EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0077

Uredba Komisije (ES) št. 77/2001 z dne 5. januarja 2001 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1547/1999 in k Uredbi Sveta (ES) št. 1420/1999 glede pošiljk določenih vrst odpadkov v Albanijo, Brazilijo, Bolgarijo, Burundi, Jamajko, Maroko, Nigerijo, Peru, Romunijo, Tunizijo in ZimbabveBesedilo velja za EGP.

OJ L 11, 16.1.2001, p. 14–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 40 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/77(1)/oj

32001R0077

Uredba Komisije (ES) št. 77/2001 z dne 5. januarja 2001 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1547/1999 in k Uredbi Sveta (ES) št. 1420/1999 glede pošiljk določenih vrst odpadkov v Albanijo, Brazilijo, Bolgarijo, Burundi, Jamajko, Maroko, Nigerijo, Peru, Romunijo, Tunizijo in ZimbabveBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 011 , 16/01/2001 str. 0014 - 0031
CS.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
ET.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
HU.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
LT.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
LV.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
MT.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
PL.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
SK.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20
SL.ES poglavje 15 zvezek 06 str. 3 - 20


Uredba Komisije (ES) št. 77/2001

z dne 5. januarja 2001

o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1547/1999 in k Uredbi Sveta (ES) št. 1420/1999 glede pošiljk določenih vrst odpadkov v Albanijo, Brazilijo, Bolgarijo, Burundi, Jamajko, Maroko, Nigerijo, Peru, Romunijo, Tunizijo in Zimbabve

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/816/ES [2], in zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 z dne 29. aprila 1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene države nečlanice OECD [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1208/2000 [4], in zlasti s člena 3(5) Uredbe Sveta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Januarja 2000 je Komisija poslala verbalno noto vsem državam nečlanicam OECD (ter Madžarski in Poljski, ki še ne uporabljata dokončnega Sklepa OECD C(92)39). Namen te verbalne note je bil trojen: (a) obvestiti te države o novih uredbah Skupnosti; (b) zaprositi za potrditev stališč, kakor so navedena v prilogah k Uredbi (ES) št. 1420/1999 in Uredbi Komisije (ES) 1547/1999 z dne 12. julija 1999 o določitvi kontrolnih postopkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene države, za katere ne velja dokončni Sklep OECD C(92) 39 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1552/2000 [6], in (c) dobiti odgovor od tistih držav, ki niso odgovorile leta 1994.

(2) Med državami, ki so odgovorile, so Brazilija, Bolgarija, Burundi, Jamajka, Maroko, Nigerija, Peru, Romunija, Tunizija in Zimbabve sporočili Komisiji, da se uvoz določenih odpadkov, navedenih v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 259/93, sprejme bodisi brez vsakršnega kontrolnega postopka ali skladno s kotrolnim postopkom, uporabljenim v Prilogi III ali IV k Uredbi ali določenim v členu 15 Uredbe. Glede drugih odpadkov so te države navedle, da ne želijo sprejemati pošiljk.

(3) Albanija je na verbalno noto odgovorila, da se njeno stališče ni spremenilo. Vendar se morajo določbe, ki zadevajo Albanijo, spremeniti, da bi upoštevali nov sistem označevanja določenih vrst odpadkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 259/93, kakor je bila spremenjena z Odločbo 1999/816/ES.

(4) Skladno s členom 17(3) Uredbe (EGS) št. 259/93 je bil odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 96/350/ES [8], obveščen o uradnih prošnjah teh držav 23. junija 2000 (12. julija za Burundi).

(5) Da bi upoštevali nov položaj teh držav, je treba istočasno spremeniti Uredbo (ES) št. 1420/1999 in Uredbo (ES) št. 1547/1999.

(6) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 75/442/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1547/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Priloga A se spremeni, kot je določeno v Prilogi A k tej uredbi.

2. Priloga B se spremeni, kot je določeno v Prilogi B k tej uredbi.

3. Priloga C se spremeni, kot je določeno v Prilogi C k tej uredbi.

4. Priloga D se spremeni, kot je določeno v Prilogi D k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1420/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Priloga A se spremeni, kot je določeno v Prilogi E k tej uredbi.

