Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0214

Uredba Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

OJ L 37, 7.2.2001, p. 100–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; razveljavil 32009R1272 . Latest consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

32001R0214Uradni list L 037 , 07/02/2001 str. 0100 - 0111


Uredba Komisije (ES) št. 214/2001

z dne 12. januarja 2001

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], spremenjene z Uredbo (ES) št. 1040/2000 [2], in zlasti člena 10 uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1255/1999 je nadomestila Uredbo Sveta (EGS) št. 804/68 [3] in med drugim tudi Uredbo Sveta (EGS) št. 777/87 [4], ki obravnava ureditve odkupa masla in posnetega mleka v prahu. Glede na te nove ureditve in na pridobljene izkušnje je treba spremeniti podrobna pravila, ki urejajo intervencijo na trgu posnetega mleka v prahu. Zaradi jasnosti je treba začeti preoblikovati posebne uredbe, ki so prej urejale različne vidike intervencije, namreč Uredbo Komisije (EGS) št. 2213/76 z dne 10. septembra 1976 o prodaji posnetega mleka v prahu iz javnih skladišč [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2080/96 [6], (EGS) št. 1362/87 z dne 18. maja 1987, ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 777/87 glede odkupa in dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 569/96 [8], (EGS) št. 1158/91 z dne 3. maja 1991 o odkupu posnetega mleka v prahu v intervencijske agencije [9] po razpisu, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 124/1999 [10], in (ES) št. 322/96 z dne 22. februarja 1996, ki določa podrobna pravila o uporabi za javno skladiščenje posnetega mleka v prahu [11], nazadnje spremenjeno z Uredbo (ES) št. 419/98 [12], njihove določbe pa morajo biti zbrane v enotni uredbi.

(2) Intervencijske agencije lahko odkupujejo le posneto mleko v prahu, ki ustreza zahtevam iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 kot tudi pogojem kakovosti in predstavitve, ki jih je treba določiti. Podrobno je treba določiti analizne metode in natančna pravila, ki urejajo nadzor kakovosti in če razmere tako zahtevajo, se mora sprejeti določba za preverjanje radioaktivnosti v posnetem mleku v prahu in kadar je to primerno, se z zakonodajo Skupnosti predpišejo najvišje stopnje.

(3) Za zagotovitev, da intervencijske ureditve delujejo brez zapletov, je treba podrobno določiti pogoje za odobritev proizvodnih obratov in verifikacijo skladnosti z njimi. Za zagotovitev učinkovitosti ureditev je treba sprejeti določbo za ukrepanje, če se ti pogoji ne izpolnjujejo. Ker posneto mleko v prahu lahko odkupi intervencijska agencija v drugi državi članici, kot tisti na katerem teritoriju je bilo posneto mleko v prahu proizvedeno, mora biti intervencijska agencija ki izvaja odkup sposobna preveriti, da so pogoji glede kvalitete in predstavitve izpolnjeni.

(4) Neizpolnjevanje takih zahtev ne more iti v breme proračuna Skupnosti. Neustrezno posneto mleko v prahu mora ponudnik vzeti nazaj in nositi tudi nastale stroške skladiščenja.

(5) Določena mora biti minimalna količina, ponujena v prodajo. Ponudbe mora spremljati varščina, ki zagotavlja veljavnost ponudbe in da bo posneto mleko v prahu dobavljeno v rokih, ki se določijo.

(6) Po členu 7 Uredbe (ES) št. 1255/1999 lahko intervencijske agencije odkupijo samo posneto mleko v prahu, ki ima minimalno vsebnost beljakovin. Poleg tega se odkupna cena lahko spreminja glede na vsebnost beljakovin. Določena mora biti metoda za izračun odkupne cene.

(7) Obveznosti držav članic morajo biti določene z ozirom na ustrezno upravljanje zalog v skladišču, z določitvijo največje razdalje za kraj skladiščenja in stroškov, ki jih je treba nositi, ko je ta razdalja prekoračena, in zlasti z zahtevo, da so zaloge dosegljive, serije identificirane in da je skladiščeno posneto mleko v prahu zavarovano proti rizikom. Da se zagotovi enotna pogostost in raven preverjanj, je treba določiti vrsto in število inšpekcijskih pregledov skladiščnih prostorov, ki jih izvajajo nacionalni organi. Ker so intervencijske agencije obvezane z obstoječimi pogodbami za tekoče obdobje skladiščenja, je treba sprejeti določbo, s čimer bodo nove zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladišča glede uskladiščenja in izskladiščenja, veljale samo za količine posnetega mleka v prahu, kupljenega v intervencijo od 1. septembra 2000 dalje.

(8) Po členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se lahko odkup posnetega mleka v prahu prekine, brž ko količine, ponujene v intervencijo v obdobju od 1. marca do 31. avgusta vsako leto presežejo 109000 ton. Ko se to zgodi, se lahko odkup izvrši prek stalnega razpisa, za katerega pa morajo biti določena podrobna pravila. Določeni morajo biti elementi ponudbe, zlasti minimalna količina, roki za vložitev in najvišja odkupna cena. Da se zagotovi skladnost z zahtevami glede kakovosti in predstavitve posnetega mleka v prahu v času ponudbe in po uskladiščenju, morajo ponudniki skupaj z njihovo ponudbo predložiti v ta namen pisno izjavo. Ponudbi mora biti priložena varščina, ki zagotavlja veljavnost ponudbe po roku za vložitev ponudb in da bo posneto mleko v prahu dobavljeno v rokih, ki se določijo. Nadalje mora biti določena tudi metoda, uporabljena za izračun odkupne cene z ozirom na vsebnost beljakovin odkupljenega posnetega mleka v prahu.

