EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001X0810(01)

Statut Evropskega investicijskega sklada ki ga je skupščina odobrila 14. junija 1994 in spremenila 19. junija 2000 (2001/C 225/02)

OJ C 225, 10.8.2001, p. 2–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 241 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 40 - 46

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

32001X0810(01)Uradni list C 225 , 10/08/2001 str. 0002 - 0008


Statut Evropskega investicijskega sklada

ki ga je skupščina odobrila 14. junija 1994 in spremenila 19. junija 2000

(2001/C 225/02)

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Evropski investicijski sklad, v nadaljevanju "sklad", ki ima status pravne osebe in je finančno neodvisen.

Člen 2

Naloge in dejavnosti

1. Naloga sklada je prispevati k izvajanju ciljev Skupnosti.

To nalogo sklad izvaja preko dejavnosti, ki obsegajo:

- zagotavljanje garancij in drugih primerljivih instrumentov za posojila in druge finančne obveznosti v kakršni koli obliki, ki je zakonsko dovoljena,

- nakup, posedovanje, upravljanje in odtujitev deležev v katerem koli podjetju po pogojih iz člena 12(2)(i) tega statuta.

2. Poleg tega se sklad lahko ukvarja z drugimi dejavnostmi, povezanimi ali izhajajočimi iz nalog, predstavljenih v tem členu. Dejavnosti sklada lahko vključujejo najemanje posojil.

3. Dejavnosti sklada temeljijo na zdravih načelih bančništva ali drugih ustreznih zdravih komercialnih načelih in praksi. Ne glede na določbe člena 28 se omenjene dejavnosti izvajajo v tesnem sodelovanju med skladom in njegovimi ustanovitelji ali med skladom in njegovimi dejanskimi člani ob ustreznem času, odvisno od primera.

Člen 3

Sedež

Sedež sklada je v Luxembourgu.

Člen 4

Člani

1. Ustanovni člani sklada so:

- Evropska skupnost, v nadaljevanju "Skupnost", ki jo zastopa Evropska komisija, v nadaljevanju "Komisija",

- Evropska investicijska banka, v nadaljevanju "banka",

- finančne institucije, seznam katerih je priložen temu statutu (Priloga I), v nadaljevanju "finančne institucije".

2. Po pogojih, ki jih opredeli upravni odbor, delujoč po sklepu skupščine, lahko člani sklada postanejo druge pravne osebe iz finančnega sektorja, katerih poslovni cilji podpirajo naloge sklada.

Člen 5

Kapital

1. Odobreni kapital sklada na začetku znaša 2000 milijonov EUR, razdeljenih v 2000 delnic, od katerih ima vsaka nominalno vrednost 1 milijon evrov in ki so na voljo za vpis članicam sklada po členu 6 tega Statuta.

2. Odobreni kapital se lahko poveča s sklepom skupščine s 85 % večino oddanih glasov.

3. V primeru povečanja kapitala in pod pogoji, ki jih predpiše skupščina, ima vsaka članica možnost, da vpiše del povečanja kapitala, ustrezen razmerju med vpisanimi delnicami te članice in kapitalom sklada pred dokapitalizacijo.

4. Članice sklada so odgovorne za obveznosti sklada samo v znesku svojega deleža vpisanega in nevplačanega kapitala.

Člen 6

Vpis delnic

1. Ustanoviteljice sklada vpišejo število delnic, določeno v Prilogi II k temu statutu, po nominalni vrednosti.

2. Nadaljnji vpis delnic se opravi po pogojih, ki jih predpiše skupščina; cena teh delnic ne sme biti manjša od nominalne.

Člen 7

Delnice

1. Delnice v začetnem vpisanem kapitalu se vplačajo do višine 20 % v štirih enakih letnih obrokih.

2. V primeru dokapitalizacije o dogovorih za vplačilo odloča skupščina.

3. Skupščina lahko na predlog upravni odbor zahteva plačilo vpisanega, a nevplačanega kapitala v potrebnem obsegu, da lahko sklad poravnava svoje obveznosti do upnikov. Tako plačilo se izvrši v 90 dneh od sklepa skupščine.

