaptan | | |

12.198 | 20 | | 2,3,5-tritiaheksan | | | | 12.198 | | | |

12.199 | 20 | 507–09–5 | etantiojska kislina | | | 208–063–8 | 12.199 | tioocetna kislina | | |

12.200 | 20 | 14252–42–7 | 1,1-bis(etiltio)-etan | | | | 12.200 | acetaldehid dietil merkaptal | | |

12.201 | 20 | 57074–34–7 | 8-acetiltio-p-mentanon-3 | 3809 | | 304–949–4 | 12.201 | | | |

12.203 | 20 | 74586–09–7 | metiltio 2-(acetiloksi)propionat | 3788 | | 277–931–6 | 12.203 | | | |

12.204 | 20 | 623–51–8 | etil 2-merkaptoacetat | | | 210–800–3 | 12.204 | | | |

12.205 | 20 | 4124–63–4 | merkaptoacetaldehid | | | 223–929–5 | 12.205 | 2-merkaptoetanal | | |

12.211 | 20 | | but-1-enil metil sulfid | 3820 | | | 12.211 | | | |

12.212 | 20 | | etil-5-(metiltio)valerat | | | | 12.212 | | | |

12.213 | 20 | | S-etil benzotioat | | | | 12.213 | | | |

12.214 | 20 | 127931–21–9 | izobutil-3-(metiltio)butirat | | | | 12.214 | | 2-metilpropil 3-(metiltio)butanoat | |

12.215 | 20 | | S-izopropil-3-metilbutantioat | | | | 12.215 | S-izopropil tioizopentanoat | | |

12.217 | 20 | | 3-merkaptoheksan-1-ol | 3850 | | | 12.217 | 3-tioheksanol; 3-tioheksan-1-ol | | |

12.218 | 20 | | metil-3-metil-1-butenil disulfid | 3865 | | | 12.218 | | | |

12.219 | 20 | | 5-metiltio-2-(metiltio)metilpent-2-enal | | | | 12.219 | | | |

12.220 | 20 | | 2,2,4,6,6-pentametilheptan-4-tiol | | | | 12.220 | | | |

12.221 | 20 | | S-prenil tioizopentanoat | | | | 12.221 | | 3-metilbut-2-enil 3-metilbutantioat | |

12.225 | 20 | | etil 3-metiltio-2-metilpropanoat | | | | 12.225 | | | |

12.227 | 20 | | metiltio-2-(propioniloksi)propionat | 3790 | | | 12.227 | | | |

12.229 | 20 | | 3-merkapto-2-metil butil formiat | | | | 12.229 | | | |

12.234 | 20 | 136954–20–6 | 3-merkaptoheksil acetat | 3851 | | | 12.234 | | | |

12.235 | 20 | 136954–21–7 | 3-merkaptoheksil butirat | 3852 | | | 12.235 | | | |

12.236 | 20 | 51755–85–2 | 3-(metiltio)heksil acetat | 3789 | | | 12.236 | | | |

12.237 | 20 | 16630–55–0 | 3-(metiltio)propil acetat | 3883 | | 240–679–2 | 12.237 | 3-acetoksipropil metil sulfid; 1-propanol, 3-(metiltio)-, acetat; metionil acetat | | |

13.001 | 14 | 620–02–0 | 5-metilfurfural | 2702 | 119 | 210–622–6 | 13.001 | 5-metil-2-furaldehid | 5 metil-2-furaldehid | |

13.002 | 14 | 611–13–2 | metil 2-furoat | 2703 | 358 | 210–254–6 | 13.002 | metil furoat; metil piromukat; metil ester furan-alfa-karboksilne kisline;metil piromukat, | | |

13.003 | 14 | 615–10–1 | propil 2-furoat | 2946 | 359 | 210–407–7 | 13.003 | propil furan-2-karboksilat, n-propil piromukat | | |

13.004 | 03 | 4208–49–5 | alil 2-furoat | 2030 | 360 | 224–128–3 | 13.004 | alil furan-2-karboksilat; alil piromukat; 2-propenil furan-2-karboksilat;2-propenil 2-furoat | | |

13.005 | 14 | 39251–86–0 | heksil 2-furoat | 2571 | 361 | 254–377–3 | 13.005 | | | |

13.006 | 14 | 7149–32–8 | fenetil 2-furoat | 2865 | 362 | | 13.006 | 2-feniletil 2-furoat | | |

13.007 | 13 | 3208–40–0 | 2-(3-fenilpropil)tetrahidrofuran | 2898 | 489 | 221–715–6 | 13.007 | 2-hidrocinamil tetrahidrofuran; alfa-(3-fenilpropil)-tetrahidrofuran; | | |

13.009 | 11 | 119–84–6 | 3,4-dihidrokumarin | 2381 | 535 | 204–354–9 | 13.009 | dihidrokumarin; 1,2-benzodihidropiron; hidrokumarin; 2-kromanon;2-oksokroman; lakton o-hidroksidihidrocimetne kisline | | |

13.010 | 13 | 3658–77–3 | 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | 3174 | 536 | 222–908–8 | 13.010 | furaneol; 2,5-dimetil-4-hidroksi-2,3-dihidrofuran-3-on; | | |

13.011 | 14 | 623–20–1 | etil furfurakrilat | | 545 | 210–778–5 | 13.011 | | etil 3-(2-furil)prop-2-enoat | |

13.012 | 11 | 92–48–8 | 6-metilkumarin | 2699 | 579 | 202–158–8 | 13.012 | lakton 5-metil-2-hidroksifenilpropenojske kisline;6-metil-2H-1-benzopiran-2-on; 6-metilbenzopiron; | 6-metil-1,2-benzopiron | |

13.015 | 14 | 28588–73–0 | bis-(2,5-dimetil-3-furil) disulfid | 3476 | 722 | 249–093–1 | 13.015 | 3,3(1)-ditiobis(2,5-dimetilfuran) | | |

13.016 | 14 | 28588–75–2 | bis-(2-metil-3-furil) disulfid | 3259 | 723 | 249–095–2 | 13.016 | 2-metil-3-furil disulfid; 3,3′— ditio-2,2′ — dimetildifuran | | |

13.017 | 14 | 28588–76–3 | bis-(2-metil-3-furil) tetrasulfid | 3260 | 724 | | 13.017 | 2-metil-3-furil tetrasulfid; 3,3′— tetratiobis(2-metilfuran); | | |

13.018 | 14 | 98–01–1 | furfural | 2489 | 2014 | 202–627–7 | 13.018 | furfuraldehid; 2-furankarboksaldehid; fural; 2-formilfuran; 2-furaldehid;aldehid piromukonske kisline; 2-furilkarboksaldehid | | 2, 3 |

13.019 | 14 | 98–00–0 | furfuril alkohol | 2491 | 2023 | 202–626–1 | 13.019 | 2-furankarbinol; furfuralkohol; alfa-furilkarbinol; 2-furilkarbinol;2-hidroksimetilfuran | | |

13.020 | 13 | 97–99–4 | tetrahidrofurfuril alkohol | 3056 | 2029 | 202–625–6 | 13.020 | tetrahidro-2-furankarbinol; tetrahidro-2-furanmetanol;tetrahidro-2-furilmetanol; | | |

13.021 | 14 | 7779–66–0 | izopentil 4-(2-furan)butirat | 2070 | 2080 | | 13.021 | izopentil furil-2-butirat; izoamil furfurilpropionat; 3-metilbutil 2-furanbutirat; alfa-izoamil furfurilpropionat; | 3-metilbutil 4-(2-furan)butanoat | |

13.022 | 14 | 10031–90–0 | etil 3(2-furil)propionat | 2435 | 2091 | 233–097–5 | 13.022 | etil 2-furanpropionat; etil furfurilacetat; etil furilpropionat; | | |

13.023 | 14 | 7779–67–1 | izopentil 3-(2-furan)propionat | 2071 | 2092 | 231–932–8 | 13.023 | izoamil furilpropionat; izoamil furfurilacetat; izoamil furfurhidrakrilat;alfa-izoamil furfurilacetat; | 3-metilbutil 3-(2-furan)propanoat | |

13.024 | 14 | 105–01–1 | izobutil 3-(2-furil)propionat | 2198 | 2093 | 203–261–0 | 13.024 | izobutil 2-furanpropionat; izobutil furfurilacetat; izobutil-2-furanpropionat | 2-metilpropil 3-(2-furil)propanoat | |

13.025 | 14 | 1334–82–3 | pentil 2-furoat | 2072 | 2109 | 215–616–7 | 13.025 | amil 2-furoat; amil furan-2-karboksilat; pentil furan-2-karboksilat; | | |

13.026 | 14 | 98–02–2 | 2-furanmetantiol | 2493 | 2202 | 202–628–2 | 13.026 | furfuril merkaptan; 2-furilmetan tiol; alfa-furfuril merkaptan | | |

13.027 | 12 | 65504–96–3 | 2-pentil-5 ali 6-keto-1,4-dioksan | 2076 | 2205 | | 13.027 | 5-pentil-1,4-dioksan-2-on | | |

13.028 | 12 | 65504–45–2 | 2-butil-5 ali 6-keto-1,4-dioksan | 2204 | 2206 | | 13.028 | 5-butil-1,4-dioksan-2-on | | |

13.029 | 14 | 625–86–5 | 2,5-dimetilfuran | | 2208 | 210–914–3 | 13.029 | | | |

13.030 | 14 | 534–22–5 | 2-metilfuran | | 2209 | 208–594–5 | 13.030 | | | |

13.031 | 14 | 4265–16–1 | 2-benzofurankarboksaldehid | 3128 | 2247 | 224–248–6 | 13.031 | 2-formilbenzofuran | | |

13.032 | 14 | 1883–78–9 | furfuril izopropil sulfid | 3161 | 2248 | | 13.032 | izopropil furfuril sulfid | | |

13.033 | 14 | 13678–68–7 | S-furfuril acetotioat | 3162 | 2250 | 237–173–9 | 13.033 | furfuril tioacetat; | | |

13.034 | 14 | 623–30–3 | 3-(2-furil)akrilaldehid | 2494 | 2252 | 210–785–3 | 13.034 | furil akrolein; 2-furanakrolein; furilakrolein; | 3-(2-furil)prop-2-enal | |

13.035 | 14 | 494–90–6 | mentofuran | 3235 | 2265 | 207–795–5 | 13.035 | 3,9-epoksi-p-menta-3,8-dien | 4,5,6,7-tetrahidro-3,6-dimetilbenzofuran | 2, 3 |

13.036 | 14 | 623–18–7 | metil furfurakrilat | | 2267 | | 13.036 | | metil 3-(2-furil)prop-2-enoat | |

13.037 | 16 | 16409–43–1 | 2-(2-metilprop-1-enil)- 4-metiltetrahidropiran | 3236 | 2269 | 240–457–5 | 13.037 | rožni oksid; tetrahidro-4-metil-2-(2-metilpropen-1-il)piran; rožni oksid levo; | | |

13.038 | 14 | 50626–02–3 | 2-fenil-3-karbetoksifuran | 3468 | 2309 | 256–663–3 | 13.038 | fenil oksaromat; etil 2-fenil-3-furoat | etil 2-fenil-3-furoat | |

13.039 | 30 | 22694–96–8 | 2,4,5-trimetil-delta-3-oksazolin | 3525 | 2319 | | 13.039 | 2,4,5-trimetil-2,5-dihidrooksazol; 3-oksazolin, 2,4,5-trimetil; | | |

13.040 | 14 | 65505–16–0 | 2,5-dimetil-3-tiofuroilfuran | 3481 | 2323 | 265–796–6 | 13.040 | S-(2,5-dimetil-3-furil) tio-2-furoat | | |

13.041 | 14 | 55764–28–8 | 2,5-dimetil-3-(izopentiltio)furan | 3482 | 2324 | 259–802–6 | 13.041 | S-(2,5-dimetil-3-furil) tioizovalerat | 2,5-dimetil-3-(3-metilbutiltio)furan | 5 |