(9) Pravilno upravljanje intervencijske zaloge zahteva, da se posneto mleko v prahu znova proda, brž ko so na razpolago trgi. Da se zagotovi enak dostop za prodajo posnetega mleka v prahu, morajo vse zainteresirane stranke imeti možnost kupovanja. Zato, da se trg ne bi destabiliziral, je treba določiti prodajno ceno glede na tržne razmere. Določiti se morajo pogoji za prodajo, ki zahtevajo položitev garancije za dobro izvedbo, zlasti kar zadeva prevzem posnetega mleka v prahu in roke za plačilo. Da se lahko spremlja stanje zalog morajo države članice Komisijo obveščati o količinah prodanega posnetega mleka v prahu.

(10) Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva pomoč, ki se dodeli za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu. Za zagotovitev pravilnega spremljanja te ureditve je treba sprejeti določbe za pogodbo in niz specifikacij o pogojih skladiščenja. Iz istega razloga je treba določiti natančna pravila glede dokumentacije, knjigovodstva in pogostosti pregledov in postopkov inšpekcijskega nadzora, zlasti glede zahtev iz člena 7(3). Za olajšanje pregledov o prisotnosti proizvodov, skladiščenih po pogodbah za zasebno skladiščenje, je treba določiti, da se izskladiščijo v serijah, razen če država članica ne odobri izskladiščenja v manjši količini.

(11) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za intervencijo na trgu posnetega mleka v prahu, kot je predvideno v členu 7 Uredbe (ES) št. 1255/1999 glede:

(a) odkupa po intervencijski ceni;

(b) odkupa prek stalnega razpisa;

(c) prodaje posnetega mleka v prahu iz javnih skladišč po določeni ceni;

(d) dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje.

POGLAVJE II

JAVNO SKLADIŠČENJE

Oddelek1

Pogoji za odkup

Člen 2

1. Intervencijske agencije odkupijo samo posneto mleko v prahu, ki ustreza prvemu in drugemu pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in odstavkov 2 do 7 tega člena in ki je ponujeno v intervencijo v obdobju od 1. marca do 31. avgusta.

2. Pristojni organi preverijo kakovost posnetega mleka v prahu z analitičnimi metodami, določenimi v Prilogi I na podlagi vzetih vzorcev v skladu s pravili iz Priloge III. S pregledi se mora ugotoviti, da posneto mleko v prahu ne vsebuje drugih proizvodov, zlasti pinjenca ali sirotke, kot je določeno v Prilogi I.

Vendar če Komisija tako soglaša, države članice lahko vzpostavijo sistem samopreverjanja pod lastnim nadzorom za določene zahteve glede kakovosti in za določene odobrene obrate.

3. Stopnje radioaktivnosti v posnetem mleku v prahu ne smejo presegati največje dovoljene stopnje po pravilih Skupnosti, če se uporabljajo.

Stopnja radioaktivne kontaminacije proizvoda se spremlja, če razmere tako zahtevajo in samo med potrebnim obdobjem. Kjer je potrebno, se določi trajanje in obseg pregledov v skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

4. Posneto mleko v prahu mora biti proizvedeno v obdobju 30 dni pred dnevom, ko je intervencijska agencija dobila ponudbo za prodajo. Če je posneto mleko v prahu skladiščeno v silosih, je moralo biti proizvedeno v obdobju štirih tednov pred tednom, v katerem je bila prejeta ponudba.

5. Najmanjša količina, ponujena v prodajo, je 20 ton. Države članice lahko zahtevajo, da je posneto mleko v prahu ponujeno samo na celo tono.

6. Posneto mleko v prahu se pakira v vrečah neto teže 25 kg, izpolnjujoč zahteve iz Priloge II in z naslednjimi podatki, kjer je ustrezno s kodo:

(a) številko odobritve, ki določa tovarno in državo članico proizvajalko;

(b) datum ali kjer je ustrezno, teden proizvodnje;

(c) številko proizvodne serije;

(d) opis "posneto mleko v prahu, po postopku razprševanja".

7. Posneto mleko v prahu se dostavi na paletah, primernih za dolgoročno skladiščenje:

Če je dostava na paletah za enkratno uporabo, je v odkupni ceni posnetega mleka v prahu vključen tudi nakup palete.

Če je dostava na paletah EUR ali paletah primerljive kakovosti, se palete vrnejo prodajalcu ali zamenjajo za enakovredne palete najpozneje ob izskladiščenju.

Člen 3

1. Podjetja, kot jih navaja člen 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se odobrijo samo, če

(a) so odobrena v skladu s členom 10 Direktive Sveta 92/46/EGS [13] in imajo ustrezno tehnično opremo;

(b) se obvežejo, da bodo vodila stalne evidence v obliki, ki jo določi pristojna agencija vsake države članice, z navedbo izvora surovin, količin posnetega mleka v prahu, pridobljenega pinjenca in sirotke in priprave za trg, označitev in izhodnega datuma vsake serije posnetega mleka v prahu, pinjenca in sirotke;

(c) soglašajo, da bodo predložila svojo proizvodnjo posnetega mleka v prahu, ki bo dana v intervencijo, posebnemu uradnemu inšpekcijskemu nadzoru;

(d) se obvežejo, da bodo obvestila organ, odgovoren za inšpekcijski nadzor, najmanj dva delovna dneva vnaprej o njihovi nameri za proizvodnjo posnetega mleka v prahu za javno intervencijo; vendar država članica lahko postavi krajši rok.

2. Za zagotovitev izpolnjevanja te uredbe pristojni organi izvajajo nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem na podlagi proizvodnega terminskega načrta za intervencijo posnetega mleka v prahu zadevnih obratov.

Izvedejo najmanj:

(a) en inšpekcijski pregled na obdobje 28 dni proizvodnje za intervencijo in najmanj en inšpekcijski pregled vsakih šest mesecev, da bi pregledali evidence, navedene v odstavku 1(b);

(b) en inšpekcijski pregled vsakih šest mesecev, da preverijo skladnost z drugimi zahtevami za odobritev, navedenimi v odstavku 1.