2. Priloga B se spremeni, kot je določeno v Prilogi F k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2001

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 30, 6.2.1993, str. 1.

[2] UL L 316, 10.12.1999, str. 45.

[3] UL L 166, 1.7.1999, str. 6.

[4] UL L 138, 9.6.2000, str. 7.

[5] UL L 185, 17.7.1999, str. 1.

[6] UL L 176, 15.7.2000, str. 27.

[7] UL L 194, 25.7.1975, str. 39.

[8] UL L 135, 6.6.1996, str. 32.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1547/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Vse besedilo, ki se nanaša na Bolgarijo, se črta.

2. Vse besedilo, ki se nanaša na Jamajko, se črta.

3. Vse besedilo, ki se nanaša na Tunizijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"TUNIZIJA

1. Vse vrste v oddelku GB ("Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin").

2. V oddelku GC ("Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine"):

GC 010 | | električni sestavi, ki jih sestavljajo izključno kovine ali zlitine |

GC 020 | | elektronski odpadki (npr. tiskana vezja, elektronske komponente, žica ipd.) in elektronske komponente, primerne za ponovno izrabo osnovnih in plemenitih kovin |

GC 030 | ex890800 | plovila in druge plavajoče naprave, namenjene za predelavo, brez tovora in drugih snovi, ki nastanejo pri obratovanju plovila in ki jih je možno opredeliti kot nevarno snov ali odpadek |

GC 040 | | razbitine motornih vozil, brez tekočin |

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

"Opomba:

"Živo srebro je posebej izključeno kot onesnaževalec teh kovin in njihovih zlitin ali amalgamov.

GC 150 | zlato |

GC 160 | platina (za "platino" se šteje tudi iridij, osmij, paladij, rodij in rutenij) |

GC 170 | Druge plemenite kovine, npr. srebro |

3. Vse vrste, vključene v oddelku GH ("Trdni odpadki iz plastike").

4. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

5. V oddelku GJ ("Tekstilni odpadki"):

GJ 033 | 520299 | — drugo |

GJ 120 | 630900 | ponošena – izrabljena oblačila in drugi izrabljeni tekstilni izdelki |

GJ 132 | ex631090 | — drugi |

GJ 140 | ex6310 | — odpadne tekstilne talne obloge, preproge |

6. V oddelku GK ("Odpadki iz gume").

GK 020 | 401220 | rabljene zunanje gume (plašči) |

7. Vse vrste v oddelku GM ("Odpadki iz kmetijske in prehrambene industrije")."

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Priloga B k Uredbi (ES) št. 1547/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Vse besedilo, ki se nanaša na Brazilijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"BRAZILIJA

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1]

oblika"

):

(a) Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 120 | 740400 | odpadki in ostanki iz bakra |

GA 130 | 750300 | odpadki in ostanki iz niklja |

GA 160 | 790200 | odpadki in ostanki iz cinka |

GA 170 | 800200 | odpadki in ostanki iz kositra |

GA 210 | 810420 | odpadki in ostanki iz magnezija (razen tistih, navedenih pod AA 190) [2] |

GA 220 | ex810510 | odpadki in ostanki iz kobalta |

GA 230 | ex810600 | odpadki in ostanki iz bizmuta |

GA 250 | ex810810 | odpadki in ostanki iz titana |

GA 260 | ex810910 | odpadki in ostanki iz cirkonija |

GA 280 | ex811100 | odpadki in ostanki iz mangana |

GA 310 | ex811230 | odpadki in ostanki iz germanija |

GA 320 | ex811240 | odpadki in ostanki iz vanadija |

2. V oddelku GB (

"Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin"

):

GB 020 | | odpadki, ki vsebujejo cink |

3. V oddelku GC (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine"

):

GC 070 | ex261900 | žlindra pri pridobivanju železa in ogljikovega jekla (vključno z nizko legiranim jeklom), razen tiste žlindre, ki je bila posebej proizvedena tako, da ustreza nacionalnim in ustreznim mednarodnim zahtevam in standardom [3] |

