EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2597

Uredba Komisije (ES) št. 2597/2001 z dne 28. decembra 2001 o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere vrste vina s poreklom iz Republike Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in iz Republike Slovenije

OJ L 345, 29.12.2001, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 99 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 192 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 192 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 113 - 118

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2597/oj

32001R2597Uradni list L 345 , 29/12/2001 str. 0035 - 0040


Uredba Komisije (ES) št. 2597/2001

z dne 28. decembra 2001

o odprtju in zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za nekatere vrste vina s poreklom iz Republike Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in iz Republike Slovenije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/919/ES z dne 9. decembra 2001 o sklenitvi Dodatnega protokola k Začasnemu sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani, zaradi upoštevanja izida pogajanj med strankami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatere vrste vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače [1] in zlasti člena 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/918/ES z dne 3. decembra 2001 o sklenitvi Dodatnega protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani, zaradi upoštevanja izida pogajanj med strankami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatere vrste vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače [2] in zlasti člena 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/917/ES z dne 3. decembra 2001 o sklenitvi Dodatnega protokola k Začasnemu sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, zaradi upoštevanja izida pogajanj med strankami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatere vrste vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače [3] in zlasti člena 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/916/ES z dne 3. decembra 2001 o sklenitvi Dodatnega protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, zaradi upoštevanja izida pogajanj med strankami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatere vrste vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače [4] in zlasti člena 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/920/ES z dne 4. decembra 2001 o sklenitvi Dodatnega protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani, in Republiko Slovenijo na drugi strani, zaradi upoštevanja izida pogajanj med strankami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatere vrste vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače [5] in zlasti člena 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Dodatni protokoli (v nadaljevanju: dodatni protokoli o vinu), sprejeti s sklepi 2001/919/ES, 2001/918/ES, 2001/917/ES, 2001/916/ES in 2001/920/ES z Republiko Hrvaško, z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in z Republiko Slovenijo, predvidevajo vzajemne preferencialne koncesije za nekatere vrste vina, vzajemno priznavanje, zaščito in nadzor imen vin in vzajemno priznavanje, zaščito in nadzor poimenovanj za žgane pijače in aromatizirane pijače. Ti protokoli veljajo od 1. januarja 2002.

(2) V Prilogi I k vsakemu od teh Dodatnih protokolov o vinu, so zagotovljene posamezne tarifne kvote na področju uvoza nekaterih vrst vina, s poreklom iz Republike Hrvaške, iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in iz Republike Slovenije, v Skupnost. Te posamezne tarifne kvote so določene iz globalne tarifne kvote 545000 hl, odprte z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 [6], kakor so bile spremenjene z Uredbo (ES) št. 2563/2000 [7].

(3) Posamezne tarifne kvote, predvidene v Dodatnih protokolih o vinu so letne in se ponavljajo za nedoločeno obdobje. Zato bi morala Komisija sprejeti izvedbene ukrepe za odpiranje in upravljanje teh tarifnih kvot Skupnosti.

(4) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 993/2001 [9], je kodificirala pravila upravljanja za tarifne kvote, namenjene za uporabo po kronološkem vrstnem redu datumov carinskih deklaracij.

(5) Posebej je treba paziti, da se vsem uvoznikom Skupnosti zagotovi enak in nepretrgan dostop do tarifnih kvot in da se stopnje, določene za kvote, uporabljajo nepretrgoma za ves uvoz zadevnih proizvodov v države članice, dokler kvote niso izčrpane.

(6) Za zagotavljanje učinkovitosti skupnega upravljanja teh kvot, morajo biti države članice pooblaščene, da črpajo iz količin kvote potrebne količine, ki ustrezajo dejanskemu uvozu. Vendar ta metoda upravljanja zahteva tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo in slednja mora še zlasti nadzorovati stopnjo, pri kateri so kvote izrabljene in ustrezno obvestiti države članice. Zaradi hitrosti in učinkovitosti naj bi se komunikacija med državami članicami in Komisijo vršila s telematsko povezavo.

(7) Ugodnosti oprostitve carin znotraj tarifne kvote, predvidene v Dodatnih protokolih o vinu, za Republiko Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ali Republiko Slovenijo, je potrebno opustiti, če katerakoli od teh držav za zadevne proizvode plačuje izvozna nadomestila.

(8) Upravičenost do koristi iz posameznih tarifnih kvot Skupnosti je predmet predstavitve dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2, v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja [10].

(9) Posamezne tarifne kvote za nekatere vrste vina, s poreklom iz Republike Hrvaške in Republike Slovenije, je treba progresivno povečati glede na specifične pogoje, nakazane v Dodatnih protokolih o vinu. Še zlasti se lahko letno povečanje uporablja samo, če se uporabi najmanj 80 % ustrezne količine, odprte tekom prejšnjega leta. Posledično bi morala Komisija pregledati količine, porabljene vsako leto in sprejeti določbe za izvajanja kakršnihkoli potrebnih prilagoditev teh količin za Hrvaško ali Slovenijo.

(10) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ko so vina, navedena v Prilogi, ki imajo poreklo iz Republike Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ali Republike Slovenije, dana v prosti promet v Skupnosti, koristijo oprostitev carin, v okviru omejitev letnih tarifnih kvot Skupnosti, določenih v tej Prilogi, in v skladu z določbami, navedenimi v tej uredbi.