13.042 | 13 | 3188–00–9 | 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-on | 3373 | 2338 | 221–685–4 | 13.042 | tetrahidro-2-metil-3-oksofuran; 2-metiltetrahidrofuran-3-on;dihidro-2-metil-3-furanon; dihidrofuranon-3(2H)-, 2-metil; | | |

13.043 | 14 | 770–27–4 | furfuriliden-2-butanal | 2492 | 11885 | 212–221–1 | 13.043 | furfuriliden-2-butiraldehid; 3-etil-3(2-furil)- 2-propenal;2-etil-3(2-furil)akrolein; 3(2-furil)- 2-etilakrolein; | | |

13.044 | 14 | 623–15–4 | 4-(2-furil)but-3-en-2-on | 2495 | 11838 | 210–774–3 | 13.044 | furfurilidin aceton; furfuralaceton; | | |

13.045 | 14 | 6975–60–6 | 1-(2-furil)-propan-2-on | 2496 | 11837 | 230–234–0 | 13.045 | furfuril metil keton; 2-acetonilfuran; furil aceton; metil furfuril keton | | |

13.046 | 14 | 874–66–8 | 3-(2-furil)- 2-metilprop-2-enal | 2704 | 11878 | 212–866–9 | 13.046 | 2-furfurilidenpropionaldehid; 2-metil-3-furilakrolein;alfa-metil-beta-furilakrolein; furfuriliden-2-propanal; | | |

13.047 | 14 | 623–22–3 | propil 3-(2-furil)akrilat | 2945 | 11842 | 210–780–6 | 13.047 | propil furanakrilat; propil furilakrilat; | propil 3(2-furil)prop-2-enoat | |

13.048 | 13 | 2217–33–6 | tetrahidrofurfuril butirat | 3057 | 11841 | 211–297–3 | 13.048 | tetrahidro-2-furilmetil n-butanoat; tetrahidrofurfuril n-butirat; | | |

13.049 | 13 | 637–65–0 | tetrahidrofurfuril propionat | 3058 | 11843 | 218–710–6 | 13.049 | 2-tetrahidrofurilmetil propionat; | | |

13.050 | 14 | 4437–20–1 | difurfuril disufid | 3146 | 11480 | 224–649–6 | 13.050 | bis-(2-furfuril)disulfid; 2-furfuril disulfid; | | |

13.051 | 14 | 59020–90–5 | 2-furfuril tioformiat | 3158 | 11770 | 261–563–8 | 13.051 | 2-furilmetantiol formiat; furfuriltio formiat | | |

13.052 | 14 | 13679–46–4 | furfuril metil eter | 3159 | 10944 | 237–176–5 | 13.052 | metil furfuril eter | | |

13.053 | 14 | 1438–91–1 | metil furfuril sulfid | 3160 | 11482 | 215–874–0 | 13.053 | | | |

13.054 | 14 | 1192–62–7 | 2-acetilfuran | 3163 | 11653 | 214–757–1 | 13.054 | 2-furil metil keton; metil 2-furil keton | | |

13.055 | 14 | 28588–74–1 | 2-metilfuran-3-tiol | 3188 | 11678 | 249–094–7 | 13.055 | 2-metil-3-furilmerkaptan | | |

13.056 | 14 | 13678–67–6 | difurfuril sulfid | 3238 | 11438 | 237–172–3 | 13.056 | 2,2′— (tiodimetilen)-difuran; 2-furfuril monosulfid; difurfuril monosulfid; | | |

13.057 | 14 | 13678–60–9 | furfuril izovalerat | 3283 | 10642 | 237–171–8 | 13.057 | | furfuril 3-metilbutanoat | |

13.058 | 14 | 31704–80–0 | 3-(5-metil-2-furil) butanal | 3307 | 10355 | 250–771–4 | 13.058 | 2 furanpropanal, beta, 5-dimetil-; 3-(5-metil-2-furil)butiraldehid; | | |

13.059 | 14 | 3777–69–3 | 2-pentilfuran | 3317 | 10966 | 223–234–7 | 13.059 | 2-amilfuran | | |

13.060 | 13 | 65505–25–1 | tetrahidrofurfuril cinamat | 3320 | 11821 | 265–799–2 | 13.060 | tetrahidrofurfuril ester cimetne kisline; tetrahidro-2-furilmetil 3-fenilpropenoat; tetrahidro-2-furilmetil cinamat | tetrahidrofurfuril 3-fenilprop-2-enoat | |

13.061 | 14 | 4437–22–3 | difurfuril eter | 3337 | 10930 | | 13.061 | furfuril eter | | |

13.062 | 14 | 623–19–8 | furfuril propionat | 3346 | 10646 | 210–776–4 | 13.062 | furfuril propanoat | | |

13.063 | 14 | 59020–85–8 | S-furfuril propantioat | 3347 | 11484 | 261–562–2 | 13.063 | furfuril tiopropionat | | |

13.064 | 14 | 57500–00–2 | metil furfuril disulfid | 3362 | 11513 | 260–773–7 | 13.064 | furfuril metil disulfid; metil 2-furilmetil disulfid | | |

13.065 | 14 | 13678–59–6 | 2-metil-5-(metiltio)furan | 3366 | 11550 | 237–170–2 | 13.065 | metil 5-metil-2-furil sulfid; (5- metilfuril-2)-tiometan; | | |

13.066 | 14 | 10599–70–9 | 3-acetil-2,5-dimetilfuran | 3391 | 10921 | 234–216–3 | 13.066 | 2,5-dimetil-3-acetilfuran | | |

13.067 | 14 | 39252–03–4 | furfuril oktanoat | 3396 | 10645 | 254–381–5 | 13.067 | alfa-furfuril kaprilat | | |

13.068 | 14 | 36701–01–6 | furfuril valerat | 3397 | 10647 | 253–160–0 | 13.068 | furfuril pentanoat; alfa-furfuril pentanoat; alfa-furfuril valerat | | |

13.069 | 14 | 3777–71–7 | 2-heptilfuran | 3401 | 10952 | 223–236–8 | 13.069 | | | |

13.070 | 14 | 14360–50–0 | 2-heksanoilfuran | 3418 | 11180 | 238–333–0 | 13.070 | 2-furil pentil keton; | | |

13.071 | 14 | 55764–23–3 | 2,5-dimetilfuran-3-tiol | 3451 | 11457 | 259–800–5 | 13.071 | 2,5-dimetil-3-merkaptofuran; 2,5-dimetil-3-furilmerkaptan | | |

13.072 | 16 | 3738–00–9 | 1,5,5,9-tetrametil-13-oksatriciklo [8.3.0.0.(4.9)]tridekan | 3471 | 10514 | 223–118–6 | 13.072 | tetrametil-perhidronaftofuran; | | |

13.073 | 14 | 39251–88–2 | oktil 2-furoat | 3518 | 10864 | 254–378–9 | 13.073 | oktil 2-furankarboksilat | | |

13.074 | 14 | 3782–00–1 | 2,3-dimetilbenzofuran | 3535 | 11913 | 223–245–7 | 13.074 | | | |

13.075 | 14 | 61295–51–0 | 2,6-dimetil-3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-4-on | 3538 | 11915 | 262–692–2 | 13.075 | 1,3-diizopropilacetonil-2-metil-3-furil sulfid;3((2-metil-3-furil)tio)- 2,6-dimetil-4-heptanon | | |

13.076 | 06 | 65620–50–0 | 6-hidroksidihidroteaspiran | 3549 | 11917 | | 13.076 | 6-hidroksi-2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro(4,5)dekan | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dekan-6-ol | |

13.077 | 14 | 61295–41–8 | 3-((2-metil-3-furil)tio)heptan-4-on | 3570 | 11922 | 262–690–1 | 13.077 | 1,3-dietilacetonil 2-metil-3-furil sulfid | | |

13.078 | 14 | 61295–50–9 | 4-((2-metil-3-furil)tio)nonan-5-on | 3571 | 11923 | 262–691–7 | 13.078 | 1,3-dipropilacetonil 2-metil-3-furil sulfid | | |

13.079 | 14 | 65505–17–1 | metil 2-metil-3-furil disulfid | 3573 | 11924 | 265–797–1 | 13.079 | | | |

13.082 | 14 | 61197–09–9 | propil 2-metil-3-furil disulfid | 3607 | | 262–650–3 | 13.082 | 2-metil-3-furil propil disulfid | | |

13.083 | 14 | 1193–79–9 | 2-acetil-5-metilfuran | 3609 | 11038 | 214–779–1 | 13.083 | metil 5-metil-2-furil keton; etanon, 1-(5-metil-2-furanil)-;1-(5-metil-2-furil)etanon; | | |

13.084 | 13 | 27538–09–6 | 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon | 3623 | | 248–513–0 | 13.084 | 5-etil-4-hidroksi-2-metil-3(2h)-furanon; | | 5 |

13.085 | 13 | 19322–27–1 | 4-hidroksi-5-metilfuran-3(2H)-on | 3635 | 11785 | 242–961–0 | 13.085 | 2,3-dihidro-4-hidroksi-5-metilfuran-3-on; 5-metil-4-hidroksi-3(2H)–furanon; | | |

13.086 | 14 | 26486–14–6 | 4,5-dihidro-2-metil-3-tioacetoksifuran | 3636 | | 247–731–3 | 13.086 | 2-metil-4,5-dihidro-3-furantiol acetat; 4,5-dihidro-2-metil-3-furantiol acetat | | |

13.087 | 30 | 57893–27–3 | 6-acetoksidihidroteaspiran | 3651 | | 261–005–3 | 13.087 | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro(4.5)dec-6-il acetat; | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dekan-6-il acetat | |

13.088 | 16 | 1786–08–9 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-en-1-il)- 2H–2H-piran | 3661 | | 217–241–4 | 13.088 | 3,6-dihidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- 2H-piran; | | |

13.089 | 13 | 4077–47–8 | 2,5-dimetil-4-metoksifuran-3(2H)-on | 3664 | | 223–797–9 | 13.089 | mezifuran; 4-metoksi-2,5-dimetil-3-furanon | | |

13.090 | 13 | 7416–35–5 | 2,2-dimetil-5-(1-metilprop-1-enil) tetrahidrofuran | 3665 | 10937 | 231–028–3 | 13.090 | tetrahidrofuran, 2,2-dimetil-5-(1-metil-1-propenil)-; | | |

13.091 | 30 | 53833–30–0 | 4,5-dimetil-2-etiloksazol | 3672 | | 258–815–4 | 13.091 | | | |

13.092 | 14 | 3208–16–0 | 2-etilfuran | 3673 | 11706 | 221–714–0 | 13.092 | 2-etiloksol | | |

13.093 | 14 | 94278–27–0 | etil 3-(2-furfuriltio)propionat | 3674 | | 304–716–7 | 13.093 | etil beta-furfuril alfa-tiopropionat; etilbeta-furfuril-alfa-tiopropionat | | |

13.094 | 16 | 7392–19–0 | 2,6,6-trimetil-2-viniltetrahidropiran | 3735 | 10976 | 230–983–3 | 13.094 | "bois de rose" oksid | | |

13.095 | 13 | 41239–48–9 | 2,5-dietiltetrahidrofuran | 3743 | 11882 | 255–274–6 | 13.095 | tetrahidrofuran, 2,5-dietil-; furan, 2,5-dietiltetrahidro-; | | |

13.096 | 13 | 5989–33–3 | 5(2-hidroksiizopropil)- 2-metil-2–viniltetrahidrofuran | 3746 | 2214 | 227–814–0 | 13.096 | linalool oksid B (cis, 5-obroč); | | 5 |

13.097 | 13 | 13679–86–2 | anhidrolinalool oksid (5) | 3759 | 11944 | 237–184–9 | 13.097 | anhidro linalool oksid; dehidroksi linalool oksid; | 2-(1-metilen-etil)- 5-metil-5-viniltetra–hidrofuran | |