4. Plačila so v evrih.

5. Razen s predhodnim pisnim dovoljenjem upravnega odbora delnic ni mogoče zastaviti ali na kakršen koli način obremeniti.

6. Brez poseganja v odstavek 4 člena 5 tega statuta noben član zaradi svojega članstva ne prevzema nobene finančne odgovornosti za obveznosti sklada.

7. Sredstva, ki jih sklad ne potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti po členu 2, se lahko investirajo na finančnih trgih. Pri upravljanju teh investicij se sklad ne ukvarja z valutnimi arbitražami, ki niso neposredno potrebne za njegovo delovanje ali izpolnjevanje prevzetih obveznosti.

8. Članice sklada lahko odtujijo svoje delnice, tako da jih prenesejo na drugo članico ali tretjo osebo po členu 4(2) tega statuta. Če bi članica želel odtujiti svoje delnice, jih ponudi banki ali s privolitvijo le-te kateri koli drugi članici sklada ali tretji osebi, ki izpolnjuje merila člena 4(2) tega statuta.

Člen 8

Pravice, ki izhajajo iz delnic

Po pogojih iz členov 27 in 33 tega statuta vsaka delnica daje pravice v zvezi z lastništvom premoženja sklada, udeležbo v čistem dobičku in, kadar je ustrezno, izkupičku iz likvidacije v sorazmerju s številom obstoječih delnic.

Člen 9

Upravljanje in vodenje sklada

Sklad vodijo in upravljajo naslednji trije organi:

- skupščina,

- upravni odbor,

- izvršni direktor.

Člen 10

Skupščina

1. Skupščina članov sklada se organizira vsaj enkrat letno, na podlagi sklica predsednika upravnega odbora. Skupščina poteka na sedežu sklada ali na drugi lokaciji, določeni v obvestilu o sklicu Skupščine.

2. Skupščina se lahko skliče tudi na zahtevo ene od članic sklada in po sklepu upravnega odbora. Skupščina se skliče, če tako zahtevajo članice, katerih delnice predstavljajo 13 % ali več vpisanega kapitala, in pri tem opredelijo vzrok za tako zahtevo.

3. Sklepi skupščine se lahko sprejmejo po pisnem postopku, pri čemer se upoštevajo pogoji in pravila, predpisani v poslovniku.

Člen 11

Udeležba – Zastopanje – Sklepčnost – Večina

1. Vse članice sklada imajo pravico sodelovanja na sejah skupščine.

2. Skupnost zastopa eden od članov Komisije ali nek drugi ustrezno pooblaščen posameznik.

3. Banko zastopa njen predsednik ali podpredsednik ali nek drugi ustrezno pooblaščen posameznik.

4. Finančne institucije zastopa en posameznik za vsako finančno institucijo.

5. Vsaka članica sklada ima število glasov, enako številu delnic, ki jih je vpisal.

6. Člani lahko glasujejo po pošti ali pa jih zastopa drug član.

7. Sklepčnost, potrebna za zasedanje skupščine, se doseže, ko imajo prisotni ali zastopani člani najmanj 50 odstotkov vpisanega kapitala.

8. Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen če ni v tem statutu predvideno drugače.

Člen 12

Pooblastila skupščine

1. Članice sklada izvajajo svoje pravice preko skupščine.

2. Skupščina:

(i) sprejme kateri koli sklep, ki sklad pooblašča za vodenje postopkov, predvidenih v drugi alinei člena 2(1) tega statuta;

(ii) odobri poslovnik sklada;

(iii) odloča o sprejemu novih članic;

(iv) odobri letno poročilo, ki ga predloži upravni odbor;

(v) odobri letno bilanco stanja in bilanco uspeha;

(vi) določi dodelitev sredstev in porazdelitev čistega dobička sklada;

(vii) imenuje člane Nadzornega odbora sklada;

(viii) izvaja pooblastila iz člena 34 tega statuta za sprejem morebitnih sprememb tega statuta;

(ix) odloča o povečanju odobrenega kapitala sklada in morebitnih pozivih za vplačilo nevplačanega vpisanega kapitala;

(x) upoštevaje pogoje iz člena 26 tega statuta odloča o povečanju zgornje meje obveznosti sklada;

