Help Print this page 

Document 32001R0747

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95
  • In force
OJ L 109, 19.4.2001, p. 2–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 248 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 241 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 86 - 112

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/747/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 09/04/2001
  • Date of effect: 01/01/2001; delna uporaba glej člen 9
  • Date of effect: 20/04/2001; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 9
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: ACC 2001/0020
Relationship between documents
Text

32001R0747Uradni list L 109 , 19/04/2001 str. 0002 - 0029


Uredba Sveta (ES) št. 747/2001

z dne 9. aprila 2001

o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Dodatni protokol k sporazumom o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo [1], Arabsko republiko Egipt [2], Hašemitsko kraljevino Jordanijo [3], Sirsko arabsko republiko [4] na drugi strani, ter dopolnilni Protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Malto [5], zagotavljata tarifne koncesije, od katerih so nekatere zajete v tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah.

(2) Protokol o pogojih in postopkih za izvajanje druge stopnje Sporazuma o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in republiko Ciper ter prilagoditvi nekaterih določb Sporazuma [6], ki ga dopolnjuje Uredba Sveta (ES) št. 3192/94 z dne 19. decembra 1994 o spremembi režimov, ki se uporabljajo pri uvozu v Skupnost nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Cipra [7], prav tako zagotavljata tarifne koncesije, od katerih so nekatere zajete v tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah.

(3) Uredba Sveta (EGS) št. 1764/92 z dne 29. junija 1992 o spremembi režima za uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov po poreklu iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Sirije in Tunizije [8] je pospešila odpravo tarif in zagotovila povečanje obsega tarifnih kvot in referenčnih količin, določenih v protokolih k pridružitvenim sporazumom ali sporazumom o sodelovanju z zadevnimi sredozemskimi državami.

(4) Režimi za uvoz pomaranč po poreklu iz Cipra, Egipta in Izraela v Skupnost so bili spremenjeni s sporazumi v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ciprom [9], med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egiptom [10] ter med Evropsko skupnostjo in Izraelom [11].

(5) Sklep št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES — Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode [12] zagotavlja tarifne koncesije, od katerih so nekatere odobrene znotraj tarifnih kvot.

(6) Začasni Evro-mediteranski pridružitveni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze [13] na drugi strani, kakor tudi Evro-mediteranski sporazumi o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njenimi članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo [14], Kraljevino Maroko [15] in državo Izrael [16] na drugi strani, zagotavljajo tarifne koncesije, od katerih so nekatere zajete v tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah.

(7) Te tarifne koncesije se izvajajo z Uredbo Sveta (ES) št. 1981/94 z dne 25. julija 1994, o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere izdelke po poreklu iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Malte, Maroka, Zahodnega brega in Gaze, Tunizije in Turčije, in podrobnih pravilih za podaljšanje in prilagajanje teh tarifnih kvot [17], in z Uredbo Sveta (ES) št. 934/95 z dne 10. aprila 1995 o ustanovitvi statističnega nadzora Skupnosti v okviru referenčnih količin za določeno število izdelkov po poreklu iz Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Malte, Maroka, Sirije, Tunizije ter Zahodnega brega in Gaze [18].

(8) Ker sta bili Uredbi Sveta (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 večkrat in bistveno spremenjeni, ju je sedaj treba prenoviti in poenostaviti skladno z Uredbo Sveta z dne 25. oktobra 1996 o poenostavitvi in racionalizaciji carinskih uredb in postopkov Skupnosti [19]. Določbe, ki se nanašajo na tarifne kvote in referenčne količine, morajo biti zaradi racionalizacije izvajanja zadevnih tarifnih ukrepov združene v eno uredbo, ki upošteva kasnejše spremembe uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95, skupaj s spremembami oznak kombinirane nomenklature in pododdelki TARIC.

(9) Ker so zadevni preferenčni sporazumi sklenjeni za nedoločen čas, je primerno, da se trajanje te uredbe ne omeji.

(10) Pravica do uveljavljanja tarifnih koncesij je pogojena s predložitvijo ustreznega dokazila o poreklu carinskim organom, kakor je predvideno v omenjenih preferenčnih sporazumih med Evropsko skupnostjo in sredozemskimi državami.

(11) Kadar je referenčna količina presežena, omenjeni preferenčni sporazumi Skupnosti v naslednjem preferenčnem obdobju zagotavljajo možnost, da podeljene koncesije v okviru te referenčne količine nadomesti s carinsko kvoto enakega obsega.

(12) Zaradi sporazumov, sprejetih na urugvajskem krogu večstranskih pogajanj, so carine Skupne carinske tarife za določene izdelke postale tako ugodne kot tarifna koncesija, ki je tem izdelkom podeljena z mediteranskimi preferenčnimi sporazumi. Zato ni treba nadaljevati z zagotavljanjem upravljanja tarifne kvote za obdelano ali konzervirano puranje meso s poreklom iz Izraela ali z referenčno količino za grah za sejanje s poreklom iz Maroka.

(13) Sklepi Sveta ali Komisije, ki spreminjajo oznake kombinirane nomenklature in TARIC-a, ne povzročajo nobenih vsebinskih sprememb. Zaradi poenostavitve in pravočasne objave uredb za izvajanje tarifnih kvot in referenčnih količin, zagotovljenih z novimi preferenčnimi sporazumi, protokoli, izmenjavami pisem ali drugimi akti, sklenjenimi med Skupnostjo in sredozemskimi državami, in v kolikor ti akti že določajo izdelke, ki so upravičeni do tarifnih preferenc v okviru tarifnih kvot in referenčnih količin, njihov obseg, dajatve, obdobja in vse kriterije glede upravičenosti, je primerno zagotoviti, da lahko Komisija po posvetovanjih z odborom za carinski zakonik naredi vse potrebne spremembe in tehnične spremembe te uredbe. To ne vpliva na poseben postopek, določen z Uredbo Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za določeno blago, ki izhaja iz predelave kmetijskih proizvodov [20].