13.098 | 16 | 36431–72–8 | teaspiran | 3774 | 10515 | 253–031–9 | 13.098 | 1-oksaspiro-2,6,10,10-tetra-metil[4.5]dec-6-en-; | 2,6,10,10-tetrametil-1-oksaspiro[4.5]dec-6-en | |

13.099 | 13 | 4166–20–5 | 4-acetoksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | 3797 | | | 13.099 | | | |

13.100 | 30 | 13678–73–4 | 2-acetil-1-furfurilpirol | | 11941 | | 13.100 | | | |

13.101 | 14 | 22940–86–9 | 2-acetil-3,5-dimetilfuran | | | | 13.101 | | | |

13.102 | 14 | 583–33–5 | butil 2-furoat | | | | 13.102 | | | |

13.103 | 14 | 4466–24–4 | 2-butilfuran | | 10927 | 224–732–7 | 13.103 | | | |

13.104 | 13 | 1004–29–1 | 2-butiltetrahidrofuran | | | 213–718–6 | 13.104 | | | |

13.105 | 14 | 100113–53–9 | 2-butirilfuran | | 11045 | | 13.105 | 2-furil propil keton | | |

13.106 | 14 | 83469–85–6 | 2-decilfuran | | | | 13.106 | | | |

13.107 | 14 | 64280–32–6 | 2,4-difurfurilfuran | | | | 13.107 | | | |

13.108 | 14 | 26486–13–5 | 4,5-dihidro-3-merkapto-2-metilfuran | | | | 13.108 | 2-metil-4,5-dihidrofuran-3-tiol | | |

13.109 | 11 | 17092–92–1 | dihidroaktinidiolid | | 10931 | | 13.109 | | 2,2,6-trimetil-7-oksa-biciklo[4.3.0] non-9-en | |

13.110 | 30 | 62147–49–3 | 2,5-dihidroksi-2,5-di(hidroksimetil)- 1,4–dioksan | | | | 13.110 | | | |

13.112 | 30 | 53833–32–2 | 4,5-dimetil-2-propiloksazol | | 11379 | 258–817–5 | 13.112 | | | |

13.113 | 14 | 61197–06–6 | 2,5-dimetil-3-(metilditio)furan | | | | 13.113 | | | |

13.114 | 14 | 63359–63–7 | 2,5-dimetil-3-(metiltio)furan | | | | 13.114 | | | |

13.115 | 30 | 77311–02–5 | 2,4-dimetil-3-oksazolin | | | | 13.115 | | | |

13.116 | 14 | 55764–22–2 | 2,5-dimetil-3-tioacetoksifuran | | | 259–799–1 | 13.116 | S-(2,5-dimetil-3-furil) etantioat | | |

13.117 | 13 | 65330–49–6 | 2,5-dimetil-4-etoksifuran-3(2H)-on | | | 265–701–8 | 13.117 | 4-etoksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | | |

13.118 | 30 | 30408–61–8 | 2,5-dimetil-4-etiloksazol | | | 250–181–7 | 13.118 | 4-etil-2,5-dimetiloksazol | | |

13.119 | 13 | 14400–67–0 | 2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | | 11066 | 238–365–5 | 13.119 | | | |

13.120 | 16 | 1003–38–9 | 2,5-dimetiltetrahidrofuran | | | 213–707–6 | 13.120 | tetrahidro-2,5-dimetilfuran | | |

13.121 | 11 | 87–05–8 | 7-etoksi-4-metilkumarin | | 11870 | 201–721–5 | 13.121 | | | |

13.122 | 14 | 614–99–3 | etil 2-furoat | | 10588 | 210–404–0 | 13.122 | | | |

13.123 | 14 | 6270–56–0 | etil furfuril eter | | 10940 | 228–454–7 | 13.123 | 2-(etoksimetil)furan | | |

13.124 | 14 | 2024–70–6 | etil furfuril sulfid | | | | 13.124 | | | |

13.125 | 14 | 1703–52–2 | 2-etil-5-metilfuran | | 10942 | 216–937–5 | 13.125 | | | |

13.126 | 14 | 13529–27–6 | furfural dietil acetal | | | 236–872–6 | 13.126 | 2-furaldehid dietil acetal | | 2, 3 |

13.127 | 14 | 13678–61–0 | furfuril 2-metilbutirat | | 10643 | | 13.127 | | | |

13.128 | 14 | 623–17–6 | furfuril acetat | 2490 | 2065 | 210–775–9 | 13.128 | | | |

13.129 | 14 | 59020–84–7 | furfuril but-2-enoat | | | | 13.129 | | | |

13.130 | 14 | 623–21–2 | furfuril butirat | | 638 | 210–779–0 | 13.130 | | | |

13.131 | 14 | 39481–28–2 | furfuril heptanoat | | | | 13.131 | | | |

13.132 | 14 | 39252–02–3 | furfuril heksanoat | | | | 13.132 | | | |

13.133 | 14 | 6270–55–9 | furfuril izobutirat | | 10641 | 228–453–1 | 13.133 | | furfuril 2-metilpropanoat | |

13.134 | 30 | 1438–94–4 | 1-furfurilpirol | 3284 | 2317 | 215–876–1 | 13.134 | 1-furfuril-1H-pirol | | |

13.135 | 14 | 58066–86–7 | 1-(2-furfuriltio)propanon | | | | 13.135 | | | |

13.136 | 14 | 88–14–2 | 2-furojska kislina | | 10098 | 201–803–0 | 13.136 | | 2- furankarboksilna kislina | |

13.137 | 14 | 65545–81–5 | 3-(2-furil)- 2-fenilprop-2-enal | 3586 | 11928 | | 13.137 | | | |

13.138 | 14 | 699–17–2 | 1-(2-furil)butan-3-on | | 11084 | 211–831–5 | 13.138 | 4-(2- furil) butan-2-on; | | |

13.139 | 14 | 67–47–0 | 5-hidroksimetilfurfuraldehid | | 11112 | 200–654–9 | 13.139 | 5-(hidroksimetil)- 2-furaldehid | | |

13.140 | 30 | 1365–19–1 | linalool oksid (5-obroč) | 3746 | 11876 | 215–723–9 | 13.140 | | 5-(1-hidroksi-1-izopropil)- 2-metil-2-vinil tetrahidrofuran | 5 |

13.141 | 14 | 108499–33–8 | metil (2-furfuriltio)acetat | | | | 13.141 | | | |

13.142 | 14 | 13679–61–3 | S-metil 2-furantiokarboksilat | 3311 | 11547 | 237–177–0 | 13.142 | furoiltiometan; metil tio-2-furoat | | |

13.143 | 14 | 94278–26–9 | metil 3-(furfuriltio)propionat | | | 304–715–1 | 13.143 | | | |

13.144 | 14 | 78818–78–7 | metil 5-metilfurfuril disulfid | | | | 13.144 | | | |

13.145 | 14 | 13679–60–2 | metil 5-metilfurfuril sulfid | | 11522 | | 13.145 | | | |

13.146 | 14 | 66169–00–4 | metil furfuril trisulfid | | | | 13.146 | | | |

13.147 | 13 | 92343–93–6 | 2-(3-metil-1,3-butadienil)- 4–metiltetrahidrofuran | | | | 13.147 | | | |

13.148 | 14 | 15186–51–3 | 3-metil-2(3-metilbut-2-enil)furan | | | | 13.148 | | | |

13.149 | 14 | 59303–05–8 | 5-metil-2-furanmetantiol | | | | 13.149 | | | |

13.150 | 14 | 5555–90–8 | 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enal | | | | 13.150 | | | |

13.151 | 14 | 65530–53–2 | 2-metil-3,5 in 6-(furfuriltio)pirazin | 3189 | 2287 | | 13.151 | metil(furfuriltio)pirazin (mešanica izomerov) | | |

13.152 | 14 | 63012–97–5 | 2-metil-3-(metiltio)furan | 3949 | | | 13.152 | dimetiltiofuran | | |

13.153 | 14 | 55764–25–5 | 2-metil-3-furil tioacetat | | | 259–801–0 | 13.153 | S-(2-metil-3-furil) etantioat | | |

13.154 | 30 | 95–21–6 | 2-metil-4,5-benzo-oksazol | | | 202–399–9 | 13.154 | 2-metilbenzoksazol | | |

13.155 | 14 | 10599–69–6 | 2-metil-5-propionilfuran | | 11158 | 234–215–8 | 13.155 | 1-(5-metil-2-furil)propan-1-on | | |

13.156 | 13 | 41763–99–9 | 2-metilfuran-3(2H)-on | | | | 13.156 | | | |

13.157 | 13 | 3511–32–8 | 5-metilfuran-3(2H)-on | | | | 13.157 | | | |

13.158 | 13 | 96–47–9 | 2-metiltetrahidrofuran | | 10964 | 202–507–4 | 13.158 | tetrahidro-2-metilfuran | | |

13.159 | 13 | 34003–72–0 | 5-metiltetrahidrofuran-3-on | | | | 13.159 | | | |

13.160 | 13 | 57124–87–5 | 2-metiltetrahidrofuran-3-tiol | 3787 | | 260–572–4 | 13.160 | | | |

13.161 | 11 | 4430–31–3 | oktahidrokumarin | 3791 | | 224–623–4 | 13.161 | biciklononalakton; cikloheksil lakton; oktahidro-2H-1-benzopiran-2-on | oktahidro-1(2H)-benzopiran-2-on | |

13.162 | 14 | 4179–38–8 | 2-oktilfuran | | 10965 | 224–049–4 | 13.162 | | | |

13.163 | 14 | 3194–17–0 | 2-pentanoilfuran | | | | 13.163 | | | |

13.164 | 14 | 4229–91–8 | 2-propilfuran | | 10971 | 224–182–8 | 13.164 | | | |

13.165 | 16 | 5552–30–7 | 6,7,8,8a-tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-5H-1–benzopiran | 3822 | | 226–916–2 | 13.165 | | | |

13.166 | 13 | 637–64–9 | tetrahidrofurfuril acetat | 3055 | 2069 | 211–296–8 | 13.166 | | | |

13.167 | 13 | 5421–00–1 | tetrahidrofuril fenilacetat | | | 226–534–6 | 13.167 | | | 5 |

13.169 | 30 | 20662–84–4 | trimetiloksazol | | 11424 | 243–952–4 | 13.169 | 2,4,5-trimetiloksazol | | |

13.170 | 16 | 3033–23–6 | 2S-cis-tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- 2H–piran | | | 221–217–9 | 13.170 | | | |

13.175 | 13 | | 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | | | | 13.175 | | | |

13.176 | 14 | | furanil butirat | | | | 13.176 | | 2,5-dimetilfuran-3(2H)-on-4-il butanoat | |

13.178 | 14 | | 3-(furfurilditio)- 2-metilfuran | | | | 13.178 | | | |

13.181 | 14 | | 2-metil 3-furilbutan-3-on-1-il disulfid | | | | 13.181 | 2-metil 3-furil 3-oksobutil disulfid | | |

13.182 | 14 | | 2-metil-3-tioacetoksitetrahidrofuran | | | | 13.182 | | | |

13.185 | 14 | | 2-furfuril 3-okso-2-butil disulfid | | | | 13.185 | | | |

13.187 | 14 | 23747–34–4 | 2-propionil-3-metil-furan | | 10970 | | 13.187 | | | |

13.188 | 14 | 59303–07–0 | 2-metil-3-furfuriltiopirazin | 3189 | | | 13.188 | | | |

13.189 | 16 | 56469–39–7 | linalool oksid(5) acetat | | | | 13.189 | | 2-(5-metil-5-viniltetrahidro-2-furil) propan-2-il acetat | |

13.190 | 14 | 61296–44–1 | 3-((2-metil3-furil)tio)- 2-butanon | | | | 13.190 | | | |

14.001 | 28 | 119–65–3 | izokinolin | 2978 | 487 | 204–341–8 | 14.001 | 2-azanaftalen; 2-benzazin; 3,4-benzopirin; benzopirin | | |

14.002 | 30 | 491–35–0 | 4-metilkinolin | | 488 | 207–734–2 | 14.002 | lepidin | | |