Naslednji odpadki kovin in njihovih zlitin v kovinski disperzni obliki

GC 090 | | molibden |

GC 100 | | volfram |

GC 110 | | tantal |

4. Vse vrste, vključene v oddelku GF (

"Odpadki iz keramike v nedisperzni obliki"

):

GF 020 | ex811300 | odpadki in ostanki iz kermeta (kompoziti keramike s kovinami) |

5. V oddelku GN (

"Odpadki pri proizvodnji usnja, strojenju in dodelavi krzna ter pri proizvodnji usnjenih in krznenih izdelkov"

):

GN 040 | ex411000 | obrezki in drugi odpadki iz usnja ali iz umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, z izjemo usnjarskih muljev" |

2. Vse besedilo, ki se nanaša na Jamajko, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"JAMAJKA

Vse vrste, vključene v oddelku GM ("Odpadki iz kmetijske in prehrambene industrije")."

3. Vse besedilo, ki se nanaša na Nigerijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"NIGERIJA

1. Vse vrste, vključene v oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

oblika"

).

2. Vse vrste, vključene v oddelku GB ("Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin").

3. Vse vrste, vključene v oddelku GH ("Trdni odpadki iz plastike").

4. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

5. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 010 | 5003 | odpadki iz svile (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadna preja in raztrgani svileni materiali): |

GJ 011 | 500310 | — nemikani in nečesani |

GJ 012 | 500390 | — drugo |

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov |

GJ 021 | 510310 | — izčesek iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 022 | 510320 | — drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 023 | 510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami): |

GJ 031 | 520210 | — odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) |

GJ 032 | 520291 | — razvlaknjene tekstilne surovine |

GJ 033 | 520299 | — drugo |

GJ 040 | 530130 | laneno predivo in odpadki |

GJ 050 | ex530290 | konopljeno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz prave konoplje (Cannabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije) |

GJ 070 | ex530490 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agav |

GJ 080 | ex530519 | predivo, izčesek in odpadki kokosovih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

GJ 090 | ex530529 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz abake (manilska konoplja ali Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz ramija in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso določena ali vključena drugje |

GJ 110 | 5505 | odpadki (vključno z izčeskom, odpadki iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi odpadki) iz sintetičnih ali umetnih vlaken: |

GJ 111 | 550510 | — sintetična vlakna |

GJ 112 | 550520 | — umetna vlakna |

GJ 130 | ex6310 | izrabljene krpe, odpadne vrvi, motvozi, konopci in prameni v obliki odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega materiala |

GJ 131 | ex631010 | — sortirani |

GJ 132 | ex631090 | — drugi |

GJ 140 | ex6310 | — odpadne tekstilne talne obloge, preproge |

6. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 010 | 400400 | odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, pridobljeni iz teh proizvodov |

GK 030 | ex401700 | odpadki in ostanki trde gume (na primer ebonita) |

7. V oddelku GM (

"Odpadki pri proizvodnji hrane"

)

GM 070 | ex2307 | vinska usedlina |

GM 080 | ex2308 | posušeni in sterilizirani odpadki zelenjave, ostanki in stranski proizvodi v obliki peletov ali ne, primerni za živinsko krmo, ki niso določeni ali vključeni drugje |

GM 090 | 1522 | degras; ostanki, pridobljeni pri predelavi maščob in voskov živalskega ter rastlinskega izvora |

GM 100 | 050690 | odpadne kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda ne oblikovani), obdelani s kislino ali deželatinirani |

GM 110 | ex051191 | ribji odpadki |

GM 120 | 180200 | lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava" |

4. Med besedilo, ki se nanaša na Nigerijo in Rusijo, se vstavi naslednje besedilo:

"PERU

V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

oblika"

):

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla" |

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[2] "Glej Prilogo III k Odločbi 98/368/ES ("UL L 165, 10.6.1998, str. 20").