(14) Uredba Komisije (ES) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [21], kodificira pravila o upravljanju tarifnih kvot, oblikovanih za uporabo z upoštevanjem kronološkega vrstnega reda datumov carinskih deklaracij in za nadzor preferenčnih uvozov.

(15) Zaradi hitrosti in učinkovitosti komunikacija med državami članicami in Komisijo, kolikor je mogoče, poteka preko telematskih povezav.

(16) Upravičenost do carinskih koncesij za velikocvetne vrtnice, drobnocvetne vrtnice, enocvetne nageljne in mnogocvetne nageljne je odvisna od upoštevanja pogojev Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o pogojih za uporabo preferenčnih carin pri uvozu določenega cvetja s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka in Zahodnega brega ter Gaze [22].

(17) Vina po poreklu iz Alžirije, Maroka in Tunizije, ki imajo registrirano označbo porekla, mora spremljati potrdilo o poreklu v skladu z modelom, določenim v preferenčnem sporazumu ali dokument V I 1 ali povzetek V I 2, obrazložen skladno s členom 9 Uredbe Komisije (EGS) št. 3590/85 z dne 18. decembra 1985 o potrdilu in poročilu o analizi, ki je potreben pri izvozu vina, grozdnega soka in grozdnega mošta [23].

(18) Upravičenost do tarifnih kvot za likerska vina po poreklu iz Cipra je odvisna od izpolnitve pogoja, da so vina v dokumentu V I 1 ali izvlečku V I 2 iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3590/85 označena kot "likerska vina".

(19) Sklep Sveta z dne 22. decembra 2000 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Tunizijo glede vzajemnih liberalizacijskih ukrepov in spremembi kmetijskih protokolov pridružitvenega sporazuma ES/Tunizija [24] zagotavlja nove tarifne koncesije in spremembe obstoječih koncesij, od katerih so nekatere zajete v tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah.

(20) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe se sprejmejo skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvajanje izvedbenih pooblastil, prenesenih na Komisijo [25] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne koncesije znotraj tarifnih kvot Skupnosti ali znotraj referenčnih količin

Kadar so izdelki po poreklu iz Alžirije, Maroka, Tunizije, Egipta, Jordanije, Sirije, Izraela, Zahodnega brega in Gaze, Turčije, Malte in Cipra, našteti v Prilogah I do XI, sproščeni v prosti promet v Skupnosti, so upravičeni do oprostitve ali znižane stopnje carin v okviru omejitev tarifnih kvot Skupnosti ali v okviru referenčnih količin, v obdobjih in skladno z določbami iz te uredbe.

Člen 2

Posebne določbe za tarifne kvote za sveže rezano cvetje in cvetne brste

1. Uporaba tarifnih kvot za rezano cvetje in cvetne brste je lahko z uredbo Komisije začasno opuščena in ponovno vzpostavljena dajatev Skupne carinske tarife za velikocvetne vrtnice, drobnocvetne vrtnice, enocvetne nageljne in mnogocvetne nageljne ponovno lahko, če se ne spoštuje cenovnih pogojev, predpisanih z Uredbo (EGS) št. 4088/87.

2. Uvoz v Skupnost za izdelke, za katere je bila ponovno vzpostavljena dajatev Skupne carinske tarife v obdobju uporabe takšne ponovne vzpostavitve, ni upravičen do koriščenja zadevnih tarifnih kvot.

Člen 3

Posebni pogoji za upravičenost do tarifnih kvot za določena vina

1. Za koriščenje tarifnih kvot Skupnosti iz Prilog I do III pod zaporednimi številkami 09.1001, 09.1107 in 09.1205, mora vina spremljati ali potrdilo o poreklu, ki ga skladno z modelom, določenim v Prilogi XII, izdajo ustrezni alžirski, maroški ali tunizijski organi, ali dokument V I 1 ali povzetek V I 2, obrazložen skladno s členom 9 Uredbe (EGS) št. 3590/85.

2. Upravičenost do koriščenja tarifnih kvot pod zaporedno številko 09.1417 iz Priloge XI za likerska vina po poreklu iz Cipra je odvisna od upoštevanja pogoja, da so vina označena kot "likerska vina" v dokumentu V I 1 ali v povzetku V I 2, ki ga določa Uredba Komisije (EGS) št. 3590/85.

Člen 4

Upravljanje tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin

1. Tarifne kvote iz te uredbe upravlja Komisija skladno s členi 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2. Izdelki, ki so bili sproščeni v prosti promet ob koriščenju preferencialnih stopenj, še posebej tistih določenih znotraj referenčnih količin iz člena 1, so skladno s členom 308d Uredbe (EGS) št. 2454/93 pod nadzorom Skupnosti. Komisija v posvetovanju z državami članicami odloči o izdelkih, razen o tistih, ki so zajeti z referenčnimi količinami, za katere se uporablja nadzor.

3. Komunikacija, ki se nanaša na upravljanje tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin med državami članicami in Komisijo se, kolikor je mogoče, izvaja preko telematskih povezav.

Člen 5

Dodelitev pristojnosti

1. Brez poseganja v postopke, določene z Uredbo Sveta (ES) št. 3448/93, lahko Komisija skladno s postopki iz člena 6(2) te uredbe sprejme ukrepe, potrebne za uporabo te uredbe, zlasti:

(a) spremembe in tehnične prilagoditve, potrebne zaradi spremenjenih oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC;

(b) potrebne prilagoditve, ki izhajajo iz začetka veljavnosti novih sporazumov, protokolov, izmenjanih pisem ali kakršnih koli drugih aktov, sklenjenih med Skupnostjo in sredozemskimi državami in sprejetih s strani Sveta, kadar takšni sporazumi, protokoli, izmenjave pisem ali kakršni koli drugi akti določajo izdelke, ki so upravičeni do tarifnih preferenc v okviru tarifnih kvot in referenčnih količin, njihov obseg, dajatve, obdobja in katere koli kriterije upravičenosti.