3. Odobritev se odvzame, če prejšnjim zahtevam, določenim v odstavku 1(a), ni več zadoščeno. Odobritev se lahko obnovi po najmanj šestih mesecih na zahtevo zadevnega obrata in po temeljitem inšpekcijskem pregledu.

Kjer se ugotovi, da se obrat ni ravnal v skladu z enim od svojih obratov, kot je določeno v odstavku 1(b), (c) in (d), razen v primerih višje sile, se odobritev prekine za obdobje od 1 do 12 mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti.

Država članica ne bo uveljavila omenjene prekinitve, če ugotovi, da nepravilnost ni bila povzročena namerno ali kot rezultat resne malomarnosti in da je najmanj pomembna za učinkovitost pregledov, predvidenih v odstavku 2.

4. Sestavi se poročilo o inšpekcijskih pregledih, izvedenih v skladu z odstavkoma 2 in 3, z navedbo:

(a) datuma pregleda,

(b) njegovega trajanja,

(c) izvedenih postopkih.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor in obvesti obrat.

5. Države članice obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih v zvezi z inšpekcijskimi pregledi, predvidenimi v odstavku 2 in 3, v enem mesecu po njihovem sprejetju.

Člen 4

1. Če je posneto mleko v prahu ponujeno v intervencijo v drugi državi članici, kot v tisti v kateri je bilo proizvedeno, je odkup pogojen s potrdilom, ki ga najpozneje v 45 dneh od dneva, ko je bila ponudba prejeta preskrbi pristojna agencija države članice proizvodnje.

Potrdilo mora vsebovati podatke, navedene v točkah (a), (b) in (c) člena 2(6) in potrditev, da je bilo posneto mleko v prahu proizvedeno neposredno in izključno iz posnetega mleka, v smislu člena 7(5) Uredbe (ES) št. 1255/1999, v odobrenem obratu v Skupnosti.

2. Kjer je država članica proizvodnje izvedla preglede, navedene v členu 2(2), potrdilo tudi vsebuje rezultate teh pregledov in potrjuje, da je zadevni proizvod posneto mleko v prahu v smislu člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999. V tem primeru se vreče, navedene v členu 2(6), zapečatijo z oštevilčeno etiketo, ki jo izda pristojni organ države članice proizvodnje. Številka se vpiše v potrdilo, navedeno v odstavku 1.

Oddelek 2

Postopek za odkup po intervencijski ceni

Člen 5

1. Ponudbe navajajo:

(a) ime in naslov prodajalca;

(b) ponujeno količino;

(c) kraj, kjer se posneto mleko v prahu hrani.

2. Intervencijska agencija evidentira datum, ko je bila ponudba prejeta, odgovarjajoče količine in datume proizvodnje in kraj, kjer se posneto mleko v prahu skladišči.

Kjer je odkup po intervencijski ceni v skladu s prvim pododstavkom člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 prekinjen, se sprejem in evidentiranje ponudb ustavi z dnem, ki sledi dnevu, ko je bila sprejeta odločitev o prekinitvi.

3. Ponudbe veljajo samo, če:

(a) se nanašajo na količino posnetega mleka v prahu, ki izpolnjuje zahteve člena 2(5);

(b) je priložena prodajalčeva pisna izjava, da bo ravnal v skladu s členoma 2(4) in 9;

(c) je najpozneje do dneva, ko je bila prejeta ponudba, predložen dokaz, da je prodajalec položil varščino 2 evrov na 100 kg v državi članici, v kateri je bila ponudba vložena.

4. Izjava, predvidena v odstavku 3(b), če je bila najprej poslana intervencijski agenciji, je veljavna z avtomatskim podaljšanjem za naknadne ponudbe, dokler je prodajalec ali intervencijska agencija izrecno ne razveljavita, pod pogojem da:

(a) prvotna ponudba določa, da prodajalec namerava izkoristiti to določbo;

(b) se naknadne ponudbe nanašajo na to določbo (s sklicevanjem na "člen 5(4)") in na datum prvotne ponudbe.

Člen 6

Veljavnost ponudbe po roku za vložitev ponudb in dostava posnetega mleka v prahu v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija v roku, določenem v členu 7(2), predstavljata glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 [14].

Člen 7

1. Po preverjanju ponudbe in v petih delovnih dneh po dnevu prejema, intervencijska agencija izda datiran in oštevilčen nalog za dostavo, ki prikazuje:

(a) količino posnetega mleka v prahu za dostavo;

(b) končni datum dostave;

(c) skladišče, kamor mora biti dostavljeno.

2. Posneto mleko v prahu se dostavi v 28 dneh od dneva prejema ponudbe za prodajo. Dostava je lahko v več pošiljkah.

3. Varščina iz točke (c) člena 5(3) se sprosti, brž ko se količina po ponudbi dobavi.

Vendar kjer pregledi, navedeni v členu 2(2) kažejo, da posneto mleko v prahu ne ustreza zahtevam, določenim v členu, se varščina za količine, ki še niso bile dostavljene, kljub temu sprosti.

4. Za posneto mleko v prahu se šteje, da ga intervencijska agencija prevzame na dan, ko je celotna količina posnetega mleka v prahu, ki ga zajema ponudba, vnesena v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija, vendar ne prej kot dan zatem, ko je bil izdan nalog za dostavo.

5. Če prodajalec ne dostavi v določenem roku, razen v primerih višje sile, bo varščina, predvidena v točki (c) člena 5(3), zasežena v sorazmerju z nedostavljenimi količinami, prav tako bo preklican tudi odkup preostalih količin.

Člen 8

1. Intervencijska agencija plača za prevzeto posneto mleko v prahu med 120. in 140. dnem po datumu prevzema, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve iz člena 2.