(xi) sprejema sklepe o suspendiranju ali izključitvi članic;

(xii) sprejme sklep v zvezi s trajno zaključitvijo delovanja sklada in razdelitvijo njegovega premoženja;

(xiii) imenuje člane upravni odbor in morebitne namestnike teh članov med posamezniki, imenovanimi po členu 15(1) in (3) tega statuta;

(xiv) prisilno razreši člana upravnega odbora, če ta ne more več opravljati svojih nalog ali je odgovoren za hudo kršitev;

(xv) izvaja vsa pooblastila, dodeljena s katero koli drugo določbo tega statuta.

3. Postopki delovanja skupščine se predpišejo v poslovniku.

Člen 13

Predsedstvo skupščine

Skupščini predseduje zastopnik članice z najvišjim številom delnic v skladu.

Člen 14

Zapisnik – Izvlečki

Razprave skupščine se vnesejo v zapisnik. Zapisnik sestavi sekretariat sklada, njegove kopije ali izvlečki pa se overijo in predložijo članom.

Člen 15

Upravni odbor

1. Upravni odbor sestavlja sedem članov, ki jih imenuje skupščina in jih določijo člani sklada po postopku iz poslovnika. Skupščina lahko spremeni število članov v upravnem odboru.

2. Pri opravljanju svojih nalog člani upravnega odbora delujejo neodvisno in v korist sklada. Odgovorni so samo skupščini. Vsakemu članu upravnega odbora lahko pomaga namestnik, ki v njegovi odsotnosti deluje v njegovem imenu, prisostvuje sestankom upravnega odbora in ima enaka pooblastila kot član, ki ga nadomešča.

3. Člani upravnega odbora in morebitni namestniki se imenujejo skladno z ureditvami, predpisanimi v poslovniku. Poslovnik lahko predvidi, da se imenovani član pooblasti za delovanje kot član v Odboru pred sklepom letne skupščine o imenovanju. Pravila, ki veljajo za člane Odbora, veljajo tudi za tako imenovanega člana.

4. Člani upravnega odbora se imenujejo za mandat dveh let, ki se lahko podaljša.

5. Če letno poročilo, ki ga upravni odbor predloži skupščini, ni odobreno, upravni odbor odstopi.

6. Postopki delovanja upravnega odbora so predpisani v poslovniku.

Člen 16

Pooblastila upravnega odbora

Poleg pooblastil, ki mu jih dajejo druge določbe tega statuta, upravni odbor:

(i) odloča o vseh dejavnostih sklada. Pooblastilo za odločanje lahko v celoti ali deloma prenese dalje, kot meni, da je ustrezno;

(ii) sprejema smernice in navodila za delovanje ter vodenje sklada;

(iii) sestavlja predloge za predložitev skupščini;

(iv) sestavlja predloge za predložitev skupščini;

(v) določa merila donosnosti za delovanje sklada;

(vi) določa cilje in omejitve zadolževanja iz člena 2(2) tega statuta;

(vii) na podlagi predlogov članov sklada in po postopku iz poslovnika imenuje glavnega direktorja in njegovega morebitnega namestnika. Ima tudi pooblastilo, da odpusti glavnega direktorja in njegovega morebitnega namestnika;

(viii) nadzoruje glavnega direktorja in njegovega namestnika ter zagotavlja, da se sklad upravlja po določbah tega statuta ter skladno s smernicami in navodili upravnega odbora;

(ix) skupščini predloži zaključni račun in letno poročilo o dejavnostih sklada;

(x) sklicuje skupščine sklada;

(xi) ne glede na pooblastila skupščine sprejema sklepe o vseh zadevah, ki niso v pristojnosti glavnega direktorja.

Člen 17

Predsedstvo upravnega odbora

1. Upravnemu odboru predseduje eden njegovih članov, imenovan po določbah, predpisanih v poslovniku.

2. Če predsednik ne more biti prisoten, upravnemu odboru predseduje drug član upravnega odbora, imenovan po določbah poslovnika.