14.003 | 30 | 94–62–2 | piperin | 2909 | 492 | 202–348–0 | 14.003 | 1-piperoilpiperidin; piperoilpiperidin | 1-(5-(3,4-metilendioksifenil)- 1-okso–2,4-pentadienil)piperidin | |

14.004 | 28 | 83–34–1 | 3-metilindol | 3019 | 493 | 201–471–7 | 14.004 | skatol; 3-metil-4,5-benzopirol; beta-metilindol | | |

14.005 | 24 | 15707–24–1 | 2,3-dietilpirazin | 3136 | 534 | 239–800–1 | 14.005 | | | |

14.006 | 24 | 15707–23–0 | 2-etil-3-metilpirazin | 3155 | 548 | 239–799–8 | 14.006 | | | |

14.007 | 28 | 120–72–9 | indol | 2593 | 560 | 204–420–7 | 14.007 | benzopirol; 1-benzazol; 1-benzopirol; 2,3-benzopirol | | |

14.008 | 28 | 110–86–1 | piridin | 2966 | 604 | 203–809–9 | 14.008 | azin; azabenzen; | | |

14.010 | 30 | 110–89–4 | piperidin | 2908 | 675 | 203–813–0 | 14.010 | heksahidropiridin; heksazan; pentametilenimin | | |

14.011 | 30 | 130–89–2 | kinin hidroklorid | 2976 | 715 | 205–001–1 | 14.011 | kinin klorid; kinin monohidroklorid; | | 2, 3 |

14.014 | 30 | 36267–71–7 | 5,7-dihidro-2-metiltieno(3,4-d)pirimidin | 3338 | 720 | 252–940–8 | 14.014 | | | |

14.015 | 24 | 34413–35–9 | 5,6,7,8-tetrahidrokinoksalin | 3321 | 721 | 252–002–8 | 14.015 | cikloheksapirazin; tetrahidrokinoksalin; | | |

14.016 | 24 | 27043–05–6 | 2,5-dimetil-3-etilpirazin | 3149 | 727 | 248–182–2 | 14.016 | | | 5 |

14.017 | 24 | 13360–64–0 | 2-etil-5-metilpirazin | 3154 | 728 | 236–416–6 | 14.017 | 2-metil-5-etil pirazin; 2-metil-5-etilpirazin | | |

14.018 | 24 | 1124–11–4 | 2,3,5,6-tetrametilpirazin | 3237 | 734 | 214–391–2 | 14.018 | | | |

14.019 | 24 | 14667–55–1 | 2,3,5-trimetilpirazin | 3244 | 735 | 2387120 | 14.019 | | | |

14.020 | 24 | 123–32–0 | 2,5-dimetilpirazin | 3272 | 2210 | 204–618–3 | 14.020 | 2,5-dimetil-1,4-diazin; glikolin; ketin; 2,5-dimetil-1,4-diazin;2,5-dimetilparadiazin; 2,5-dimetilpiazin | | |

14.021 | 24 | 108–50–9 | 2,6-dimetilpirazin | 3273 | 2211 | 203–589–4 | 14.021 | 2,6-dimetil-1,4-diazin; 2,6-dimetil-1,4-diazin; 2,6-dimetilparadiazin;2,6-dimetildiazin | | |

14.022 | 24 | 13925–00–3 | etilpirazin | 3281 | 2213 | 237–691–5 | 14.022 | 2-etil pirazin; 2-etil-1,4-diazin; 2-etil-1,4-diazin | | |

14.023 | 28 | 96–54–8 | 1-metilpirol | | 2217 | 202–513–7 | 14.023 | N-metilpirol | | |

14.024 | 24 | 13925–07–0 | 2-etil-3,5-dimetilpirazin | 3150 | 2245 | 237–694–1 | 14.024 | 2,6-dimetil-3-etilpirazin | | |

14.025 | 24 | 63450–30–6 | 2,5 ali 6-metoksi-3-metilpirazin | 3183 | 2266 | 264–168–9 | 14.025 | metilmetoksipirazin | | |

14.026 | 24 | 13925–05–8 | 2-izopropil-5-metilpirazin | 3554 | 2268 | | 14.026 | 5-izopropil-2-metilpirazin; 2-metil-5-izopropilpirazin | | |

14.027 | 24 | 109–08–0 | 2-metilpirazin | 3309 | 2270 | 203–645–8 | 14.027 | 2-metil-1,4-diazin | | |

14.028 | 24 | 13708–12–8 | 5-metilkinoksalin | 3203 | 2271 | 237–246–5 | 14.028 | | | |

14.029 | 30 | 65504–93–0 | 1-fenil-(3 ali 5)-propilpirazol | 3727 | 2277 | | 14.029 | 1-fenil-3 ali 5-propil-1,2-diazol; | | |

14.030 | 28 | 2044–73–7 | 2-piridin metantiol | 3232 | 2279 | 218–061–9 | 14.030 | 2-merkaptometilpiridin; 2-piridilmetantiol; 2-piridilmetil merkaptan | | |

14.031 | 24 | 35250–53–4 | pirazinetantiol | 3230 | 2285 | | 14.031 | 2-piraziniletantiol; pirazinil etantiol | | |

14.032 | 24 | 22047–25–2 | acetilpirazin | 3126 | 2286 | 244–753–5 | 14.032 | 2-acetilpirazin; metil pirazinil keton | | |

14.034 | 24 | 21948–70–9 | pirazinil metil sulfid | 3231 | 2288 | 244–675–1 | 14.034 | 2-metiltiopirazin; pirazinilmetil metil sulfid | (metiltio)pirazin | |

14.035 | 24 | 67952–65–2 | 2-metil-3,5 ali 6-metiltiopirazin | 3208 | 2290 | 267–918–3 | 14.035 | metil(metiltio)pirazin (mešanica izomerov) | | |

14.037 | 24 | 23747–48–0 | 6,7-dihidro-5-metil-5H-ciklopentapirazin | 3306 | 2314 | 245–864–1 | 14.037 | | | |

14.038 | 28 | 1122–62–9 | 2-acetilpiridin | 3251 | 2315 | 214–355–6 | 14.038 | metil-2-piridil keton; 2-acetopiridin | | |

14.039 | 28 | 350–03–8 | 3-acetilpiridin | 3424 | 2316 | 206–496–7 | 14.039 | beta-acetilpiridin; metil 3-piridil keton; metil beta-piridil keton;metil piridil keton | | |

14.041 | 28 | 109–97–7 | pirol | 3386 | 2318 | 203–724–7 | 14.041 | azol; divinilenimin; imidol | | |

14.042 | 28 | 91–62–3 | 6-metilkinolin | 2744 | 2339 | 202–084–6 | 14.042 | p-metilkinolin; p-tolukinolin | | |

14.043 | 24 | 24683–00–9 | 2-izobutil-3-metoksipirazin | 3132 | 11338 | 246–402–1 | 14.043 | 2-butil-3-metoksipirazin; 2-metoksi-3-izobutil pirazin; | | |

14.044 | 24 | 13925–06–9 | 2-izobutil-3-metilpirazin | 3133 | | 237–693–6 | 14.044 | 2-butil-3-metilpirazin; 2-metil-3-izobutilpirazin | 2-(2-metilpropil)- 3-metilpirazin | |

14.045 | 28 | 39741–41–8 | 2-acetil-1-etilpirol | 3147 | 11371 | | 14.045 | 1-etil-2-acetilazol | | |

14.046 | 28 | 932–16–1 | 2-acetil-1-metilpirol | 3184 | 11373 | 213–247–6 | 14.046 | 1-metilpirol-2-il metil keton; 2-acetil-n-metil pirol; metil 1-metilpirol-2-il keton | | |

14.047 | 28 | 1072–83–9 | 2-acetilpirol | 3202 | 11721 | 214–016–2 | 14.047 | metil-2-pirolil keton; 2-acetopirol; 2-pirolil metil keton | | |

14.049 | 24 | 32974–92–8 | 2-acetil-3-etilpirazin | 3250 | 11293 | 251–316–2 | 14.049 | 2-etil-3-pirazinil metil keton; 2-acetil 3-etil-1,4-diazin | | |

14.050 | 24 | 5910–89–4 | 2,3-dimetilpirazin | 3271 | 11323 | 227–630–0 | 14.050 | 2,3-dimetil-1,4-diazin | | |

14.051 | 24 | 68739–00–4 | 2,5 ali 6-metoksi-3-etilpirazin | 3280 | 11329 | 272–125–0 | 14.051 | 3-etil-(5 ali 6)-metoksipirazin, 5 ali 6-metoksi-3-etil-pirazin; 2,5 ali 6-metoksi-3-etilpiraksin; | | 5 |

14.052 | 24 | 38713–41–6 | izopropenilpirazin | 3296 | 11341 | | 14.052 | 2-izopropenil-1,4-diazin | (1-metilen-etil)pirazin | |

14.053 | 24 | 59021–02–2 | merkaptometilpirazin | 3299 | 11502 | | 14.053 | pirazin metantiol | | |

14.054 | 24 | 3149–28–8 | metoksipirazin | 3302 | 11347 | 221–579–8 | 14.054 | 2 metoksi-1,4-diazin | | |

14.055 | 24 | 54300–08–2 | 2-acetil-3,5-dimetilpirazin | 3327 | 11294 | 259–076–0 | 14.055 | | | |

14.056 | 24 | 18138–04–0 | 2,3-dietil-5-metilpirazin | 3336 | 11303 | 242–024–6 | 14.056 | | | |

14.057 | 24 | 25773–40–4 | 2-izopropil-3-metoksipirazin | 3358 | 11344 | 247–256–1 | 14.057 | | | 5 |

14.058 | 28 | 6304–24–1 | 2-izobutilpiridin | 3370 | 11395 | 228–606–2 | 14.058 | 2-butilpiridin; | 2-(2-metilpropil)piridin | |

14.059 | 28 | 14159–61–6 | 3-izobutilpiridin | 3371 | 11396 | 2380036 | 14.059 | 3-butilpiridin; | 3-(2-metilpropil)piridin | |

14.060 | 28 | 2294–76–0 | 2-pentilpiridin | 3383 | 11412 | 218–937–0 | 14.060 | 2-amilpiridin | | |

14.061 | 28 | 536–78–7 | 3-etilpiridin | 3394 | 11386 | 208–647–2 | 14.061 | beta-etilpiridin; beta-lutidin | | |

14.062 | 24 | 24168–70–5 | 2-(sek-butil)- 3-metoksipirazin | 3433 | 11300 | 246–050–9 | 14.062 | 2-but-2-il-3-metoksipirazin, 2-metoksi-3-(1-metilpropil)-cikloheksanon;2-metoksi-3-sek-butilpirazin | 2-(1-metilpropil)- 3-metoksipirazin | |

14.063 | 28 | 91–22–5 | kinolin | 3470 | 11364 | 202–051–6 | 14.063 | 1-benzazin; 2,3-benzopirin; benzopirin; kinolin; levkolin;1-azanaftalen; levkol | 2,3-benzopiridin | |

14.064 | 28 | 123–75–1 | pirolidin | 3523 | 10491 | 204–648–7 | 14.064 | tetrametilenimin | tetrahidropirol | |

14.065 | 28 | 108–48–5 | 2,6-dimetilpiridin | 3540 | 11381 | 203–587–3 | 14.065 | 2,6-lutidin | | |

14.066 | 28 | 104–90–5 | 5-etil-2-metilpiridin | 3546 | 11385 | 203–250–0 | 14.066 | 5-etil-2-pikolin; 2-metil-5-etilpiridin | | |

14.067 | 24 | 32737–14–7 | 2-metil-3,5 ali 6-etoksipirazin | 3569 | 11921 | 2511846 | 14.067 | | | 5 |

14.068 | 28 | 1073–26–3 | 2-propionilpirol | 3614 | 11942 | 214–026–7 | 14.068 | etil 2-pirolil keton | | |