2. Kjer je vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščob, določene z uporabo metode, opisane v Prilogi I, 35,6 % ali več, je odkupna cena enaka intervencijski ceni, uporabljeni na dan, na katerega je bilo proizvedeno posneto mleko v prahu.

Kjer je ta vsebnost beljakovin 31,4 % ali več, toda manj kot 35,6 %, je odkupna cena enaka intervencijski ceni minus znesek, izračunan kot sledi:

intervencijska cena x ((0,356 – vsebnost beljakovin) x 1,75).

Člen 9

Če inšpekcijski pregled pokaže, da posneto mleko v prahu ni skladno z zahtevami iz člena 2, se pri pripravi ponudbe prodajalec obveže, da:

(a) vzame nazaj zadevno blago;

(b) preden vzame nazaj blago, plača stroške skladiščenja za zadevne količine od datuma, ko so prevzete do datuma njihovega izskladiščenja.

Nastali stroški skladiščenja se določijo na podlagi pavšalnih zneskov za stroške za uskladiščenje, izskladiščenje ter skladiščenje, določene v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 [15].

Oddelek 3

Uskladiščenje in izskladiščenje

Člen 10

1. Skladišča, navedena v četrtem pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 so:

(a) suha, dobro vzdrževana in brez mrčesa;

(b) brez zunanjih vonjev;

(c) omogočajo dobro prezračevanje;

(d) imajo kapaciteto najmanj 1000 ton in opremo za izskladiščenje, s katero se lahko vsak dan dvigne najmanj 3 % količine, shranjene v skladišču, to je po obsegu najmanj 100 ton na dan. Ta zahteva se upošteva samo za količine posnetega mleka v prahu, odkupljenega od 1. septembra 2000 dalje.

Tveganja skladiščenja posnetega mleka v prahu morajo biti krita z zavarovanjem bodisi v obliki pogodbene obveznosti za skladiščnike bodisi s splošnim kritjem odgovornosti, s strani intervencijske agencije. Država članica lahko deluje kot lastni zavarovalec.

2. Intervencijske agencije zahtevajo, da se posneto mleko v prahu namesti in shranjuje v skladišču na paletah in v serijah, ki jih je lahko identificirati in so lahko dostopne.

3. Pristojni organ, odgovoren za inšpekcijski nadzor, preverja prisotnost proizvodov v skladišču, kot je predvideno v členu 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2148/96 [16].

Člen 11

1. Intervencijska agencija izbere razpoložljivo skladišče, ki je najbližje kraju, kjer se hrani posneto mleko v prahu.

Vendar lahko izbere drugo skladišče, ki se nahaja znotraj razdalje, navedene v odstavku 2. Lahko izbere skladišče, ki se nahaja izven te razdalje, upoštevajoč stroške skladiščenja in prevoza. V tem primeru intervencijska agencija o tej izbiri nemudoma obvesti Komisijo.

2. Največja razdalja, navedena v tretjem pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 je 350 km. Prek te razdalje dodatni prevozni stroški, ki jih nosi intervencijska agencija, znašajo 0,05 evra na tono in na kilometer.

Vendar če je intervencijska agencija, ki odkupuje posneto mleko v prahu, ponujeno v prodajo, v državi članici, ki je druga kot tista, v kateri je blago skladiščeno, se ne upošteva razdalja med skladiščem prodajalca in mejo države članice nakupne intervencijske agencije, ko se izračunava največja razdalja, navedena v prvem pododstavku.

Člen 12

1. V času izskladiščenja intervencijska agencija poskrbi, da je posneto mleko v prahu razpoložljivo na paletah na nakladališču skladišča, naloženo na prevozna sredstva, toda nepritrjeno.

Če je posneto mleko v prahu razpoložljivo na EUR paletah ali paletah primerljive kakovosti, kupec vrne enakovredne palete intervencijski agenciji ob izskladiščenju.

2. Stroške pritrditve in katere koli stroške razkladanja s palet nosi kupec posnetega mleka v prahu. Te stroške določi država članica na osnovi pavšala in na zahtevo obvesti zainteresirane stranke. Komisijo se obvesti o tem v enem mesecu po sprejetju te uredbe in pred katerimi koli spremembami, narejenimi naknadno.

Oddelek 4

Posebna pravila, veljavna za odkup po razpisnem postopku

Člen 13

Če Komisija odloči, da se posneto mleko v prahu odkupi prek odprtega stalnega razpisa v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in v skladu s postopkom po členu 42, se uporabljajo členi 2, 3, 4, 10, 11 in 12 te uredbe, razen če ni bilo drugače določeno v tem oddelku.

Člen 14

1. Obvestila o razpisih se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Obdobje za vložitev ponudb za vsak krog poteče ob 12. uri (po bruseljskem času) na drugi in četrti torek v mesecu, razen drugi torek v avgustu. Če je torek državni praznik, je zadnji rok za vložitev zadnji delovni dan pred praznikom do 12. ure (po bruseljskem času).

Člen 15

1. Zainteresirane stranke sodelujejo v razpisnem postopku, ki ga objavi intervencijska agencija države članice bodisi s predložitvijo pisne ponudbe proti potrdilu o prejemu bodisi preko kakršnega koli telekomunikacijskega sredstva s potrdilom o prejemu.

2. Ponudbe morajo vsebovati:

(a) ime in naslov ponudnika;

(b) ponujeno količino;

(c) ponudbeno ceno v evrih, navedeno v ne več kot na dve decimalni mesti, za 100 kg posnetega mleka v prahu, brez državnih davkov, dobavljeno na paletah na nakladališče skladišča;

(d) kraj, kjer se skladišči posneto mleko v prahu.

