Help Print this page 

Document 32001R1261

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1261/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s pogodbami o dobavi sladkorne pese ter o pribitkih in odbitkih pri ceni sladkorne pese
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; razveljavil 32006R0952
OJ L 178, 30.6.2001, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 62 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1261/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/06/2001
  • Date of effect: 01/07/2001; uporaba začetek sezone glej člen 8
  • Date of effect: 01/07/2001; začetek veljavnosti glej člen 8
  • Date of end of validity: 30/06/2006; razveljavil 32006R0952
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32001R1261Uradni list L 178 , 30/06/2001 str. 0046 - 0047


Uredba Komisije (ES) št. 1261/2001

z dne 27. junija 2001

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s pogodbami o dobavi sladkorne pese ter o pribitkih in odbitkih pri ceni sladkorne pese

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor [1] ter zlasti členov 5(3) in 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga III k Uredbi (ES) št. 1260/2001 o okvirnih določbah za pogodbe in panožne sporazume za odkup sladkorne pese opredeljuje kot pogodbene stranke prodajalce sladkorne pese na eni strani in proizvajalce sladkorja na drugi strani. Prodajalec lahko prodaja sladkorno peso, ki jo je pridelal sam ali pa odkupil od pridelovalca. Vendar pa se zaradi pomena pogodb v okviru sistema kvot šteje za pogodbo o dobavi sladkorne pese v smislu člena 19(2) navedene uredbe samo tista pogodba, ki je bila sklenjena med proizvajalcem sladkorja in pridelovalcem sladkorne pese.

(2) Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da proizvajalec lahko prenese del svoje proizvodnje na naslednje tržno leto, pri čemer se upošteva kot del proizvodnje slednjega leta. Zato lahko proizvajalec sladkorja za tisto tržno leto sklene pogodbe o dobavi po minimalni ceni za sladkorno peso samo za tisto količino sladkorja v okviru njegove osnovne kvote, ki še ni bila proizvedena. Zato je treba zahtevo iz člena 19(2) navedene uredbe prilagoditi pri prenosu sladkorja.

(3) Da bi se zagotovilo pravilno delovanje sistema kvot, je treba natančneje opredeliti izraza "predsetven" in "minimalna cena", kakršna se uporabljata v členu 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001.

(4) Skladno s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 morajo proizvajalci sladkorja pri odkupu sladkorne pese, ki je namenjena za predelavo v sladkor v okviru maksimalne kvote, plačati vsaj minimalno ceno, ki se s pribitki in odbitki pri ceni prilagodi glede na razliko od standardne kakovosti.

(5) Kakovost in posledično vrednost sladkorne pese je odvisna predvsem od vsebnosti sladkorja.

(6) Najprimernejša metoda za ugotavljanje vrednosti sladkorne pese, ki odstopa od standardne kakovosti, je z lestvico pribitkov in odbitkov pri ceni, ki je izražena kot odstotek minimalne cene.

(7) Glede na izkušnje, ki so jih pridobili udeleženci v zelo dolgem obdobju, bi morali imeti možnost, da vključijo v pogodbe ali panožne sporazume opredelitev sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor. Za sladkorno peso, ki se v celotni Skupnosti šteje kot primerna za predelavo v sladkor, je treba določiti lestvico Skupnosti. Dodatne odbitke je treba določiti za tiste primere, pri katerih se ta opredelitev nanaša na vsebnost sladkorja, ki je nižja od najnižje vsebnosti sladkorja na lestvici Skupnosti. Države članice morajo imeti možnost, da uporabljajo to opredelitev, če se o opredelitvi ne uspe dogovoriti pogodbenim strankam.

(8) Zlasti zaradi podnebnih razmer se industrijska vrednost sladkorne pese, pridelane v Italiji, bistveno razlikuje od tiste, pridelane na severnih območjih Skupnosti. Zato je primerno, da se upošteva zgoraj navedena razlika v industrijski vrednosti sladkorne pese.