14.069 | 24 | 28217–92–7 | cikloheksilmetilpirazin | 3631 | | 248–905–1 | 14.069 | 2-pirazin cikloheksil metil; 2-pirazinil cikloheksil metil | | |

14.070 | 30 | 67860–38–2 | 4-acetil-2-metilpirimidin | 3654 | | | 14.070 | etanon, 1-(2-metil-4-pirimidinil)-; | | |

14.071 | 28 | 93–60–7 | metil nikotinat | 3709 | | 202–261–8 | 14.071 | 3-karbometoksipiridin | metil 3-piridinkarboksilat | |

14.072 | 28 | 2110–18–1 | 2-(3-fenilpropil)piridin | 3751 | | 218–300–7 | 14.072 | | | |

14.076 | 24 | | 2-metoksi-(3,5 ali 6)-metilpirazin | 3183 | 2266 | | 14.076 | | | |

14.077 | 24 | | 2-etil-(3,5 ali 6)-metoksipirazin (85 %) in 2-metil- (3,5 ali 6)-metoksipirazin (13 %) | 3280 | 11329 | | 14.077 | | | |

14.078 | 24 | | 2-izopropil-(5 ali 6)-metoksipirazin | 3358 | 11344 | | 14.078 | | | 5 |

14.079 | 28 | 27300–27–2 | 2-acetil-1,4,5,6-tetrahidropiridin | | | | 14.079 | | | |

14.080 | 33 | 99583–29–6 | 2-acetil-1-pirolin | | | | 14.080 | | | |

14.081 | 24 | 54300–10–6 | 5-acetil-2,3-dimetilpirazin | | | | 14.081 | | | |

14.082 | 24 | 23787–80–6 | 2-acetil-3-metilpirazin | | 11296 | 245–889–8 | 14.082 | | | |

14.083 | 24 | 43108–58–3 | 2-acetil-5-etilpirazin | | | | 14.083 | | | |

14.084 | 24 | 22047–27–4 | 2-acetil-5-metilpirazin | | 11297 | | 14.084 | | | |

14.085 | 28 | 6982–72–5 | 2-acetil-5-metilpirol | | | | 14.085 | | | |

14.086 | 24 | 34413–34–8 | 2-acetil-6-etilpirazin | | 11295 | | 14.086 | | | |

14.087 | 24 | 22047–26–3 | 2-acetil-6-metilpirazin | | 11298 | | 14.087 | | | |

14.088 | 28 | 576–15–8 | 1-acetilindol | | | 209–396–1 | 14.088 | N-acetilindol; 1-acetil-1H-indol | | |

14.089 | 28 | 1122–54–9 | 4-acetilpiridin | | | 214–350–9 | 14.089 | metil 4-piridil keton | | |

14.090 | 28 | 25224–14–0 | 3-(sek-butil)piridin | | | | 14.090 | 3-but-2-ilpiridin | 3-(1-metilpropil)piridin | |

14.091 | 24 | 15987–00–5 | 2-butil-3-metilpirazin | | | 240–126–5 | 14.091 | | | |

14.092 | 28 | 5058–19–5 | 2-butilpiridin | | | 225–758–1 | 14.092 | | | |

14.093 | 28 | 539–32–2 | 3-butilpiridin | | | 208–715–1 | 14.093 | | | |

14.094 | 28 | 74808–78–9 | 4-butilkinolin | | | | 14.094 | | | |

14.095 | 24 | 18138–05–1 | 3,5-dietil-2-metilpirazin | 3916 | 11305 | | 14.095 | 2,6-dietil-3-metilpirazin | | |

14.096 | 24 | 32736–91–7 | 2,5-dietil-3-metilpirazin | 3915 | 11304 | | 14.096 | | | |

14.097 | 24 | 13238–84–1 | 2,5-dietilpirazin | | 11306 | | 14.097 | | | |

14.098 | 24 | 38917–62–3 | 6,7-dihidro-2,3-dimetil-5H-ciklopentapirazin | 3917 | 11309 | | 14.098 | | | |

14.099 | 24 | 41330–21–6 | 6,7-dihidro-5,7-dimetil-5H-ciklopentapirazin | | | | 14.099 | | | |

14.100 | 24 | 55031–15–7 | 3, (5- ali 6-)dimetil-2-etilpirazin | 3149 | 727 | | 14.100 | 2, (5 ali 6)- dimetil-3-etilpirazin; 2-etil-3,5(6)-dimetil pirazin;3-etil-2,5(6)-dimetil pirazin | | |

14.101 | 24 | 40790–20–3 | 2,5-dimetil-3-izopropilpirazin | | 11318 | | 14.101 | | | |

14.102 | 24 | 38917–61–2 | 5,6-dimetildihidrociklopentapirazin | | | | 14.102 | | | |

14.103 | 28 | 583–61–9 | 2,3-dimetilpiridin | | | 209–514–1 | 14.103 | | | |

14.104 | 28 | 108–47–4 | 2,4-dimetilpiridin | | | 203–586–8 | 14.104 | | | |

14.105 | 28 | 583–58–4 | 3,4-dimetilpiridin | | | 209–511–5 | 14.105 | | | |

14.106 | 28 | 591–22–0 | 3,5-dimetilpiridin | | 11382 | 209–708–6 | 14.106 | | | |

14.107 | 28 | 625–84–3 | 2,5-dimetilpirol | | 11383 | 210–913–8 | 14.107 | 2,5-dimetil-1H-pirol | | |

14.108 | 24 | 2379–55–7 | 2,3-dimetilkinoksalin | | | 219–162–0 | 14.108 | | | |

14.109 | 24 | 32737–14–7 | 2-etoksi-3-metilpirazin | 3569 | 11325 | 251–184–6 | 14.109 | | | 5 |

14.110 | 28 | 614–18–6 | etil nikotinat | | | 210–370–7 | 14.110 | etil ester 3-piridinkarboksilne kisline | etil 3-piridin karboksilat | |

14.111 | 24 | 13360–65–1 | 3-etil-2,5-dimetilpirazin | 3149 | 2246 | 236–417–1 | 14.111 | | | 5 |

14.112 | 24 | 25680–58–4 | 2-etil-3-metoksipirazin | 3280 | 11329 | 247–184–0 | 14.112 | | | 5 |

14.113 | 24 | 52517–53–0 | 5-etil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin | | | | 14.113 | | | |

14.114 | 24 | 13925–03–6 | 2-etil-6-metilpirazin | 3919 | 11331 | 237–692–0 | 14.114 | 2-metil-6-etilpirazin; 6-metil-2-etilpirazin | | |

14.115 | 28 | 100–71–0 | 2-etilpiridin | | 11767 | 202–881–9 | 14.115 | | | |

14.116 | 28 | 536–75–4 | 4-etilpiridin | | 11387 | 208–646–7 | 14.116 | | | |

14.117 | 28 | 1129–69–7 | 2-heksilpiridin | | | 214–454–4 | 14.117 | | | |

14.118 | 28 | 142–08–5 | 2-hidroksipiridin | | | 205–520–3 | 14.118 | 2-piridon; | | |

14.120 | 28 | 553–60–6 | izopropil nikotinat | | | 209–043–1 | 14.120 | | izopropil 3-piridinkarboksilat | |

14.121 | 24 | 93905–03–4 | 2-izopropil-(3,5 ali 6)-metoksipirazin | 3358 | 11344 | 299–837–4 | 14.121 | | | |

14.122 | 24 | 67952–59–4 | 2-izopropil-3-metiltiopirazin | | 11342 | 267–913–6 | 14.122 | | 2-(1-metiletil)- 3-(metiltio)pirazin | |

14.123 | 24 | 29460–90–0 | izopropilpirazin | 3940 | 11343 | 249–646–7 | 14.123 | | (2-metilpropil)pirazin | |

14.124 | 28 | 644–98–4 | 2-izopropilpiridin | | 11400 | 211–426–3 | 14.124 | | | |

14.125 | 28 | 696–30–0 | 4-izopropilpiridin | | | 211–794–5 | 14.125 | | | |

14.126 | 24 | 2847–30–5 | 2-metoksi-3-metilpirazin | 3183 | 2266 | 220–651–6 | 14.126 | 2-metil-3-metoksipirazin | | 5 |

14.127 | 24 | 25680–57–3 | 2-metoksi-3-propilpirazin | | | | 14.127 | | | |

14.128 | 24 | 2882–20–4 | 2-metil-3-metiltiopirazin | | | 220–736–8 | 14.128 | 2-metil-3-(metiltio)pirazin | | |

14.129 | 24 | 15986–80–8 | 2-metil-3-propilpirazin | | | 240–121–8 | 14.129 | | | |

14.131 | 28 | 95–20–5 | 2-metilindol | | | 202–398–3 | 14.131 | | | |

14.133 | 33 | 109–05–7 | 2-metilpiperidin | | | 203–642–1 | 14.133 | alfa-pipekolin | | |

14.134 | 28 | 109–06–8 | 2-metilpiridin | | 11415 | 203–643–7 | 14.134 | alfa-pikolin; 2-pikolin | | |

14.135 | 28 | 108–99–6 | 3-metilpiridin | | 11801 | 203–636–9 | 14.135 | beta-pikolin; 3-pikolin | | |

14.136 | 28 | 108–89–4 | 4-metilpiridin | | 11416 | 203–626–4 | 14.136 | gama-pikolin; 4-pikolin | | |

14.137 | 28 | 120–94–5 | 1-metilpirolidin | | | 204–438–5 | 14.137 | | | |

14.138 | 30 | 91–63–4 | 2-metilkinolin | | 11358 | 202–085–1 | 14.138 | kinaldin | | |

14.139 | 24 | 7251–61–8 | 2-metilkinoksalin | | | 230–664–9 | 14.139 | | | |

14.140 | 28 | 1802–20–6 | 3-pentilpiridin | | | | 14.140 | | | |

14.141 | 33 | 110–85–0 | piperazin | | | 203–808–3 | 14.141 | | | |

14.142 | 24 | 18138–03–9 | propilpirazin | 3961 | 11362 | 242–023–0 | 14.142 | | | |

14.143 | 28 | 4673–31–8 | 3-propilpiridin | | 11419 | 225–122–3 | 14.143 | | | |

14.144 | 24 | 290–37–9 | pirazin | | 11363 | 206–027–6 | 14.144 | | | |

14.145 | 28 | 1003–29–8 | pirol-2-karbaldehid | | 11393 | 213–705–5 | 14.145 | 2-formilpirol; | | |

14.146 | 30 | 130–95–0 | kinin | | | 205–003–2 | 14.146 | | | 2, 3 |

14.147 | 24 | 91–19–0 | kinoksalin | | 11365 | 202–047–4 | 14.147 | 1,4-benzodiazin | | |

14.148 | 24 | 52517–54–1 | 5,6,7,8-tetrahidro-5-metilkinoksalin | | | | 14.148 | | | |

14.149 | 28 | 91–61–2 | 1,2,3,4-tetrahidro-6-metilkinolin | | | 202–083–0 | 14.149 | | | |

14.150 | 28 | 108–75–8 | 2,4,6-trimetilpiridin | | | 203–613–3 | 14.150 | 2,4,6-kolidin | | |

14.151 | 24 | 4177–16–6 | vinilpirazin | | 11370 | 224–045–2 | 14.151 | | | |

14.152 | 30 | 6119–70–6 | kinin sulfat | 2977 | | | 14.152 | | | 2, 3, 5 |

14.153 | 28 | 1333–53–5 | (1-metiletil)kinolin | | | 215–595–4 | 14.153 | | | |

14.154 | 30 | 7549–43–1 | kinin klorhidrat | | | 231–437–7 | 14.154 | kinin-hidroklorid | | 2, 3 |

14.155 | 30 | 6119–47–7 | kinin monohidroklorid dihidrat | | | | 14.155 | | | 2, 3 |

14.156 | 33 | 147030–02–2 | (E)- 1-(1-okso-2-decenil)-piperidin | | | | 14.156 | | | |

14.157 | 33 | 78910–33–5 | (E, E)- 1-(okso-2,4-dekadienil)-pirolidin | | | | 14.157 | | | |