[3] "Ta postavka velja tudi za žlindro, ki se uporablja za proizvodnjo titanovega dioksida in vanadija.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Priloga C k Uredbi (ES) št. 1547/1999 se spremeni, kot sledi:

Vse besedilo, ki se nanaša na Romunijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"ROMUNIJA

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin nedisperzna

[1]

oblika"

):

(a) Odpadki in ostanki iz plemenitih kovin in njihovih zlitin:

"Opomba:

"kovine, njihove zlitine ali amalgami, onesnaženi z živim srebrom, se ne štejejo za odpadke in ostanke plemenitih kovin in njihovih zlitin.

GA 010 | ex711210 | — iz zlata |

GA 020 | ex711220 | — iz platine (za platino se šteje tudi iridij, osmij, paladij, rodij in rutenij) |

GA 030 | ex711290 | — iz drugih plemenitih kovin, npr. srebra |

(b) Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 120 | 740400 | odpadki in ostanki iz bakra |

GA 140 | 760200 | odpadki in ostanki iz aluminija |

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 160 | 790200 | odpadki in ostanki iz cinka |

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. V oddelku GE (

"Odpadki stekla v nedisperzni obliki"

):

GE 010 | ex700100 | razbito steklo in drugi stekleni odpadki, razen stekla katodnih cevi in drugih aktiviranih stekel |

3. V oddelku GI (

"Papirni in kartonski odpadki in ostanki"

):

GI 010 | 4707 | papirni ali kartonski odpadki in ostanki |

4. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

5. V oddelku GO (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, vsebujejo pa tudi kovine in druge anorganske snovi"

):

GO 050 | kamere za enkratno uporabo brez baterij" |

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

Priloga D k Uredbi (ES) št. 1547/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Vse besedilo, ki se nanaša na Albanijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"ALBANIJA

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1]

oblika"

):

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 120 | 740400 | odpadki in ostanki iz bakra |

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 160 | 790200 | odpadki in ostanki iz cinka |

GA 170 | 800200 | odpadki in ostanki iz kositra |

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. Vse vrste, vključene v oddelku GB ("Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin").

3. Vse vrste, vključene v oddelku GE ("Odpadki stekla v nedisperzni obliki").

4. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

):

GG 080 | ex262100 | žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (> 20 %) in predelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201), uporabna predvsem za konstrukcije in kot abraziv |

5. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

6. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov: |

GJ 021 | 510310 | — izčesek iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 022 | 510320 | — drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 023 | 510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami): |

GJ 031 | 520210 | — odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) |

GJ 032 | 520291 | razvlaknjene tekstilne surovine |

GJ 033 | 520299 | — drugo" |

2. Vse besedilo, ki se nanaša na Brazilijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"BRAZILIJA

Vse vrste v Prilogi II B, razen tistih, navedenih v Prilogi B, in razen:

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

oblika"

):

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 240 | ex810710 | odpadki in ostanki iz kadmija |

GA 270 | ex811000 | odpadki in ostanki iz antimona |

GA 300 | ex811220 | odpadki in ostanki iz kroma |

GA 400 | ex280490 | odpadki in ostanki iz selena |

GA 410 | ex280450 | odpadki in ostanki iz telurja |

2. V oddelku GB (

"Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin"

):

GB 010 | 262011 | trdi surovi cink |

3. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

):

GG 160 | bitumonozni materiali (asfaltni odpadki) iz izgradnje in vzdrževanja cest, brez katrana |

4. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 020 | 401220 | rabljene zunanje gume (plašči)" |

3. Vse besedilo, ki se nanaša na Bolgarijo, se nadomesti z naslednjim besedami:

"BOLGARIJA

"Vse vrste v Prilogi II""

.

4. Med besedilo, ki se nanaša na Burkino Faso in Kamerun, se vstavi naslednje besedilo:

"BURUNDI

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

oblika"

):

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

3. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 120 | 630900 | ponošena – izrabljena oblačila in drugi izrabljeni tekstilni izdelki |

GJ 140 | ex6310 | odpadne tekstilne talne obloge, preproge |

4. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 020 | 401220 | rabljene zunanje gume (plašči) |

7. V poglavju GM (

"Odpadki pri proizvodnji hrane"

)

GM 130 | odpadki iz kmetijske in prehrambene industrije, razen stranskih proizvodov, ki ustrezajo nacionalnim in mednarodnim zahtevam ter standardom za prehrano ljudi ali živali" |

5. Med besedilo, ki se nanaša na Monako in Nizozemske Antile, se vstavi naslednje besedilo:

"MAROKO

Vse vrste, vključene v oddelku GJ ("Tekstilni odpadki")."