2. Določbe, sprejete skladno z odstavkom 1, Komisije ne pooblaščajo za:

(a) prenos preferencialnih količin iz enega obdobja v drugo;

(b) prenos količine iz ene tarifne kvote ali referenčne količine v drugo tarifno kvoto ali referenčno količino;

(c) prenos količine iz tarifne kvote v referenčno količino in obratno;

(d) spremembo časovnega razporeda, določenega v sporazumih, protokolih, izmenjavi pisem ali kakršnem koli drugem aktu Sveta;

(e) sprejemanje zakonodaje, ki vpliva na tarifne kvote, upravljane z izvoznimi dovoljenji.

Člen 6

Upravljalni odbor

1. Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92 [26], v nadaljevanju "Odbor".

2. Kadar se sklicuje na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

Sodelovanje

Države članice in Komisija tesno sodelujejo, da bi zagotovile skladnost s to uredbo.

Člen 8

Razveljavitve

Uredbi (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 se razveljavita.

Sklicevanja na Uredbi (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 se obravnavajo kot sklicevanja na to uredbo in se razumejo skladno s tabelo medsebojne povezanosti v Prilogi XIII.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Za tarifne kvote iz Priloge III pod zaporednimi številkami 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 in 09.1220 se začne uporabljati 1. januarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 9. aprila 2001

Za Svet

Predsednik

A. Lindh

[1] UL L 297, 21.10.1987, str. 1.

[2] UL L 297, 21.10.1987, str. 10.

[3] UL L 297, 21.10.1987, str. 18.

[4] UL L 327, 30.11.1988, str. 57.

[5] UL L 81, 23.3.1989, str. 2.

[6] UL L 393, 31.12.1987, str. 1.

[7] UL L 337, 24.12.1994, str. 9.

[8] UL L 181, 1.7.1992, str. 9.

[9] UL L 89, 4.4.1997, str. 1.

[10] UL L 292, 15.11.1996, str. 31.

[11] UL L 327, 18.12.1996, str. 3.

[12] UL L 86, 20.3.1998, str. 1.

[13] UL L 187, 16.7.1997, str. 3.

[14] UL L 97, 30.3.1998, str. 2.

[15] UL L 70, 18.3.2000, str. 2.

[16] UL L 147, 21.6.2000, str. 3.

[17] UL L 199, 2.8.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 563/2000 (UL L 68, 16.3.2000, str. 46).

[18] UL L 96, 28.4.1995., str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2000 (UL L 96, 18.4.2000, str. 33).

[19] UL C 332, 7.11.1996, str. 1.

[20] UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

[21] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1602/2000 (UL L 188, 26.7.2000, str. 1).

[22] UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/1997 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

[23] UL L 343, 20.12.1985, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 960/1998 (UL L 135, 8.5.1998, str. 4).

[24] UL L 336, 30.12.2000, str. 92.

[25] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[26] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

AŽRIJA

Tarifne kvote

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1001 | ex22042179 | 71 | Vina, ki so upravičena do naslednjih označb porekla: AïBessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dhara, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, z dejansko vsebnostjo alkohola največ 15 % vol, v posodah do vključno dva litra | od 1.1. do 31.12. | 224000 hl | Oprostitev |

ex22042180 | 71 |

ex22042183 | 71 |

ex22042184 | 71 |

09.1003 | 2204101922041099 | | Druga peneča vina | od 1.1. do 31.12. | 224000 hl | Oprostitev |

| | Druga vina iz svežega grozdja |

22042110 | |

22042179 | |

ex22042180 | 71 79 80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 71 79 80 |

ex22042194 | 10 30 |

ex22042198 | 10 30 |

ex22042199 | 10 |

22042910 | |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 | |

ex22042984 | 10 30 |

ex22042994 | 10 30 |

ex22042998 | 10 30 |

ex22042999 | 10 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

MAROKO

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1135 | | | Sveže rezano cvetje in rezani cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras: | | 3000 | Oprostitev |

06031010 | | Vrtnice | od 15.10. do 14.5. |

06031040 | | Gladiole | od 15.10. do 14.5. |

06031050 | | Krizanteme | od 15.10. do 14.5. |

06031020 | | Nageljni | od 15.10. do 31.5. |

Sveže rezano cvetje in rezani cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras:

09.1136 | 0603103006031080 | | Orhideje in druge rože | od 15.10. do 14.5. | 2000 | Oprostitev |

09.1115 | ex07019050 | | Novi krompir in ti. "novi krompir", svež ali ohlajen | od 1.12. do 30.4. | 120000 | Oprostitev |

ex07019090 | 10 |

09.1116 | 07020000 | | Paradižnik, svež ali ohlajen | od 1.1. do 31.12. | 168757 | Oprostitev |

| 07020000 | | Paradižnik, svež ali ohlajen | | | |

09.1189 | | od 1.10. do 31.10. | 5000 | |

09.1190 | | od 1.11. do 31.3. | 145676 | |

09.1127 | 07031011 | | Čebula, vključno z divjo čebulo vrste Muscari comosum, sveža ali ohlajena | od 15.2. do 15.5. | 7840 | Oprostitev |

07031019 | |

ex07099090 | 50 |

09.1109 | ex07049090 | 20 | Kitajsko zelje, sveže ali ohlajeno | od 1.11. do 31.12. | 120 | Oprostitev |

09.1111 | ex07051100 | 10 | "Ledenka", sveža ali ohlajena | od 1.11. do 31.12. | 120 | Oprostitev |

09.1139 | 070700 | | Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12. | 5600 | Oprostitev |