14.158 | 24 | 94089–22–2 | 2-izo-propoksi-3-metil pirazin | | | 302–122–2 | 14.158 | 2-metil-3-(1-metiletoksi)pirazin | | |

14.161 | 24 | | 6,7-dihidro-2,5-dimetil-5H-ciklopentapirazin | | 11310 | | 14.161 | | | |

15.001 | 29 | 7774–74–5 | 2-merkaptotiofen | 3062 | 478 | 231–881–1 | 15.001 | 2-tionil merkaptan; 2-tiofentiol; | | |

15.002 | 29 | 38205–64–0 | 2-metil-5-metoksitiazol | 3192 | 736 | | 15.002 | 5-metoksi-2-metiltiazol; | | |

15.004 | 29 | 13679–70–4 | 5-metil-2-tiofenkarbaldehid | 3209 | 2203 | 237–178–6 | 15.004 | 2-formil-5-metiltiofen; 2-tiofen karboksaldehid, 5-metil;2-tiofenkarbaldehid, 5-metil– | | |

15.005 | 29 | 65505–18–2 | 2,4-dimetil-5-viniltiazol | 3145 | 2237 | | 15.005 | | | |

15.006 | 20 | 55704–78–4 | 2,5-dihidroksi-2,5-dimetil-1,4-ditian | 3450 | 2322 | 259–770–3 | 15.006 | 2,5-dimetil-2,5-dihidroksi-p-ditian | | |

15.007 | 20 | 38325–25–6 | spiro(2,4-ditia-1-metil-8-oksa-biciklo[3.3.0]oktan–3,3′— (1′ — oksa-2′— metil)-ciklopentan) inspiro(ditia-6-metil-7-oksa-biciklo[3.3.0]oktan-3,3′— (1′— oksa-2′ — metil)ciklopentan) | 3270 | 2325 | 253–884–7 | 15.007 | spiro [ditia-6-metil-7-oksabiciklo[3.3.0] oktan-3,3 alfa-(1alfa-oksa-2-metil)ciklopentan] (izomerna komponenta) | | |

15.008 | 29 | 6911–51–9 | 2-tienil disulfid | 3323 | 2333 | | 15.008 | 2,2-ditioditiofen; 2,2alfa-ditioditiofen | | |

15.009 | 20 | 828–26–2 | tritioaceton | 3475 | 2334 | 212–582–5 | 15.009 | 2,2,4,4,6,6-heksametil-s-tritian | 2,2,4,4,6,6-heksametil-1,3,5-tritian | |

15.010 | 29 | 29926–41–8 | 2-acetil-2-tiazolin | 3817 | 2335 | | 15.010 | acetil tiazolin-2; 2-acetil-4,5-dihidrotiazol | | |

15.011 | 29 | 38205–60–6 | 5-acetil-2,4-dimetiltiazol | 3267 | 2336 | 253–826–0 | 15.011 | 2,4-dimetil-5-acetiltiazol; 2,4-dimetil-5-tiazoil metil keton; | | |

15.012 | 29 | 1003–04–9 | 4,5-dihidrotiofen-3(2H)-on | 3266 | 2337 | 213–698–9 | 15.012 | 3-tetrahidrotiofenon; 3-tiofenon; tetrahidrotiofen-3-on;dihidrotiofenon; | | |

15.013 | 29 | 18640–74–9 | 2-izobutiltiazol | 3134 | 11618 | 242–470–1 | 15.013 | tiazol, 2-izobutil; 2-butiltiazol; | 2-(2-metilpropil)tiazol | |

15.014 | 29 | 137–00–8 | 5-(2-hidroksietil)- 4-metiltiazol | 3204 | 11621 | 205–272–6 | 15.014 | 4-metil-5-tiazol etanol; sulfurol; 5-tiazoletanol, 4-metil-; | | |

15.015 | 29 | 656–53–1 | 4-metil-5-(2-acetoksietil)tiazol | 3205 | 11620 | 211–515–7 | 15.015 | 4-metil-5-tiazoletanol acetat; 5-tiazoletanol, 4-metil-, acetat; | | |

15.016 | 29 | 95–16–9 | benzotiazol | 3256 | 11594 | 202–396–2 | 15.016 | | | |

15.017 | 29 | 3581–91–7 | 4,5-dimetiltiazol | 3274 | 11606 | 222–703–3 | 15.017 | | | |

15.018 | 29 | 1759–28–0 | 4-metil-5-viniltiazol | 3313 | 11633 | 217–160–4 | 15.018 | tiazol, 4-metil-5-vinil; | | |

15.019 | 29 | 13623–11–5 | 2,4,5-trimetiltiazol | 3325 | 11650 | 237–107–9 | 15.019 | | | |

15.020 | 29 | 24295–03–2 | 2-acetiltiazol | 3328 | 11726 | 246–134–5 | 15.020 | metil-2-tiazoil keton; etanon, 1-(2-tiazolil)-; 2-tiazolil metil keton | | |

15.021 | 29 | 15679–19–3 | 2-etoksitiazol | 3340 | 11611 | 239–760–5 | 15.021 | 2-tiazolil etil eter; etil 2-tiazolil eter; | | |

15.022 | 29 | 18277–27–5 | 2-(sek-butil)tiazol | 3372 | 11598 | 242–154–3 | 15.022 | 2-but-2-iltiazol; tiazol, 2-sek-butil-; | 2-(1-metilpropil)tiazol | |

15.023 | 29 | 13679–85–1 | 4,5-dihidro-2-metiltiofen-3(2H)-on | 3512 | 11601 | 237–183–3 | 15.023 | 2-metiltetratiofen-3-on; 2-metil-4,5- 3-tiofenon;2-metiltiolan-3-on; dihidrotiofenon-3(2H), 2-metil-; | | |

15.024 | 29 | 2530–10–1 | 3-acetil-2,5-dimetiltiofen | 3527 | 11603 | 219–779–5 | 15.024 | 2,5-dimetil-3-tienil metil keton; etanon, 1-(2,5-dimetil-3-tienil)-; | | |

15.025 | 20 | 23654–92–4 | 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolan | 3541 | 11883 | 245–808–6 | 15.025 | | | |

15.026 | 29 | 15679–13–7 | 2-izopropil-4-metiltiazol | 3555 | | 239–758–4 | 15.026 | tiazol, 2-izopropil-4-metil-; | | |

15.027 | 29 | 43039–98–1 | 2-propioniltiazol | 3611 | | | 15.027 | tiazol, 2-propionil-; | | |

15.028 | 29 | 288–47–1 | tiazol | 3615 | 11642 | 206–021–3 | 15.028 | | | |

15.029 | 29 | 65894–82–8 | 2-(sek-butil)- 4,5-dimetil-3-tiazolin | 3619 | | 265–968–0 | 15.029 | 2,5-dihidro-4,5-dimetil-2-but-2-iltiazol | 2-(1-metilpropil)- 4,5-dimetil-3-tiazolin | |

15.030 | 29 | 76788–46–0 | 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolin | 3620 | | 278–551–3 | 15.030 | 2-etil-4,5-dimetil-3-tiazolin; | | |

15.032 | 29 | 65894–83–9 | 4,5-dimetil-2-izobutil-3-tiazolin | 3621 | | 265–969–6 | 15.032 | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)- 3-tiazolin; 3-tiazolin, 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)-; | | |

15.033 | 29 | 15679–12–6 | 2-etil 4-metiltiazol | 3680 | 11612 | 239–757–9 | 15.033 | | | |

15.034 | 20 | 5616–51–3 | 2-metil-1,3-ditiolan | 3705 | | 227–038–2 | 15.034 | | | |

15.035 | 29 | 693–95–8 | 4-metiltiazol | 3716 | 11627 | 211–764–1 | 15.035 | | | |

15.036 | 20 | 43040–01–3 | 3-metil-1,2,4-tritian | 3718 | | 256–056–3 | 15.036 | | | |

15.037 | 29 | 13679–72–6 | 2-acetil-3-metiltiofen | | 11590 | 237–179–1 | 15.037 | 1-(3-metil-2-tienil)etan-1-on | | |

15.038 | 29 | 7533–07–5 | 2-acetil-4-metiltiazol | | 11589 | | 15.038 | | | |

15.039 | 29 | 59303–17–2 | 2-acetil-5-metiltiazol | | | | 15.039 | | | |

15.040 | 29 | 88–15–3 | 2-acetiltiofen | | 11728 | 201–804–6 | 15.040 | metil 2-tienil keton | | |

15.041 | 29 | 76572–48–0 | 2-butil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.041 | | | |

15.042 | 30 | 132344–97–9 | 2-butil-4-metil(4H)pirolidino[1,2d]- 1,3,5-ditiazin | | | | 15.042 | | 4-butil-2-metil-1-aza-3,5-ditiabi–ciklo[4.3.0]nonan | |

15.043 | 29 | 54411–06–2 | 2-butil-5-etiltiofen | | 11596 | | 15.043 | | | |

15.044 | 29 | 37645–61–7 | 2-butiltiazol | | 11597 | 253–577–8 | 15.044 | | | |

15.045 | 29 | 1455–20–5 | 2-butiltiofen | | | 215–935–1 | 15.045 | | | |

15.046 | 29 | 34722–01–5 | 3-butiltiofen | | | | 15.046 | | | |

15.047 | 20 | 92900–67–9 | 3,5-di-izobutil-1,2,4-tritiolan | | | | 15.047 | | 3,5-di(2-metilpropil)- 1,2,4-tritiolan | |

15.048 | 20 | 54934–99–5 | 3,5-di-izopropil-1,2,4-tritiolan | | | | 15.048 | | | |

15.049 | 20 | 54644–28–9 | 3,5-dietil-1,2,4-tritiolan | | | | 15.049 | | | |

15.050 | 29 | 41981–71–9 | 2,5-dietil-4-metiltiazol | | | | 15.050 | | | |

15.051 | 29 | 4276–68–0 | 2,5-dietil-4-propiltiazol | | | | 15.051 | | | |

15.052 | 29 | 15729–76–7 | 2,5-dietiltiazol | | | 239–823–7 | 15.052 | tiazol, 2,5-dietil– | | |

15.053 | 29 | 35686–14–7 | 3,4-dietiltiofen | | | | 15.053 | | | |

15.054 | 30 | 54717–17–8 | dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditiazin | | | | 15.054 | | | |

15.055 | 30 | 116505–60–3 | 2,4-dimetil(4H)pirolidino[1,2e]- 1,3,5-ditiazin | | | | 15.055 | | 2,4-dimetil-1-aza-3,5-ditiabi- ciklo[4.3.0]nonan | |

15.056 | 20 | 67411–27–2 | 3,6-dimetil-1,2,4,5-tetratian | | | | 15.056 | | | |

15.057 | 30 | 104691–40–9 | 4,6-dimetil-2-(1-metiletil)dihidro-1,3,5-ditiazin | 3782 | | | 15.057 | 2(4)-izopropil-4(2), 6-dimetildihidro-4H-1,3,5-ditiazin | | |

15.058 | 29 | 873–64–3 | 4,5-dimetil-2-etiltiazol | | | | 15.058 | | | |

15.059 | 29 | 41981–72–0 | 4,5-dimetil-2-propiltiazol | | | 255–604–9 | 15.059 | | | |

15.060 | 29 | 60755–05–7 | 2,4-dimetil-3-tiazolin | | | 262–405–0 | 15.060 | 2,5-dihidro-2,4-dimetiltiazol | | |

15.061 | 29 | 32272–57–4 | 2,5-dimetil-4-etiltiazol | | | | 15.061 | | | |

15.062 | 29 | 541–58–2 | 2,4-dimetiltiazol | | 11605 | 208–786–9 | 15.062 | | | |

15.063 | 29 | 4175–66–0 | 2,5-dimetiltiazol | | | | 15.063 | | | |

15.064 | 29 | 638–02–8 | 2,5-dimetiltiofen | | 11609 | 211–313–9 | 15.064 | | | |