3. Ponudbe so veljavne le v primeru, če:

(a) se nanašajo na posneto mleko v prahu, proizvedeno v 21 dneh ali, kjer primerno, v treh tednih pred zadnjim rokom za vložitev ponudb, kot je navedeno v členu 14(2). Če je interval med dvema javnima razpisoma daljši kot 21 dni, se lahko posneto mleko v prahu proizvede v tem obdobju;

(b) se nanašajo na količino posnetega mleka v prahu, ki je v skladu s členom 2(5);

(c) če je priložena pisna izjava ponudnika o ravnanju v skladu s točko (a) tega odstavka in členom 9;

(d) je predložen dokaz, da je ponudnik pred zadnjim rokom za vložitev ponudb položil varščino 2 evrov na 100kg za zadevni razpis v državi članici, v kateri je bila ponudba vložena.

4. Izjava, predvidena v točki (c) odstavka 3, če je bila najprej poslana intervencijski agenciji, je veljavna z avtomatskim podaljšanjem za naslednje ponudbe, dokler je ponudnik ali intervencijska agencija izrecno ne prekliče, pod pogojem da:

(a) prvotna ponudba določa, da ponudnik namerava izkoristiti to določbo,

(b) se naslednje ponudbe nanašajo na to določbo (s sklicevanjem na "člen 15(4)") in na datum prvotne ponudbe.

5. Ponudb ni mogoče umakniti po zadnjem roku za vložitev, navedenem v členu 14(2) za vložitev ponudb, ki se nanašajo na zadevni razpis.

Člen 16

Veljavnost ponudbe po zadnjem roku za vložitev ponudb in dostavo posnetega mleka v prahu v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija v roku, določenem v členu 19(3), predstavljata glavne zahteve v smislu člena 20 uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 17

1. Države članice obvestijo Komisijo o količinah in cenah, ki jih ponudijo ponudniki, najpozneje do 9. ure (po bruseljskem času) na dan po zadnjem roku za vložitev ponudb, navedenem v členu 14(2).

2. Glede na ponudbe, prejete na posamezen razpis, Komisija določi najvišjo odkupno ceno glede na veljavne intervencijske cene, v skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

3. Komisija se lahko odloči, da v tem krogu ne bo izbrala nobene ponudbe.

Člen 18

1. Ponudbe se zavrnejo, če je ponudbena cena višja kot najvišja cena, navedena v členu 17(2), določena za zadevni razpis.

2. Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz razpisov, niso prenosljive.

Člen 19

1. Intervencijska agencija takoj obvesti ponudnike o izidu njihovega sodelovanja pri razpisu.

Kjer so bile ponudbe neuspešne, se varščina, navedena v točki (d) člena 15(3), takoj sprosti.

2. Intervencijska agencija uspešnim ponudnikom takoj izda datiran in oštevilčen nalog za dostavo, z navedbo:

(a) količine, ki mora biti dostavljena;

(b) končnega datuma za dostavo posnetega mleka v prahu;

(c) skladišča, kamor mora biti dostavljeno.

3. Izbrani ponudniki dostavijo posneto mleko v prahu najpozneje v 28 dneh po zadnjem roku za vložitev ponudb. Dobava se lahko izvrši v več pošiljkah.

4. Varščina se sprosti takoj, ko je uspešni ponudnik v določenem roku dostavil količino, navedeno na nalogu za dostavo.

5. Razen v primerih višje sile, kjer uspešni ponudnik ne dostavi v določenem roku, se poleg zasega varščine, določene v točki (d) člena 15(3), v sorazmerju z nedostavljenimi količinami, prekliče tudi odkup preostalih količin.

Člen 20

1. Intervencijska agencija plača uspešnemu ponudniku ceno, navedeno v odstavku 2 tega člena med 120. in 140. dnem po datumu, ko je bilo posneto mleko v prahu prevzeto, pod pogojem, da je ugotovljeno, da je v skladu s členom 2(1), (2), (3), (5), (6) in (7) ter členom 15(3)(a).

2. Kjer je vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščob, določene z uporabo metode, opisane v Prilogi I, 35,6 % ali več, je odkupna cena enaka ceni, navedeni v ponudbi.

Kjer je ta vsebnost beljakovin 31,4 % ali več, toda manj kot 35,6 %, je odkupna cena enaka ceni, navedeni v ponudbi, minus znesek, izračunan kot sledi:

cena iz ponudbe x ((0,356 – vsebnost beljakovin) x 1,75).

3. Za posneto mleko v prahu velja, da ga intervencijska agencija prevzame na dan, ko je celotna količina posnetega mleka v prahu, ki ga zajema ponudba, vnesena v skladišče, ki ga določi intervencijski agencija, vendar ne prej kot dan zatem, ko je bil izdan nalog za dostavo.

Oddelek 5

Prodaja

Člen 21

Intervencijske agencije v državah članicah prodajo katerikoli zainteresirani stranki posneto mleko v prahu, ki ga posedujejo in ki so ga vskladiščile pred 1. septembrom 1997.

Člen 22

1. Posneto mleko v prahu se proda franko skladišče po ceni, ki je enaka intervencijski ceni, določeni v členu 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in se uporablja na dan, ko je bila sklenjena prodajna pogodba, povišani za 1 evro na 100 kg.

2. V vlogah za nakup naj bodo navedeni:

(a) ime in naslov kupca;

(b) želena količina;

(c) po potrebi skladišče, kjer se skladišči posneto mleko v prahu in na željo tudi nadomestno skladišče.

3. Vloge za nakup so veljavne samo, če:

(a) se nanašajo na najmanj 10 ton: vendar če je preostala količina v skladišču manj kot 10 ton, se prodaja nanaša na to preostalo količino;

(b) je predložen dokaz, da je kupec položil varščino v znesku 7 evrov na 100 kg, da se zagotovi, da so izpolnjene temeljne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85, kar zadeva prevzem posnetega mleka v prahu v roku, kot to določa prvi pododstavek člena 24(1) te uredbe.

Člen 23

1. Za namen prodaje intervencijska agencija razdeli posneto mleko v prahu glede na datum, kdaj je bilo dano v skladišče, začenši z najstarejšim od skupne razpoložljive količine ali po potrebi z razpoložljivo količino v skladišču ali skladiščih, ki jih določi kupec.