6. Vse besedilo, ki se nanaša na Tunizijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"TUNIZIJA

1. Vse vrste, vključene v oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

oblika"

).

2. Vse vrste, vključene v oddelku GD ("Odpadki, ki so nastali pri pridobivanju rud in kamnin in so v nedisperzni obliki").

3. Vse vrste, vključene v oddelku GE ("Odpadki stekla v nedisperzni obliki").

4. Vse vrste, vključene v oddelku GF ("Odpadki iz keramike v nedisperzni obliki").

5. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

):

GG 010 | | delno rafiniran kalcijev sulfat proizveden pri odžveplanju dimnih plinov (FGD) |

GG 020 | | odpadne sadrine plošče in obloge od rušenja zgradb |

GG 090 | | žveplo v trdni obliki |

GG 100 | | apnenec nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9) |

GG 120 | | natrijevi, kalijevi, kalcijevi kloridi |

GG 130 | | karborund (silicijev karbid) |

GG 140 | | razbit beton |

GG 150 | ex262090 | stekleni odpadki, ki vsebujejo litij–tantalove in litij–niobijeve spojine |

GG 160 | | bitumonozni materiali (asfaltni odpadki) iz izgradnje in vzdrževanja cest, brez katrana |

6. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 010 | 5003 | odpadki iz svile (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadna preja in raztrgani svileni materiali) |

GJ 011 | 500310 | — nemikani in nečesani |

GJ 012 | 500390 | — drugo |

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov: |

GJ 021 | 510310 | — izčesek iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 022 | 510320 | — drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 023 | 510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami): |

GJ 031 | 520210 | — odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) |

GJ 032 | 520291 | — razvlaknjene tekstilne surovine |

GJ 040 | 530130 | laneno predivo in odpadki |

GJ 050 | ex530290 | konopljeno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz prave konoplje (Cannabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije) |

GJ 070 | ex530490 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agav |

GJ 080 | ex530519 | predivo, izčesek in odpadki kokosovih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

GJ 090 | ex530529 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz abake (manilska konoplja ali Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz ramija in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso določena ali vključena drugje |

GJ 130 | ex6310 | izrabljene krpe, odpadne vrvi, motvozi, konopci in prameni v obliki odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega materiala |

GJ 131 | ex631010 | — sortirani |

7. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 010 | 400400 | odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, pridobljeni iz teh proizvodov |

GK 030 | ex401700 | odpadki in ostanki trde gume (na primer ebonita) |

8. Vse vrste, vključene v oddelku GL ("Nepredelani odpadki iz plute in lesa").

9. V oddelku GN (

"Odpadki pri proizvodnji usnja, strojenju in dodelavi krzna ter pri proizvodnji usnjenih in krznenih izdelkov"

).

GN 010 | ex050200 | odpadki ščetin ali dlak prašiča, divjega prašiča ali jazbeca in druge ščetine za izdelavo čopičev |

GN 020 | ex050300 | odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage |

GN 040 | ex411000 | obrezki in drugi odpadki iz usnja ali iz umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, z izjemo usnjarskih muljev |

10. V oddelku GO (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, vsebujejo pa tudi kovine in druge anorganske snovi"

)

GO 010 | ex050100 | odpadki človeških las |

GO 020 | | odpadna slama" |

7. Po besedilu, ki se nanaša na Zambijo, se doda naslednje besedilo:

"ZIMBABVE

"Vse vrste v Prilogi II.""

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

--------------------------------------------------

PRILOGA E

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1420/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Vse besedilo, ki se nanaša na Albanijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"ALBANIJA

Vse vrste, razen:

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[1]

oblika"

):

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 120 | 740400 | odpadki in ostanki iz bakra |

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 160 | 790200 | odpadki in ostanki iz cinka |

GA 170 | 800200 | odpadki in ostanki iz kositra |

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. Vse vrste, vključene v oddelku GB ("Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin").