15.065 | 29 | 632–15–5 | 3,4-dimetiltiofen | | 11610 | | 15.065 | | | |

15.066 | 20 | 505–29–3 | 1,4-ditian | 3831 | | 208–007–2 | 15.066 | p-ditian; 1,4-ditiocikloheksan; 1,4-ditiin, tetrahidro-; dietilen disulfid | | |

15.067 | 29 | 32272–48–3 | 4-etil-2-metiltiazol | | | | 15.067 | | | |

15.068 | 29 | 19961–52–5 | 5-etil-2-metiltiazol | | | | 15.068 | | | |

15.069 | 29 | 52414–91–2 | 4-etil-5-metiltiazol | | | 257–904–5 | 15.069 | | | |

15.070 | 29 | 40323–88–4 | 2-etil-5-metiltiofen | | | | 15.070 | | | |

15.071 | 29 | 15679–09–1 | 2-etiltiazol | | | 239–755–8 | 15.071 | | | |

15.072 | 29 | 872–55–9 | 2-etiltiofen | | 11614 | 212–830–2 | 15.072 | | | |

15.073 | 29 | 1795–01–3 | 3-etiltiofen | | | 217–267–6 | 15.073 | | | |

15.074 | 29 | 36880–33–8 | 5-etiltiofen-2-karbaldehid | | | 253–252–0 | 15.074 | | | |

15.075 | 29 | 65016–61–7 | 3-heptiltiofen | | | | 15.075 | | | |

15.076 | 29 | 18794–77–9 | 2-heksiltiofen | | 11616 | 242–579–4 | 15.076 | | | |

15.077 | 29 | 26494–10–0 | 4-hidroksi-2,5-dimetiltiofen-3(2H)-on | | | 247–742–3 | 15.077 | | | |

15.078 | 29 | 53498–32–1 | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazol | | 11617 | 258–586–0 | 15.078 | | 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)tiazol | |

15.079 | 30 | 101517–87–7 | 2-izobutildihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin | 3781 | | | 15.079 | 2(4)-izobutil-4(2), 6-dimetildihidro-4H-1,3,5-ditiazin | 2-(2-metilpropil)dihidro-4,6-dimetil–1,3,5-ditiazin | |

15.080 | 29 | 53498–30–9 | 2-izopropil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.080 | | | |

15.081 | 20 | 292–46–6 | lentionin | | 11619 | | 15.081 | | 1,2,3,5,6-pentatiacikloheptan | |

15.082 | 29 | 7774–73–4 | 3-merkaptotiofen | | | 231–880–6 | 15.082 | tiofen-3-tiol | | |

15.083 | 20 | 51647–38–2 | 3-metil-1,2,4-tritiolan | | | | 15.083 | | | |

15.084 | 29 | 86290–21–3 | 5-metil-2-pentiltiazol | | | | 15.084 | | | |

15.085 | 29 | 13679–83–9 | 4-metil-2-propioniltiazol | | 11622 | | 15.085 | | | |

15.086 | 29 | 2346–00–1 | 2-metil-2-tiazolin | | | 219–071–6 | 15.086 | | | |

15.087 | 29 | 2527–76–6 | 2-metil-3-merkaptotiofen | | | 219–770–6 | 15.087 | 2-metiltiofen-3-tiol | | |

15.088 | 29 | 120–75–2 | 2-metil-4,5-benzotiazol | | | 204–423–3 | 15.088 | 2-metilbenzotiazol | | |

15.089 | 29 | 3581–87–1 | 2-metiltiazol | | 11626 | 222–702–8 | 15.089 | | | |

15.090 | 29 | 24050–16–6 | 2-metiltiazolidin | | | | 15.090 | | | |

15.091 | 29 | 554–14–3 | 2-metiltiofen | | 11631 | 209–063–0 | 15.091 | | | |

15.092 | 29 | 616–44–4 | 3-metiltiofen | | 11632 | 210–482–6 | 15.092 | | | |

15.093 | 29 | 880–36–4 | 2-oktiltiofen | | | 212–913–3 | 15.093 | | | |

15.094 | 29 | 53119–25–8 | 2-pentanoiltiofen | | | | 15.094 | | | |

15.095 | 29 | 102871–31–8 | 3-pentiltiofen | | | | 15.095 | | | |

15.096 | 29 | 4861–58–9 | sek-pentiltiofen | | 11634 | 225–465–9 | 15.096 | | 1-metilbutiltiofen | |

15.097 | 29 | 13679–75–9 | 2-propioniltiofen | | 11635 | 237–182–8 | 15.097 | 2-propanoiltiofen | | |

15.098 | 29 | 17626–75–4 | 2-propiltiazol | | | 241–606–7 | 15.098 | | | |

15.099 | 29 | 24050–10–0 | 2-propiltiazolidin | | | | 15.099 | | | |

15.100 | 29 | 1551–27–5 | 2-propiltiofen | | | 216–288–8 | 15.100 | | | |

15.101 | 29 | 1518–75–8 | 3-propiltiofen | | | | 15.101 | | | |

15.102 | 20 | 110–01–0 | tetrahidrotiofen | | | 203–728–9 | 15.102 | tiaciklopentan-; tiofan-; tetrametilen-sulfid– | | |

15.103 | 20 | 291–22–5 | 1,2,4,5-tetratian | | | | 15.103 | | | |

15.104 | 29 | 5333–83–5 | 1-(2-tienil)butan-1-on | | | 226–246–0 | 15.104 | 2-butiriltiofen | | |

15.105 | 29 | 94089–02–8 | 1-(2-tienil)etan-1-tiol | | 11580 | 302–104–4 | 15.105 | 1-(2-tienil)etilmerkaptan | | |

15.106 | 29 | 110–02–1 | tiofen | | 11647 | 203–729–4 | 15.106 | | | |

15.107 | 29 | 98–03–3 | tiofen-2-karbaldehid | | 11874 | 202–629–8 | 15.107 | 2-formiltiofen | | |

15.108 | 29 | 6258–63–5 | 2-tiofenmetantiol | | | 228–394–1 | 15.108 | tenil merkaptan | | |

15.109 | 30 | 638–17–5 | 2,4,6-trimetildihidro-1,3,5(4H)-ditiazin | | 11649 | | 15.109 | tialdin | | |

15.110 | 20 | 2765–04–0 | 2,4,6-trimetil-1,3,5-tritian | | | | 15.110 | | | |

15.111 | 20 | 289–16–7 | 1,2,4-tritiolan | | | | 15.111 | | | |

15.113 | 30 | 74595–94–1 | 5,6-dihidro-2,4,6, tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazin | | | | 15.113 | | | |

15.114 | 30 | 101417–25–8 | 5-acetil-2,3-dihidro-1,4-tiazin | | | | 15.114 | | | |

15.115 | 29 | 61323–24–8 | 2-izobutil-4-metil tiazol | | | 262–709–3 | 15.115 | | 2-(2-metilpropil)- 4-metiltiazol | |

15.116 | 29 | | 2-acetil-4-etiltiazol | | | | 15.116 | | | |

15.117 | 29 | | 2-izobutil-4,5-dimetiltiazol | | | | 15.117 | | 2-(2-metilpropil)- 4,5-dimetiltiazol | |

15.118 | 29 | | 4-butiltiazol | | | | 15.118 | | | |

15.119 | 29 | | 2-izobutil-3-tiazolin | | | | 15.119 | | 2-(2-metilpropil)- 2,5-dihidrotiazol | |

15.121 | 29 | | 4-merkapto-2-metil-4,5-dihidro-tiofen | | | | 15.121 | | | |

15.122 | 30 | | 2,4,6-trietil-1,3,5-tritiazin | | | | 15.122 | | | |

16.001 | 02 | 7563–33–9 | amonijev izovalerat | 2054 | 464 | 231–458–1 | 16.001 | amonijeva sol izovalerianske kisline; amonijev 3-metilbutanoat;3-metil-, amonijeva sol butanojske kisline | amonijev 3-metilbutanoat | |

16.002 | 30 | 12135–76–1 | diamonijev sulfid | 2053 | 482 | 2351843 | 16.002 | amonijev monosulfid | | 1, 5 |

16.006 | 19 | 2444–46–4 | N-nonanoil 4-hidroksi-3-metoksibenzilamid | 2787 | 590 | 219–484–1 | 16.006 | pelargonil vanililamid; N-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)nonanamid;n-nonanoil vanililamid | | |

16.007 | 30 | 7783–06–4 | vodikov sulfid | 3779 | 647 | 231–977–3 | 16.007 | | | |

16.009 | 30 | 7664–41–7 | amonijak | | 739 | 231–635–3 | 16.009 | | | 4 |

16.012 | 30 | | glicirhizna kislina | 2528 | 2221 | 215–785–7 | 16.012 | glicirhizin | | 3, 5 |

16.013 | 19 | 39711–79–0 | N-etil-2-izopropil-5-metilcikloheksan karboksamid | 3455 | 2298 | 254–599–0 | 16.013 | N-etil-p-mentan-3-karboksamid | | |

16.014 | 19 | 404–86–4 | N-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)- 8-metilnon-6–enamid | 3404 | 2299 | 206–969–8 | 16.014 | kapsaicin; 8-metilnon-6-enoil 4-hidroksi-3-metoksibenzilamid;tr-8-metil-N-vanilil-6-nonamid; vanililamid izodecenojske kisline; | | |

16.015 | 32 | 77–83–8 | etil metilfenilglicidat | 2444 | 6002 | 201–061–8 | 16.015 | etil alfa, beta-epoksi-beta-metilfenilpropionat; jagodni aldehid;aldehid C-16; | etil 2,3-epoksi-3-metil-3-fenilbutanoat | |

16.016 | 30 | 58–08–2 | kofein | 2224 | 11741 | 200–362–1 | 16.016 | | 1,3,7-trimetil-2,6-dioksopurin | 2, 3 |

16.017 | 30 | 109–95–5 | etil nitrit | 2446 | 11869 | 203–722–6 | 16.017 | nitritni eter; | | 4 |

16.018 | 32 | 121–39–1 | etil 3-fenil-2,3-epoksipropionat | 2454 | 11844 | 204–467–3 | 16.018 | etil alfa, beta-epoksi-alfa-fenilpropionat; etil 3-fenilglicidat; | | |

16.027 | 29 | 67–03–8 | tiamin hidroklorid | 3322 | 10493 | 200–641–8 | 16.027 | vitamin B1; | 3-((4-amino-2-metil-5-pirimidinil)metil)- 5-(2-hidroksietil)- 4-metil–tiazolium klorid | 1, 3 |

16.030 | 20 | 67715–80–4 | 2-metil-4-propil-1,3-oksatian | 3578 | 11540 | | 16.030 | 1,3-oksatian, 2-metil-4-propil;– | | |

16.032 | 30 | 83–67–0 | teobromin | 3591 | | 201–494–2 | 16.032 | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purin-2,6-dion; 3,7-dimetilksantin;1H-purin-2,6-dion, 3,7-dihidro-3,7-dimetil; | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purin-2,6-dion | 2, 3 |

16.039 | 30 | | kalijev 2-(1′— etoksi)etoksipropanoat | 3752 | | | 16.039 | | | |

16.040 | 32 | 74367–97–8 | etil 2,3-epoksi-3-metil-3-p-tolilpropionat | 3757 | 11707 | 277–844–3 | 16.040 | etil metil-p-tolilglicidat; etil metil-p-metilfenilglicidat; | etil 2,3-epoksi-3-(4-metilfenil)butanoat | |

16.041 | 22 | 13794–15–5 | natrijev 2-(4-metoksifenoksi)propionat | 3773 | | | 16.041 | | | |

16.042 | 32 | 18383–49–8 | karvon-5,6-oksid | | 10501 | | 16.042 | | 5,6-epoksi-p-ment-8-en-2-on | |

16.043 | 32 | 1139–30–6 | beta-kariofilen epoksid | | 10500 | 214–519–7 | 16.043 | beta-kariofilen oksid | 4,5-epoksi-4,12,12-trimetil-8-metilen–biciklo[8.2.0]dodekan | |