09.1137 | 07070005 | | Kumare, sveže ali ohlajene | od 1.11. do 31.5. | 5000 | |

09.1138 | 07091000 | | Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene | od 1.11. do 31.12. | 500 | – |

| 07099070 | | Bučke, sveže ali ohlajene | | | |

09.1132 | | od 1.11. do 31.5. | 5600 | Oprostitev |

09.1133 | | od 1.10. do 20.4. | 5600 | |

09.1141 | | | Druga zelenjava, sveža ali ohlajena: | od 1.1. do 31.12. | 8960 | Oprostitev |

07094000 | | Zelena razen gomoljne zelene |

ex070951100709513007095150 | 90 | Gobe razen gojenih gob |

ex07095190 | 90 | |

07097000 | | Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda |

ex070990 | | Druga zelenjava, razen bučk iz podštevilke 07099070, okra in divja čebula iz podštevilke ex07099090 |

09.1143 | ex0710 | | Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen graha iz podštevilke 07102100 ter ex07102900 in razen drugega sadja iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta iz podštevilke 07108059 | od 1.1. do 31.12. | 6720 | Oprostitev |

| 08051010 | | Sveže pomaranče | | | |

| 08051030 | | | | |

| 08051050 | | | | |

| ex08051080 | 10 | | | |

09.1121 | | | od 1.1. do 31.12. | 380800 | Oprostitev |

09.1122 | | | od 1.12. do 31.5. | 300000 | |

09.1129 | ex08052010 | 05 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži | od 1.1. do 31.12. | 168000 | Oprostitev |

ex08052030 | 05 |

ex08052050 | 05 |

ex08052070 | 05 |

ex08052090 | 05, 09 |

09.1130 | ex08052010 | 05 | Sveže klementine | od 1.11. do 28./29.2. | 110000 | |

09.1145 | 08082090 | | Sveže kutine | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1147 | ex20011000 | 90 | Kumarice, pripravljene ali konzervirane s kisom ali ocetno kislino | od 1.1. do 31.12. | 3584 | Oprostitev |

09.1119 | 200490502005400020055900 | | Grah (Pisum sativum) in mladi grah v stroku, pripravljen ali konzerviran brez kisa ali ocetne kisline, zamrznjen ali ne | od 1.1. do 31.12. | 10440 | Oprostitev |

09.1105 | ex20085092 | 20 | Marelice brez dodanega alkohola ali sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto težo 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12. | 9899 | Oprostitev |

ex20085094 | 20 |

09.1149 | 200892512008925920089272200892742008927620089278 | | Mešanice sadja, z dodanim sladkorjem, vendar brez dodanega alkohola | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

09.1123 | 2009111120091119200911912009119920091911200919192009199120091999 | | Pomarančni sok | od 1.1. do 31.12. | 37640 | Oprostitev |

| | | od katerega: | | | |

09.1124 | ex20091111 | 10 | Pomarančni sok, uvožen v posodah, prostornine 2 litra ali manj | od 1.1. do 31.12. | 11292 | Oprostitev |

ex20091119 | 10 |

ex20091191 | 10 |

ex20091199 | 11, 19 92, 94 |

ex20091911 | 10 |

ex20091919 | 10 |

ex20091991 | 10 |

ex20091999 | 10 |

09.1107 | ex22042179 | 72 | Vina, ki so upravičena do naslednjih označb porekla: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour in Zennata, dejanske vsebnosti alkohola največ 15 % vol, v posodah do vključn 2 litra | od 1.1. do 31.12. | 56000 hl | Oprostitev |

ex22042180 | 72 |

ex22042183 | 72 |

ex22042184 | 72 |

09.1131 | 2204101922041099 | | Druga peneča vina | od 1.1. do 31.12. | 95200 hl | Oprostitev |

| | Druga vina iz svežega grozdja |

22042110 | |

22042179 | |

ex22042180 | 72 79 80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 72 79 80 |

ex22042194 | 10 30 |

ex22042198 | 10 30 |

ex22042199 | 10 |

22042910 | |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 | |

ex22042984 | 10 30 |

ex22042994 | 10 30 |

ex22042998 | 10 30 |

ex22042999 | 10 |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0005 | ex0602 | | Druge žive rastline (vključno s koreninami), cepiči in sadike, gobji miceliji; razen vrtnic iz podštevilke 060240 | od 1.1. do 31.12. | 336 | Oprostitev |

18.0020 | 070310900703200007039000 | | Šalotka, česen, por in druge užitne čebulice, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12. | 168 | Oprostitev |

18.0035 | ex0704 | | Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali, ohlajene, razen kitajskega zelja | od 1.1. do 31.12. | 560 | Oprostitev |

0705 | | Solata (Latuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveže ali ohlajeno |

0706 | | Korenje, repa, jedilna pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveži ali ohlajeni |

18.0070 | 07096010 | | Sladka paprika, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12. | 3360 | Oprostitev |

18.0075 | 0711100007114000ex071190 | | Čebule, kumare in kumarice, druge vrtnine in mešanice vrtnin, začasno konzervirana, vendar v tem stanju neprimerna za takojšnjo porabo, razen sadja iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta | od 1.1. do 31.12. | 560 | Oprostitev |

18.0085 | ex0712 | | Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen čebule in oliv | od 1.1. do 31.12. | 560 | Oprostitev |

18.0115 | 080420 | | Fige, sveže ali sušene | od 1.1. do 31.12. | 336 | Oprostitev |

18.0127 | ex08051080 | 90 | Pomaranče, razen sveže (vključno s tangerinkami in satsuma mandarinami), klementine, wilkings mandarine in podobni hibridi agrumov, razen svežih | od 1.1. do 31.12. | 1120 | Oprostitev |

ex08052010 | 99 |

ex08052030 | 99 |

ex08052050 | 99 |

ex08052070 | 99 |

ex08052090 | 91, 99 |

ex08053010 | 99 | Limone in citronke, razen sveže |

ex08053090 | 91, 99 |

18.0147 | 08091000 | | Sveže marelice | od 1.1. do 31.12. | 560 | Oprostitev |

080920 | | Sveže češnje |

080930 | | Breskve, vključno z nektarinami, sveže |

18.0150 | 08105000 | | Svež kivi | od 1.1. do 30.4. | 240 | Oprostitev |

18.0200 | 2008506120085069 | | Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola, z dodanim sladkorjem v izvirnem pakiranju z neto težo več kot 1 kg | od 1.1. do 31.12. | 7560 | Oprostitev |