2. Če bi odobritev vloge za nakup imela za posledico prodajo količine, ki presega še razpoložljivo količino posnetega mleka v prahu v zadevnem skladišču, se zadevnemu kupcu dodeli samo razpoložljiva količina. Vendar intervencijska agencija lahko določi druga skladišča, da nadomesti količino, ki je bila zaprošena, pod pogojem, da se kupec strinja.

3. Če bi odobritev dveh ali več vlog za nakup posnetega mleka v prahu v posameznem skladišču privedla do prodaje količine, ki bi presegla razpoložljivo, se razdelitev izvede z dodelitvijo razpoložljive količine v sorazmerju z zaprošenimi količinami. Vendar če bi zaradi take dodelitve prišlo do razdelitve manjših količin kot petih ton, se razdelitev naredi z žrebom.

4. Za vse veljavne vloge za nakup, ki prispejo do intervencijske agencije na isti dan, se šteje, da so bile predložene istočasno.

5. Intervencijska agencija mora sprejeti potrebne ureditve, da se omogoči zainteresiranim strankam, da na lastne stroške pregledajo vzorce posnetega mleka v prahu v prodaji, pred sklenitvijo prodajne pogodbe.

Člen 24

1. Kupec prevzame posneto mleko v prahu v enem mesecu od datuma sklenitve prodajne pogodbe.

Prevzem se lahko vrši v posameznih obrokih, ki niso manjši od 10 ton. Vendar, če je preostala količina v skladišču manj kot 10 ton, se lahko prevzame ta preostala količina.

2. Pred prevzemom vsake količine posnetega mleka v prahu kupec plača intervencijski agenciji ceno, ki ustreza prevzeti količini.

3. Razen v primeru višje sile, prodajna pogodba preneha veljati glede kakršnih koli količin, ki jih kupec ni prevzel v obdobju, navedenem v odstavku 1.

4. Varščina, določena v točki (b) člena 22(3), se zaseže glede katerih koli količin, za katere je prodajna pogodba preneha veljati v skladu z odstavkom 3 tega člena. Sprosti se takoj za količine, katere se prevzamejo v predpisanem obdobju.

5. V primeru višje sile intervencijska agencija ukrepa tako, kot meni, da je potrebno ob upoštevanju navedenih okoliščin.

POGLAVJE III

ZASEBNO SKLADIŠČENJE

Oddelek 1

Pogodbeni in skladiščni pogoji

Člen 25

Za namene tega poglavja je:

(a) "skladiščna serija" količina, ki tehta najmanj 10 ton in je homogene sestave in kakovosti, izvira iz ene tovarne, uskladiščena v eno skladišče na isti dan,

(b) "dan pričetka pogodbenega skladiščenja" dan, ki sledi dnevu uskladiščenja;

(c) "zadnji dan pogodbenega skladiščenja" dan pred dnem izskladiščenja.

Člen 26

Če se Komisija odloči, da bo dodelila pomoč za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se med intervencijsko agencijo države članice, na ozemlju katere se skladišči posneto mleko v prahu, in fizičnimi ali pravnimi osebami, v nadaljevanju imenovani "pogodbeniki", sklenejo pogodbe o zasebnem skladiščenju.

Člen 27

Pogodbe o zasebnem skladiščenju se lahko sklenejo samo za posneto mleko v prahu, kot je navedeno v prvem pododstavku člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999, ki:

(a) ne vsebuje več kot 11 % maščobe in 5 % vode in ima vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščobe najmanj 31,4 %;

(b) je bilo proizvedeno v 28 dneh ali štirih tednih pred dnevom pričetka pogodbenega skladiščenja v obratu, odobrenem v skladu s točkami (a) in (b) člena 3(1) in ki soglaša, da predloži svojo proizvodnjo posnetega mleka v prahu, ki ga zajema pogodba o skladiščenju, posebnemu uradnemu inšpekcijskemu nadzoru;

(c) ima radioaktivno stopnjo, ki ne presega najvišjih stopenj, navedenih v členu 2(3);

(d) je shranjeno v vrečah z neto vsebnostjo 25 kg ali v "velikih vrečah", ki tehtajo ne več kot 1500 kg, z ustreznimi informacijami, kjer je primerno v kodni obliki:

(i) številka odobritve, ki navaja tovarno in državo članico proizvajalko,

(ii) datum ali teden proizvodnje,

(iii) številko proizvodne serije,

(iv) neto težo;

(e) ni bilo zajeto v ureditvah, navedenih v členu 5(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 [17]; naknadna vključitev v te ureditve se šteje kot zaključitev pogodbenega obdobja skladiščenja.

Člen 28

1. Pogodbe o skladiščenju se sklepajo pisno za eno ali več skladiščnih serij in vsebujejo zlasti določila glede:

(a) količine posnetega mleka v prahu, na katerega se pogodba nanaša;

(b) zneska pomoči;

(c) datumov glede izvajanja pogodbe ne glede na odločitev Komisije na podlagi drugega stavka tretjega pododstavka člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in v skladu s postopkom po njenem členu 42;

(d) identitete skladišč.

2. Pregledi, zlasti tisti navedeni v členu 33, so predmet specifikacij, ki jih sestavi intervencijska agencija države članice skladiščenja. Pogodba o skladiščenju se nanaša na te specifikacije.

Člen 29

1. Roki za uskladiščenje in izskladiščenje se določijo v času odločitve za dodelitev pomoči zasebnim skladiščem za posneto mleko v prahu.

2. Izskladiščenje se izvaja v celih skladiščnih serijah. Vendar se v okoliščinah, navedenih v točki (a) člena 33(2), lahko dvigne iz skladišča samo zapečatena količina.