16.044 | 32 | 35178–55–3 | piperitenon oksid | | 10508 | | 16.044 | | 1,2-epoksi-p-ment-4(8)-en-3-on | |

16.047 | 19 | 60–35–5 | acetamid | | | 200–473–5 | 16.047 | | | |

16.048 | 30 | 12125–02–9 | amonijev klorid | | | 235–186–4 | 16.048 | | | |

16.049 | 19 | 541–35–5 | butiramid | | | 208–776–4 | 16.049 | butanamid | | |

16.050 | 30 | 5146–66–7 | 3,7-dimetilokta-2,6-diennitril | | | 225–918–0 | 16.050 | | | |

16.051 | 32 | 38284–11–6 | epoksi oksoforon | | | | 16.051 | 1,3,3-trimetil-7-oksabiciklo[4.1.0] heptan-2,5-dion | 2,3-epoksi-2,6,6-trimetil-1,4-cikloheksandion | |

16.052 | 19 | 105–60–2 | 1,6-heksalaktam | | | 203–313–2 | 16.052 | | | |

16.053 | 30 | 51115–67–4 | 2-izopropil- N, 2,3-trimetilbutanamid | 3804 | 10459 | 256–974–4 | 16.053 | 2-izopropil-N, 2,3-trimetilbutiramid; N, 2,3-trimetil-2-izopropilbutanamid | | |

16.054 | 16 | 65416–59–3 | 6-metilen-2,10,10-trimetil-1-oksaspiro[4.5]dec-7-en | | | | 16.054 | vitispiran | | |

16.055 | 11 | 564–20–5 | sklareolid | 3794 | | 209–269–0 | 16.055 | norambrienolid; dekahidro-tetrametilnafto-furanon | 3a, 6,6,9a-tetrametildekahidronafto(2,1b) furan-1-on | |

16.056 | 34 | 107–35–7 | tavrin | 3813 | | 203–483–8 | 16.056 | | 2-aminoetansulfonska kislina | 1, 3 |

16.057 | 20 | 72472–02–7 | 2,4,4-trimetil-1,3-oksatian | | | | 16.057 | | | |

16.058 | 25 | 10236–47–2 | naringin | 2769 | 10286 | 233–566–4 | 16.058 | | | |

16.059 | 30 | 12124–99–1 | amonijev vodikov sulfid | 2053 | 482 | 235–184–3 | 16.059 | | | 1, 5 |

16.060 | 30 | 53956–04–0 | glicirhizna kislina, amonijakalna | 2528 | 2221 | 258–887–7 | 16.060 | | | 1, 3, 5 |

16.061 | 30 | 20702–77–6 | neohesperidin dihidrohalkon | 3811 | | 243–978–6 | 16.061 | | | 4 |

16.062 | 20 | 59324–17–3 | trans-2-metil-4-propil-1,3-oksatian | | | 261–700–1 | 16.062 | | | |

16.064 | 07 | 52104–11–7 | kariolanol-1 | | | | 16.064 | | | |

16.065 | 23 | | 4-(beta-D-glukopiranoziloksi)- 3-metoksi–benzaldehid | | | | 16.065 | | | |

16.066 | 30 | 34625–23–5 | etil-D-glukopiranozid | | | 252–122–0 | 16.066 | | | |

16.067 | 30 | 18604–50–7 | 2-metoksi-4-(2-propenil)fenil-beta-D–glukopiranozid | | | | 16.067 | | | |

16.068 | 30 | 100–47–0 | benzonitril | | | 202–855–7 | 16.068 | | | 4 |

16.069 | 30 | 85–32–5 | gvanilna kislina | | | | 16.069 | | | |

16.070 | 32 | | 7,15-epoksi-3-kariofilen | | | | 16.070 | | | |

16.071 | 32 | | 4,5-epoksidec-2(trans)-enal | | | | 16.071 | | | |

16.073 | 01 | | natrijev diacetat | 3900 | | | 16.073 | natrijev etanoat | | |

16.075 | 23 | | etil vanilin beta-D-glukopiranozid | 3801 | | | 16.075 | | | |

16.077 | 20 | | 2-(2-metil-1-propenil)- 4,4-dimetil-1,3-oksatian | | | | 16.077 | | | |

16.078 | 34 | | licin hidroklorid | | | | 16.078 | | | |

16.079 | 25 | | 4-(p-hidroksifenil)- 2-butanon-beta-D–glukopiranozid | | | | 16.079 | | | |

16.080 | 30 | 72401–53–7 | taninska kislina | 3042 | | 276–638–0 | 16.080 | | D-glukoza pentakis[3,4-dihidroksi-5-[(trihi–droksi-3,4,5-benzoil)oksi]benzoat] | |

16.081 | 30 | 126–14–7 | oktaacetat saharoza | 3038 | 11819 | 204–772–1 | 16.081 | oktacetilsaharoza; oktacetil saharoza | | |

17.001 | 34 | 107–95–9 | beta-alanin | 3252 | | 203–536–5 | 17.001 | | 3-aminopropanojska kislina | 1, 3 |

17.002 | 34 | 56–41–7 | l-alanin | 3818 | 11729 | 200–273–8 | 17.002 | | 2-aminopropanojska kislina | 1, 3 |

17.003 | 34 | 74–79–3 | l-arginin | 3819 | 11890 | 200–811–1 | 17.003 | (S)- 2-amino-5-gvanidinovalerianska kislina; arginin; 2-amino-5–gvanidinovalerianska kislina | | 1, 3 |

17.004 | 34 | 3130–87–8 | asparagin | | 516 | 221–521–1 | 17.004 | | | 1, 3 |

17.005 | 34 | 56–84–8 | asparginska kislina | 3656 | 10078 | 200–291–6 | 17.005 | | 2-aminobutandiojska kislina | 1, 3 |

17.006 | 34 | 56–89–3 | cistin | | 11747 | 200–296–3 | 17.006 | | | 1, 3, 5 |

17.007 | 34 | 56–85–9 | glutamin | 3684 | | 200–292–1 | 17.007 | | | 1, 3 |

17.008 | 34 | 71–00–1 | l-histidin | 3694 | | 200–745–3 | 17.008 | | | 1, 3 |

17.009 | 34 | 36901–87–8 | 4-hidroksiprolin | | | | 17.009 | | 4-hidroksi pirolidin-2-karboksilna kislina | |

17.010 | 34 | 443–79–8 | d, l-izolevcin | 3295 | 10127 | 207–139–8 | 17.010 | | 2-amino-3-metilpentanojska kislina | 1, 3 |

17.011 | 34 | 595–39–1 | izovalin | | | | 17.011 | 2-amino-2-metilmaslena kislina | 2-amino-2-metilbutanojska kislina | 1, 3 |

17.012 | 34 | 61–90–5 | l-levcin | 3297 | 10482 | 200–522–0 | 17.012 | | | 1, 3 |

17.013 | 34 | 70–54–2 | DL-lizin | 3847 | 11947 | 200–740–6 | 17.013 | | | 1, 3, 5 |

17.014 | 34 | 59–51–8 | d, l-metionin | 3301 | 569 | 200–432–1 | 17.014 | D, L-metionin; alfa-amino-gama-metil tio-n-maslena kislina;2-amino-4-(meti tio)-butanojska kislina | 2-amino-4-(metiltio)butanojska kislina | 1, 3 |

17.015 | 34 | 1115–84–0 | S-metilmetioninsulfonijev klorid | 3445 | 761 | 214–231–1 | 17.015 | vitamin U; DL-(3-amino-3-karboksipropil)dimetilsulfonijev klorid | | |

17.016 | 34 | 3184–13–2 | l-ornitin monoklorohidrat | | | 221–678–6 | 17.016 | | | 1, 3 |

17.017 | 34 | 150–30–1 | DL-fenilalanin | 3726 | 10488 | 205–756–7 | 17.017 | | | 1, 3 |

17.018 | 34 | 63–91–2 | l-fenilalanin | 3585 | 10488 | 200–568–1 | 17.018 | | | 1, 3 |

17.019 | 34 | 147–85–3 | l-prolin | 3319 | 10490 | 205–702–2 | 17.019 | | pirolidin-2-karboksilna kislina | 1, 3 |

17.020 | 34 | 302–84–1 | serin | | | 206–130–6 | 17.020 | | 2-amino-3-hidroksipropanojska kislina | 1, 3 |

17.021 | 34 | 80–68–2 | treonin | | | 201–300–6 | 17.021 | | 2-amino-3-hidroksibutanojska kislina | 1, 3 |

17.022 | 34 | 60–18–4 | l-tirozin | 3736 | | 200–460–4 | 17.022 | | | 1, 3 |

17.023 | 34 | 516–06–3 | DL-valin | 3444 | | 208–220–0 | 17.023 | | 2-amino-3-metilbutanojska kislina | 1, 3 |

17.024 | 34 | 302–72–7 | DL-alanin | 3818 | 11729 | 206–126–4 | 17.024 | L-alfa-alanin; (S)- 2-aminopropanojska kislina; L-alfa-amino–propionska kislina; DL-alanin; DL-2-aminopropanojska kislina | | 1, 3, 5 |

17.026 | 34 | 56–87–1 | l-lizin | 3847 | 11947 | 200–294–2 | 17.026 | lizin; (S)- 2,6-diaminoheksanojska kislina; alfa, epsilon–diaminokaprojska kislina | | 1, 3 |

17.027 | 34 | 63–68–3 | l-metionin | 3301 | | 200–562–9 | 17.027 | | | 1, 3, 5 |

17.028 | 34 | 72–18–4 | l-valin | 3444 | | 200–773–6 | 17.028 | | | 1, 3, 5 |

17.030 | 34 | 73–32–5 | l-izo levcin | | | 200–798–2 | 17.030 | | | 1, 3 |

17.031 | 34 | 657–27–2 | l-lizin monoklorhidrat | | | | 17.031 | | | 1, 3, 5 |

17.032 | 34 | 52–89–1 | l-cistein hidroklorid | | 11746 | 200–157–7 | 17.032 | | | 1 |

17.033 | 34 | 52–90–4 | l-cistein | 3263 | 10464 | 200–158–2 | 17.033 | | | 1 |

17.034 | 34 | 56–40–6 | glicin | 3287 | 11771 | 200–272–2 | 17.034 | | | 1 |

DEL B

AROMATIČNE SNOVI, SPOROČENE SKLADNO S ČLENOM 3(2) UREDBE (ES) št. 2232/96, ZA KATERE JE BILA ZAHTEVANA ZAŠČITA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE PROIZVAJALCA

Koda | Datum prejema sporočila pri Komisiji |

CN003 | 17.10.1998 |

CN004 | 17.10.1998 |

CN009 | 17.10.1998 |

CN010 | 17.10.1998 |

CN012 | 17.10.1998 |

CN013 | 17.10.1998 |

CN014 | 17.10.1998 |

CN016 | 17.10.1998 |

CN019 | 17.10.1998 |

CN022 | 17.10.1998 |

CN023 | 17.10.1998 |

CN030 | 17.10.1998 |

CN031 | 17.10.1998 |

CN033 | 17.10.1998 |

CN035 | 17.10.1998 |

CN036 | 17.10.1998 |

CN037 | 17.10.1998 |

CN042 | 17.10.1998 |

CN045 | 17.10.1998 |

CN048 | 17.10.1998 |

CN049 | 17.10.1998 |

CN050 | 17.10.1998 |

CN052 | 17.10.1998 |

CN053 | 17.10.1998 |

CN054 | 17.10.1998 |

CN057 | 17.10.1998 |

CN058 | 30.10.1998 |

CN059 | 18.9.1998 |

CN060 | 26.10.1998 |

CN061 | 26.10.1998 |

CN064 | 3.2.1999 |

CN065 | 26.1.2001 |

"

[1] Chemical Abstracts Service.

[2] European Inventory of Existing Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi).

[3] Svet Evrope.

[4] Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US.

--------------------------------------------------

Top