18.0230 | ex20085099 | 10 | Polovice marelic in polovice breskev (vključno z nektarinami), drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola, z dodanim sladkorjem v izvirnem pakiranju z neto težo 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12. | 7200 | Oprostitev |

ex20087099 | 10 |

18.0245 | 20092099 | | Sok grenivke | od 1.1. do 31.12. | 960 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

TUNIZIJA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1218 | 04090000 | | Naravni med | od 1.1. do 31.12. | 50 | Oprostitev |

09.1211 | 060310 | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1213 | ex07019050 | | Novi krompir, svež ali ohlajen | od 1.1. do 31.3. | 16800 | Oprostitev |

09.1219 | 07112010 | | Olive, začasno konzervirane, za razne namene razen za proizvodnjo olja | od 1.1. do 31.12. | 10 | Oprostitev |

09.1207 | 08051010 | | Sveže pomaranče | od 1.1. do 31.12. | 35123 | Oprostitev |

08051030 | |

08051050 | |

ex08051080 | 10 |

09.1201 | ex16041311 | 20 | Pripravljene ali konzervirane sardine iz rodu Sardina pilchardus | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

ex16041319 | 20 |

ex16042050 | 10 |

09.1215 | 20029031200290392002909120029099 | | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino, razen cel ali v koščkih, ki vsebuje manj kot 12 % suhe snovi | od 1.1. do 31.12. | 2500 | Oprostitev |

09.1220 | 20032000 | | Gomoljika, pripravljena ali konzervirana, kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino | od 1.1. do 31.12. | 5 | Oprostitev |

09.1203 | ex20085092 | 20 | Marelično meso brez dodanega alkohola ali sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto težo 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12. | 5160 | Oprostitev |

ex20085094 | 20 |

09.1217 | 200892512008925920089272200892742008927620089278 | | Mešanica sadja, ki ne vsebuje dodanega alkohola, z dodanim sladkorjem | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1205 | ex22042179 | 73 | Vina, ki so upravičena do naslednjih označb porekla: Coteaux de Tebourda, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, dejanske vsebnosti alkohola največ 15 % vol, v posodah do vključno 2 litra | od 1.1. do 31.12. | 56000 hl | Oprostitev |

ex22042180 | 73 |

ex22042183 | 73 |

ex22042184 | 73 |

09.1209 | 2204101922041099 | | Druga peneča vina | od 1.1. do 31.12. | 179200 hl | Oprostitev |

| | Druga vina iz svežega grozdja |

22042110 | |

22042179 | |

ex22042180 | 73 79 80 |

22042183 | |

ex22042184 | 10 73 79 80 |

ex22042194 | 10 30 |

ex22042198 | 10 30 |

ex22042199 | 10 |

22042910 | |

22042965 | |

ex22042975 | 10 |

22042983 | |

ex22042984 | 10 30 |

ex22042994 | 10 30 |

ex22042998 | 10 30 |

ex22042999 | 10 |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0110 | 0802119008021290 | | Mandeljni, razen grenkih mandeljnov, z lupinami ali brez | od 1.1. do 31.12. | 1120 | Oprostitev |

18.0125 | ex08051080 | 90 | Pomaranče, razen sveže | od 1.1. do 31.12. | 1680 | Oprostitev |

18.0145 | 08091000 | | Sveže marelice | od 1.1. do 31.12. | 2240 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

EGIPT

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Kvotno obdobje | Poimenovanje blaga | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1705 | ex07019050 | | Novi krompir, sveži ali ohlajeni | od 1.1. do 31.3. | 109760 | Oprostitev |

09.1703 | 07031011 | | Čebula, vključno z divjo čebulo vrste Muscari comosum, sveža ali ohlajena | od 1.2. do 15.5. | 12120 | Oprostitev |

07031019 | |

ex07099090 | 50 |

09.1709 | ex07082000 | 10, 20 | Fižol (Phaseolus spp.), svež ali ohlajen | od 1.11. do 30.4. | 7680 | Oprostitev |

09.1701 | 07122000 | | Psušena čebula, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljena | od 1.1. do 31.12. | 5880 | Oprostitev |

| 08051010 | | Sveže pomaranče | | | |

| 08051030 | | | | |

| 08051050 | | | | |

| ex08051080 | 10 | | | |

09.1707 | | | od 1.7. do 30.6. | 7840 | Oprostitev |

09.1711 | | | od 1.12. do 31.5. | 8000 | |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0030 | 07032000 | | Česen, svež ali ohlajen | od 1.2. do 31.5. | 1920 | Oprostitev |

18.0040 | ex07070005 | 10, 90 | Kumare, dolžine največ 15 cm, sveže ali ohlajene | od. 1.1. do 28./29.2. | 120 | Oprostitev |

18.0050 | 07091000 | | Okrogle atričoke, sveže ali ohlajene | od 1.10. do 31.12. | 120 | Oprostitev |

18.0090 | ex07129090 | 20 | Sušen česen | od 1.1. do 31.12. | 1200 | Oprostitev |

18.0140 | ex08071900 | 10, 91 | Druge melone, teže 600 gramov ali manj, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.3. | 120 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

JORDANIJA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

09.1152 | 060310 | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.11. do 31.10. | 56 | Oprostitev |

DEL B: Referenčne količine

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

18.0040 | ex07070005 | 10, 90 | Kumare, dolžine največ 15 cm, sveže ali ohlajene | od. 1.1. do 28./29.2. | 120 | Oprostitev |