Člen 30

1. Vloge za sklepanje pogodb z intervencijsko agencijo se lahko nanašajo samo na serije posnetega mleka v prahu, ki so bile v celoti uskladiščene.

Vloge morajo prispeti do intervencijske agencije najpozneje v 30 dneh od datuma uskladiščenja. Intervencijski agencija evidentira datum prejema.

Če vloga prispe do intervencijske agencije v 10 delovnih dneh po roku, se pogodba o skladiščenju še lahko sklene, toda pomoč se zniža za 30 %.

2. Pogodbe o skladiščenju se sklenejo najpozneje v 30 dneh od datuma evidentiranja vloge.

Člen 31

Če se posneto mleko v prahu skladišči v drugi državi članici, kot državi članici proizvodnje, se pogodba o skladiščenju, navedena v členu 30, lahko sklene samo pod pogojem, da se potrdilo, ki ga preskrbi pristojna agencija države članice proizvodnje, predloži v 50 dneh od datuma, ko je posneto mleko v prahu uskladiščeno.

Potrdilo mora navesti številko odobritve, ki označuje tovarno in državo članico proizvodnje, datum ali teden proizvodnje in številko proizvodne serije, in potrjevati, da je zadevni proizvod posneto mleko v prahu, kot je navedeno v prvem pododstavku člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

V primeru, navedenem v prvem odstavku tega člena, se pogodbe o skladiščenju sklenejo najpozneje v 60 dneh od dneva evidentiranja vloge.

Oddelek 2

Pregledi

Člen 32

1. Država članica zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki dajejo upravičenost do plačila pomoči.

2. Pogodbenik ali na zahtevo države članice ali z njenim pooblastilom oseba, odgovorna za skladišče, da na razpolago pristojnemu organu, ki je odgovoren za inšpekcijski nadzor, vso dokumentacijo, ki omogoča preveritev naslednjih podatkov o proizvodih, danih v zasebno skladišče:

(a) številko odobritve, ki označuje tovarno in državo članico proizvodnje;

(b) datum proizvodnje;

(c) datum uskladiščenja;

(d) številko proizvodne serije;

(e) prisotnost v skladišču in naslov skladišča,

(f) datum izskladiščenja.

3. Pogodbenik ali kjer je ustrezno, oseba, ki je odgovorna za skladišče, mora za vsako pogodbo voditi evidenco zalog v skladišču, ki zajema:

(a) skladiščno številko serije proizvodov v zasebnem skladišču;

(b) datum uskladiščenja in datum izskladiščenja;

(c) količino posnetega mleka v prahu na skladiščno serijo;

(d) lokacijo proizvodov v skladišču.

4. Uskladiščeni proizvodi morajo biti zlahka razpoznavni in lahko dostopni. Proizvodi morajo biti označeni posamezno po pogodbi.

Člen 33

1. Pri uskladiščenju pristojni organ izvede preglede v obdobju, ki se začne z datumom uskladiščenja in se konča 28 dni po dnevu evidentiranja vloge za sklenitev pogodbe.

Za zagotovitev, da so skladiščeni proizvodi upravičeni do pomoči, se pregledi izvedejo na reprezentativnem vzorcu najmanj 5 % od uskladiščenih količin, da se zagotovi, da so skladiščne serije v celoti fizično v skladu z vlogo za sklenitev pogodbe glede teže, označitve in narave proizvodov.

2. Pristojni organ bodisi:

(a) zapečati proizvode po pogodbi, skladiščni seriji ali manjši količini v času pregleda, kot je navedeno v odstavku 1; bodisi

(b) izvede nenajavljen pregled z naključnim vzorčenjem, da se zagotovi, da so proizvodi v skladišču. Naključni vzorec mora biti reprezentativen in predstavljati najmanj 10 % celotne količine po pogodbi za ukrep pomoči za zasebno skladiščenje.

3. Ob koncu obdobja pogodbenega skladiščenja pristojni organ preveri z naključnim vzorčenjem težo in označitev. Vendar, če je posneto mleko v prahu še vedno v skladišču po preteku maksimalnega obdobja pogodbenega skladiščenja, se to preverjanje lahko izvede, ko se proizvod izskladišči.

Zaradi pregleda pogodbenik pristojni organ obvesti o zadevnih skladiščnih serijah najmanj pet delovnih dni pred:

(a) koncem maksimalnega pogodbenega obdobja skladiščenja 180 dni;

ali

(b) pred pričetkom postopkov izskladiščenja, če se ti izvršijo med ali po obdobju 180 dni.

Država članica lahko sprejme krajši rok kot pet delovnih dni.

4. O pregledih, ki se izvršijo po odstavkih 1, 2 in 3, se sestavi poročilo, v katerem je navedeno:

(a) datum pregleda;

(b) njegovo trajanje;

(c) izvedeni postopki.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor ter sopodpiše pogodbenik ali po potrebi oseba, odgovorna za skladišče, in se ga priloži plačilnim dokumentom.

5. V primeru nepravilnosti, ki zadevajo najmanj 5 % pregledanih proizvodov, se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi pristojni organ.

Države članice obvestijo o teh primerih Komisijo v štirih tednih.

Oddelek 3

Pomoč za skladiščenje

Člen 34

1. Pomoč za zasebno skladiščenje, kot jo predvideva člen 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se lahko dodeli samo, kjer je obdobje pogodbenega skladiščenja med 60 in 180 dnevi.

Kjer pogodbenik ne upošteva roka, navedenega v členu 33(3) te uredbe, se pomoč zmanjša za 15 % in se izplača samo glede na obdobje, za katerega pogodbenik dostavi zadovoljiv dokaz pristojnemu organu, da je posneto mleko v prahu ostalo v pogodbenem skladiščenju.