3. Vse vrste, vključene v oddelku GE ("Odpadki stekla v nedisperzni obliki").

4. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

)

GG 080 | ex262100 | žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (> 20 %) in predelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201), uporabna predvsem za konstrukcije in kot abraziv |

5. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

6. V poglavju GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov: |

GJ 021 | 510310 | — izčesek iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 022 | 510320 | — drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 023 | 510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami): |

GJ 031 | 520210 | — odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) |

GJ 032 | 520291 | — razvlaknjene tekstilne surovine |

GJ 033 | 520299 | — drugo" |

2. Vse besedilo, ki se nanaša na Brazilijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"BRAZILIJA

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[2]

oblika"

):

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 240 | ex810710 | odpadki in ostanki iz kadmija |

GA 270 | ex811000 | odpadki in ostanki iz antimona |

GA 300 | ex811220 | odpadki in ostanki iz kroma |

GA 400 | ex280490 | odpadki in ostanki iz selena |

GA 410 | ex280450 | odpadki in ostanki iz telurja |

2. V oddelku GB (

"Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin"

):

GB 010 | 262011 | trdi surovi cink |

3. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

)

GG 160 | bitumonozni materiali (asfaltni odpadki) iz izgradnje in vzdrževanja cest, brez katrana |

4. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 020 | 401220 | rabljene zunanje gume (plašči)" |

3. Vse besedilo, ki se nanaša na Bolgarijo, se črta.

4. Med besedilo, ki se nanaša na Burkino Faso in Kamerun, se vstavi naslednje besedilo:

"BURUNDI

Vse vrste, razen:

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[3]

oblika"

):

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

3. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 120 | 630900 | ponošena – izrabljena oblačila in drugi izrabljeni tekstilni izdelki |

GJ 140 | ex6310 | odpadne tekstilne talne obloge, preproge |

4. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 020 | 401220 | rabljene zunanje gume (plašči) |

5. V oddelku GM (

"Odpadki pri proizvodnji hrane"

):

GM 130 | odpadki iz kmetijske in prehrambene industrije, razen stranskih proizvodov, ki ustrezajo nacionalnim in mednarodnim zahtevam ter standardom za prehrano ljudi ali živali" |

5. Med besedili, ki se nanašata na Gvajano in Kiribati, se vstavi naslednje besedilo:

"JAMAJKA

Vse vrste, razen:

Vse vrste, vključene v oddelku GM ("Odpadki pri proizvodnji hrane")."

6. Vse besedilo, ki se nanaša na Nigerijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"NIGERIJA

Vse vrste, razen:

1. Vse vrste, vključene v oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[4]

oblika"

).

2. Vse vrste, vključene v oddelku GB ("Odpadki, ki vsebujejo kovine in ki nastanejo pri taljenju, obdelovanju rude v plavžih in rafinaciji kovin").

3. Vse vrste, vključene v oddelku GH ("Trdni odpadki iz plastike").

4. Vse vrste, vključene v oddelku GI ("Papirni in kartonski odpadki in ostanki").

5. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 010 | 5003 | odpadki iz svile (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadna preja in raztrgani svileni materiali) |

GJ 011 | 500310 | — nemikani in nečesani |

GJ 012 | 500390 | — drugo |

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov: |

GJ 021 | 510310 | — izčesek iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 022 | 510320 | — drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake |

GJ 023 | 510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami): |

GJ 031 | 520210 | — odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) |

GJ 032 | 520291 | — razvlaknjene tekstilne surovine |

GJ 033 | 520299 | — drugo |

GJ 040 | 530130 | laneno predivo in odpadki |

GJ 050 | ex530290 | konopljeno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz prave konoplje (Cannabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije) |

GJ 070 | ex530490 | predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agav |

GJ 080 | ex530519 | predivo, izčesek in odpadki kokosovih vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

GJ 090 | ex530529 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz abake (manilska konoplja ali Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | predivo, izčesek in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) iz ramija in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso določena ali vključena drugje |