Člen 18

Upravni odbor – sestanki – sklepčnost

1. Upravni odbor se sestaja tako pogosto, kot to zahtevajo interesi sklada, in vsaj enkrat na koledarsko četrtletje. Sestanke skliče predsednik, dnevni red pa se sestavi skladno s poslovnikom. Predsednik skliče sestanek Upravnega odbora, če član Odbora predloži utemeljeno zahtevo. Sestanek upravnega odbora se odvija na sedežu sklada ali drugem kraju, ki ga izbere predsednik.

2. Sklepi upravnega odbora se lahko sprejmejo po pisnem postopku upoštevaje pogoje in skladno s pravili poslovnika.

3. Razprave upravnega odbora so veljavne samo, če je prisotna najmanj polovica članov Odbora.

4. Sklepi upravnega odbora se sprejmejo z večino glasov.

Člen 19

Zapisnik

Razprave upravnega odbora se vnesejo v zapisnik. Zapisnik sestavi sekretariat sklada, njegove kopije ali izvlečki pa se overijo in predložijo članom.

Člen 20

Izvršni direktor

1. Sklad vodi izvršni direktor. Deluje neodvisno in tako, da to najbolje ustreza interesom sklada, pri opravljanju svojih nalog pa je odgovoren samo upravnemu odboru.

2. Izvršni direktor je imenovan za mandat do petih let in je lahko ponovno imenovan.

3. Izvršni direktorju lahko pomaga namestnik, ki ga v odsotnosti nadomešča in ima enaka pooblastila.

4. Postopki za izdelavo predlogov za imenovanje izvršnega direktorja in morebitnega namestnika se predpišejo v poslovniku.

Člen 21

Pooblastila izvršnega direktorja

1. Izvršni direktor je odgovoren za vsakodnevno vodenje sklada po določbah tega statuta ter smernicah in navodilih, ki jih sprejme upravni odbor.

2. Izvršni direktor zlasti:

- deluje skladno s smernicami in navodili, ki jih sprejme upravni odbor po členu 16 tega statuta,

- predloži letno poročilo sklada upravnemu odboru,

- je odgovoren za sestavo zaključnega računa sklada v treh mesecih po zaključku vsakega finančnega leta in njegovo predložitev upravnemu odboru,

- zagotavlja upravnemu odboru dodatna poročila in dokumente, kot je predpisano v poslovniku ali kot lahko zahteva upravni odbor.

3. Izvršni direktor zastopa sklad v odnosih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih.

4. Dokumente v zvezi s skladom in vse obveznosti, prevzete v imenu sklada, podpisuje izvršni direktor ali zastopnik, ki ga je ustrezno pooblastil izvršni direktor.

5. Uslužbenci sklada sodijo v pristojnost izvršni direktorja, ki jih zaposluje in razrešuje.

Člen 22

Revizija

1. Poročila sklada letno pregleduje Revizijski odbor v sestavi treh revizorjev, ki jih je imenovala skupščina. Skupščina lahko odloča o povečanju števila revizorjev na največ pet. Imenovanja se opravijo po pogojih, predpisanih v poslovniku.

2. Člani Revizijskega odbora delujejo po običajnih standardih svoje stroke. Revizijski odbor potrjuje, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sklada izkazujeta resničen vpogled v finančni položaj sklada v zvezi z njegovimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev ter rezultati delovanja za finančno leto v pregledu.

Člen 23

Delovanje

V okviru tega statuta lahko sklad opravlja svoje dejavnosti na ozemlju držav članic Skupnosti, v državah, ki so zaprosile za članstvo v Skupnosti in se je zanje pričel pristopni proces, ali v sosednjih državah Skupnosti, kolikor gre za čezmejne projekte.

Člen 24

Plačilo sklada

Višina plačila ali drugih prihodkov, za katere si sklad prizadeva v zvezi s svojimi dejavnostmi po tem statutu, se določi na način, ki odraža nastala tveganja, krije stroške delovanja, vzpostavlja rezerve v sorazmerju z omenjenimi tveganji in ustvarja ustrezen donos na sredstva.

Člen 25

Omejitve delovanja sklada

V zvezi z zagotavljanjem garancij upravni odbor po členu 16 tega statuta predpiše omejitve obveznosti sklada.

