Help Print this page 

Document 32001R2414

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 2414/2001 z dne 7. decembra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
  • In force
OJ L 327, 12.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2414/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/12/2001
  • Date of effect: 01/01/2002; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: CNS 2001/0231
Relationship between documents
Text

32001R2414Uradni list L 327 , 12/12/2001 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 2414/2001

z dne 7. decembra 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(b)(i) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (EGS) št. 539/2001 [2] vključuje Romunijo med tretje države, katerih državljani so oproščeni vizumske obveznosti, vendar pogojuje uporabo oprostitve vizumske obveznosti za romunske državljane s sklepom, ki ga bo pozneje sprejel Svet. Omenjeni sklep bo sprejet na podlagi poročila, ki ga je morala Komisija predložiti Svetu najpozneje do 30. junija 2001 in so ga morala spremljati morebitna potrebna priporočila.

(2) V svojem poročilu 29. junija 2001 Komisija ugotavlja, da je Romunija dosegla nedvomen napredek glede ilegalnega priseljevanja iz te države, svoje vizumske politike in nadzora na svojih mejah. Komisija navaja tudi obveze, ki jih je Romunija prevzela na tem področju. Komisija zaključi s priporočilom Svetu, naj bodo romunski državljani oproščeni vizumskih obveznosti s 1. januarjem 2002.

(3) Zaradi uporabe oprostitve vizumske obveznosti za romunske državljane bi bilo treba določbe Uredbe (ES) št. 539/2001, ki začasno ohranjajo vizumsko obveznosti, odpraviti.

(4) V skladu s členom 1 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Irska in Združeno kraljestvo ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe. Zaradi tega se določbe te uredbe, ne glede na člen 4 navedenega protokola, ne uporabljajo za Irsko ali Združeno kraljestvo.

(5) Kar zadeva Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, predstavlja ta uredba nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda, ki sodi v okvir področja iz člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/EC z 17. maja 1999 o nekaterih dogovorih za uporabo Sporazuma, ki sta ga sklenila Svet Evropske unije ter Republika Islandija in Kraljevina Norveška glede pridružitve teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [3] –

(12) Ta uredba predvideva popolno uskladitev kar zadeva tretje države, katerih državljani morajo ob prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizum, in tiste, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 539/2001 se spremeni na naslednji način:

1. Dvanajsta uvodna izjava se nadomesti z:

"(12) Ta uredba predvideva popolno uskladitev kar zadeva tretje države, katerih državljani morajo ob prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizum, in tiste, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti."

2. Člen 1(2) se nadomesti z:

"Državljani tretjih držav na seznamu v Prilogi II so oproščeni obveznosti, določene v odstavku 1, za bivanja, ki skupno niso daljša od treh mesecev."

3. Člen 8 se nadomesti z:

"Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti."

4. V Prilogi II se črta naslednje:

- zvezdica pri navedbi Romunije,

- opomba, ki se nanaša na člen 8(2).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 7. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

M. Verwilghen

[1] Mnenje podano dne 29. novembra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 81, 21.3.2001, str. 1.

[3] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

--------------------------------------------------

Top