2. Brez vpliva na člen 35 te uredbe Komisija določi znesek pomoči v skladu z drugim pododstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

3. Pomoč se plača na podlagi vloge pogodbenika na koncu obdobja pogodbenega skladiščenja v 120 dneh od prejema vloge, pod pogojem, da so bili pregledi, navedeni v členu 33(3), izvedeni in da so bili izpolnjeni pogoji za upravičenost do pomoči.

Vendar, če je v teku upravna preiskava o upravičenosti do pomoči, se plačilo ne izvede, dokler se upravičenost ne prizna.

Člen 35

Če tržne razmere tako zahtevajo, se lahko znesek pomoči, obdobja za uskladiščenje in izskladiščenje in najdaljše trajanje skladiščenja spremenijo med letom glede na pogodbe, ki bodo šele sklenjene.

POGLAVJE IV

OBVEŠČANJE

Člen 36

Vsako sredo najpozneje do 12. ure (po bruseljskem času) države članice obvestijo Komisijo o količinah posnetega mleka v prahu, ki je v preteklem tednu bil predmet:

(a) ponudbe za prodajo v skladu s členom 5;

(b) prodajne pogodbe v skladu s členom 22(1);

(c) pogodbe o zasebnem skladiščenju v skladu s členom 28.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 37

Uredbe (EGS) št. 2213/76, (EGS) št. 1362/87, (EGS) št. 1158/91 in (ES) št. 322/96 so s tem razveljavljene.

Sklicevanje na razveljavljene uredbe štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 38

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

[2] UL L 118, 19.5.2000, str. 1.

[3] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[4] UL L 78, 20.3.1987, str. 10.

[5] UL L 249, 11.9.1976, str. 6.

[6] UL L 279, 31.10.1996, str. 15.

[7] UL L 129, 19.5.1987, str. 9.

[8] UL L 80, 30.3.1996, str. 48.

[9] UL L 112, 4.5.1991, str. 65.

[10] UL L 16, 21.1.1999, str. 19.

[11] UL L 45, 23.2.1996, str. 5.

[12] UL L 52, 21.2.1998, str. 20.

[13] UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

[14] UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

[15] UL L 216, 5.8.1978, str. 1.

[16] UL L 288, 9.11.1996, str. 6.

[17] UL L 62, 7.3.1980, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ZAHTEVE GLEDE SESTAVE, LASTNOSTI KAKOVOSTI IN ANALIZNE METODE

Parametri | Vsebnost in lastnosti kakovosti | Referenčna metoda |

Vsebnost beljakovin | najmanj 31,4 % glede na nemastno suho snov | |

Vsebnost maščob | največ 1,00 % | |

Vsebnost vode | največ 3,5 % | |

Titrirna kislost v ml 0,1 M raztopine NaOH | največ 19,5 ml | |

Laktati | največ 150 mg/100 g | |

Aditivi | jih ni | |

Preskus na fosfatazo | negat. t.j. enak ali manjši od 4µg fenola na gram konstituiranega mleka | |

Indeks topnosti | največ 0,5 ml (24 °C) | |

Indeks sežganih delcev | največ 15,0 mg, t.j. min. disk B | |

Vsebnost mikroorganizmov | največ 40000 na gram | |

Ugotavljanje koliformnih bakterij | negativno v 0,1 g | |

Ugotavljanje pinjenca | negativno | |

Ugotavljanje sladke sirotke (postopek s sirilom) | ga ni | |

Ugotavljanje kisle sirotke (postopek s kislino) | ga ni | Metodo je odobril pristojni organ |

Okus in vonj | čist | |

Izgled | Bel ali rahlo rumenkaste barve, brez nečistoč in barvnih delcev | |

Zaviralne snovi | Negativno | |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PAKIRANJE

1. Posneto mleko v prahu se pakira v nove, čiste, suhe in nepoškodovane vreče z neto maso 25 kg.

2. Vreče naj imajo najmanj tri plasti, ki skupaj ustrezajo povprečju najmanj 420 J/m2 TEA.

Druga plast naj bo prekrita s plastjo polietilena z najmanj 15 g/m2.

Znotraj plasti papirja naj se polietilenska vreča debeline najmanj 0,08 mm spoji z dnom.

3. Vreče naj ustrezajo standardu EN 770.

4. Pri polnjenju, mora biti prah dobro potlačen. Prah v raztresenem stanju pod nobenim pogojem ne sme zaiti med različne plasti.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

VZORČENJE IN ANALIZE POSNETEGA MLEKA V PRAHU, PONUJENEGA V INTERVENCIJO

1. Vzorce se jemlje v skladu s postopkom, določenim v mednarodnem standardu ISO 707. Vendar države članice lahko uporabijo drugo metodo vzorčenja, pod pogojem, da je v skladu z načeli zgoraj omenjenega standarda.

2. Število paketov, ki se naj izberejo za preglede z vzorčenjem:

(a) ponudbe, ki vsebujejo do 800 25-kilogramskih vreč: najmanj osem,

(b) ponudbe, ki vsebujejo več kot 800 25-kilogramskih vreč: najmanj osem in ena za vsakih dodatnih 800 vreč ali njihovega dela.

3. Masa vzorca: iz vsakega paketa se vzamejo vzorci z najmanj 200 g.

4. Združevanje vzorcev: ne več kot devet vzorcev naj se združi v skupni vzorec.

5. Analiza vzorcev: za preveritev vseh lastnosti kakovosti, določenih v Prilogi I, se analizira vsak skupni vzorec.

6. Kjer vzorci pokažejo hibe:

(a) kjer sestavljen vzorec pokaže hibo glede enega parametra, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne.

(b) če sestavljeni vzorec pokaže hibo glede več kot enega parametra, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne in vzamejo se vzorci iz preostalih količin iz iste tovarne. Analiza teh vzorcev je odločilna. V tem primeru:

- se število vzorcev, določenih v točki 2, podvoji,

- če sestavljeni vzorec pokaže hibo glede na enega ali več parametrov, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne.

--------------------------------------------------

Top