Ustrezne omejitve obveznosti sklada pri pridobivanju deležev v podjetjih se predpišejo v ustreznih sklepih, omenjenih v členu 12(2)(i) tega statuta.

Člen 26

Zgornja meja za skupne obveznosti sklada

Skupne obveznosti sklada brez obveznosti, ki jih sklad opravi v imenu tretjih oseb, ne smejo presegati:

- za garancije: trikratni znesek vpisanega kapitala; ta zgornja meja se lahko poveča s sklepom skupščine do največ petkratnega zneska vpisanega kapitala. Če so rezerve sklada enake ali presegajo 7,5 % zneska vpisanega kapitala, se lahko ta gornja meja poviša s sklepi skupščine do največ osemkratnega zneska vpisanega kapitala;

- za deleže: znesek, ki ga določi skupščina po členu 12 tega statuta.

Člen 27

Dodelitev in delitev čistega dobička

1. Skupščina najmanj vsako leto določi, kateri del čistega dobička sklada se dodeli v rezerve, v druge namene ali razdeli članicam sklada.

Pred vsako razdelitvijo članicam sklada se vsako leto v rezerve dodeli znesek, ki je enak vsaj 20 % čistega dobička. Dodeljevanje v rezerve preneha, ko dosežejo 10 % vpisanega kapitala, in se ponovno vpelje, če rezerve padejo pod 10 % vpisanega kapitala.

2. Razdelitev članicam sklada se izvede v sorazmerju s številom delnic, ki jih ima vsak članica.

Člen 28

Sodelovanje s tretjimi osebami

1. Sklad lahko sprejme naloge upravljanja posebnih sredstev, ki so mu jih zaupale tretje osebe, pod pogojem, da so združljive z njegovimi nalogami, da so sredstva na ločenih računih in da so naloge ustrezno plačane.

2. Sklad lahko po pogojih tega statuta sodeluje z vsemi mednarodnimi organizacijami, ki izvajajo svoje dejavnosti na podobnih področjih.

3. Sklad lahko v prizadevanjih za izpolnitev svojih ciljev ali nalog sklene sporazume s temi organizacijami, pa tudi z nacionalnimi organizacijami in bančnimi partnerji v državah članicah Skupnosti ali tretjih državah.

Člen 29

Suspendiranje ali izključitev članic

1. Če članica sklada ne izpolnjuje svojih obveznosti po Statutu, se lahko suspendira s sklepom skupščine.

2. Članice med suspenzom zavezujejo obveznosti člana sklada; vendar pa ne smejo uveljavljati pravic, predvidenih v tem statutu.

3. Če po poteku šestih mesecev po sklepu skupščine o suspendiranju članice ta še ni izpolnila obveznosti, zaradi katerih je bil omenjeni sklep sprejet, lahko skupščina članico izključi.

Člen 30

Poračun stroškov s članicami, izključenimi iz sklada

1. Zaključitev članstva narekuje delni poračun stroškov s temi članicami.

2. Delnice izključene članice se odtujijo po določbi člena 7(8) tega statuta. Če delnic ne kupi banka ali druga članica sklada, lahko skupščina dovoli prodajo osebam, ki izpolnjujejo merila člena 4(2) tega statuta.

V primeru, da druge članice ali osebe, ki izpolnjujejo merila člena 4, odstavek 2, delnic ne kupijo ponovno, jih kupi sklad.

3. Ob upoštevanju odstavka 2 zgoraj sklad ponovno kupi delnice izključenega člana po nižji, nominalni ali knjigovodski vrednosti, izračunani na dan zaključitve članstva v skladu.

Ne glede na izključitev iz sklada izključeno članico zavezujejo njene neposredne obveznosti in pogojne obveznosti do sklada toliko časa, dokler ni poravnan kakršenkoli del garancij ali kapitalske udeležbe, sklenjene pred zaključitvijo članstva. Ne zavezujejo jo obveznosti, ki izhajajo iz garancij ali kapitalske udeležbe in jih je sklad sprejel kasneje, prav tako ne deli prihodka ali stroškov sklada.