GJ 110 | 5505 | odpadki (vključno z izčeskom, odpadki iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi odpadki) iz sintetičnih ali umetnih vlaken: |

GJ 111 | 550510 | — sintetična vlakna |

GJ 112 | 550520 | — umetna vlakna |

GJ 130 | ex6310 | izrabljene krpe, odpadne vrvi, motvozi, konopci in prameni v obliki odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega materiala |

GJ 131 | ex631010 | — sortirani |

GJ 132 | ex531090 | — drugi |

GJ 140 | ex6310 | — odpadne tekstilne talne obloge, preproge |

6. V oddelku GK (

"Odpadki iz gume"

):

GK 010 | 400400 | odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, pridobljeni iz teh proizvodov |

GK 030 | ex401700 | odpadki in ostanki trde gume (na primer ebonita) |

7. V oddelku GM (

"Odpadki iz kmetijske in prehrambene industrije"

):

GM 070 | ex2307 | vinska usedlina |

GM 080 | ex2308 | posušeni in sterilizirani odpadki zelenjave, ostanki in stranski proizvodi v obliki peletov ali ne, primerni za živinsko krmo, ki niso določeni ali vključeni drugje |

GM 090 | 1522 | degras; ostanki, pridobljeni pri predelavi maščob in voskov živalskega ter rastlinskega izvora |

GM 100 | 050690 | odpadne kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda ne oblikovani), obdelani s kislino ali deželatinirani |

GM 110 | ex051191 | ribji odpadki |

GM 120 | 180200 | lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava" |

7. Besedilo, ki se nanaša na Peru, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"PERU

Vse vrste, razen:

V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[5]

oblika"

):

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla" |

8. Med besedili, ki se nanašata na Peru ter São Tomé in Principe, se vstavi naslednje besedilo:

"ROMUNIJA

Vse vrste, razen:

1. V oddelku GA (

"Kovinski odpadki in odpadki kovinskih zlitin, nedisperzna

[6]

oblika"

):

(a) Odpadki in ostanki iz plemenitih kovin in njihovih zlitin:

"Opomba:

"kovine, njihove zlitine ali amalgami onesnaženi z živim srebrom se ne štejejo za odpadke in ostanke plemenitih kovin in njihovih zlitin.

GA 010 | ex711210 | — iz zlata |

GA 020 | ex711220 | — iz platine (za platino se šteje tudi iridij, osmij, paladij, rodij in rutenij) |

GA 030 | ex711290 | — iz drugih plemenitih kovin, npr. srebra |

(b) Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

GA 120 | 740400 | odpadki in ostanki iz bakra |

GA 140 | 760200 | odpadki in ostanki iz aluminija |

GA 150 | 780200 | odpadki in ostanki iz svinca |

GA 160 | 790200 | odpadki in ostanki iz cinka |

GA 430 | 7204 | ostanki železa ali jekla |

2. V oddelku GE (

"Odpadki stekla v nedisperzni obliki"

):

GE 010 | ex700100 | razbito steklo in drugi stekleni odpadki, razen stekla katodnih cevi in drugih aktiviranih stekel |

3. V oddelku GI (

"Papirni in kartonski odpadki in ostanki"

):

GI 010 | 4707 | papirni ali kartonski odpadki in ostanki |

4. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 020 | 5103 | odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez razvlaknjenih tekstilnih materialov |

GJ 030 | 5202 | bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

5. V oddelku GO (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, vsebujejo pa tudi kovine in druge anorganske snovi"

):

GO 050 | kamere za enkratno uporabo brez baterij" |

9. Med besedili, ki se nanašata na Tanzanijo in Ugando, se vstavi naslednje besedilo:

"TUNIZIJA

1. V oddelku GC (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine"

):

GC 050 | rabljeni tekoči katalizatorji za krekiranje (FCC) (npr. aluminijev oksid, zeoliti) |