2. Če katerakoli od zadevnih držav plačuje izvozna nadomestila za zadevne proizvode, se oprostitev carin znotraj tarifne kvote, določene v Dodatnem protokolu, sklenjenemu s sklepi 2001/919/ES, 2001/918/ES, 2001/917/ES, 2001/916/ES in 2001/920/ES (v nadaljevanju dodatni protokoli o vinu), za to državo začasno opusti.

Člen 2

Upravičenost do ugodnosti iz tarifnih kvot Skupnosti, navedenih v členu 1(1), je pogojena s predložitvijo dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2, v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001.

Člen 3

Ne glede na pogoje iz točke 5(a) Priloge I k vsakemu od Dodatnih protokolov o vinu, veljajo za uvoz vina znotraj tarifnih kvot Skupnosti iz člena 1 (1), za opredelitev pojma proizvodov s poreklom in metod upravnega sodelovanja določbe iz protokolov, ki se uporabljajo, v Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško in Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani, Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, kakor tudi Evropskem sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani.

Člen 4

1. Tarifne kvote iz te uredbe upravlja Komisija v skladu s členi 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2. Vsaka država članica zagotovi, da imajo uvozniki zadevnih proizvodov enak in nepretrgan dostop do tarifnih kvot tako dolgo, kot to dovoljuje izravnava z ustrezno količino kvote.

3. Komunikacije v zvezi z upravljanjem s tarifnimi kvotami med državami članicami in Komisijo se, kolikor je to mogoče, izvajajo preko telematske povezave.

Člen 5

1. Individualne tarifne kvote za vina, s poreklom iz Hrvaške in Slovenije, iz dela I in II Priloge pod zaporednimi številkami 09.1588 in 09.1548 se vsako leto povečajo.

2. Letno povečanje iz odstavka 1 se lahko uporablja samo, če se uporabi najmanj 80 % ustrezne količine, odprte tekom prejšnjega leta.

Komisija pregleda količine, uporabljene vsako leto, in sprejme določbe za izvajanje kakršnihkoli potrebnih prilagoditev teh količin za Hrvaško ali Slovenijo.

Člen 6

Države članice in Komisija tesno sodelujejo, da zagotovijo skladnost s to uredbo.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. decembra 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 342, 27.12.2001, str. 60.

[2] UL L 342, 27.12.2001, str. 42.

[3] UL L 342, 27.12.2001, str. 24.

[4] UL L 342, 27.12.2001, str. 6.

[5] UL L 342, 27.12.2001, str. 79.

[6] UL L 240, 23.9.2000, str. 1.

[7] UL L 295, 23.11.2000, str. 1.

[8] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[9] UL L 141, 28.5.2001, str. 1.

[10] UL L 128, 10.5.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago Kombinirane nomenklature, se besedilo za poimenovanje proizvodov šteje le kot okvirna vrednost, določi se preferencialna shema v okviru smisla besedil tistih Prilog, ki so zajete v oznakah KN. Kjer so označene oznake ex KN, se preferencialna shema določi tako, da se skupaj uporabita oznaka KN in ustrezno poimenovanje.

DEL I: HRVAŠKA

Zaporedna št. | Oznaka KN | Oznaka TARIC | Poimenovanje | Količina kvote na leto (hl) | Stopnja dajatve |

09.1588 | 2204101922041099 | | Peneča vina razen Champagne in Asti spumante | 30000 | Prosto |

22042110 | | Druga vina iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj |

22042179 | |

ex22042180 | 79 |

80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 |

79 |

80 |

ex22042194 | 10 |

30 |

ex22042198 | 10 |

30 |

ex22042199 | 10 |

09.1589 | 22042910 | | Druga vina iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj | 15000 | Prosto |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 |

ex22042984 | 10 |

30 |

ex22042994 | 10 |

30 |

ex22042998 | 10 |

30 |

ex22042999 | 10 |

Zaporedna št. | Oznaka KN | Oznaka TARIC | Poimenovanje | Količina kvote na leto (hl) | Stopnja dajatve |

09.1558 | 2204101922041099 | | Peneča vina razen Champagne in Asti spumante | 15000 | Prosto |

22042110 | | Druga vina iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj |

22042179 | |

ex22042180 | 79 |

80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 |

79 |

80 |

ex22042194 | 10 |

30 |

ex22042198 | 10 |

30 |

ex22042199 | 10 |

09.1559 | 22042910 | | Druga vina iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj | 285000 | Prosto |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 |

ex22042984 | 10 |

30 |

ex22042994 | 10 |

30 |

ex22042998 | 10 |

30 |

ex22042999 | 10 |

Zaporedna št. | Oznaka KN | Oznaka TARIC | Poimenovanje | Količina kvote na leto (hl) | Stopnja dajatve |

09.1548 | 2204101922041099 | | Peneča vina razen Champagne in Asti spumante | 16000 | Prosto |

22042110 | | Druga vina iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj |

22042179 | |

ex22042180 | 79 |

80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 |

79 |

80 |

ex22042194 | 10 |

30 |

ex22042198 | 10 |

30 |

ex22042199 | 10 |

09.1549 | 22042910 | | Druga vino iz svežega grozdja, v 2 litrskih posodah ali manj | 32000 | Prosto |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 |

ex22042984 | 10 |

30 |

ex22042994 | 10 |

30 |

ex22042998 | 10 |

30 |

ex22042999 | 10 |

--------------------------------------------------

Top