4. Plačilo delnic, ki jih je sklad ponovno kupil od izključene članice, se opravi po naslednjih pogojih:

- izplačil ni pred potekom obdobja šestih mesecev po datumu zaključka članstva. Plačilo se omeji na znesek, za katerega nakupna cena presega vsoto obveznosti, ki jih ima nekdanja članica do sklada in izhajajo iz delovanja sklada;

- če ima sklad izgube s katero koli garancijo ali kapitalsko udeležbo sklada, ki so bile na dan zaključka članstva neporavnane in znesek teh izgub na dan zaključka članstva presega znesek rezervacije za izgube, nekdanja članica na zahtevo sklada poplača znesek, za katerega bi se cena ponovnega nakupa njegovih delnic zmanjšala, če bi bile pri določanju cene ponovnega nakupa upoštevane izgube. Poleg tega nekdanjo članico še naprej zavezuje vsak poziv za vplačilo nevplačanega vpisa v obsegu, v katerem bi se moral odzvati, če bi se zmanjšala vrednost kapitala sklada in bi bil poziv v času, ko je določena cena za ponoven nakup njenih delnic.

Člen 31

Zaključitev delovanja

1. Upravni odbor lahko, če tako zahtevajo okoliščine, začasno ustavi delovanje sklada. Ta sklep napoti na skupščino v nadaljnjo presojo. Skupščina lahko s kvalificirano večino 85 % oddanih glasov odloči, da trajno zaključi delovanje sklada, ki potem preneha z vsemi svojimi dejavnostmi, razen v zvezi z likvidacijo sklada.

2. Trajno prenehanje delovanja sklada zahteva njegovo likvidacijo. Skupščina imenuje likvidacijske upravitelje, ki začnejo z dejavnostmi, potrebnimi za likvidacijo.

Člen 32

Odgovornost članov sklada

1. V primeru trajnega prenehanja delovanja sklada se neplačane terjatve sklada poravnajo iz naslednjih sredstev v navedenem vrstnem redu:

- premoženje sklada,

- zneski, dolgovani skladu v zvezi z vpisanim, a nevplačanim kapitalom.

2. Upravni odbor sprejeme ustrezne ukrepe za zagotovitev porazdelitve med neposrednimi upniki in pogojnimi upniki sorazmerno z njihovimi zakonskimi pravicami.

Člen 33

Razdelitev premoženja

1. V primeru prenehanja delovanja sklada se premoženje ne razdeli med članice na račun njihovega vpisa kapitala sklada dokler:

- v celoti niso bile poravnane vse obveznosti do upnikov sklada,

- skupščina ni odločila, da bo razdelila premoženje.

2. Premoženje se razdeli med članice sklada v sorazmerju z vložkom vsake članice v kapital sklada.

3. Upravni odbor predpiše postopke za to razdelitev.

Člen 34

Spremembe

1. Ta statut je mogoče spremeniti s sklepom skupščine na predlog upravnega odbora. Vsaka sprememba členov 2 in 3 tega statuta zahteva večino 85 % oddanih glasov.

2. Razen če skupščina ne odloči drugače, odobrene spremembe začnejo veljati tri mesece po dnevu, ko so bili člani sklada o njih uradno obveščeni.

Člen 35

Pravo in sodna pristojnost

1. O sporih med skladom na eni strani in koristniki njegovega delovanja na drugi strani ne glede na to, ali so to finančne ustanove v vlogi koristnikov ali drugi koristniki, odločajo pristojna nacionalna sodišča.

2. V ta namen ima sklad naslov za vročitev v vsaki državi članici Skupnosti. Lahko pa v vsaki pogodbi navede ustrezen naslov za vročitev ali zagotovi arbitražo.

3. Kot je predvideno in v mejah, predpisanih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (člen 30(6) Statuta banke), spori v zvezi z ukrepi, ki jih sprejmejo organi sklada, sodijo v sodno pristojnost Sodišča evropskih skupnosti.

Člen 36

Privilegiji in imunitete

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti velja tudi za sklad, člane njegovih organov in njegove zaposlene, po pogojih, predpisanih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (člen 30(5) Statuta banke).

Člen 37

Začetek veljavnosti

Ta statut začne veljati na dan, ki ga določi skupščina.

--------------------------------------------------

Top