18.0140 | ex08071900 | 10, 91 | Druge melone, teže 600 gramov ali manj, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.3. | 120 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

SIRIJA

Referenčne količine

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0080 | 07122000 | | Sušena čebula, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljena | od 1.1. do 31.12. | 840 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

IZRAEL

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1306 | 060310 | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.1. do 31.12. | 19500 | Oprostitev |

09.1341 | 06031080 | | Drugo sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.11. do 15.4. | 5000 | Oprostitev |

09.1351 | 06039000 | | Rezano cvetje in cvetni brsti, posušeno, obarvano, pobeljeno, impregnirano ali kako drugače pripravljeno | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

09.1309 | ex07019050 | | Novi krompir, svež ali ohlajen | od 1.1. do 31.3. | 22400 | Oprostitev |

09.1342 | 07020000 | | Paradižnik, svež ali ohlajen | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1335 | 07031011 | | Čebula, vključno z divjo čebulo vrste Muscari comosum, sveža ali ohlajena | od 15.2. do 15.5 | 13400 | Oprostitev |

07031019 | |

ex07099090 | 50 |

09.1311 | ex07049090 | 20 | Kitajsko zelje, sveže ali ohlajeno | od 1.11. do 31.3. | 1120 | Oprostitev |

09.1313 | 07051100 | | Solata v glavicah, sveža ali ohlajena | od 1.11. do 31.3. | 336 | Oprostitev |

09.1317 | ex07061000 | 10 | Korenje, sveže ali ohlajeno | od 1.1. do 30.4. | 6832 | Oprostitev |

09.1321 | ex07094000 | 10 | Stebla zelene, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 30.4. | 13000 | Oprostitev |

09.1303 | 07096010 | | Sladke paprike, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12. | 8900 | Oprostitev |

09.1343 | 0709909008109085 | | Drugo sveže sadje in sveže ali ohlajene vrtnine | od 1.1. do 31.12. | 2240 | Oprostitev |

09.1353 | 0710400020049010 | | Sladka koruza, zamrznjena | od 1.1. do 31.12. | 10600 | 70 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

09.1354 | 071190302001903020058000 | | Sladka koruza, nezamrznjena | od 1.1. do 31.12. | 5400 | 70 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

09.1344 | 071290300712905007129090 | | Paradižniki, korenje in druge vrtnine, sušene, cele, narezana v koščke ali rezine, zdrobljene ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljene | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

09.1323 | 08051010 | | Sveže pomaranče | od 1.7. do 30.6. | 200000 | Oprostitev |

08051030 | |

08051050 | |

ex08051080 | 10 |

09.1325 | ex08052010 | 05 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži | od 1.1. do 31.12. | 21000 | Oprostitev |

ex08052030 | 05 |

ex08052050 | 05 |

ex08052070 | 05 |

ex08052090 | 05, 09 |

09.1345 | ex08052010 | 05 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži | od 15.3. do 30.9. | 14000 | Oprostitev |

ex08052030 | 05 |

ex08052050 | 05 |

ex08052070 | 05 |

ex08052090 | 05, 09 |

09.1315 | ex08053010 | 05 | Sveže limone | od 1.1. do 31.12. | 7700 | Oprostitev |

09.1346 | ex08053090 | 11, 19 | Sveže limete | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1327 | 08071100 | | Sveže lubenice | od 1.4. do 15.6. | 9400 | Oprostitev |

09.1329 | 08071900 | | Druge sveže melone | od 1.11. do 31.5. | 11400 | Oprostitev |

09.1339 | 08101000 | | Sveže jagode | od 1.11. do 31.3. | 2600 | Oprostitev |

09.1337 | ex08129020 | 10 | Pomaranče, zmlete, začasno konzervirane | od 1.1. do 31.12. | 10000 | Oprostitev |

09.1355 | 17049030 | | Bela čokolada | od 1.1. do 31.12. | 100 | 70 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

09.1356 | 1806 | | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | od 1.1. do 31.12. | 2500 | 85 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

09.1357 | ex19011000 | 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | Izdelki za otroško hrano, ki vsebujejo mleko in mlečne izdelke | od 1.1. do 31.12. | 100 | 70 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

ex19019099 | 14, 20, 52, 56, 80, 84 |

ex21061080 | 20 |

ex21069098 | 23, 27, 33, 37, 43, 47 |

09.1358 | 1904 | | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodv (npr. koruzni kosmiči), žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | od 1.1. do 31.12. | 200 | 70 % posebnih dajatev ali kmetijskih sestavin |

09.1359 | 1905 | | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske izdelke, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | od 1.1. do 31.12. | 3200 | 70 % posebne dajatve ali kmetijske komponente |

09.1307 | 20021010 | | Olupljeni paradižniki, pripravljeni ali konzervirani kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino | od 1.1. do 31.12. | 3500 | Oprostitev |

09.1348 | 20049098 | | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1349 | ex20084071 | 10 | Rezine jabolk, hrušk, marelic, breskev in mešanice narezanega sadja, ocvrto v olju | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

ex20085071 | 10 |

ex20087071 | 10 |

ex20089274 | 13 |

ex20089278 | 30 |

ex20089968 | 30 |

09.1301 | ex20085092 | 20 | Marelično meso brez dodanega alkohola ali sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto težo 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12. | 180 | Oprostitev |

ex20085094 | 20 |

09.1350 | 200892512008925920089272200892742008927620089278 | | Mešanice sadja, brez dodanega alkohola, z dodatkom sladkorja | od 1.1. do 31.12. | 250 | Oprostitev |