(9) Podrobna pravila, določena s to uredbo, nadomestijo pravila, določena z Uredbo Komisije (EGS) št. 246/68 z dne 29. februarja 1968 o podrobnih pravilih za razlikovanje med pogodbami o dobavi sladkorne pese [2], Uredbo Komisije (EGS) št. 2497/69 z dne 12. decembra 1969 o pribitkih in odbitkih pri cenah sladkorne pese [3] in Uredbo Komisije (EGS) št. 2571/69 z dne 22. decembra 1969 o odbitkih pri cenah sladkorne pese v Italiji [4]. Navedene uredbe se zato prekličejo.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene člena 19(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se kot pogodba o dobavi sladkorne pese šteje tista pogodba, ki je sklenjena med proizvajalcem sladkorja in prodajalcem sladkorne pese, ki sam prideluje sladkorno peso.

Člen 2

Za namene člena 19(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se osnovna kvota proizvajalca za zadevno tržno leto zmanjša za preneseno količino, če proizvajalec sladkorja en del svoje proizvodnje prenese na naslednje tržno leto skladno s členom 14 navedene uredbe.

Člen 3

Samo pogodbe, sklenjene pred setvijo in

- pred 1. aprilom v Italiji in Grčiji ali

- pred 1. majem v drugih državah članicah,

se štejejo za predsetvene pogodbe.

Člen 4

Minimalna cena iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se prilagodi za vsako dobavo sladkorne pese z uporabo pribitkov in odbitkov pri ceni, določeni v členu 5 te uredbe.

Člen 5

1. Minimalna cena iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se za vsak 0,1 % vsebnosti saharoze

(a) poviša za najmanj:

(i) 0,9 % za vsebnosti nad 16 % do največ 18 %,

(ii) 0,7 % za vsebnosti nad 18 % do največ 19 %,

(iii) 0,5 % za vsebnosti nad 19 % do največ 20 %;

(b) zniža za največ:

(i) 0,9 % za vsebnosti pod 16 % do najmanj 15,5 %,

(ii) 1,0 % za vsebnosti pod 15,5 % do najmanj 14,5 %.

Za sladkorno peso z vsebnostjo saharoze nad 20 % cena ne sme biti nižja od minimalne cene, ki se uporablja za sladkorno peso z vsebnostjo saharoze 20 %.

2. Ne glede na odstavek 1 se odstotki povišanj in znižanj iz odstavka 1(a) in (b) v Italiji pomnožijo s koeficientom 0,75.

Člen 6

1. Pogodbe in panožni sporazumi v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 1260/2001 lahko poleg povišanj in znižanj iz člena 5 predvidijo:

(a) nadaljnje pribitke za vsebnost saharoze nad 20 % in

(b) nadaljnje odbitke za vsebnost saharoze pod 14,5 %.

Te pogodbe in panožni sporazumi lahko pri sladkorni pesi z vsebnostjo saharoze pod 14,5 % uvedejo opredelitev sladkorne pese, še primerne za predelavo v sladkor, če pogodbe in panožni sporazumi predvidevajo nadaljnje odbitke za vsebnost saharoze pod 14,5 %, vendar pa nad najnižjo vsebnostjo saharoze, določeno v navedeni opredelitvi.

Če opredelitev iz drugega pododstavka ni vključena v pogodbe in dogovore, lahko zadevna država članica to opredelitev določi. V tem primeru hkrati določi dodatne odbitke iz drugega pododstavka.

2. Ne glede na odstavek 1 se minimalna cena iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 v Italiji zniža za največ 0,75 % za vsak 0,1 % vsebnosti saharoze, če je vsebnost saharoze nižja od 14,5 %.

Člen 7

Uredbe (EGS) št. 246/68, (EGS) št. 2497/69 in (EGS) št. 2571/69 se razveljavijo.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. julija 2001.

Uporablja se od tržnega leta 2001/2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 178, 30.6.2001, str. 1

[2] UL L 53, 1.3.1968, str. 37.

[3] UL L 316, 17.12.1969, str. 15.

[4] UL L 321, 23.12.1969, str. 30.

--------------------------------------------------

Top