GC 060 | rabljeni kovinski katalizatorji, ki vsebujejo katerega koli od naslednjih elementov: kovine platinske skupine: rutenij, rodij, paladij, osmij, iridij, platinaprehodne – tranzicijske kovine: skandij, vanadij, mangan, kobalt, baker, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, železo, nikelj, cink, cirkon, molibden, tantal, renijlantanidi (redke zemlje): lantan, prazeodim, samarij, gadolinij, disprozij, erbij, terbij, cerij, neodim, europij, iterbij, holmij, tulij, lutecij |

Naslednji odpadki kovin in njihovih zlitin v kovinski disperzni obliki

GC 090 | molibden |

GC 100 | volfram |

GC 110 | tantal |

GC 120 | titan |

GC 130 | niobij |

GC 140 | renij |

2. V oddelku GG (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno anorganske sestavine, ki lahko vsebujejo tudi kovine in organske snovi"

):

GG 030 | ex2621 | pepel in žlindra iz elektrarn na premog |

GG 040 | ex2621 | elektrofiltrski pepel iz elektraren na premog |

GG 050 | | anodna držala iz proizvodnje petrolkoksa in/ali bitumna |

GG 060 | ex2803 | rabljeno aktivno oglje iz priprave pitne vode in procesov prehrambene industrije ter proizvodnje vitaminov |

GG 080 | ex262100 | žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (> 20 %) in predelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201), uporabna predvsem za konstrukcije in kot abraziv |

GG 110 | ex262100 | nevtralizirano rdeče blato, nastalo pri proizvodnji aluminija |

3. V oddelku GJ (

"Tekstilni odpadki"

):

GJ 110 | 5505 | odpadki (vključno z izčeskom, odpadki iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi odpadki) iz sintetičnih ali umetnih vlaken: |

GJ 111 | 550510 | — sintetična vlakna |

GJ 112 | 550520 | — umetna vlakna |

4. V oddelku GO (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo pretežno organske sestavine, vsebujejo pa tudi kovine in druge anorganske snovi"

):

GO 030 | deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma |

GO 040 | odpadni fotografski filmi (osnove brez fotokemične prevleke) in odpadni fotografski filmi, ki ne vsebujejo srebra |

GO 050 | fotografski aparati za enkratno uporabo brez baterij" |

[1] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[2] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[3] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[4] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[5] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

[6] Odpadki z "nedisperzno obliko" se ne nanašajo na odpadke v obliki prahu, gošče, praška ali trdnih predmetov, ki so zmešani z nevarnimi odpadnimi tekočinami.

--------------------------------------------------

PRILOGA F

Priloga B k Uredbi (ES) št. 1420/1999 se spremeni, kot sledi:

1. Vse besedilo, ki se nanaša na Burundi, se črta.

2. Vse besedilo, ki se nanaša na Maroko, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"MAROKO

Vse vrste, razen:

Vse vrste, vključene v oddelku GJ ("Tekstilni odpadki")."

3. Vse besedilo, ki se nanaša na Tunizijo, se nadomesti z naslednjim besedilom:

"TUNIZIJA

1 V oddelku GC (

"Drugi odpadki, ki vsebujejo kovine"

):

GC 070 | ex261900 | žlindra pri pridobivanju železa in ogljikovega jekla (vključno z nizko legiranim jeklom), razen tiste žlindre, ki je bila posebej proizvedena tako, da ustreza tako nacionalnim kot ustreznim mednarodnim zahtevam in standardom [1] |

GC 080 | | valjarniška škaja (železne kovine) |

2. V oddelku GN (

"Odpadki pri proizvodnji usnja, strojenju in dodelavi krzna ter pri proizvodnji usnjenih in krznenih izdelkov"

):

GN 030 | ex050590 | odpadne kože ali drugi deli ptic s perjem ali puhom, prah in odpadki perja in njegovih delov (z robovi porezanimi ali ne) ter puha, ne obdelani temveč samo očiščeni, dezinficirani ali pripravljeni za konzerviranje" |

4. Vse besedilo, ki se nanaša na Zimbabve, se črta.

[1] "Ta postavka velja tudi za žlindro, ki se uporablja za proizvodnjo titanovega dioksida in vanadija.

--------------------------------------------------

Top