09.1331 | 2009111120091119200911912009119920091911200919192009199120091999 | | Pomarančni sok | od 1.1. do 31.12. | 92600 | Oprostitev |

| | | od katerega: | | | |

09.1333 | ex20091111 | 10 | Pomarančni sok, uvožen v posodah, ki držijo dva litra ali manj | od 1.1. do 31.12. | 22400 | Oprostitev |

ex20091119 | 10 |

ex20091191 | 10 |

ex20091199 | 11, 19 92, 94 |

ex20091911 | 10 |

ex20091919 | 10 |

ex20091991 | 10 |

ex20091999 | 10 |

09.1319 | 200950 | | Paradižnikov sok | od 1.1. do 31.12. | 10200 | Oprostitev |

09.1352 | 22042110 | | Drugo vino iz svežega grozdja | od 1.1. do 31.12. | 1610 hl | Oprostitev |

ex22042179 | 79, 80 |

ex22042180 | 79, 80 |

ex22042183 | 10, 79, 80 |

ex22042184 | 10, 79, 80 |

ex22042194 | 10, 30 |

ex22042198 | 10, 30 |

ex22042199 | 10 |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0060 | 07093000 | | Jajčevci, sveži ali ohlajeni | od 1.12. do 30.4. | 1440 | Oprostitev |

18.0120 | 08044000 | | Avokado, svež ali suh | od 1.1. do 31.12. | 37200 | Oprostitev |

18.0130 | ex08061010 | 91, 99 | Namizno grozdje, sveže | od 15.5. do 11.7. | 2280 | Oprostitev |

18.0150 | 08105000 | | Kivi, svež | od 1.1. do 30.4. | 240 | Oprostitev |

18.0160 | ex08129095 | 11, 20 | Drugi agrumi, zdrobljeni, začasno konzervirani | od 1.1. do 31.12. | 1320 | Oprostitev |

18.0190 | 2008305120083071 | | Krhlji grenvke in pomela | od 1.1. do 31.12. | 16440 | Oprostitev |

18.0215 | ex20083079 | 10 | Grenivke in pomelo, razen v krhljih | od 1.1. do 31.12. | 2400 | Oprostitev |

18.0220 | ex20083091 | 11, 12, 13, 19, 91, 92 | Grenivke in pomelo, meso agrumov in zdrobljeni zmleti agrumi | od 1.1. do 31.12. | 3480 | Oprostitev |

18.0225 | ex20083099 | 11 | Krhlji grenivke in pomela | od 1.1. do 31.12. | 5000 | Oprostitev |

18.0240 | 200920112009201920092099 | | Sok grenivk in pomela | od 1.1. do 31.12. | 34440 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

ZAHODNI BREG IN GAZA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1382 | 060310 | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.1. do 31.12. | 1500 | Oprostitev |

09.1381 | 08101000 | | Jagode, sveže | od 1.11. do 31.3. | 1200 | Oprostitev |

DEL B: Referenčne količine

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0310 | 07020000 | | Paradižnik, svež ali ohlajen | od 1.12. do 31.3. | 1000 | Oprostitev |

18.0320 | 07093000 | | Jajčevci, sveži ali ohlajeni | od 15.1. do 30.4. | 3000 | Oprostitev |

18.0330 | 07096010 | | Sladka paprika, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

18.0340 | 07099070 | | Bučke, sveže ali ohlajene | od 1.12. do 28./29.2. | 300 | Oprostitev |

18.0350 | 08051010 | | Sveže pomaranče | od 1.1. do 31.12. | 25000 | Oprostitev |

08051030 | |

08051050 | |

ex08051080 | 10 |

18.0360 | ex08052010 | 05 | Mandarine (Vštevši Tangerinke In Satsuma Mandarine), Klementine, Wilking Mandarine In Podobni Hibridi Agrumov, Sveži | od 1.1. do 31.12. | 500 | Oprostitev |

ex08052030 | 05 |

ex08052050 | 05 |

ex08052070 | 05 |

ex08052090 | 05, 09 |

18.0370 | ex08053010 | 05 | Sveže Limone | od 1.1. do 31.12. | 800 | Oprostitev |

18.0380 | 08071900 | | Druge melone, sveže | od 1.11. do 31.5. | 10000 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

TURČIJA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenov anjem.

Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.0211 | 0703101107031019 | Čebula, sveža ali ohlajena | od 16.5. do 14.2. | 2000 | Oprostitev |

09.0213 | 07093000 | | Jajčevci, sveži ali ohlajeni | od 1.5. do 14.1. | 1000 | Oprostitev |

09.0215 | 07099070 | | Bučke, sveže ali ohlajene | od 1.3. do 30.11. | 500 | Oprostitev |

09.0217 | 08071100 | | Lubenice, sveže ali ohlajene | od 16.6. do 31.3. | 14000 | Oprostitev |

09.0219 | | | Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani na sopari ali v vreli vodi, zamrznjeni, kjer vsebnost sladkorja presega 13 mas. %: | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

08111011 | | Jagode |

08112011 | | Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni, beli in rdeči ribez ter kosmulje |

08119019 | | Drugo |

09.0221 | | | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino | od 1.1. do 31.12. | 8000 | Oprostitev |

200210 | | Cel ali v koščkih |

2002901120029019 | | Drugo, z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. % |

09.0207 | 20029031200290392002909120029099 | | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino, razen cel ali v koščkih, z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. % | od 1.1. do 30.6. | 15000, z vsebnostjo suhe snovi od 28 do 30 mas. % | Oprostitev |

09.0209 | 20029031200290392002909120029099 | | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino, razen cel ali v koščkih, z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. % | od 1.7. do 31.12. | 15000, z vsebnostjo suhe snovi od 28 do 30 mas. % | Oprostitev |

09.0223 | 20079130 | | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali sadne paste, dobljeni s toplotno obdelavo iz agrumov, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %, vendar manj kot 30 mas. %, razen homogenizirani izdelki | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

09.0225 | 20079939 | | Drugi izdelki iz sadja ali oreškov z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. % | od 1.1. do 31.12. | 100 | Oprostitev |

09.0203 | ex20085092 | 20 | Marelično meso, brez dodanega alkohola ali sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto težo 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12. | 600 | Oprostitev |

ex20085094 | 20 |

--------------------------------------------------

PRILOGA X

MALTA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1451 | 220300 | | Pivo iz slada | od 1.1. do 31.12. | 5000 hl | Oprostitev |

DEL B: Referenčne količine

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0015 | ex07019050 | | Novi krompir, svež ali ohlajen | od 1.1. do 31.5. | 3360 | Oprostitev |

18.0040 | ex07070095 | 10, 90 | Kumare, dolžine največ 15 cm, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 28./29.2. | 60 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA XI

CIPER

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov le indikativno vrednost, preferencialna shema pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN, ki obstajajo v času sprejema te uredbe. Kadar so označene ex oznake KN, se preferencialna shema določa z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

DEL A: Tarifne kvote

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj kvote |

09.1420 | 060310 | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, ki so primerni za šopke ali za okras | od 1.11. do 31.10. | 75 | Oprostitev |

09.1401 | ex07019050 | | Novi krompir, svež ali ohlajen | od 16.5. do 30.6. | 110000 | Oprostitev |

09.1425 | ex07049090 | 20 | Kitajsko zelje, sveže ali ohlajeno | od 1.11. do 31.12. | 150 | Oprostitev |

09.1427 | ex07051100 | 10 | Solata ledenka, sveža ali ohlajena | od 1.11. do 31.12. | 150 | Oprostitev |

09.1403 | ex07061000 | 10 | Korenje, sveže ali ohlajeno | od 1.4. do 15.5. | 3750 | Oprostitev |

09.1411 | ex07069090 | 20 | Solatna repa, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 31.12. | 2250 | Oprostitev |

09.1405 | 07093000 | | Jajčevci, sveži ali ohlajeni | od 1.10. do 30.11. | 450 | Oprostitev |

09.1409 | 07096010 | | Sladka paprika, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 31.12. | 450 | Oprostitev |

09.1431 | 080510100805103008051050 | | Sveže pomaranče | od 1.12. do 31.5. | 48200 | Oprostitev |

09.1407 | ex08061010 | 91, 99 | Sveže namizno grozdje | od 8.6. do 9.8. | 11000 | Oprostitev |

09.1413 | 08062011 | | Suho grozdje, v izvirnem pakiranju z neto težo, ki ne preseže 15 kg | od 1.1. do 31.12. | 2250 | Oprostitev |

08062012 | |

08062018 | |

ex08062091 | 10 |

ex08062092 | 10 |

ex08062098 | 10 |

09.1429 | 2008994320089953 | | Grozdje, drugače pripravljeno ali konzervirano, brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja, ki ni omenjeno in ne zajeto na drugem mestu | od 1.1. do 31.12. | 2500 | Oprostitev |

09.1421 | 20096051 | | Koncentrirani grozdni sok (vključno z grozdnim moštom) | od 1.1. do 31.12. | 4950 | Oprostitev |

20096071 | |

ex20096090 | 10 |

22043092 | |

09.1415 | 22042179 | | Drugo vino iz svežega grozdja, v posodah, ki vsebujejo 2 litra ali manj, z dejansko vsebnostjo alkohola največ 15 vol. %, razen likerska vina z dejansko vsebnostjo alkohola 15 vol. % | od 1.1. do 31.12. | 52500 hl | Oprostitev |

ex22042180 | 79, 80 |

ex22042183 | 79, 80 |

ex22042184 | 79, 80 |

09.1423 | 22042965 | | Drugo vino iz svežega grozdja, v posodah, ki vsebujejo več kot dva litra, z dejansko vsebnostjo alkohola največ 15 vol. %, razen likerska vina z dejansko vsebnostjo alkohola 15 vol. % | od 1.1. do 31.12. | 29120 hl | Oprostitev |

ex22042975 | 10 |

ex22042983 | 80 |

ex22042984 | 30 |

09.1417 | ex22042183 | 10 | Likerska vina z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 15 vol. % | od 1.1. do 31.12. | 225000 hl | Oprostitev |

ex22042184 | 10 |

ex22042194 | 10 |

ex22042198 | 10 |

ex22042983 | 10 |

ex22042984 | 10 |

ex22042994 | 10 |

ex22042998 | 10 |

Zaporedna številka | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote | Dajatev znotraj referenčne količine |

18.0050 | 07091000 | | Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene | od 1.10. do 31.12. | 120 | Oprostitev |

18.0150 | 08105000 | | Kivi, svež | od 1.1. do 30.4. | 240 | Oprostitev |

--------------------------------------------------

PRILOGA XII

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XIII

TABELA MEDSEBOJNE POVEZANOSTI

DEL A

Uredba Sveta (ES) št. 1981/94 | Sedanja uredba |

člen 1 | člen 1 |

člen 2 | člen 3 |

člen 3 | člen 2 |

člen 4 | člen 4(1)(3) |

člen 6 | člen 5 |

člen 7 | člen 6 |

člen 8 | člen 7 |

člen 9 | člen 9 |

Priloga I | Priloga IX |

Priloga II | Priloga VII — del A |

Priloga III | Priloga V — del A |

Priloga IV | Priloga II — del A |

Priloga V | Priloga XI — del A |

Priloga VI | Priloga IV — del A |

Priloga VII | Priloga III — del A |

Priloga VIII | Priloga I |

Priloga IX | Priloga X — del A |

Priloga X | Priloga VIII — del A |

Priloga XI | Priloga XII |

DEL B

Uredba Sveta (ES) št. 1981/94 | Sedanja uredba |

člen 2 | člen 1 in člen 4(3) |

člen 3 | člen 5 |

člen 4 | člen 6 |

člen 5(1) | člen 7 |

člen 5(2) | člen 4(3)(4) |

člen 6 | člen 9 |

Priloga | Priloga VI in del B prilog II do V, VII, VIII in XI |

--------------------------------------------------

Top